Europeiska socialfonden Norra Mellansverige samt Västsverige

Europeiska socialfonden
i Västsverige och Norra Mellansverige
- ESF-rådet har cirka 130
anställda och är indelat i åtta
regioner, med huvudkontor i
Stockholm
- En nationell handlingsplan och
åtta regionala handlingsplaner
Europeiska socialfonden
• Tydligt uppdrag att stärka den nationella
arbetsmarknadspolitiken
• Närmare samarbete med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
• Stärkt koppling mellan arbetsmarknad och
utbildning
Skillnader från tidigare
programperiod
• Resultatfokus
• Smalare och tydligare utlysningar
• Större fokus på att förstärka den regionala
utvecklingspolitiken
• Fler projektbesök
• Målgruppen i programområde 1 kan vara med i
programområde 2, och vice versa
Regional handlingsplan
i Västsverige
Sex identifierade utvecklingsbehov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden
Matchning mellan utbildning och arbetsliv
En mer inkluderande arbetsmarknad
Minska den psykiska ohälsan
Minskade skolavhopp
En förbättrad integration
Regional handlingsplan
i Norra Mellansverige
Fokus på:
- Unga
- Utlandsfödda
- Arbetsintegrerande sociala företag
- Ökad jämställdhet på arbetsmarknaden
Utlysningar hösten 2015
i Norra Mellansverige
Programområde 1
Programområde 2
• Kompetensutveckling av
personal som arbetar med
skolungdomar
• Förebygga skolavhopp
• Ökad jämställdhet i offentlig
sektor
• Kompetensutveckling i
arbetsintegrerande sociala
företag
• Förstärkt etablering på
arbetsmarknaden för de som
står längst ifrån den
Programområde 3
•Sysselsättningsinitiativet för
unga i Norra Mellansverige
Utlysningar hösten 2015
i Västsverige
Programområde 1
Programområde 2
• Utveckling av
collegeverksamhet
• Underlätta övergångarna till
arbete och studier för unga
kvinnor och män
• Kompetensförsörjning inom
vård- och omsorgsbranschen
• Kompetensutveckling för att
motverka diskriminering och öka
inkluderingen på
arbetsmarknaden
• Underlätta övergångarna till
arbete för kvinnor och män
som står särskilt långt från
arbetsmarknaden
Utveckling av collegeverksamhet
• Målet är ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande
• Utveckling av collegeverksamhet som ska erbjuda relevanta utbildningar
som efterfrågas av arbetsmarknaden
•
Collegeverksamheten ska vara inriktade inom något av följande områden:
- Vård- och omsorgscollege
- Teknikcollege
- College med inriktning mot gröna näringar och livsmedel
• Projektägare kan vara myndigheter, utbildningsanordnare och andra
arbetsgivare
•
Inget medfinansieringskrav
Utlyst belopp: 16 miljoner kronor
Kompetensförsörjning inom vård- och
omsorgsbranschen
• Syfte att stärka individens ställning på arbetsmarknaden genom
kompetensutveckling
• Valideringsinsatser med syfte att personal inom denna sektor får sina
tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända
• Deltagare ska vara verksamma i vård- och omsorgssektor eller tillhöra
målgrupper inom PO2
• Prioritet ges till initiativ med stor kapacitet och som samlar flera
deltagande organisationer
•
Medfinansieringskrav 25 %
Utlyst belopp: 38 miljoner kronor
Kompetensutveckling för att motverka
diskriminering och öka inkluderingen på
arbetsmarknaden
• Synliggöra strukturer som diskriminerar
• Ökad kunskap om diskriminering och utanförskap i
Västsverige
• Ett hållbart arbetsliv
• Breddad rekryteringsbas för arbetsgivare
• Utveckling av nya metoder för att främja jämställdhet och
motverka diskriminering
Utlyst belopp 23 miljoner
Underlätta övergångarna till arbete och
studier för unga kvinnor och män
Två inriktningar:
• Projekt som ska bidra till att unga kvinnor och män
mellan 15-24 år kommer i studier, i arbete eller närmare
arbetsmarknaden och riktas till socialt utsatta områden i
regionens större kommuner
• Projekt med samma målgrupp, riktas till de områden där
arbetsmarknadens utveckling är svag, framförallt mindre
kommuner som har ett större beroende av arbetstillfällen
i industrin.
Utlyst belopp 60 miljoner
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor
och män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden
• Projekt som bidrar till att skapa en mer inkluderande
arbetsmarknad för kvinnor och män med utländsk
bakgrund och/eller någon form av funktionsnedsättning
Möjliga inriktningar kan vara:
• Projekt med nya samverkansformer
• Projekt som skapar individuella möjligheter
• Projekt som stärker ställningen på arbetsmarknaden och
ökad delaktighet i samhället samt utbildning
Utlyst belopp 75 miljoner
Regionala principer för urval
• Styr Strukturfondspartnerskapets prioriteringar
• Syftar till att uppnå EU 2020-strategin samt de
regionala tillväxtstrategierna
• Säkerställer att insatserna som görs inom ramen för
den regionala handlingsplanen håller god kvalitet
• Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i
EU2020-strategin
• Främja transnationalitet
• Partnerskap som bidrar till strukturförändrade insatser
• Aktivt ägarskap
Tips & råd inför ansökan
• Läs in er på handlingsplan och utlysningstext
• Börja tidigt med förankringsarbetet
- Kontakta regionalt utvecklingsansvariga,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan osv.
• Läs handledningar, stödtexter och frågorna i
ansökningsformuläret
• Ta kontakt med ESF-rådet
Mer information:
• Programmet: http://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Ansoka/
• Regional handlingsplan:
- Norra Mellansverige:
http://www.esf.se/sv/Min-region/Norra-Mellansverige/Regional-plan/
- Västsverige
• Utlysningarna finns här:
- Norra Mellansverige:
http://www.esf.se/sv/Min-region/Norra-Mellansverige/Regionalautlysningar/
-Västverige
-http://www.esf.se/Min-region/Vastsverige/Regionala-utlysningar/
• Stödstruktur för jämställdhet och tillgänglighet: www.esisupport.se
Tack för er uppmärksamhet!
Ted Bergman
Regional Samordnare
026-54 26 62
[email protected]
Erik Johansson
Regional Samordnare
031-707 7384
[email protected]