VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för stiftelsen Lettströms

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för stiftelsen Lettströms Livräntefond får härmed avge berättelse för
fondens förvaltning verksamhetsåret 2014.
Styrelse och revisorer för året har varit följande personer
Ledamöter
Suppleanter
Birgitta Schwinn, ordförande
Carin Lenneby Björlin
nominerad av kyrkofullmäktige
nominerad av kyrkofullmäktige
Monica Örling, sekreterare
Torbjörn Norling
nominerad av kommunfullmäktige
nominerad av kommunfullmäktige
Maj Sjöberg
nominerad av kommunfullmäktige
Revisorer
Suppleanter
RolfHagstedt
Curt Berglund
nominerad av kommunfullmäktige
nominerad av kommunfullmäktige
Eva Reije
Ragnar Ståhle
nominerad av kyrkofullmäktige
nominerad av kyrkofullmäktige
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året hållit ett sammanträde.
Vid sammanträdet 2014-02-26 godkändes verksamhetsberättelsen för
år 2013 och beslutades att livränta skulle utdelas med 4 000 kr per
livräntetagare under år 2014.
Resultaträkning
2014
2013
Intäkter
Räntor
1 981,58
3 322,66
Summa intäkter
1 981,58
3 322,66
Kostnader
Utdelning av livräntor
Arvode kassör
Skatt och övriga kostnader
32 000,00
2 500,00
2 519,00
32 000,00
3 650,00
6 599,00
Summa kostnader
37 019,00
42 249,00
-35 037,42
-38 926,34
Nettoresultat
2014
Balansräkning
2013
Tillgångar
Banktillgodohavanden
95 159,43
132 342,85
Summa tillgångar
95 159,43
132 342,85
127 070,85
2 500,00
626,00
-35 037,42
165 997,19
3 650,00
1 622,00
-38 926,34
95 159,43
132 342,85
Skulder och eget kapital
Ingående behållning
Upplupna kostnader
Skatteskuld
Årets förlust
Summa skulder och eget kapital
Årets resultat
Enligt resultaträkningen uppgår fondens bruttoavkastning för år 2014 till
1 981,58 kr. Bruttoavkastningen utgörs av ränteintäkter från banktillgodohavanden
och utgör 2,08 % beräknat på fondens kapitalbelopp i form av banktillgodohavanden vid
årets utgång. Fondens kapital är placerat på ett räntebärande konto med statlig
insättningsgaranti hos Collector Finance & Law.
Styrelsens avsikt är att fonden ska avslutas senast 2018.
Livräntetagare
Styrelsen beslutade 2014-02-26 att dela ut 4 000 kronor per livräntetagare.
Vid utbetalningstillfället fanns åtta livräntetagare och den totala utbetalningen 2014
uppgick därför till 32 000 kronor. Även 2013 fanns åtta livräntetagare.
Förvaltningskostnader
Styrelsen arvoderas av Sollentuna kommun enligt av kommunen fastställda grunder.
Styrelsen anlitar kommunanställd som kassör vars arvode belastar fondens
medel. Övriga förvaltningskostnader belastar kommunstyrelsens anslag.
Registrering i stiftelseregister
Efter påpekande av revisor har registering av stiftelsen skett i Länstyrelsens stiftelseregister.
Balansräkningens tillgångar specificeras enligt följande
Bankräkningar
Bokfört värde
Handelsbanken checkkonto
Collector Finance & Law sparkonto
28,66
95 130,77
95 159,43
Handelsbankens checkkonto används som transaktionskonto.
2(3)
r
Beslut
Som framgår av resultaträkningen har förvaltningen givit ett underskott.
Styrelsen beslutar att fondens kapital minskas med årets underskott på 35 037,42 kronor.
Sollentuna den 25 februari 2015
Birgitta Schwinn
Monica Örling
3(3)
Maj Sjöberg
S T I F T E L S E N LETTSTRÖMS
LIVRÄNTEFOND
814800-0758
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Undertecknade revisorer har tagit del av verksamhetsberättelse med årssammandrag för år
2014 och inte funnit skäl till några anmärkningar.
V i föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Sollentuna den 2015-OJ
RoIfHagstedt
revisor
-£Q