Handlingsplan vid elevers frånvaro

Läsår 15/16
Aspenässkolan
Reviderad 151111
Handlingsplan vid elevs frånvaro
(oanmäld frånvaro och sjukfrånvaro)
Skolplikt
Skollagen 7 kap:
En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda
utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet
fullgör sin skolplikt.
Om elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att
elevens vårdnadshavare samma dag underrättas om att eleven varit
frånvarande.
Ansvar
Ansvaret för att hjälpa elev med hög frånvaro tillbaka till skolan är
delat mellan vårdnadshavare och skola. Vårdnadshavarens ansvar är
att se till att barnet kommer till skolan. Skolans ansvar är att ordna
skolmiljön på ett sätt som ger eleven bästa möjliga
inlärningssituation.
LERUM100, v 1.0, 2008-07-25
På Aspenässkolan arbetar vi enligt följande:
 Det är varje ansvarspedagogs skyldighet att dokumentera elevs
frånvaro. Från och med VT-15 används Skola24.
Läsår 15/16
 Vid oanmäld frånvaro ska ansvarig pedagog ta kontakt med
vårdnadshavare skyndsamt enligt rutin nedan.
 Om ansvarig pedagog känner oro över hög frånvaro hos elev,
både långvarig och/eller ströfrånvaro, kontaktar pedagogen
vårdnadshavare som första åtgärd. Det är viktigt att pedagogen
får en bild av varför eleven inte kommer till skolan. Handlar det
om sjukdom eller finns det andra orsaker till frånvaron?
 Om frånvaron överstiger åtta dagar i följd eller åtta tillfällen
per termin kontaktar ansvarig pedagog skolsköterska och
rektor via mail. Information som bör finnas i mailet är: vilken
elev det gäller, omfattning av frånvaro, veckodagar och ev.
kända orsaker och vilken kontakt man har haft med
vårdnadshavare. Skolsköterska eller rektor kontaktar
vårdnadshavare.
 Vid behov utarbetar ansvarspedagogen, tillsammans med
vårdnadshavare, en plan för att öka elevens närvaro. Eventuellt
kan rektor eller en representant från elevhälsan medverka.
Uppföljningssamtal bokas.
 Om uppföljningssamtalet visar att problemen kvarstår tar
ansvarspedagogen upp ärendet vid nästkommande
nulägesmöte med elevfokus, alternativt kontaktas rektor och
skolsköterska.
 Ansvarspedagog och vårdnadshavare upprättar tillsammans ett
åtgärdsprogram utifrån föreslagna åtgärder.
 Om uppföljningen av åtgärdsprogrammet visar att problemet
kvarstår, kallar rektor till elevhälsomöte där beslut om insats
tas. På elevhälsomötet deltar vårdnadshavare,
ansvarspedagog, representant/er från elevhälsoteamet och
eventuellt någon från Individ- och familjeomsorgen, Barn- och
ungdomspsykiatrin eller annan samarbetspartner.
Läsår 15/16
Rutiner vid frånvaro
Förskoleklass
- Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till Skola24 innan kl
08.00 via telefon eller Skola24:s hemsida de dagar frånvaron
gäller.
- Om någon elev saknas, där vårdnadshavare ej
sjuk/frånvaroanmält, kontaktar pedagogen vårdnadshavare
skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Grundskolan
- Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till Skola24 innan kl
08.00 via telefon eller Skola24:s hemsida de dagar frånvaron
gäller.
- Om någon elev saknas, där vårdnadshavare ej
sjuk/frånvaroanmält, kontaktar pedagogen vårdnadshavare
skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Fritidshem - under lov
- Vårdnadshavare ringer fritidshemmet från kl. 8.00.
- Om någon elev saknas, där vårdnadshavare ej
sjuk/frånvaroanmält, kontaktar pedagogen vårdnadshavare
skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Läsår 15/16
Fritidsklubb - under lov
- Vårdnadshavare till elev som beställt lunch ringer och
meddelar att eleven inte kommer till fritidsklubben.
- Om elev som bokat lunch inte kommer till fritidsklubben och
vårdnadshavare inte meddelat detta, kontaktar pedagogerna
vårdnadshavare skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Idrottslärare, Slöjdlärare, Hemkunskapslärare
- Gällande pedagog loggar in på Skola24 för att kontrollera
närvaron.
- Om vårdnadshavare ej sjuk/frånvaroanmält kontaktar gällande
pedagog vårdnadshavare skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Vikarie
- Om vikarie saknar elev görs en avstämning i arbetslaget.
- Arbetslaget har ansvar för att kontakta vårdnadshavare
skyndsamt.
- Om vårdnadshavare ej går att nå kontaktas rektor eller
administratör.
Morgonomsorg
- Följ ditt barn till klubben och se till att det blir "ikryssat".
- Övrigt så gäller ovanstående rutiner.