Kulturspår i Hälleskogsbrännan

Hälleskogsbrännan
Kulturspår i Hälleskogsbrännan
Det finns många kulturhistoriska lämningar i Hälleskogsbrännan och
i hela brandområdet. De flesta spåren är rester från den verksamhet
som bedrivits i skogen under många hundra år. De vanligaste är
lämningar av gamla kolmilor och kolarkojor.
Här i Bergslagen fanns många järnbruk och det gick åt mycket kol för
att tillverka järn. För att producera ett ton järn behövdes fem ton kol!
I skogarna i närheten av bruken pågick ett intensivt arbete med att
framställa kol. I kolmilan brändes ved till kol. Intill milorna byggdes
en koja där kolaren bodde för att bevaka kolningen dygnet runt.
Milan fick inte börja brinna utan veden skulle pyra långsamt.
Efter skogsbranden 2014 gjordes en flygfotografering över området.
Då upptäcktes cirka 250 askgråa ringar. Det var resterna av de gamla
kolmilorna som hade börjat glöda igen av brandens hetta.
Den gråa ringen är spåren av en gammal kolmila.
Kolet började glöda igen och blev till aska under
skogsbranden.
Länsstyrelsen vill veta mer
För att få veta mer om områdets historia kommer Länsstyrelsen att
göra inventeringar i brandområdet. För cirka 8000 år sedan, på stenåldern, var Grävlingsberget en kobbe i en skärgård. En del inventeringar kommer riktas in på att hitta spår efter de människor som kan
ha jagat och slagit läger här under stenåldern. Andra inventeringar
kommer också att göras för att leta efter kulturlämningar från senare
tid. Alla nya lämningar som hittas kommer att registreras i Riksantikvarieämbetets Fornsök, där du också kan ta del av resultaten.
Redan innan branden visste vi att det fanns lämningar av bytomter,
hytt- och hammarområden, dammvallar, gruvområden, torp- och
husgrunder, kvarnar, offerkast och kolningslämningar. Tillsammans
visar de olika spåren att människor har levt och brukat dessa marker
under flera tusen år.
Resterna av den murade spisen i det som en gång
var en kolarkoja syns tydligt när mossa och andra
växter brunnit bort.
Läs mer på:
lansstyrelsen.se/vastmanland
Riksantikvarieämbetets Fornsök: fmis.raa.se
Kolmilor och stigar inom brandområdet
I brandområdet har det funnits väldigt många
kolmilor under histiorens lopp. Prickarna på kartan
visar resterna av de kolmilor som upptäcktes när de
börjat glöda igen efter skogbranden (grå prickar).
De blå prickarna visar kolmilor som fanns utritade
på järnbrukens kartor över sina skogar. På kartorna
visades även de stigar som kolet fraktades på från
skogen till järnbruken (gula streck).
±
(
!
(
!
!
(
(
!
(!
( !
!
! !
(
(
((
!
( !
!
(
(!
( !
(
! !
(
( !
(
!
( !
!
( !
!
(
(
(
((!
!
( !
!
(( !
!
(
(!
( !
!
( !
(
!
(
!
(!
!
(!
!
( !
(
(
!
(
!
(!
(
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(!
(!
(
(
!
(
!
(!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
(
!
(!
!
(
(!
!
(!
!
(
( !
(!
!
( !
(!
!
( !
(!
(
(
(
!
(
((
(
!
(
!
( !
!
(
!
(!
!
(
!
(!
!
(!
( !
!
(
!
(
!
(
(
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
(
!
(
(
!
(
(
(
(!
!
( !
( !
!
(
!
(!
(!
( !
(!
(!
!
(!
(!
!
(!
!
(!
(!
(!
( !
!
((
( !
(
(
(!
(
!
(
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
( !
(!
(!
((!
( !
( !
(!
!
( (!
!
( !
!
(!
( !
(
!
(
(!
!
(!
!
( !
!
(!
(!
(!
!
((
(
( (!
!
(
!
(( !
!
(!
( (!
( (
!
(!
!
(!
!
(!
(!
!
(( !
(
(!
(!
(!
(
(!
(!
(!
(!
!
(!
!
( !
(!
!
( !
!
(!
(
(
(!
(!
(
(
!
(
!
(!
(
!
(
!
(( !
(
!
(!
(
!
(!
!
(
!
(
!
(!
!
(
!
(
!
( !
( !
( !
(
!
((
!
(!
!
(!
!
(!
!
(
(!
(( !
(
(!
(!
(!
(!
!
(( !
!
(!
(
(!
(!
( !
!
(!
!
( (!
(( !
!
(!
(!
!
(
(
(!
!
(!
!
( !
(!
(!
!
(!
(( !
( !
(
!
(!
(!
!
(!
!
(!
( !
!
(!
(
(!
(
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
(!
!
(
(
(
!
(!
(!
!
( !
( !
(!
(!
(
!
(!
(
(!
!
(!
!
(
( !
!
(!
!
(!
(!
(
!
(
(
(
!
(
!
(!
!
(
(
!
(
!
(
(
!
(
!
(!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
(!
!
( !
(
(!
(!
(!
!
(
!
( !
!
( !
!
(!
(!
(!
(!
!
((
(!
(
(!
(
(!
!
((!
(!
(!
!
( !
(
!
(
!
(!
!
( !
!
(
!
(
(
!
(
(
!
( !
(
( !
(
!
(( !
(!
!
(!
!
(
!
(
(
!
(
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
( !
((!
!
( !
(!
( !
(!
(
!
(!
(
( !
(
!
( !
(!
!
(
( !
!
( !
(!
!
(!
(!
(
(!
( (!
!
(!
(!
!
(!
(!
!
(
!
( !
!
( !
(!
(!
(!
!
( !
(!
( !
(
!
(
(
(
!
(
!
(
(
!
(
!
(!
(!
!
(
!
(!
(!
!
(
(
(!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
( !
!
(
!
(
(!
( !
(
!
( !
!
( !
( !
( !
!
(!
!
( !
(
( !
!
(
(
!
(
(!
(
( !
!
(
(
!
((!
!
(!
(
(!
(
(
!
(!
!
(!
(
(
!
( !
( !
!
( !
(
!
(
!
( !
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
( !
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(!
(( (!
!
( !
!
(
((!
(!
(!
!
( !
(!
!
(
( !
(!
(!
(!
!
(!
!
(!
!
(
(!
( !
!
(
( !
(
!
(
!
(
!
(!
!
( !
(
!
(
(!
(!
( !
!
( (!
!
(!
(
(
!
(!
(!
!
(!
!
(!
( !
(!
(!
!
( (
(
!
(
(!
(!
(!
(
(
(!
!
(!
(!
!
(!
!
(
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
!
( (!
(
( !
(
(!
(!
( !
!
( !
!
((
(
!
( !
(
!
(( !
(
(!
(!
!
( !
!
(!
!
(!
(
!
( !
( !
!
( !
( !
(
(
(!
( !
!
(!
!
(!
( !
!
(!
( !
!
(
(
(!
!
( !
(
!
(
!
(
(!
!
(
!
((
!
(
( !
(
( !
!
(
!
(!
(!
!
(
( !
(
!
(!
( !
!
( !
!
( !
!
(
(
!
(( !
!
( !
!
(
!
( !
((!
!
((
(!
!
( !
(
!
(!
(!
!
( !
( !
(
(
(!
(
!
(
!
(
!
(!
!
(
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(
(
!
(
!
(
!
(!
!
(!
(!
!
( !
!
(!
!
(
!
(
(
(
!
(
!
(
!
(!
(( !
!
(
!
( !
!
(!
!
(!
(
(!
(
( !
(
!
(
!
( !
(
!
(
!
( !
( !
!
(!
( !
!
(!
(
( !
!
(!
(
(!
(
!
(
!
((!
(!
!
( !
!
(
(
!
( !
(!
(
!
(
(
( !
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
!
(
(
!
(
(!
(!
!!
(
!!
(
(
!
(
(
!
(
!
Teckenförklaring
Kolbottnar från flygfotografering
(
!
0
Kolbottnar från historiska kartor
Stigar från historiska kartor
Brandens utbredning 2014
© Bakgrundskartor Lantmäteriet
5 km
Skala:1:100 000