Information till medlemmarna i Djursnäs fritidsstugeförening

Information till medlemmarna i Djursnäs fritidsstugeområde
Till er som har eller funderar på att installera vattentoalett.
Västerviks kommun har tagit fram en VA-plan där man bland annat har tittat på en långsiktig
lösning av vatten och avlopp i fritidsområden och andra tätbebyggda områden utan
kommunalt vatten och avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden kan nu lämna tillstånd till nya vattentoaletter (extremt
snålspolande) och slutna tankar i de största fritidsområdena i kommunen, som t.ex. Djursnäs.
Det som möjliggör detta är nya extremt snålspolande toaletter och samarbete med lokala
lantbrukare som hygieniserar och återför till jordbruksmark.
För att nya tillstånd ska kunna lämnas krävs dock att fritidsområden samordnar tömning
av tankar.
Toalettavfallet kan med mindre vatten i tankarna bli värdefull gödning. Men transporterna vid
tömning har idag också en stor miljöpåverkan.
Kommunen vill nu att samtliga fritidsstugeområden samordnar sina tömningar till en eller två
gånger per år, vilket sannolikt är tillfyllest för de flesta, genom att skicka in en lista till (GDL
som är kommunens entreprenör) på fastigheter som omfattas av samordnad tömning, vilket
också kommer att innebära en prisreducering på tömningen.
För vårt område ser vi följande fördelar
 Vi sparar vår miljö genom färre transporter.
 Genom denna samordning ökar förutsättningarna för att återanvända avloppsvattnet
som gödsel i jordbruket, vilket har en positiv miljöpåverkan.
 En samordnad tömning leder till minskad tung trafik inom området vilket sparar våra
vägar och ökar säkerheten.
 Du sänker din kostnad för varje tömningstillfälle med ca 400 kr.
 Vi möjliggör för fler fastighetsägare att installera vattentoaletter.
Friheten att beställa tömning vid andra tillfällen kommer naturligtvis att kvarstå, men då till
ordinarie pris.
Exempel på samordnad tömning
Samordnad tömning kommer att ske två gånger per år: 15 maj -15 juni samt 15 Oktober
- 30 november.
Om detta passar dig kommer tömning att ske till ett pris reducerat med ca 400 kr och utan att
du behöver göra någon beställning av tömning.
Om du inte vill ha tömning vid något av dessa föranmälda tillfällen meddelar du GDL och då
sker ingen debitering.
Om du har behov av tömning utanför nämnda perioder beställer du tömning till ordinarie pris.
Det är frivilligt för var och en att ansluta sig till denna lista för båda tömningarna eller
enbart för en.
Nyinstallation:
Kräver kommunens godkännande efter skriftlig ansökan och att det finns fungerande avlopp
för bad-, disk - och tvättvatten enligt lagkraven. Två typer av vattentoaletter är godkända av
kommunen:
 Vacuumtoaletter. Både urin och det fekalier till samma tank (vattenförbrukning: 0.1 l
för urin, 0.6 l för fekalier). Exv.: Jets vacuumtoalett http://www.combutech.se/
 Urinsorterande toalett. Både urin och fekalier till samma tank (vattenförbrukning:
0.15-0.3 l för urin, 2.5-3.0 l för fekalier). Exv.: ECO-flush
http://www.wostman.se/ecoflush.html
De låga spolmängderna gör dels att behovet av tanktömning minskar radikalt och
dels att vattenförbrukningen minskar.
Exempel:
Ett hushåll bestående av 4 personer som använder en vacuumtoalett både för urinering och
fekalier. Om vi räknar i överkant skulle det kunna se ut på detta sätt:





Urinering: 5 ggr/dygn per person. Volym/dygn c:a 3 l (2.5 l urin + 0.5 l vatten).
Totalt4x3 = 12l.
Fekalier: Högt räknat 2 ggr/dygn per person. Volym/ dygn c:a 2 l (0.8 l fekalier + 1.2 l
vatten).
Totalt 4 x 2= 8 l.
Sammanlagt 20 l per 4-personers hushåll och dygn.
Om toaletten utnyttjas 2.5 månader per år ger det en total volym på c:a 1400 l vilket innebär
att tanktömning inte behöver ske mer an vartannat år om tanken är på 3 kbm.
Befintliga tankar
kan användas både till snålspolande toaletter och till vacuumtoaletter. För vacuumtoaletter
gäller det då att de har ett system liknande ovanstående modell.
Ytterliggare information
Oberoende information finns på www.avloppsguiden.se , hos exv. Wostman Ecology AB
(www.wostman.se ) eller Avloppscenter http://www.avloppscenter.se/
Om intresse finns
Är ni intresserade av att sänka era kostnader för tömning och/eller är intresserade av att exv.
byta ut er mulltoa mot en vattentoalett med septitank eller ersätta er gamla toalett till en mer
snålspolande är detta rätta tillfället.
Du som vill anmäla dig till den gemensamma "tömningslistan" eller ett
samordnat inköp
Samordnad tömning beräknas att kunna påbörjas till våren 2015. Anmäl till undertecknade.
Intresse för ett eventuellt samordnat inköp. Anmäl till undertecknade.
Prisexempel inkl. moms:
Listpris för vakuumtoalett ’Jets paket standard för 1 wc med tank’ är 35.995:- kronor.
Listpris för vakuumtoalett ’Jets Vakuumsystem standard för 1 wc’ är 25.900:- kronor.
Listpris för snålspolande toalett ECO-flush exkl. tank är 5.800:- kronor
Installation och ev. grävning tillkommer.
Hälsningar från
Jonny Jonsson, Blåklintstigen 75. Tel.: 0493-706 36
Tommy Wallenborg, Blåklintstigen 82. Tel.: 0735-358209. e-mail:
[email protected]