Hämta - BIL Sweden

BILkonjunkturen
April 2015
Höjd nybilsprognos för 2015
År 2015 har börjat mycket bra för den
svenska personbilsmarknaden, vilket
föranleder BIL Sweden att justera
årets prognos för nyregistreringarna
uppåt, från 290 000 till 310 000 personbilar. Personbilsregistreringarna
ökar även i övriga Europa, sammantaget med sju procent under de två
första månaderna i år.
Andelen miljöbilar ökar och är nu uppe i
17 procent som klarar den skärpta definitionen från 2013. De flesta är snåla dieslar, men även elhybrider, gas- och etanoldrivna bilar samt elbilar och laddhybrider
finns med. Totala andelen nya dieseldrivna bilar minskar något i Sverige, men
ligger på genomsnittet i Europa.
Fler och fler ”supermiljöbilar” registreras också i Sverige och hälften av
dem i Stockholms län. Det är just nu endast elbilar, laddhybrider och vätgasbilar
som kvalar in under utsläppsgränsen 50 g
CO2 per kilometer. Osäkerheterna kring
supermiljöbilspremien och övriga styrmedel dämpar dock marknaden för dessa
bilar något. Branschen anser att miljöoch supermiljöbilspremien är fortsatt
viktig, men för att snabbare minska de
totala utsläppen är det avgörande att incitament också finns för att förnya hela
den föråldrade svenska fordonsparken.
En ny bil är även betydligt säkrare än en
motsvarande tio år gammal.
Bilhandelns begagnatförsäljning
(högst 10 år gamla) gick upp med åtta
procent under 2014 och fortsätter att öka
med nio procent hittills i år. Den totala
begagnatmarknaden ökade med fyra procent under samma tid. Direktimporten
av bilar gick ned till 16 985 stycken förra
året och minskar fortsatt hittills i år.
Drygt åtta av tio direktimporterade bilar
är äldre än tre år.
Utskrotningen av gamla personbilar har ökat från den låga nivån år 2009
till förra året då det skrotades knappt
180 000 bilar. Hittills i år minskar åter utskrotningen något. För att nå våra samhällsmål om minskad miljöpåverkan och
ännu bättre trafiksäkerhet så behöver utskrotningen av gamla bilar öka. De bilar
som skrotas i Sverige idag återvinns till
över 90 procent.
Nyregistrerade personbilar 1980-2015
Lastbilsmarknaden går bra i större
delen av Europa. Registreringarna av alla
typer av lastbilar ökade med cirka åtta
procent i januari och februari. Lätta lastbilar under 3,5 ton utgör merparten av
volymen, men alla segment visar liknande
utveckling. Frankrike går trögt, vilket
dämpar Europasiffran något. I Sverige är
marknaden på ungefär oförändrad nivå
jämfört med samma period år 2014, som
var mycket stark. Bussmarknaden i Sverige går uppåt, liksom i Europa som helhet, där uppgången drivs av stora marknader som bland andra Spanien och
Storbritannien.
Europas och Sveriges ekonomier
går relativt starkt. Både svensk export
och konsumtion bidrar just nu till tillväxten. Inflationen ser ut att förbli låg under
2015. Låga räntor och ökade inkomster
skapar förutsättningar för ett bra bilår
2015. Osäkerheter gäller bland annat
brister på bostadsmarknaden som hämmar tillväxten, samt effekter av ett kommande amorteringskrav. En eventuell
nedgång i bostadspriserna skulle påverka
konsumtionen negativt.
Nyregistrerade lätta lastbilar 1980-2015
350 000
35
50 000
5
300 000
30
40 000
4
250 000
25
30 000
3
200 000
20
20 000
2
150 000
15
10 000
1
100 000
1980
85
90
95
00
05
10
15
10
0
1980
85
90
95
00
05
10
15
0
PERSONBILSMARKNADEN
Under det första kvartalet i år har registreringarna av personbilar ökat
med tolv procent, och i mars ökade
registreringarna för femtonde månaden i rad. BIL Sweden justerar därför
upp prognosen för 2015 från 290 000
till 310 000 bilar.
Revideringen beror framför allt på den
kraftiga uppgången av registreringarna
samt en högre orderingång. Dessutom
talar den ökade inhemska konsumtionen,
de extremt låga räntorna och den allmänna konjunkturförbättringen för en
fortsatt positiv nybilsmarknad. Som ytterligare positiva faktorer kan nämnas
rekordhöga värden på bostäder och en
stabil arbetsmarknad.
I Europa ökar också registreringarna
av personbilar. För EU ökade registreringarna med sju procent i januari-februari 2015 jämfört med motsvarande period 2014. I Sverige ökade registreringarna mer än EU-snittet med ca tio procent. Portugal är det land som ökade
mest under perioden med 32 procent,
men även länder som Irland, Spanien
och Tjeckien visar höga plussiffror. Registreringarna minskade dock i bl.a Österrike, Finland och Polen.
bilar med liten klimatpåverkan som finansieras av en malus på bilar med högre ut%
släpp. Om malusen ska grunda sig på en
förändring
ny registreringsskatt eller fordonsskatten
2015
2014
2015
är i dagsläget oklart samt vilka gränsvärJanuari
20 408
18 673
9
den för bonusbilar och malusbilar som
Februari
23 735
21 525
10
Mars
31 590
27 605
14
ska gälla.
Jan-mars
75 733
67 803
12
BIL Sweden anser att ett bonus-maApril
27 543
lussystem
som grundar sig på en registreMaj
27 652
Juni
28 749
ringsskatt är fel väg att gå om man vill
Juli
20 473
stimulera en förnyelse av bilparken. BIL
Augusti
24 274
Sweden anser att vi behöver långsiktiga
September
26 142
Oktober
28 252
styrmedel som påverkar hela personNovember
25 916
bilsflottan, på ca 4,5 miljoner bilar och
December
27 144
inte enbart nybilsförsäljningen. Ett syHela året
303 948
stem som ger starka incitament att välja
bilar med lägst miljöpåverkan oavsett om
det handlar om nya eller begagnade bilar.
De sk supermiljöbilarna, dvs bilar
Var sjätte bil som nyregistrerades
med koldioxidutsläpp på max 50 g/km,
ökade med 66 procent under första kvar- under första kvartalet i år var miljöbilsklassad enligt den skärpta miljöbilsdefinitalet i år jämfört med föregående år.
tion som gäller från 2013. Dieslar är den
Supermiljöbilarna utgör 1,6 procent av
totalmarknaden januari-mars i år. Nästan vanligaste miljöbilen, följt av elhybrider,
varannan ny supermiljöbil som registre- gasbilar, supermiljöbilar och etanolbilar.
Hittills i år ligger miljöandelen på 17 prorats hittills i år har registrerats i Stockholms län. När det gäller introduktionen cent.
Antalet nyregistrerade dieselbilar
av laddbara bilar på marknaden ligger
Sverige långt efter vårt grannland Norge, ökade med 10 procent januari-mars i år.
Andelen dieslar nådde rekordnivån 66,9
där ca 14 procent av nybilsregistreringprocent under 2012 och hittills i år ligger
arna under förra året var elbilar eller
dieselandelen på 59,5 procent. Att andeladdhybrider.
len dieselbilar sjunker i förhållande till de
Det
råder
dock
ovisshet
Nyregistrerade personbilar inom EU och EFTA
totala nyregistreringarna tyder på att den
om
supermiljöbilspremien.
Jan-feb
Jan-feb
%
sk dieseltrenden har avstannat.
Regeringen
har
aviserat
att
2015
2014
förändring 2015
Sammanfattningsvis ser det ljust ut på
premien kommer att tas
Tyskland
434 591
415 345
4,6
personbilsmarknaden
och om vår revidebort
och
ersättas
med
ett
Frankrike
280 754
266 744
5,3
rade prognos infrias så kommer 310 000
bonus-malussystem 1 jaItalien
265 555
237 441
12,3
Storbritannien
241 814
223 298
8,3
personbilar att nyregistrerars under året,
nuari 2017, dvs ett system
Spanien
154 836
122 199
26,7
vilket blir det fjärde bästa året någonsin.
som
innebär
en
bonus
för
Belgien
91 828
95 724
-4,1
Nederländerna
Polen
Irland
Sverige
Österrike
Tjeckien
Danmark
Portugal
Finland
Ungern
Grekland
Slovakien
Slovenien
Rumänien
Luxemburg
Kroatien
Bulgarien
Estland
Litauen
Lettland
Cypern
Totalt EU*
Schweiz
Norge
Island
Totalt EFTA
Totalt EU+EFTA
81 596
58 069
45 689
44 143
44 068
32 110
29 618
26 151
18 257
10 776
10 742
9 876
9 689
9 094
6 988
4 556
2 900
2 847
2 489
1 977
1 471
1 923 484
40 788
21 208
1 312
63 308
1 986 792
77 664
61 774
35 604
40 198
51 579
26 417
31 023
19 808
20 877
9 330
10 736
10 840
8 693
8 768
7 538
4 272
2 883
3 040
2 270
1 869
1 367
1 797 301
42 145
22 631
1 037
65 813
1 863 114
Nyregistrerade personbilar månadsvis
5,1
-6,0
28,3
9,8
-14,9
21,6
-4,5
32,0
-12,5
15,5
0,1
-8,9
11,5
3,7
-7,3
6,6
0,6
-6,3
9,6
5,8
7,6
7,0
-3,2
-6,3
26,5
-3,8
6,6
Nyregistrerade supermiljöbilar per månad 2014-2015
700
2015
2014
600
500
400
300
200
100
0
Jan
Feb Mars Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov Dec
* Uppgifter för Malta saknas
BILkonjunkturen April 2015
BEGAGNATMARKNADEN FÖR PERSONBILAR
Situationen på begagnatmarknaden ökade med fyra procent både under 2014
är positiv med ökad försäljning, ba- och hittills i år. Det innebär att bilhandeln
lanserade och låga lager med god
har tagit marknadsandelar från privathanomsättningshastighet. Den totala bil- deln på begagnatmarknaden. Totalt, oavhandelns försäljning av högst tio år sett bilens ålder, såldes det drygt 1,2
gamla begagnade bilar ökade med miljoner begagnade bilar i Sverige under
nio procent under de två första måna- förra året, varav bilhandeln svarade för
derna i år.
närmare 30 procent. Ser man till enbart
Bilhandelns försäljning av högst tio år
högst tio år gamla bilar var bilhandelns
gamla begagnade bilar ökade med drygt marknadsandel 55 procent.
åtta procent under 2014 och med nio pro- Situationen på begagnatmarknaden med
cent hittills i år. Den totala begagnatför- balanserade och låga lager innebär att bilsäljningen, inkl försäljningen mellan
köparna får bra betalt för sin inbytesbil,
privatpersoner, av högst tio år gamla bilar vilket gör läget gynnsamt för den som funderar på att köpa en ny bil.
Försäljning av begagnade personbiDirektimporten av bilar ökade kraflar (högst 10 år gamla) (tusental)
tigt efter Sveriges EU-inträde 1995 och år
Jan-feb
Jan-feb
15/14
2015
2014
%
Sålda av
2000 nåddes en toppnivå på 63 000 direktBilhandel totalt
48,9
44,9
8,9
importerade bilar. Därefter har direktimPrivat bilhandel
porten minskat kraftigt och nivån ligger
(fysisk person)
3,2
3,0
7,9
idag på mindre än 20 000 bilar per år. HitJuridisk person 10,3
10,5
2,1
Privat
20,9
20,5
1,8
tills i år har den totala direktimporten
Direktimport
0,7
0,9 -28,1
minskat med 20 procent. Den europaanTotalt
84,0
79,9
5,2
passning av begagnatpriserna som skett i
Direktimport och export
Sverige är en viktig förklaring till att direktav personbilar
importen ligger på en betydligt lägre nivå
Export*
Direktimport
idag jämfört med för 10-15 år sedan.
2005
36 862
14 526
Drygt åtta av tio direktimporterade bilar är
2006
29 836
19 066
2007
29 927
21 948
äldre än tre år gamla.
2008
20 898
29 525
Utskrotningen av gamla personbilar
2009
13 919
45 399
har legat mellan 170 000-180 000 under de
2010
17 503
32 406
2011
20 293
26 083
fyra senaste åren. Det är en uppgång från
2012
18 741
27 065
de mycket låga nivåerna 2008-2009. Under
2013
19 963
25 872
de senaste 15 åren har den årliga skrot2014
16 985
28 050
Jan-mars 2014
3 587
6 672
ningen legat på i genomsnitt 200 000 bilar.
Jan-mars 2015
2 880
7 140
Under januari-mars i år minskade skrot-
Skrotade personbilar
(skrotintyg)
Antal
300 000
300000
250 000
250000
200 000
200000
150 000
150000
100 000
1995
00
05
10
100000
ningen med en procent. Det EU-baserade producentansvaret innebär att de
bilar som skrotas i Sverige idag återvinns
till över 90 procent.
Fyra av tio bilar i Sverige är äldre än
tio år och Sverige har bland de äldsta bilparkerna inom EU15. Utskrotning av
gamla bilar och en förnyelse av bilparken
ger stora fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Som exempel kan nämnas att de hälsofarliga utsläppen från en
bil från mitten på 70-talet motsvarar utsläppen från hundra nya bilar. Risken för
att få en skada som leder till döden är 90
procent mindre i dagens bilmodeller än i
en bil från tidigt 80-tal. Den genomsnittliga nya bilen som såldes under förra året
släpper ut ungefär hälften så mycket koldioxid som genomsnittsbilen som såldes
som ny i slutet på 70-talet.
*Avregistrerade ur bilregistret
LASTBILAR OCH BUSSAR
År 2015 började bra för den europeiska
lastbilsmarknaden, lite sämre för den
svenska vilket till stor del beror på en
tuffare jämförelseperiod.
De två första månaderna växte Europamarknaden med åtta procent över alla segment. Spanien och Storbritannien ökade
mest. Av de stora länderna är det bara
Frankrike som backar. Sverige minskar
med drygt två procent januari-februari,
men ökar svagt januari-mars.
Den svenska marknaden ligger ändå
över ett tioårssnitt och prognosen för lätta
lastbilar i år är 44 000 fordon, vilket är en
uppjustering jämfört med den tidigare prognosen på 41 000.
Lätta lastbilar under 3,5 ton är det segment som just nu går bäst i Europa. De
Nyregistrerade lastbilar
Nyregistrerade bussar
Antal per viktklass
Antal per viktklass
Totalvikt, ton
-3,5
3,5-16
16-
2005
34 686 1 026 4 923 40 635
2006
39 398 1 151 5 297 45 846
2007
44 084 987 5 861 50 932
2008
39 175 1 065 6 027 46 267
2009
27 410 737 4 782 32 929
2010
37 902 714 4 162 42 778
2011
46 337 813 5 315 52 465
2012
39 301 725 4 885 44 911
2013
37 342 551 4 345 42 238
2014
41 933 540 4 711 47 184
Jan-mars 2014 9 978 143 1 088 11 209
Jan-mars 2015 10 081 127 1 030 11 238
BILkonjunkturen April 2015
Totalvikt, ton
-10
10-
Totalt
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jan-mars 2014
Jan-mars 2015
189
189
167
265
248
236
183
330
193
236
17
50
983
1 159
824
945
928
1 436
1 434
1 301
1 037
1 099
46
147
Totalt
1 172
1 348
991
1 210
1 176
1 672
1 617
1 631
1 230
1 335
63
197
får störst genomslag i statistiken eftersom
de utgör mer än åtta tiondelar av marknadsvolymen. De används ofta av företag
i tjänsteekonomin, medan tunga lastbilar
framför allt drivs av investeringar.
Bussmarknaden i Europa ökar med
cirka 17 procent under januari och februari, drivet av bland andra Storbritannien,
Spanien och Polen. Även i Sverige är bussmarknaden stark. Här registrerades 136
bussar jan-febr i år, jämfört med 43 under
samma period förra året. En liten marknad som den svenska påverkas starkt av
enskilda större ordrar.
Den stora bilden i Europa är övervägande positiv, men några länder går trögt,
framför allt den franska marknaden, som
på grund av sin volym dämpar de positiva
Europasiffrorna. Bland dem som visar
starkast uppgång finns Spanien och Storbritannien, men även Grekland och Portugal, vars försäljning av nya fordon nu åter
tar fart.
FORDONSINDUSTRIN I SVERIGE
Världsproduktionen av motorfordon
(personbilar, lastbilar, bussar) ökade med
2,6 procent under 2014 till 89,7 miljoner
fordon, vilket är den högsta nivån någonsin. Störst är produktionen i Kina. Personbilsproduktionen steg med 2,9 procent till 67,5 miljoner bilar. I EU är Tyskland överlägset störst på personbilar och
tillsammans med Spanien störst även på
lastbilar/bussar. I Sverige producerades
under 2014 155 000 personbilar. När det
gäller tunga lastbilar är de svenska tillverkarna världsledande.
Produktionsvärde fordonsindustrin i
Sverige 2005-2014
(SNI29, fasta priser)
Index 2005=100
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Största exportbranscherna 2014
enligt SPIN-nivå (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren)
Miljarder kronor
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Övriga
maskiner
(28)
Motorfordon,
släpfordon och
påhängsvagnar
(29)
Datorer,
elektronikvaror och
optik (26)
Papper och
StenkolsMetaller (24)
pappersprodukter
varor (17) och raffinerade
petroleumprodukter (19)
I Sverige sysselsätter fordonsindustrin och dess underleverantörer ca
135 000 personer och skapar ca elva
procent av all svensk varuexport. I
praktiken innebär det att fordon är Sveriges största exportprodukt, men branschens betydelse är ännu större när det
gäller forskning, utveckling och teknikspridning. Transportmedelsindustrins andel av samtliga näringsgrenars
(inkl tjänsteproducerande företag) FoU
var 21,1 procent under 2013. Fordonsindustrin är också bland de största
branscherna när det gäller investeringar
och svarade under 2014 för 11,5 procent av hela industrins investeringar i
byggnader och maskiner.
Intressant är att titta tillbaka på den
dramatiska utvecklingen för fordonsbranschen i spåren av finanskrisen 2008.
Produktionen halverades och återhämtade sig sedan snabbt men är fortfarande inte tillbaka på samma nivå som före
finanskrisen.
SVERIGES EKONOMI
Konjunkturellt utvecklas Sverige relativt starkt just nu, med hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar som
ledande drivkrafter. BNP bedöms öka
med drygt tre procent både 2015 och
2016. Hushållens disponibla inkomster
har växt markant de senaste åren, bl a till
följd av skattesänkningar. Även exporten
ger nu starkare bidrag till den ekonomiska utvecklingen till följd av en positiv
utveckling i Euroområdet. Den offentliga konsumtionen ser också ut att bli
högre än enligt tidigare prognoser. Inflationen förblir mycket låg under 2015 för
att sedan börja närma sig målet två procent.
Det finns dock flera ovanliga faktorer
vars effekter på ekonomin de närmaste
åren är oklara. Dit hör Riksbankens minusränta och Finansinspektionens amorteringskrav. Hur påverkas tillgångspriserna och kommer hushållen att reagera
på detta när det gäller efterfrågan på en
kapitalvara som bilen? Sysselsättningen
utvecklas positivt men samtidigt har vi ett
betydande inflöde av lågproduktiv arbetskraft som begränsar nedgången i arbetslösheten. Bostadsmarknadens brister
framstår också alltmer som ett strukturellt
problem för ekonomins funktionssätt
och också som en stor riskfaktor mot den
positiva utveckling vi ser framför oss. En
nedgång i bostadspriserna kan medföra
en hastig uppbromsning av konsumtionen och därmed även bilköpen.
Hittills ser det ut som att den samman-
Ekonomiska nyckeltal
(procentuell förändring om ej annat anges)
BNP
Privat konsumtion
Disponibel inkomst
Reporänta (nivå, dec)
Sysselsättning
Arbetslöshet (nivå)
KPI
2014
2015
2,1
2,4
2,7
0
1,4
7,9
-0,2
3,1
2,1
2,7
-0,4
1,4
7,8
0,2
2016
3,3
2,7
2,8
-0,25
1,4
7,4
1,1
Källa: Konjunkturinstitutet. (Konjunkturläget 25 mars
2015)
tagna effekten är positiv för viljan att investera i en ny bil. Låga räntor och god
tillväxt i inkomsterna skapar förutsättningar för ett bra bilår 2015.
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är fordonen en
självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, rörlighet, utveckling och tillväxt står i centrum.
Konjunkturrapporten är framtagen av Ulf Perbo, Jessica Alenius, Petter Nilsson och Mats Mattsson, BIL Sweden.
BIL Sweden, Box 26173 (Storgatan 19), 100 41 Stockholm, tfn 08 700 41 00, fax 08 791 23 11.
Org.nr. 556077-4886, [email protected], www.bilsweden.se
BILkonjunkturen April 2015