trafikinvesteringsprogram 2015 - 2017

2015-02-02
TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM
2015 - 2017
Trafikinvestering från 2014, ny gång- och cykelbana genom Idrottsparken vid Stockhagens IP.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida
FÖRORD
2
1. TRAFIKINVESTERINGAR 2015
3
1.1 Skogsviksvägen
3
1.2 Montessoriförskolan Svalan och Balderskolan
5
1.3 Långängsskolan
6
1.4 Altorp
7
1.5 Arholmavägen
8
1.6 Henrik palmes allé
9
1.7 Gamla landsvägen
10
1.8 Inverness
11
1.9 Budgetreserv
12
2. TRAFIKINVESTERINGAR 2016
13
2.1 Kevingeskolan
13
2.2 Auravägen, gång- och cykelstråk
14
2.3 Hagaskolan, Enebyskolan och Brageskolan
15
2.4 Vendestigens skola
16
2.5 Svea montessoriskola och Grindstugan
17
2.6 Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen etapp 1
18
2.7 Cykelöverfarter
19
3. TRAFIKINVESTERINGAR 2017
20
3.1 Svalnässkolan och I ur och skur – Äventyret
20
3.2 Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen etapp 2
21
3.3 Norevägen
22
3.4 Cykelöverfarter
22
4. NYA CYKELÖVERFARTER
23
5 UTFORMNING BUSSHÅLLPLATSER
25
1
Förord
Enligt den av kommunfullmäktige antagna Trafikstrategi för Danderyds kommun 2010 –
2020 skall ett treårigt trafiksäkerhetsprogram tas fram och årligen uppdateras. I år presenterar
förvaltningen även cykelinvesteringar finansierade i verksamhetens budget i programmet,
därför ändras namnet till Trafikinvesteringsprogram 2015- 2017. Programmet presenterar
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar för de kommande tre åren
2015 – 2017 där föreslagna åtgärder för 2015 även har kostnadsberäknats.
Ett tydligt fokus när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder ligger på att skapa säkra skolvägar.
Genom att möjliggöra för barn och unga att tryggt kunna ta sig till skolan kan även många
bilresor undvikas som uppkommer då föräldrar skjutsar sina barn. Dessa bilresor bidrar i sig
till sämre trafiksäkerhet och miljö runt skolorna och behöver därför ersättas av exempelvis
resor till fots eller på cykel.
Till grund för de i trafikinvesteringsprogrammet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärderna ligger i
huvudsak utredningen ”Säkra skolvägar” som genomfördes 2012 på uppdrag av kommunen. I
utredningen har områden kring kommunens skolor inventerats ur trafiksäkerhetssynpunkt och
åtgärdsförslag tagits fram. Vidare ligger ”Cykelplan för Danderyds kommun 2014” till grund
för flera av de förslag till åtgärder som redovisas i trafikinvesteringsprogrammet. I många fall
går trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för ett ökat cyklande hand i hand.
2
1. Trafikinvesteringar 2015
Åtgärdslista för 2015 är kostnadsberäknad för att inrymmas i beslutad budget för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt cykelinvesteringar.
1.1 Skogsviksvägen
Bakgrund och syfte:
Skogsviksvägen har idag en fysisk utformning som bidrar till överskridanden av rådande
hastighetsgräns samt otrygghet för oskyddade trafikanter. Många barn och unga rör sig utmed
vägen varför kraven på trafiksäkerhet är särskilt höga. Boende utmed Skogsviksvägen,
upplever idag otrygghet på grund av rådande trafiksituation.
Skogsviksvägen är utpekat som lokalt huvudstråk för cykel. Standarden på dagens gång- och
cykelbana är dock långt ifrån den målstandard som anges i kommunens cykelplan, främst när
det gäller bredd. Förbättringsåtgärder för Skogsviksvägen finns även prioriterade i Cykelplan
för Danderyds kommun 2014.
För att komma till rätta med dagens trafiksituation, behövs en kombination av åtgärder med
olika fokus. Tekniska kontoret avser därför att förbättra trafiksäkerheten utmed
Skogsviksvägen, samt skapa bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter genom följande
åtgärder:





Breddning av gång- och cykelbanan mellan Edsviksvägen och Danarövägen, en
sträcka på 800 meter. Utrymme för breddning tas i huvudsak från vägbanan för att
dels skapa en säkrare och mer framkomlig miljö för oskyddade trafikanter, samtidigt
som en smalare vägbana antas bidra till lägre hastigheter.
Ombyggnad av solgårdens båda busshållplatser till två klackhållplatser. Åtgärden
förväntas dels få en hastighetsdämpande effekt då mötande trafik ej är möjlig vid
hållplatslägena. Dels frigörs utrymme bakom den södra busshållplatsen vilket
möjliggör breddning av gång- och cykelvägen samt löser problematiken med att
cyklister riskerar att kollidera med av-/påstigande busspassagerare.
I korsningen Skogsviksvägen/Danarövägen förses de övergångsställen som korsar
Skogsviksvägen med FIVÖ-system (Förstärkt Information Vid Övergångsställen).
Dessa består av övergångsställesskyltar som blinkar då gående är på väg att korsa
vägen, vilket ökar bilisters uppmärksamhet.
Ett nytt avsmalnat övergångsställe anläggs i höjd med Kvarnparksvägen
Ny gång- och cykelbana länkar samman cykelstråken utmed Edsviksvägen och
Skogsviksvägen, samt leder cyklister bakom busshållplatsen Skogsvik för att minska
risken för kollision mellan cyklister och busspassagerare.
3
Kostnad: 1750 tkr
Edsviksvägen
Karta 1
4
1.2 Montessoriförskolan Svalan och Balderskolan
Bakgrund och syfte:
Montessoriskolan Svalan har cirka 50 barn i åldrarna 1-2,5 år. Balderskolan har cirka
200 elever i åldrarna 6-9 år, fritidshem och hemvist samt cirka 30 anställda.
Från Balderskolan och Montessoriförskolan Svalan löper idag en 2 meter bred,
friliggande gångbana söderut parallellt med Aspängsvägen. Tack vare fritt utrymme i
anslutning till gångbanan finns goda möjligheter att bredda gångbanan för att även
möjliggöra säker cykling upp till skolorna. Sträckan som avses är 215 meter och bör få
en sammanlagd bredd på 3 meter. Idag saknas en naturlig koppling för cyklister mellan
skolorna och cykelstråk söder om dessa varför en gång- och cykelbana utgör ett bra
alternativ då denna kopplas samman med cykelstråket utmed Skogsviksvägen. Utöver
en breddning av gångbanan avser tekniska kontoret även att skapa en upphöjd passage
över Skogsviksvägen som dels får en hastighetsdämpande funktion och som också höjer
säkerheten för både gående och cyklister som behöver ta sig över vägen. Åtgärderna är
prioriterade i Säkra skolvägar.
Kostnad: 400 tkr
Balderskolan
Montessoriförskolan
Svalan
Aspängsvägen
Skogsviksvägen
Karta 2: Blå markering visar sträcka som breddas och omvandlas till gång- och cykelbana. Säkrad
passage för gång- och cykel markerad i svart/gult.
5
1.3 Långängsskolan
Bakgrund och syfte
Långängsskolan har cirka 260 elever i åldrarna 6-9 år, fritidshem och cirka 30 anställda.
Skolan ligger söder om Trappgränds förskola mellan Johan Banérs väg och Fasanvägen.
Omkringliggande bebyggelse är småhus. Norr om skolan på Johan Bahnérs väg finns en
busshållplats, både på den norra och södra sidan om skolan finns hämt- och
lämningsplatser.
För att öka säkerheten för gående till och från skolan avser tekniska kontoret att säkra
två övergångsställen utmed Långängsvägen och Johan Banérs väg. Utmed Johan Banérs
väg finns även ett övergångsställe som ska smalnas av för att åstadkomma en
hastighetsdämpande effekt utmed vägavsnittet i anslutning till skolan. Åtgärderna är
prioriterade i Säkra skolvägar.
Kostnad: 250 tkr
Karta 3: Säkrad passage för gång- och cykel markerad i svart/gult. Röd kvadrat visar
övergångsställe som ska smalnas av.
6
1.4 Altorp
Bakgrund och syfte:
Altorps förskola har 4 avdelningar med totalt ca 70 barn i åldrarna 1-5 år och ca 15 anställda.
Förskolan ligger intill Roslagsbanan och korsningen med Roslagsbanan sker i plan. Från norr,
öster och väster finns goda förbindelser för gångtrafikanter. Separata cykelbanor saknas dock
i anslutning till förskolan.
Utmed Bråvallavägen mellan Danderydsvägen och entrén till förskolan, en sträcka på 580
meter, avser Tekniska kontoret därför att bredda och omvandla befintlig trottoar till en gångoch cykelbana i syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för cyklister. Som
komplement ska övergångsstället vid Mjölnartorpsvägen smalnas av för att åstadkomma en
hastighetsdämpande effekt. Dessutom avser tekniska kontoret att anlägga ett övergångsställe i
anslutning till busshållplatsen Altorp väster om järnvägskorsningen. Åtgärderna prioriteras i
Säkra skolvägar.
För att ytterligare öka tillgängligheten i området, avser Tekniska kontoret att asfaltera den
stig/grusväg som idag löper utmed Bråvallavägens östra sida mellan Ymervägen och
Forsetevägen, en sträcka på 120 meter och som bland annat används för att ta sig till
roslagsbanans station Altorp.
Kostnad: 1350 tkr
Karta 4: Blå markering visar sträcka för breddning och omvandling av befintlig gångbana till
gång- och cykelbana. Lila markering visar sträcka som breddas, asfalteras och omvandlas till
gång- och cykelbana. Säkrad passage för gående markerad i svart/gult. Röd kvadrat visar
övergångsställe som ska smalnas av.
7
1.5 Arholmavägen
Bakgrund och syfte
Arholmavägens utformning bidrar idag till att vägens hastighetsgräns ofta överskrids. Detta är
problematiskt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, inte minst då vägen används av många barn
och unga på väg till och från Enebybergs idrottsplats. Förutsättningarna för oskyddade
trafikanter att färdas utmed Arholmavägen är begränsade till en smal trottoar för gående, samt
vägbanan för cyklister.
För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utmed Arholmavägen, samt för att
ge vägen en utformning som bättre överensstämmer med rådande hastighetgräns, avser
Tekniska kontoret att bredda trottoaren med 0,5 meter och omvandla den till en gång- och
cykelbana mellan Enebybergsvägen och entrén till idrottsplatsen, en total sträcka på 700
meter. Utrymme för breddningen tas från vägbanan som därmed smalnas av.
Avsikten är att göra det attraktivare för gående och cyklister att röra sig utmed Arholmavägen,
samt att skapa en trafikmiljö som i sig bidrar till att färre väljer att ta bilen till idrottsplatsen.
Kostnad: 1000 tkr
Karta 5: Blå markering visar sträcka för breddning och omvandling av befintlig gångbana
till gång- och cykelbana.
8
1.6 Henrik palmes allé
Bakgrund och syfte:
Utmed Henrik Palmes allé löper idag en friliggande grusad gång- och cykelbana mellan
Sveavägen och Danavägen. Stråket är utpekat som huvudcykelstråk i Danderyds kommuns
Cykelplan 2014 vilket ställer krav på hög standard för att möjliggöra säker och effektiv
cykling för olika kategorier av cyklister. Grus är därmed inte ett lämpligt underlag då
cyklister löper en ökad risk att tappa fästet eller få punktering, framförallt om cykelns däck är
smala. Tekniska kontoret avser därför att asfaltera gång- och cykelbanan och därmed öka
möjligheterna att cykla säkert och bekvämt med olika typer av cyklar. Vid busshållplatsen
Djursholms Sveavägen leds gång- och cykelbanan så att den passerar bakom busshållplatsen
istället för framför och därmed minskar risken för kollisioner mellan busspassagerare och
cyklister. Om möjligt kan gång- och cykelbanan även komma att breddas något. Den aktuella
sträckan är 350 meter lång.
Utmed den aktuella sträckan finns idag heller ingen belysning. Spilljus från gatubelysningen
utmed Henrik Palmes allé är inte tillräckligt för att skapa en säker och trygg miljö för gångoch cykelbanans oskyddade trafikanter. Tekniska kontoret avser därför också att anlägga
belysning utmed sträckan. Åtgärder för Henrik Palmes allé finns prioriterade i Cykelplan för
Danderyds kommun 2014.
Kostnad: 400 tkr
Karta 6: Blå markering visar gång- och cykelbana som asfalteras samt får belysning. Röd
cirkel visar busshållplatsens läge.
9
1.7 Gamla landsvägen
Gång- och cykelbanan som löper utmed Gamla landsvägens norra halva är i stort behov av
upprustning. Cykelbanan utgör en del av det regionala cykelstråket vilket ställer höga krav på
framkomlighet och trafiksäkerhet då ett stort antal cyklister passerar dagligen, ofta i höga
hastigheter. Underlaget på gång- och cykelbanan är idag undermåligt. Kantstenen som ska
fungera som barriär mot vägbanan är på flera ställen så nött att någon nivåskillnad mellan
vägbana och gång- och cykelbanan är svår att urskilja. Bredden på gång- och cykelbanan
uppfyller inte heller den målstandard om 4,3 meter som anges i cykelplan för Danderyds
kommun 2014.
Tekniska kontoret avser att bredda gång- och cykelbanan utmed Gamla landsvägens norra
halva på bekostnad av vägbanan, en sträcka på 300 meter. I samband med detta får gång och
cykelbanan också nytt underlag och kantsten. Kurvan där Dalstigen ansluter till Gamla
landsvägen rätas ut och blir mjukare för passerande cyklister samtidigt som busshållplatsen
Nora backe vrids ut något mot vägbanan vilket frigör ytterligare utrymme bakom hållplatsen.
Därmed kan busskuren flyttas ut i riktning mot vägbanan och cykelbanan ledas bakom
busskuren. I korsningen vid Dalstigen anläggs även en cykelöverfart (se kapitel 4).
Kostnad: 400 tkr
Karta 7: Blå markering visar gång- och cykelbana som breddas och får ny beläggning.
Röd markering visar ny sträckning i korsning som också görs om till cykelöverfart.
10
1.8 Inverness
Korsningen Mörbygårdsvägen – Invernessvägen uppfattas idag som otrygg ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv av såväl bilister som oskyddade trafikanter. Den främsta
anledningen är korsningens utformning där gång- och cykelbanan som löper utmed
Mörbygårdsvägen är indragen vid överfarten. Samtidigt är sikten skymd för korsande trafik
från Inverness på grund av omkringliggande byggnader. För att få bättre överblick kör man
därför ut med sin bil och stannar mitt på den indragna cykelöverfarten, vilket skapar risk för
kollision med passerande cyklister. Tekniska kontoret avser att förbättra säkerheten i
korsningen genom att flytta ut cykelöverfarten i riktning mot Mörbygårdsvägen.
Cykelöverfarten utformas i enlighet med de nya regler för cykelöverfarter som förklaras
närmre i kapitel 4. Övergångsstället och cykelöverfarten kommer att vara fortsatt upphöjd för
att åstadkomma en hastighetsdämpande effekt på korsande trafik. I samband med att
åtgärderna genomförs tas även de grindar bort som idag finns på gång- och cykelbanan innan
och efter korsningen. Förbättringsåtgärder utmed regionalt stråk finns prioriterade i Cykelplan
för Danderyds kommun 2014
Kostnad: 400 tkr
Karta 8: Blå markering visar befintlig gång och cykelbana genom korsningen. Grön
markering visar ny trafiksäkrare sträckning genom korsningen.
11
1.9 Budgetreserv
Bakgrund och syfte:
Tekniska kontoret föreslår att mindre trafikinvesteringar som kan komma att bli
aktuella under året tilldelas en del av budgeten då det kan vara svårt att förutse
kommande behov. Exempel på åtgärder är: trafiksäkrade busshållplatser, chikaner,
säkring av övergångsställen eller fartgupp samt anläggning av nya cykelöverfarter (se
kapitel 4).
Kostnad: 550 tkr
PROJEKT
KOSTNAD (tkr)
1.1 Skogsviksvägen
1750
1.2 Montessoriförskolan Svalan och Balderskolan
400
1.3 Långängsskolan
250
1.4 Altorp
1350
1.5 Arholmavägen
1000
1.6 Henrik palmes allé
400
1.7 Gamla landsvägen
600
1.8 Inverness
200
1.9 Budgetreserv
550
TOTAL KOSTNAD (tkr)
12
6500
2. Trafikinvesteringar 2016
Trafikinvesteringar 2016 och 2017 presenteras enligt en avvägning mellan bedömning av
prioritet och planerad budget för trafikinvesteringar kommande år. Prioritetsordningen kan
komma att förändras vid ändrade förutsättningar eller vid möjliga samordningsvinster.
2.1 Kevingeskolan
Bakgrund och syfte:
Kevingeskolan har cirka 370 elever i åldrarna 6-12 år, fritidshem och hemvist, 6 elever i
träningsskola och cirka 70 anställda.
För att skapa en bättre och säkrare trafiksituation vid skolområdet i samband med hämtning
och lämning av barn, avser Tekniska kontoret att anlägga en avlämningsyta utmed
Golfbanevägen. Syftet med åtgärden är att bilar inte ska behöva köra in till skolan på
omkringliggande mindre gator. Avsikten är att åtgärden genomförs i samband med att
Kevingeskolan rustas upp och byggs om.
Karta 9: Ny avlämningsyta utmed Golfbanevägen. Befintlig gång- och cykelbana förskjuts
något i sidled för att göra plats för parkeringsfickorna.
13
2.2 Auravägen, gång- och cykelstråk
Bakgrund och syfte:
Utmed Auravägen mellan Vendevägen och Norrängsvägen finns idag en gång och cykelbana
som utgör en del av kommunens huvudcykelstråk. Gång- och cykelbanan nyttjas i stor
utsträckning, inte minst av barn och unga på väg till skola och idrottsplats som finns i
närheten. Gång- och cykelbanan håller idag som mest en bredd om 3 meter och det finns goda
möjligheter att bredda den ytterligare för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Tekniska kontoret avser därför att bredda gång- och cykelbanan med 0,5 meter. Detta
utrymme tas ifrån vägbanan vilket även antas bidra till att hastigheterna på Auravägen
minskar då vägen smalnas av. Sammantaget handlar det om en sträcka på 600 meter.
Åtgärden finns prioriterad i Cykelplan för Danderyds kommun 2014.
Karta 10: Blå markering visar gång- och cykelbana som breddas.
14
2.3 Hagaskolan, Enebyskolan och Brageskolan
Bakgrund och syfte:
Hagaskolan har 120 elever i åldrarna 6-9 år och cirka 20 anställda.
Enebyskolan har 170 elever i åldrarna 6-8 år samt fritidshem och cirka 20 anställda.
Brageskolan har cirka 290 elever i åldrarna 9-12 år, fritidshem och hemvist för elever i
skolåldern 4-6 år och cirka 40 anställda.
Tekniska kontoret avser att omvandla befintlig gångväg utmed Björkvägen mellan
Enebybergsvägen och Österängsvägen, till kombinerad gång- och cykelväg. Sträckan är
sammantaget ca 420 meter. Gång- och cykelvägen kommer att utgöra ett säkrare stråk
för skolbarn till de tre skolorna. Stråket knyter dessutom an till befintligt cykelstråk
utmed Enebybergsvägen vilket ökar skolornas tillgänglighet. Åtgärderna är prioriterad i
Säkra skolvägar.
Gamla Norrtäljevägen
Hagaskolan
Brageskolan
Enebybergsvägen
Björkvägen
Enebyskolan
Karta 11: Blå markering visar gångväg som breddas och omvandlas till gång- och cykelväg.
15
2.4 Vendestigens skola
Bakgrund och syfte:
Vendestigens skola har cirka 60 elever i åldrarna 1-12 år och cirka 8 anställda.
Förskolan ligger i västra Djursholm på Vendevägen. Förbi skolan är skyltad hastighet
tidsbegränsad 30km/h i övrigt längs med Vendevägen är skyltad hastighet 40 km/h. Längs
med Vendevägen finns breda separerade gång- och cykelbanor, längs med skolan är gång och
cykelbanan även försedd med ett räcke. Även Ösbyvägen väster om Roslagsbanan har
separerad gång och cykelbana.
I syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i anslutning till skolområdet, avser
Tekniska kontoret att säkra de övergångsställen där Vendevägen korsar Surtvägen och
Fafnerstigen och därmed säkerställa låga hastigheter i korsningspunkterna. Åtgärden finns
prioriterad i Säkra skolvägar.
Vendestigens
skola
Vendevägen
Karta 12: Säkrad passage för gång- och cykel markerad i svart/gult.
16
2.5 Svea montessoriskola och Grindstugan
Bakgrund och syfte:
Svea Montessoriförskola har 28 barn i åldrarna 1,5-6 år.
Grindstugan har 3 avdelningar med totalt cirka 60 barn i åldrarna 1-5 år och cirka 10
anställda.
Förskolorna ligger vid Stockholmsvägen där skyltad hastighet är 40 km/h. I omkringliggande
villabebyggelse är skyltad hastighet 30 km/h. Längs Stockholmsvägen finns separata gångoch cykelbanor medan detta saknas inne i villabebyggelsen. En olycka med en fotgängare har
tidigare skett i korsningen Stockholmsvägen-Sveavägen.
Tekniska kontoret avser att säkra två befintliga övergångsställen utmed Stockholmsvägen där
denna korsar Lokevägen och Götavägen genom att anlägga cykelöverfarter. Dessutom
behöver korsningen Stockholmsvägen/Valevägen få vägmarkering/skyltning som ökar
uppmärksamheten för närheten till skolan. Korsningen Stockholmsvägen/Sveavägen bör få en
ny, säkrare utformning. Åtgärderna finns prioriterade i Säkra skolvägar.
Svea montessoriskola
och Grindstugan
Karta 13: Säkrad passage för gång- och cykel markerad i svart/gult. Röd kvadrat
markerar korsning där vägmarkering och skyltning bör förtydliga närheten till skolan.
Röd cirkel visar korsning som behöver utformas bättre.
17
2.6 Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen etapp 1
Gång- och cykelbanan utmed Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen används dagligen av
ett stort antal gående och cyklister. Utmed sträckan finns bland annat roslagsbanans station
Mörby, en viktig start och målpunkt för många arbetspendlare varav många cyklar till och
från stationen. Gång- och cykelbanan utgör en del av kommunens huvudstråk för cykel och
trafikeras även av många pendlingscyklister på väg till eller från Stockholm. Standarden på
gång- och cykelbanan uppfyller inte de mål som anges för huvudstråk i Cykelplan för
Danderyds kommun. I korsningen Ringbacken – Föreningsvägen svänger gång- och
cykelbanan i en skarp kurva som idag har dålig sikt och innebär kraftiga inbromsningar för
cyklister.
Tekniska kontoret avser att bredda cykelbanan utmed Föreningsvägen och
Ringbacken/Ringen, från korsningen vid infartsparkeringen hela vägen till Ängsvägen.
Åtgärden genomförs i två etapper varav den första sträcker sig från infartsparkeringen vid
Mörbyskolan till parkeringen vid Mörby station utmed Ringbacken. Kurvan vid korsningen
Ringbacken – Föreningsvägen rätas ut för bättre sikt och framkomlighet. Totalt handlar det
om en sträcka på 300 meter.
Karta 14: Blå markering visar gång- och cykelväg som breddas i etapp 1.
18
2.7 Cykelöverfarter
I och med de nya reglerna kring cykelöverfarter som beskrivs närmre i kapitel 4, avser
Tekniska kontoret att förbättra framkomligheten för cyklister i korsningar utmed kommunens
större cykelstråk. Inledningsvis ska den nya typen av cykelöverfarter i första hand anläggas
utmed det regionala cykelstråket. Utformningen bör omfatta upphöjd och färglagd överfart
samt skyltning i enlighet med transportstyrelsens regler.
Under år 2016 avser Tekniska kontoret att anlägga cykelöverfarter i följande korsningar:
 Enebybergsvägen – Sätraängsvägen
 Enebybergsvägen – Skogsviksvägen
 Noragårdsvägen – Klockar Malms väg
 Noragårdsvägen – Genvägen
 Noragårdsvägen – Klingstavägen
19
3. Trafikinvesteringar 2017
3.1 Svalnässkolan och I ur och skur – Äventyret
Bakgrund och syfte:
Svalnässkolan har 100 elever i åldrarna 6-9 år, fritidshem och hemvist, och cirka 12 anställda.
I ur och skur - Äventyret har 5 avdelningar med totalt cirka 50 barn i åldrarna 1-5 år och cirka
10 anställda.
Tekniska kontoret avser att anlägga gång- och cykelbana utmed Ymervägen mellan de båda
korsningarna vid Emblavägen, total sträcka ca 700 meter. Stråket är en viktig länk mellan
skolorna och befintligt cykelstråk utmed Edsviksvägen och cykelstigen utmed den gamla
banvallen. Den östra korsningen (Emblavägen/Ymervägen) skall säkras och en bättre
koppling till cykelstigen på den gamla banvallen bör skapas. Vidare skall två fartgupp rustas
upp och skyltas utmed Emblavägen. Åtgärderna är prioriterade i Säkra skolvägar.
Svalnässkolan
I ur och skur
Äventyret
Emblavägen
Ymervägen
Karta 15: Blå markering visar sträcka där befintlig gångbana breddas och omvandlas till
gång- och cykelbana. Säkrad passage för gång- och cykel markerad i svart/gult. Röda
kvadrater visar fartgupp som skall rustas upp och skyltas.
20
3.2 Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen etapp 2
Fortsättning efter den första etappen (se kapitel 2.6). Andra etappen är kortare, 140 meter,
men något mer utmanande när det kommer till breddning av gång- och cykelbanan. Bredden
på vägbanan är smalare än vad den är längre norrut och därmed kan breddningen behöva ske
inåt mot parkeringsplatsen istället. Detta kan i sin tur innebära att vägbelysning kan komma
att behöva flyttas samt att ett par träd kan behöva tas ner.
Karta 16: Blå markering visar sträcka av gång- och cykelbana som breddas i etapp 2.
21
3.3 Norevägen
Utmed Norevägen från Stockholmsvägen i riktning mot Lokevägen, upplevs trafiksituationen
idag som otrygg till följd av höga hastigheter utmed vägen, vilket också trafikmätningar som
kommunen utfört visar.
Tekniska kontoret avser därför att bygga en trottoar på vägens norra sida, från
Stockholmsvägen till korsningen med Skärviksvägen, en sträcka på totalt 200 meter.
Åtgärden innebär dels att gående får en tryggare miljö att röra sig i, samt att vägen smalnas av
och därmed upplevs mindre attraktiv att köra fort på.
Karta 17: Blå markering visar sträcka där trottoar breddas/anläggs.
3.4 Cykelöverfarter
Arbetet med att anlägga cykelöverfarter fortsätter under 2017 med följande korsningar:
 Mörbyleden – Svärdvägen
 Edsviksvägen – Golfbanevägen
 Golfbanevägen – Golfvägen
 Golfvägen – August Wahlströms väg
 Mörbygårdsvägen – Kevinge strand
 Mörbygårdsvägen – Mörbylund
22
4. Nya cykelöverfarter
I och med ett regeringsbeslut som trädde i kraft den 1 september 2014 gäller nya trafikregler
för cykelpassager och cykelöverfarter.
Cykelpassager
En ny företeelse ”cykelpassage” införs där cyklister har väjning mot trafiken på korsande
gata. Trafikreglerna för denna är i princip de som gällde för cykelöverfart tidigare. Dock
skärps reglerna så att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en cykelpassage måste
sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16 (benämns
numera cykelpassage eller cykelöverfart).
Cykelöverfart
Nya regler för cykelöverfarten innebär en tydlig prioritering av cykeltrafiken. Trafik som ska
korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är ute på eller
just ska färdas ut på överfarten. För att det klart ska framgå att det finns en cykelöverfart ska
det finnas vägmarkering för cykelöverfart, M16, och dessutom kompletterad med
väjningslinje, M14, på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett nytt slags vägmärke, B8
cykelöverfart, ska också finnas före överfarten.
Cykelöverfarten kräver ett beslut om en lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att
trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim.
Uppställningsregler
Förbud att stanna på eller inom tio meter före ett övergångsställe eller cykelöverfart har
kompletterats med att gälla även före en cykelpassage.
Även flyttning av felparkerat fordon inom fem meter före cykelpassage är numera möjlig.
Trafiksäkerheten
Avsikten med de nya reglerna är att göra det säkrare, enklare och tydligare vad som gäller
för cyklande och andra trafikanter. Om det verkligen blir så återstår att se.
Ute i trafiken kommer trafikanterna att möta dels de nya säkrade cykelöverfarterna men
också cykelpassager som kan förekomma både med och utan markering. Som cyklande/
mopedförare ska du förstå vilken typ av korsning du närmar dig för att samspelet ska fungera.
Sannolikt behövs en stor informationsinsats om de olika trafikreglerna. När regeringen
kommer att gå ut med sådan information är inte känt. (SKL, 2014)
Exempel på hur cykelöverfart kan utformas. Nya vägmärket B8 används i
kombination med B3
23
Med anledning av de nya trafikreglerna avser Tekniska kontoret att anlägga ett antal
cykelöverfarter utmed stråk vars funktion ställer höga krav på framkomlighet och få stopp.
Inledningsvis rör detta i första hand det regionala cykelstråket. De nya cykelöverfarterna antas
bidra till färre stopp för cyklister vilket framförallt är en fördel utmed stråk där många
pendlingscyklister passerar. Avsikten är att framöver även anlägga cykelöverfarter utmed fler
av kommunens mer trafikerade cykelstråk.
Enebybergsvägen/Björkvägen
Enebybergsvägen/Fenixvägen
Enebybergsvägen/Skolvägen
Enebybergsvägen/Ringvägen
Enebybergsvägen/Askvägen
Enebybergsvägen/Sunnanängs
vägen
Enebybergsvägen/Sätraängs
vägen
Enebybergsvägen/Skogsviksvägen
Noragårdsvägen/Klockar Malms väg
Noragårdsvägen/Genvägen
Edsviksvägen/Golfbanevägen
Golfbanevägen/Golfvägen
Noragårdsvägen/Klingstavägen
Mörbyleden/Svärdvägen
Golfvägen/August Wahlströms väg
Mörbygårdsvägen/Kevinge Strand
Mörbygårdsvägen
Förslag på platser för nya cykelöverfarter. Röda punkter visar cykelöverfarter som
kommer att anläggas inom ramen för projekt Enebybergsvägen.
24
5 Utformning busshållplatser
Ett antal av de busshållplatser som finns i kommunen är idag utformade på ett sätt så att
kollisioner riskerar att uppstå mellan busspassagerare och cyklister. Det handlar främst om
busshållplatser utmed gång- och cykelstråk där utrymmet i anslutning till busshållplatsen
delas mellan passagerare, cyklister och gående. Gång- och cykelbanor löper ofta mellan
busskur och vägbana och där flödet av cyklister är stort och där dålig sikt ökar risken för
kollisioner, bör berörda busshållplatser få en ny utformning. Behovet av dessa åtgärder finns
även prioriterade i Cykelplan för Danderyds kommun 2014.
Typskiss A
Typskiss B
Tekniska kontoret avser att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter invid följande
busshållplatser utöver dem som ingår i ovan föreslagna projekt:



Danderydsvägen, Lillkalmarvägen (Kantstenshållplats)
Edsviksvägen, Borgenvägen (Kantstenshållplats)
Stockholmsvägen, Sjöstigen (Fickhållplats)
Målet bör vara att anlägga busshållplats enligt typskiss A.
25
Lillkalmarvägen
Borgenvägen
Sjöstigen
Bristfälligt utformade busshållplatser i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
26