FISKEHAMNEN Torsdag 30/7-

Hamnfestivalen 2015
Info & Säkerhet för platsinnehavare
Rev. 2015-05-15
sid:1
Övergripande information
Hamnfestivalen kommer att ha öppet följande tider:
FISKEHAMNEN
Torsdag 30/7-- Söndag 2/8 alla dagar 11.00 -- 20.00
SMÅBÅTSHAMNEN
Torsdag 30/7-- Söndag 2/8 alla dagar 11.00 -- 22.00
Det är viktigt att ni håller ovanstående tider eftersom de följer vårt polistillstånd.
INFLYTTNING
Inflyttningen kan påbörjas på ??? dagen kl. ??.00. OBS! Det är inte tillåtet att köra in eller
arbeta på området innan denna tid! Vi kan inte garantera att marknadsstånd eller bodar är
helt färdigbyggda och att elen är ansluten vid denna tid, de sista arbetena görs under dagen.
För bodarna: Observera att eget hänglås ska medtagas till boden. De bodar som inte tagits i
besittning före kl.11.00 på torsdagen låses åter, och öppnas sedan igen på fredagen ca kl.
8.00.
På varje försäljningsställe kommer en skylt med ert namn och telefonnummer att sitta. Det är
ett krav enligt konsumentlagen, och skylten måste sitta uppe under hela festivalen. När ni
flyttar in i boden/marknadsståndet, kolla på skylten att det är er plats!
VARULEVERANSER OCH PARKERING
Parkering är inte tillåten inom festivalområdet och kommer att bötfällas. Varuleveranser är
tillåtna fram till klockan 11.00 samt vid försäljningstidens slut varje dag. All parkering ska
ske på anvisad plats!
SKÖTSEL AV BODAR, MARKNADSSTÅNG, ETC.
Det är inte tillåtet att göra någon åverkan på bodar/marknadsstånd eller att
demontera några delar. Behöver ni sätta upp skyltar etc. på boden, får detta göras med
tunna spikar alt. häftstift. Bodar/Marknadsstånd får inte skadas på något sätt, t ex genom att
dekorationer eller klistermärken sätts upp. Observera att ni inte får använda mera yta på
marken än vad som är avtalat, ni kan t ex inte ställa ut skyltar, möbler, etc. utan
tillstånd från festivalledningen. Vi har inga försäkringar som täcker inbrott och stölder, ni
ansvarar själva för era platser. Patrullerande vakter finns dock på området både dag- och
nattetid.
TOALETTER
Matförsäljare måste enligt Miljöförvaltningens bestämmelser använda sig av separata toaletter,
som inte nyttjas av allmänheten. Toaletterna finns på anvisad plats i respektive hamn
Toaletterna finns i anslutning till de offentliga toaletterna och är markerade med en
skylt med texten ”Personaltoalett”. På toaletten hänger ett ??? ...kodlås och koden
är: ???
VATTEN OCH AVLOPP
Rinnande kallvatten samt avlopp finns på angivna platser. Använt vatten får inte hällas i
dagvattenbrunnar (brunnar i gatan), utan ska hällas ut i avloppsvaskarna.
Frityrsmet, olja, m.m. får absolut inte hällas ut i dagvattenbrunnar eller avlopp, utan ska
hällas i separata kärl enligt gällande regelverk.
Hamnfestivalen 2015
Hamnfestivalen 2015
Info & Säkerhet för platsinnehavare
Rev. 2015-05-15
sid:2
ELEKTRICITET
Varje försäljningsställe får den mängd el som är beställd enligt kontraktet. Elektrikerna har
rätt att koppla bort apparatur som drar mer än beställd mängd el. De har också rätt att koppla
bort apparatur som inte godkänns p g a att den kan vara farlig eller kan påverka elnätet
negativt. Kontrollera er elapparatur med jordfelsbrytare innan festivalen för att undvika
onödiga elavbrott! Om ni använder felaktig apparatur eller mer el än vad som är
beställt, riskerar ni att både ni och era grannar drabbas av elavbrott under flera
timmar! Ni kan också komma att debiteras elektrikerkostnaden.
Om ni behöver beställa extra el under festivalen, ska det göras till festivalledningen. Vi kan
dock inte garantera att det finns möjlighet att ta fram önskad kapacitet.
Elbeställningar kan inte göras per telefon och inte direkt till elektriker! Om ni får elavbrott, ring
till ???. OBS! När ni ringer, uppge vilket område och vilket platsnummer ni har. Ring
endast en gång! Ni får hjälp så fort en elektriker blir ledig. Upprepade samtal innebär
längre väntetider för alla!
GASOL
För att få använda gasol, måste ni ha ett godkänt tillstånd enligt gällande regelverk. se:
http://www.rsyd.se/foretag/rad-och-anvisningar/hantering-av-gasol/
Kom ihåg att ni måste ha en brandsläckare tillgänglig på för- säljningsstället. Gasoltuberna
måste forslas bort över natten om ni inte har personlig bevakning av dem!
SOPHANTERING
Ni är ansvarig för att området runt er försäljningsplats hålls rent och snyggt. Fulla sopsäckar,
emballage, kartonger och annat avfall skall slängas i de containers som finns utplacerade.
Använd inte de allmänna papperskorgarna, de är till för allmänheten och blir snabbt fulla.
Om ni använder kol, finns en speciell tunna för förbrukat kol utplacerad i respektive hamn.
(se karta). Använder ni frityrolja eller liknande, måste ni själv tömma era kärl enligt
gällande regelverk. Grillkol och frityrolja får ej kastas i soporna eller hällas ut i
avloppen! Ser ni att det blir fullt i något av de olika avfallskärlen, kontakta festivalledningen.
PRODUKTHANTERING
Endast de produkter som är godkända av Miljöförvaltningen får säljas på Hamnfestivalen. Inga
tillägg kan/får göras i efterhand! Vi kontrollerar under festivalveckan att utbudet av produkter
stämmer. Det är mycket viktigt att följa Miljöförvaltningens direktiv, felaktig
mathantering kan innebära en katastrof och mycket negativ publicitet för oss alla! Tillåten
maxprocent alkohol på drycker som säljes är 2,25%.
LJUDNIVÅER/MUSIK
Om ni har musikanläggning vid försäljningsstället, ska ljudet ligga på en sådan nivå att endast
ni och era kunder kan höra den. Detta gäller ej de arrangemangstält som har separata avtal!
Många människor vistas/bor/arbetar på festivalområdet, och det är viktigt att ta hänsyn till
alla!
UTFLYTTNING
Bodarna och marknadsstånd ska vara tömda och städade senast kl. XX.00 XX-dag.
Glöm inte att ta bort era hänglås på bodar.
Bodar/Marknadsstånd ska lämnas väl rengjorda och i ursprungligt skick, i annat fall kommer
kostnaden för återställande att debiteras er.
Inga kylar, frysar eller annat skräp får lämnas kvar på området!!!
INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
Vid felanmälan för platsinnehavare, kontakta: XXX XXXX 070-xxxx xxx xxxx
För kontakt med festivalledningen, kontakta: XXX XXXX 070-xxxx xxx xxxx
Om ni drabbas av brott eller skada av akut karaktär, Ring SOS 112.
Hamnfestivalen 2015
Hamnfestivalen 2015
Info & Säkerhet för platsinnehavare
Rev. 2015-05-15
sid:3
Säkerhet för platsinnehavare på Hamnfestivalen
Ansvarsområde
•
Projektledare – Gitte Knutson
Ansvarar för arrangemanget som helhet.
Har befogenhet att avbryta arrangemanget vid behov.
•
Nattbevakning / vakter
Ska under nattetid bevaka angivna område (inom område för polistillstånd).
Kontrollerar att obehöriga inte tar sig in på området. Har befogenheter att
avvisa, avlägsna och omhänderta individer som stör arrangemanget. Ansvarar
för kontakt med polis under nattetid.
•
Brandbekämpning
Vid större incidenter. I första hand ring SOS 112, därefter släckning med hjälp
av utplacerade brandsläckare.
•
Sjukvård - Ambulans
Vid större incidenter. I första hand ring SOS 112.
•
Polisen
Vid akuta fall ring SOS 112 Icke akuta frågor 114 14.
Brandutrustning
Inom arrangemangsområdet finns brandsläckare, brandfiltar och förbandsväskor
placerade på strategiska platser. Dessa kommer att märkas upp med hjälp av skyltar
på plats.
Instruktioner för handhavande av handbrandsläckare:
• Lyft ner handbrandsläckaren från sitt fäste
• Lossa säkerhetssprint
• Håll långt ut på slangen
• Rikta strålen mot brandhärden och släck branden
All rök är giftig!
Återsamlingsplats
Vid en eventuell utrymning/Incident ska operativt ansvarig kommunicera ut en
lämplig återsamlingsplats för deltagare och besökande för att säkra området samt
bereda väg för utryckningsfordon.
ÅTERSAMLINGSPLATS 1 - FISKEHAMNEN
Strandgatan
ÅTERSAMLINGSPLATS 1 - SMÅBÅTSHAMNEN
P-platsen öster om ”Kajutan”
Hamnfestivalen 2015