Potential för ändrad användning av lokalen ”Kyrkan”

BILAGA, 20 ex (”Case”)
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
1
Spectrum arkitekter: Brukarmedverkan hyresgästanpassning
•
•
•
Exempel; 2014 flyttade Bisnode till ett gemensamt kontor
efter att ha suttit på 14 olika adresser med 18 bolag i
samma koncern. De ville skapa ett kontor där de kunde
samla hela bolaget under samma tak, byta till ett mer
aktivitetsbaserat arbetssätt och sammanföra personalen
för att bygga en gemensam, stark företagskultur. Huset
består av sex kontorsvåningar och en stor ljusgård.
Entréhallen är en samlingspunkt med reception/kafé och
flera olika sittplatser för möten och arbeten, samt en
extern konferensavdelning.
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
•
2
Spectrum arkitekter har utvecklat en egen
modell för att i nära samarbete med kunden
utforma kontor som stöder den aktuella
verksamheten.
Företaget tillämpar såväl intervjuer som
enkäter för att skapa en så bra bild som
möjligt av verksamheten och dess behov
avseende sina framtida arbetsplatser. På så
sätt får kunden en partner snarare än en
utförare som följer projektet från den första
idéen till efter inflyttning.
Metoden har testats i allt från Microsofts
huvudkontor till Stockholms läns landsting
och högskolemiljö.
Företaget ser ett stort behov av ökad
forskning inom området och intresserade av
delfinansiera en sådan tjänst.
Järfälla kommun: Hållbart gränssnitt stad/natur
•
•
•
•
Projektet "Kajer mot det gröna"
genomfördes i samarbete med
Ekologigruppen, Arken Arkitekter och
Trivektor
syftat till att utforska hållbara stadsstrukturer
i mötet mellan stad och natur utifrån behovet
av fokus på en mer effektiv markanvändning
och minskade transportbehov.
Problem: hållbarhetsutmaningar knutna till
gängse "bubbelplaner" som ofta utvecklats
och som fortsätter växa i periferin, med en
ständig utglesning av stadsbygden som
följd.
Resultat: ett hållbart gränssnitt mellan
förortens och stadens gränssnitt mot natur
och grönstruktur. Utvecklade metoder för
brukarmedverkan/dialog med hjälp av Arken
Arkitekters och Ekologigruppens STEPmetod
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
•
3
Delfinansiering från Delegationen för
hållbara städer
HSB Living Lab: 40 student- och forskarbostäder på Chalmersområdet
- ett levande laboratorium
•
•
Ett projekt där tekniska och arkitektoniska
innovationer testas under 10 år
Byggnad med 40 lägenheter på
Chalmersområdet där studenter och forskare
kommer att leva i en ständig föränderlig och
utvärderad miljö - allt medan forskning pågår
Arena för att kunna utveckla nya sätt att
bygga och forma framtidens boende
Byggnation pågår. Inflyttning 2015
•
Forskningsområden
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
Samarbetspartners:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Chalmers
Johanneberg Science Park
HSB
Akademiska Hus
Bengt Dahlgren
Electrolux
Göteborg Energi
Peab
Tengbom
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
4
Arkitektur & flyttbarhet
Material & teknik
Minimerad resursanvändning
Tvättstugan & gemensamhetslokalen
Tillgänglighet
Nyproduktionsprocessen
Framtidens bostadsrättsförening
Fojab: Verktyg för klimatsmart planering
•
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
5
Syftar till att i ett tidigt planeringsskede mäta
hur klimatsmart ett projekt kommer att bli.
Genom att relatera det till nio
kvalitetskriterier får man fram mått på
projektets klimatavtryck i form av ton
koldioxid per capita
En basmodell av verktyget togs fram under
våren 2014
Stöd för politiker och planerare som på ett
konkret sätt belyser sambandet mellan
fysiska strukturer och vår klimatpåverkan
Finansiering har erhållits från Arkus för att
ytterligare utveckla och fördjupa verktyget
för att göra det mer användarvänligt och
målstyrande. Främst tänkt att användas av
planerare ute i kommunerna i deras
strategiska arbete
Spacescape: Modeller och verktyg för hållbar stadsplanering
•
•
•
•
Exempel; Värdering av Stadskvaliteter samt Cykleplaner
för Örebro, Stockholm och Oslo.
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
6
Utmärkande för Spacescape är en fast
förankring i forskningen samt att flera projekt
bygger på samarbete över flera discipliner.
Kontoret har tillsammans med analytiker på
Evidens tagit fram en modell för värdering
av stadskvaliteter. Projektet syftade till att få
större kunskap i relationen mellan
stadsbyggande och attraktivitet och
möjliggör bla kvantifiering av stadskvaliteter i
monetära termer. Därmed ger den bla ett
användbart underlag till analys av
ekonomiskt hållbar stadsutveckling.
Modellen har fått ett starkt genomslag bland
både näringsliv och offentliga organisationer
och ligger just nu även om grund för en
doktorsavhadling vid universitetet i
Köpenhamn. Även exporterats till Norge.
Spacescape tog tillsammans med White
fram det VINNOVA-finansierade projektet
”Cykelstaden- stadsplanering för
mainstreamcyklistens återkomst”. Projektet
har lett vidare till uppdrag att utveckla
konkreta cykelplaner för flera städer, bla
Örebro, Stockholm och Oslo
Belatchew Arkitekter: studio Belatchew Labs
•
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
7
Belatchew Labs är en studio som arbetar
med experimentella projekt där syftet främst
är att undersöka och testa nya angreppssätt
och lösningar på urbana och arkitektoniska
frågeställningar. Finansieras till största delen
internt genom att avsätta viss del av
omsättningen varje år.
Swimcity syftar till att öka utbudet av
bostäder för unga genom att skapa ett
hållbart boende på vatten med hjälp av 3Dprinting och återvunnet byggavfall. Projektet
har fått stöd av Boverket.
Projekt InsectCity och insektsfarmen
BuzzBuilding beskriver ekosystemtjänster
som syftar till att göra Stockholm
självförsörjande på protein. Projektet vann
nyligen det internationella innovationspriset
Smart Living Challenge.
Strawscraper, ”ett urbant kraftverk” i form av
en påbyggnad av Söder torn i Stockholm
med ett nytt energiproducerande skal täckt
av strån som kan utvinna vindenergi mha ny
teknik. Stråna i fasaden består av ett
kompositmaterial med piezoelektriska
egenskaper som kan omvandla rörelse till
elektrisk energi.
Archileaks
•
•
•
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
8
Archileaks skapar förutsättningar för
arkitekter att tänka tillsammans och
samverka konkret för en bättre arkitektur.
En plattform på nätet för delning av
dokument och filer, men även
kunskapsåterföring och utbildning genom ett
interaktivt uppslagsverk och forum.
Syftet är att arkitekturen skall bli bättre
genom att branschen utvecklas tillsammans.
Vill få arkitekter att utbyta erfarenheter och
“läcka” information till varandra så att alla
blir bättre och skapa bättre arkitektur.
Startat av Okidoki Arkitekter, som också
driver och finansierar siten
Finns ännu bara i Sverige men flera
intressenter i Europa. Målsättningen är att
det skall finnas systerorganisationer i alla
länder
SPRIDD – Delegationen för hållbara
städer
•
•
•
•
Projekt: Från loftgångslänga till framtidens
gröna sociala boende
Projektets mål: utarbeta exempel på hur
nedgångna hus från miljonprogrammet kan
bli framtidens gröna sociala boende med
– nya former av kollektivt boende
innehållande privata bostäder med
tillgång till attraktiva gemensamma rum
– rum för fest, arbete, lek, gästboende,
träning, andlighet, odling och tillgång till
tjänster såsom lokalt producerad mat,
tvätt, reparationer, osv.
Resultat:
– Program för om- och tillbyggnad av
befintliga byggnader samt exempel på
hur detta kan genomföras
– Informationsbank och dialogprocess
– En generaliserbar modell för program
och process
Erhöll ytterligare medel från KTH och
Chalmers för att färdigställa tryckt
publikation.
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
9
Tyréns Martinsons Murman – klimatneutrala flerbostadshus i trä
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
10
•
Teknikkonsultföretaget Tyréns har tillsammans
med träförädlings-företaget Martinsons och
Murman Arkitekter bildat ett gemensamt bolag
för att bygga flerbostadshus i trä
•
Det första projektet planeras bli två
femvåningshus i trä på Sandåkern i Umeå,
byggstart i april 2015
•
Bolagets vision är att bygga helt klimatneutralt,
vilket innefattar allt från materialval till
byggnadsteknik och arkitektur
•
Ambitionen är att få husen miljödeklarerade,
något som aldrig tidigare har gjorts på
byggnader varken i Sverige eller utomlands. En
miljödeklaration (typ III) innebär att man tittar på
byggnadens miljöpåverkan under hela dess
livscykel: alltså från det att man utvinner
material från naturen och använder det som
konstruktionsmaterial, till det att byggnaden
används, underhålls och slutligen rivs. Alla
dessa faser innebär någon form av
miljöbelastning och det är den som kartläggs
när man gör en miljödeklaration. Detta ger en
mer komplett bild av byggnadens totala
miljöpåverkan och inte bara i form av
energianvändning när byggnaden är i bruk.
Riksbyggen - Positive Footprint Housing
•
•
•
•
•
•
•
Riksbyggen driver i samarbete med Johanneberg
Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och
Göteborg Energi ett forsknings- och ett
bostadsprojekt
Syftet är att skapa ett helhetstänk kring hållbar
bostads- och stadsutveckling med människan i
centrum
Forskningsprojektet och ett bostadsprojektet
genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt
samarbete där forskare och studenter kan utvärdera
de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium
Målet är att ha ett färdigt bostadshus 2016 på
Guldheden i Göteborg, i nära anslutning till
Chalmers
Riksbyggen finansierar forskare och doktorander
från Chalmers och Socialt arbete på Göteborgs
Universitet.
Forskningsprojektet startade i januari 2012.
Samtidigt pågår två masterskurser med koppling till
projektet
Arkitekter: Malmström Edström
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
11
KOD Arkitekter – Låt fler hitta hem inom villastaden
•
•
•
•
•
•
Visar villastadens potential att rymma både
fler bostäder och ett mer varierat
bostadsutbud
Första etappen har visat att skapandet av
"ett andra hem" inom en befintlig
småhusfastighet kan leda till bättre
boendeekonomi, smartare resursutnyttjande
och bidra till långsiktigt hållbar utveckling.
Har också visat att det fysiska utrymmet
finns i befintliga småhusområden - hindret
för utvecklingen är först och främst
ålderdomliga, men gällande, detaljplaner
och bestämmelser
För husägare kan hinder vara (utöver
detaljplaner) att man inte kommit på idén/det
saknas förebilder, man kan uppleva
byggprocesser som krångliga/oöverskådliga
och/eller att man inte har en uttänkt
finansiering
Finansieras av Boverket
I november 2014 erhölls finansiering för
etapp 2, som syftar till att få igång
planerings- och byggprocesser genom att
aktivt stödja huvudaktörerna, dvs
kommunerna och husägarna
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
12
Hauschild+Siegel: Koncepthus energi Västra Hamnen Malmö
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
13
E-on har byggt åtta urbana smarta
energivillor med ett beräknat årligt
värmebehov om endast 65 kWh per m2 i
Västra Hamnen i Malmö
Husen, som är ritade av Hauscild+Siegel,
kommer att förena hållbarhet med estetiskt
genomarbetad design, för ökad livskvalitet.
Smarta tekniska lösningar håller nere
energianvändningen och det kommer att
finnas möjlighet att producera egen el och
eget varmvatten. De boende kan odla
hemma i ett eget tempererat och reglerbart
orangeri och njuta av simträning och
bastubad i gemensamma anläggningar,
uppvärmda på ren spillvärme – året runt.
Villorna erbjuder de boende en pedagogisk
totalöversikt för all el-, värme- och
vattenkonsumtion och en integrerad
laddlösning för el- och biogasbil. Spillvärme
och avfall från husen återvinns.
SFV: Värdig entré – Upphandling av innovationer inom offentlig sektor
•
•
•
•
•
Hur gör man en statlig upphandling av något
som inte finns? Värdig entré är ett lysande
exempel på detta
Statens fastighetsverk har tillsammans med
föreningen Design for All Sverige och
Stockholms stad genomfört
utvecklingsprojektet Värdig entré
Utgångspunkten för samarbetsprojektet var
att alla ska kunna använda samma entré
och göra det med värdighet - oavsett om
besökare kommer med rullstol, rullator eller
drar en barnvagn
Projektet startade 2006 och avslutades 2011
I Värdig entré formades ett unikt samarbete
och en unik arbetsgrupp. Stat, kommun,
industridesigner, arkitekter,
fastighetsförvaltare, antikvarier, hyresgäster
och personer med olika
funktionsnedsättningar gick samman.
Resultatet blev värdiga entrélösningar på
Liljevalchs konsthall, Boställshusen i
Stockholm och residenset i Göteborg
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
14
Landskapslaget: Tilltalande tillgänglighet
•
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
15
Ett projekt om utformning av allmänna
platser utomhus – för alla människor
Syftet med rapporten är att visa att
tillgänglighet mycket väl kan uppfyllas
samtidigt som miljön förbättras i vid mening.
Det behöver t ex inte finnas någon
motsättning mellan tillgänglighet och visuell
upplevelse av en miljö. Tillgänglighet är en
funktion bland alla andra som ska lösas i
arkitektarbetet, både vid nybyggnad och vid
ombyggnad
Rapporten förmedlar synsätt och verktyg i
arbetet med tillgänglighet i utomhusmiljöer
Skriften är framtagen på uppdrag av
Stiftelsen Arkus, och har finansierats av
dåvarande Vägverket inom ramen för
forskningsverksamheten i SNE ( Swedish
Network of Excellence ).
Urbio: RGB – rödgrönblå stadsbyggnadskonst
•
•
Stadens blåa och gröna strukturer utgör
grunden för de urbana ekosystemtjänsterna.
Men för att de urbana ekosystemtjänsternas
nyttoeffekter ska få full verkningsgrad måste
ytterligare en färgstruktur till, nämligen den
aktivitetsbaserade, röda, som symboliserar
människans interaktionszoner. Det är i RGBblandningen berikande interaktionszoner
uppstår mellan människorna i staden och
den urbana naturen
Rödgrönblå stadsbyggnad illustreras i
idéprojekt, exempelvis Vasagatan RGB:
–
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
16
Genom att kombinera folkliv och aktivitet (rött)
med urban grönska (grönt) och
dagvattenhantering (blått) kan den centrala
Vasagatan förvandlas till en viktig länk i
staden. Med ’Vasagatan RGB’ omvandlas en
femtedel av gaturummets hårdgjorda trafikytor
till vistelseytor med möjlig infiltration av
dagvatten. Nya kluster av olikartade träd
planteras längs med stråket och gör
Vasagatan mer än tre gånger så grön som
idag. Likt ’sunken gardens’ lockar
långsträckta, nedsänkta aktivitetszoner med
olika typer av lekfulla redskap folk att utmana
varandra i rörelsespel och balanslekar.
Sittvänliga trappsteg och murelement bjuder
in förbipasserande att stanna upp och ta del
av det publika livet.
Brunnberg & Forshed: Åtta små hus - erfarenheter av ett bostadsprojekt
•
•
Åtta små hus stod under våren 2002 klara
för inflyttning i Vadstena. Husen var byggda i
en speciell byggprocess med uppdelad
entreprenad. I husen finns för hyresrätten
unika boendekvaliteten. En egen liten
trädgård, möjlighet att växa med sitt hus och
möjlighet att påverka hyran
Inom ramen för Brunnberg & Forsheds
utbildnings- och utvecklingsarbete togs en
skrift fram med syfte att:
–
–
–
•
Tre frågeställningar har varit vägledande:
–
–
–
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
17
Undersöka hur husen tagits emot av de
boende
Undersöka produktionskostnader i relation till
arkitektonisk kvalitet och annorlunda
byggprocess
Utgöra ett inlägg i debatten om kostnader i
bostadsbyggandet
Hur kan hyresrätten utvecklas?
Vad är bra ekonomi?
Vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga?
Kjellander + Sjöberg: Plusenergihus
•
•
Plusenegihus framtagna på uppdrag av
Wallfast som tävlingsbidrag inom tävling i
Norra Djurgårdsstaden
Bostadshusen svarar mot Stockholms stads
uppsatta krav med avseende på arkitektur
och bostadsbyggande samt energi/ miljö.
Kriterier för energi och miljö är nettovärme,
egen förnyelsebar energiproduktion, LCAscreening (livscykelutvärdering) samt
grönytefaktor. Husen är maximerade ur
energisynpunkt, s.k. plusenergihus - som är
utformade för att producera ett överskott
som ger energi tillbaka till nätet
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
18
White – Flytt av en stad
•
White har en intern organisation för forskning
och utveckling med FoU-chef .
•
För att ligga i framkant som företag, kunna
attrahera bra medarbetare, bidra till hållbar
stadsutveckling
•
I White Research Lab driver medarbetare
uppdragsnära FoU-projekt för att utveckla ny
kunskap.
•
Medlem i Arkitekturakademin, inom IQ
Samhällsbyggnad, Bygginnovationen och
Nordic Built.
•
Representanter i Mistra Urban Futures, Formas
forskarråd och Energimyndighetens
Utvecklingsplattform Bygg.
•
White finansierar även en adjungerad professur
på KTH och ett flertal industridoktorander vid
arkitekturhögskolorna och deltar i en rad
internationella forsknings- och
demonstrationsprojekt.
•
•
Exempel: Kiruna 4 ever. Flytten av Kiruna innebär en
möjlighet att skapa en mer miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbar stad där den nya bebyggelsen
kommer att utformas utifrån en klimatneutral agenda.
Sker i nära samspel med kommun och invånare samt
grundare sig på utforskande arbete, utfört av företagets
interna socialantropologer. Flera intressanta metoder för
dialog och samverkan via tex Kirunabiennal, Kirunaportal
samt formella och informella diskussioner.
Ett femtiotal forskningsprojekt på gång vanligtvis om uppdragsnära forskning, ofta i
samarbete med kunder eller andra
branschföretag.
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
Ser att statligt finansierad forskning via tex
Vinnova kan spela avgörande roll för att även
mindre företag skall kunna bidra till
utvecklingen av ny kunskap och metoder.
19
Midroc
•
•
•
Midroc bygger bostäder, industrianläggningar, kontor och andra fastigheter.
Har översatt och implementerat metodik från
varuproducerande och innovationsdriven
marknad (Telecom) i sin egen
bostadsbyggnadsprocess.”Value Proposition
Method” med ett antal processfrågor.
Resultat: Kund och marknadsperspektiv
tidigare i processen liksom en kombination
av olika kompetenser (tex arkitektur,
civilsamhället, byggherren) för att finna och
skapa ”mervärden” på annars svår
geografisk marknad.
•
•
•
•
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
20
Bedriver även projekt inom hållbara trähus,
samt aktivitetsbaserade acceleratorkontor,
där hyresgästen även kan få affärsutvecklingshjälp, växa och därefter flytta till
annan del av beståndet.
Bostadsbyggandet en cyklisk process: skulle
ur samhällsperspektiv vara önskvärt att
jämna ut cyklerna med hjälp av innovation
och utvecklingssatsningar i lågkonjunktur.
Tillgängliga resurser i lågkonjunktur kan
användas till att utveckla mer hållbar och
innovativ produktion i högkonjunktur.
Största värdet för konsultbranschen ligger i
kompetensutveckling i processledning – att
utveckla förmågan att coacha fram vad
kunden vill ha. Översätta till något som går
att förverkliga.
”Företagen som överlever är de som satsar
på kontinuerlig utveckling”
Malmö stad, åtgärdsplan för boendemiljö och stadsplanering
•
Malmö stads stadskontor har ingått i kommissionen
för ett socialt hållbart Malmö vilka i samarbete med
högskolan arbetat med att sammanställa den
forskning och de exempel som beskriver
sambandet mellan boende, hälsa och ekonomi.
•
Slutrapporten Malmös väg mot en hållbar framtid
kom 2013. Den omfattar 24 mål och 69
åtgärdsförslag för hur Malmö kan minska de
skillnader som skapar ohälsa. Bland de 31
underlagsrapporterna finns en med titeln Stadens
rumsliga påverkan på hälsa. Där beskrivs vad
stadsplaneringen kan göra för att åstadkomma mer
jämlika förutsättnin
•
Arbetet bygger på bred samverkan med både
forskning, ideella krafter och näringsliv.
Bild från Malmö stads hemsida
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
21
•
Åtgärdsplanen för stadsplaneringen syftar till att
bryta rumsliga barriärer i den byggda miljön och
skapa mer jämlika förutsättningar för medborgarna
att bidra till och ta del av samhällsutvecklingen
genom en satsning på barns- och ungas livsmiljö i
skolan och på fritiden. Här föreslås bland annat
satsning på bostadsbyggande, skolmiljöer, en
Bygga-om-dialog och en stadsbyggnadsinsats för
att bygga bort barriärer och koppla samman
stadens olika delar. I kommunen genomförs nu
åtgärdsplanens förslag inom en rad olika
stadsutvecklingsprojekt som Rosengårdsstråket,
Holmastaden, Lindängen och Amiralsstaden.
•
Vinnare av Sveriges Arkitekters planpris 2014
Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på
den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp
av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den
makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders
värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser
eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder.
Evidens blw AB
Sibyllegatan 30, 2 tr
114 43 Stockholm
Tfn växel: + 46 8 599 05 170
www.evidensgruppen.se
Rikard Berg von Linde
Anna Rogberg
Katarina Wallin
Sveriges Arkitekter och STD – Livsmiljö för hållbar stadsutveckling
22