Realskolan, Nyskolan och Slöjd- och gymnatikhuset – Skoghall

Realskolan, Nyskolan och Slöjd- och gymnatikhuset – Skoghall
Fd skolanläggning med tre byggnader och en stor öppen gård. Huvudbyggnaden, Realskolan,
(uppförd 1918) ligger med långsidan mot Bruksgatan och i axel med lärarbostaden på berget
mittemot. Nyskolan (uppförd 1921), samt slöjd- och gymnatikhuset (uppförd i början av 1900-talet)
är placerade efter varandra i nord-sydlig riktning öster om skolhuset. På motsatt sida Bruksgatan
ligger de fd rektors- och lärarbostäderna.
Marken där skolbyggnaderna ligger tillhörde tidigare gården Lunden, som låg söder om Bruksgatan
och var obebyggd med undantag av ett stall väster om realskolan. I mitten av 1800-talet köptes
marken av Uddeholmsbolaget som rev den.
År 1861 inrättades en småskola och senare även folkskola, i en del av den sk "Vitbyggninga" på
bruksområdet. I övrigt tjänade det huset främst som bostad åt sågverksarbetarna. Det huset revs
sedan när yrkesskolan byggdes upp på 1959. År 1914 upphörde skolverksamheten där och
verksamheten fördes i en provisorisk lokal i bostadshuset nr 404 på Rölon i avvaktan på att
Skoghalls skola skulle bli uppförd. Mellan 1923 och 1956 höll Hammarö kyrkoförsamling
gudstjänster i samlingslokalen, tills Skoghalls kyrka var klar.
Realskolan avvecklades 1972 då grundskolan infördes. Numera ägs och brukas huvudbyggnaden
av auktionsfirman Fastberg & Söner. I gymnastiksalen har Skoghalls bordtennisklubb verksamhet
och sedan 1995 ägs och används sydöstra byggnaden av Hammarö Dancing team.
Till denna skolmiljö hör även lärar- och rektorsbostäderna på andra sidan Bruksgatan, Lunden
1:147 (hus nr 320) respektive Lunden 1:159 (hus nr 328). Lunden 1:147 uppfördes som
tvåfamiljsbostad 1919-1920 och hade ursprungligen två flyglar. Rektorsbostaden Lunden 1:159
uppfördes på 1920-talet.
På berghällar öster och väster om realskolan finns en större mängd skålgropar. Den västra
anläggningen är delvis överbyggd av baracker.
Karaktärsdrag
Realskolan är en monumental byggnad uppförd med tegel i två våningar i stram sk 20-tals
klassicism. Fasaden är spritputsad i ljus beige kulör. Taket är valmat och täckt med tvåkupigt
lertegel. Karakärisstiskt är pilastrar i fasaden samt segementspröjsade lunettfönster under takfoten
på långsidorna. Pilastrarna var tidigare markerade i en ljusare kulör. Idag har de samma kulör som
övriga fasaden. Fönstren har fyra lufter och är målade vita. Varje luft var tidigare indelad i två rutor,
dvs åtta rutor totalt.
Nyskolan är uppförd med trästomme i 2 plan i klassicerande stil. Tacket är valmat och täckt med
tvåkupigt lertegel. Fasaden är spritputsad i beige kulör och har karaktärisiska pilastrar i samma
kulör. Dessa var tidigare i en ljusare kulör än fasaden. Fönstren har fyra lufter och är målade röda.
Varje luft var tidigare indelad i två rutor, dvs åtta rutor totalt.
Slöjd- och gymnastikhuset är uppfört i 2 plan, även det i klassicerande stil men med fasaden klädd
med lockpanel, i ljusgul kulör. Taket har valmade gavelspetsar och är klätt med papp.
Lärarbostaden Lunden 1:147 är byggd i klassicistisk stil med valmat tak, lockpanel samt med såväl
runda fönster som lunettfönster. Rektorsbostaden Lunden 1:159 är uppförd i nationalromantiskt stil
med småspröjsade fönster och brant takfall men har även klassicistiska detaljer som hörnpelare med
kapitäl.
Värde
Skolbyggnaderna är exteriört välbevarade och har på grund av sin skolverksamhet såväl
samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde. De har även miljöskapande och byggnadshistoriskt
värde. Värdena förstärks också då de ligger vid västra infarten till Skoghall och därmed ligger i
blickfånget. Realskolans monumentala utformning minner om en tid då de större folkskolorna i
städerna utformades på samma sätt som samhällets övriga representationsbyggnader. De
arkitektritade skolorna hade förebilder i arkitekturen hos äldre tiders slott och herresäten. Ljusa och
luftiga klassrum skulle ge barnen en kontrast till den egna ofta torftiga hemmiljön och var ett
uttryck för skolans starka engagemang för elevernas fysiska hälsa. Det sistnämnda minner även det
stora slöjd- och gymnastikhuset om.
Förhållningssätt
Exteriört bör byggnaderna behålla sina karakteristiska detaljer. Däremot kan de vid en framtida
ommålning gärna återfå fasadpilastrarna i avvikande kulör.
Det finns ingen gällande detaljplan över området. Det innebär att området inte har några
kulturhistoriska skydd i plan eller områdesbestämmelser. Vid en eventuell framtida detaljplan bör
miljöns ovan nämnda värden tillförsäkras skydd genom detaljplanebestämmelser.
Vid bygglovsprövning bör särskilt värnas om den samlade miljöbilden och ett bibehållande av
byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär (PBL 8:13, 8:14, 8:17). Prövning av lov bör ske efter
samråd med länsmuseet.
Vård och underhåll av byggnader ankommer på respektive fastighetsägare och brukare. Renovering
och underhåll bör ske med varsamhet och hänsynstagande till bebyggelsemiljöns och den enskilda
byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och utifrån detaljplanens skyddsbestämmelser.
Fr. v Nyskolan, Realskolan och slöjd- och gymnastikhuset
Slöjd- och gymnastikhuset
Realskolan
Fd. Rektorsbostaden hus nr 328 (t.v) samt fd. lärarbostad hus nr 320 (t.h)
Källor
- www.hammaroshistoria.se (2015-03-18)
-1960. artikel: 100 år sedan Skoghalls skola startade 1960 (Värmlands museums arkiv)
-2000. Palmberg-Eriksson, Stina, Skolhuset som samhällsspegel – lärarhandledning,
Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum.