Fastighetskontoret och Gatukontoret Tjänsteskrivelse

Malmö stad
1 (2)
Fastighetskontoret och Gatukontoret
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-03-16
Vår referens
Lotta Ahlfors
Lokalförsörjningschef
[email protected]
Agneta Sallhed Canneroth,
Enhetschef, GK
Samråd för Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö
TN-2014-2377
Sammanfattning
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (PLASMA) är ett följduppdrag på Malmös översiktsplan, och ämnar konkretisera dess huvudsakliga planeringsinriktning om en tät, grön, nära
och funktionsblandad stad med avseende på planeringen av samhällsservice.
Samhällservicen är en grundläggande beståndsdel i stadens infrastruktur och en fundamental del
för att uppnå en hållbart funktionsblandad stad. Planens fokus ska vara hur den fysiska planeringen långsiktigt och strukturerat kan tillgodose markbehovet för de servicetyper där Malmö
stad ansvarar för att tillgodose samhällets behov. Gör den det?
Tekniska nämnden yttrar sig härmed och lämnar synpunkter på samrådsförslaget.
Tekniska nämnden
föreslås besluta
att lämna följande samrådsyttrande avseende Plan för samhällservicens markbehov i Malmö till
stadsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag





Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö - missiv samråd 141208
Bilagor Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö, samrådsförslag juni 2014
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö, samrådsförslag juni 2014
G-Tjänsteskrivelse TN 2015-03-26 Samråd för plan för samhällsservicens markbehov i
Malmö (PLASMA)
Förslag till yttrande TN 2015-03-26 Samråd för Plan för samhällsservicens markbehov i
Malmö (PLASMA)
Beslutsplanering
Tekniska nämnden 2015-03-26
Ärendet
SIGNERAD
2015-03-16
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (PLASMA) är ett följduppdrag på Malmös översiktsplan, och ämnar konkretisera dess huvudsakliga planeringsinriktning om en tät, grön, nära
2 (2)
och funktionsblandad stad med avseende på planeringen av samhällsservice.
Samhällservicen är en grundläggande beståndsdel i stadens infrastruktur och en fundamental del
för att uppnå en hållbart funktionsblandad stad. Planens fokus ska vara hur den fysiska planeringen långsiktigt och strukturerat kan tillgodose markbehovet för de servicetyper där Malmö
stad ansvarar för att tillgodose samhällets behov. Gör den det?
Planens struktur syftar till att beskriva en höjning av kvaliteten när det gäller de fysiska aspekterna av planeringen för samhällsservicen genom att fokusera på fyra kapitel; a) En strukturerad
planeringsprocess, b) Nyckeltal och behovsprognoser, c) Mark- och avtalsfrågor, d) Planeringsriktlinjer.
Samrådsförslaget består av tre delar: huvuddokument, 3 bilagor (samlade i ett separat dokument)
samt en digital del som finns på http://komin.malmo.se/planforsamhallsservice.
Samrådsförslaget är föremål för yttrande och synpunkter på samrådsförslaget ska vara stadsbyggandskontoret tillhanda senast den 31 mars 2015.
Tekniska nämndens yttrande lämnas i separat skrivelse.
Ansvariga
Klas Johansson Direktör
Kerstin Gustafsson Gatudirektör