Rapport: Hygienrum i skolor, ett jämställdhetsprojekt

Hygienrum i skolor - Ett jämställdhetsprojekt
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
[Eventuell tilläggsavsändare]
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Sammanfattning
Uppdraget att utvärdera hur hygienrum i skolan, dvs toaletter, omklädningsrum och duschar
upplevs och används har genomförts i samverkan mellan Fastighet, För- och Grundskolan och
Fritid. Synpunkter har inhämtats från elever, rektorer, pedagoger, lokalvårdare, skolsköterskor
och vaktmästare. Besök för samtal och rundvandring har skett vid en F-9 skola, en F-6 skola,
två 7-9 skolor och en gymnasieskola. Både nyproducerade, äldre renoverade och skolor som
står inför renovering är representerade. Rapporten kommer att ligga till grund för kapitlet om
hygienrum i det lokalfunktionsprogram för skollokaler som färdigställs under 2015.
2 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 3
Inledning..................................................................................................................................... 4
Bakgrund och problembeskrivning ........................................................................................ 4
Syfte och frågeställningar....................................................................................................... 4
Metod och genomförande........................................................................................................... 5
Resultat och analys ..................................................................................................................... 5
Diskussion och slutsatser ........................................................................................................... 6
Slutsatser och rekommendationer .......................................................................................... 6
3 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Inledning
Bakgrund och problembeskrivning
Idag är det väl känt att många barn väljer att inte gå på toaletten under skoltid. Forskning visar
att hos i övrigt friska barn och ungdomar, förekommer urinvägsinfektioner, förstoppning och
inkontinens vilket kopplas till hur ofta de går på toaletten. Barbro Lundblads avhandling från
2009 Ska jag gå eller är det bättre att jag väntar – Förutsättningar för barns toalettbesök i
skolan. Institutionen för vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. På
många skolor upplever eleverna att toaletterna är små, luktar illa och är dåligt städade.
Materialval och utformning är en viktig aspekt för att säkerställa möjligheten av god städning.
Elever byter inte om och duschar inte efter idrottslektionen i samma utsträckning idag som
förr. Vuxennärvaron är dålig i omklädningsrum och duschar vilket kan resultera i
mobbingsituationer, sexuella trakasserier och övergrepp. Även skadegörelsen ökar då
vuxennärvaro saknas. Kulturella skillnader och kön skapar olika behov av hur hygienrummen
utformas
Syfte och frågeställningar
Syftet är att få en insikt om hur elever och personal upplever hygienrummen på skolan och
om deras tankar kring möjliga förbättringar. Målet är att öka vår kunskap inför framtida
renoveringar och skapa riktlinjer för hur bra hygienrum ska utformas så att de ät tillgängliga
och inbjuder till besök.
Beställare av projektet är Tekniska nämnden. Ansvarig för projektet är Christina Lundgren
chef Fastighetsförvaltning.
Arbetsgruppen består av Karin Nylén Fastighetsförvaltare, Michael Lindgren Lokalplanerare
För-och grundskola och Lars Ohlsson Fritidskonsulent Fritid.
Omfattning och avgränsningar
Projektet är en förstudie. Av kommunens xx egna skolor har fem skolor valts ut utifrån
kriterierna, åldersammansättning, teknisk status och uthyrning
Följande skolor ingår i studien;
Sjöfruskolan F-9 skola, nyproduktion, uthyrning
Grubbeskolan 7.9 skola, renoverad, uthyrning
Tegs centralskola 7-9 skola, inför renovering, uthyrning
Grisbackaskolan F-6 skola, inför renovering, uthyrning
Dragonskolan Gymnasieskola, renoverad, uthyrning
4 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Metod och genomförande
En mall för utvärdering av hygienrum har tagits fram, möjlig att använda inför en renovering.
Utvärderingsmallen ger förutsättningar att identifiera såväl tekniska funktioner som
reflektioner kring förhållningssätt, regler mm.
Mallen tillsammans med ritningar på skolan, där hygienrummen finns markerade, skickades
till rektor som förberedelse inför besöket.
Frågeställningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Varför går elever inte på toaletten under skoltid
Om man går på toaletten, när gör man det i så fall?
Finns pojk- och flicktoaletter. Var och varför?
Finns olika behov beroende på kön, etnicitet eller kultur när det gäller användandet av
toaletter, omklädningsrum eller duschar?
Varför byter man inte om till idrottslektioen?
Varför duschar man inte efter idrottslektionen?
Finns det regler på skolan och för man ut budskap till eleverna om användandet av
toaletter, duschar och omklädningsrum?
Om elever har klagomål på hygienrum vem ska man vända sig till? Är det uttalat?
Följande nyckelord/aspekter skickades med som stöd inför reflektionerna kring
hygienrummen;
Trygghet
Användbarhet (nyttjandgrad, lektionstid/rast)
Närvaro av vuxna
Tidsaspekt i omklädningsrum (växling ny grupp)
Antal
Placering
Avskildhet (slussar)
Närhet
Tillgänglighet (Rwc)
Städning
Hygien
Material
Temperatur
Låsbarhet
Ett utvärderingsprotokoll med  neutral gubbe och  kopplat till ritningsunderlag användes
för att på ett enkelt sätt bedöma respektive hygienrum
Resultat och analys
Tidigare känd bild från resten av Sverige kring hygienrum i skolor stämmer även in på våra
skolor i Umeå, det bekräftas efter att förstudien genomförts. Så här har representanterna från
de fem skolorna reflekterat.
Elever väljer att inte gå på toaletten under skoltid därför att;
5 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Man är rädd för att det ska höras när man gör sina behov och det känns otryggt när det låter
mycket utanför.
Toaletterna är små. Trots att de städas varje dag känns de ostädade, det luktar illa och upplevs
gamla och slitna.
Det finns en osäkerhet kring att låsen fungerar. Både att någon kan låsa upp utifrån och att
man kan bli inlåst.
Om man använder skolans toaletter gör man det;
På raster, en del väljer att gå när lektionen börjat och det är lugnare i korridoren.
Pojk- och flicktoaletter vad gäller;
Det finns inget enhetligt ställningstagande kring separata pojk - och flicktoaletter. Det kan
dessutom växla över tid lite beroende på situationen på skolan.
Olika behov beroende på kön, etnicitet eller kultur;
Kanske behovet ser annorlunda ut när det kommer fler nyanlända från andra kulturer. Pojkar
och flickor har olika behov. Allergiomklädning finns på Dragonskolan där man också ska
iordningställa ett hen-omklädningsrum. Där finns även låsta duschbås och omklädningsrum
med taggar för att framförallt skapa trygghet för flickorna.
Elever väljer att inte byta om därför att;
De upplever att det är ont om tid mellan lektionerna. Det är inte alltid som man orkar byta
om. Känner sig otrygga att byta om bland okända (till okända räknas klasskamrater som man
inte känner så väl). Ny klass på väg in gör att man känner sig stressad. Ibland har man glömt
ombyte. Ovanstående gäller dock inte gymnasieungdomar som generellt alltid byter om, det
krävs för sk ”aktiv närvaro”
Elever väljer att inte duscha därför att;
De upplever att det är ont om tid mellan lektionerna. Det finns inget behov av att duscha
eftersom man inte tagit ut sig på lektionen. Ny klass på väg in gör att man känner sig stressad.
Det luktar sunkigt i duschrummet, känns ofräscht. Vill inte visa sig nakna inför andra.
Regler och budskap kring hygienrum;
Allmänna ordningsregler finns på alla skolor. Utöver det finns regler kring användandet av
parfym på någon skola. Bara regler för hur man uppför sig i matsalen reflekterar en elev.
”Toalettskola” med skolsköterskan.
Om man vill framföra klagomål på hygienrum;
6 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Klassråd, elevråd, elevskyddsombud, rektor, vaktmästare, gymnastiklärare, lokalvårdare,
klassforum, elevforum och skolforum. Det finns många olika forum för eleverna att vända sig
till med sina synpunkter och förslag.
Diskussion och slutsatser
För att hygienrummen i skolor ska upplevas rena, fräscha och trygga behöver lokalhållare,
verksamheten och lokalvården ta varandra i hand och göra gemensam sak. Att tro att det bara
är att bygga bort problemen är inget framgångsrecept.
Det är viktigt att kunskapen kring elevers vardag är känd så att goda planlösningar erhålls när
man renoverar och bygger nytt. En viktig aspekt att ta hänsyn till för att skapa trygghet för
eleverna är att säkerställa att ljud både utifrån och in och inifrån och ut i möjligaste mån
elimineras. En annan trygghetsskapande åtgärd är att minska insyn till omklädnings- och
duschrum genom att bygga slussar och skärmväggar. Kunskap kring val av material som
underlättar städning och som möjliggör att drift- och underhållskostnader blir rimliga över tid
behöver fastslås.
Rektor, pedagoger mfl har ett stort ansvar att synliggöra förhållningssätt, implementera
ordningsregler samt skapa förutsättningar för elever att använda skolans hygienrum. Hur
säkerställer man att alla elever känner ansvar för att lämna toaletten eller duschen som man
själv önskar finna den är en fråga man måste ställa sig? Toaskolan…….
Städningen har stor del i upplevelsen av hygienrummen. Hur städar vi? När och hur ofta? I
vilken omfattning görs det storstäd och vad ingår i det? Det är frågor som behöver förtydligas
och nivåer som behöver säkerställas. Av erfarenhet vet vi att hygienrum som renoveras men
där städning inte sker i tillräcklig omfattning kommer ganska omgående att återigen upplevas
slitna och ofräscha.
Förslag på lösningar från elever;
Handdukshängare i direkt anslutning till duschplatsen. (vill inte gå över rummet naken).
Ta bort dörrspringor nere vid golv alt uppe vid ök dörr (ventilation) så att inte ljud passerar ut
alt in.
Slutsatser och rekommendationer
Utvärderingsprotokoll: För att skapa förståelse och synliggöra alla intressenters ansvar är
utvärderingsprotokollet ett verktyg att tillsammans jobba med inför en renovering.
Tekniska anvisningar: Fastighet behöver förtydliga materialval, teknisk utrustning såsom
lås, vs-armaturer, belysning mm i sina tekniska anvisningar som ligger till grund för
projektering
7 (9)
Hygienrum i skolor – Ett jämställdhetsprojekt
Funktionsprogram för skola: I det funktionsprogram som nu arbetas fram på initiativ av
För- och Grund planeras ett kapitel för hygienrum. Där ska erfarenheterna från denna
förstudie ingå och dokumenteras.
8 (9)
Hygienrum i skolor – ett jämställdhetsprojekt
2015-02-20
Kontaktuppgifter:
Karin Nylén
mejladress: [email protected]
Michael Lindgren
mejladress: [email protected]
Lars Olsson
mejladress: [email protected]
Christina Lundgren
mejladress: [email protected]