Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok
Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem
Förord
-
1
Förord
Välkommen till Geberits installatörshandbok!
Geberits grundläggande princip är Know-How
Installed. Det betyder att vi vet hur man
omsätter vetandet i praktiken – i de
sammanhang där du har behov av det. I den
här installatörshandboken vill vi gärna dela
med oss av vårt kunnande.
Installatörshandboken är avsedd som en hjälp
för VVS-installatörer och kan användas både
på installationsplatsen och på kontoret. Vi har
utformat den så att det ska vara lätt att hitta i
informationen. Med hjälp av Geberits
installatörshandbok blir det lättare att välja rätt
material i förhållande till användningsområdet.
Installatörshandboken är indelad i avsnitt efter
vanliga användningsområden.
I varje avsnitt finns det upplysningar om vad
du ska vara uppmärksam på när du väljer rör,
kopplingar och o-ringar för respektive
användningsområde samt tips och goda råd.
Därefter följer olika avsnitt om olika material
samt deras RSK-nummer.
Du kan också läsa om hur Geberit Mapress
och Geberit Mepla monteras korrekt, vilket
verktyg som är godkänt för pressning samt
om våra garantivillkor.
Boken innehåller också ett avsnitt om
korrosion, något som många installatörer har
frågat efter. Avsnittet om korrosion innehåller
praktisk information med bilder som
underlättar förståelsen.
Om du vill ha mer information om Geberit och
våra produkter kan du gå till www.geberit.se.
Här finns bland annat detaljerade
monteringsanvisningar för Geberit Mapress
och Geberit Mepla.
Om du har frågor om den här
installatörshandboken eller behöver hjälp kan
du naturligtvis alltid kontakta Geberit AB på
tel. +46 40 680 89 30.
Vi har öppet:
Måndag–fredag:
07.45 - 16.30
Det svenska huvudkontoret för Geberit AB
ligger i Malmö och har adressen
Kantyxegatan 25, 213 76 Malmö.
I Malmö finns vårt kund- och
kompetenscenter samt supportlager. Geberit
har dessutom säljkontor i Göteborg och
Stockholm..
Geberit AB ingår i Geberit-koncernen.
Geberit AB
Kantyxegatan 25
SE 213 76 Malmö
Tel.: +46 40 680 89 30
Fax: +46 40 18 54 39
www.geberit.se
Innehållet i den här boken är enbart avsedd
som information och vägledning utan
förpliktelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra
i informationen.
1
Översikt över användning
-
2
Översikt över användning
Tappvatten
Rostfritt 2347
Gas
Värme
Kyla
Solenergi
Olja
Tryck- Sprinkluft
ler
3 31 3 3 3 3 3 34
3 3 3 3 3 34
Elförzinkat
Koppar
3 31 3 3 3 3 3
Mepla 6
3
3 3
35
3
3 3
3 3 34
CIIR
(Mapress)EPD
M (Mepla)
3
HNBR
FEPM
FPM (oljor,
solvärme,
kemikalier)
32
3 33 34
1) Till gas måste speciella gaskopplingar med HNBR o-ringar användas
2) Om det är fråga om hett vatten (mättad ånga) under tryck ska FEPM o-ringen användas
3) För tryckluft med en oljeprocent under 1 mg/m3 (klass 1-3) kan CIIR o-ringen användas
4) För sprinkler gäller olika krav för verktyg och certifiering. För torrsprinkler krävs en FPM o-ring
för Vds-godkännande medan FM-godkännande anger att standard-o-ringen (CIIR) ska
användas. För Mapress elförzinkat måste speciella sprinklerrör användas (inv./utv. förzinkade
rör)
5) Oljefilter måste monteras
6) Det går inte att byta o-ringar på Mepla-kopplingar. Se avsnittet med specifikationer för
Mepla för ytterligare möjligheter/begränsningar
2
HTB-test för högre termisk
belastning
■ Mapress rostfritt gas
■ Mapress koppar gas
■ KTW-rekommendation
■ VdS-godkännande för
våtanläggning
■ VdTÜV-godkännande
Mapress rostfritt
Mapress elförzinkat
Mapress CuNiFe
Mapress koppar
Tappvatteninstallationer Gasinstallation med
Släckvattenledningar
naturgas (NG) samt flaskgas
Regnvatten
(LPG)
Behandlat vatten
Vattenvärmeanläggning
Vattenkretslopp
Oljefri tryckluft
Inaktiva gaser (icke
toxiska / icke explosiva)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fås på begäran
Kontroller
Mapress system
Användningsområden
Ytterligare medier och
användningsområden
1. Högre tryck möjligt efter avtal med Geberit
5 bar
16 bar1
Maximalt driftstryck
–
70 °C
gul
Maximal driftstemperatur 120 °C
svart
Färg
Hydrerat akrylnitrilbutadiengummi
–20 °C
Butylgummi
Material
HNBR
HNBR gul
Minimal driftstemperatur –30 °C
CIIR
Teknisk förkortning
CIIR svart
–
10 bar
200 °C
–10 °C
vit
Tetrafluorpropylenelastomer
FEPM
FEPM
Fås på begäran
–
■ Stationära
Användning med mättad
sprinkleranläggningar (våt- ånga upp till 10 bar / 180 °C
och torranläggning)
(öppna kretsar)
■ Solvärmesystem Oljefri
och oljehaltig tryckluft
■ Tekniska vätskor
■ Bränslen
■ Mineralolja
■ Eldningsolja EL
Används av VVS-installatören Används av VVSefter behov
installatören efter behov
■ VdS-godkännande för
våt- och torranläggning
■ VdTÜV-godkännande
■ DIBt-godkännande för
vattenskadliga ämnen
16 bara
180 °C (olja)
–10 °C
röd
Fluoropolymer
FPM
FPM blå
Tekniska data och användningsområden för Geberit Mapress tätningsringar
Driftsvillkor för tätningsringar
Tabell 1:
2.1
Översikt över användning
Driftsvillkor för tätningsringar
3
Innan du börjar
Vad ska transporteras i rören? - Blandade material
3
Innan du börjar
Oavsett vilket användningsområde det är fråga om, måste du ta ställning till ett antal frågor när
du väljer rör. Dessa faktorer kan ha större eller mindre betydelse för installationen, men för att
få längsta möjliga hållbarhet bör samtliga faktorer tas med i beräkningen.
3.1
Vad ska transporteras i rören?
Beroende på rörsystemets
användningsområde är det särskilt viktigt att
klargöra hur det transporterade materialet
kommer att påverka rören. Om tappvatten
ska transporteras i rören, bör man göra en
dricksvattenanalys men förutom det behövs
inga särskilda hänsynstaganden. Om det är
vätskor som som innehåller kemikalier som
ska transporteras ska man vara försiktig, och
3.2
man måste då alltid undersöka om rör,
kopplingar, packningar och o-ringar håller för
transport av kemikalier. I värme- och
kylanläggningar finns t.ex. ofta glykoler eller
korrosionshämmande kemikalier i vattnet för
att förhindra korrosion eller frostsprängningar.
I sådana fall ska man alltid undersöka om rör,
kopplingar och packningar kan klara detta.
Utifrån ett datablad samt uppgifter om
temperatur, koncentration och tryck kan den
tekniska avdelningen hos Geberit godkänna
eller avråda från användning av kemikalier i
specifika tillämpningar eller system.
Blandade material
material. På samma sätt bör installatören
planera för en övergång som i så hög grad
som möjligt motverkar jonernas rörlighet i
systemet. I avsnittet om korrosion finns en
fördjupning angående detta.
Kontrollera alltid om en äldre del av ett system
kan fungera tillsammans med en reparation
eller utbytta delar och omvänt. Det är särskilt
viktigt i öppna vattenburna system, där
korrosion kan uppstå vid ett felaktigt val av
4
Om större enheter av koppar, mässing eller
rödgods ska kopplas in på ett stigrör av
galvaniserat stål måste jonfällor installeras.
Innan du börjar
Övergång från galvaniserat till rostfritt - System med cirkulation
3.3
Övergång från galvaniserat till rostfritt
I många renoveringssammanhang påträffas
ofta en del äldre galvaniserade vattenrör som
ska kopplas samman med nyare delar av
rostfritt stål. Det här är en kritisk övergång
eftersom det finns en galvanisk
spänningsskillnad mellan de två metallerna.
Elektroner kan och kommer att flytta sig från
det ena materialet till det andra. Om vattnet på
samma sätt kan flytta elektronerna
(ledningsförmågan) skapas ett elektroniskt
kretslopp, och korrosion kommer därvid att
ske på det minst ädla materialet, som i det här
fallet är det galvaniserade vattenröret.
3.4
Den här processen går i princip inte att
undkomma, men det går att förlänga
kopplingens livslängd så att den ligger nära
"byggnadens livslängd". Generellt sett
rekommenderar vi montering av en koppling/
ventil av rödgods på minst 5 cm. Därigenom
halveras den galvaniska spänningsskillnaden
och korrosionen minimeras. Dessutom bör
det minst ädla materialet fungera som nippel.
Det rekommenderas dessutom att
övergången monteras synligt, till exempel vid
övergången från källarrörledning till stigrör, där
en ventil vanligen installeras.
System med cirkulation
I system med cirkulation och eventuella äldre
galvaniserade vattenrör får det inte finnas
några kopparrör installerade. Dessutom ska
andelen av rödgods/mässingdelar minimeras i
de rörledningar där det är cirkulation. Det kan
till exempel gärna finnas stora mängder
rödgods, mässing eller koppar i
kopplingsledningen i lägenheterna.
Jonrörligheten bakåt bör dock förhindras, till
exempel med hjälp av speciella rördelar.
I många fall kan det vara fördelaktigt att
installera cirkulationsledningen som ett rör i
rör-system, där själva cirkulationsledningen
går inuti stigröret. Det innebär besparingar i
materialet både när det gäller rörsystem,
isolering och fästen. Det blir dessutom en årlig
besparing i form av mindre värmeförlust.
5
Innan du börjar
Dricksvattenanalys - Yttre förhållanden
3.5
Dricksvattenanalys
I öppna system med tappvatten bör man alltid
kontrollera vattnets kvalitet, vilket görs med
hjälp av en dricksvattenanalys. En
dricksvattenanalys kan i de flesta fall beställas
på kommunens hemsida eller genom att
vända sig direkt till ansvarig organisation.
Generellt sett beskrivs i dricksvattenanalysen
hur värdena ser ut i förhållande till de
lagstadgade värdena. Obs! Även om alla
3.6
Yttre förhållanden
Yttre förhållanden kan vara avgörande både
vid materialval och huruvida rören måste
isoleras eller inte. Yttre förhållanden kan vara
fuktiga miljöer i källare, kemiska ångor eller
platser där rören utsätts för direkt solljus. Obs!
De flesta plastsystem är känsliga för direkt
UV-ljus och de måste därför alltid täckas över
om de utsätts för direkt solljus.
6
värden ligger under den lagstadgade nivån
betyder det inte alla material är lika
användbara. Om värdena för antingen salt
(klorid, sulfat, nitrat) eller fluorid ligger över
maxvärdena är det viktigt att vara noggrann
med materialvalet. Det kan i så fall vara en
fördel att övergå från ett rostfritt system till ett
system av kompositrör som Geberit Mepla.
Om värdena för klarhet och turbiditet är höga
eller överskrider gränserna, rekommenderas
filtrering av vattnet vid påfyllning och
tryckprovning.
Innan du börjar
Temperaturförhållanden - Nödvändiga godkännanden
3.7
Temperaturförhållanden
Temperaturförhållandena är ytterligare en
viktig faktor att ta med i beräkningen. Frost
ska naturligtvis alltid förhindras eftersom frost
kan medföra att rören sprängs, om inte
systemet innehåller frostskydd. Vid påfyllning
av frostskydd måste du kontrollera att
packningarna är motståndskraftiga mot
vätskan genom att antingen kontakta Geberit
eller frostskyddets leverantör.
3.8
Framledningstemperaturen vid exempelvis
fjärrvärme varierar mycket mellan olika
områden. I normalfallet är
framledningstemperaturen 70-75 °C, men det
finns områden där temperaturen kan ligga på
95-105 °C. I de sistnämnda områdena ska
plastsystem undvikas.
Om temperaturen varierar mycket är det
nödvändigt att utreda materialets utvidgning
och att utföra installationen på ett sådant sätt
att utvidgningen kan hanteras (se exemplet på
expansionsupptagning sist i avsnittet om
montering).
Nödvändiga godkännanden
Det är mycket viktigt att undersöka om de
valda systemen och/eller materialen är
godkända för de olika användningsområden
där de används. När det gäller tappvattenoch gasinstallationer är det lätt att undersöka
om det finns några godkännanden för landet,
exempelvis från SITAC eller KIWA i Sverige.
Vid användning för fjärrvärme (direktvärme)
finns inga nationella godkännandeförfaranden,
utan här måste det företag som levererar
fjärrvärmen kontaktas. Vid användning inom
sektorer som industri, marin eller sjukhus kan
det finnas speciella internationella
godkännanden eller funktionstest, som måste
iakttas.
7
Val av rör för tappvatten
Nödvändiga godkännanden - Nödvändiga godkännanden
Rostfritt (RF)
4
Koppar CU)
Mepla
Val av rör för tappvatten
Vatten är en av de viktigaste och mest grundläggande förutsättningarna för överlevnad, hälsa
och välbefinnande för människor, djur och växter. Vatten är därmed också en av jordens
viktigaste resurser och det är viktigt att fokusera på faktorer som kvalitet, hygien och
förbrukning.
Vattnets kvalitet påverkas bland annat av kontakt med materialen i rörsystemet, om vattnet
flödar eller är stillastående i rörsystemet samt temperaturförhållanden i och omkring rören. Det
är också viktigt att ha kontroll över de hygieniska förhållanden under rörinstallationen.
Som VVS-installatör kommer du i kontakt med tappvattensinstallationer av olika slag: kall- och
varmvattenledningar, cirkulationsledningar, stigrör och distributionsledningar.
Du vet att det är viktigt att rörsystemet är korrekt konstruerat, både när det gäller materialens
sammansättning och dimensioneringen. Du vet också hur viktigt det är att vara noga med
hygienen, både vid förvaring av materialen och under installationen.
För att säkra tillgången till bruksvatten finns det en rad föreskrifter som det är viktigt att
uppmärksamma i samband med projektering, installation och idrifttagning av rörsystem.
Dessutom tillkommer en rad förhållningsregler som du bör ta hänsyn till.
I Sverige finns det regleringar för vattenförsörjning och vattenkvaliteten i
tappvatteninstallationer. Det finns dessutom EU-direktiv på området.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
För ytterligare information se:
■ EN806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human
consumption)
■ EU:s dricksvattendirektiv 98/83/EF från den 3 november 1998
■ Livsmedelverkets föreskrifter
8
Val av rör för tappvatten
Tappvattentyper och -kvalitet - Dricksvattenhygien
4.1
Tappvattentyper och -kvalitet
Tappvatteninstallationer omfattar:
■
■
■
■
Kallvattenledningar
Varmvattenledningar
Cirkulationsledningar
Rör till slangvindor
Tappvattnets kvalitet ska uppfylla kraven i den europeiska dricksvattenförordningen från 1998
beträffande vattenkvalitet för människor.
I Sverige livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.
4.2
Dricksvattenhygien
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kan inte ersättas.1
Projektören, VVS-installatören och ägaren till en tappvatteninstallation ansvarar för att
dricksvattenhygienen upprätthålls i systemet. Projektering, installation och drift av en
anläggning ska ske enligt de specifika hygiennormerna och -reglerna.
Minska risken för problem med legionella
I det aktuella avsnittet om dricksvattenhygien finns beskrivningar av allmänna förhållanden vid
projektering, installation, idrifttagning och drift av en bruksvatteninstallation. Om din installation
uppfyller dessa regler är risken för problem med legionella i varmvatteninstallationen minimal.
Legionella förebyggs optimalt under följande förhållanden:
■ Vattentemperatur:
- Temperaturen i varmvattenbehållaren bör vara minst 60 grader
- Temperaturen för varmvattnet vid tappstället bör vara minst 50 grader. Cirkulationen bör
dimensioneras på ett sådant sätt att denna temperatur uppnås inom 10-20 sek.
- Kallvattnet bör vara under 12 grader
- Om det finns risk för långvarigt stillastående – till exempel under semesterperioder osv.
bör systemet konstrueras så att det genomsköljs med jämna mellanrum
■ Rörkonstruktioner:
- Blandning av kallt/varmt vatten ska ske först omedelbart före avtappningsstället
- Varmvattenrör bör inte ligga oisolerade intill rör med kallt vatten
- Undvik ”återvändsgränder” i systemet
■ Varmvattenbehållare
- Storleken på varmvattenbehållaren ska anpassas efter förbrukning
- Utslamning av varmvattenbehållaren i exempelvis flervåningshus m.m. ska göras
regelbundet
1. DIN 2001, avsnitt 2.1
9
Val av rör för tappvatten
Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien
4.2.1
Projektering
När en tappvatteninstallation projekteras ska
följande beaktas:
■ Användning av certifierade och typgodkända installationsmaterial
■ Projektering av större installationer ska ske utifrån rums- och användningsbeskrivningen för
det enskilda rummet genom att man ska se till att undvika överdimensionering och
stillastående vatten (shuntledningar/rör med dött vatten är inte tillåtet)
■ Om stillastående vatten inte kan undvikas under längre tid (t.ex. i skolor under lov)
rekommenderar vi att Geberit hygienspolning eller motsvarande Geberit HyTronic produkter
används.
■ Isolering av kallt och varmt vatten
- Kallt vatten < 20 °C
- Varmt vatten > 55 °C
- Blandning av kallt/varmt vatten först omedelbart före avtappningsstället
■ Projektering av anläggningen så att det vid en senare tidpunkt under driften är möjligt att
utföra rengörings- och desinfektionsarbete på apparaterna och anläggningens delar
(tillgängliga rörkontrolldelar/provtagningsventiler).
4.2.2
Installation av tappvattenanläggning
Vid installation av tappvattenanläggning ska de generella och driftmässiga kraven uppfyllas:
Generella krav:
■ Utförande av installationssystemen enligt tillverkarens anvisningar
■ Undvika blandinstallationer med produkter från olika tillverkare
■ Överlämna rördragningsdokumentationen till ägaren
Driftmässiga krav:
■
■
■
■
■
10
Lagring av rör/kopplingar på torr, ren plats
Undvika nedsmutsning inuti rör och kopplingar
Ta av folie, lock och liknande endast direkt före montering
Tätningsringarna får inte smörjas eller fuktas
Skydd av monterade anläggningsdelar mot smuts (montera rena lock igen)
Val av rör för tappvatten
Dricksvattenhygien - Dricksvattenhygien
4.2.3
Idrifttagning
Idrifttagningen ska ske i överensstämmelse med följande:
■ Täthetskontroll av tappvatteninstallationer med tryckluft, inaktiv gas eller vatten
■ Spolning, desinfektion och idrifttagning av tappvatteninstallationer
i
För att säkerställa optimalt hygieniska förhållanden vid idrifttagning rekommenderar vi
att Geberit hygienfiltret används (artikelnr 690.020.00.1) vid den första påfyllningen
och täthetskontrollen med vatten.
Vid varmt bruksvatten kan det i många fall vara fördelaktigt att installera cirkulationsledningen
som ett rör i rör-system, där själva cirkulationsledningen går inuti stigröret. Det innebär en del
besparingar i materialet både när det gäller rördragning, isolering och fästen. Det blir dessutom
en viss årlig besparing i form av mindre värmeförlust.
4.2.4
Drift
Generella driftanvisningar:
■ Tappvattenanläggningar ska drivas enligt gällande tekniska regler (kallvattentemperatur
< 20 °C och varmvattentemperatur > 55 °C vid varje tappställe)
■ Undvik stillastående vatten genom anpassning av förbrukning
■ Ta bort de rörledningar som inte används längre
■ Använd inte vatten från trädgårdsledningar som dricksvatten
Driftavbrott:
■ Vid längre tids bortavaro rekommenderar vi att tappvattenanläggningen stängs av efter
vattenmätaren i enfamiljshus och vid våningsplanets avstängningsventil i flerfamiljshus.
■ Efter ett driftavbrott ska varje enskilt tappställe öppnas helt och vattnet ska rinna en kort tid
(ca 5 minuter)
Service och underhåll:
■ Grovfiltret, varmvattenbehållaren och vattenvärmaren ska underhållas och rensas med
jämna mellanrum
■ Rensa duschhuvuden, perlatorer och insatser i armaturer samt ta bort avlagringar
i
VVS-installatören ska informera ägaren om anläggningen och göra denne
uppmärksam på de skyldigheter som åvilar denne med avseende på anläggningens
underhåll.
11
Val av rör för tappvatten
Desinfektion av tappvatteninstallationer - Dricksvattenhygien
4.3
Desinfektion av tappvatteninstallationer
Grundläggande principer
Tappvatteninstallationer får endast desinficeras vid påvisad kontaminering och endast under
en begränsad tid. Profylaktisk desinfektion strider mot minimeringspåbudet i
dricksvattenförordningen.
Desinfektion av tappvatteninstallationer betraktas endast som lyckad om alla
kontamineringskällor har eliminerats.
Gränsvärdena för desinfektionsmedlets koncentration som anges i dricksvattenförordningen är
max.värden som har bestämts med hänsyn till hygieniska och toxikologiska krav. Därför kan
man inte automatiskt utgå från att de använda materialen är beständiga mot
desinfektionsmedlen.
Tappvatteninstallationer får endast desinficeras av utbildade personer. Det ska finnas skriftlig
dokumentation beträffande de vidtagna desinfektionsåtgärderna.
i
Felaktigt utförda desinfektionsåtgärder kan förorsaka skador i tappvatteninstallationen.
Desinfektionsrutin
Tappvattenledningar kan desinficeras termiskt eller kemiskt.
Vad gäller kemisk desinfektion görs åtskillnad mellan tillfällig desinfektion (tidsbegränsad
användning) och kontinuerlig desinfektion.
En kombination av termisk och kemisk desinfektion är inte tillåtet.
12
–
–
x
x
x
Släckvatten
x
–
–
–
–
–
–
–
x
x
x
x
x
x
x
x
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
Mapress
16
16
16
16
16
16
16
16
Driftstryckmax.
[bar]
1. Inte godkänt för användning med högre renhetskrav än dricksvattenkvalitet.
2. Hänsyn ska tas till nationella godkännanden och krav.
–
–
–
–
–
–
Rostfritt
(1.4401)
x
x
x
x
x
Rostfritt Gas
(1.4401)
Dricksvatten
Brunnsvatten
Behandlat vatten
Driftvatten
Grundvatten
(t.ex. jordsonder)
Ytvatten
(t.ex. flodvatten)
Ultrarent vatten
Medium1
CrNi-stål
(1.4301)
Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress rostfritt
Geberit Mapress
4.4.1
CrMoTi-stål,
(1.4521)2
Tabell 2:
Medier och driftvillkor
4.4
0 – 100
0 – 100
0 – 100
0 - 100
0 - 100
0 – 100
0 – 100
0 – 100
Driftstemperatur
[°C]
Inte godkänt till farmaceutisk
vatten
Innehåll gränsvärdena för
klorid, fluorid och kolväten
Anmärkning
Val av rör för tappvatten
Medier och driftvillkor
13
14
16
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
Driftvatten
Grundvatten
(t.ex. jordsonder)
Ytvatten
(t.ex. flodvatten)
0 – 100
0 – 100
0 – 100
Driftstemperatur
[°C]
0 – 100
0 – 100
0 – 100
1. Närmare upplysningar: Deutsches Kupferinstitut e.V., Düsseldorf
16
16
CIIR svart
CIIR svart
CIIR svart
Dricksvatten
Brunnsvatten
Behandlat vatten
Driftstryckmax.
[bar]
16
16
16
Mapress
Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Mapress koppar
Medium
Tabell 3:
Beroende på användningen, kontroll krävs vid
varje tillfälle 1
Gränsvärden i TrinkwV och DIN 50930-6 1
Gränsvärden i TrinkwV och DIN 50930-6 1
Beroende på användningen, kontroll krävs vid
varje tillfälle 1
Anmärkning
Val av rör för tappvatten
Medier och driftvillkor
Regn- och ytvatten
Havsvatten2
Vatten, osmosbehandlat
Vatten, helt eller delvis avsaltat
Vatten, avhärdat till 0° fH / 0°
dH
Desinfektionslösning4
10
10
10
10
10
10
16
10
0 – 40
0 – 40
0 – 40
0 – 70
0 – 70
0 – 70
0 – 20
0 – 70
Rör
x
–
–
–
–
x –
x
x
x
x
x
x –
x –
Kopplingar Anmärkning
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x3
x
x
x
x
■ Kvatenära ammoniumföreningar
■ Guanidinföreningar
■ Aminoättiksyra
x Vattenhaltig lösning i
brukskoncentration:
x
–
–
–
–
x Livstid 50 år
x Kortvarig max.temperatur 95 °C
under max. 150 timmar årligen
1. Dricksvatten ska motsvara aktuellt gällande gränsvärden i den tyska dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) och EU-direktivet
98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.
2. Havsvatten får inte komma i kontakt med snittytan på Mepla systemröret.
3. Rödgodskopplingar avger metalljoner till vattnet. De lämpar sig inte till jonfritt vatten eller endast med extra behandling vid
tappstället.
4. Vid högre hygienkrav eller efter en kontaminering kan en kemisk desinfektion genomföras enligt DVGW-bladet W 551 (04/2004)
eller en termisk desinfektion vid 70 °C enligt DVGW-blad W 291 (03/2000).
Behandlat
vatten
Obehandlat
vatten
Dricksvatten1
Driftstryckmax. Driftstem[bar]
peratur
[°C]
Mepla
Medier och driftsvillkor sanitetsinstallation Geberit Mepla
MeplaTherm
Medium
PVDF
Tabell 4:
Rg
Geberit Mepla
Ms
4.4.2
Val av rör för tappvatten
Medier och driftvillkor
15
Val av rör för tappvatten
Medier och driftvillkor - Dricksvattenhygien
Tabell 5:
Val av rör - Tappvatten:
Kompatibilitet
Vandalsäker/synlig inst.
Förhöjd salthalt
Korrosiv miljö
Hög vattenhårdhet
16
2
V
3
Mepla
–
–
CU
CU
RF
RF / CU
–
RF
Mepla / CU
Mepla
RF / Mepla
Val av rör för värme
Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
5
Koppar (CU)
Elförzinkat (ELFZ)
Mepla
Val av rör för värme
Värmeinstallationer förekommer överallt i byggnationer, oftast i form av central- eller
fjärrvärmeanläggningar. Det finns olika typer av anläggningar inom dessa kategorier, t.ex. direkt
eller indirekt fjärrvärme liksom det finns enkla och dubbla rörsystem.
Det är viktigt att kunna erbjuda rätt lösning för varje kund, både när det gäller material och
arbetstid och inte minst energimässigt.
I framtiden kommer fokus att bli ännu starkare på energieffektivisering, och det är därför viktigt
att dimensionera och optimera värmeanläggningen så ändamålsenligt som möjligt för att
uppnå energieffektivering och -besparingar. Det är därför viktigt att välja rätt material och
lösningar i projekt och anläggningar så att du som VVS-installatör kan erbjuda dina kunder
drift- och framtidssäkra lösningar.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
5.1
Värmesystemprocesser
Värmeanläggning är en anläggning vars huvudändamål är att reglera temperaturen genom att
värma upp kalla rum så att de personer som uppehåller sig i dem har det behagligt. De flesta
värmeanläggningar är slutna system som fylles med vatten som värmebärarmedium. Mediet
uppvärms av en värmekälla, sätts i cirkulation av en cirkulationspump och avger värme på
bestämda platser i rummet genom strålning och/eller konvektion.
Ett värmesystem består således av följande grundläggande processer:
■ Värmegenerering
■ Värmefördelning
■ Värmeavgivning
Under värmegenereringen omvandlas den tillförda energin till utnyttjningsbar värme av en
värmekälla.
Under värmefördelningen förs den utnyttningsbara värmen från värmekällan till de enskilda
värmeavgivningsställena.
Under värmeavgivningen avges den utnyttjningsbara värmen till de rum som ska värmas upp,
via uppvärmningsställen som t.ex. radiatorer, panelvärme eller värmefläktar.
17
Val av rör för värme
Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien
5.1.1
Kondensledningar till kondenserande pannor
I kondensationstekniken utnyttjas utöver värmeenergin i rökgasen också förångningsentalpin
hos vattenångan i rökgasen.
Vid användning inom gasområdet används den kondenserande pannan ofta till rumsvärme och
uppvärmning av vatten (daggpunktstemperatur ca 55 °C). Kondensatet, som uppstår i detta
sammanhang, ska föras över till avloppet via en kondensatutloppsledning. Kondensatets pHvärde ligger mellan 3,5 och 5,2.
Utöver kondenserande gaspannor finns det kondenserande pannor som fungerar med
eldningsolja EL (daggpunktstemperatur ca 50 °C). Kondensatets pH-värde ligger i detta fall
mellan 2,5 och 3,5 och kan innehålla svavelhaltiga syror.
Kondensat från kondenserande pannor innehåller endast en ganska låg
vätefluoridkoncentration. Vätefluorid främjar korrosion i apparatens värmerör samt i rökgasoch kondensledningarna. Om det finns en vätefluoridemissionskälla omedelbart i närheten ska
den kondenserande pannans uppställningsrum och förbränningslufttillförsel väljas så att dessa
skadliga ämnen inte tillförs kondensatet via förbränningsluften.
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Diagloss CW 4001
DEWT-NC
Hydrazin
Levoxin 64
Hygel H 140
Kebocor 213
Nalco 77382
Natriumdietylditiokarbamat
Natriumsulfit
P3-ferrolix 332
ST-DOS K-375
Thermodus JTH-L
Trinatriumfosfat
Varidos SIS
–
x
x
–
x
x
x
–
–
x
x
x
x
x
x
EPDM1
x
–
–
x
x
–
–
–
x
x
–
–
–
x
x
FPM blå
20
40
20
Temperatur
[°C]
20
20
20
20
120
90
20
20
100
20
Användningskoncentration, se
tillverkarens anvisningar
1
0,5
0,5
Användningskoncentration, se
tillverkarens anvisningar
0,07
0,5
0,5
100
100
Användningskoncentration, se
tillverkarens anvisningar
0,4
3,5
100
Koncentration
[%]
Kontrollvillkor
x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit
–: Inte testat eller inte godkänt, användning ska avtalas med Geberit
För inte angivna medel krävs godkännande från Geberit.
Dessutom ska tillverkarens användningsföreskrifter följas.
1. Plan packning EPDM (max. 100 °C)
x
CIIR
O-rings material
Castrol Zwipro III
Medel
Korrosionsskyddsmedel Geberit Mapress
Geberit Mapress
Tabell 6:
5.1.2
Schilling Chemie, Freiberg
Olika tillverkare
Judo, Waiblingen
Schweitzer Chemie, Freiberg/N.
Henkel AG, Düsseldorf
Olika tillverkare
Olika tillverkare
Nalco Deutschland GmbH
Kebo Chemie, Düsseldorf
Hydrogel Chemie, Werl
Lanxess, Leverkusen
Lanxess, Leverkusen
Drew Ameroid, Hamborg
Schweitzer Chemie, Freiberg/N.
Castrol
Tillverkare
Val av rör för värme
Värmesystemprocesser
19
Val av rör för värme
Värmesystemprocesser - Dricksvattenhygien
Tabell 7:
Medier och driftvillkor värmeinstallation Mapress elförzinkat
Medium
Mapress
o-ring
Driftstryckmax.
[bar]
Driftstemperatur Anmärkning
[°C]
Vatten till rumsvärme1
CIIR svart
CIIR svart
16
16
0 – 100
≤ 120
FEPM
16
≤ 140
Vatten till rumsvärme,
när- och fjärrvärme
Endast i den
sekundära
kretsen
1. Slutna värmeanläggningar
Tabell 8:
Medier och driftsvillkor värmeinstallation Mapress koppar
Mapress o-ring Driftstryckmax.
[bar]
Vatten till rumsvärme
CIIR svart
16
Vatten till rumsvärme, när- CIIR svart
16
och fjärrvärme
Driftstemperatur Anmärkning
[°C]
0 – 100
≤ 120
Endast i den
sekundära
kretsen
Kondensat från
ånganläggning
≤ 120
Medium
16
Geberit Mepla
Medier och driftsvillkor värme- och kylvatteninstallation Geberit Mepla
Vatten till
rumsvärme
(slutna kretsar)
Kopplingar Anmärkning
10
0 – 85
x
x
x
x
Vatten/
frostskydds10
medel-blandning
0 – 40
x
x
x
x
20
Ms
Rör
Rg
DriftsDriftstryckmax. temperatur
[bar]
[°C]
Mepla
Medium
PVDF
Tabell 9:
MeplaTherm
5.1.3
CIIR svart
Livslängd 10 år v/85 °C och
50 år vid genomsnitt 70 °C
x Kortvarig max.temperatur
95 °C under max. 150 timmar
årligen
Glykolbaserat
x frostskyddsmedel i
användningskoncentration
Val av rör för värme
Fjärr- och närvärmeinstallation - Dricksvattenhygien
5.2
Fjärr- och närvärmeinstallation
Med beteckningen fjärrvärmenät avses en rörledning som transporterar den alstrade värmen
(varmt vatten) en längre sträcka från värmecentral till förbrukare.
Närvärmenät skiljer sig härifrån genom att fördelarledningen mellan värmecentralen och
avtappningsställena är kort.
Fjärr- och närvärmeledningar delas in enligt följande:
■ Primärkrets: Primärkretsen är ledningssträckan från värmecentralen till leveranspunkten
(byggnadens ingång).
■ Sekundärkrets: Med sekundärkrets menas rörsystemet inne i förbrukarens byggnad
(husnät).
I fjärr- såväl som i närvärmenät kan sekundärkretsen antingen anslutas direkt eller indirekt till
primärkretsen.
Till fjärr- och närvärmeinstallationer kan följande Geberit Mapress pressrörssystem användas:
■
■
■
■
Mapress Rostfritt
Mapress Elförzinkat
Mapress Koppar
Mepla
Följande driftbetingelser gäller:
Tabell 10:
Driftbetingelser för fjärr- och närvärmeinstallationer
Tätningsring
Driftstemperaturmax
[°C]
CIIR svart (Mapress)
FEPM (Mapress)
EPDM (Mepla)
120
140
85
5.3
Installation av värmepumpar
De viktigaste produkterna för vattenuppvärmning och generering av varmvatten är eldningsolja
och gas. I början av 1970-talet gjordes ansträngningar att finna alternativa energikällor som
fanns tillgängliga i tillräcklig omfattning. Av denna anledning började man att rikta
uppmärksamheten mot att utnyttja temperaturnivån i luften, vattnet och marken.
Energiinnehållet i dessa energikällor är outtömligt och regenereras lätt med hjälp av solstrålning
(också diffus). Värmen i dessa energikällor har en relativt låg temperaturnivå så det är inte
möjligt att utnyttja dem direkt till uppvärmning av vatten eller framställa varmt tappvatten.
Med hjälp av fysikaliska processer lyfts den befintliga låga temperaturnivån med hjälp av så
kallade värmepumpar tills en användbar värmemängd erhålls.
21
Val av rör för värme
Installation av värmepumpar - Dricksvattenhygien
Värmepumpen fungerar som ett omvänt kylaggregat (t.ex. ett kylskåp):
■ Vid förångning (expansion) av ett köldmedium dras värmeenergin ut ur energikällan (luft,
vatten, mark).
■ I kompressorer lyfts det förångade köldmediets temperaturnivå med hjälp av komprimering.
■ Den genererade värmemängden överförs till värmekretsen i kondensorn.
De vanligaste typerna av värmepumpar är:
■ Luft/vatten-värmepump
■ Vatten/vatten-värmepump
■ Brine/vatten-värmepump
De olika energikällornas värmeinnehåll avspeglar sig i värmepumpens värmefaktor (kvot mellan
genererad värmeenergi och tillförd energi).
De temperaturnivåer som kan utnyttjas kräver olika driftsätt och styrningar av
värmepumpsanläggningarna, t.ex.:
■
■
■
■
Monovalent driftsätt
Bivalent, parallellt driftsätt
Bivalent, delvis parallellt driftsätt
Bivalent, alternativt driftsätt
5.3.1
Geberit Mapress vid installation av värmeanläggning
Tabell 11:
Frostskyddsmedel utan korrosionsskydd Geberit Mapress
Medel
Etylenglykol
(frostskyddsbas)
Propylenglykol
(frostskyddsbas)
Tätningsringsmaterial
CIIR
EPDM FPM
1
grön2
x
x
x
x
x
–
Kontrollvillkor
Tillverkare
Koncentration Temperatur
[%]
[°C]
Användningskoncentration, se Olika tillverkare
tillverkarens anvisningar
Användningskoncentration, se Olika tillverkare
tillverkarens anvisningar
1. Plan packning EPDM (max. 100 °C)
2. FPM-tätningsring och plan packning
x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit
–: Inte testat eller inte godkänt, användning ska avtalas med Geberit
22
–
–
x
–
–
x
x
x
x
x
x
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
FPM
blå
–
–
–
–
–
x
–
100
40
40
50
40
90
50
50
Kontrollvillkor
Koncentration
[%]
100
100
100
100
100
66,6
67
130
170
130
130
130
130
120
20
Temperatur
[°C]
20
60
120
120
120
20
120
x: Testat och godkänt, avvikande koncentrationer eller temperaturer ska avtalas med Geberit
–: Inte testat, användning ska avtalas med Geberit
1. Plan packning EPDM (max. 100 °C)
2. FPM-tätningsring och plan packning
3. Ej lämpligt till Mapress elförzinkat
Tyfocor L
Tyfocor LS
x
–
x
–
Solarliquid L
Tyfocor
Tyfoxit F20 3
x
x
Solan (ersätter Pekasol
2000)3
x
x
x
x
Pekasol L
Tätningsringsmaterial
CIIR
EPDM1 FPM
grön2
x
x
x
x
–
–
x
x
x
x
x
–
–
x
x
–
–
x
x
–
Frostskyddsmedel med korrosionsskydd Geberit Mapress
ANF kylarskydd
Antifreeze
Antifrogen N
Antifrogen L
Antifrogen SOL
Frostex 100
Glysantin G 30 (Alu
Protect / BASF)
Medel
Tabell 12:
Tyforop Chemie, Hamborg
Tyforop Chemie, Hamborg
Tyforop Chemie, Hamborg
Staub Chemie, Nürnberg
Tyforop Chemie, Hamborg
Prokühlsole, Alsdorf
Prokühlsole, Alsdorf
Eurolub, Eching (vid München)
Aral
Hoechst/Clariant
Hoechst/Clariant
Hoechst/Clariant
TEGEE Chemie, Bremen
BASF SE, Ludwigshafen
Tillverkare
Val av rör för värme
Installation av värmepumpar
23
Val av rör för värme
Installation av värmepumpar - Dricksvattenhygien
Tabell 13:
Val av rör - värme
Kompatibilitet
Hög temperatur
Korrosiv miljö
Vandalsäker/synlig inst.
Hög vattenhastighet
2
V
3
Mepla
ELFZ
Mepla
CU
CU
–
CU
Mepla
ELFZ / RF
RF / Mepla / CU
ELFZ / RF
ELFZ / RF
För inte angivna medel krävs godkännande från Geberit.
Dessutom ska tillverkarens användningsföreskrifter följas.
24
Val av rör för gas
Installation av gasanläggning med Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
6
Koppar (CU)
Val av rör för gas
Naturgasen är en växande resurs för uppvärmning av många svenska hem och företag.
I takt med att priserna på gas har ökat, har även fokus på energieffektivisering ökat. Det är
därför viktigt att anläggningen dimensioneras och optimeras korrekt både i förhållande till
materialet, arbetstiden och inte minst i förhållande till framtida driftskostnader.
I samband med gasinstallationer finns det en lång rad stränga och omfattande
säkerhetsåtgärder som måste iakttas. Dessa omfattar såväl materialval som användningen av
verktyg samt själva monteringen och underhållet av rörsystemet. Många av dessa
säkerhetsåtgärder är föreskrivna i lag och är därför obligatoriska.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
För ytterligare information se:
■ Svenska Naturgaslagen
6.1
Installation av gasanläggning med Geberit Mapress
Tabell 14 innehåller de natur- och flaskgaser som Geberit rörledningssystemen kan användas
till. Driftsvillkoren beror på de nationella godkännandena. Godkännandena finns i Tabell 15.
Tabell 14:
Användningsområde för Geberit rörledningssystem för natur- och flaskgas
Medium
Naturgas
Metan
Etan
Eten
Propan
n-Butan
Biogaser
–
CH4
C2H6
C2H4
C3H8
C4H10
–
Mapress Mapress Mapress
rostfritt rostfritt koppar
gas
gas
–
x
x
–
x
x
–
x
x
–
x
x
–
x
x
–
x
x
–
x
x
Mapress
Anmärkning
tätningsring
HNBR gul
HNBR gul
HNBR gul
HNBR gul
HNBR gul
HNBR gul
HNBR gul
Ingen nedläggning i mark
Inga gaser från
deponeringsanläggning
Ingen nedläggning i mark
25
Val av rör för gas
Installation av gasanläggning med Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
Tabell 15:
Nationella godkännanden Geberit rörledningssystem för natur- och
flaskgas
Land
Tyskland
Schweiz
Österrike
Italien
Storbritannien
Belgien
Nederländerna
Ungern
Tjeckien
Danmark
Sverige
Norge
Finland
26
Mapress rostfritt
Godkännande
DG-4550BL0118
SVGW 00 085-6
ÖVGW G 2.663
–
Letter of no objection
Advantica (TC/05/029)
–
–
MBVTI MT 04 1370512001/36000/2004
0111/2005
DGP TV-00128
Svenska Gasföreningen
Norsk Gas
Tukes
d
[mm]
15 – 108
15 – 108
15 – 108
–
15 – 108
–
–
15 – 108
15 – 108
15 – 108
–
–
> 35
Mapress koppar
Godkännande
DG-4550BL0161
SVGW 00 055-6
ÖVGW G 2.664
UNI 11065 Cl. 2
Letter of no objection
Advantica (TC/05/029)
ARGB/KVGB 3147
Gastec Q 01/005-01
MBVTI MT 04 1371512002/36000/2004
0111/2005
DGP TV-00127
Svenska Gasföreningen
Norsk Gas
Tukes
d
[mm]
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
15 – 54
–
–
> 35
Val av rör för gas
Installation av gasanläggning med Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
6.1.1
Teknisk gas
För tekniska gaser, typ svetsgas, ska Geberits tekniska avdelning alltid kontaktas. Oftast ska
o-ringen bytas då det inte är samma som för brännbara gaser.
Det kan även vara skillnader på vilket drifttryck som kan användas. Då det inte finns konkreta
godkännande när det gäller tekniska gaser har Geberit genomfört ett stort antal funktionstester
bla. hos TUV, som dokumentation för att påvisa anläggningens funktionalitet.
Tabell 16:
Val av rör - Gas:
Kompabilitet
Korrosiv miljö
Vandalsäker/synlig inst.
2
V
3
–
–
CU
CU
RF
RF
27
Val av rör för kyla
Kylanläggning - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
7
Koppar (CU)
Elförzinkat (ELFZ)
Mepla
Val av rör för kyla
I moderna byggnader ställs ofta krav på möjlighet av nedkylning.
Hårdare krav från myndigheterna när det gäller energieffektivisering har satt ytterligare fokus på
kylsystemen som ofta kan vara mycket energikrävande vid drift. Kylanläggningar bör därför
dimensioneras och ställas in noggrant så att de ger optimalt utbyte.
Det ställs en rad myndighetskrav, bl.a. när det gäller elförbrukningen för pumpdrift, justering
osv.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
7.1
Kylanläggning
Kylvatteninstallationer används dels för att skapa ett behagligt inneklimat där personer
uppehåller sig och dels för att upprätthålla funktionssäkerheten hos maskin- och
anläggningskomponenter (motorer, turbiner).
Av ekonomiska skäl används som värmebärare i dessa anläggningar många olika typer av
vatten (grund-, yt- eller bräckt vatten).
För kylvattenanläggningar skiljer man mellan öppna och slutna system.
Skillnaden mellan framlednings- och returtemperaturen bör vara så stor som möjligt på så sätt
uppnås en stor värmemängd med lite cirkulerande vatten.
Den mest kostnadseffektiva temperaturskillnaden ligger på ca 9 K.
Härvid ligger framledningstemperaturen mellan +4 °C och +6 °C och returtemperaturen mellan
+12 °C och +15 °C. Skillnaden beror alltid på användningsområdet.
28
Val av rör för kyla
Installation av kylsystem - Dricksvattenhygien
7.2
Installation av kylsystem
När kylsystem installeras finns det risk för kondens. När temperaturen ligger under 12-14 °C
bildas i de flesta fall kondens på rören. Om du använder elförzinkade rör måste de
kondensisoleras. Vid genomföringar genom betong måste det också isoleras, eftersom de
kalla rören drar ut restfukt från betongen och kan då korrodera. Om det tillsätts kylmedel i
systemet ska du kontrollera att det inte finns några inhibitorer, som kan vara korrosiva i
förhållande till rörsystemet inkl. o-ringarna.
Geberit Mapress
CrNi-stål
(1.4301)
CrMoTi-stål,
(1.4521)
Medier och driftsvillkor kylvatteninstallation Mapress rostfritt
Rostfritt Gas
(1.4401)
Tabell 17:
Rostfritt
(1.4401)
7.3
x
x
–
–
x
x
x
x
CIIR svart 16
CIIR svart 16
0 – 100
–30 – +40
x
–
x
x
FPM blå
–30 – +180 Använd endast
godkända
frostskydds-medel
Medium
Kylvatten
Vatten/
frostskydds
medelblandning
Vatten/
frostskydds
medelblandning
Tabell 18:
Medium
Mapress
o-ring
Drifts Driftstemp Anmärkning
tryck eratur
[°C]
max.
[bar]
16
Medier och driftvillkor kylvatteninstallation Mapress elförzinkat
Mapress
o-ring
Kylvatten
CIIR svart
Vatten/
CIIR svart
frostskyddsmedel
-blandning
Vatten/
FPM blå
frostskyddsmedel
-blandning
Anmärkning
Driftstryckmax. Drifts[bar]
temperatur
[°C]
16
0 – 100
16
–30 – +40 Använd endast godkända
frostskyddsmedel
16
–30 – +180 Använd endast godkända
frostskyddsmedel
29
Val av rör för kyla
Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
Tabell 19:
Medier och driftsvillkor kylvatteninstallation Mapress koppar
Medium
Kylvatten
Vatten/frostskyddsmedel-blandning
Vatten/frostskyddsmedel-blandning
Tabell 20:
Mapress o-ring Driftstryckmax.
[bar]
CIIR svart
16
CIIR svart
16
FPM blå
16
Driftstemperatur
[°C]
0 – 100
–30 – +40
–30 – +180
Val av rör – kyla:
Användbarhet
Låg temperatur (< 0°C)
Korrosiv miljö
Vandalsäker/synlig inst.
Öppet system (syre)
30
2
V
3
Mepla
–
Mepla
ELFZ
–
CU / RF
CU
–
RF / CU / ELFZ
Mepla
RF / ELFZ
RF / CU / Mepla
Val av rör för solenergi
Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
8
Koppar (CU)
Elförzinkat (ELFZ)
Val av rör för solenergi
Med stigande energipriser och större fokus på hållbarhet har intresset för alternativa
energikällor ökat, och solenergi har därför vunnit mark på den svenska marknaden.
Det primära användningsområdet för solenergi är uppvärmning av tappvatten, där den
efterföljande uppvärmningen äger rum i en värmepanna. Möjligheterna att använda
solenergisystem är dock begränsade eftersom solens energinivå är förhållandevis låg under
vintermånaderna. Systemet dimensioneras vanligen så att det täcker behovet av varmt vatten
till 95 procent från maj till och med september. Tillskottsvärme kan exempelvis komma från ett
värmesystem. Om den lämpliga takytan inte möjliggör en täckning på 95 procent kan man få
göra undantag.
En solfångare och en värmeupptagande platta fångar in solenergin och den överförs sedan till
en varmvattenbehållare via en solenergivätska. Vätskan utgörs oftast av en blandning av vatten
och frostskyddsmedel.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
31
Val av rör för solenergi
Geberit Mapress - Dricksvattenhygien
Geberit Mapress
CrNi-stål
(1.4301)
CrMoTi-stål,
(1.4521)
Medier och driftsvillkor solenergianläggning Mapress rostfritt
Rostfritt Gas
(1.4401)
Tabell 21:
Rostfritt
(1.4401)
8.1
x
–
x
–
Medium
Värmebärare till
solenergianläggning
Tabell 22:
Driftstemperatur
[°C]
FPM blå
–30 – +180
16
Medier och driftsvillkor solenergianläggning Mapress koppar
Medium
Mapress o-ring
Värmebärare till
solenergianläggning
FPM blå
Tabell 23:
Mapress o-ring Driftstryckmax.
[bar]
Driftstryckmax.
[bar]
16
Driftstemperatur
[°C]
–30 – +180
Val av rör – solenergi:
Användbarhet
2
Hög temperatur >140 °C
Korrosiv miljö
Öppet system (syre)
32
ELFZ
ELFZ
V
3
CU
CU
RF / ELFZ
RF
RF / CU
Val av rör för oljesystem
Oljeanläggning - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
9
Koppar (CU) Elförzinkat (ELFZ)
Val av rör för oljesystem
Olja är en av samhällets viktigaste naturresurser och enorma mängder olja förbrukas dagligen
över hela världen. Råoljan som hämtas upp från berggrunden utgör råvara till bl.a. bensin,
dieselolja, petroleum, eldningsolja och många andra produkter. Oljeprodukter har utnyttjats av
människor i årtusenden, och har mångahanda användningsmöjligheter, bl.a. som olika
energikällor, råvara och smörjmedel i industri och hushåll.
I oljesystem ställs stora krav på säkerheten och att rörinstallationerna är korrekt konstruerande,
bland annat när det gäller val av korrekt o-ring och material.
Transportsystemet från oljetanken till värmepannan kan vara utfört på följande sätt:
■ System med enkel ledning
■ System med dubbel ledning
■ Ringledning vid anläggning med flera pannor
9.1
Oljeanläggning
9.1.1
Mineralolja
Idag används mineralolja som energikälla och smörjmedel. På grund av dess många
användningsmöjligheter är mineralolja en mycket eftertraktad råvara, t.ex. som energikälla inom
industrin, hantverksbranscher och hushåll eller som smörjmedel eller i den kemiska industrin.
Mineraloljeförekomsterna är begränsade därför söker man efter alternativa energikällor. Ett
alternativ utöver fasta bränslen från återväxande biomassa (t.ex.trä och säd) är vegetabilisk
olja. De viktigaste råämnena till vegetabilisk olja är raps, solrosor och oljelin.
För närvarande används mineralolja först och främst inom i bil- och kemiindustrin.
9.1.2
Eldningsolja EL
I hushåll används eldningsolja EL (Extra light eldningsolja) som energikälla vid värmeåtervinning.
Utöver eldningsolja EL finns det eldningsolja S (tung eldningsolja) till stora anläggningar.
Eldningsolja S måste värmas före transport eftersom den är trögflytande.
Transportsystemet från oljetanken till värmepannan kan vara utfört på följande sätt:
■ System med enkel ledning
■ System med dubbel ledning
■ Ringledning vid anläggning med flera pannor
33
Val av rör för oljesystem
Bränslen och oljor i riskklass A III - Dricksvattenhygien
Geberit Mapress vid installation av oljeanläggning
CrNi-stål
(1.4301)
CrMoTi-stål,
(1.4521)
Medier och driftsvillkor eldningsoljeanläggning Mapress rostfritt
Rostfritt Gas
(1.4401)
Tabell 24:
Rostfritt
(1.4401)
9.1.3
Mapress
o-ring
x
–
x
x
FPM röd
Medium
Eldningsolja EL
Tabell 25:
Mapress o-ring
Eldningsolja EL
FPM blå
10 / 16
Rumstemperatur
Driftstryckmax.
[bar]
10 / 16
Driftstemperatur
[°C]
Rumstemperatur
Medier och driftsvillkor eldningsoljeanläggning Mapress koppar
Medium
Eldningsolja EL
9.2
Driftstemperatur
[°C]
Medier och driftvillkor eldningsoljeanläggning Mapress elförzinkat
Medium
Tabell 26:
Driftstryckmax.
[bar]
Driftstemperatur
[°C]
Rumstemperatur
Mapress tätningsring Driftstryckmax.
[bar]
FPM blå
10
Bränslen och oljor i riskklass A III
För transport av bränslen, motor- och växellådsolja i riskklass A III kan följande Geberit
rörledningssystem användas:
■ Mapress rostfritt
■ Mapress elförzinkat
Dessa tillämpningar kräver att o-ringen FPM blå av fluorgummi används.
Tabell 27:
Val av rör – oljeanläggning:
Kompabilitet
Hög temperatur
Korrosiv miljö
Öppet system (syre)
34
2
V
3
–
ELFZ
ELFZ
CU
CU
–
RF / ELFZ
RF
RF / CU
Val av rör för tryckluft
Installation av tryckluft - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
Koppar (CU) Elförzinkat (ELFZ)
Mepla
10 Val av rör för tryckluft
Tryckluft har många användningsområden och används inom nästan alla områden i
tillverknings- och bearbetningsindustrin. Från myndigheternas sida finns generella krav på
utrustning och arbetarskydd, och dessa gäller också för tryckluftsanläggningar.
Hänsyn måste tas till de olika renhetsklasserna vid konstruktion av tryckluftssystemet, och när
det gäller rörsystem är det tätningsringens beständighet i förhållande till tryckluftens innehåll av
olja som är den viktigaste faktorn. Under drift får driftstrycket inte överskrida ett max.värde som
är fastställt i relevanta godkännanden.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
10.1
Installation av tryckluft
När tryckluft används är det viktigt att den är ren. Nedsmutsning beror först och främst på fasta
partiklar, fukt och olja.
Utifrån dessa typer av nedsmutsning fastlägger ISO 8573-1 renhetsklasser för tryckluft. Varje
typ av nedsmutsning har egna renhetsklasser vilket innebär att det finns tre
renhetsklassgrupper:
■ Partikelklasser
■ Fuktklasser
■ Oljeklasser
10.2
Användningsområde och driftsvillkor
Användningsområdet för Geberit rörledningssystem för tryckluftsinstallationer beror
huvudsakligen på o-ringarnas beständighet mot tryckluftens oljeinnehåll. Av detta skäl är
oljeklasserna de enda av renhetsklasserna enligt ISO 8573-1 (2001) som ska beaktas.
Under drift får driftstrycket inte överskrida ett max.värde. Detta maximala driftstryck är fastlagt i
de relevanta godkännandena. För Geberit Mapress beror det maximala driftrycket på det
enskilda systemrörets material och rördimension.
35
Val av rör för tryckluft
Användningsområde och driftsvillkor - Dricksvattenhygien
Geberit Mapress
Tabell 28:
Användningsområde Geberit Mapress till tryckluftsinstallationer
Renhetsklass
Kvarvarande
oljeinnehållmax.
[mg/m3]
Mapress
Rostfritt
CIIR
svart
≤ 0,01
≤ 0,10
≤ 1,00
≤ 5,00
1
2
3
4
Tabell 29:
FPM
blå
Mapress
Elförzinkat
Mapress
Koppar
CIIR
svart
CIIR
svart
x
x
x
–
x
–
FPM
blå
x
x
x
x
FPM
blå
x
x
x
x
–
Maximalt driftstryck Geberit Mapress till tryckluftsinstallationer
12
Mapress
Rostfritt 1.4401
d [mm]
88,9 – 1083
16
25
76,1
12 – 54
Driftstryckmax.
[bar]
Mapress
Mapress
Rostfritt 1.45211 Elförzinkat2
d [mm]
d [mm]
Mapress
Koppar 1
d [mm]
–
12 – 54
–
12 – 108
–
–
88,9 – 108
76,1
12 - 54
1. Inte testat enligt TÜV-komponentprovning
2. Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat, och Mapress elförzinkat systemrör,
plastbelagt, lämpar sig endast för torr tryckluft
3. Högre tryck på begäran
Geberit Mepla
36
Ms
0 – 40
0 – 40
0 – 40
Rg
10
10
10
PVDF
≤ 0,01
≤ 0,10
≤ 1,00
MeplaTherm
1
2
3
Mepla
Tabell 30:
Användningsområde Geberit Mepla till tryckluftsinstallationer
Driftstryckmax.
DriftsRör
Kopplingar
Renhetsklass Kvarvarande
[bar]
temperatur
oljeinnehållmax.
[mg/m3]
[°C]
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Val av rör för tryckluft
Vakuumrör - Dricksvattenhygien
10.3
Vakuumrör
Till vakuumrör upp till 100 mbar absolut (minskning av det omgivande lufttrycket på 1013 mbar
till 913 mbar) kan följande Geberit rörledningssystem användas:
■ Mapress rostfritt
■ Geberit Mepla
Följande Geberit rörledningssystem kan användas:
■ Geberit Mapress Rostfritt
■ Geberit Mapress Elförzinkat
Geberit rörledningssystem kan användas till vakuumrör ned till 200 mbar absolut tryck
(reducering av det omgivande lufttrycket på 1013 mbar till 813 mbar).
Följande Geberit rörledningssystem kan användas:
■ Geberit Mapress Koppar
■ Geberit Mepla
Tabell 31:
Val av rör – tryckluft:
Kompabilitet
Korrosiv miljö
Öppet system (syre)
Kondens (invändig)
Restolja i luften
2
V
3
ELFZ
ELFZ
ELFZ
Mepla
CU
–
–
–
RF / Mepla
RF / CU / Mepla
RF / CU / Mepla
RF / CU / ELFZ
37
Val av rör för sprinkler
Fasta brandsläckningssystem (sprinklersystem) - Dricksvattenhygien
Rostfritt (RF)
Elförzinkat (ELFZ)
11 Val av rör för sprinkler
I många stora byggnader som hotell, på fartyg och inom industrier finns fasta sprinklersystem
eller brandsläckningssystem. Sprinklersystemet är en viktig installation som skyddar människor
och värden genom automatisk brandsläckning.
Det ställs stränga krav vid installation och servicearbeten på sprinklersystem och det krävs en
speciell behörighet för att få utföra dessa arbeten. Hårda krav ställs också på materialen som
används i brandsläckningssystemen och speciella godkännanden krävs.
Som VVS-installatör bör du återkommande försäkra dig om att du är uppdaterad om vilka
regler som gäller för området och hur de ska omsättas i praktiken.
11.1
Fasta brandsläckningssystem (sprinklersystem)
Fasta automatiska brandsläckningssystem är specialkonstruerade för att registrera och släcka
bränder så tidigt som möjligt eller för att få branden under kontroll så att den kan släckas med
andra metoder.
Dessa brandsläckningssystem ska uppfylla speciella krav från certifieringsorgan. Fasta
vattensläckningssystem är:
■
■
■
■
■
■
■
Sprinklersystem (våta och torra)
Snabbtorkningssystem
Förkontrollerade system
Brandsläckningssystem och bevattningssystem (enbart rostfritt stål)
Vattendimsystem/vattenridåer
Gnistsläckningssystem
Brandsläckningssystem med skum [A3F/AFFF med svart CIIR tätningsring i butylgummi.
Information om andra skumtyper kan fås hos säljbolaget]
■ Brandpostsystem och brandsläckningsrör
■ Brandsläckningssystem med dimma
Geberit Mapress pressrörsystem uppfyller dessa kraven och används i fasta
brandsläckningsanläggningar i byggnader och till sprinklersystem på fartyg.
Användningsområdena måste uppfylla kraven som ställs av klassificeringsorgan och andra
godkännande organ. Denna installationsanvisning innehåller information om kraven i enlighet
med tillämpliga godkännanden.
38
Val av rör för sprinkler
Fasta brandsläckningssystem (sprinklersystem) - Dricksvattenhygien
Installation i enlighet med VdS CEA 4001
Specifikationerna i CEA 4001 gällande materialen rostfritt och olegerat, galvaniserat stål är
desamma som gäller för Geberit Mapress pressrörsystem. Mapress pressrörsystem uppfyller
kraven och provningsmetoderna i VdS 2100-26 som gäller för pressrörsystem i metall. Geberit
Mapress i rostfritt stål kan användas till alla brandriskklasser.
Godkännandet gäller vattensystem med driftstryck på upp till 16 bar, beroende på vilka
dimensioner som används (se godkännandetabell), tillsammans med den svarta tätningsringen
i butylgummi (CIIR). Vid användning i torra system måste den blå tätningsringen i fluorpolymer
(FPM) användas.
Geberit Mapress pressrördelar i olegerat stål med den svarta standardtätningsringen i
butylgummi (CIIR) kan användas tillsammans med sprinkler systemrören i vattensystems
sektions- och distributionssystem. En förutsättning är dock att driftstrycket inte överstiger 16
bar, och att rätt dimensioner används (se godkännandetabell). Godkännandet gäller
brandskyddsklasserna LH, OH1, OH2, OH3 och vissa risker i OH4 (teatrar, biografer och
konsertsalar).
Vid användning av Geberit Mapress pressrörsystem i i olegerat galvaniserat stål måste det
säkerställas att det inte kan falla ner något på rören när systemet står standby eller under en
brand. Det får med andra ord inte installeras t.ex. ventilationskanaler eller kabelrännor ovanpå
sprinklerrören. Om det på grund av exempelvis planering eller byggnadskonstruktionen inte går
att att undvika att sprinklersystemet korsar andra komponenter, måste sprinklerröret fästas
säkert framför och bakom dessa potentiellt risker med extra VdS-godkända komponenter
[hållare, byglar och fästen].
Dessutom ska ventilationskanaler fästas med extra VdS-godkända byglar där kanalerna korsar
sprinklersystemet. Värdena som anges i tabell 4 anger avståndet mellan byglarna. Vertikala rör
måste alltid fästas med max. avstånd som anges i tabell 4. Vid den fria röränden får avståndet
till bygeln inte överskrida 30 cm. Det är inte tillåtet att använda rören som delar i andra
brandsläckningssystem som exempelvis halvpermanenta system eller vattensprutningssystem.
Tabell 32:
Val av rör – sprinkler:
Kompabilitet
Torra system
Våta system
2
V
3
ELFZ
–
–
–
RF
RF / ELFZ
39
Montering
12 Montering
Vid montering av pressrörsystem finns det några få men mycket viktiga monteringsregler som
du måste komma ihåg för att pressningen ska bli perfekt. Om dessa grundläggande regler inte
följs kan pressningen bli otät vilket i sin tur orsakar vattenskador och reparationer, som kan bli
långt dyrare än själva rörsystemet.
Faktum är att de flesta fel beror på bristande överensstämmelse med nedanstående
monteringsregler.
Avgradning av röret – ut- och invändigt
Det är extremt viktigt att röret avgradas utvändigt så att o-ringen inte skadas. Röret ska
dessutom avgradas invändigt eftersom det annars kan uppstå turbulens i systemet. Det kan ge
upphov till buller men ger också risk för korrosion vid användning av ventiler/kopplingar av
rödgods, mässing eller koppar.
Markering av insticksdjup
Ett av de vanligaste monteringsfelen är att det saknas en markering av insticksdjupet. Tyvärr är
detta också ett av de fel som brukar orsaka de mest kostnadskrävande typerna av läckor. Om
man vid pressningen inte har möjlighet att se om insticksdjupet är är korrekt kan pressningen
bli felaktigt utförd. Om det exempelvis saknas 1-1,5 cm i insticksdjup kommer systemet
troligen inte att hålla för en tryckstöt. Även om systemet provtrycks med 10 bar, kan det inte
jämföras med en tryckstöt. Röret kommer då att slitas ut ur kopplingen och orsaka stora
vattenskador. Med en vattenhastighet på 2 m/s kommer det på en timma ut 5 760 liter vatten
från ett rör med en diameter på 35.
Även om pressningen är enkel måste alla monteringsregler följas för att få ett perfekt
fungerande system.
Tabell 33:
Huvudregler för en perfekt montering
Monteringmoment
Kapning av rör
Avgradning
Markering av insticksdjup
Kontroll av o-ring
För in röret i kopplingen
Pressa
40
Anmärkning
Med korrekt verktyg
Både ut- och invändig
Visuellt vid pressning
Finns det en o-ring och sitter den som den ska?
Tvinga inte in röret utan vrid lätt
Perfekt pressning
Montering
Montering av Mapress
12.1
12.1.1
Montering av Mapress
Utföra Mapress skarv
Fogar på rörledning ska vara placerade så att
de är utbytbara och att eventuellt utläckande
vatten från en fog snabbt kan upptäckas.
Använd endast systemgodkända Geberit
pressrör, Geberit pressrördelar samt Geberit
pressmaskin och Geberit pressback/slinga för
din installation. För kopparrör gäller kraven på
röret enligt EN 1057. Uppfyller rören EN 1057
behövs ingen stödhylsa. Som en extra garanti
och säkerhet instansas ett M på
pressrördelen då Geberit pressback/slinga
används vid pressmomentet. En Mapress
skarv utförs i följande arbetssteg:
■ Variant 1: Tillhandahåll blankt rör och
koppling till pressningen
-ellerVariant 2: Tillhandahåll plastbelagt rör och
koppling till pressningen
■ Utför skarv med gängkoppling
■ Vid d 54 – 108 mm: Montering av
monteringshjälp MH 1
■ Pressning av koppling
OBSERVERA
Korrosionsrisk vid Mapress
systemrör
` Låt bli att använda kapskiva för
att korta av röret
` Använd endast lämpliga
skärverktyg för att bearbeta
materialet typ Mapress
röravskärare
` Avgrada rören med den
elektriska röravgradaren på det
lägsta varvtalet eller manuell
röravgradare
` Vid Mapress rostfritt ska skäroch avgradningsverktygen
hållas fria från kolstålsspån
OBSERVERA
Otät skarv på grund av skadad
tätningsring
` Avgrada rörändarna fullständigt
ut- och invändigt
` Ta bort främmande föremål från
tätningsringen
` Låt bli att gunga röret in i
presskopplingen
` Skjut presskopplingen på röret,
genom att vrida den lite
` Använd endast glidmedel utan
olja eller fett typ silkonspray
41
Montering
Montering av Mapress
Variant 1: Tillhandahålla blankt rör och
koppling till pressningen
1.
Kontrollera att röret och kopplingen
är rena och utan skador, repor eller
bucklor.
2.
Bestäm rörets längd.
3.
Kapa röret i rät vinkel.
4.
Avgrada rörändarna invändigt och
utvändigt.
1
2
Avkorta röret helt.
1
2
42
5.
Befria rörändarna från spån.
6.
Kalibrera rörändarna på kopparrör.
Montering
Montering av Mapress
7.
Markera insticksdjupet med
insticksmall, art. nr. 90351.
Instickdjupet E finns på sid 69.
8.
Ta bort proppen från kopplingen.
1
2
E
9.
7.b
Kontrollera o-ringen.
Markera insticksdjupet på
insticksänden hos kopplingar med
slätända.
43
Montering
Montering av Mapress
10.
Vrid kopplingen på systemröret till
det markerade insticksdjupet.
Variant 2: Tillhandahålla plastbelagt rör
och koppling till pressningen
1.
Kontrollera att röret och kopplingen
är rena och utan skador, räfflor eller
bucklor.
2.
Bestäm rörets längd.
3.
Kapa röret med röravskärare eller för
ändamålet avsett verktyg.
Kapa röret
E
E
11.
44
För pressning se sid 47, punkt 1-3.
Montering
Montering av Mapress
4.a
i
4.b
Om annat verktyg än Mapress
avisoleringsverktyg används ska
plastbeläggningen tas bort till
insticksdjupet.
Avisolera det plastklädda kopparröret
och markera insticksdjupet.
Avisolera det plastklädda Mapress
elförzinkat systemrör och markera
insticksdjupet.
E
4.c
Markera insticksdjupet med
insticksmall, art. nr. 90351.
Instickdjupet E finns på sid 69.
5.
Avgrada rörändarna invändigt och
utvändigt.
E
1
2
45
Montering
Montering av Mapress
6.
Befria rörändarna från spån.
7.
Kalibrera rörändarna på kopparrör.
9.
Kontrollera o-ringen.
10.
OBSERVERA
Otillräckliglig mekanisk hållfasthet
` Iaktta det föreskrivna
insticksdjupet
Vrid kopplingen på systemröret till det
markerade insticksdjupet
Insticksdjupet E finns på sid 69
8.
Ta bort skyddet från kopplingen.
1
E
2
E
11.
46
Justera rörledningen.
Montering
Montering av Mapress
Utför skarv med gängkoppling
1.
Fixera rörledningen.
2.
Om pressning utförs innan
fastskruvning av gängkoppling ska
anslutande koppling/armatur
fasthållas. Detta eliminerar eventuella
rörelser av pressfog.
Pressning av koppling
Förutsättningar
■ Rörledningen eller de prefabricerade
komponenterna är justerade
■ De gängade kopplingarna är tätade
1.
Kontrollera att dimensionen på
presskopplingen motsvarar
pressbackens eller presslingans
dimension.
2.
Pressa kopplingen.
3.
OBSERVERA
Otät skarv på grund av
spänningskorrosion
` Till Mapress rostfritt får teflon inte
användas som tätningsmedel.
Använd lin eller likvärdgt.
Täta den gängade kopplingen.
Valfritt: Montering av monteringshjälp
MH 1 vid d 54 – 108 mm
i
`
Monteringsmåtten framgår av
monteringshjälpens bruksanvisning.
Kläm fast rören med
monteringshjälpens backar
47
Montering
Montering av Mepla
3.
Ta bort pressindikatorn.
12.2
Montering av Mepla
12.2.1
Utförande av Mepla
rörledningssystem
Utförandet av Mepla rörledningssystemet sker
i följande steg:
■ Vid systemrör med skyddsrör: Korta av
skyddsrör
■ Bearbeta systemrör
■ Pressa kopplingar
Resultat
■ Markeringen för insticksdjupet syns
■ Pressindikatorn är borttagen
i
Mepla systemverktyg är anpassade till
systemkraven och de måste användas.
i
Sågar eller andra verktyg som ger spån
bör inte användas för att kapa Mepla
systemrör eftersom spån, som faller
ned i närheten av o-ringen, fastnar och
det uppstår otätheter.
Vid systemrör med skyddsrör: Korta av
skyddsrör
`
Korta av skyddsröret med Mepla
saxen
2
1
48
Montering
Montering av Mepla
Bearbeta systemrör
3.
Kalibrera och avgrada rörändarna.
Förutsättningar
Systemröret är inte skadat.
1.
Bestäm rörets längd.
2.
Korta av systemröret i rät vinkel.
d 16 - 26
d 16 - 50
d 16 - 26
d 63
d 16 - 75
d 75
49
Montering
Montering av Mepla
4.
Pressning
Förutsättningar
Systemrör och kopplingar är
spänningsfria.
OBSERVERA
Otät skarv på grund av spån
` Rensa systemröret från spån
Rörledningen eller de prefabricerade
komponenterna är justerade.
OBSERVERA
Otät skarv på grund av justering av
rör efter pressning
` Justera rörledningen precis före
pressning
i
1.
Kontrollera att pressverktyget och
pressbacken passar till
presskopplingens diameter.
2.
Pressa kopplingen.
5.
i
Kopplingar smörjs på fabriken.
Glidmedel får inte användas eftersom
tappvattnets kvalitet då försämras.
För samman systemrör och koppling.
50
Pressningen kan göras med ett
mekaniskt eller elektriskt pressverktyg.
Montering
Montering av Mepla
Infästning av rörledningssystem
Montering av fixpunkt
Vid infästning med styrning av
värmeutvidgningen sker infästningen på två
sätt:
1.
Snäpp på rörhållarens inlägg på
kopplingens verktygsstyrning.
2.
Placera rörhållaren på inlägget.
■ Glidpunkt
■ Fixpunkt
i
Expansionsupptagningen och
placeringen av glid- och fixpunkter ska
beräknas.
Montering av glidpunkt
1.
Snäpp på rörhållarens inlägg på röret.
Resultat
2.
Placera rörhållaren på inlägget.
Resultat
51
Montering
Expansionsupptagning Mapress
12.3
Expansionsupptagning Mapress
12.3.1
Bärande underlag
Det bärande underlaget ska vara tillräckligt
torrt för att golvet ska kunna placeras på det,
samt ha en jämn yta i enlighet med
DIN 18 202, utgåva oktober 1980, tabell 3.
Det får inte uppvisa några punktformade
upphöjningar, rörledningar eller liknande, som
kan orsaka akustiska bryggor och/eller
variationer i golvets hållfasthet. Toleranserna
för det bärande underlagets höjd och lutning
ska uppfylla kraven i DIN 18 202.
Om rörledningar har installerats på det
bärande underlaget, ska dessa förankras.
Genom avjämning ska en jämn yta skapas för
montering av isoleringsskiktet, dock minst
stegljudsisoleringen. Det är inte tillåtet att
använda lös påfyllning av natur- eller flissand
för avjämningen.
Detta betyder dock inte att det är strikt
nödvändigt att avjämningsskiktet är en
golvavjämning. Enligt bestämmelserna i
standarden är det möjligt att välja vilket
avjämningssätt som helst.
Arkitekten och planeraren ska i samband med
planeringen räkna in tillräcklig höjd för
avjämningen.
12.3.2
Installation under flytande golv
Det är möjligt att installera Geberit
pressrörsystem i ett flytande golvs
isoleringsskikt på betongbjälklag utan att
golvets isoleringsförmåga minskas nämnvärt.
Stegljudsisolering av betongbjälklaget med en
rörledning som har installerats på detta sätt i
det flytande golvet räcker för att uppnå den
bättre ljudisolering som krävs i bostäder.
Utdrag ur DIN 18560, golv i byggnader:
"Rörledningar som har installerats på det
bärande underlaget ska vara förankrade.
Genom avjämning ska en jämn yta skapas
för montering av isoleringsskiktet, dock
minst stegljudsisoleringen. Den
erforderliga konstruktionshöjden ska tas
med i beräkningen vid planeringen. Det är
inte tillåtet att använda lös påfyllning av
natur- eller flissand för avjämningen.
12.3.3
Installation under gjutasfaltsgolv
Vid installation av Mapress elförzinkat under
gjutasfalt kan värmeinverkan från
asfaltsskiktet reducera hållfastheten och
utsätta tätningsringen för överbelastning.
Mapress elförzinkat kan gjutas in i asfalten om
följande säkerhetsåtgärder vidtas:
■ Invändig kylning av rörledningar med
rinnande vatten
■ Täckning av alla rörledningar med bitumen,
wellpapp eller liknande, varvid
rörledningarna ofta ligger i lösa
isoleringsskikt.
52
Montering
Expansionsupptagning Mapress
12.3.4
Expansionsupptagning generellt
L1
BS2
Rörledningar utvidgar sig olika vid
värmepåverkan beroende på materialet.
F
GL
GL
GL
BS1
Detta måste man ta hänsyn till under
installationen genom att man ska:
■ ge plats för expansion
■ installera expansionselement
■ fästa fixpunkter och glidpunkter på rätt sätt
De böj- och torsionsbelastningar som uppstår
vid driften av en rörledning tas utan problem
upp om man tar hänsyn till
expansionsupptagningen.
Expansionsupptagningen beror på:
GL
F
Bild 1: Expansionsupptagning med Z-formad
expansionslyra
BS:
F:
GL:
L:
■ material
■ förhållanden i byggnaden
■ driftsvillkor
Mindre längdvariationer i rörledningar tas upp
av rörnätets elasticitet.
I större rörledningsnät krävs
expansionselement för att ta upp
längdförändringar.
Som expansionselement används:
■ Z eller T-formad expansionslyra
■ U-formad expansionslyra
■ kompensatorer
Bilderna nedan visar den principiella
uppbyggnaden av Z, T och U-formade
expansionslyror.
L2
Expansionsskänkel
Fixpunkt
Glidpunkt
Ledningslängd
L1
F
L2
BS
F
Bild 2: Expansionsupptagning med U-formad
expansionslyra
BS:
F:
L:
Expansionsskänkel
Fixpunkt
Ledningslängd
Bilderna nedan visar vanliga kompensatorer
som används för att ta upp längdändringar
hos rör:
GL
GL
Bild 3: Mapress axialkompensator
GL
GL
Bild 4: Axialkompensator med invändig gänga
och Mapress övergångsstycke med
utvändig gänga
53
Montering
Expansionsupptagning Mapress
GL
GL
Bestämma expansionsskänkelns längd
Hur expansionsskänkelns längd bestäms
beror på vilken typ av expansionsskänkelns
det rör sig om:
Bild 5: Axialkompensator med flänsanslutning
12.3.5
Expansionsupptagning med
expansionsskänkel
Hur mycket en rörledning expanderar beror
bland annat på materialet. När
expansionsskänkelns längd bestäms tar man
hänsyn till detta med hjälp av
materialberoende parametrar.
Expansionsskänkelns längd bestäms i
följande steg:
■ Expansionsupptagning med rörben / för
rörförgrening: Bestämning av
expansionsskänkelns längd LB
■ Expansionsupptagning med U-böj:
Bestämning av expansionsskänkelns längd
LU
Bestämning av expansionsskänkelns längd
LB
Expansionsskänkelns längd LB, som ska
beräknas, definieras på följande sätt vid
expansionsupptagning med rörben och för
rörförgrening:
■ Bestämning av längdvariationen Δl
■ Bestämma expansionsskänkelns längd
ΔI
F
Bestämning av längdvariationen Δl
GL
LB
Längdvariationen bestäms med följande
formel:
GL
Δl = L ⋅ α ⋅ ΔT
F
Δl: Längdvariation [m]
L:
Ledningslängd [m]
ΔT: Temperaturskillnad (driftstemperatur omgivningstemperatur vid montering) [K]
α: Värmeutvidgningskoefficient [mm/(m·K)]
54
Bild 6: Expansionsupptagning vid
riktningsförändring
F:
GL:
LB:
Fixpunkt
Glidpunkt
Expansionsskänkelns längd
Montering
Expansionsupptagning Mapress
B
F:
GL:
LB:
GL
Fixpunkt
Glidpunkt
Expansionsskänkelns längd
Expansionsskänkelns längd LB bestäms med
följande formel:
ΔI
ΔI
LB = C ⋅ d ⋅ Δ l
GL
GL
Bild 7: Expansionsupptagning för vid
röravstick
LB:
Expansionsskänkelns längd [m]
d:
Rörets utvändiga diameter [mm]
Δl:
Längdvariation [m]
C:
Materialkonstant
L:
Ledningslängd [m]
Bestämning av expansionsskänkelns längd LU
Expansionsskänkelns längd LU, som ska beräknas, definieras på följande sätt:
ΔI
—
2
F
ΔI
—
2
GL
GL
F
Lu
~ L—
u
2
Bild 8: Expansionsupptagning med U-formad expansionslyra av bockat rör
F:
GL:
LU:
Fixpunkt
Glidpunkt
Expansionsskänkelns längd
55
Montering
Expansionsupptagning Mapress
30 d
ΔI
—
2
F
ΔI
—
2
GL
GL
F
Lu
~ L—
u
2
Bild 9: Expansionsupptagning med U-formad expansionslyra framställd med presskopplingar
F:
GL:
LU:
Fixpunkt
Glidpunkt
Expansionsskänkelns längd
Expansionsskänkelns längd LU bestäms med följande formel:
LU = U ⋅ d ⋅ Δ l
LU:
Expansionsskänkelns längd [m]
d:
Rörets utvändiga diameter [mm]
Δl:
Längdvariation [m]
U:
Materialkonstant
L:
Ledningslängd [m]
56
Montering
Expansionsupptagning Mapress
Tabell 34:
Längdvariation Δl för Mapress Rostfritt systemrör
Ledningslängd L
[m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
20
30
0,17
0,33
0,50
0,66
0,83
0,99
1,16
1,32
1,49
1,65
0,33
0,66
0,99
1,32
1,65
1,98
2,31
2,64
2,97
3,30
0,50
0,99
1,49
1,98
2,48
2,97
3,47
3,96
4,46
4,95
Temperaturdifferens ΔT
[K]
40
50
60
70
Längdvariation Δl
[mm]
0,66 0,83 0,99 1,16
1,32 1,65 1,98 2,31
1,98 2,48 2,97 3,47
2,64 3,30 3,96 4,62
3,30 4,13 4,95 5,78
3,96 4,95 5,94 6,93
4,62 5,78 6,93 8,09
5,28 6,60 7,92 9,24
5,94 7,43 8,91 10,40
6,60 8,25 9,90 11,55
80
90
100
1,32
2,64
3,96
5,28
6,60
7,92
9,24
10,56
11,88
13,20
1,49
2,97
4,46
5,94
7,43
8,91
10,40
11,88
13,37
14,85
1,65
3,30
4,95
6,60
8,25
9,90
11,55
13,20
14,85
16,50
7.00
d 108
6.00
d 88.9
d 76.1
5.00
LB [m]
d 54
4.00
d 42
d 35
d 28
d 22
d 18
d 15
d 12
3.00
2.00
1.00
0.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
∆I [mm]
Bild 10: Bestämning av expansionsskänkelns längd LB för Mapress Rostfritt systemrör
57
Montering
Expansionsupptagning Mapress
Tabell 35:
Längdvariation Δl för Mapress Elförzinkat systemrör
10
20
30
1
2
3
4
5
6
7
0,12
0,24
0,36
0,48
0,60
0,72
0,84
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,44
1,68
0,36
0,72
1,08
1,44
1,80
2,16
2,52
Temperaturdifferens ΔT
[K]
40
50
60
70
Längdvariation Δl
[mm]
0,48 0,60 0,72 0,84
0,96 1,20 1,44 1,68
1,44 1,80 2,16 2,52
1,92 2,40 2,88 3,36
2,40 3,00 3,60 4,20
2,88 3,60 4,32 5,04
3,36 4,20 5,04 5,88
8
9
10
0,96
1,08
1,20
1,92
2,16
2,40
2,88
3,24
3,60
3,84
4,32
4,80
Ledningslängd L
[m]
g
4,80
5,40
6,00
5,76
6,48
7,20
6,72
7,56
8,40
80
90
100
0,96
1,92
2,88
3,84
4,80
5,76
6,72
1,08
2,16
3,24
4,32
5,40
6,48
7,56
1,20
2,40
3,60
4,80
6,00
7,20
8,40
7,68 8,64 9,60
8,64 9,72 10,80
9,60 10,80 12,00
p
7.00
6.00
d 108
d 88.9
LB [m]
5.00
d 76.1
d 54
4.00
d 42
d 35
d 28
d 22
d 18
d 15
d 12
3.00
2.00
1.00
0.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ΔI [mm]
Bild 11: Bestämning av expansionsskänkelns längd LB för Mapress Elförzinkat systemrör
58
Montering
Expansionsupptagning Mapress
Tabell 36:
Längdvariation Δl för Mapress Koppar
Ledningslängd L
[m]
Temperaturdifferens ΔT
[K]
40
50
60
70
Längdvariation Δl
[mm]
0,66 0,83 1,00 1,16
1,33 1,66 1,99 2,32
1,99 2,49 2,99 3,49
2,66 3,32 3,98 4,65
3,32 4,15 4,98 5,81
3,98 4,98 5,98 6,97
4,65 5,81 6,97 8,13
10
20
30
1
2
3
4
5
6
7
0,17
0,33
0,50
0,66
0,83
1,00
1,16
0,33
0,66
1,00
1,33
1,66
1,99
2,32
0,50
1,00
1,49
1,99
2,49
2,99
3,49
8
9
10
1,33 2,66 3,98 5,31
1,49 2,99 4,48 5,98
1,66 3,32 4,98 6,64
6,64
7,47
8,30
80
1,33
2,66
3,98
5,31
6,64
7,97
9,30
90
100
1,49 1,66
2,99 3,32
4,48 4,98
5,98 6,64
7,47 8,30
8,96 9,96
10,46 11,62
7,97 9,30 10,62 11,95 13,28
8,96 10,46 11,95 13,45 14,94
9,96 11,62 13,28 14,94 16,60
6.00
5.50
d 108
5.00
d 76.1
4.50
d 66.7
LB [m]
4.00
d 54
3.50
3.00
d 42
d 35
2.50
d 28
d 22
2.00
d 15
d 12
1.50
1.00
0.50
0.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
∆I [mm]
Bild 12: Bestämning av expansionsskänkelns längd LB för kopparrör enligt
59
Montering
Expansionsupptagning Mepla
12.4
Expansionsupptagning Mepla
Rörledningar utvidgar sig genom
värmepåverkan.
Redan vid planering av Mepla installationer
ska hänsyn tas till värmeutvidgningen av
metallkompositröret vid medietemperaturer
över rumstemperatur (25 °C).
12.4.1
Rörledningarna ska planeras så att
utvidgningen sker via expansionsdelar. Därvid
bortfaller kostnader för byte eller underhåll vid
installation av expansionskopplingar.
Expansionsupptagning generellt
Expansionsupptagning med expansionsdel
De böj- och torsionsbelastningar som uppstår
vid driften av en rörledning tas utan problem
upp om man tar hänsyn till
expansionsupptagningen.
Längdvariationer kan tas upp av
expansionsdelar med motsvarande fixpunkter
och/eller lämplig isolering.
Bild 13: Upptagning av längdvariationer med
en eller flera expansionsdelar
Expansionsupptagning med isolering
Alla inbyggda rörledningar som är omgivna av
bruk eller betong ska hela vägen förses med
isolering eller ett skyddsrör. Golvvärmerör
utan inbyggda pressrördelar ska inte förses
med isolering eller skyddsrör.
Isoleringens tjocklek bestäms med följande
tumregel:
60
Isoleringstjocklek = 1,5 · längdvariation
Bild 14: Upptagning av längdvariation med
isolering i inbyggnadsområdet
Montering
Expansionsupptagning Mepla
Expansionsupptagning med
riktningsändring
Expansionsupptagning med
expansionsböj
En rörinstallation med expansionsdelar ska vid
behov utföras med riktningsändring eller
rätvinkliga anslutningar samt korrekt placering
av glid- och fixpunkter.
Vid stigrör som sträcker sig över flera våningar
och därför har flera fixpunkter ska
längdvariationen mellan de enskilda
fixpunkterna tas upp med expansionsböjar.
Placering och val av rörinfästningar (fix- och
glidpunkter) visas i nedanstående exempel.
GL
BS5
L1
BS2
GL
GL
GL
F
GL
GL
GL
BS4
BS1
GL
GL
L2
GL
L5
F
GL
BS3
L4
Bild 15: Expansionsupptagning med
riktningsändring av rörledningen
F:
L:
BS:
GL:
Fixpunkt
Ledningslängd
Expansionsdel
Glidpunkt
GL
GL
L3
F
BS1
L1
GL
GL
L2
GL
BS2
Expansionsupptagning med U-formad
expansionslyra
Om längdvariationer inte kan utjämnas med
hjälp av riktningsändringar ska U-formade
expansionslyror monteras på raka
rörsträckningar.
L1
F
BS
L2
GL
GL
Bild 17: Fixpunkt på mittvåning
BS:
F:
GL:
L:
Expansionsdel
Fixpunkt
Glidpunkt
Ledningslängd
F
Bild 16: Expansionsupptagning med Uformad expansionslyra
F:
L:
BS:
Fixpunkt
Ledningslängd
Expansionsdel
61
Montering
Expansionsupptagning Mepla
GL
BS4
GL
GL
GL
BS3
GL
GL
GL
BS2
L4
GL
GL
L3
GL
BS
BS1
Bild 20: Expansionsupptagning i schakt utan
isolering, böjd expansionsdel
L2
L1
GL
GL
GL
BS:
Expansionsdel
F
GL
GL
Bild 18: Fixpunkt på nedersta våningen
BS:
F:
GL:
L:
Expansionsdel
Fixpunkt
Glidpunkt
Ledningslängd
S
BS
Bild 21: Expansionsupptagning i schakt, med
isolering
S:
BS:
BS
Bild 19: Expansionsupptagning i schakt utan
isolering, rak expansionsdel
BS:
62
Expansionsdel
Isoleringstjocklek = 1,5 · ΔL
Expansionsdel
Montering
Expansionsupptagning Mepla
Tabell 37:
Längdvariation Δl för Mepla metallkompositrör
Temperaturdifferens ΔT
[K]
Ledningslängd L
[m]
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10
20
30
40
0,26
0,52
0,78
1,04
1,30
1,56
1,82
2,08
2,34
2,60
0,52
1,04
1,56
2,08
2,60
3,12
3,64
4,16
4,68
5,20
0,78
1,56
2,34
3,12
3,90
4,68
5,46
6,24
7,02
7,80
50
60
70
Längdvariation Δl
[mm]
1,04 1,30 1,56 1,82
2,08 2,60 3,12 3,64
3,12 3,90 4,68 5,46
4,16 5,20 6,24 7,28
5,20 6,50 7,80 9,10
6,24 7,80 9,36 10,92
7,28 9,10 10,92 12,74
8,83 10,40 12,48 14,56
9,36 11,70 14,04 16,38
10,40 13,00 15,60 18,20
80
90
100
2,08
4,16
6,42
8,32
10,40
12,48
14,56
16,64
18,72
20,80
2,34
4,68
7,02
9,36
11,70
14,40
16,38
18,72
21,06
23,40
2,60
5,20
7,80
10,40
13,00
15,60
18,20
20,80
23,40
26,00
d [mm]
d 16
d 20
d 26
d 32
d 40
d 50
d 63
80
75
d 75
70
65
60
55
50
Δ l [mm]
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
lBS [mm]
Bild 22: Längdvariation i expansionsdel
63
Montering
Expansionsupptagning Exempel
12.5
Expansionsupptagning Exempel
En källarledning för varmt tappvatten ska installeras.
■ Materialet är Mepla och temperaturen kommer att vara max 60 °C (ΔT = 50 °C).
■ Ledningen är 30 m (Ø 40), och det finns 3 vertikala avstick (2 x Ø 26 + 1 x Ø 32) upp genom
betongbjälklaget.
■ Ledningen går 50 cm under taket
Problem: Ska det monteras lyra/fixpunkter? Och var är de kritiska punkterna?
Ø26
Ø26
Ø32
0,5 m
P1
P2
P3
P4
G1
8m
L1
12 m
L2
10 m
L3
Ø40
30 m
Lt
Total längdutvidgning:
Lt (30 m x 1,3 mm) = 39 mm
L1(8 m x 1,3 mm) = 10,4 mm
L2 (12 m x 1,3 mm) = 15,6 mm
L3 (10 m x 1,3 mm) = 13 mm
Tabell 38:
Utdrag från tabell 5
Ledningslängd
[m]
64
10
20
30
Temperaturdifferens
[K]
40
50
Längdvariation
[mm]
1,0
2,0
0,260
0,520
0,520
1,040
0,780
1,560
1,040
2,080
1,300
2,600
3,0
40
0,780
1 040
1,560
2 080
2,340
3 120
3,120
4 160
3,900
5 200
Montering
Expansionsupptagning Exempel
I punkterna 1-4 kan upptas: P2 + 3 (Ø 26 - 0,5 m) = 9 mm
P4 (Ø 32 - 0,5 m) = 7 mm
Ø26
Ø32
500
Bild 23: Utdrag från bild 22
Det ger följande möjlighet:
Fixpunkter monteras:
F1 efter 6 m
F2 efter 25 m
Lyran monteras (mittpunkt)
L efter 15,5 m
Längd mellan fixpunkter = 19 m -> 9,5 m på var sida om lyran
Utvidgning på båda sidor (9,5 x 1,3 mm) = 13 mm
Benlängd Bl (Ø 40 upptagning av 13 mm = 75 cm)
65
Montering
Expansionsupptagning Exempel
Ø26
Ø26
G
F1
Bl
Ø32
G
G
F2
G1
6m
5m
Ø40
15,5 m
Glidande rörklamrar monteras enligt anvisningarna i kapitel 13 “Infästning av Mapress- och
Mepla-rör“, sida 67, samt cirka 50 mm från lyran på båda sidor.
G1 (utvidgning från F1: 6 m x 1,3 mm = 8 mm) kan via tabellen avläsas för placering cirka
600 mm nedanför.
Felkällor:
■ Om rörklamrar med gummiinlägg används får dessa inte stramas åt (Ø>20 mm). Röret ska
kunna glida obehindrat igenom. Om det är mindre avstånd från ledningen till
betongbjälklaget, går det inte att använda den här lösningen. En lösning är i så fall att göra
en vågrät avgång från ledningen , innan den går igenom betongbjälklaget (en halvmeter före)
■ Kom ihåg att alltid göra beräkningar utifrån den teoretiskt lägsta till den högsta temperaturen.
Om installationen utförs om vintern, kan utetemperaturen vara den lägsta.
66
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13 Infästning av Mapress- och Mepla-rör
13.1
Infästning av rör
Rörens infästning har flera olika funktioner:
Förutom att hålla rörledningen styr de även
temperaturberoende längdvariationer i önskad
riktning.
Rörens infästningar är indelad efter
användningsområde:
■ Fixpunkt = fast infästning av rörledningen
■ Glidpunkt = axiellt rörlig infästning av
rörledningen. Rörklamrar med
gummiinlägg kan spänna röret för hårt, så
att dess fria rörligheten minskar.
i
Glidpunkter ska placeras så att de inte
oavsiktligt blir till fixpunkter under drift.
GL
Anslutningsledningar (t.ex. till radiatorer)
ska vara tillräckligt långa så att de kan ta
upp eventuella längdutvidgningar i
rörledningssystemet.
Vid avgreningar eller riktningsändringar ska
man vid montering av den första glidpunkten
hålla ett minimiavstånd motsvarande
expansionsskänkeln som är ett resultat av
längdvariationen (LB/LU).
En rördragning utan riktningsändring och som
inte har försetts med expansionsskänklar får
endast ha en fixpunkt. Vid långa rördragningar
rekommenderas t.ex. att anbringa en fixpunkt
mitt på rördragningen för att styra
expansionen i två riktningar.
Denna situation uppstår exempelvis hos
stamledning som sträcker sig över flera
våningar och saknar mellanliggande
expansionsskänklar.
F
F
GL
Bild 25: Infästning av genomgående
rörledningar med en enda fixpunkt
GL
F
GL
Bild 24: Infästning av genomgående, långa
rörledningar
GL
F
Glidpunkt
Fixpunkt
Eftersom stamledningen ska fixeras på mitten
leds den termiska expansionen i två riktningar
vilket gör att belastningen på
rörförgreningarna minskar.
Glidpunkt
Fixpunkt
67
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13.1.1
Klamringsavstånd
För infästning av rören kan standard
rörklamrar användas. Klamringsavståndet
anges i tabellen nedan.
Tabell 39:
Klamringsavstånd enligt
DIN 1988, del 2 för Mapress
systemrör
DN d
Klamrings Klamringsavstånd
-avstånd Geberits
rekommendation 1
[mm] [m]
[m]
10 12
1,25
1,50
12 15
1,25
1,50
15 18
1,50
1,50
20 22
2,00
2,50
25 28
2,25
2,50
32 35
2,75
3,50
40 42
3,00
3,50
50 54
3,50
3,50
65 76,1 4,25
5,00
80 88,9 4,75
5,00
100 108 5,00
5,00
1. De angivna värdena gäller inte för rör till
slangvindor "torr" och "våt/torr"
Tabell 40:
d
[mm]
16
20
26
32
40
50
63
75
68
Klamringsavstånd för Mepla
systemrör
Klamringsavstånd RA
[m]
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
För att avisolera rörledning från
byggkonstruktion ska rörklammer med
gummiinlägg användas.
13.1.2
Montering av Mapress
axialkompensator
■ Belasta inte axialkompensatorerna genom
vridning
■ Använd inga pendlande upphängningar
mellan fasta punkter
■ Sätt fast de fasta punkterna och de rörliga
punkterna före tryckprovningen
■ De rörliga punkterna ska utföras som
styrlager
■ Mellan två fasta punkter får endast en
axialkompensator monteras
L3
L3
F
G
F
G
L2 L1
G G
L1 L2
G
G
L3
L3
G
Rörlig punkt
Fast punkt
d
[mm]
L1
[cm]
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
3,0
3,5
5,5
6,0
7,0
9,0
11,0
15,0
18,0
22,0
L2max.
[cm]
95
105
120
140
155
175
195
225
250
280
L3max.
[cm]
135
155
175
200
225
250
280
320
355
400
F
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13.1.3
Minimiavstånd
Minimiavstånd mellan två kopplingar
Ledningsmått vid vägg- och taköppningar
L min
A min
B min
d
d
C min
E
D min
dxs
[mm]
12
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
Amin
[cm]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,01 / 3,02
2,0 1 / 3,0 2
2,0 1 / 3,0 2
Lmin
E
[cm]
[cm]
4,4
1,7
5,0
2,0
5,0
2,0
5,2
2,1
5,6
2,3
6,2
2,6
8,0
3,0
9,0
3,5
12,6 1 / 13,6 2 5,3
14,0 1 / 15,0 2 6,0
17,0 1 / 18,0 2 7,5
dxs
[mm]
12
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
Bmin
[cm]
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
7,5
7,5
7,5
Cmin
[cm]
5,2
5,5
5,5
5,6
5,8
6,1
6,5
7,0
12,8
13,5
15,0
Dmin
[cm]
7,7
8,5
8,9
9,5
10,7
12,1
14,7
17,4
22,3
24,9
29,2
1. Måttet gäller för pressning med pressverktyg ECO 301
2. Måttet gäller för pressning med pressverktyg HCPS
69
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13.1.4
Utrymmeskrav vid pressning med pressverktyg
Tabell 41:
Utrymmeskrav vid pressning med pressbackar vid montering på slät vägg,
i hörn och i schakt
C
B
F E
A
d
[mm]
12 – 15
18
22
28
35
70
A
[cm]
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
C
B
[cm]
5,6
6,0
6,5
7,5
7,5
C
[cm]
2,0
2,5
3,1
3,1
3,1
D
[cm]
2,8
2,8
3,5
3,5
4,4
E
[cm]
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
F
[cm]
13,1
13,1
15,0
15,0
17,0
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
Tabell 42:
Utrymmeskrav vid pressning med presslingor vid montering på slät vägg, i
hörn och i schakt
FE
A
C
C
d
[mm]
42
54
76,1
88,9
108
A
[cm]
7,5
8,5
11,0
12,0
14,0
B
[cm]
11,5
12,0
14,0
15,0
17,0
C
[cm]
7,5
8,5
11,0
12,0
14,0
D
[cm]
7,5
8,5
11,0
12,0
14,0
E
[cm]
11,5
12,0
14,0
15,0
17,0
F
[cm]
26,5
29,0
35,0
39,0
45,0
71
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13.1.5
Infästning av Mapress
rörledningssystem
Vid infästning av Mapress rörledningssystem
ska följande regler iakttas:
■ Glidpunkter ska placeras så att de inte
oavsiktligt blir till fixpunkter under drift
■ Fixpunkter eller glidpunkter får inte
anbringas på presskopplingar
13.1.6
Infästning av Mepla
rörledningssystem
Monteringsdistansen mellan de enskilda
rörklamrarna utgör vid friliggande
Mepla systemrör 1–2,5 m, beroende på
diameter.
Vid friliggande rörledningar under bjälklag
krävs det inga ytterligare rörklamrar.
F
RA
13.1.7
GL
Bild 26: Placering av fixpunkter: På
rörledningen, inte på presskopplingen
F:
GL:
Fixpunkt
Glidpunkt
Bockning av rör
Vid bockning av Mapress systemrör ska
följande regler iakttas:
■ Mapress systemrör får endast bockas i kallt
tillstånd med standard drag-/bockverktyg
■ Beträffande bockverktygets lämplighet och
bestämning av bockningsradie ska
föreskrifterna från bockverktygstillverkaren
iakttas
Tabell 43:
GL
Bild 27: Placering av glidpunkter: Horisontella
rörledningar ska kunna utvidga sig fritt
72
RA
Använd följande bockningsradier:
F
F:
GL:
RA
Fixpunkt
Glidpunkt
Bockningsradier Mapress
systemrör
Bockningsradie r
[mm]
Bockat för hand
Bockat med drag-/
bockverktyg
r>5·d
r > 3,5 · d
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
13.1.8
Bockning av Mepla-rör
Utförande av rörböjningar
I princip går det att böja Geberit Mepla-rör i dimensionerna 16-50. Kriterierna i följande schema
måste dock vara uppfyllda. Rörböjningarna får dessutom vare sig uppvisa spår efter tryck eller
vikningar på böjningens innersida. Mepla-rörets yttre PE-RT lager får inte skadas.
Utförande av rörböjningar med hydrauliskt handböjningsverktyg upp till DN 25 (Ø 32 x 3)
Med Geberits hydrauliska handböjningsverktyg är det enkelt att mäta upp och böja böjningar
upp till DN 25. Böjningsmatrisen har en markering som tar hänsyn till böjningens längd under
böjningen.
Tabell 44:
Bockningsradier Mepla systemrör
Mepla-rör Ø
mm
Rörets minsta yttre mått
x mm
Minsta genomsnittliga böjningsradie rm
mm
x
rm
16
20
26
32
40
50
15
19
24
30
37
47
58
70
93
116
160
200
X
d
[mm]
16
20
25 / 26
32
X
DN
xmin
[cm]
12
15
20
25
12
13
18
24
d
[mm]
16
20
25 / 26
32
DN
12
15
20
25
xmin
[cm]
15
17
23
31
73
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
4.
Bockning av Mepla-rör
1.
ø 16
ø 20
X
ø 26
ø 32
X
2.
5.
3.
74
X
Infästning av Mapress- och Mepla-rör
Infästning av rör
6.
45°
90°
7.
75
Brand
Generella föreskrifter för brandtekniska åtgärder
14 Brand
14.1
Generella föreskrifter för
brandtekniska åtgärder
Byggnader ska utföras så en tillfredställande
trygghet mot bränder och brandspridning till
andra byggnader uppnås. Man finner dessa
föreskrifter i. Boverkets regelsamling för
byggande , BBR, kap 5.
Grundläggande ska en rörgenomföring, t.ex.
ett avloppssystem, uppfylla
byggnadselementens brandtekniska klass.
Funktions- och brandtätningskrav finner man i
BBR kap 5.
Byggnader delas upp i 4 olika
byggnadsklasser, Br0, Br1, Br2 och Br3.
Viktiga faktorer vid klassindelning är
byggnadens area, verksamhet och antal
våningsplan.
■ Br0 - Byggnader där brand kan medföra
mykket stor risk för personskada.
■ Byggnader med mer än 16 våningsplan,
sjukhus, fängelse
■ Br1 - Byggnader där brand kan medföra
stor risk för personskada.
■ Byggnader med minst 3 våningsplan.
Undantagsvis byggnader med 2
våningsplan såsom hotell,
vårdanläggningar, samlingslokaler på
andra våningsplanet.
■ Br2 - Byggnader där brand kan medföra
måttlig risk för personskada.
■ Byggnader med samlingslokal i markplan
eller tvåvåningsbyggnader med fler än 2
bostadslägenheter
■ Br3 - Övriga en- och tvåvåningsbyggnader
Krav på byggnadselement
Den registrerade tidsrymden för
upprätthållande av prestanda vid
standardiserad brandprövning anges i minuter
t.ex. 30, 60, 90, 120. Klasserna indelas enligt
beskrivningen nedan:
Brandvägg: Ska minst vara
byggnadselement klass REI 90-M för Br1
samt REI 60-M för Br2 och Br3.
Brandsektioner: Avskiljande konstruktion
mot angränsande brandsektioner eller
byggnader ska minst vara byggnadselement
klass EI60 A2-s1, d0. För bostadshus bör
brandsektionen vara högst 800 m2 och för
stora lokaler högst 2 500 m2.
Brandceller: Avskiljande konstruktion mot
angränsande utrymme eller byggnader ska
minst vara byggnadselement klass EI60 för
Br-1 samt EI30 för Br-2 och Br-3.
Billede 28: Brandceller i flerfamiljshus
76
Brand
Rörinstallationer av metall
Tabell 45:
Svenska och europeiska brandklasser
Tidigare svensk klass
Ytskiktsmaterial
Obrännbart
Klass I
Klass II
Klass III
Tändskyddande beklädnad
D -s2, d0
Bärande, avskiljande
byggnadselement
Icke bärande avskiljande
byggnadselement
REI 30 A2 - s1, d0
REI 60 A2 - s1, d0
REI 120 A2 - s1, d0
REI 30
REI 60
EI 30 A2 - s1, d0
EI 60 A2 - s1, d0
EI 120 A2 - s1, d0
EI 30
EI 60
E 30
E 60
Euroklass
A2 - s1, d0
B - s1, d0
C -s2, d0
D -s2, d0
K1 10B - s1, d0
K1 10D - s1, d0
REI 30 A2 - s1, d0
REI 60 A2 - s1, d0
REI 120 A2 - s1, d0
REl 30
REl 60
EI 30 A2 - s1, d0
EI 60 A2 - s1, d0
EI 120 A2 - s1, d0
El 30
El 60
E 30
E 60
REI-tid: Den tidsrymd då alla tre kriterierna bärförmåga, integritet (täthet) och isolering är uppfyllda
RE-tid: Den tidsrymd då de två kriterierna bärförmåga och integritet (täthet) är uppfyllda
R-tid: Den tidsrymd då kriteriet bärförmåga är uppfylld
El-tid: Den tidsrymd då de två kriterierna integritet (täthet) och isolering är uppfyllda
E-tid: Den tidsrymd då kriteriet integritet (täthet) är uppfylld
14.2
Rörinstallationer av metall
Mapress pressrörssystem i rostfritt stål, elförzinkat stål och koppar klassificeras som
obrännbart material enligt DIN 4102. Följande riktlinjer gäller för genomföring av obrännbara
metallrör. Genomföring av metallrör får inte forsämra brandmotståndstiden för
brandcellsskiljande byggnadsdelar med reservation av att genomföringshylsor som används
ska vara utförda av icke brännbart material eller vara särskilt brandtekniskt säkrat. Brandtätning
runt rörgenomföringar utan genomforingshylsa kan såväl i horisontella som vertikala
byggnadsdelar utföras genom igengjutning, runt hela mediaröret med t.ex typgodkänd
brandtätningsmassa eller likvärdigt. Om ett genomgående rör är isolerat och isoleringen utan
avbrott ska föras igenom genomföringen ska isoleringsmaterialet vara icke brännbart och
eventuellt avtätas.
77
Brand
Rörinstallation av plast eller alupex
med brandtätningsmassa mot brandgasspridning. Om det kan förekomma rörelser i ett
genomgående rör kan en genomföringshylsa, som tillåter dessa rörelser, användas.
För genomföringshylsor gäller följande riktlinjer:
■ Genomföringshylsan ska gjutas eller fogas brandmässigt ordentligt i byggnadsdelen med
genomföringen
■ Spalten mellan medieröret och genomföringshylsans insida ska tätas mot
brandgasspridning t.ex. med obrännbar mineralull eller motsvarande tillsammans med
brandtätningsmassa
14.3
Rörinstallation av plast eller alupex
Anvisningar avseende brandskydd av rörgenomföringar med Mepla pressrörssystem.
Enligt Boverkets byggregler får inte rörgenomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar
försämra byggnadsdelens brandmotstånd.
Med Geberit Mepla pressrörssystem får man ett brandmotstånd upp till EI 120 om
typgodkännande Swedcert 0996, efterföljs, se installationslösningar nedan.
I övriga fall ska typgodkända brandskyddsprodukter användas.
Brandtätningslösningar till Mepla utan skyddsrör i brandcellsskiljande byggnadsdel i
brandklass EI 60-EI 120.
Ytterdiameter dy
mm
Håldiameter
Återlagningsmassa
16–40
40–75
16–26
mm
52–80
82–112
52–62
betong
betong
stenull > 40 kg/m3
26–40
62–82
stenull > 40 kg/m3
Brandklass
El
120
60
120
90
Bjälklag/väggkonstruktion av min. 150 mm obrännbart material typ betong, lättbetong och
tegel med återlagningsmassa av stenull, densitet > 40kg/m³.
78
Brand
Rörinstallation av plast eller alupex
Bjälklag/väggkonstruktion av min. 150 mm obrännbart material typ betong, lättbetong och
tegel med återlagningsmassa av betongmassa.
79
Tryckprovning och idrifttagning
Tryckprovning
15 Tryckprovning och idrifttagning
15.1
Tryckprovning
Vid tryckprovning gäller för Mapress rostfritt, Mapress elförzinkat, MapressCuNiFe och
Mapress koppar, för tappvattensanläggning samt värme-, gas- och processanläggning Tryckoch täthetskontroll ska utföras enligt branschregler. Säker Vatteninstallation §4.1 eller
15.1.1
Test med luft/gas
Täthetskontroll:
■ Kontroll sker med 1,1–1,5 bar i 30 min
Hållbarhetskontroll:
■ Kontroll sker med 1,3 gånger drifttryck i 10 min (max. 10 bar enligt PED godkännande)
Vid gasanläggning ska övriga nationella krav iakttas.
15.1.2
Tryckprovning med vatten
Täthetskontroll:
■ Kontroll sker med 1–3 bar i 30 min
Hållbarhetskontroll:
■ Kontroll sker med 1,3 gånger drifttryck i 10 min
Geberit rekommenderar att tryckprovning med vatten utförs med filtrerat vatten för att förhindra
att det finns smuts och bakterier vid start av anläggningen. Det är särskilt viktigt i anläggningar
där tryckprovning och idrifttagning inte sker i samband med varandra och/eller där det är fråga
om byggnader med förhöjda hygienkrav (sjukhus, vårdhem osv.).
i
80
För att säkerställa optimalt hygieniska förhållanden vid idrifttagning rekommenderar vi
att Geberit hygienfiltret används vid den första påfyllningen och täthetskontrollen.
Tryckprovning och idrifttagning
Spolning av rörledningar
15.2
Spolning av rörledningar
Spolningen av rörledningar ska göras före idrifttagning med tappvatten eller omväxlande med
tryckluft/vattenblandning.
Information avseende spolning av tappvattensledningar finns i DIN 1988, ZVSHK/BHKScirkulären samt i övriga nationella normer.
i
15.3
De medier, som används för spolning, ska ha tappvattenkvalitet för att hindra
kontaminering av rörledningssystemet.
Rörisolering
Rörledningens isolering har följande funktioner:
■ Minska värmeförluster
■ Minska uppvärmning av det transporterade mediet genom omgivningen
■ Minska transmission av ljud
Rören ska isoleras för att förhindra kondensering. Isoleringens utförande beror på
användningsvillkoren i varje enskilt fall.
15.4
Potentialutjämning
Gas- och vattenledningar av metall ska tas med i byggnadens huvudpotentialutjämning. Alla
rörledningar som leder ström kräver potentialutjämning. Elanläggningens installatör ansvarar
för potentialutjämningen.
Följande rörledningssystem leder ström vilket betyder att de ska tas med i
huvudpotentialutjämningen:
■
■
■
■
■
■
Mapress rostfritt
Mapress rostfritt gas
Mapress elförzinkat, utvändigt förzinkat
Mapress sprinklerrör
Mapress koppar
Mapress koppar gas
Rörledningssystem med Mapress elförzinkat systemrör, plastbelagt, leder inte ström och ska
därför inte tas med i huvudpotentialutjämningen. De är således inte lämpliga för extra
potentialutjämning.
81
Garanti
Potentialutjämning
16 Garanti
Geberit har, förutom den allmänna garantin som gäller enligt konsumentköpslagen, en
utvidgad garanti och en 10-årig projektgaranti. De två sistnämnda gäller endast vid bruk av
hela Geberit-system (inte endast enskilda produkter), dvs. originaldelar från Geberit som rör
och -kopplingar, pressbackar/-slingor samt ett verktyg som godkänts och levererats av
Geberit (eller åtminstone verktyg som godkänts av Geberit).
Systemets livslängd är baserat på ett perfekt samspel mellan kopplingar, rör och verktyg, och
just därför har Geberit möjlighet att ge en bättre och utvidgad garanti i fall där alla komponenter
kommer från Geberit. En av fördelarna med den utvidgade garantin är att Geberit kan utföra en
analys av den eventuella skadan. Det sker antingen på det egna laboratoriet eller hos ett
externt oberoende institut. Såvida något av elementen kommer från en annan leverantör (t.ex.
rör eller verktyg) utför inte Geberit en sådan analys.
Billede 29: Press med originalbackar
säkerställer att livslängden blir
optimal
Billede 30: Pressning med fel backar ger
sämre komprimering av O-ringen
vilket ger kortare livslängd för
systemet
Värt att veta:
■ Deformering av kopplingar och rör ger bra anslutningar när det gäller draghållfasthet och
drifttryck
■ En optimal komprimering av o-ringen ger lång hållbarhet, som ligger på mer än 50 år
82
83
Täcker fel på produkten (bevisade)
Gäller från idrifttagning av den kompletta
installationen
Undersökning av reklamation på
Systemgaranti Geberits/externt laboratorium
Säkerhet för ett fullständigt testat system
= funktionssäkerhet mellan rör,
kopplingar och verktyg
10 års garanti gäller från idrifttagningen
Projektgaranti av den kompletta installationen
Täckning av följdskador upp till 1 miljon €
Enligt lag 5 års garanti (+ 1 år från att
produkten lämnat Geberits lager)
Garanti och täckning
Produktgaranti
Tabell 46:
Kompatibla maskiner och
originalbackar eller Vdsgodkända maskiner/
backar
Kompatibla maskiner och Kompatibla maskiner och
originalbackar
originalbackar
Kompatibla maskiner och Kompatibla maskiner och
originalbackar
originalbackar
Kompatibla
maskiner och
originalbackar
Kompatibla
maskiner och
originalbackar
Kompatibla maskiner och
originalbackar samt
REMS i godkända
dimensioner
Gas
Alla maskiner
och backar
Vatten, värme, Sprinkler
luft osv.
Garanti
Potentialutjämning
Verktyg
Underhåll av verktyg
17 Verktyg
Att pressrörsystemet kommer att fungera som
det ska beror i hög grad på hur verktyget
fungerar. Därför är det av största vikt att
pressverktyget är felfritt. Slitna backar kan
dessutom orsaka allvarliga personskador,
eftersom de kan brista eller på annat sätt
slungas ut ur verktyget. Verktyget genererar
många tons presskraft, och det gör att också
små skador kan få mycket allvarliga följder.
Kompabilitetsklass
Maskiner, backar och slingor är märkta med
respektive kompabilitetsklass [1], [2] eller [3].
Kompabiltetsklass anger vilka produkter som
tillhör varandra. Det är ytterst viktigt att denna
klassificering efterföljs.
Service
För att garantin ska förbli giltig och skarven
funktionssäker måste pressverktygen
genomgå regelbundna kontroller och
underhåll. Detta framgår tydligt i
pressverktygens drifts- och bruksanvisningar.
84
17.1
Underhåll av verktyg
Underhåll av verktyg
`
Rengör backar och slingor
invändigt med en trasa och smörj
efteråt med olja eller fett. Detta ska
utföras regelbundet (50–100
pressningar). Om backen inte
smörjs och rensas kan kopplingar
"brännas" in i backen.
Verktyg
Underhåll av verktyg
`
Slingor ska också smörjas på
baksidan.
`
Rensa regelbundet området där
backen monteras och smörj
pressrullarna.
`
Verktyg med sensorer ska rensas
och smörjas regelbundet.
Sensorerna i verktyget är försedda
med fjädrar. Efter smörjningen ska
du därför trycka på sensorerna så
att oljan fördelas. När sensorerna
trycks in ska de lätt fjädra tillbaka på
plats. Smuts kan göra att
sensorerna fastnar i intryckt läge,
vilket orsakar ett fel i verktyget.
`
Kontrollera regelbundet att
slingorna fungerar korrekt. På själva
pressbacken och längst bak på
slingan finns två märken. I neutral
position befinner sig dessa bredvid
varandra. Kontrollera slingan
genom att trycka in backen. När du
släpper greppet ska backen återgå
till neutral position.
85
Verktyg
Underhåll av verktyg
`
`
86
`
Mellanbackarnas sidor får inte
tryckas in eller böjas eftersom de
innehåller sensorer. Maskinen visar
ett fel om sensorerna i
mellanbacken och slingan/backen
inte har förbindelse med varandra.
Sensorområdena måste därför
också rengöras.
`
Märket för kalibrering måste
kontrolleras regelbundet. Med hjälp
av märket kan du se när maskinen/
backen/slingan ska kalibreras nästa
gång (mån/år). Det går inte att
pressa optimalt med en maskin/
back/slinga som inte kalibrerats.
Dessvärre upptäcks sådana fel
vanligen inte förrän flera år efter
pressningen, då det uppstår
otätheter.
Rörliga delar i mellanbackarna ska
rensas och smörjas.
Lyft eller bär aldrig pressmaskinen i
kabeln.
Verktyg
Kompatibilitetslista för Mapress pressverktyg
17.2
Kompatibilitetslista för Mapress pressverktyg
Kompatibilitetsklass
[1]
Pressmaskin
Pressbackar
ACO 102
(AFP 101)
Presstillbehör
Presslingor
Mellanbackar
–
–
ø 35–54
ZB 203
(ZB 201)
ø 12–28
[2]
ACO 202
EFP 202
ECO 202
MFP 2
(PFP 2)
(EFP 1)
(PWH 75)
(EFP 201)
(ECO 201)
(ACO 201)
ACO 3
(EFP 3)
(AFP 3)
ø 12–35
(ø 42–54)
[3]
ECO 301
(ECO 3)
–
HCPS
ø 35–54
ZB 303
ZB 302
(ZB 301)
ø 35–54
ø 66,7
ZB 303
ZB 302
(ZB 301)
ø 76,1–88,9
ZB 321
ø 108
ZB 321 + ZB 322
ø 12–35
ø 12–35
–
–
ø 76,1–108
87
Verktyg
Kompatibilitetslista för Mapress pressverktyg
(): Levereras inte längre
Kompatibelt verktyg Ø12-54 mm (ej back)
NOVOPRESS
■ UAP2 (från 12.1998)
■
■
■
■
■
Ridgid
PWH 75 Geberit (blått handtag)
MFP 1 och 2
EFP 1, 2 och 202
ECO 1, 201 och 202
ACO 1, 102, 201 och 202
■
■
■
■
RP 10-S (från 2003)
RP 10-B (från 2003)
RP 300 och 300 B
RP 330 C eller B
Viega / NUSSBAUM
■
■
■
■
Von Arx: Typ 1 (till 1995)
Von Arx: Typ 2 (från 1996)
Von Arx: Typ 3 (från 2000)
Clasen (akku) (från 2000)
Klauke
i
Systembackar bör alltid användas enligt garantin.
i
Ingen maskin är kompatibel med AFP101 samt ECO 3 / EFP 3 / ACO 3.
88
Korrosion
Korrosion
18 Korrosion
18.1
Korrosion
Det finns olika typer av korrosion, som kan uppstå som följd av olika förhållanden. Enkelt
uttryckt är korrosion en kemisk/fysisk nedbrytning av metaller, som uppstår då metallerna
försöker att återskapa sig själva. När olika metaller smälts samman och t.ex. gjuts som en
ventil i mässing eller valsas ut till en plåt, och sedan svetsas till ett rör, kommer de att i många
år därefter att försöka återskapa sig själva i de grundämnen som ingår. Det är därför viktigt
som installatör att vara uppmärksam på under vilka förhållanden som detta återskapande
(korrosionen) kan påskyndas, hur snabbt metallen kommer att korrodera och naturligtvis vad
du som installatör kan göra för att motverka och fördröja korrosionen.
Korrosion kan se ut på olika sätt – från ärgade koppartak till roströda spikar. Den gröna ärgen
är kopparns sätt att rosta och är en mycket långsam process, medan exempelvis
punktkorrosion och spänningskorrosion kan ha ett mycket snabbt förlopp.
Nedan beskrivs några av de mest förekommande korrosionsformerna och hur de vanligen
uppstår. Vidare ges i avsnittet om olika material och vanliga korrosionssätt en bild av
korrosionsrisken för olika metaller samt risker när de blandas med andra metaller.
Korrosion kan också uppstå i alupexsystem eftersom plast, precis som metall, kommer att
försöka att återskapa sin ursprungliga form varvid plastens struktur förstörs. Aluminiumkärnan
kan också vara utsatt vilket man måste ta hänsyn till i vissa fall.
18.2
Korrosionstyper
Olika korrosionstyper
I det här avsnittet beskrivs kort följande typer av korrosion:
■
■
■
■
■
■
■
Punktkorrosion (gropfrätning)
Spaltkorrosion
Galvanisk korrosion
Spänningskorrosion
Turbulenskorrosion
Oxidering (rost)
Avzinkning
89
Korrosion
Korrosionstyper
Punktkorrosion (gropfrätning)
Punktkorrosion sker vanligen i mycket klorhaltiga omgivningar
och orsakar ofta läckage på kort sikt (månader). Den här
korrosionstypen förekommer vanligen vid kopparrör och delvis
vid rostfritt stål. För koppar beror det huvudsakligen på låga
pH-värden (sur miljö). För rostfritt stål kan punktkorrosion ha
flera orsaker, men klor kan vara en avgörande faktor. Det kan
exempelvis ske om man provtrycker med vatten, tömmer
anläggningen och låter den stå några veckor utan vatten.
Vattnet torkar in och ger en mycket hög koncentration av
klorid.
Spaltkorrosion
Spaltkorrosion sker nästan uteslutande i rostfria system och då
huvudsakligen i samband med förorenat dricksvatten. I sådana
fall finns det vanligen bakterier i spalten, som inte normalt
förekommer i rent dricksvatten (det kan t.ex. bero på läckande
vattenledningar eller dåligt vatten från vattenverk).
Spaltkorrosion inträffar vanligen efter 1 till 4 driftår. Påfyllning/
provtryckning med filtrerat vatten och en hygienisk hantering
under installationen kan minska risken för spaltkorrosion. Se
även avsnitt “15.1.2 Tryckprovning med vatten”, sida 80.
Galvanisk korrosion
Galvanisk korrosion är en korrosionstyp som uppstår när två
metaller, som inte är lika ädla, sammankopplas. I en sådan
situation "upplöses" den minst ädla metallen (offeranod). Det
här inträffar vanligen i legeringar mellan rostfritt stål/koppar och
kolstål. Läckage inträffar vanligen efter 3 till 5 års drift. Risken
kan minskas genom att material som ligger långt från varandra
i spänningsföljden inte används.
Spänningskorrosion (och stresskorrosion)
Spänningskorrosion sker vanligen i koppar eller mässing.
Läckage uppstår vanligen när metallen har utsatts för "stress"
i gängkopplingar. Mekanisk "stress" kan påverkas av
vattenkvalitet, kemikalier (ammoniak) eller galvaniska skillnader
(rostfritt/mässing). Spänningskorrosion sker ofta inom 1 till 5
års drift. I bruksvattenledningar av rostfritt stål eller plast
(vanligen i mycket hårt vatten) förekommer spänningskorrosion
i större utsträckning speciellt när det gäller mässing, eftersom
det inte finns något katodiskt skydd i form av ett mindre ädelt
material (t.ex. galvaniserade vattenrör).
90
Korrosion
Korrosionstyper
Erosionskorrosion
Erosionskorrosion förekommer speciellt i koppar och
kopparlegeringar, eftersom dessa är känsliga för denna typ av
korrosion. Efter vinklar eller övergångar mellan rör och
kopplingar (särskilt om kapningen är dåligt utförd) slitsas
materialet upp. Metallen oxiderar men oxidlagret nöts ständigt
bort.
Oxidering (rost)
Oxidering är den korrosionsform som vanligen kan upptäckas
i rör av svart stål för värme eller i galvaniserade vattenrör (röda/
svarta beläggningar), medan beläggningen för koppar är
grönaktig och för zink vit. Denna korrosionstyp är under
normala förhållanden en relativt långsam process, men den
kan förvärras av syre, klor (salter) eller kopparjoner.
Oxideringen skyddar mot punktvisa angrepp genom att binda
syret till hela ytan.
Avzinkning
Avzinkning ses vanligen vid vanlig mässing och beror på vattenkvaliteten (pH-värden över 8
och genom lågt innehåll av hydrogenkarbonat (HCO3) i förhållande till kloriden). Zinken
"urlakas", och det är bara koppar som lämnas kvar i en porös, svampartad struktur.
91
Korrosion
Olika material och vanligt förekommande korrosion
18.3
Olika material och vanligt förekommande korrosion
När du utför en installation bör du vara uppmärksam på vilken korrosionsrisk som är
förknippad med varje separat material. Om flera olika material ingår i en installation, kan det
vara nödvändigt att vidta olika mått och steg för att installationen ska få förväntad livslängd.
Korrosion - Rostfritt
Tänk på följande:
■ Rostfria installationer påverkas sällan av dricksvattnet. Så länge som kloridhalten understiger
250 mg/l är det normalt inga problem med korrosion.
■ Om vattenkvaliteten är mycket dålig kan det finnas bakterier eller orenheter i vattnet som kan
leda till spaltkorrosion. Systemet kan eventuellt driftsättas och provtryckas med filtrerat
vatten.
■ Andra orenheter, som exempelvis järnspån som kommer in i spalten under installationen,
kan utgöra en grund för spaltkorrosion. För att minimera detta har Geberit monterat en
skyddskåpa på alla pressmuffar. Ta inte av skyddskåpan förrän när pressmuffen monteras
på röret. Vidare rekommenderas rengöring av röret med en torr trasa.
■ Vid kontinuerlig utvändig fuktpåverkan och eventuell risk för infuktning av klorid (salt) bör en
kondensisolering äga rum.
■ Vid provtryckning med vatten får vattnet inte tömmas ut ur från systemet såvida inte
idrifttagningen sker omedelbart efter provtryckningen. I så fall ska provtryckningen göras
med luft/gas.
Kom ihåg följande vid blandade installationer:
■ Mässingsventiler/-kopplingar som pressas direkt på rostfritt stål innebär en ökad risk för
spänningskorrosion på mässingsdelen. Det gäller också för ventiler med nippelrör av
mässing, där en rostfri koppling pressas på.
■ I värmesystem kan övergången mellan rostfritt och elförzinkat vara en svag punkt, om det
kommer en förhöjd mängd syre i systemet (defekt värmeväxlare eller pågående
reparationer).
■ Många rödgodsdelar kan medföra ett förhöjt innehåll av tungmetaller, då en galvanisk
korrosion startar redan från idrifttagningen. Mängden beror på vattenkvaliteten och eventuell
erosion.
Korrosion - koppar
Tänk på följande:
■ Vid användning av koppar är det viktigt med en god vattenkvalitet.
■ Installationen bör förhindra att vattenhastigheten blir för hög (turbulens).
■ För låga eller för höga pH-värden kan också skada installationen.
Kom ihåg följande vid blandade installationer:
■ Kopparjoner ska undvikas i galvaniserade dricksvattenanläggningar. Det får därför inte vara
cirkulation i installationen (t.ex. på varmvattnet).
■ Använd jonfällor om koppar monteras efter galvaniserade vattenrör. Koppar får inte
monteras framför galvaniserade rör.
92
Korrosion
Olika material och vanligt förekommande korrosion
Korrosion - elförzinkat
Tänk på följande:
■ Elförzinkade rör ska skyddas mot korrosion om det kan bildas fukt på rören. Det är t.ex. ofta
fallet vid användning med tryckluft eller kylanläggningar.
■ I våta anläggningar ska slutna system användas (syrefria). Vid reparation av större
anläggningar rekommenderas påfyllning av korrosionshämmande kemikalier.
■ Invändig kondens kan uppstå i samband med tryckluftsanläggningar där luften inte är
tillräckligt torr.
Kom ihåg följande vid blandade installationer:
■ Det förekommer normalt ingen korrosion när elförzinkade delar installeras tillsammans med
andra material i slutna system.
■ I öppna system, där det finns risk för fukt, kan korrosion uppstå mellan elförzinkade delar och
koppar, rostfritt eller rödgods. Det kan, som tidigare nämnts, också förekomma i slutna
system, t.ex. på grund av en defekt värmeväxlare eller reparationer.
Korrosion - Mepla (Alu-pex)
Tänk på följande:
■ Framledningssystem av plast kan "korrodera" och det händer vanligen om temperaturen har
varit över 70 °C under en längre tid. Många kopparjoner och en förhöjd kloridnivå är också
faktorer som kan få korrosionsprocessen att gå fortare. Normalt går det mycket lång tid (1020 år) innan den här typen av korrosion uppträder, men vid höga temperaturer (>80-90 °C)
kan det inträffa redan inom 3-5 år.
■ I aggressiva eller fuktiga miljöer måste aluminiumskiktet skyddas. Geberit har
gummimanschetter och tejp för detta ändamål.
Kom ihåg följande vid blandade installationer:
■ Det förekommer normalt ingen korrosion när plaströr installeras tillsammans med andra
material. Det finns dock en viss risk för "korrosion" om plast installeras efter en längre
rörsträckning med kopparrör. Fler faktorer måste dock samverka för att en korrosion ska bli
resultatet. Plast är vanligen motståndskraftigt mot de flesta vattenkvaliteter.
■ Om ventiler och liknande i mässing installeras, kan dessa delar vara mer utsatta för
spänningskorrosion, eftersom det inte finns något katodiskt skydd. Det gäller speciellt vid
vissa hårda vattentyper.
93
Sortiment
Rostfritt stål
19 Sortiment
19.1
Rostfritt stål
Mapress Rostfritt stål 2347 av höglegerat, austenitiskt
rostfritt CrNiMo-stål enligt DIN EN 10088-2, kvalitet W.
1.4401 passar för alla typer av tappvatten.
Till systemet finns rör av CrMo-stål W. 1.4521 (AISI 444)
som komplement. Sistnämnda rör får inte användas till gas.
Metallen har ett PRE-värde på min. 2,25%.
Mapress Rostfritt stål 2347 uppfyller kraven i DVGW-bladet
W 534 och är certifierat med tyskt DVGWsystemgodkännande samt svenskt typgodkännande
SITAC 3571/90.
Tekniska data:
• Tätningsring. åldersbeständig svart tätningsring av
butylgummi (CIIR)
• Driftstemperaturer: -30 °C upp till 85 °C (DIN 1988)
lämplig upp till 120 °C konstant
• Driftstryck: max. 16 bar (i Sverige godkänd upp till 10 bar)
(säkerhetstestad vid provtryckning upp till 40 bar)
• Dimensioner: Ø 12– 108 mm
Mapress Rostfritt pressrörssystem 2347 är tillverkat utan
ämnen (silikon) som hämmar lackering, och är särskilt
lämpat för användning inom i bilindustrin. För att garantera
detta ska kopplingar erhållas i obrutna förpackningar.
94
19.1.1
Rostfritt stål gas
Mapress Rostfritt stål gas består av höglegerat, austenitiskt
rostfritt CrNiMo-stål som är testat enligt DVGWtestunderlaget VP 614 och certifierat med tyskt DVGWsystemgodkännande.
Mapress Rostfri gas är lämpligt för brännbara gaser:
Naturgas och flytande gaser i enlighet med DVGWarbetsblad G 260/I och G 260/II. Installationer för naturgas i
enlighet med DVGW-arbetsbladet G 600 och TRGI 86/96,
installationer för flytande gaser i enlighet med TRF (1996).
Tekniska data för Mapress Rostfri gas:
• Tätningsring. gulbrun tätningsring för GAS tillverkad av
akrylnitril-butadien-gummi (HNBR).
• Driftstemperatur: -20 °C upp till 70 °C
• Driftsövertryck: max. 0,1 bar i byggnader med HTB
(högre termisk belastbarhet)
• Driftsövertryck: max. 0,1 bar utanför byggnader över jord
(får inte läggas i jord)
• Dimensioner: Ø 15–108 mm
Sortiment
Systemkomponenter
19.2
Systemkomponenter
19.2.1
Mapress rostfritt systemrör
Mapress rostfritt systemrör (1.4401)
Material
Material Mapress rostfritt systemrör (1.4401)
Materialbeteckning
Austenitiskt rostfritt stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10088-2)
EN
AISI
X5CrNiMo17-12-2
1.4401
316
Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper Mapress rostfritt systemrör (1.4401)
Beteckning
Värde
Enhet
Värmeutvidgningskoefficient α vid 20–100 °C
0,0165
mm/(m·K)
W/(m·K)
Värmeledningsförmåga λ vid 20 °C
15
Specifik värmekapacitet c vid 20 °C
500
J/(kg·K)
Ytjämnhet k
0,0015
mm
Mapress rostfritt systemrör (1.4401) är längssvetsade, icke-brännbara rör. Klassificeringen av materialen beror på de
specifika föreskrifter som gäller i varje land.
Mekaniska egenskaper
Värmebehandlingstillstånd: Upplösningsbehandlat och härdat
Mekaniska egenskaper Mapress rostfritt systemrör (1.4401)
Beteckning
Värde
Enhet
Draghållfasthet Rm
510 – 710
N/mm2
0,2%-gränsspänning Rp0.2
220
N/mm2
Brottförlängning A5
> 40
%
Rördata
Tekniska data Mapress rostfritt systemrör (1.4401)
Nom.
diameter
DN
Rördimension
Invändig
diameter
Rörets vikt
Vattenvolym
Rekommenderad
böjradie
dxs
di
m
V
r
[mm]
[mm]
[kg/m]
[l/m]
[mm]
10
12 x 1,0
10
0,276
0,079
12
15 x 1,0
13
0,351
0,133
15
18 x 1,0
16
0,426
0,201
20
22 x 1,2
19,6
0,626
0,302
25
28 x 1,2
25,6
0,806
0,515
32
35 x 1,5
32
1,260
0,804
40
42 x 1,5
39
1,523
1,195
50
54 x 1,5
51
1,974
2,043
3,5·d
95
Sortiment
Systemkomponenter
Nom.
diameter
DN
Rördimension
Invändig
diameter
Rörets vikt
Vattenvolym
Rekommenderad
böjradie
r
dxs
di
m
V
[mm]
[mm]
[kg/m]
[l/m]
[mm]
65
76,1 x 2,0
72,1
3,715
4,083
–
80
88,9 x 2,0
84,9
4,357
5,661
–
100
108 x 2,0
104
5,315
8,495
–
Rörens leveransform: Längder à 6 m
Mapress rostfritt systemrör (1.4401) pressas med Mapress rostfria presskopplingar.
19.2.2
Mapress CrNi-systemrör (1.4301)
Material
Material Mapress systemrör av CrNi-stål (1.4301)
Materialbeteckning
Austenitiskt rostfritt stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10088-2)
EN
AISI
X5CrNi18-10
1.4301
304
Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper Mapress systemrör av CrNi-stål (1.4301)
Beteckning
Värde
Enhet
Värmeutvidgningskoefficient α vid 20–100 °C
0,016
mm/(m·K)
Värmeledningsförmåga λ vid 20 °C
15
W/(m·K)
Specifik värmekapacitet c vid 20 °C
500
J/(kg·K)
Ytjämnhet k
0,0015
mm
Mapress systemrör av CrNi-stål (1.4301) är längssvetsade, icke-brännbara rör. Klassificeringen av materialen beror på de
specifika föreskrifter som gäller i varje land.
Mekaniska egenskaper
Värmebehandlingstillstånd: Upplösningsbehandlat och härdat
Mekaniska egenskaper Mapress systemrör av CrNi-stål (1.4301)
Beteckning
Värde
Enhet
Draghållfasthet Rm
500 – 700
N/mm2
0,2%-gränsspänning Rp0.2
220
N/mm2
Brottförlängning A5
> 40
%
96
Sortiment
Systemkomponenter
Rördata
Rördata Mapress systemrör av CrNi-stål (1.4301)
Nom. diameter Rördimension
DN
Invändig
diameter
Rörets vikt
Vattenvolym
Rekommenderad
böjradie
dxs
di
m
V
r
[mm]
[mm]
[kg/m]
[l/m]
[mm]
12
15 x 1,0
13
0,351
0,133
15
18 x 1,0
16
0,426
0,201
20
22 x 1,2
19,6
0,626
0,302
25
28 x 1,2
25,6
0,806
0,515
32
35 x 1,5
32
1,260
0,804
40
42 x 1,5
39
1,523
1,195
50
54 x 1,5
51
1,974
2,043
3,5·d
65
76,1 x 1,5
72,1
3,715
4,083
–
80
88,9 x 1,5
84,9
4,357
5,661
–
100
108 x 2,0
104
5,315
8,495
–
Rörens leveransform: Längder à 6 m
19.2.3
Mapress rostfritt presskoppling
Material
Material Mapress rostfritt presskopplingar
Materialbeteckning
Austenitiskt rostfritt stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10088-2)
EN
AISI
X5CrNiMo17-12-2
1.4401
316
97
Mapress rostfritt
Systemrör
Mapress systemrör rostfritt stål SS 2333
Systemrör
Systemrör
Mapress rostfritt systemrör SS 2347
Typ av installation
• För värmeanläggningar och industriapplikationer
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
C-faktor
140
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Värmeutvidgning
0,016 mm/(m·K)
Ytråhet
1,5 μm
Värmeledningsför
måga rör
15 W/(m·K)
Order information
RSK
Artikelnr.
1450207
1450200
1450206
39012
39002
39003
dØ
[mm]
12
15
18
diØ
[mm]
10
13
16
1450201
39004
22
19,6
39005
28
25,6
1450204
1450205
39006
39007
39008
35
42
54
32
39
51
1450400
39009
76,1
72,1
1450401
39010
88,9
84,9
1450402
39011
108
104
98
CrNi-stål 1.4301 (DIN EN 10088)
Värmeledningsför
måga rör
15 W/(m·K)
Värmeutvidgning
0,016 mm/(m·K)
Ytråhet
1,5 μm
Order information
RSK
Artikelnr.
1450202
1450203
Material
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1451027
39102
15
13
1451028
39103
18
16
1451029
39104
22
19,6
1451030
39105
28
25,6
1451031
39106
35
32
1451032
39107
42
39
1451033
39108
54
51
39609
76,1
73,1
39610
88,9
85,9
39611
108
104
Mapress rostfritt
Muffar
Mapress rostfritt systemrör, nickelfritt
Typ av installation
• För VVS applikationer
• Ej lämpliga för gaser
Specifikationer
Material
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1451472
32051
18
16
1451473
32052
22
19,6
1451474
32053
28
25,6
1451475
32054
35
32
1451476
32055
42
39
1451477
32056
54
51
1451478
32057
76,1
72,1
1451479
32058
88,9
84,9
1451480
32059
108
104
CrMoTi-stål 1.4521 (DIN EN 10088)
Värmeutvidgning 0,0104 mm/(m·K)
Ytråhet
1,5 μm
Muff SS 2347
Värmeledningsfö
23 W/(m·K)
rmåga rör
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
39242
15
13
39244
22
19,6
39245
28
25,6
Typ av installation
39246
35
32
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Muffar
Muffar
Material
Rörnippel rostfritt stål SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För minimal längd mellan två pressmuffar
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
1451471
32050
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
15
13
dØ
[mm]
1451470
33001
12
1450290
32002
15
1450296
32003
18
1450291
32004
22
1450292
32005
28
1450293
32006
35
1450294
32007
42
1450295
32008
54
1450439
32009
76,1
1450440
32010
88,9
1450441
32011
108
99
Mapress rostfritt
Reduceringar / Böjar
Skjutmuff SS 2347
Order information
RSK
Artikelnr.
33002
15
12
1452321
33003
18
12
1450494
32303
18
15
1452322
33004
22
12
1450306
32305
22
15
1450495
32306
22
18
1450307
32307
28
15
1450496
32308
28
18
1450308
32309
28
22
1450386
32310
35
15
1450497
32311
35
18
dØ
[mm]
1450309
32312
35
22
1450310
32313
35
28
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
d1Ø
[mm]
1452320
Typ av installation
Material
dØ
[mm]
1450268
32101
12
1450387
32314
42
15
1450298
32102
15
1450498
32315
42
18
1450297
32103
18
1450388
32316
42
22
1450299
32104
22
1450332
32317
42
28
1450300
32105
28
1450311
32318
42
35
1450301
32106
35
1450389
32319
54
15
1450302
32107
42
1450499
32320
54
18
1450303
32108
54
1452323
32321
54
22
1450304
32109
76,1
1450333
32322
54
28
1450305
32110
88,9
1450391
32323
54
35
1450314
32111
108
1450312
32324
54
42
1450445
32331
76,1
54
1450481
32338
88,9
54
1450446
32339
88,9
76,1
1450482
32345
108
54
1450483
32346
108
76,1
1450447
32348
108
88,9
Reduceringar / Böjar
Reduceringar
Reducering med slätända SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
100
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Mapress rostfritt
Böjar
Böj 15° SS 2347
Böjar
Böjar
Passböj 15° SS 2347
Specifikationer
Material
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
1451369
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
30892
dØ
[mm]
15
1451370
30893
18
1451371
30894
22
1450459
30905
28
1450460
30906
35
1450461
30907
42
1450462
30908
54
dØ
[mm]
36104
28
36105
35
36106
42
36107
54
36108
76,1
Böj 15° med slätända SS 2347
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
36113
22
36116
42
36118
76,1
36120
108
101
Mapress rostfritt
Böjar
Passböj 30° SS 2347
Passböj 45° SS 2347
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
1451372
1451373
1451374
1450455
1450456
1450457
30932
30933
30934
30935
30936
30937
dØ
[mm]
15
18
22
28
35
42
1450458
30938
54
1450472
30939
76,1
1450473
30940
88,9
102
Specifikationer
Material
Specifikationer
Material
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451375
30872
15
1451376
30873
18
1451377
30874
22
1451378
30875
28
1451379
30876
35
1451380
30877
42
1451381
30878
54
Mapress rostfritt
Böjar
Böj 45° med slätända SS 2347
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
1451497
30601
12
1450246
30602
15
1450245
30603
18
1450247
30604
22
1450248
30605
28
1450249
32606
35
1450250
32607
42
1450251
32608
54
1450409
32609
76,1
1450410
32610
88,9
1450411
32611
108
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451498
30701
12
1450254
30702
15
1450253
30703
18
1450255
30704
22
1450256
30705
28
1450257
32706
35
1450258
32707
42
1450259
32708
54
1450412
32709
76,1
1450413
32710
88,9
1450414
32711
108
Böj 45° SS 2347
Passböj 60° SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
dØ
[mm]
dØ
[mm]
1451398
30942
1451399
30943
15
18
1451400
30944
22
28
1450451
30955
1450452
30956
35
1450453
30957
42
1450454
30958
54
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
103
Mapress rostfritt
Böjar
Böj 60° SS 2347
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450225
30404
22
1450226
30405
28
1450227
30406
35
1450228
30407
42
1450229
30408
54
Böj 90° SS 2347
Specifikationer
Material
RSK
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
36164
28
36165
35
36166
42
36167
54
Typ av installation
36168
76,1
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
Passböj 90° SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451495
30101
12
1450208
30102
15
1450214
30103
18
1450209
30104
22
1450210
30105
28
Typ av installation
1450211
31106
35
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450212
31107
42
1450213
31108
54
1450403
31109
76,1
1450404
31110
88,9
Specifikationer
1450405
31111
108
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450224
30402
15
1450223
30403
18
104
Mapress rostfritt
T-rör
Böj 90° med slätända SS 2347
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450329
30802
15
1450392
30803
18
1450330
30804
22
1450331
30805
28
T-rör
Typ av installation
T-rör
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
T-rör SS 2347
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451496
30301
1450339
30302
12
15
1450484
30303
18
Typ av installation
1450340
30304
22
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1450341
30305
28
1450342
33306
35
Specifikationer
1450343
33307
42
Övergångsvinkel
90°
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
1450344
33308
54
Material
1450406
33309
76,1
1450407
33310
88,9
Order information
RSK
Artikelnr.
1450408
33311
108
S-rör SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
dØ
[mm]
1452305
33008
12
1450262
31002
15
1450261
31003
18
1450263
31004
22
1450264
31005
28
1450265
31006
35
1450266
31007
42
1450267
31008
54
1450415
31009
76,1
1450416
31010
88,9
1450417
31011
108
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
105
Mapress rostfritt
T-rör
T-rör reducerat SS 2347
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1452312
31222
54
18
54
1450279
31223
54
22
54
1450280
31224
54
28
54
1450281
31225
54
35
54
1450269
31226
54
42
54
1450448
31229
76,1
22
76,1
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1450421
31230
76,1
28
76,1
1450420
31231
76,1
35
76,1
Specifikationer
1450419
31232
76,1
42
76,1
Övergångsvinkel
90°
1450418
31233
76,1
54
76,1
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
1450449
31236
88,9
22
88,9
1450426
31237
88,9
28
88,9
1450425
31238
88,9
35
88,9
1450424
31239
88,9
42
88,9
15
1450423
31240
88,9
54
88,9
18
1450422
31241
88,9
76,1
88,9
15
1450450
31244
108
22
108
18
1450432
31245
108
28
108
31246
108
35
108
Typ av installation
Order information
RSK
Artikelnr.
1452306
1452307
1450181
1450485
33005
33006
31208
31204
dØ
[mm]
15
18
18
18
d1Ø
[mm]
12
12
15
15
d2Ø
[mm]
1452308
33007
22
12
22
1450431
1450182
31227
22
15
18
1450430
31247
108
42
108
1450270
31206
22
15
22
1450429
31248
108
54
108
1450183
31228
22
18
18
1450428
31249
108
76,1
108
1450427
31250
108
88,9
108
1450486
31207
22
18
22
1450271
31209
28
15
28
1450487
31210
28
18
28
1450184
31234
28
22
22
1450272
31211
28
22
28
1450275
31212
35
15
35
1450488
31213
35
18
35
1450185
31235
35
22
28
1450273
31214
35
22
35
1450186
31242
35
28
28
1450274
31215
35
28
35
1452309
31216
42
15
42
1452310
31217
42
18
42
1450187
31243
42
22
35
1450276
31218
42
22
42
1450188
31251
42
28
35
1450277
31219
42
28
42
1450278
31220
42
35
42
1452311
31221
54
15
54
106
Mapress rostfritt
T-rör
T-rör med övergångsmuff SS 2347
T-rör med övergångsnippel SS 2347
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Övergångsvinkel
90°
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
d1Ø
[mm]
1450243
31303
12
3/8
12
1452697
31401
15
3/8
15
1450282
31304
15
1/2
15
1452314
31454
15
1/2
15
1450288
31305
18
1/2
18
1452315
31455
18
1/2
18
1450289
31306
18
3/4
18
1452316
31458
22
3/4
22
1450283
31307
22
1/2
22
1452318
31461
28
1
28
1450379
31308
22
3/4
22
1452319
31464
35
1 1/4
35
1450284
31309
28
1/2
28
1450380
31310
28
3/4
28
1452313
31311
28
1
28
1450285
31312
35
1/2
35
1450381
31313
35
3/4
35
1450286
31316
42
1/2
42
1450382
31317
42
3/4
42
1450287
31320
54
1/2
54
1450383
31321
54
3/4
54
1450384
31324
54
2
54
1450436
31326
76,1
3/4
76,1
1450433
31329
76,1
2
76,1
1450437
31331
88,9
3/4
88,9
1450434
31334
88,9
2
88,9
1450438
31336
108
3/4
108
1450435
31339
108
2
108
107
Mapress rostfritt
Adaptrar
Övergång med övergångsnippel och
slätända SS 2347
Adaptrar
Adaptrar
Övergång med övergångsnippel SS 2347
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Specifikationer
Material
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
1452338
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
33009
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
dØ
[mm]
R
['']
1452342
31932
15
1/2
12
1/2
1452343
31933
18
1/2
3/4
1452399
33017
12
3/8
1452344
31936
22
1452339
31726
15
3/8
1452345
31937
28
1
1450315
31703
15
1/2
1452346
31938
35
1 1/4
1450550
31714
15
3/4
1452347
31939
42
1 1/2
1450489
31704
18
1/2
1452348
31940
54
2
1450490
31705
18
3/4
1450551
31715
22
1/2
1450316
31707
22
3/4
1450552
31716
22
1
1450553
31717
28
3/4
1450317
31708
28
1
1 1/4
1450554
31718
28
1450555
31719
35
1
1450318
31709
35
1 1/4
Övergång med övergångsmuff SS 2347
1450556
31720
35
1 1/2
1450557
31721
42
1 1/4
1450319
31710
42
1 1/2
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
1450558
31722
54
1 1/2
1450320
31711
54
2
1450321
31713
76,1
2 1/2
1450491
31724
88,9
3
108
Typ av installation
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1456581
33018
12
3/8
1452340
33010
12
1/2
1456582
31801
15
3/8
Mapress rostfritt
Adaptrar
Övergång med övergångsmuff och
slätända
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1450323
31802
15
1/2
1450559
31823
15
3/4
1450492
31803
18
1/2
1450493
31804
18
3/4
1450322
31805
22
1/2
1450324
31806
22
3/4
1450560
31824
22
1
1452341
31807
28
1/2
Typ av installation
1450561
31819
28
3/4
1450325
31809
28
1
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1450562
31825
28
1 1/4
Specifikationer
1450563
31820
35
1
1450326
31811
35
1 1/4
1450564
31826
35
1 1/2
1450565
31821
42
1 1/4
1450327
31814
42
1 1/2
1456583
1450566
31822
54
1 1/2
1456584
1450328
31818
54
2
1456585
Övergång med övergångsmuff och
slätända SS 2347
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
33846
22
1/2
33848
28
1/2
33850
35
1/2
1456586
33852
42
1/2
1456587
33854
54
1/2
1456588
33860
76,1
1/2
1456589
33862
88,9
1/2
1456590
33864
108
1/2
Övergång med löpande mutter SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
Rp
['']
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1452349
90932
15
1/2
Specifikationer
1452350
90933
18
1/2
Material
1452351
90934
18
3/4
1452352
90935
22
1/2
1452353
90936
22
3/4
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
109
Mapress rostfritt
Adaptrar
Order information
RSK
Artikelnr.
Övergång med övergångsnippel SS 2347
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1452355
35042
15
10
1450514
35032
15
13
1450598
35072
15
26
1450515
35033
18
13
1450516
35034
22
20
1452357
35044
22
26
1452358
35045
22
32
1452359
35046
28
20
1450517
35035
28
26
1452360
35047
28
32
1450518
35036
35
32
1450519
35037
42
39
1450520
35038
54
51
35039
76,1
73
Övergång med löpande mutter SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1456574
31731
15
1456575
31732
18
1456576
31733
22
1456577
31734
28
1456578
31735
35
1456579
31736
42
1456580
31737
54
Unionskoppling med övergångsnippel SS
2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450599
35132
15
Typ av installation
1450600
35134
22
1450215
35075
28
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
1450577
110
35330
dØ
[mm]
R
['']
15
1/2
Mapress rostfritt
Adaptrar
Unionskoppling med övergångsnippel och
slätända SS 2347
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1450578
35331
15
3/4
1450579
35332
18
1/2
1450580
35333
18
3/4
1450581
35334
22
1/2
1450582
35335
22
3/4
1450583
35336
22
1
1450584
35337
28
1
1450585
35338
35
1 1/4
Typ av installation
1450586
35339
42
1 1/2
1450587
35340
54
2
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
Unionskoppling med övergångsnippel SS
2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1452361
35400
15
1/2
1452362
35402
18
1/2
1452363
35405
22
3/4
1452364
35407
28
1
1452365
35408
35
1 1/4
1452366
35409
42
1 1/2
1452367
35410
54
2
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Unionskoppling med övergångsmuff SS
2347
R
['']
1450189
35360
15
1/2
1450190
35361
15
3/4
1450191
35362
18
1/2
1450192
35363
18
3/4
1450193
35364
22
1/2
Typ av installation
1450194
35365
22
3/4
1450195
35366
22
1
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1450196
35367
28
1
Specifikationer
1450197
35368
35
1 1/4
Material
1450198
35369
42
1 1/2
1450199
35370
54
2
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
111
Mapress rostfritt
Adaptrar
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1450567
35300
15
1/2
1450568
35301
15
3/4
1450569
35302
18
1/2
1450570
35303
18
3/4
1450571
35304
22
3/4
1450572
35305
22
1
1450573
35306
28
1
1450574
35307
35
1 1/4
1450575
35308
42
1 1/2
1450576
35309
54
2
Unionskoppling med övergångsmuff och
slätända
SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
Unionskoppling med övergångsmuff SS
2347
Typ av installation
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1452368
35380
15
1/2
1452369
35382
18
1/2
1452370
35384
22
3/4
1452371
35386
28
1
1452372
35387
35
1 1/4
1452373
35388
42
1 1/2
1452374
35389
54
2
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
Svetsmuff, kort SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1450588
35350
15
1/2
1450590
35357
15
3/4
1450589
35351
18
1/2
1450591
35358
18
3/4
1450592
35352
22
3/4
1450593
35359
22
1
1450594
35353
28
1
1450595
35354
35
1 1/4
1450596
35355
42
1 1/2
1450597
35356
54
2
112
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
da
[mm]
90277
42
44
90278
54
56
Mapress rostfritt
Anslutningsböj
Specifikationer
Anslutningsböj
Anslutningsböj
Material
Övergångsvinkel 90° med övergångsnippel
SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1451098
33802
15
3/8
1450502
33803
15
1/2
1450503
33804
18
1/2
1450504
33805
22
3/4
1450505
33806
28
1
1450506
33807
35
1 1/4
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
och slätända SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1450507
33833
15
1/2
1450508
33834
18
1/2
1450509
33835
22
3/4
Typ av installation
1450510
33836
28
1
1450511
33837
35
1 1/4
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1450512
33838
42
1 1/2
Specifikationer
1450513
33839
54
2
Material
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
33203
dØ
[mm]
Rp
['']
15
1/2
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
113
Mapress rostfritt
Anslutningsflänsar
Fläns med slätända SS 2347
Anslutningsflänsar
Anslutningsflänsar
Fläns med pressmuff SS 2347
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Typ av installation
Specifikationer
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Material
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
dØ
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
146 02 60
33728
54
54,5
16,5
1452294
33729
76,1
72,1
18,5
1450394
33702
15
13
9,5
1452295
33730
88,9
84,9
20
1450393
33703
18
16
9,5
1452296
33731
108
104
22
1450395
33704
22
19,6
10,5
1450396
33705
28
25,6
11,5
1450397
33706
35
32
14
1450398
33707
42
39
15
1450399
33708
54
51
16,5
1450442
33709
76,1
72,1
18,5
1450443
33710
88,9
84,9
20
1450444
33711
108
104
22
Flänskant med slätända för lösfläns
Typ av installation
• För lösfläns
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
114
Artikelnr. dØ
da
diØ
D
[mm] [mm] [mm] [cm]
36146
76,1
78
72,1
12,2
36148
108
110
104
15,8
Mapress rostfritt
Skruvkopplingar / Huvar
Skruvkopplingar / Huvar
Order information
RSK
Artikelnr.
Skruvkopplingar
Förskruvning SS 2347
dØ
[mm]
35390
15
35391
18
35392
22
35393
28
35394
35
35395
42
35396
54
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
Lock
Huvar
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Huv SS 2347
dØ
[mm]
1450793
35320
15
1450794
35321
18
1450795
35322
22
1450796
35323
28
1450797
35324
35
1450798
35325
42
1450799
35326
54
Typ av installation
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
• För permanent förslutning av rörledningar
Specifikationer
Material
Förskruvning SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1452324
33212
15
1452325
33213
18
1452326
33214
22
1452327
33215
28
1452328
33216
35
• För VVS-, industriapplikationer
• För värmeinstallationer
1452329
33217
42
1452330
33218
54
Specifikationer
1452291
33219
76,1
1452292
33220
88,9
1452293
33221
108
Typ av installation
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN
10088)
Driftstemperatur med plan
packning EPDM
0–100 °C
115
Mapress rostfritt
Ventiler / Anslutningar
Ventiler / Anslutningar
Ventiler
Mapress RF Kulventil m/fläns SS 2347
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
4516212
94944
22
4516213
94945
28
4516214
94946
35
4516215
94947
42
4516216
94948
54
Anslutningar
Anslutningar
Typ av installation
• För industriapplikationer och fartygsbygge
Specifikationer
Material
Anslutningsvinkel 90° med övergångsmuff
SS 2347
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
90967
22
90968
28
90969
35
90970
42
Specifikationer
90971
54
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
33013
12
1/2
33403
15
1/2
33405
18
1/2
33407
22
3/4
Mapress kulventil med manöverhandtag
1452302
1450500
Typ av installation
• För dricksvatteninstallation
• För värmeinstallationer
• För industriell användning
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Drifttemperatur
-20 – +90 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
4516210
94942
15
4516211
94943
18
116
Mapress rostfritt
Skott- och takgenomföringar / Axialkompensatorer
Anslutningsvinkel 90° med övergångsmuff,
med distans SS 2347
Skott- och takgenomföringar / Axialkompensatorer
Skott- och takgenomföringar
Skottgenomföring SS 2347
Typ av installation
• För montering på installationsvägg eller vid större
väggavstånd
Typ av installation
• För svetsning i båtskrov
Specifikationer
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1450238
33423
15
1/2
1450239
33425
18
1/2
1450240
33427
22
3/4
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
D
[cm]
90983
28
3,8
90985
42
5,4
Axialkompensatorer
Axialkompensatorer
Dubbel-anslutningsvinkel 90°/90° med
övergångsmuff SS 2347
RF Axialkompensator med pressmuff SS
2347
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
D
[cm]
33922
15
2,7
33923
18
2,7
1453977
33924
22
3,5
1453978
33925
28
4,2
1453979
33926
35
4,2
1453980
33927
42
5,6
1453981
33928
54
7,2
1453982
33929
76,1
9,4
1453983
33930
88,9
10,5
1453984
33931
108
13,6
• För genomgående varmvattenledningar VV eller
cirkulationsanslutningar (VVC)
1453975
Specifikationer
1453976
Material
Övergångsvinkel
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
90° / 90°
Order information
RSK
Artikelnr.
1450501
33503
dØ
[mm]
15
Rp
['']
1/2
d1Ø
[mm]
15
117
Mapress rostfritt
Invändig cirkulation
Isoleringshus till Inliner ventilhus
Invändig cirkulation
Invändig cirkulation
Geberit Inliner
Specifikationer
Material
PE
Order information
RSK
Artikelnr.
242.836.00.1
Typ av installation
• För etablering av invändig cirkulation
• För anslutning på Geberit Mapress rörsystem ø 28
och ø 35
Skarvkoppling till Inliner PEX-rör 14mm
Specifikationer
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1880972
61275
28
15
1880973
61276
35
15
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
Geberit Inliner PEX-rör, 50m
242.737.00.1
Typ av installation
• För etablering av invändig cirkulation
• Används med Geberit Mapress och Geberit Mepla
rörsystem
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
Order information
RSK
Artikelnr.
1880971
118
600.101.00.1
70 °C
dØ
[mm]
diØ
[mm]
14
11
dØ
[mm]
14
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Muffar / Reduceringar
Order information
RSK
Artikelnr.
Muffar / Reduceringar
Muffar
Muff
dØ
[mm]
1450708
34108
15
1450709
34109
18
1450710
34110
22
1450711
34111
28
1450712
34112
35
1450713
34113
42
Typ av installation
1450714
34114
54
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1451034
34122
108
Specifikationer
Reduceringar / Böjar
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Reduceringar
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Reducering med slätända
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450657
34101
15
1450658
34102
18
1450659
34103
22
1450660
34104
28
1450661
34105
35
Typ av installation
1450706
34106
42
1450707
34107
54
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450762
34248
76,1
Specifikationer
1450764
34250
108
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Skjutmuff
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1450662
34115
18
15
1450663
34116
22
15
1450664
34117
22
18
1450665
34118
28
15
1450666
34119
28
18
Typ av installation
1450667
34120
28
22
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450668
34123
35
22
1450669
34124
35
28
Specifikationer
1450717
34128
42
28
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
1450726
34129
42
35
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
1450718
34133
54
28
1450719
34134
54
35
119
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Böjar
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1450727
34135
54
42
1450777
34296
76,1
54
1450778
34297
88,9
54
1450779
34298
88,9
76,1
1450780
34259
108
54
1450781
34260
108
76,1
1450782
34261
108
88,9
Böj 45° med slätända
Typ av installation
Böjar
Böjar
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Böj 45°
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450616
34021
1450617
34022
18
1450618
34023
22
Typ av installation
1450619
34024
28
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450620
34196
35
1450690
34197
42
Specifikationer
1450691
34198
54
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
1450774
34450
76,1
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
1450775
34451
88,9
1450776
34452
108
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450611
34014
15
1450612
34015
18
22
1450613
34016
1450614
34017
28
1450615
34193
35
1450715
34194
42
1450716
34195
54
76,1
1450771
34447
1450772
34448
88,9
1450773
34449
108
120
15
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
T-rör
Böj 90°
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1450606
34007
15
1450607
34008
18
1450608
34009
22
1450609
34010
28
1450610
34190
35
Typ av installation
1450688
34191
42
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450689
34192
54
1450768
34444
76,1
Specifikationer
1450769
34445
88,9
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
T-rör
T-rör
T-rör
1450601
34000
15
1450602
34001
18
1450603
34002
22
1450604
34003
28
1450605
34187
35
1450686
34188
42
1450687
34189
54
1450765
34441
76,1
1450766
34442
88,9
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1450767
34443
108
Specifikationer
Böj 90° med slätända
Typ av installation
Övergångsvinkel
90°
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
dØ
[mm]
1450621
34028
15
1450622
34029
18
1450623
34030
22
1450624
34031
28
1450625
34032
35
1450692
34033
42
1450693
34034
54
1450783
34285
76,1
1450784
34286
88,9
1450785
34287
108
121
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
T-rör
T-rör reducerat
T-rör med övergångsmuff
Typ av installation
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Övergångsvinkel
90°
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
1450626
34035
18
15
18
1450636
34052
15
1/2
15
1450627
34036
22
15
22
1450637
34053
18
1/2
18
1450628
34037
22
18
22
1450638
34054
18
3/4
18
1450629
34038
28
15
28
1450639
34055
22
1/2
22
1450630
34039
28
18
28
1450640
34056
22
3/4
22
1450631
34040
28
22
28
1450641
34057
28
1/2
28
1450632
34041
35
15
35
1450642
34058
28
3/4
28
1450633
34042
35
18
35
1450643
34059
35
1/2
35
1450634
34043
35
22
35
1450644
34060
35
3/4
35
1450635
34044
35
28
35
1450701
34061
42
1/2
42
1450694
34045
42
22
42
1450244
34126
42
3/4
42
1450695
34046
42
28
42
1450702
34063
54
1/2
54
1450696
34047
42
35
42
1450786
34264
54
3/4
54
1450697
34048
54
22
54
1450787
34265
54
2
54
1450698
34049
54
28
54
1450788
34266
76,1
3/4
76,1
1450699
34050
54
35
54
1450789
34267
76,1
2
76,1
1450700
34051
54
42
54
1450790
34268
88,9
3/4
88,9
1450791
34269
88,9
2
88,9
1450792
34270
108
3/4
108
122
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Adaptrar
Övergång med övergångsmuff
Adaptrar
Adaptrar
Övergång med övergångsnippel
Typ av installation
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
1450645
1450646
1450647
1450648
34066
34067
34069
34070
34068
dØ
[mm]
Rp
['']
dØ
[mm]
R
['']
1450651
34083
15
1/2
15
1/2
1450652
34084
18
1/2
1/2
1450653
34086
22
1/2
1/2
1450654
34087
22
3/4
3/4
1450655
34089
28
1
3/4
1451078
34093
35
1
34090
35
1 1/4
18
22
22
28
1450649
34071
28
1
1450656
1451075
34075
35
1
1450705
34091
42
1 1/2
1450650
34072
35
1 1/4
1450725
34092
54
2
1451076
34076
35
1 1/2
1450703
34073
42
1 1/2
1450704
34074
54
2
1452375
34077
76,1
2 1/2
1452376
34078
88,9
3
123
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Adaptrar
Övergång med löpande mutter
Unionskoppling med övergångsnippel
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
dØ
[mm]
1452377
34430
15
1/2
1452379
34432
18
1/2
1450683
34156
15
1452380
34433
18
3/4
1450684
34158
22
1452381
34434
22
1/2
1450685
34159
28
1452382
34435
22
3/4
1452384
34437
28
1
1452386
34439
42
1 1/2
1452387
34440
54
2
Övergång för konisk gänga
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För installationer med flytande gas
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
1451072
124
34355
dØ
[mm]
15
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Övergångsvinklar
Unionskoppling med övergångsmuff
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1450678
34149
15
1/2
1450679
34150
18
1/2
1450680
34151
22
3/4
1450681
34152
28
1
1450682
34153
35
1 1/4
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1452397
34400
15
1/2
1452394
34403
18
3/4
1452393
34404
22
3/4
1452392
34405
22
1
1452391
34406
28
1
1452389
34408
42
1 1/2
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Övergångsvinklar
Övergångsvinklar
Övergångsvinkel 90° med övergångsnippel
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1450673
34144
15
1/2
1450674
34145
18
1/2
1450675
34146
22
3/4
1450676
34147
28
1
1450677
34148
35
1 1/4
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
125
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Anslutningsflänsar / Huvar
Anslutningsflänsar / Huvar
Huvar
Anslutningsflänsar
Huvar
Fläns med pressmuff
Huv
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För permanent förslutning av rörledningar
Specifikationer
Specifikationer
Typ av installation
Drifttemperatur
Material
-20 – +70 °C
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451080
34180
28
25,6
11,5
1452331
34462
15
1451081
34181
35
32
14
1452332
34463
18
1451082
34182
42
39
15
1452334
34465
28
16,5
1452335
34466
35
1452337
34468
54
1451083
34183
54
51
1451084
34184
76,1
72,1
18,5
1451085
34185
88,9
84,9
20
126
Sortiment Mapress Rostfritt Gas
Anslutningar
Anslutningsvinkel 90°
Anslutningar
Anslutningar
Anslutningsvinkel för monteringsplatta
gasmätare
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För anslutning enrörs- eller tvårörsgasmätare
• För monteringsplatta gasmätaranslutning
Specifikationer
Specifikationer
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
Övergångsvinkel
90°
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
1450670
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
1450671
1450672
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1451063
91099
22
1
1451064
91100
28
1
dØ
[mm]
Rp
['']
34136
15
1/2
34137
18
1/2
34138
22
3/4
127
Sortiment
Mapress elförzinkat
20 Sortiment
20.1
Mapress elförzinkat
Mapress elförzinkat av svart speciallegerat stål med förzinkad yta kan användas till slutna värmeanläggningar med vatten
enligt SITAC 0082/03 (också blandade installationer) med en temperatur på max. 120 °C och till alla slutna vattensystem.
Tekniska data:
• Elförzinkat: svart speciallegerat stål W. RSt 34-2, EN. 1.0034 i enlighet med DIN 2394 med förzinkad yta (dimensioner
Ø12–108 mm)
• Sprinklerrör: Som elförzinkat men utvändigt och invändigt varmförzinkat enligt DIN EN 10326 - Zinkstruktur M. Zinklag
14-27my
• Tätningsring. åldringsbeständig svart tätningsring av butylgummi (CIIR)
• Driftstemperatur: -20 °C upp till max. 120 °C konstant
• Driftstryck: max. 16 bar (säkerhetstestat med provtryckning på upp till 40 bar)
Mapress presskopplingar elförzinkat Ø12–Ø108 mm levereras utan ämnen, silikon, som hämmar lackering.
Mapress sprinklerrör är godkänt för sprinkler i enlighet med bla. SBSC, DNV, Vds och FM
20.2
Systemkomponenter
20.2.1
Mapress elförzinkat systemrör
Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Material Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Materialbeteckning
Olegerat stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10305)
EN
AISI
E195
1.0034
1009
Förzinkningens egenskaper Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Förzinkningstyp
Utförande i skikt
(DIN EN ISO 2081)
Skikttjocklek
[μm
Galvaniskt förzinkat, blått passiviserat
FeZn8
8
Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Beteckning
Värde
Enhet
Värmeutvidgningskoefficient α vid 20–100 °C
0,012
mm/(m·K)
Värmeledningsförmåga λ vid 20 °C
60
W/(m·K)
Specifik värmekapacitet c vid 20 °C
500
J/(kg·K)
Ytjämnhet k
0,01
mm
Mapress El-förzinkat systemrör, utvändigt förzinkat, är icke-brännbara rör. Klassificeringen av materialen beror på de
specifika föreskrifter som gäller i varje land.
128
Sortiment
Systemkomponenter
Mekaniska egenskaper
Mekanisk hållfasthet Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Beteckning
Värde
290 – 420
Draghållfasthet Rm
< 260
28
≤ 22
N/mm2
260 – 360
Brottförlängning A5
≤ 22
N/mm2
310 – 440
Övre sträckgräns ReH
d
[mm]
Enhet
> 25
28
%
–
Maximalt tillåtet böjmoment Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Beteckning
Värde
dxs
[mm]
Enhet
80
12 x 1,2
100
Maximalt tillåtet böjmoment
15 x 1,2
160
Nm
18 x 1,2
280
22 x 1,2
300
22 x 1,5
Rördata
Rördata Mapress elförzinkat systemrör, utvändigt förzinkat
Nom.
diameter
Rördimension Invändig diameter
Rörets vikt
Vattenvolym
Rekommenderad
böjradie
DN
dxs
di
m
V
r
[mm]
[mm]
[kg/m]
[l/m]
[mm]
10
12 x 1,2
9,6
0,320
0,072
12
15 x 1,2
12,6
0,408
0,125
15
18 x 1,2
15,6
0,497
0,191
20
22 x 1,5
19
0,758
0,284
25
28 x 1,5
25
0,980
0,491
32
35 x 1,5
32
1,239
0,804
40
42 x 1,5
39
1,498
1,195
50
54 x 1,5
51
1,942
2,043
65
76,1 x 2,0
72,1
3,655
4,083
–
80
88,9 x 2,0
84,9
4,286
5,661
–
100
108 x 2,0
104
5,228
8,495
–
3,5·d
Rörens leveransform: Längder à 6 m
129
Sortiment
Systemkomponenter
Mapress Sprinklerrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Material Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Materialbeteckning
Olegerat stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10305)
EN
AISI
E220
1.0215
1009
Förzinkningens egenskaper, Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Förzinkningstyp
Utförande i skikt
(DIN EN 10346)
Skikttjocklek
[μm
Varmmetalliserad
Z275
20
Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Beteckning
Värde
Enhet
Värmeutvidgningskoefficient α vid 20–100 °C
0,012
mm/(m·K)
Värmeledningsförmåga λ vid 20 °C
60
W/(m·K)
Specifik värmekapacitet c vid 20 °C
500
J/(kg·K)
Ytjämnhet k
0,01
mm
Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat, är icke-brännbara rör. Klassificeringen av materialen
beror på de specifika föreskrifter som gäller i varje land.
Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Beteckning
Värde
Enhet
Draghållfasthet Rm
310
N/mm2
Brottförlängning A5
> 25
%
Rördata
Rördata Mapress Sprinklerrör systemrör, invändigt och utvändigt förzinkat
Nom.
diameter
Rördimension Invändig diameter
Rörets vikt Vattenvolym
Rekommenderad
böjradie
DN
dxs
di
m
V
r
[mm]
[mm]
[kg/m]
[l/m]
[mm]
22 x 1,5
19
0,758
0,284
20
25
28 x 1,5
25
0,980
0,491
32
35 x 1,5
32
1,239
0,804
40
42 x 1,5
39
1,498
1,195
3,5·d
50
54 x 1,5
51
1,942
2,043
65
76,1 x 2,0
72,1
3,655
4,083
–
80
88,9 x 2,0
84,9
4,286
5,661
–
100
108 x 2,0
104
5,228
8,495
–
Rörens leveransform: Längder à 6 m
130
Sortiment
Systemkomponenter
Mapress elförzinkad presskoppling
Material Mapress elförzinkad presskoppling
Materialbeteckning
Olegerat stål
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 10305)
EN
AISI
E195
1.0034
1009
Förzinkningens egenskaper Mapress elförzinkad presskoppling
Förzinkningstyp
Utförande i skikt
(DIn EN ISO 2081)
Skikttjocklek
[μm
Galvaniskt förzinkat, blått passiviserat
FeZn8
8
131
Sortiment Mapress Elförzinkat
Systemrör
Specifikationer
Systemrör
Systemrör
Material
Stål olegerat 1.0034 E
195 (DIN EN 10305)
Värmeutvidgning
0,012 mm/(m·K)
Ytråhet
10 μm
Mapress systemrör med plastmantel
Värmeledningsförmåga rör 60 W/(m·K)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För värmeanläggningar och industriapplikationer
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Stål olegerat 1.0034 E
195 (DIN EN 10305)
Material
Värmeutvidgning
0,012 mm/(m·K)
Ytråhet
10 μm
Värmeledningsförmåga rör 60 W/(m·K)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1550848
29101
12
9,6
1550849
29102
15
12,6
1550850
29103
18
15,6
1550851
29104
22
19
1550852
29105
28
25
1550853
29106
35
32
1550854
29107
42
39
1550855
29108
54
51
1551938
29159
76,1
72,1
1551939
29160
88,9
84,9
1551940
29161
108
104
dØ
diØ
D
[mm] [mm] [cm]
1550411
19201
12
9,6
1,4
1550412
19202
15
12,6
1,7
1550413
19203
18
15,6
2
1550414
19204
22
19
2,4
1550415
19205
28
25
3
1550416
19206
35
32
3,7
1550417
19207
42
39
4,4
1550418
19208
54
51
5,6
Mapress sprinklerrör med in-/utvändig
förzinkning
Typ av installation
Mapress systemrör med utvändig
elförzinkning
• För sprinkleranläggningar
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• Inte avsett för kylanläggningar
Specifikationer
Typ av installation
• För värmeanläggningar och industriapplikationer
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Material
Olegerat stål 1.0215 E
220 AISI 1009
Värmeutvidgning
0,016 mm/(m·K)
Ytråhet
10 μm
Order information
RSK
Artikelnr.
1554358
132
19402
dØ
[mm]
diØ
[mm]
15
12
Sortiment Mapress Elförzinkat
Muffar
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1554359
19403
18
15
1550874
19404
22
19
1550875
19405
28
25
1550876
19406
35
32
1550877
19407
42
39
1550878
19408
54
51
1550856
19409
76,1
72,1
1550857
19410
88,9
84,9
Muffar
Skjutmuff
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Muffar
Material
Muff
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
dØ
[mm]
1551010
22101
1551011
22102
12
15
1551012
22103
18
22
1551013
22104
1551014
22105
28
1551015
22106
35
42
1551016
22107
1551017
22108
54
1551944
22109
76,1
Specifikationer
1551945
22110
88,9
Material
1551946
22111
108
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Fixering/klammer
1551002
22001
12
1551003
22002
15
1551004
22003
18
1551005
22004
22
1551006
22005
28
1551007
22006
35
1551008
22007
42
1551009
22008
54
Typ av installation
1551941
22009
76,1
1551942
22010
88,9
1551943
22011
108
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
133
Sortiment Mapress Elförzinkat
Böjar
Specifikationer
Material
Böjar
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Böjar
Böj 90°
dØ
[mm]
a
[cm]
1551188
22975
12
4
1551189
22976
15
4
1551192
22979
15
6
1551193
22980
18
6
1551194
22981
22
6
1551195
22982
28
6
Rörnippel med utvändig elförzinkning
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Typ av installation
1550900
20101
12
• För värmeanläggningar och industriapplikationer
• För minimal längd mellan två pressmuffar
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1550901
20102
15
1550902
20103
18
1550903
20104
22
Specifikationer
1550904
20105
28
Material
1550905
23106
35
1550906
23107
42
23108
54
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1550907
1551947
20109
76,1
1552252
22050
15
12,6
1551948
20110
88,9
1552253
22051
18
15,6
1551949
20111
108
1552254
22052
22
19
25
1552255
22053
28
1552256
22054
35
32
1552257
22055
42
39
1552258
22056
54
51
1552259
22057
76,1
72,1
134
Sortiment Mapress Elförzinkat
Böjar
Böj 90° med slätända
Böj 45°
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1551085
20301
12
1551086
20302
15
1551087
20303
18
1552200
20601
22
1551095
20602
15
1551096
20603
18
1551088
20304
12
1551089
20305
28
1551090
23306
35
1550935
20604
22
1551091
23307
42
1550936
20605
28
1551092
23308
54
1550937
23606
35
1550938
23607
42
54
1551950
20309
76,1
1551951
20310
88,9
1550939
23608
108
1551953
20609
76,1
1551954
20610
88,9
1551955
20611
108
1551952
20311
135
Sortiment Mapress Elförzinkat
Passböjar
Böj 45° med slätända
Passböjar
Passböjar
S-rör
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• För parallella ledningar med avstånd L
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Specifikationer
Material
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1551049
20801
12
1552201
20701
12
1551050
20802
15
1551093
20702
15
1551051
20803
18
1551094
20703
18
1551052
20804
22
1550930
20704
22
1551053
20805
28
1550931
20705
28
1551048
20800
12
1550932
23706
35
1550933
23707
42
1550934
23708
54
76,1
1551956
20709
1551957
20710
88,9
1551958
20711
108
136
Sortiment Mapress Elförzinkat
Reduceringar / T-rör
Passböj 90°
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1550989
22301
15
12
1550990
22302
18
12
1550992
22303
18
15
1550991
22304
22
12
Typ av installation
1550993
22305
22
15
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1550995
22306
22
18
1552672
22349
28
12
1550994
22307
28
15
1550996
22308
28
18
Specifikationer
1550997
22309
28
22
Material
1550559
22310
35
15
1550556
22311
35
18
dØ
[mm]
1550998
22312
35
22
1550999
22313
35
28
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
1550908
20401
12
1552673
22315
42
18
1550909
20402
15
1550617
22316
42
22
1550910
20403
18
1550618
22317
42
28
1550911
20404
22
1551000
22318
42
35
1550912
20405
28
1552674
22320
54
18
1550913
20406
35
1550619
22321
54
22
1550914
20407
42
1550579
22322
54
28
1550915
20408
54
1550620
22323
54
35
1551001
22324
54
42
1552729
22330
76,1
42
1551971
22331
76,1
54
1551972
22338
88,9
54
1551973
22339
88,9
76,1
1551974
22345
108
54
1551975
22346
108
76,1
1551976
22348
108
88,9
Reduceringar / T-rör
Reduceringar
Reducering med slätända
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
137
Sortiment Mapress Elförzinkat
T-rör
T-rör reducerat
T-rör
T-rör
T-rör
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1550975
21101
12
15
12
dØ
[mm]
1551199
21201
15
12
12
1550948
21202
15
12
15
1550940
21001
12
1550949
21203
18
12
18
1550941
21002
15
1550976
21103
15
18
15
1550942
21003
18
1550950
21204
18
15
18
1550943
21004
22
1550956
21205
22
12
22
1550944
21005
28
1550979
21104
15
22
15
1550945
21006
35
1550951
21206
22
15
22
1550946
21007
42
1550977
21105
18
22
18
1550947
21008
54
1550952
21207
22
18
22
1551959
21009
76,1
1550953
21209
28
15
28
1551960
21010
88,9
1550954
21210
28
18
28
1551961
21011
108
1550978
21107
22
28
22
1550955
21211
28
22
28
1550957
21212
35
15
35
1550958
21213
35
18
35
1550959
21214
35
22
35
1550966
21215
35
28
35
1552641
21216
42
15
42
1552642
21217
42
18
42
1550965
21218
42
22
42
1550964
21219
42
28
42
1550960
21220
42
35
42
138
Sortiment Mapress Elförzinkat
T-rör
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1552643
21221
54
15
54
1552644
21222
54
18
54
1550967
1550963
1550962
1550961
1552210
1552211
1552212
1551962
1552213
1552214
1552215
1552216
1551963
1552217
1552218
1552219
1552220
1552221
1551964
21223
21224
21225
21226
21230
21231
21232
21233
21237
21238
21239
21240
21241
21245
21246
21247
21248
21249
21250
54
54
54
54
76,1
76,1
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
108
108
108
108
108
108
22
28
35
42
28
35
42
54
28
35
42
54
76,1
28
35
42
54
76,1
88,9
54
54
54
54
76,1
76,1
76,1
Order information
RSK
Artikelnr.
88,9
88,9
21301
12
3/8
12
21302
12
1/2
12
1550968
21304
15
1/2
15
1550969
21305
18
1/2
18
1550970
21307
22
1/2
22
1552645
21308
22
3/4
22
1550971
21309
28
1/2
28
1550860
21310
28
3/4
28
21311
28
1
28
1550972
21312
35
1/2
35
1550529
21313
35
3/4
35
21314
35
1
35
1550973
21316
42
1/2
42
1550519
21317
42
3/4
42
21318
42
1
42
1550974
21320
54
1/2
54
1550520
21321
54
3/4
54
21322
54
1
54
1550538
21324
54
2
54
1551965
21326
76,1
3/4
76,1
1550540
21329
76,1
2
76,1
1551966
21331
88,9
3/4
88,9
1550539
21334
88,9
2
88,9
1551967
21336
108
3/4
108
108
108
108
108
108
108
T-rör med övergångsmuff
d1Ø
[mm]
1550528
88,9
88,9
Rp
['']
1550527
76,1
88,9
dØ
[mm]
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
139
Sortiment Mapress Elförzinkat
T-rör
Stamfördelare E
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
12
1551054
22964
12
1551055
22965
15
12
1551056
22966
15
15
1551057
22967
18
12
1551058
22968
18
15
Typ av installation
1551059
22969
22
12
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1551060
22970
22
15
1551061
22971
28
12
Specifikationer
1551062
22972
28
15
1551065
22974
35
15
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1550885
22950
12
12
1550886
22951
15
12
1550887
22952
15
15
1550888
22953
18
12
Stamfördelare DT
1550889
22954
18
15
Typ av installation
1550890
22955
22
12
1550891
22956
22
15
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1550892
22957
28
12
Specifikationer
1550893
22958
28
15
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Stamfördelare D
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1551150
22983
12
12
1551151
22984
15
12
1551152
22985
15
15
1551154
22987
18
15
1551155
22988
22
12
Typ av installation
1551156
22989
22
15
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1551157
22990
28
12
1551158
22991
28
15
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305)
140
Sortiment Mapress Elförzinkat
Korsrör
Specifikationer
Korsrör
Korsrör
Material
Korsrör 90°
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1555290
21120
35
28
1555291
21121
42
28
1555292
21122
54
28
1555293
21123
54
35
1555294
21127
76,1
28
1555295
21128
76,1
35
1555296
21130
88,9
28
1555297
21131
88,9
35
1555298
21133
108
28
1555299
21134
108
35
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Korsrör 30°
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1550831
21504
15
15
1550832
21505
18
15
1550833
21506
22
15
1550835
21509
22
18
1550834
21507
28
15
1550836
21510
28
18
1550837
21512
28
22
Korsrör 90°
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
21404
18
15
1550983
21406
22
15
1550830
21409
28
15
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
141
Sortiment Mapress Elförzinkat
Raka anslutningar
Övergång med övergångsmuff
Raka anslutningar
Raka anslutningar
Övergång med övergångsnippel och
slätända
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Material
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
1552230
1552231
1552232
21930
21931
21932
dØ
[mm]
12
12
15
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1552653
21800
12
3/8
1551028
21801
12
1/2
21827
15
3/8
1/2
1552654
21823
15
3/4
1/2
1551029
21802
15
1/2
21803
18
1/2
R
['']
3/8
1552233
21933
18
1/2
1551030
1552235
21934
18
3/4
1551031
21804
18
3/4
1552236
21935
22
1/2
1552655
21805
22
1/2
1552237
21936
22
3/4
1551032
21806
22
3/4
1552663
21937
28
1
1552656
21824
22
1
1 1/4
1551114
21807
28
1/2
1 1/2
1552657
21808
28
3/4
2
1551033
21809
28
1
1552658
21810
35
3/4
1550899
21820
35
1
1552659
21811
35
1 1/4
1552660
21814
42
1 1/2
1552661
21818
54
2
1552664
1552665
1552666
142
21938
21939
21940
35
42
54
Sortiment Mapress Elförzinkat
Raka anslutningar
Övergång med övergångsnippel
Övergång med övergångsmuff och
slätända
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
dØ
[mm]
R
['']
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
1551123
21700
12
1/2
1551018
21701
12
3/8
1551019
21702
15
3/8
1551020
21703
15
1/2
1552650
21714
15
3/4
1551020
21703
15
1/2
1551021
21704
18
1/2
1551022
21705
18
3/4
1551023
21707
22
3/4
1552651
21715
22
1/2
21716
22
1
1552652
21717
28
3/4
1551024
21708
28
1
1551128
21727
28
1 1/4
1550898
21719
35
1
1551025
21709
35
1 1/4
1551159
21720
35
1 1/2
1551026
21710
42
1 1/2
1551027
21711
54
2
1551130
21713
76,1
2 1/2
1551135
21724
88,9
3
1551137
21725
108
4
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
dØ
[mm]
Rp
['']
1552238
21907
12
3/8
1551034
21901
12
1/2
1552662
21908
15
3/8
1551035
21902
15
1/2
1551036
21903
18
1/2
1551037
21904
18
3/4
1551038
21905
22
1/2
1551039
21906
22
3/4
1554565
21910
28
1/2
1554566
21912
35
1/2
1554567
21914
42
1/2
1554568
21916
54
1/2
1554569
21918
76,1
1/2
1554570
21920
88,9
1/2
1554571
21922
108
1/2
143
Sortiment Mapress Elförzinkat
Raka anslutningar
Övergång med övergångsmuff och
slätända
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1552621
12412
15
17,2
1552622
12413
18
21,3
1552623
12414
22
26,9
1552624
12415
28
33,7
1552625
12416
35
42,4
1552626
12417
42
48,3
1552627
12418
54
60,3
1552628
12419
76,1
76,1
1552629
12420
88,9
88,9
1552630
12421
108
114,3
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Övergång med löpande mutter
dØ
[mm]
Rp
['']
1552238
21907
12
3/8
1551034
21901
12
1/2
1551035
21902
15
1/2
1552662
21908
15
3/8
1551036
21903
18
1/2
1551037
21904
18
3/4
1551038
21905
22
1/2
1551039
21906
22
3/4
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Övergång med slätända och svetsända
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
1550861
25032
15
1552239
25033
18
1552240
25040
18
1550862
25034
22
1552242
25044
22
1550863
25035
28
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• Inte avsett för kylanläggningar
1552243
25050
28
1550864
25036
35
Specifikationer
1552244
25051
35
Material
1550865
25037
42
1552245
25052
42
144
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Sortiment Mapress Elförzinkat
Raka anslutningar
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1552246
25053
42
1550866
25038
54
1552247
25054
54
1552248
25055
54
1552730
25045
76,1
1552731
25046
88,9
Unionskoppling med övergångsnippel
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Övergång med löpande mutter
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1550879
25330
15
1/2
Typ av installation
1550897
25332
18
1/2
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• För Radiatorkopplingar
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1550880
25335
22
3/4
1552691
25329
22
1
1550881
25337
28
1
1550882
25338
35
1 1/4
1550883
25339
42
1 1/2
Specifikationer
1550884
25340
54
2
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
1552249
dØ
[mm]
25042
15
1552250
25048
18
1552251
25049
22
Unionskoppling med övergångsmuff
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• Inte avsett för kylanläggningar
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
145
Sortiment Mapress Elförzinkat
Anslutningsböjar
Order information
RSK
Artikelnr.
Anslutningsböjar
dØ
[mm]
Rp
['']
1552682
25300
15
1/2
1552683
25302
18
1/2
1552684
25304
22
3/4
1552685
25305
22
1
1552686
25306
28
1
1552687
25307
35
1 1/4
1552688
25308
42
1 1/2
1552689
25309
54
2
Anslutningsböjar
Passböj 90° med övergångsnippel
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Förskruvning
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
Typ av installation
1550916
20501
12
3/8
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1550917
20502
15
3/8
1550918
20503
15
1/2
1550919
20505
18
1/2
1550920
20507
22
3/4
Specifikationer
1550921
20508
28
1
Material
1550922
23509
35
1 1/4
1550923
23510
42
1 1/2
1550924
23511
54
2
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1552690
25319
12
1550808
25320
15
1550809
25321
18
1550810
25322
22
1550811
25323
28
1550812
25324
35
1550813
25325
42
1550814
25326
54
146
Sortiment Mapress Elförzinkat
Övergångsvinklar
Passböj 90° med övergångsmuff
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
dØ
[mm]
R
['']
1550925
21601
12
3/8
1550926
21602
15
3/8
1550927
21603
15
1/2
1550928
21605
18
1/2
1550929
21608
22
3/4
1552646
21609
28
3/4
1552647
21610
28
1
Specifikationer
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
dØ
[mm]
Rp
['']
1552202
20551
12
3/8
1552203
20552
15
3/8
1552204
20553
15
1/2
1552205
20555
18
1/2
1552206
20557
22
3/4
Typ av installation
1552207
20558
28
1/2
1552637
20559
28
1
1552638
20560
35
1 1/4
1552639
20561
42
1 1/2
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
1552640
20562
54
2
Specifikationer
Material
Övergångsvinklar
Övergångsvinklar
Övergångsvinkel 90° med övergångsnippel
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1552208
21659
22
1/2
1552209
21660
28
1/2
1552648
21661
28
3/4
1552649
21662
28
1
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
147
Sortiment Mapress Elförzinkat
Anslutningsflänsar / Huvar
Anslutningsflänsar / Huvar
Huvar
Anslutningsflänsar
Huvar
Fläns med pressmuff
Huv
Typ av installation
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• För värmeinstallationer
• För klimattekniska applikationer
• För sprinkleranläggningar (våt)
• För permanent förslutning av rörledningar
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Specifikationer
Typ av installation
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1552667
23694
22
19
10,5
1552222
20211
12
1552668
23695
28
25
11,5
1552223
20212
15
1552669
23696
35
32
14
1552224
20213
18
1552670
23697
42
39
15
1552225
20214
22
1552671
23698
54
54,3
16,5
1552226
20215
28
1551968
23709
76,1
72,1
18,5
1552227
20216
35
1551969
23710
88,9
84,9
20
1552228
20217
42
1551970
23711
108
104
22
1552229
20218
54
1552726
20219
76,1
1552727
20220
88,9
1552728
20221
108
148
Sortiment Mapress Elförzinkat
Radiatoranslutningar
Radiatorkoppling med klämringskoppling
för inlopp och retur
Radiatoranslutningar
Radiatoranslutningar
Radiatorkoppling för retur
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Specifikationer
Material
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
1550838
23602
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1550845
24022
15
15
15
15
1550846
24023
18
15
1550847
24024
22
15
1550839
23603
18
15
1550840
23604
22
15
Radiatorfördelare
Radiatorkoppling för inlopp och retur
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Specifikationer
Material
Material
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1551074
22959
12
12
1551063
24002
15
15
1551075
22960
15
12
1551066
24003
18
15
1550894
22961
18
12
1551067
24004
22
15
1550895
22962
22
12
149
Sortiment Mapress Elförzinkat
Axialkompensatorer
Axialkompensatorer
Axialkompensatorer
Axialkompensator med muff
Typ av installation
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• Inte avsett för kylanläggningar
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
D
[cm]
1552675
23922
15
2,7
1552676
23923
18
2,7
1552677
23924
22
3,5
1552678
23925
28
4,2
1552679
23926
35
4,2
1552680
23927
42
5,6
1552681
23928
54
7,2
1552723
23929
76,1
9,4
1552724
23930
88,9
10,5
1552725
23931
108
13,6
150
Sortiment
Mapress koppar
21 Sortiment
21.1
Mapress koppar
Mapress presskopplingar Koppar av DHP-koppar, W. CW 024A i enlighet med DIN EN 1057/1412 och av rödgods (Rg5)
CuSn5ZnPb, W. 2.1096 enligt DIN 1705 för värme- och bruksvatteninstallationer är märkta med tyskt DVGWkontrollmärke och har svenskt typgodkännande SITAC 0963/99.
Mapress Koppar kan användas tillsammans med kvalitetskopparrör enligt DS EN 1057 och DVG W-GW 392.
Tekniska data:
• Material: DHP-koppar, W. CW 024A enligt DIN EN 1412 och rödgods (Rg5) W. 2.1096 enligt DIN 1982 (CuSn5ZnPb)
Tätningsring: åldringsbeständig svart tätningsring av butylgummi (CIIR)
• Driftstemperatur: -20 upp till 85 °C (DIN 1988), lämplig upp till max. 120 °C konstant
• Driftsövertryck: max. 16 bar (i Sverige godkänd upp till 10 bar, säkerhetstestad vid provtryckning upp till 40 bar)
Dimensioner: Ø 12–Ø 108 mm
21.2
Mapress koppar gas
Mapress presskopplingar Koppar Gas av DHP-koppar, W. CW 024A i enlighet med DIN EN 1412 och av rödgods (Rg5)
CuSn5ZnPb, W. 2.1096 enligt DIN 1982 för gasinstallationer är märkta med DVGW-kontrollmärket DG-4550BL0161.
Mapress presskopplingar Koppar Gas är lämpliga för bränngaser:
Naturgas och flytande gaser enligt DVGW-arbetsbladet G 260/I och G 260/II. Installationer för naturgas enligt DVGWarbetsbladet G 600 - TRGI 86/96, installationer för flytande gaser i enlighet med TRF (1996).
Mapress Koppar Gas kan användas obegränsat tillsammans med alla kopparrör enligt DIN EN/DVGW-arbetsbladet GW
392.
Tekniska gaser (argon, syre, hydrogen osv.) kan inte likställas med vanliga gasinstallationer. I samband med olika tekniska
gaser kan det vara olika O-ringar som ska användas. För att få bästa möjliga installation bör Geberits tekniska service eller
säljavdelning kontaktas.
Tekniska data:
• Material: DHP-koppar, W. CW 024A enligt DIN EN 1412 och rödgods (Rg5) W. 2.1096 enligt DIN 1982 (CuSn5ZnPb)
• Tätningsring. gulbrun HNBR-tätningsring tillverkad av akrylnitril-butadien-gummi.
• Driftstemperatur: -20 °C upp till 70 °C
• Driftsövertryck: max. 0,1 bar i byggnader med HTB (högre termisk belastbarhet) och 0,1 bar utanför byggnader över
jord (får inte läggas i jord)
• Dimensioner: Ø12–Ø54 mm
151
Sortiment
Systemkomponenter
21.3
Systemkomponenter
21.3.1
Mapress koppar presskoppling
Material Mapress koppar presskoppling
Materialbeteckning
Förkortning
Materialnummer
(DIN EN 1057)
EN
Koppar
Cu-DHP
CW024A
C12200
Rödgods
Rg
CC491K
UNS C83600
152
AISI
Sortiment Mapress Koppar
Muffar
Order information
RSK
Artikelnr.
Muffar
Muffar
Muff
dØ
[mm]
1768109
62102
15
1768110
62103
18
1768111
62104
22
1768112
62105
28
1768113
62106
35
1768114
62107
42
Typ av installation
1768115
62108
54
• För VVS och industriapplikationer
1766530
62111
76,1
Specifikationer
1766531
62112
88,9
1766532
62113
108
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Muff reducerad
1768101
62001
12
1768102
62002
15
1768103
62003
18
1768104
62004
22
1768105
62005
28
1768106
62006
35
1768107
62007
42
1768108
62008
54
1766527
62011
76,1
1766528
62012
88,9
Specifikationer
1766529
62013
108
Material
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
Skjutmuff
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1767447
62050
15
12
1767448
62055
22
15
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
153
Sortiment Mapress Koppar
Böjar
Muff rödgods
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768395
60238
54
1768396
60240
76,1
1768397
60241
88,9
1768398
60242
108
Böjar
Typ av installation
Böjar
• För VVS och industriapplikationer
Böj 45°
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1768369
62020
15
14
1768370
62022
15
16
1768371
62024
18
16
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Huv
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För permanent förslutning av rörledningar
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768388
60231
12
1768389
60232
15
1768390
60233
18
1768391
60234
22
1768392
60235
28
1768393
60236
35
1768394
60237
42
154
dØ
[mm]
1768147
60601
12
1768148
60602
15
1768149
60603
18
1768150
60604
22
1768151
60605
28
1768152
60606
35
1768153
60607
42
1768154
60608
54
1766500
60611
76,1
1766501
60612
88,9
1766502
60613
108
Sortiment Mapress Koppar
Böjar
Böj 45° med slätända
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
1768155
60701
dØ
[mm]
1768131
60101
12
1768132
60102
15
1768133
60103
18
1768134
60104
22
1768135
60105
28
1768136
60106
35
1768137
60107
42
1768138
60108
54
1766506
60111
76,1
1766507
60112
88,9
1766508
60113
108
Böj 90° med slätända
12
1768156
60702
15
1768157
60703
18
1768158
60704
22
1768159
60705
28
1768160
60706
35
1768161
60707
42
1768162
60708
54
1766503
60711
76,1
1766504
60712
88,9
1766505
60713
108
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
Böj 90°
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
dØ
[mm]
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
dØ
[mm]
1768139
60301
12
1768140
60302
15
1768141
60303
18
1768142
60304
22
1768143
60305
28
1768144
60306
35
1768145
60307
42
1768146
60308
54
1766509
60311
76,1
1766510
60312
88,9
1766511
60313
108
155
Sortiment Mapress Koppar
Anslutningsböjar / Passböjar
Order information
RSK
Artikelnr.
Anslutningsböjar / Passböjar
Anslutningsböjar
S-rör
dØ
[mm]
1768181
60905
28
1768182
60906
35
1768183
60907
42
1768184
60908
54
Passböj 30°
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768399
60801
1768163
60802
12
15
1768164
60803
18
1768165
60804
22
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Passböjar
Specifikationer
Passböjar
Material
Passböj 15°
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
156
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
dØ
[mm]
1768177
60935
1768178
60936
28
35
1768179
60937
42
1768180
60938
54
Sortiment Mapress Koppar
Passböjar
Passböj 45°
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768173
60955
1768174
60956
28
35
1768175
60957
42
1768176
60958
54
Passböj 90°
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1767409
60875
28
Typ av installation
1767410
60876
35
1767411
60877
42
1767412
60878
54
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
Passböj 60°
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768166
60402
1768167
60403
15
18
1768168
60404
22
1768169
60405
28
1768170
60406
35
1768171
60407
42
1768172
60408
54
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
157
Sortiment Mapress Koppar
Reduceringar / T-rör
Reduceringar / T-rör
T-rör
Reduceringar
T-rör
Reducering med slätända
T-rör
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Typ av installation
Specifikationer
• För VVS och industriapplikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1768116
62301
15
12
1768117
62302
18
12
1768118
62303
18
15
1768295
61000
12
15
1768296
61002
15
18
1768297
61003
18
61004
22
1768119
1768120
62305
62306
22
22
1768121
62307
28
15
1768298
1768122
62308
28
18
1768299
61005
28
1768123
62309
28
22
1768300
61006
35
1768124
62312
35
22
1768301
61007
42
28
1768302
61008
54
22
1766536
61011
76,1
28
1766537
61012
88,9
1766538
61013
108
1768125
1768126
1768127
1768128
62313
62316
62317
35
42
42
62318
42
35
1768377
62322
54
28
1768129
62323
54
35
1768130
62324
54
42
1766512
62329
76,1
35
1766513
62330
76,1
42
1766514
62331
76,1
54
1766515
62333
88,9
42
1766516
62334
88,9
54
1766517
62336
88,9
76,1
1766518
62337
108
42
1766519
62338
108
54
1766520
62340
108
76,1
1766521
62341
108
88,9
158
Sortiment Mapress Koppar
T-rör
T-rör reducerat
RSK
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1766539
61283
76,1
22
76,1
1766540
61284
76,1
35
76,1
1766541
61285
76,1
42
76,1
1766542
61286
76,1
54
76,1
1766543
61288
88,9
22
88,9
1766544
61289
88,9
42
88,9
1766545
61290
88,9
54
88,9
1766546
61292
88,9
76,1
88,9
1766547
61293
108
22
108
1766548
61294
108
54
108
61296
108
76,1
108
61297
108
88,9
108
1766549
1769627
61243
15
12
12
1768303
61252
15
12
15
1768304
61253
18
12
18
1768317
61235
18
15
15
1768305
61254
18
15
18
1767435
61236
18
18
15
1767436
61104
15
22
15
1769628
61244
22
12
22
1768318
61240
22
15
15
1768306
61256
22
15
22
1768307
61257
22
18
22
• För VVS och industriapplikationer
1768319
61242
22
22
15
Specifikationer
1768308
61259
28
15
28
1768309
61260
28
18
28
1768310
61261
28
22
28
1768357
61212
35
15
35
1768698
61213
35
18
35
1768311
61214
35
22
35
1768312
61215
35
28
35
1768358
61229
42
15
42
1768699
61217
42
18
42
1768359
61218
42
22
42
1768313
61219
42
28
42
1768314
61220
42
35
42
1768360
61227
54
22
54
1768361
61228
54
28
54
1768315
61225
54
35
54
1768316
61226
54
42
54
T-rör med övergångsmuff
Typ av installation
Övergångsvinkel
90°
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
12
1767437
61352
12
1/2
1767438
61354
15
1/2
15
1767439
61355
18
1/2
18
1767440
61357
22
1/2
22
1767441
61395
22
3/4
22
1767442
61359
28
1/2
28
1767443
61360
28
3/4
28
1767444
61362
35
1/2
35
1767445
61366
42
1/2
42
1767446
61370
54
1/2
54
159
Sortiment Mapress Koppar
Korsrör / Raka anslutningar
T-rör reducerat
Korsrör 30°
Specifikationer
Typ av installation
Övergångsvinkel
90°
• För VVS och industriapplikationer
Material
Mässing
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
61197
Material
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
28
22
22
Korsrör / Raka anslutningar
Korsrör
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1768334
61404
18
15
1768335
61406
22
15
1768356
61409
28
15
Korsrör 90°
Raka anslutningar
Raka anslutningar
Övergång med övergångsnippel
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1768330
61504
15
15
1768243
61701
12
3/8
1768331
61505
18
15
1768244
61745
12
1/2
15
1768245
61702
15
3/8
1768246
61703
15
1/2
1768247
61714
15
3/4
1768248
61704
18
1/2
1768249
61705
18
3/4
1768250
61715
22
1/2
1768332
160
61506
22
Sortiment Mapress Koppar
Raka anslutningar
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1768251
61707
22
3/4
1768236
61809
28
1
1768252
61716
22
1
1768237
61825
28
1 1/4
1768253
61717
28
3/4
1768238
61820
35
1
1768254
61708
28
1
1768239
61811
35
1 1/4
1768255
61718
28
1 1/4
1768240
61821
42
1 1/4
1768256
61719
35
1
1768241
61814
42
1 1/2
1768257
61709
35
1 1/4
1768242
61818
54
2
1768258
61721
42
1 1/4
1768259
61710
42
1 1/2
1768260
61711
54
2
1766522
61732
76,1
2 1/2
1766523
61733
76,1
3
1766524
61734
88,9
3
Övergång med löpande mutter
Övergång med övergångsmuff
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1768225
61845
12
3/8
1768226
61801
12
1/2
1768227
61846
15
3/8
1768228
61802
15
1/2
1768229
61823
15
3/4
1768230
61803
18
1/2
1768231
61804
18
3/4
1768232
61805
22
1/2
1768233
61806
22
3/4
1768234
61824
22
1
1768235
61819
28
3/4
dØ
[mm]
1767459
65081
12
1767460
65182
15
1767461
65082
15
1767462
65083
18
1767466
65084
22
1767469
65046
28
1767470
65085
28
1767471
65050
28
1767472
65086
35
1767473
65051
35
1767474
65087
42
1767475
65052
42
1767476
65053
42
1767477
65088
54
54
1767478
65054
1766525
65090
76,1
1766526
65091
88,9
161
Sortiment Mapress Koppar
Raka anslutningar
Unionskoppling med övergångsnippel
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1767480
65531
12
3/8
1767481
65540
12
1/2
1767482
65532
15
1/2
1767483
65541
15
3/4
1767484
65533
18
1/2
3/4
1767485
65542
18
1767486
65534
22
1/2
1767487
65543
22
3/4
1767488
65544
22
1
1767489
65535
28
1
1 1/4
1767490
65536
35
1767491
65537
42
1 1/2
1767492
65538
54
2
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1767493
65481
12
1/2
1767494
65482
15
1/2
1767495
65490
15
3/4
1767496
65483
18
1/2
1767497
65491
18
3/4
1767498
65484
22
3/4
1767499
65492
22
1
1767500
65485
28
1
1767501
65486
35
1 1/4
1767502
65487
42
1 1/2
1767503
65488
54
2
Unionsvinkelkoppling 90° med
övergångsmuff
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Unionskoppling med övergångsmuff
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1767450
65382
15
1/2
1767451
65392
18
1/2
1767453
65384
22
3/4
1767455
65385
28
1
1 1/4
1767456
65386
35
Typ av installation
1767457
65387
42
1 1/2
• För VVS och industriapplikationer
1767458
65388
54
2
Specifikationer
Material
162
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Sortiment Mapress Koppar
Anslutningsböj
Övergång med övergångsnippel och
slätända
Anslutningsböj
Anslutningsböj
Övergångsvinkel 90° med övergångsnippel
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
1767505
61932
dØ
[mm]
R
['']
15
1/2
1767506
61933
18
1/2
1767508
61935
22
1/2
1767509
61936
22
3/4
Övergång med övergångsmuff och
slätända
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1767423
63892
12
3/8
1767424
63893
12
1/2
1767425
63894
15
3/8
1767426
63873
15
1/2
1767427
63884
18
1/2
1767428
63895
18
3/4
1768191
63885
22
3/4
1768192
63886
28
1
1768193
63887
35
1 1/4
1768194
63888
42
1 1/2
1768195
63889
54
2
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1767575
63558
15
1/2
1767576
63559
18
1/2
1767577
63560
18
3/4
1767581
63561
22
1/2
1767580
63562
22
3/4
1767578
63564
35
1
1767579
63565
54
2
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
163
Sortiment Mapress Koppar
Anslutningsvinkel / Flänsar
Specifikationer
Material
Flänsar
Flänsar
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
Flänskant med slätända för lösfläns
PN 10/16
1767429
63860
12
3/8
1767430
63861
12
1/2
1767431
63862
15
3/8
1767432
63853
15
1/2
1767433
63854
18
1/2
1767434
63863
18
3/4
1768202
63864
22
1/2
Typ av installation
1768203
63855
22
3/4
1768204
63856
28
1
• För VVS och industriapplikationer
• För lösfläns
1768205
63857
35
1 1/4
Specifikationer
1768206
63865
42
1 1/2
Material
1768207
63866
54
2
Order information
RSK
Artikelnr.
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Anslutningsvinkel / Flänsar
Anslutningsvinkel
Anslutningsvinkel 90° med övergångsmuff
dØ
[mm]
1766550
63711
1766551
63712
76,1
88,9
1766552
63713
108
Lösfläns PN 10/16
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För kombinationen med flänskant med slätända
dØ
[mm]
Rp
['']
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
1767510
63458
12
1/2
1767513
63452
12
1/2
1767511
63459
15
1/2
1767514
63453
15
1/2
1766553
63729
82
1767515
63455
18
1/2
1766554
63730
96
1767516
63457
22
3/4
1766555
63731
119
164
Order information
RSK
Artikelnr.
diØ
[mm]
Sortiment Mapress Koppar Gas
Muffar
Order information
RSK
Artikelnr.
Muffar
Muffar
Muff
Typ av installation
dØ
[mm]
1793107
34608
15
1793108
34609
18
1793109
34610
22
1793110
34611
28
1793111
34612
35
1793112
34613
42
1793113
34614
54
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur
Material
-20 – +70 °C
Huv
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1793100
34601
15
1793101
34602
18
1793102
34603
22
1793103
34604
28
1793104
34605
35
1793105
34606
42
1793106
34607
54
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För permanent förslutning av rörledningar
Specifikationer
Drifttemperatur
Material
-20 – +70 °C
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
Skjutmuff
dØ
[mm]
1550740
34752
15
1550741
34753
18
1550742
34754
22
1550743
34755
28
Typ av installation
1550744
34756
35
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1550745
34757
42
1550746
34758
54
Specifikationer
Drifttemperatur
Material
-20 – +70 °C
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
165
Sortiment Mapress Koppar Gas
Böjar
Order information
RSK
Artikelnr.
Böjar
Böjar
Böj 90°
dØ
[mm]
1793121
34507
15
1793122
34508
18
1793123
34509
22
1793124
34510
28
1793125
34511
35
1793126
34512
42
1793127
34513
54
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Böj 45°
Specifikationer
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1793114
34500
15
1793115
34501
18
1793116
34502
22
1793117
34503
28
1793118
34504
35
1793119
34505
42
1793120
34506
54
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
Böj 90° med slätända
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
166
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1793128
34514
1793129
34515
15
18
1793130
34516
22
1793131
34517
28
1793132
34518
35
1793133
34519
42
1793134
34520
54
Sortiment Mapress Koppar Gas
Reduceringar / T-rör
Böj 45° med slätända
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1793142
34615
18
15
1793143
34616
22
15
1793144
34617
22
18
1793145
34618
28
15
1793146
34619
28
18
1793147
34620
28
22
1793148
34623
35
22
1793149
34624
35
28
1793150
34625
42
28
1793151
34626
42
35
1793152
34627
54
28
1793153
34628
54
35
1793154
34629
54
42
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Order information
RSK
Artikelnr.
T-rör
dØ
[mm]
1793135
34521
15
1793136
34522
18
1793137
34523
22
1793138
34524
28
1793139
34525
35
1793140
34526
42
1793141
34527
54
T-rör
T-rör
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Reduceringar / T-rör
Reduceringar
Reducering med slätända
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1793155
34528
15
Typ av installation
1793156
34529
18
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1793157
34530
22
1793158
34531
28
Specifikationer
1793159
34532
35
Drifttemperatur -20 – +70 °C
1793160
34533
42
Material
1793161
34534
54
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
167
Sortiment Mapress Koppar Gas
Raka anslutningar
T-rör reducerat
T-rör med övergångsmuff
Typ av installation
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Specifikationer
Övergångsvinkel
90°
Övergångsvinkel
90°
Material
Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
Material
Mässing / rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
1793162
34535
18
15
18
1793214
34735
15
1/2
15
1793177
34553
22
15
15
1793215
34736
18
1/2
18
1793163
34536
22
15
22
1793216
34737
22
3/4
22
1793178
34554
22
22
15
1793217
34738
28
1/2
28
1793164
34537
22
18
22
1793218
34739
28
3/4
28
34588
28
15
28
34589
28
18
28
1793167
34590
28
22
28
1793168
34543
35
22
35
1793169
34544
35
28
35
1793170
34545
42
22
42
1793171
34546
42
28
42
1793172
34547
42
35
42
1793173
34548
54
22
54
1793174
34549
54
28
54
1793175
34550
54
35
54
1793176
34551
54
42
54
Raka anslutningar
Raka anslutningar
Övergång med övergångsnippel
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
168
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Sortiment Mapress Koppar Gas
Övergångsvinkel
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
1793179
34666
15
1/2
1793323
34675
15
3/4
1793180
34667
18
1/2
1793324
34676
18
3/4
1793181
34669
22
1/2
1793182
34670
22
3/4
1793325
34677
22
1
1793326
34678
28
3/4
1793183
34671
28
1
1793327
34679
35
1
1793184
34672
35
1 1/4
1793185
34673
42
1 1/2
1793186
34674
54
2
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1793192
34689
28
1
1793193
34690
35
1 1/4
1793194
34691
42
1 1/2
1793195
34692
54
2
Övergångsvinkel
Övergångsvinkel
Övergångsvinkel 90° med övergångsnippel
Typ av installation
Övergång med övergångsmuff
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
Mässing CW602N
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
R
['']
Typ av installation
1793315
34728
15
1/2
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
1793316
34729
18
1/2
1793317
34730
22
3/4
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1793187
34683
15
1/2
1793328
34693
15
3/4
1793188
34684
18
1/2
1793329
34685
18
3/4
1793189
34686
22
1/2
1793190
34687
22
3/4
1793191
34688
22
1
169
Sortiment Mapress Koppar Gas
Anslutningsböjar
Övergångsvinkel 90° med övergångsmuff
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
Mässing CW602N
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1793318
34725
15
1/2
1793320
34727
22
3/4
Anslutningsböjar
Anslutningsböjar
Anslutningsvinkel 90° med övergångsmuff
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Drifttemperatur -20 – +70 °C
Material
Mässing CW602N
Order information
RSK
Artikelnr.
1793242
170
34733
dØ
[mm]
Rp
['']
22
3/4
Sortiment
Geberit Mepla
22 Sortiment
22.1
Geberit Mepla
Mepla är ett flerskikts kompositrör som består av en yttre lager av PE-RT, ett tjockt lasersvetsat aluminiumrör och en inre
kärna av PE-RT. Kopplingarna är tillverkade i antingen PVDF, rödgods eller mässing. Mässingskopplingar kan inte
användas till tappvatten. Mepla kan användas till tappvattenanläggningar, SWEDCERT 0320, med en
framvattentemperatur på 0-70 °C samt värmeanläggningar, med en temperatur på 0-85 °C.
Tekniska data:
• Rör med en yttre kåpa av PE-RT, ett tjockt lasersvetsat aluminiumrör (AMn1) och en inre kärna av PE-RT.
• Rödgodskopplingar enligt S.S. 145015 - CuSn5ZnPb
• Mässingskopplingar CuZn40Pb2
• Dimensioner: Ø 16–Ø 75
• Temperatur från -10 °C - 85 °C (90°C kortvarigt – 150 timmar/år)
• Driftstryck: max. 10 bar
22.2
Systemkomponenter
22.2.1
Mepla systemrör
5
4
3
2
1
Pos.
Beteckning
Material
1
Invändigt rör
PE-RT
2
Bindemedel
PE, modifierad
3
Aluminiumrör
Aluminium
4
Bindemedel
PE, modifierad
5
Yttre rör
PE-RT
171
Sortiment
Systemkomponenter
Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper Mepla systemrör
Beteckning
Värde
Enhet
Värmeutvidgningskoefficient α vid 20–100 °C
0,026
mm/(m·K)
Värmeledningsförmåga λ vid 20 °C
0,43
W/(m·K)
Ytjämnhet k
7
μm
Värmekapacitet Mepla systemrör
d
Värmekapacitet per meter
[mm]
[J/(K·m)]
16
188,76
20
268,43
26
422,00
32
537,95
40
794,76
50
1131,38
63
1604,32
75
1863,75
Rördata
Rördata Mepla systemrör
Nom. diameter Rördimension
Invändig
diameter
Rörets vikt
Rörets vikt med
vatten 10 °C
Vattenvolym
DN
dxs
di
m
m
V
[mm]
[mm]
[kg/m]
[kg/m]
[l/m]
12
16 x 2,25
11,5
0,135
0,239
0,104
15
20 x 2,5
15,0
0,185
0,362
0,177
20
26 x 3,0
20,0
0,300
0,614
0,314
25
32 x 3,0
26,0
0,415
0,946
0,531
32
40 x 3,5
33,0
0,595
1,450
0,855
40
50 x 4,0
42,0
0,840
2,225
1,385
50
63 x 4,5
54,0
1,100
3,400
2,290
65
75 x 4,6
65,8
1,450
4,830
3,380
22.2.2
Mepla presskopplingar
Komponenter
Materialbeteckning
Förkortning
Medieförande
Polyvinylidenfluorid
PVDF
Anslutningar
Rödgods
Rg5
O-ringar
Etenpropen
EPDM
172
Sortiment Geberit Mepla
Rör
Mepla rör i rulle om 50 m och 100 m
Rör
Rör
Mepla rör i längder om 5 m och 3 m
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Material
PE-RT / Al / PE-RT
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Värmeutvidgning
0,026 mm/(m·K)
Material
PE-RT / Al / PE-RT
Ytråhet
7 μm
Värmeutvidgning
0,026 mm/(m·K)
Värmeledningsförmåga rör
0,43 W/(m·K)
Ytråhet
7 μm
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Värmeledningsförmåga rör
0,43 W/(m·K)
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1875025
601.130.00.1
16
11,5
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1877801
601.130.00.2
16
11,5
1875026
602.130.00.1
20
15
1875017
601.100.00.1
16
11,5
1877802
602.130.00.2
20
15
1875018
602.100.00.1
20
15
1875024
603.110.00.1
26
20
1875019
603.100.00.1
26
20
1875020
604.100.00.1
32
26
1875021
605.100.00.1
40
33
1875022
606.100.00.1
50
42
1875023
607.100.00.1
63
54
1877804
608.100.00.1
75
65,8
1878583
601.100.00.2
16
11,5
1878584
602.100.00.2
20
15
1878585
603.100.00.2
26
20
1878586
604.100.00.2
32
26
1878587
605.100.00.2
40
33
1878588
606.100.00.2
50
42
1878589
607.100.00.2
63
54
173
Sortiment Geberit Mepla
Böjar
Mepla rör, med skyddsrör, i rulle om 50 m
Färg / märkning
blå
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
PE-RT / Al / PE-RT
Värmeutvidgning
0,026 mm/(m·K)
Ytråhet
7 μm
Värmeledningsförmåga rör
0,43 W/(m·K)
dØ
DN
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
3,6
1875028
601.135.00.1
16
12
11,5
1875029
602.135.00.1
20
15
15
4
1877803
603.135.00.1
26
20
20
4,6
1881053
601.136.00.1
16
12
11,5
4,2
1881054
602.136.00.1
20
15
15
4,6
1881055
603.136.00.1
26
20
20
5,2
Böjar
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
Böjar
Mepla vinkel 45°, plast PVDF
D
[cm]
1875027
601.131.00.2
16
11,5
2,7
1877800
602.131.00.2
20
15
3,1
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Mepla rör, förisolerat, i rulle om 50 m
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
PVDF
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
• För VVS och industriapplikationer
dØ
[mm]
1875037
623.245.00.5
26
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1875038
624.245.00.5
32
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1875039
625.245.00.5
40
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
1875040
626.245.00.5
50
Värmeledningsförmåga rör
0,43 W/(m·K)
1875041
627.245.00.5
63
Värmeutvidgning
0,026 mm/(m·K)
1877875
628.245.00.5
75
Ytråhet
7 μm
Material
PE-RT / Al / PE-RT
Värmeledningsförmåga isolering
0,04 W/(m·K)
Specifikationer
174
Sortiment Geberit Mepla
Kopplingar / T-rör
Mepla vinkel 90°, plast PVDF
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
dØ
[mm]
1875042
621.505.00.5
16
1875043
622.505.00.5
20
1875044
623.505.00.5
26
1875045
624.505.00.5
32
1875046
625.505.00.5
40
1875047
626.505.00.5
50
1875048
627.505.00.5
63
1877817
628.505.00.5
75
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
PVDF
Order information
RSK
Artikelnr.
T-rör
T-rör
Mepla T-rör reducerat, PVDF
dØ
[mm]
1875030
621.271.00.5
16
1875031
622.271.00.5
20
1875032
623.271.00.5
26
1875033
624.271.00.5
32
1875034
625.271.00.5
40
Typ av installation
1875035
626.271.00.5
50
• För VVS och industriapplikationer
1875036
627.271.00.5
63
Specifikationer
1877876
628.271.00.5
75
Material
Kopplingar / T-rör
Kopplingar
Mepla koppling, plast PVDF
PVDF
Övergångsvinkel
90°
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1875050
622.313.00.5 16
20
16
1875052
622.311.00.5 20
16
20
1875053
622.312.00.5 20
20
16
Typ av installation
1875051
622.314.00.5 20
16
16
• För VVS och industriapplikationer
1875054
623.318.00.5 20
26
20
Specifikationer
1875055
623.311.00.5 26
16
26
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1875057
623.315.00.5 26
20
26
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1875058
623.316.00.5 26
26
20
-20 – +50 °C
1875056
623.317.00.5 26
20
20
PVDF
1875060
624.311.00.5 32
16
32
Lagringstemperatur
Material
175
Sortiment Geberit Mepla
T-rör
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
1875061
624.314.00.5 32
20
26
1875064
624.316.00.5 32
26
26
1875062
1875065
1875067
1875068
1875069
1877869
624.317.00.5 32
624.319.00.5 32
625.317.00.5 40
625.319.00.5 40
625.321.00.5 40
626.317.00.5 50
20
26
20
26
32
26
32
32
40
40
40
50
1875070
626.319.00.5 50
32
50
1875071
626.320.00.5 50
40
40
1875072
626.321.00.5 50
40
50
1875073
627.316.00.5 63
26
63
1875074
627.320.00.5 63
32
63
1875075
627.321.00.5 63
40
63
1875076
627.322.00.5 63
50
63
1877891
628.316.00.5 75
26
75
1877892
628.320.00.5 75
32
75
1877893
628.321.00.5 75
40
75
1877894
628.322.00.5 75
50
75
1877895
628.323.00.5 75
63
75
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1877883
621.310.00.5
16
1877884
622.310.00.5
20
1877885
623.310.00.5
26
1877886
624.310.00.5
32
1877887
625.310.00.5
40
1877888
626.310.00.5
50
1877889
627.310.00.5
63
1877890
628.310.00.5
75
Mepla T-rör med invändig rörgänga,
rödgods
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Mepla T-rör, PVDF
Material
Rödgods
Övergångsvinkel
90°
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
601.360.00.5
16
1/2
16
• För VVS och industriapplikationer
1875097
602.360.00.5
20
1/2
20
Specifikationer
1875098
603.360.00.5
26
1/2
26
Typ av installation
Övergångsvinkel
90°
1875100
603.362.00.5
26
3/4
26
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1875101
604.360.00.5
32
1/2
32
-20 – +50 °C
1875102
604.362.00.5
32
3/4
32
PVDF
1875103
604.363.00.5
32
1
32
1875104
605.360.00.5
40
1/2
40
1875105
605.363.00.5
40
1
40
1875106
605.364.00.5
40
1 1/4
40
Lagringstemperatur
Material
176
Sortiment Geberit Mepla
Övergångsmuffar / Skjutmuff / Raka anslutningar
Skjutmuff / Übergänge
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
d1Ø
[mm]
Skjutmuff
Mepla reparationskoppling, rödgods
1875107
606.360.00.5
50
1 1/2
50
1877877
606.361.00.5
50
1/2
50
1877878
606.363.00.5
50
1
50
1877879
607.360.00.5
63
1/2
63
63
1877880
607.363.00.5
63
1
1877881
607.366.00.5
63
2
63
1877882
608.363.00.5
75
1
75
Typ av installation
Övergångsmuffar / Skjutmuff / Raka anslutningar
• För VVS och industriapplikationer
• För genomförande av reparationer
• För att skapa extra anslutningar
Övergångsmuffar
Mepla reducering, plast PVDF
Specifikationer
Typ av installation
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
• För VVS och industriapplikationer
dØ
[mm]
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1877866
601.575.00.5
16
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1877867
602.575.00.5
20
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
1875108
603.575.00.5
26
Material
PVDF
1875109
604.575.00.5
32
1875110
605.575.00.5
40
1875111
606.575.00.5
50
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1875084
622.650.00.5
20
16
1875085
623.650.00.5
26
16
1875086
623.651.00.5
26
20
1875088
624.651.00.5
32
20
1875089
624.652.00.5
32
26
1875090
625.651.00.5
40
20
1875091
625.652.00.5
40
26
1875092
625.653.00.5
40
32
1875093
626.652.00.5
50
32
1875094
626.653.00.5
50
40
1875095
627.653.00.5
63
40
1875096
627.654.00.5
63
50
1877905
628.653.00.5
75
40
Raka anslutningar
Raka anslutningar
Mepla adapter med utvändig rörgänga,
rödgods
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
1877906
628.654.00.5
75
50
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1877907
628.655.00.5
75
63
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
177
Sortiment Geberit Mepla
Raka anslutningar
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1875124
602.555.00.5
20
1/2
601.556.00.5
16
3/4
dØ
[mm]
R
['']
1875125
602.556.00.5
20
3/4
601.535.00.5
16
1/2
1875126
603.556.00.5
26
3/4
601.536.00.5
16
3/4
1875127
603.557.00.5
26
1
1875113
602.535.00.5
20
1/2
1875128
604.557.00.5
32
1
1875114
602.536.00.5
20
3/4
1877915
604.558.00.5
32
1 1/4
1875115
603.535.00.5
26
1/2
1875129
605.557.00.5
40
1
1875116
603.536.00.5
26
3/4
1875130
605.558.00.5
40
1 1/4
1875117
603.537.00.5
26
1
1877917
605.559.00.5
40
1 1/2
1875118
604.537.00.5
32
1
1877920
606.559.00.5
50
1 1/2
1877916
604.538.00.5
32
1 1/4
1877921
606.560.00.5
50
2
1875119
605.537.00.5
40
1
1877923
607.560.00.5
63
2
1875120
605.538.00.5
40
1 1/4
1877925
607.561.00.5
63
2 1/2
1877919
605.539.00.5
40
1 1/2
1877926
608.561.00.5
75
2 1/2
1875121
606.537.00.5
50
1 1/2
1875112
1877922
606.540.00.5
50
2
1875122
607.539.00.5
63
2
1877924
607.541.00.5
63
2 1/2
1877927
608.541.00.5
75
2 1/2
Mepla övergång med invändig rörgänga
inklusive packning, rödgods
Mepla adapter med invändig rörgänga,
rödgods
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Max. driftstemperatur sanitär
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
1875123
178
601.555.00.5
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
Order information
RSK
Artikelnr.
80 °C
Lagringstemperatur
Order information
RSK
Artikelnr.
Specifikationer
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1875143
601.582.00.5
16
11
1875144
601.583.00.5
16
17
1877831
601.584.00.5
16
21
1877832
601.581.00.5
16
24
dØ
[mm]
Rp
['']
1877835
602.584.00.5
20
21
1875145
602.582.00.5
20
11
16
1/2
1875146
602.583.00.5
20
17
Sortiment Geberit Mepla
Raka anslutningar
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
diØ
[mm]
1877839
602.581.00.5
20
24
1875148
602.585.00.5
20
32
1875147
602.586.00.5
20
27
1875149
603.582.00.5
26
11
1875150
603.583.00.5
26
17
1875151
603.584.00.5
26
21
1875152
603.586.00.5
26
27
Mapress / Mepla övergång
Typ av installation
1875154
604.583.00.5
32
17
• För VVS och industriapplikationer
• För övergång från Mepla till Mapress rostfritt stål,
Mapress koppar eller Mapress elförzinkat stål
• Ej lämplig för lödning
• Ej lämplig för skruvkopplingar med klämring
1875155
604.584.00.5
32
21
Specifikationer
1875156
604.586.00.5
32
27
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1875157
604.585.00.5
32
32
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1875153
603.585.00.5
26
32
1877845
603.587.00.5
26
42
1877850
604.581.00.5
32
42
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
1875158
605.589.00.5
40
27
Material
Rödgods
1875159
605.585.00.5
40
32
1877853
605.581.00.5
40
42
1877854
605.582.00.5
40
42
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1875160
606.580.00.5
50
36
1877908
601.508.00.5
16
15
1875161
606.581.00.5
50
42
1880607
602.507.00.5
20
15
1877858
606.582.00.5
50
42
1877909
602.508.00.5
20
18
1877859
606.583.00.5
50
52
1877910
602.509.00.5
20
22
1877860
606.584.00.5
50
63
1875231
603.508.00.5
26
22
1877855
606.585.00.5
50
32
1877911
604.508.00.5
32
28
1877861
607.581.00.5
63
42
1877912
605.508.00.5
40
35
1877863
607.583.00.5
63
52
1877913
606.508.00.5
50
42
1877864
607.587.00.5
63
54
1877914
607.508.00.5
63
54
179
Sortiment Geberit Mepla
Union
Union
Material
Union
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
Mepla unionkoppling, rödgods
dØ
[mm]
R
['']
1875131
601.590.00.5
16
1/2
1875132
602.590.00.5
20
1/2
1877818
602.591.00.5
20
3/4
1875133
603.590.00.5
26
3/4
1875134
604.590.00.5
32
1
Typ av installation
1877819
604.591.00.5
32
1 1/4
• För VVS och industriapplikationer
1875135
605.590.00.5
40
1 1/4
Specifikationer
1877821
605.591.00.5
40
1 1/2
606.590.00.5
50
1 1/2
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1875136
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1877823
606.591.00.5
50
2
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
1877825
607.590.00.5
63
2
Material
Rödgods
1877826
607.591.00.5
63
2 1/2
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1877810
601.571.00.5
16
1877811
602.571.00.5
20
1877812
603.571.00.5
26
1877813
604.571.00.5
32
1877814
605.571.00.5
40
1877815
606.571.00.5
50
1877816
607.571.00.5
63
Mepla unionkoppling med invändig
rörgänga, rödgods
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Mepla unionkoppling med utvändig
rörgänga, rödgods
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
Typ av installation
1875137
601.595.00.5
16
1/2
• För VVS och industriapplikationer
1875138
602.595.00.5
20
1/2
Specifikationer
1875139
603.595.00.5
26
3/4
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
1875140
604.595.00.5
32
1
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
1877820
604.596.00.5
32
1 1/4
-20 – +50 °C
1875141
605.595.00.5
40
1 1/4
1877822
605.596.00.5
40
1 1/2
Lagringstemperatur
180
Sortiment Geberit Mepla
Anslutningsböj
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Mepla övergångsvinkel med invändig
rörgänga, rödgods
Rp
['']
1875142
606.595.00.5
50
1 1/2
1877824
606.596.00.5
50
2
1877827
607.595.00.5
63
2
Anslutningsböj
Anslutningsböj
Mepla övergångsvinkel med utvändig
rörgänga, rödgods
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
• För VVS och industriapplikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Artikelnr.
70 °C
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Typ av installation
Order information
RSK
Max. driftstemperatur sanitär
Max. driftstemperatur för värmen
dØ
[mm]
Artikelnr.
dØ
[mm]
Rp
['']
1875175
601.256.00.5 16
1/2
1875176
602.256.00.5 20
1/2
1875177
602.257.00.5 20
3/4
1875178
603.257.00.5 26
3/4
1877870
603.258.00.5 26
1
1875179
604.258.00.5 32
1
1877871
605.259.00.5 40
1 1/4
R
['']
1877873
606.256.00.5 50
1 1/2
1877872
607.256.00.5 63
2
1875167
601.252.00.5 16
1/2
1/2
1875168
602.252.00.5 20
1875169
602.253.00.5 20
3/4
1875170
603.253.00.5 26
3/4
1
1875171
603.254.00.5 26
1875172
604.254.00.5 32
1
1875173
605.255.00.5 40
1 1/4
1875174
606.255.00.5 50
1 1/2
1877874
607.255.00.5 63
2
181
Sortiment Geberit Mepla
Anslutningar
Anslutningar
Fördelare
Anslutningar
Fördelare
Mepla vattenanslutning
Fördelare tappvatten / värme
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• Anslutning eurokona G 3/4“
• För ESG 3
Specifikationer
Specifikationer
Material
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
1875163
1875164
dØ
[mm]
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
R
['']
Rp1
['']
1878532
602.422.00.1
3/4
3/4
1878533
602.423.00.1
3/4
3/4
Rp
['']
601.289.00.5
16
1/2
601.293.00.5
16
1/2
602.289.00.5
20
1/2
602.293.00.5
20
1/2
602.296.00.5
20
1/2
603.294.00.5
26
3/4
Anslutningskoppling till
tappvattenfördelare, eurokona
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För fördelare med anslutning eurokona G3/4“
Specifikationer
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
182
dØ
[mm]
1878530
601.623.00.5
16
1878531
602.623.00.5
20
Sortiment Geberit Mepla
Fördelare
Fördelare med två avstick, värme
Nippel till värmefördelare
Typ av installation
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej tappvatten
• Till värmeanläggning
• Ej tappvatten
Specifikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
R
['']
Rp1
['']
1877900
612.422.00.1
3/4
3/4
1877901
613.422.00.1
1
1
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1877898
611.623.00.5
16
1877899
612.623.00.5
20
Muff inv gänga
Fördelare med tre avstick, värme
Typ av installation
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För fördelare
• Till värmeanläggning
• Ej tappvatten
Specifikationer
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
R
['']
Rp1
['']
1877902
612.423.00.1
3/4
3/4
1877903
613.423.00.1
1
1
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
1875182
602.482.00.1
Rp
['']
3/4
183
Sortiment Geberit Mepla
Raka flänskopplingar / Tillbehör
Plugg utv gänga
Raka flänskopplingar / Tillbehör
Raka flänskopplingar
Mepla presskrage till lösfläns
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För fördelare
Specifikationer
Typ av installation
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
• För VVS och industriapplikationer
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Specifikationer
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Max. driftstemperatur sanitär
Material
Rödgods
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
1875180
R
['']
602.480.00.1
3/4
Order information
RSK
Artikelnr.
608.520.00.5
70 °C
dØ
da
D
[mm] [mm] [cm]
75
95
11,5
Plugg till Mepla rör
Tillbehör
Tillbehör
Täckplåt för täckvinkel
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För permanent förslutning av Mepla rörändar
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
70 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
PVDF
Order information
RSK
Artikelnr.
• För ljudisolering av Geberit Mepla och PushFit
anslutningar med rakt genomlopp
Specifikationer
Material
dØ
[mm]
1880765
621.000.00.5
16
1880766
622.000.00.5
20
1880767
623.000.00.5
26
184
Typ av installation
EPDM
Order information
RSK
Artikelnr.
1875221
601.802.00.1
Sortiment Geberit Mepla
Tillbehör
Isoleringstape Mepla, 15 m
Brandtape EI120
Typ av installation
• För skydd av Mepla rörens snittyta mot
korrosionspåverkan utifrån
Typ av installation
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
Material
Butylgummi
Order information
RSK
Artikelnr.
601.810.00.1
• För skydd mot spridning av brand
dØ
[mm]
2425698
348.138.00.1
22-55
2425754
348.139.00.1
55-82
2425755
348.140.00.1
82-110
2425699
348.141.00.1
110-127
2425756
348.142.00.1
127-160
Brandtape EI 60
EPDM-manschetter
Typ av installation
• För skydd mot spridning av brand
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
2425876
348.143.00.1
22-55
2425877
348.144.00.1
56-82
2425878
348.145.00.1
83-110
Typ av installation
• För skydd av Mepla rörens snittyta mot
korrosionspåverkan utifrån
Specifikationer
Material
EPDM
Order information
RSK
Artikelnr.
da
[mm]
diØ
[mm]
1877957
601.811.00.1
19
16
1877958
602.811.00.1
23
20
1877959
603.811.00.1
29
26
185
Sortiment Geberit Mepla
Tillbehör
Rörstöd
Montageplatta 1/2” / M10, fix- och
glidpunktsmontering
Typ av installation
Typ av installation
• För fix- och glidpunktsmontering av Mepla rör
Specifikationer
Material
Specifikationer
PP
Order information
RSK
Artikelnr.
• För fastsättning av rörhållare på byggnadselement
• För fix- och glidpunktsmontering
• För användning av stödränna mot
byggnadselement
Material
da
[mm]
diØ
[mm]
D
[cm]
1875224
603.702.00.1
32
26
3,4
1875225
604.702.00.1
40
32
4,9
1875226
605.702.00.1
50
40
5,7
1875227
606.702.00.1
63
50
7,6
1875228
607.702.00.1
75
63
9,1
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
1875192
362.851.26.1
Reduktionsnippel 1/2” x M10
Rörhållare med gummiinlägg
Specifikationer
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För fastsättning av Mepla- och Mapress rör
Specifikationer
Material
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
diØ
[mm]
1875184
601.700.00.1
16-18
1875185
602.700.00.1
20-22
1875186
603.700.00.1
25-28
1875190
604.700.00.1
32-35
1875187
605.700.00.1
40-44
1875188
606.700.00.1
50-54
1875189
607.700.00.1
63
186
Stål
1877904
362.856.26.1
Sortiment Geberit Mepla
Tillbehör
Rör, invändigt 1/2” gänga
Stödränna galv. ø 25 mm a 3 m
Typ av installation
Specifikationer
• För fastsättning av rörsvep med 1/2" nippel mot
montageplatta
• För fix- och glidpunktsmontering
Specifikationer
Material
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
1877805
362.857.26.1
D
[cm]
Material
Stål olegerat 1.0215 E 220 (DIN EN 10305)
Order information
Artikelnr.
diØ
[mm]
388.126.00.0
20
388.127.00.0
26
388.128.00.0
32
2,5
Rörclips
Packningssats för Mepla kopplingar
Typ av installation
Typ av installation
• För Mepla-trycknipplar
• För fastsättning av rör
Order information
RSK
Artikelnr.
Specifikationer
dØ
[mm]
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
1878575
601.910.00.5
16
1878576
602.910.00.5
20
1878577
603.910.00.5
26
1878578
604.910.00.5
32
1878579
605.910.00.5
40
1878580
606.910.00.5
50
1878581
607.910.00.5
63
1878582
608.910.00.5
75
Stål
diØ
[mm]
1877928
601.761.00.1
22
1877929
602.761.00.1
28
187
Sortiment Geberit Mepla Therm
Kopplingar
Dubbelt rörclips
Kopplingar
Kopplingar
Adaptersats till paneler
Typ av installation
• För fastsättning av rör
Specifikationer
Typ av installation
Material
• För användning med fotpanelsystem
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
1877931
d1Ø
[mm]
602.762.26.1
28
Specifikationer
Material
DR-mässing
Övergångsvinkel
90°
Order information
RSK
Artikelnr.
Rörsvep med gummiinlägg, fix- och
glidpunktsmontering
dØ
d1Ø d2Ø
[mm] [mm] [mm]
611.361.22.5
16
15
16
612.361.22.5
20
15
20
MeplaTherm radiatoranslutning
Typ av installation
• För fix- och glidpunktsmontering av rör
Specifikationer
Material
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
2710474
2710475
Typ av installation
dØ
[mm]
305.812.26.1
56
306.812.26.1
63
307.812.26.1
75
• För anslutning av radiatorventiler
• För radiatorventiler med eurokägla G3/4"
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Material
DR-mässing / -koppar
Övergångsvinkel
90°
Order information
RSK
Artikelnr.
188
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
611.250.22.5
16
15
612.250.22.5
20
15
Sortiment Geberit Mepla Therm
Anslutningar / Gängad rak koppling
MeplaTherm radiatoranslutning
Gängad rak koppling
Gängad rak koppling
Övergångsnippel, förkromad
Typ av installation
• För anslutning av radiatorventiler
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• För fördelare och radiatorventiler med invändig
gänga
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Specifikationer
Specifikationer
Typ av installation
Material
Övergångsvinkel
Order information
RSK
Artikelnr.
DR-mässing / -koppar
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
90°
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
dØ
[mm]
612.362.22.5 20
d1Ø
[mm]
d2Ø
[mm]
15
20
Anslutningar / Gängad rak koppling
Anslutningar
Mepla övergång med invändig rörgänga
inklusive packning, rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
G
['']
G1
['']
1875216
641.512.00.1
3/4
1/2
1875217
641.533.00.1
3/4
3/4
Övergångsnippel, förkromad
Typ av installation
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Typ av installation
Specifikationer
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Mässing
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
Specifikationer
dØ
[mm]
611.582.22.5
16
613.583.22.5
26
Order information
RSK
Artikelnr.
1875218
641.522.00.1
G
['']
3/4
189
Sortiment Geberit Mepla Therm
Kopplingssats
Mepla övergångsnippel till koppar rör
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1878558
641.534.00.1
16
1878559
642.534.00.1
20
641.534.22.2
16
642.534.22.2
20
Typ av installation
• För VVS och industriapplikationer
• För kopparrör och skruvkopplingar med klämring
• Ej lämplig för pressning
• Ej lämplig för lödning
Kopplingssats, förkromad M22 muff x 16
Specifikationer
Material
Mässing / koppar
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1880604
611.512.24.5
16
15
1880605
612.512.24.5
20
15
1880606
613.513.24.5
26
22
Typ av installation
Kopplingssats
Kopplingssats
Mepla kopplingssats förkromad
• Till radiatorventiler av typ Hertz med utvändig
gänga M22 x 1,5
• Till Geberit Mepla och MeplaTherm systemrör
Specifikationer
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
1880334
Typ av installation
• Till Geberit Mepla och MeplaTherm systemrör
• För fördelare och radiatorventiler med
eurokägla G3/4"
Specifikationer
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
190
641.514.00.1
dØ
[mm]
16
Sortiment Geberit Mepla Therm
Kopplingssats
Kopplingssats, förkromad
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
1875220
641.515.00.1
dØ
[mm]
16
Kopplingssats, förkromad M22 muff x 16
Typ av installation
• För radiatorventiler typ Danfoss med invändig
gänga 1/2"
• Till Geberit Mepla och MeplaTherm systemrör
Specifikationer
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Drifttemperatur
0–70 °C
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
1875219
641.513.00.1
Typ av installation
dØ
[mm]
16
• Till Geberit Mepla och MeplaTherm systemrör
Specifikationer
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
Kopplingssats, förkromad
641.517.22.1
dØ
[mm]
16
Typ av installation
• För radiatorventiler typ Heimeier med invändig
gänga 1/2"
• Till Geberit Mepla och MeplaTherm systemrör
Specifikationer
Max. driftstemperatur för värmen
80 °C
191
Sortiment Geberit Mepla Therm
Ventiler / Invändig cirkulation
Ventiler / Invändig cirkulation
Invändig cirkulation
Ventiler
Invändig cirkulation
Mepla kulventil, värme
Geberit Inliner
Typ av installation
• Till värmeanläggning
• Ej lämpliga för tappvatten
Specifikationer
Typ av installation
Driftstemperatur sanitär
0–70 °C
• För etablering av invändig cirkulation
Driftstemperatur värmeanläggning
0–80 °C
Specifikationer
Lagringstemperatur
-20 – +50 °C
Material
Material
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880972
612.061.00.1
20
1880973
613.061.00.1
26
614.061.00.1
32
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
61275
28
15
61276
35
15
Isoleringshus till Inliner ventilhus
Mepla avstängningsventil 45°
Specifikationer
Typ av installation
Material
• För dricksvatteninstallation
• För tryckluftsinstallationer på upp till 6 bar
Order information
RSK
Artikelnr.
Specifikationer
242.836.00.1
Drifttemperatur
0–70 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
601.032.00.1
192
PE
dØ
[mm]
D
[cm]
16
6
Sortiment Geberit Mepla Therm
Invändig cirkulation
Skarvkoppling till Inliner PEX-rör 14mm
Mapress / Mepla övergång
Typ av installation
Specifikationer
Material
Rödgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
242.737.00.1
14
• För VVS och industriapplikationer
• För övergång från Mepla till Mapress rostfritt stål,
Mapress koppar eller Mapress elförzinkat stål
• Ej lämplig för lödning
• Ej lämplig för skruvkopplingar med klämring
Specifikationer
Material
Rödgods
Order information
RSK
Artikelnr.
Geberit Inliner PEX-rör, 50m
dØ
[mm]
d1Ø
[mm]
1877911
604.508.00.5
32
28
1877912
605.508.00.5
40
35
Typ av installation
• För etablering av invändig cirkulation
• Används med Geberit Mepla rörsystem
Specifikationer
Max. driftstemperatur sanitär
Order information
RSK
Artikelnr.
1880971
600.101.00.1
70 °C
da
[mm]
diØ
[mm]
14
11
193
Tillbehör Mepla/Mapress
Rörsvep / Flänsanlutningar
Rörsvep / Flänsanlutningar
Flänsanlutningar
Rörsvep
Flänsanlutningar
Rörhållare med gummiinlägg
Lösfläns mässing
Typ av installation
• För fastsättning av Mepla- och Mapress rör
Typ av installation
Specifikationer
• För Mepla-flänskrage
Material
Specifikationer
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
Material
diØ
[mm]
1875184
601.700.00.1
16-18
1875185
602.700.00.1
20-22
1875186
603.700.00.1
25-28
1875190
604.700.00.1
32-35
1875187
605.700.00.1
40-44
1875188
606.700.00.1
50-54
1875189
607.700.00.1
63
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
63789
diØ
[mm]
D
[cm]
97
18,5
Flänspackning
Mapress klamsvep, förzinkad
Typ av installation
• För flänsar rostfritt stål
• För dricksvatteninstallation
• För gasinstallationer med max. 5 bar drifttryck
Specifikationer
Specifikationer
Material
Material
Centellen®-HD 3822
Drifttemperatur
-50 – +200 °C
Stål olegerat 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Order information
RSK
Artikelnr.
diØ
[mm]
3804111
90801
15
3804113
90803
22
3804114
90804
28
194
Order information
RSK
Artikelnr.
91037
diØ
[mm]
D
[cm]
76
12,7
Tillbehör Mepla/Mapress
Ventiler / Tätningar
Ventiler / Tätningar
Ventiler
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Mapress kulventil
4516213
94945
28
4516214
94946
35
4516215
94947
42
4516216
94948
54
Tätningar
Tätningar
Packningssats för Mepla kopplingar
Typ av installation
• För utanpåliggande montage
• För installation med Mapress elförzinkat stål och
Mapress koppar
• För värmeinstallationer
• Ej lämpliga för dricksvattenledningar
• Ej lämpliga för gasinstallationer
Typ av installation
Specifikationer
Material
• För Mepla-trycknipplar
Mässing
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
94924
22
94925
28
Mapress kulventil med manöverhandtag
dØ
[mm]
1878575
601.910.00.5
16
1878576
602.910.00.5
20
1878577
603.910.00.5
26
1878578
604.910.00.5
32
1878579
605.910.00.5
40
1878580
606.910.00.5
50
1878581
607.910.00.5
63
1878582
608.910.00.5
75
O-ring NBR gulbrun
Typ av installation
• För dricksvatteninstallation
Specifikationer
Material
CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
4516210
94942
15
4516211
94943
18
4516212
94944
22
Typ av installation
• För gasinstallationer med naturgaser (NG) samt
flytande gaser (LPG)
Specifikationer
Material
HNBR
Drifttemperatur
-20 – +70 °C
195
Tillbehör Mepla/Mapress
Tätningar
O-ring FPM blå
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1451017
90452
15
1451018
90453
18
1451019
90454
22
1451020
90455
28
Typ av installation
1451021
90456
35
1451022
90457
42
1451023
90458
54
1451024
90471
76,1
• För industriapplikationer och fartygsbygge
• För sprinkleranläggningar, våt och torr
• För oljeförsörjning
• För solvärmesystem
1451025
90472
88,9
1451026
90473
108
O-ring CIIR svart
Specifikationer
Material
CIIR
Drifttemperatur
-30 – +120 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1455288
90881
12
1455289
90882
15
1455290
90883
18
1455291
90884
22
1455292
90885
28
1455293
90886
35
1455294
90887
42
1455295
90888
54
1455296
90891
76,1
1455297
90892
88,9
1455298
90893
108
dØ
[mm]
1450728
90401
12
1450729
90402
15
1450730
90403
18
1450731
90404
22
1450732
90405
28
1450733
90406
35
1450734
90407
42
1450735
90408
54
1450736
90409
76,1
1450737
90410
88,9
1450738
90411
108
Plantätning grön
Typ av installation
• För unionskoppling, plantätning
• För solvärmesystem
• För oljeförsörjning
• För industriapplikationer och fartygsbygge
• För sprinkleranläggningar, våt och torr
Specifikationer
196
Material
FPM
Drifttemperatur
-30 – +180 °C
Tillbehör Mepla/Mapress
Dricksvattenhygien
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
diØ
[mm]
D
[cm]
90092
13
2,4
1455891
91152
15
90093
16
2,4
1455892
91153
18
90094
19,6
3
1455893
91154
22
90095
25,6
3,9
1455894
91155
28
90096
32
4,45
1455895
91156
35
90097
39
5,05
1455896
91157
42
90098
51
6,6
1455897
91158
54
dØ
[mm]
Dricksvattenhygien
Dricksvattenhygien
O-ring CIIR svart
Utbytesfilter
Typ av installation
• För Mapress Koppar
• Ej lämpligt för Mapress Rostfritt,
Mapress Elförzinkat och MapressCuNiFe
Specifikationer
Material
EPDM
Drifttemperatur
-30 – +120 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För hygienfilter
Order information
RSK
Artikelnr.
241.861.00.1
dØ
[mm]
90466
76,1
90467
88,9
90468
108
Konserveringsmedel till hygienfilter
O-ring FPM vit
Typ av installation
• För hygienfilter
• Får inte användas för dricksvattenkonservering i
rörledningar
Specifikationer
Typ av installation
• För mättad ånga ≤ 155 °C
Max. temperatur under förvaring 25 °C
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
Material
FPM
Drifttemperatur
5–155 °C
241.862.00.1
197
Tillbehör Mepla/Mapress
Dricksvattenhygien
Filterlock inlopp
Insticksnippel, tillopp
Typ av installation
Typ av installation
• För hygienfilter
• För att skruvas samman med filterenhet
Specifikationer
Material
Mässing CW617N
• För hygienfilter
• För anslutning av försörjningsledning med
hygienfilter
• För anslutning av kontrollpump med hygienfilter
Specifikationer
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
241.865.00.1
Mässing CW617N
Order information
RSK
Artikelnr.
Rp
['']
241.863.00.1
1/2
Filterlock, utlopp
Gängad nippel, utlopp
Typ av installation
• För hygienfilter
• För att skruvas samman med filterenhet
Specifikationer
Material
Mässing CW617N
Typ av installation
• För hygienfilter
• För anslutning av dricksvattenledning som ska
kontrolleras med hygienfilter
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
241.866.00.1
Material
Mässing CW617N
Order information
RSK
Artikelnr.
241.864.00.1
198
Rp
['']
1/2
Tillbehör Mepla/Mapress
Beslag för anslutning
Hygienfilter, komplett
Mapress provtryckningspropp för koppling
Typ av installation
Typ av installation
• För att fylla dricksvattenledningar
• För tryckkontroll av dricksvattenledningar med
vatten
• För alla dricksvattenkvaliteter
• Får inte användas för tryckkontroll med tryckluft
eller ädelgaser
• Får inte användas som fast dricksvattenfilter
Specifikationer
Max. temperatur under förvaring 25 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
690.020.00.1
Beslag för anslutning
Beslag för anslutning
• För tillfällig stängning av Mapress kopplingar
under provtryckning
• För provtryckning med kallt vatten upp till max.
22,5 bar
• Får inte användas för gasinstallationer
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880074
90922
15
1880075
90923
18
1880076
90924
22
1880077
90925
28
1880079
90927
42
1880080
90928
54
1880081
90929
76,1
1880082
90930
88,9
Väggfäste för övergångsvinkel 90°
Typ av installation
• För dubbel gipsbeklädnad i lätt konstruktion
• För Mapress Elförzinkat och Mapress Rostfritt stål
Order information
RSK
Artikelnr.
1450334
90282
199
Verktyg
Kompatibilitet 1 (ACO 102)
Kompatibilitet 1 (ACO 102)
Kompatibilitet 1 (ACO 102)
Pressback Mepla [1]
Pressverktyg ACO 102 [1] m. laddare, 2
batterier väska
Typ av installation
• För pressapparater med Geberit-kompatibilitet [1]
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
1878119
690.350.00.1
16
1878120
690.351.00.1
20
Order information
RSK
Artikelnr.
1878121
690.352.00.1
26
1878122
690.353.00.1
32
1878123
690.354.00.1
40
1880154
691.015.P1.1
Väska pressverktyg [1]
Pressback Mapress [1]
Typ av installation
Typ av installation
• För Geberit Mepla eller Geberit Mapress
pressverktyg kompatibilitet [1]
• För pressverktyget ACO 102
Specifikationer
Material
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
1880059
200
691.134.00.1
• För pressapparater med Geberit-kompatibilitet [1]
• För pressning av Mapress pressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880029
90241
12
1880030
90242
15
1880031
90243
18
1880032
90244
22
1880033
90245
28
1881057
90246
35
Verktyg
Kompatibilitet 1 (ACO 102)
Komplett sats pressbackar Mepla
16 - 40 mm [1]
Batteriladdare 12 V
Typ av installation
Typ av installation
• För litium-ion-batterier 12 V
• För pressapparater med Geberit-kompatibilitet [1]
• För perssverktyg med Geberit-kompatibilitet 2
Specifikationer
Order information
RSK
Artikelnr.
1878115
691.082.00.1
dØ
[mm]
16 / 20 / 26 / 32 / 40
Komplett sats pressbackar Mapress
12 - 35 mm [1]
Driftspänning
12 V DC
Order information
RSK
Artikelnr.
1880156
242.614.P1.1
Batteri 12 V
Typ av installation
• För pressverktyg ACO 102
Typ av installation
• För pressapparater med Geberit-kompatibilitet [1]
• För pressning av Mapress pressrörssystem
Specifikationer
Märkspänning
12 V DC
Order information
RSK
Artikelnr.
Temperaturområde vid drift
-10 - +50 °C
dØ
[mm]
1880022
691.090.00.1 12 / 15 / 18 / 22 / 28
1881057
691.090.00.2
1881058
691.092.00.2 15 / 18 / 22 / 28 / 35
1881059
691.093.00.2 15 / 22 / 28 / 35
Order information
RSK
Artikelnr.
1880155
690.016.00.1
12 / 15 / 18 / 22 / 28 /
35
201
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO 202)
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO 202)
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO
202, ACO 202)
Pressverktyg EFP 202 [2] i väska
Pressverktyg MFP 2 [2] Handpressverktyg
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
• Mapress upp till d54 mm
• Mepla upp till d75 mm
Order information
RSK
Artikelnr.
1880016
1880147
691.111.P2.1
Pressverktyg ECO 202 [2]
90523
Pressverktyg EFP 202
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
690.501.P2.1
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
691.101.P2.1
202
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO
Pressverktyg ECO 202 [2] i väska
Pressback Mapress [2]
Typ av installation
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
1880148
691.211.P2.1
Pressverktyg ACO 202 [2]
dØ
[mm]
1880034
90531
12
1880035
90532
15
1880036
90533
18
1880037
90534
22
1880038
90535
28
1880039
90536
35
Pressbackar Mepla [2]
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
690.507.00.1
Pressverktyg ACO 202, i väska
Typ av installation
• För pressning av Mepla pressrörssystem
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
1880149
dØ
[mm]
1875000
690.450.00.1
16
1875001
690.451.00.1
20
1875003
690.453.00.1
32
1875004
690.454.00.1
40
1875005
690.455.00.1
50
691.216.P1.1
203
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO 202)
Komplett sats pressbackar Mepla
16 - 40 mm [2]
Mepla Presslinga 75 [2]
Typ av installation
Typ av installation
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
Order information
RSK
Artikelnr.
1878116
dØ
[mm]
691.282.00.1
16 / 20 / 26 / 32 / 40
Komplett sats pressbackar Mapress
12 - 35 mm [2]
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
1880023
204
691.290.00.1
Order information
RSK
Artikelnr.
2710865
691.171.00.1
dØ
[mm]
75
Mepla presslinga 63 [2]
Typ av installation
Typ av installation
Order information
RSK
Artikelnr.
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
dØ
[mm]
12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
Order information
RSK
Artikelnr.
1881212
691.170.00.1
dØ
[mm]
63
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO
Mapress / Mepla mellanback ZB 203 [2]
Presslingor Mapress 42 - 54 mm [2] i väska
Typ av installation
Typ av installation
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
dØ
[mm]
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
35 / 42 / 54 / 63 /
75
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
1880163
691.180.00.1
1880161
691.296.00.2
dØ
[mm]
42 / 54
Presslinga Mapress [2 / 3]
Mepla presslinga i väska 63 mm [2]
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
Typ av installation
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880157
691.181.00.1
35
1880158
691.182.00.1
42
1880159
691.183.00.1
54
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [2]
690.467.00.2
dØ
[mm]
63
205
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO 202)
Batteri 12 V
Batteri 18 V
Typ av installation
• För pressverktyg ACO 1 och ACO 3
Typ av installation
Specifikationer
• För pressverktyg ACO 202
Drifttemperatur
-10 – +60 °C
Specifikationer
Temperaturområde vid drift
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
690.593.00.1
1880151
690.599.00.1
Batteri 14,4 V
Batteriladdare 18 V
Typ av installation
• För pressverktyg ACO 201
• ej lämplig till ACO 1, ACO 3 och AFP3
• För litium-ion-batterier 18 V
Specifikationer
Drifttemperatur
-10 – +60 °C
Order information
RSK
Artikelnr.
690.597.00.1
206
Typ av installation
Order information
RSK
Artikelnr.
1880150
690.598.P1.1
-10 - +50 °C
Verktyg
Kompatibilitet 2 (MFP 2, EFP 202, ECO 202, ACO
Batteriladdare 12 V / 14,4 V
Typ av installation
Väska för Mapress presslingor [2 / 3]
Typ av installation
• För 12 V och 14,4 V batterier
Laddström
1,8 A
• För Geberit Mapress presslingor ø 35 till ø 54 mm
• Dessutom för en mellanback, en rörskärare upp till
ø 54 mm samt en avgradare från ø 12 - 54 mm
Spänning
12 / 14,4 V DC
Specifikationer
Specifikationer
Material
Order information
RSK
Artikelnr.
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
690.591.P1.1
1880064
691.138.00.1
Väska för Mepla presslingor 63 - 75 mm [2]
Väska för nätdrivet pressverktyg [2 / 3]
Typ av installation
• För Geberit Mepla presslingor ø 63 / 75 mm
Typ av installation
Specifikationer
Material
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
1880063
691.133.00.1
• För Geberit Mepla eller Geberit Mapress
pressverktyg kompatibilitet [2] och [3]
• För pressverktygen ECO 201, EFP 201, ECO 202,
EFP 202, ECO 1, ECO 301, EFP 3 eller ECO 3
Specifikationer
Material
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
1880060
691.135.00.1
207
Verktyg
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Väska för batteridrivet pressverktyg [2 / 3]
Pressverktyg ECO 301 [3] i väska
Typ av installation
Typ av installation
• För batteridrivna Geberit Mepla eller Geberit
Mapress pressverktyg kompatibilitet [2] och [3]
• För de batteridrivna pressverktygen ACO 201,
ACO 202, ACO 1, ACO 3 eller AFP 3
Specifikationer
Material
ABS
• För pressning av Mepla- och Mapresspressrörssystem
• Mapress upp till d108 mm
Order information
RSK
Artikelnr.
1880020
691.310.P2.3
Order information
RSK
Artikelnr.
1880061
691.136.00.1
Pressback Mapress [3]
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Pressverktyg ECO3, 230 V AC,
stickkontakt IEC-83/C4
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [3]
Order information
RSK
Artikelnr.
261.454.P2.2
208
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880045
90641
12
1880046
90642
15
1880047
90643
18
1880048
90644
22
1880049
90645
28
1880050
90646
35
Verktyg
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Komplett sats pressbackar Mapress 12 35 mm [3]
Presslinga Mapress [2 / 3]
Typ av installation
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [3]
Order information
RSK
Artikelnr.
1880025
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• Ej lämplig för användning med pressverktyg PWH
40
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
691.390.00.1 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
dØ
[mm]
1880157
691.181.00.1
35
1880158
691.182.00.1
42
1880159
691.183.00.1
54
Presslinga Mapress [3]
Mellanback Mapress ZB 303 till presslinga
35 - 54 mm [3]
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg ECO 3 eller ECO 301
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet 3
• Ej lämplig till ACO3, AFP3 och EFP3
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880054
90671
76,1
1880055
90672
88,9
1880056
90673
108
Typ av installation
• För pressverktyg med Geberit-kompatibilitet [3]
• ]För pressning med Geberit Mapress presslingor,
kompatibilitet [3] ø 35–66,7 mm
Order information
RSK
Artikelnr.
1880164
90648
209
Verktyg
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Mellanback Mapress ZB 321 till presslinga Presslingor Mapress 76,1 - 88,9 mm [3] i
76,1 - 88,9 mm [3] och förpress 108 mm [3] väska
Typ av installation
• För pressverktyg EFP3, ECO3 och ECO301
• För pressning med Geberit Mapress presslingor,
kompatibilitet [3] ø 76,1-88,9 mm
• För förpressning med Geberit Mapress
presslingor, kompatibilitet [3] ø 108 mm
• Ej lämplig till ACO3, AFP3 och EFP3
Order information
RSK
Artikelnr.
1880057
90674
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg ECO 3 eller ECO 301
• Ej lämplig till ACO3, AFP3 och EFP3
Order information
RSK
Artikelnr.
1880027
dØ
[mm]
691.398.00.1
dØ
[mm]
76,1 / 88,9
76,1 / 88,9 / 108
Presslingor Mapress 42 - 54 mm [3] i väska
Mellanback Mapress ZB 322 till slutpress
av presslinga 108 mm [3]
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktygen ECO 3, ECO 301, ACO 3,
AFP 3 eller EFP 3
Typ av installation
• För pressverktyg EFP3, ECO3 och ECO301
• För slutpressning med Geberit Mapress
presslingor, kompatibilitet [3] ø 108 mm
• Ej lämplig till ACO3, AFP3 och EFP3
Order information
RSK
Artikelnr.
1880058
210
90675
dØ
[mm]
108
Order information
RSK
Artikelnr.
1880162
691.396.00.2
dØ
[mm]
42 / 54
Verktyg
Kompatibilitet 3 (ECO 301)
Presslinga Mapress 108 mm [3] i väska
Väska för batteridrivet pressverktyg [2 / 3]
Typ av installation
Typ av installation
• För pressning av Mapress pressrörssystem
• För pressverktyg ECO 3 eller ECO 301
• Ej lämplig till ACO3, AFP3 och EFP3
• För batteridrivna Geberit Mepla eller Geberit
Mapress pressverktyg kompatibilitet [2] och [3]
• För de batteridrivna pressverktygen ACO 201,
ACO 202, ACO 1, ACO 3 eller AFP 3
Order information
RSK
Artikelnr.
1880028
dØ
[mm]
691.399.00.1
Specifikationer
Material
ABS
108
Order information
RSK
Artikelnr.
1880061
691.136.00.1
Väska för nätdrivet pressverktyg [2 / 3]
Väska för Mapress presslingor 76,1 - 88,9
mm [3]
Typ av installation
• För Geberit Mepla eller Geberit Mapress
pressverktyg kompatibilitet [2] och [3]
• För pressverktygen ECO 201, EFP 201, ECO 202,
EFP 202, ECO 1, ECO 301, EFP 3 eller ECO 3
Specifikationer
Material
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
1880060
691.135.00.1
Typ av installation
• För Geberit Mapress presslingor ø 76,1 /
88,9 mm
• För mellanback
Specifikationer
Material
ABS
Order information
RSK
Artikelnr.
1880065
691.139.00.1
dØ
[mm]
76,1 / 88,9
211
Verktyg
HCP supersize - verktyg
Väska för Mapress presslingor 108 mm [3]
HCP supersize - verktyg
HCP supersize - verktyg
Hydraulcylinder Mapress
Typ av installation
• För Geberit Mapress presslinga ø 108 mm
• För två mellanbackar
Typ av installation
• För pressverktyg HCPS
Specifikationer
Material
Specifikationer
ABS
Nettovikt
Order information
RSK
Artikelnr.
1880066
691.140.00.1
dØ
[mm]
90560
108
Elavgradare 230 V AC, stickkontakt IEC83/C6, i låda
14,2 kg
Order information
RSK
Artikelnr.
Transportvagn
Typ av installation
• För in- och utvändig avgradning av rörändar hos
Geberit Mapress systemrör samt kopparrör
Order information
RSK
Artikelnr.
1880072
691.000.P2.3
Typ av installation
• För pressverktyg HCPS
Specifikationer
Nettovikt
35 kg
Order information
RSK
Artikelnr.
90561
212
Verktyg
Handverktyg
Hydraul-förlängningsslang
Plåtlåda tom för presslingor
Order information
RSK
Artikelnr.
90562
Typ av installation
• Till Mapress presslingor ø 76,1 - 108, till
pressverktyg HCPS
Presslinga Mapress
Specifikationer
Material
Stål
Order information
RSK
Artikelnr.
90564
dØ
[mm]
76,1 / 88,9 / 108
Handverktyg
Typ av installation
• För pressverktyg HCPS
• För pressning av Mapress pressrörssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
Handverktyg
Mepla handpressverktyg, komplett sats i
väska 16 - 26 mm
dØ
[mm]
90570
76,1
90571
88,9
90572
108
Monteringshjälp MH 1 76,1 - 108 mm
Typ av installation
• För perssverktyg med Geberit-kompatibilitet 2
Order information
RSK
Artikelnr.
690.486.00.4
dØ
[mm]
16 / 20 / 26
Typ av installation
• För stabilisering av opressade Mapress
försörjningssystem
Order information
RSK
Artikelnr.
90563
dØ
[mm]
54-108
213
Verktyg
Handverktyg
Skärtrissa till röravskärare
Bockningsverktyg Mepla, hydrauliskt utan
hållare och backar
Typ av installation
• För rörskärare ø 12 - 42 mm och ø 12 - 54 mm
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880760
91090
12-42
1880761
91091
12-54
Typ av installation
• För bockverktyg, hydrauliskt
Order information
RSK
Artikelnr.
1880750
690.901.00.1
Bockningsvinkel Mepla
Förvaringslåda för Mepla
handpressverktyg
Typ av installation
• För bockverktyg, hydrauliskt
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
Typ av installation
1880755
690.906.00.1
16
• För Mepla-handpresstänger
1880757
690.907.00.1
20
Order information
RSK
Artikelnr.
1880758
690.908.00.1
26
1880759
690.909.00.1
32
691.144.00.1
214
Verktyg
Handverktyg
Komplett sats bockningsverktyg Mepla,
hydrauliskt 16 - 32 mm
Mepla utvändig bockfjäder
Typ av installation
• För bockning av Mepla rör
Typ av installation
• För bockning av Mepla rör
Order information
RSK
Artikelnr.
1875014
690.412.00.3
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
dØ
[mm]
1869894
690.912.00.1
16
16 / 20 / 26 / 32
1869895
690.913.00.1
20
Röravskärare Mepla
Mepla bockningshållare
Typ av installation
Typ av installation
• För bockverktyg, hydrauliskt
Order information
RSK
Artikelnr.
• För kapning av Mepla-systemrör
dØ
[mm]
1880751
690.902.00.1
16
1880752
690.903.00.1
20
1880753
690.904.00.1
26
1880754
690.905.00.1
32
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1875015
690.112.00.1
16-50
1878128
690.115.00.1
32-75
215
Verktyg
Handverktyg
Skärtrissa till röravskärare Mepla
16 - 75 mm
Avgradare och kalibreringsverktyg Mepla
16 - 50 mm
Typ av installation
• För avgradning och kalibrering av Mepla rörändar
Order information
RSK
Artikelnr.
690.111.00.1
dØ
[mm]
16-75
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1878125
690.211.00.1
16-50
1878126
690.213.00.1
63
Röravskärare Mepla m. 16 - 26 mm
Gradningsverktyg Mepla
Typ av installation
• För kapning av skyddsrör och Mepla-systemrör
• För avgradning och kalibrering av Mepla rörändar
Order information
RSK
Artikelnr.
1880747
690.134.00.1
Typ av installation
• För avgradning och kalibrering av Mepla rörändar
dØ
[mm]
Order information
RSK
Artikelnr.
16 / 20 / 26
1878127
Skärtrissa till röravskärare Mepla
16 - 26 mm
Typ av installation
• För Mepla-sax ø 16-26
Order information
RSK
Artikelnr.
1880748
216
690.936.00.1
dØ
[mm]
16 / 20 / 26
690.214.00.1
dØ
[mm]
63 / 75
Verktyg
Handverktyg
Mapress röravskärare R
Kullager
Typ av installation
• För Mapress röravskärare R
Typ av installation
• För kapning av Geberit Mapress systemrör samt
kopparör
Order information
RSK
Artikelnr.
Order information
RSK
Artikelnr.
91083
dØ
1880098
91087
12-35
1880099
91088
12-54
Röravgradare Mapress
Sats av skärtrissa till röravskärare
Typ av installation
• För in- och utvändig avgradning av rörändar hos
Geberit Mapress systemrör samt kopparrör
Order information
RSK
Artikelnr.
Typ av installation
dØ
[mm]
1880068
90363
12-54
1880067
90357
12-35
• För Mapress röravskärare R
Order information
RSK
Artikelnr.
91092
dØ
[mm]
12-54
217
Verktyg
Andra tillbehör
Mapress plastborttagare för plastbelagda
stålrör
Andra tillbehör
Andra tillbehör
Mepla Power test
Typ av installation
• För avgradning av Mapress systemrör i stål och
för korrekt borttagning av plastkåpan på Mapress
presskopplingens insticksdjup
Order information
RSK
Artikelnr.
dØ
[mm]
1880084
90371
12
1880086
90373
18
Mapress mall för insticksdjup
Typ av installation
• För att markera insticksdjupet för Mapress
systemrör
Order information
RSK
Artikelnr.
1880073
218
90351
dØ
[mm]
12-108
Typ av installation
• För provning av Mepla handpresstänger och
Mepla pressbackar
Order information
RSK
Artikelnr.
690.491.00.1
Geberit AB
Kantyxegatan 25
Box 50414
202 14 Malmö
T 040-680 89 30
F 040-18 54 39
[email protected]
SE/05.2015 © by Geberit AB
→ www.geberit.se