Nature`s Head

Nature’s Head
Urinseparerande komposterande torrtoalett
Bruksanvisning och installationsmanual
Adress:
Kolholmevägen 5
453 50 Lysekil
Telefon:
0523-770 850
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.blue-peter.net
Tillverkad i USA av Nature’s Head Inc.
Inledning
Nature’s Head urinseparerande torrtoalett
Grattis till ditt köp av en Nature’s HeadTM urinseparerande torrtoalett! Natures
Head’s är den senaste i en ny generation av torrtoaletter. De som formgett och
konstruerat Nature’s Head är erfarna seglare som efter att länge ha använt sig
av tidigare versioner av torrtoaletter i sina båtar såg ett behov av en bättre
utformad och mer användarvänlig torrtoalett. Konceptet har sedan dess förfinats
och omarbetats för att skapa en mer användarvänlig produkt som dessutom är
mer tilltalande, mer utrymmesbesparande och mer prisvärd än sina föregångare.
Torrtoaletten är utformad för att enkelt klara påfrestningarna som ställs av
båtlivet men passar minst lika bra i många andra miljöer som till exempel i
husvagnar, husbilar och sportstugor. Oavsett var du väljer att installera din nya
Nature’s Head urinseparerande torrtoalett kan du räkna med många års
bekymmersfri användning utan det krångel, lukter och besvär som ofta kopplas
samman med traditionella torrtoaletter.
Tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-mejl om du behöver fler tips och
råd när du ska montera toaletten! Hör även gärna av dig om du själv kommer på
något bra förslag på hur saker skulle kunna göras bättre.
I din leverans ingår (fig. 1):
1 st Nature’s Head urinseparerande torrtoalett
Med installationssats:
1,5 m
Slang med ändstoppar och 1.5 tum
innerdiameter
1 st
Inre ventilationsfläns
1 st
Omrörare med spindelvev
2 st
Monteringskonsoler med runda knoppar
4 st
Monteringsbultar för montering på trägolv
1.8 m
Elkabel för 12 VDC ventilationsfläkten
(som redan är inbyggd på den högra
sidan av toaletten).
1 st
Särkingshållare och säkring för att kunna Fig. 1
koppla batteriet direkt till systemet
1 st
Insexnyckel för montering av spindelvev
1 st
Lock till urinbehållaren
Bruksanvisning
Notera att ventilationsfläkten redan är monterad.
3
Förberedelser
Förberedelser
Nature’s HeadTM kommer utrustad med det viktigaste som behövs för att kunna
montera toaletten men beroende på var den monteras kan ytterligare material
behövas:
Ytterventil
Ventilen på utsidan ingår inte i installationspaketet eftersom varje montage har
sina unika förutsättningar vilket ställer olika krav på utomhusventilen. Vi hänvisar
till ventildelen av denna manual för fler tips och förslag.
Avluftningsslangar
Beroende på var enheten monteras kan det vara nödvändigt med längre
avluftningsslangar eller -rör än de som ingår i leveransen. Både PVC-slangar
och -rör finns att köpa i de flesta byggvaruhus och kan användas tillsammans
med, eller istället för, de som ingår i grundpaketet.
Monteringsskruvar
De monteringsskruvar som ingår i installationspaketet är lämpliga för montering
mot trägolv. På andra sorters golv kan det vara nödvändigt med andra skuvar
eller bultar.
Strömförsörjning
Om vanlig hushållsström är tillgänglig (220-240 volt) kan avluftningsfläkten
drivas via en 12 volts transformator eller AC/DC-adapter.
Kompost
Komposterbart material behövs för att torrtoaletten ska fungera. Torvströ är det
vanligaste och nog det bästa materialet att använda eftersom det är lätt att få tag
i från de flesta byggvaruhus och plantskolor. Torven kommer vanligtvis i små
balar, en 25 kg bal räcker vanligtvis i minst ett år. Det är viktigt att torvströet inte
innehåller några tillsatser — jordförbättringstorv ska därför ALDRIG användas i
Nature’s HeadTM urinseparerande torrtoaletter!
Kokosfiber är ett annat alternativ till torv men kan vara dyrare och svårare att få
tag på. Ett tips kan vara att fråga efter det på plantskolor.
4
Förberedelser
Mått
5
Installation
Mått
6
Installation
Installation
Plats
Var noga med att tillåta tillräckligt med
utrymme runt toaletten för att underlätta
användning samt underhåll när du monterar
din nya Nature’s HeadTM torrtoalett. Innan
du fäster den i golvet försäkra dig först om
att locket går att öppna helt och att det finns
tillräckligt med plats runt toalettskålen för att
kunna vinkla den bakåt så att den och
vätsketanken kan tas bort. Om torrtoaletten
monteras mot en vägg eller skott se till att
det är minst 5 cm mellan toaletten och
väggen. Fig. 2.
Det är även viktigt att lämna tillräckligt med
utrymme för att koppla fast slangen och
handtaget till omröraren. Båda går att flytta
till motsatt sida av toalettstolen om det finns
mer plats på ena sidan än den andra. Om
Fig. 2
det är väldigt väldigt lite plats runt
toalettstolen kan det vara nödvändigt
att flytta den lite åt ena hållet (istället för att
placera den centrerat i utrymmet) eller till
och med att vrida den lite för att göra det
lättare att underhålla enheten.
Toalettenheten är 528 mm (20 ¾ tum) bred
med standardhandtaget. Spindelhandtaget
kan användas i mindre utrymmen och
minskar bredden på enheten till 451 mm
(17 ¾ tum). Kom ihåg att lämna minst 5 cm
Fig. 3
fritt till vänster om toalettstolen (sett som
när du står mittemot den) för att kunna skjuta toalettskålen ur gångjärnen för att
kunna underhålla tömma fekaliebehållaren) . Fig. 3.
Det går även att underhålla enheten genom att lossa kulmuttrarna och försiktigt
skjuta toaletten från monteringsplatsen. Det sistnämnda är naturligtvis mycket
mer omständigt än andra metoder men är det bästa alternativet i ytterst små
utrymmen.
Montering
När du har bestämt var toaletten ska monteras är det viktigt att fästa den
ordentligt vid golvet med hjälp av två L-konsoler . Fästena kan placeras
antingen vända in under eller ut från sidan av fekaliebehållaren.(Vanligtvis
placerar man L-konsolerna i försänkningarna på undersidan av toaletten.) Fig.4.
7
Installation
Skruvhålen i konsolerna är avsedda
för försänkta skruvar. Om du
använder skruvarna som ingår i
installationssatsen måste du först
borra ett 3,8-4 mm (1/8 tum) styrhål
där de ska sättas fast i golvet.
Monteringsskruvar ingår för
montering på trägolv. Om du väljer
att montera din enhet med Lkonsolerna vända inåt, i
försänkningarna på undersidan, är
det nödvändigt att använda
försänkta skruvar eller bultar.
Använder du bultar måste du
komma åt underfrån vilket kan vara
svårt men det ger ett väldigt starkt
förband.
Fig. 4
För att sätta fast toaletten i golvet, börja med att skruva fast L-konsolerna på
toaletten med monteringsknopparna. Ställ toaletten där den ska monteras. Om
du väljer att montera L-konsolerna på utsidan av enhetens undersida, markera
helt enkelt var du ska borra med hjälp av hålen i konsolerna. Om du väljer att
positionera konsolerna under toaletten, rita försiktig av så mycket som möjligt av
konsolernas kontur. Notera avståndet mellan konsolen och strecket du ritat. Ta
sedan försiktigt av konsolerna från toaletten och flytta den så att den inte är
ivägen. Placera L-konsolerna noggrant inanför strecken
Varning: Se till att du
du ritade tidigare och markera var du ska borra.
vet vad som finns
Om du inte är helt säker på att markeringarna är på
bakom väggar och
precis rätt plats, förborra och sätt först fast en konsol.
golv innan du borrar i
Ställ sedan tillbaka toalettstolen och sätt fast den i den
dem!
första konsolen. Kontrollera ifall den andra konsollen är
markerad korrekt. Om allt ser bra ut, fortsätt att montera den andra konsolen.
Om markeringarna är fel, justera dem och forstätt sedan att montera konsolen.
Om du monterar toaletten på ett golv som regelbundet kommer att bli utsatt för
väta är det bra att lägga lite tätningsmassa i hålen innan du sätter fast
skruvarna. Sätt fast toaletten och kontrollera att allt fungerar och passar som du
tänkt dig.
Dra inte åt kulmuttrarna för hårt då det kan skada gängan i
fekaliebehållaren!
Ventilering
Oavsett om toaletten monteras på en båt, i en husbil eller i en sommarstuga är
det oerhört viktigt att enheten ventileras på utsidan för att minska risken för lukt
8
Installation
och för att främja tillväxten av de nyttiga bakterier som sköter komposteringen i
toaletten.
Att installera ventilationssystemet är det svåraste steget i toalettmonteringen
men borde inte ställa till med några större problem för den vane hemmafixaren
så länge hen har rätt verktyg och vet hur man använder dem. Beroende på var
ventilen placeras kan du komma att behöva borra hål i väggen, taket eller golvet.
Om du inte är helt säker på attt du kan installera ventilen själv kan det vara en
bra idé att anlita en hantverkare istället.
Eftersom det finns så många ventilationsalternativ ingår inte ventilen i
installationssatsen. Det finns en mängd varianter av utsug och ventilatorer: allt
från passiva till fläktdrivna utsug. Solcellsdrivna utsug med inbyggt batteri är
nog det smidigaste och lär klara en natt på en dags laddning. Vid montering i
hus, stugor och andra permanenta byggnader kan ventilationen sättas fast
horisontellt genom ytterväggen med en 31 mm (1¼ tums) PVC-rör. Utsidan av
ventilen kan vara så enkel som ett PVC-rör med en böj på 90 grader vars
öppning pekar nedåt för att hindra att vind och vatten tränger in i toaletten. Vi
rekommenderar att ett nät (till exempel vanligt myggnät) eller liknande skydd
placeras över öppningen i röret för att hindra insekter från att ta sig in i toaletten.
Det går även att använda ett utsug med inbyggt nät istället för lösningen ovan.
Om toaletten är placerad på ett sådant sätt att en 90 gradersböj är nödvändig för
att kunna koppla samman utsugsfläkten med den yttre ventilen är det bara att
sätta fast ett 31 mm (1¼ tums) rör med en böj på 90 grader.
På båtar och husbilar är det lättast att montera ett självtätande ventilator med
inbyggd skärm och justerbar ovandel. Slangadaptern som ingår i
installationssatsen kopplas då in under ventilen. På många båtar som tidigare
har haft en vattentoalett går det att ta bort och sätta fast ventilatorn över det
befintliga hålet. Ventilationsslangen som ingår kopplas då direkt till adaptern.
Slangklämma är inte nödvändigt; slangen sitter fast men som en bra extra
säkerhet är slangklämman rätt att använda. Rörklammer kan installeras efter
behov beroende på hur slang/rör måste installeras. Ventilslangen måste sättas
fast i fläkthuset som omger fläkten på själva toaletten. Enheten är formgiven på
ett sådant sätt att frisk luft sugs in genom toaletten och ut genom ventilen. Om
du tar isär fläkthuset, var noga med att kontrollera att fläkten suger luft ut ur
ventilen innan du sätter tillbaka ventilslangen.
Elanslutning
Allt som behövs för att ventilera toaletten i ett dygn är en vanlig 12 volts
datorfläkt (som endast förbrukar 2 ampere per 24 timmar) och är redan
monterad i toaletten. Elkontakten, med kabel är 1,8 m lång där ingår också
anslutningen för att koppla in i uttaget på fläkthuset, se fig. 5. Det kan vara
nödvändigt att förlänga sladden.
Kontrollera att eluttaget är jordat. Säkringen måste vara mellan 2 och 5 ampere
9
Installation
(12 volt). Säkringshållare och säkring
ingår för användning i oskyddade 12
voltssystem, så som när fläkten kopplas
direkt till ett batteri.
Fläkten kan också kopplas till ett 220
voltsnätverk via en lämplig adapter eller
AC/DC-omvandlare som minskar
strömmen till 12 volt. I det fallet
utelämna säkringen med hållare, och
det övriga som hör till ett 12 V DCsystem eftersom de BARA ska
användas med en strömkälla på 12 volt.
Säkringen behövs inte heller med en
väggtransformator. De här adaptrarna
finns tillgängliga via Nature’s Head.
Toaletten kan även kopplas till en
solcellsdriven fläkt. Fläkten monteras då
på taket och ventilslangen sätts fast på
undersidan. Beroende på vilken sorts
fläkt du har valt och vilken sorts tak den Fig. 5
monteras på, kan en adapter vara
nödvändig. Använd ett batteri som
backupplösning så att toaletten
ventileras hela tiden. Fläkten som finns
inbyggd i fekaliebehållaren kan lämnas
kvar om du väljer det här alternativet.
Kontakta en elektriker om du är osäker på din strömförsörjning.
1
Installation
Monteringstips
Om det verkar smidigare att montera
ventilationsslangen på andra sidan där
det inte sitter en fläkt så går det lätt att
flytta över fläkten. Omrörarhandtaget
finns i två versioner och måste sättas fast
innan toaletten används.
Spindelhandtaget som ingår i leveransen
bygger inte lika mycket i bredd och är lätt
att sätta fast med hjälp av en insexnyckel
och låsmutter. Standardhandtaget sätts
fast med ett snäppfäste.
Om handtaget måste flyttas till motsatt
sida av toalettstolen måste omröraren tas
bort, vändas och sättas fast igen på den
andra sidan. Fig. 6.
Fig. 6
11
Användning
Användning
Innan toaletten används måste du lägga
komposterbart materiel (torv eller
kokosfiber) i botten av toaletten. För att fylla
toaletten, häll 6-7 liter av fuktad torv eller
kokosfiber i behållaren i basen på toaletten.
Lägg i så pass mycket material att det når
upp till mitten av omröraren och ligger jämt i
behållaren. Fig. 7.
Det är viktigt att mullen alltid är fuktig och
smulig men inte blöt eller kladdig. Tillsätt
lite vatten om torven eller kokosfibern är
torr. Håll locket stängt när toaletten inte
används för att förhindra att insekter tar sig
in i toaletten och för att främja god
ventilation. Kom ihåg att inte använda
strömaterial med tillsatser. Torvmull,
sågspån/kutterspån är utmärkta och suger
fukten och är lätta att sprida utan klumpar.
Fig. 7
En torrtoalett fungerar bara som den ska om
flytande och fast avfall alltid separeras. Om
urin hamnar i kompostbehållaren skapar det
obehagliga lukter och stör
nedbrytningsprocessen. Var därför noga med att informera dina gäster om hur
toaletten ska använda så att komposteringen kan fortsätta fungera som den ska
och dina gäster känner sig bekväma när de använder toaletten.
Vi rekommenderar att toaletten endast används sittande eftersom urin lätt
hamnar i fel behållare och för att eventuellt urinstänk försvårar kompostering,
som sagt. Vid sittande läge går det att använda toaletten med luckan öppen eller
stängd (vid tarmtömning måste dock luckan alltid vara öppen) och vare sig du är
man eller kvinna så kommer flytande och fast avfall att ledas till rätt behållare.
Om toaletten används stående (vilket avråds bestämt) är det viktigt att luckan
hålls stängd för att förhindra att urin och avföring blandas.
Efter ny tillförsel av avföring måste den blandas ner i kompostmaterialet för att
främja god kompostering med hjälp av två-tre varv med omrörarhandtaget. Om
toaletten fungerar som den ska borde kompostmaterialet ha en mustig och
jordaktig doft och ett utseende likt den ursprungliga mullen. Om, efter en tids
användning, komposten är blöt och du har problem med dålig lukt så är det
högst troligt att urin har hamnat i tanken avsedd endast för fast avföring och
toapapper. Rätt åtgärder måste tas för att försäkra dig om att toaletten fungerar
som den ska. Se till exempel till att alla familjemedlemmar och besökare vet hur
toaletten ska användas. Om problemet kvarstår och du inte kan fastställa
12
Användning
orsaken, vänligen kontakta oss för hjälp.
Toalettpapper läggs vanligtvis i toaletten. Eftersom det tar längre tid för papper
att förmultna kommer rester att synas långt efter att annat avfall har brutits ner,
detta är helt naturligt och inget att oroa dig över.
Kräks och diarré borde inte påverka komposteringsförmågan men om mullen är
blötare än den borde vara så går det att tillsätta en liten mängd torr kompost för
att suga upp överflödig vätska. (Notera att kräks räknas som fast avfall och ska
hållas borta från urinbehållaren.)
Tömning
Urinbehållaren har plats för upp till 7 liter vätska. Vätskenivån är lätt att läsa av
tack vare det lätt genomskinliga materialet behållaren är gjord av.
För att tömma urinbehållaren:
1.
Snäpp upp exenterspännarna
på båda sidorna av
toalettskålen så att överdelen
kan fällas upp.
2.
Lyft skålen till ca 45 graders
vinkel, sätt dit locket på
flaskan och lyft ut. Tips: Fäst
en lapp med att den är ur
funktion.
3.
Töm innehållet på ett lämplig
ställe, en vanlig toalett, en
serviceinrättning i en hamn
eller på en campingplats kan
ha en särskild urinho.
Utspädd urin kan med fördel
användas som växtgödning och för Fig. 8
det ändamålet finns många böcker
och artiklar som beskriver hur
utspädd urin används som gödsel.
Fig. 8.
Om urinbehållaren rinner över kommer spillet att begränsas något
till flaskhållaren. Den blir som en liten invallning förutsatt att det inte handlar om
stora mängder. Det är viktigt att tömma vätskebehållaren regelbundet och att
skölja den med rent vatten — risken för dålig lukt ökar om urinen får stå för
länge. Om toaletten används i en kombinerat dusch/bad urymme kan det om det
skulle upplevas som ett problem vara en bra idé att borra ett dräneringshål i
botten av flaskhållaren för att förhindra vätskeansamling i flaskhållaren.
För att tömma kompostbehållaren:
Fekalierna (fast avföring och strömassa) tömms ur när behålllaren är ca ¾ full.
13
Användning
En av fördelarna med en mulltoalett (till skillnad från andra toalettlösningar) är
att ju längre du väntar med att tömma enheten, desto lättare blir det göra då mer
har hunnit bli komposterat då. Det fasta avfallet är då kanske helt nedbrutet och
kommer att se ut och lukta som vanlig jord. Beroende på hur länge
komposteringen pågått så kan det finnas rester av toalettpapper eftersom det tar
mycket längre tid att bryta ned än avföring.
För att tömma kompostenheten, ta först bort vätskeflaskan (Glöm inte att sätta
på locket först!) och lyft sedan sitsen 5-10 cm och skjut den åt vänster för att
koppla loss gångjärnet. Man kan behöva lossa ventilationsslangen och
elanslutningen. Lossa kulmuttrarna (2 st) på vardera sidan av toalettstolen
sedan går det att tömma toaletten. Enklaste sättet är att placera en stor
soppåse (60 liter) över öppningen. Påsen ska sitta tätt runt kanten och göra det
möjligt att vända behållaren och tömma innehållet i påsen utan att spilla. Den
här metoden är särskilt smidig i till exempel båtar och husbilar eftersom toaletten
inte behöver flyttas någonstans för tömning.
Det är onödigt att tvätta insidan av fekaliebehållaren eftersom eventuella
mullrester hjälper till att bryta ned nytt avfall. Om basen tvättas, särskilt med
kemikalier, kan det försämra tillväxten av de goda bakterier som bryter ned
fekalierna och därmed försämra toalettens nedbrytningsförmåga. Töm därför
bara enheten, lägg i ny mull och sätt därefter ihop toaletten igen.
Vi rekommenderar att avfallsbehållaren töms i en vanlig kompost så att det kan
brytas ned helt innan användning men förstår att det inte alltid är praktiskt i
mobila enheter såsom på en båt. Om ingen kompost finns tillgängligt får man
kontrollera vad som gäller i den kommun där du befinner dig.
Det kan gå bra att lägga avfallet i en tillsluten plastpåse och slänga i soporna.
men bara om det är tillåtet i din kommun. När avfallet har brutits ned helt går det
att använda som gödsel på blommor. Använd inte denna kompost som gödsel
på frukt och grönsaker som ska ätas av människor.
Åretruntanvändning
Om toaletten används kontinuerligt under hela året så blir förhållandena lite
annorlunda. Eftersom toaletten fylls snabbare och därmed måste tömmas oftare
hinner avfallet inte brytas ned innan tömning. Även om den nyaste avföringen
har blandats med komposten så kommer den inte ha hunnit brytas ned än och
blandningen innehåller troligtvis fortfarande avföringsbakterier. Vi
rekommenderar att du använder handskar när du tömmer behållaren för att
undvika kontakt med avfallet och att du väntar minst 6-8 timmar efter senaste
toalettbesöket innan tömning.
Ett annat sätt att hantera avfallet (om du har tillräckligt med plats) är att köpa en
extra behållare och att byta behållaren när den första är full. Den extra basen
kommer komplett med all hårdvara, omrörare och flaskhållare samt ett ventilerat
lock så att innehållet kan ställas åt sidan för att förmultna.
14
Användning
I en stuga kan innehållet tömmas i en vanlig kompost och fortsätta brytas ner
där — men kom ihåg att inte använda komposten på frukt och grönsaker som
ska ätas.
Rengöring och underhåll
De flesta som använder mulltoaletter brukar förvara en sprayflaska med en
blandning av vatten och ättika nära toaletten för att skölja av toalettstolen ifall lite
avföring fastnar i skålen. Ett par sprejningar med den här lösningen tvättar även
urinpassagerna och hjälper till att hålla toaletten fräsch på ett miljövänligt sätt
utan att försämra funktionen.
Oftast räcker det att fukta en pappershandduk (inga syntetmaterial) med vatten
för att tvätta insidan och utsidan av toaletten. För mer intensiv rengöring, såsom
för att ta bort fasttorkad avföring, blöt en pappershandduk med en lösning av lika
delar ättika och vatten. Papphandduken kan sedan läggas i avfallsbehållaren.
Använd ALDRIG klorin, ammoniak eller andra kommersiella rengöringsprodukter
till att rengöra torrtoaletten eftersom det påverkar nedbrytningsprocessen och
kan skapa dålig lukt. Det går däremot bra att använda dessa produkter på
utsidan av toaletten.
Toaletten behöver i övrigt väldigt lite underhåll: Alla metalldelar (skruvar,
gångjärn, snäppen , spindelvev och omrörare, mm) är antingen gjorda av rostfritt
stål eller mässing och kan tvättas vid behov.
Filtren på båda sidorna av kompostbehållaren ska tas bort för rengöring varje år
och/eller när avfallsbehållaren töms. Varje filter sitter fast med två skruvar. Ta
helt enkelt bort dem, rengör och sätt sedan tillbaka dem. Se till att du sätter
tillbaka fläkten så att luften sugs ut ur enheten.
Toalettsitsen behöver inget särskilt underhåll.
15
Övrig information
Vanliga problem
Fläkten fungerar inte
Kontrollera att batterispänningen är 12 volt och att + polen går till + på batteriet.
Kontrollera säkringen och att det inte är glappkontakt.
220AC till 12 DC: kontrollera att det finns12 volts spänning och om inte,
kontrollera spänningen före (220AC) och efter (12DC) transformatorn samt
säkring.
Kontrollera även att fläkten roterar åt rätt håll och blåser ut luft.
Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.
Komposten är för blöt
Tillsätt en liten mängd mull om komposten är för blöt t.ex på grund av sjukdom /
diarré, kräkning eller att det bildas mycket kondens.
Kontrollera att stor vätskemängd inte beror på att någon urinerar direkt i
avfallsbehållaren, vilket även kommer att orsaka dålig lukt. Komposten ska bara
ha en lätt jordig doft. Om avfallsbehållaren luktar avlopp, kontakta Nature’s
Head för råd.
Komposten är för torr
Om komposten är torr eller hård, tillsätt lite vatten och vrid om handtaget när
mullen har absorberat vätskan.
Det är svårt att vrida handtaget
Om det är svårt att vrida på handtaget på grund av torr och hård kompost följ
stegen ovan för att tillsätta mer vatten, eller tillsätt lite kaffesump. Om
komposten är för blöt, följ stegen ovan för att tillsätta lite mer torv.
Urinbehållaren luktar illa
Det går inte att komma ifrån att all urin luktar men vid normal användning borde
denna lukt inte märkas förutom när förvaringskärlet är öppet för att tömmas. Om
toaletten ändå luktar så brukar en matsked råsocker i tanken minska lukten.
16
Övrig information
FAQ Vanliga frågor och svar
Skadas toaletten av minusgrader?
Nej. Det är bra att töma urinbehållaren så att den inte fryser sönder men annars
skadas inte toaletten av minusgrader.
Bryts avfallet ned även när det är kallt?
Nedbrytning sker när det är över 12 grader celsius. Ju varmare det är desto
snabbare går det. När det är kallare än 12 grader vilar komposten tills det blir
varmt igen.
Går det att använda toaletten i en lägenhet?
Ja, det går bra att montera toaletten där.
17
Övrig information
Optioner extra utrustning







18
Extra urinflaska
Extra mullbehållare med lock
Lock
Transformator inom Eu 220 AC/12 DC
Ventilator för däck , väggmontage
Ventilator med fläkt eldriven från batteri eller vägguttag
alternativt solcells driven med inbyggt batteri