xStockholms läns landsting i (3)

x
Stockholms läns landsting i (3)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-22 TRN 2015-0047
punkt 7
Handläggare:
Evert Kroes
Tillväxt- och regionplanenämnden
Nominering av förslag till ordförande för det regionala
strukturfondsprogrammet Stockholm för perioden
2014-2020
Ärendebeskrivning
Regeringen har, genom Näringsdepartementet, erbjudit Stockholms läns
landsting att tillsammans med Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
och Länsstyrelsen i Stockholms län, gemensamt nominera två personer, en
kvinna och en man, till ordförandeposten i strakturfondspartnerskapet för
Stockholms län.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-05-20
Skrivelse från Regeringskansliet, Näringsdepartementet, bilaga l
Sammansättning Strukturfondspartnerskapet, mars 2015, bilaga 2
Ärendets beredning
Valberedningen för Kommunförbundet i Stocldiolms län har samordnat
nomineringen i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockhalms läns landsting. Muntligt besked via KSL ger vid handen att förslaget
av ett namn till ordförandeposten uppfyller departementets formella önskemål.
Förslag tUl beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att tillstyrka nomineringen av Jelena Drenjanin (M) från Huddinge som ordförande för strakturfondspartnerskapet i programomrädet Stockholm avseende programperioden 20142020.
JIL
Stockholms läns landsting 2 (B)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-22 TRN 2015-0047
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Regeringen har, genom Näringsdepartementet, erbjudit Stockholms läns
landsting att tillsammans med Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
och Länsstyrelsen i Stockholms län, gemensamt nominera två personer, en
kvinna och en man, till ordförandeposten i strukturfondspartnerskapet för
Stockholms län.
Bakgrund
Inom varje av åtta regionala strukturfondsprogramområden och motsvarande område för de regionala handlingsplanerna för det nationella programmet för Europeiska socialfonden finns sedan 2007 ett regionalt strukturfondspartnerskap. Stockholms län är ett av dessa åtta områden. Strukturfondspartnerskapets huvudsaldiga uppgift är att prioritera projekt som
finansieras av strukturfonderna och därigenom säkerställa att genomförandet av struktur- och socialfondsprogrammen sker i enlighet med nationella
strategiska riktlinjer och regionala planer och program.
Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående frän de förvaltände myndigheterna. Partnerskapet i Stockholms län har en proaktiv roll
för genomförandet av strukturfondsarbetet i regionen i enlighet med Stockholmsmodellen, som beskrivs i det regionala strukturfondprogrammet i
Stockholm och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet
Strukturfondspartnerskapet består av förtroendevalda representanter för
kommuner och landsting samt av företrädare för arbetsmarlaiadens organisationer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, universitet/högskola,
näringslivet, samt intresseorganisationer och föreningar. Antalet förtroendevalda representanter skall överstiga antalet övriga ledamöter. För den
innevarande programperioden 2014-2020 består partnerskapet av 23 ledamöter. Ordföranden i varje partnerskap utses av regeringen. Ordföranden utser därefter ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett ytterligare nomineringsförfarande.
Efter samråd med landstinget och KSL har länsstyrelsen tidigare begärt
anstånd att komma in senare med nomineringsförslag för ordförandeposten vilket Näringsdepartementet beviljade. De regionala aktörerna kom
överens om att vänta in KSL:s nya förbundsstyrelse efter 2014 års kommunål val. Under tiden har partnerskapets nuvarande ordförande Erik Langby
fått regeringens uppdrag att bilda ett nytt strukturfondspartnerskap för
programperioden 2014-2020. Ordföranden har, i samråd med parterna
x
Stockholms läns landsting 3 (B)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-22 TRN 2015-0047
som är representerade i partnerskapet, tagit fram ett förslag till ledamöter.
Strukturfondspartnerskapet hade den 19 mars 2015 sitt första sammantrade i den nya sammansättningen. Partnerskapets ledamöter redovisas i
bilaga 2.
Den 21 april 2015 tillträdde KSL:s nya förbundsstyrelse varmed nomineringsprocessen för strukturfondspartnerskapets ordförandepost kunde
återupptas.
Överväganden
Ordföranden för det regionala strukturfondspartnerskapet är en betydelsefull person i det regionala utvecklingsarbetet och det är därför viktigt att
nomineringen har skett i en gemensam processes på politisk nivå i regionen
genom KSL:s valberedning. Partnerskapet har genom den s.k. Stock-
holmsmodellen fått en mer aktiv roll i strukturfondsarbetet för programpenoden 2014-2020. Partnerskapet ska mobilisera aktörer i regionen i syfte
att få en mer strategiskt användning av strukturfondsmedel i linje med befintliga regionala styrdokument. I det regionala strukturfondsprogrammet
för Regionalfonden och den regionala handlingsplanen för Socialfonden
anges RUFS 2010 som ett av regionens viktigaste styrdokument för kommande strukturfondsprojekt.
Det är därför värdefullt om nämnden tillstyrker nomineringen som nomineringsprocessen i Stockholms län resulterat i.
T. /ijc.^
—^ ^
Peter Haglund'
TF Förvaltningsdirektör
iveyt Kroes
Regionplanerare
Ankom
Stockholms läns landsting
TRN 2015-0047, Bilaga 1
A
20U-09- 1,2
!W}f^\
ttC.Ö<
^..m.±M
REGERINGSKANSLIET 2014-09-09
N2014/3672/RT
Näringsdepartementet Kommunförbundet Stockholms län
Stockholms läns landstings Tillväxt- och
regionplaneringsutskott
Länsstyrelsen i Stockholms län
Erbjudande att nominera förslag till ordförande för
strukturfondspartnerskapet för det regionala
strukturfondsprogrammet Stockholm
Regeringen kommer att inrätta strukturfondspannerskap för de åtta
regionala strukturfondsprogrammen och de regionala handlingsplanerna
i det nationella socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 samt utse
ordförande i samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap.
Härmed erbjuds ni att, tillsammans med motsvarande organisationer i ert
län i programområdet, gemensamt nominera två personer, en kvinna och
en man, till ordförandeposten i strukturfondspannerskapet för
Stockholm. Nomineringen bör föregås av samråd med representanter för
organisationer som kommer att ingå i strukturfondspartnerskapet. I
samband med nomineringen ska en redogörelse lämnas för hur samråd
gått till och med vilka samråd skett.
Regeringen avser att förordna ordförande för programperioden 20142020.
Regeringen önskar besked om de nominerade senast den 14 november
2014.
Ordförandes uppgifter
Ordförande ska leda arbetet i det regionala strukturfondspannerskapet.
Strukturfondspartnerskapet ska medverka i genomförandet av såväl de
regionala handlingsplanerna i det nationella socialfondsprogrammet som
de regionala strukturfonds? ro grammen genom, att prioritera mellan
projektansökningar.
Ordförande ska samråda med förvaltande myndighet (Tillväxtverkets
och Svenska ESF-rådets åtta regionala kontor) inför prioriteringsmöten.
Postadress
Telefonväxel
103 33 Stockholm
08-405 10 00
Besöksadress
Telefax
08-4113616
Master Samuelsgatan 70
£'-pos^; n [email protected]
En inledande uppgift för strukturfondspartnerskapets ordförande blir att
utse ledamöter i strukturfondspartnerskapet, efter ett regionalt
nomineringsförfarande. Regeringen kommer i samband med detta
entlediga nuvarande ledamöter och ordförande för programperioden
2007-2013, och i den mån beslut behöver fattas avseende den
programperioden, övertar strukturfondspartnerskapet för
programperioden 2014-2020 det ansvaret.
Ordförande kommer också att ingå som ledamot i
övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet.
Kostnader för att genomföra strukturfondspartnerskapens
prioriteringsmöten finansieras via de åtta regionala
s trukturfondspro grammen och det nationella socialfondsprogrammet.
Bakgrund
Partnerskapets huvudsakliga uppgift avses vara att yttra sig över vilka
ansökningar som ska prioriteras bland av förvaltande myndighet
godkända ansökningar om stöd till projekt.
Partnerskapet ska i sitt arbete samråda med de som har det regionala
utvecklings ansvaret i fråga om projektets överensstämmelse med det
regionala dllväxtarbetet i berörda län. För att säkerställa
strukturfondspartnerskapets regionala förankring ska
strukturfondspartnerskapets yttrande vara bindande i den förvaltande
myndighetens fortsatta handläggning.
För genomförandet av strukturfondsprogrammen har regeringen utsett
Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet till förvaltande myndigheter för de
regionala strukturfondsprogrammen respektive det nationella
socialfondsprogrammet.
Förvaltande myndighet har bl. a ansvar för att godkända projekt:
- stämmer överens med programmet och dess urvalsprinciper
- uppfyller de urvalskriterier som fastställts av övervakningskommittén
- bidrar till mål och resultat i programmet
- är i enhetlighet med gällande regelverk
- stämmer överens med specifika utlysningskriterier
Regeringen har den 28 maj fattat beslut om en ny nationell strategi för
regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Den. nationella strategin
syftar till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft i alla delar av landet 2014-2020.
Strategin avser bl. a att integrera EU:s sammanhållningspolitik i den
regionala tillväxt? olitiken. Detta ska vara vägledande i utveckling och
genomförande av regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier
och program inom det regionala tillväxtarbetet.
Strukturfondsparmerskapen har en viktig roll i genomförandet av
strategin samt verka för att resultat och mål uppnås enligt
strukturfondsprogrammen.
Med vänlig hälsning
C£'(a^/^^.
Marita Ljung
Statssekreterare
Bilaga: Strukturfondspartnerskapets sammansättning samt
nommenngsproces s.
Vid frågor kontakta
Daniel Karlsson, [email protected] eller
Lena Anttila, [email protected]:skansllet.se
f0^
Bilaga
REGERINGSKANSLIET 2014-09-09 N2014/3672/RT
Näringsdepartementet
BILAGA Strukturfondspartnerskapens sammansättning per
programområde samt nomineringsprocess
Nomineringsorocedur ledamöter i SFP
Ordförande i strukturfondspartnerskapet ska utse övriga ledamöter l
strukturfondspartnerskapet efter ett öppet nomineringsförfarande enligt
de grunder som regeringen bestämmer. Partnerskapet ska bl. a bestå av
förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda
län, i vissa fall för Sametinget, och för myndigheter, liksom av
företrädare för arbetsmarknadens organisationer samt
intresseorganisationer och föreningar.
Strukturfondspartnerskapet ska ha en jämn könsfördelning och sträva
efter en spridning i ålder och bakgrund.
I sammansättningen ska också beaktas att strukturfondspannerskapet
har kunskap om landsbygdsutveckling, bredband, hållbar utveckling,
europeiskt territoriellt samarbete samt Horisont 2020.
Ledamoten ansvarar för den sammanfattande bedömningen ur ett
regionalt perspektiv utifrån sitt expertområde. Den organisation som
ledamoten företräder ansvarar för att dennes arbete i SFP kan utföras på
ett bra sätt när det gäller förberedelsearbete, genomförande av möten
och eventuellt efterarbete.
Nominerings pro ce dur:
Nomineringsproceduren kommer att initieras av Närings departementet i
avvaktan på att ordförande utses av regeringen. Förslag till ledamöter
inlämnas till Näringsdepartementet f.v.b. till ordföranden.
Två personer, en man och en kvinna, ska nomineras för varje
ledamotspost, l syfte att uppnå jämn könsfördelning.
Postadress Tefefonväxef E-post: [email protected]
103 33 Stockholm 08-4051000
Besölisadress Telefax
Mäster Samuelsgatan 70 08-411 36 16
Kommuner och landsting i respektive programområde inbjuds att
gemensamt nominera förslag till ledamöter enligt fördelning
nedan.
Arbetsmarknadens organisationer, d.v.s. LO, SACO TCO, SKL,
KFO och Svenskt Näringsliv inbjuds att gemensamt nominera
förslag till ledamöter enligt fördelning nedan.
Länsstyrelserna i programområdet inbjuds att gemensamt
nominera förslag till ledamöter enligt fördelning nedan. De
länsstyrelser som har det regionala utvecklings ansvaret ska vara
representerade i SFP.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i programområdet
inbjuds att nominera förslag till ledamöter enligt fördelning
nedan.
Universitet/Högskola i programområdet inbjuds att gemensamt
nominera förslag till ledamöter enligt fördelning nedan.
Näringslivet, d.v.s. Företagarna, Handelskammaren, LRF, inbjuds
att gemensamt nominera förslag på ledamöter enligt fördelning
nedan.
Intresseorganisationer och föreningar d.v.s. Coompanion, HSO,
Hela Sverige ska leva
inbjuds att gemensamt nominera förslag på ledamöter enligt
fördelning nedan.
Sametinget i berörda programområden inbjuds att gemensamt
nominera förslag till ledamöter enligt fördelning nedan.
REGERINGSKANSLIET
Östra JVIellansverige
5 län
Kommun
Arbetsmarkna
er &
dens org.
Länsstyrelser
2 per län
+3
Totalt
13
Universitet
Näringsliv
/
Arbetsförmedling
Landsting
Antal
Försäkringskassa/
Intresseorganisationer
& föreningar
Högskola
4
3
2
l
Kommun
Arbetsmarkna
Länsstyrelser
Försäkringskassa/
Universitet
er &
dens org.
l
l
25
Småland med öarna
4 län
/
Arbetsförmedling
Landsting
Antal
2 per län
+3
Totalt
11
3
2
2
21
Postadress
Telefonväxel
103 33 Stockholm
08-405 1000
Besäksadress
Telefax
Mäster Samuelsgatan 70
08-411 36 16
Näringsliv
£-pos^; [email protected]
Intresseorganisationer
& föreningar
Högskola
l
l
l
Norra Mlellansverige
3 län
Kommun
Arbetsmarkna
er &
dens org.
Länsstyrelser
Försäkringskassa/
Universitet
Näringsliv
/
Arbetsförmedling
Landsting
Intresseorganisationer
8£ föreningar
Högskola
Antal
4 per läu
Totalt
12
4
2
2
l
Komm.un
Arbets markna
Länsstyrelser
Försäkringskassa/
Universitet
er &
dens org.
Arbetsförmedling
/
l
l
23
Västsverige
2 län
6 per län
Totalt
12
23
latresseorganisatione
r & föreningar
Högskola
Landsting
Antal
Näringsliv
4
2
2
l
l
l
Skåne - Blekinge
2 län
Kommun
Arbetsmarkna
er &
dens org.
Länsstyrelser
Försäkringskassa/
Universitet
Arbetsförmedling
/
Landsting
Antal
6 per län
Totalt
12
Näringsliv
Intresseorganisatio
ner & föreningar
Högskola
2
4
l
2
l
l
23
Övre Norrland
2 län
Kommu
Arbetsmarkna
ner &
dens org.
Länsstyrelser
Landstin
Näringsliv
Försäkringskassa
Universitet
/
/
&
Arbetsförmedling
Högskola
föreningar
Intresseorg.
Sametinget
_g_
Antal
5 per
län +1
Totalt
11
25
4
3
2
l
l
l
2
Mellersta Norrland
2 län
Kommu
Arbetsmarkna
ner 8c
dens org.
Länsstyrelser
Näringsliv
Försäkringskassa/
Universitet
Arbetsförmedling
/
&
Högskola
föreningar
Lands tin
Intresseorg.
Sametinget
_s_
Antal
5 per
län +1
11
Totalt
4
3
2
l
Försäkringskassa/
Universitet
Arbetsförmedling
/
l
2
l
25
Stockholm
l län
Kommu
Arbetsmarkaade
ner &
ns org.
Länsstyrelser
_s_
23
12
Intresseorg.
& föreningar
Högskola
Lands tin
Totalt
Näringsliv
4
2
2
l
l
l
x
Stockholms läns landsting i (2)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen BILAGA 2
2015-05-19 TRN 2015-0047
Sammansättning
Strukturfondspartnerskapet Stockholm
mars 2015
Ordförande
Erik Langby (M:)
Ledamöter
Kommuner och landsting
Torbjörn Rosdahl (M), Sollentuna (SLL)
Jelena Drenjanin (M), Huddinge
Sten Nordin (M), Stockholm
Adam Reuterskiöld (M), Ekerö
Mats Siljebrand (FP), Södertälje
Ann-Christin Frickner (C), Upplands Väsby
Lars Bryntesson (S), Sigtuna
Jens Sjöström (S) Botl<yrka (SLL)
Nanna Wildiolm (S), Stockholm (SLL)
Emilia Bjuggren (S), Stockholm
Malin Åberg Aas (MP), Värmda
Catharina Wahlgren (V), Norrtälje
Arbetsmarknadens organisationer
Heidi Svärd (LO)
Louis Philipsson (TCO)
Lisa Gemell (SACO)
Petter Skogar (KFO)
Länsstyrelsen
Chris Heister
Mats Hedenström
Försäkringskassan
Stefan Stenberg
Arbetsförmedlingen
Pia Ackmark
Universitet och högskolor
Arne Johansson, KTH
Näringsliv, ledamot
Eva Wigren (Teknikföretagen)
Intresseorganisationer och föreningar
Kjell Johansson (Coompanion)
x
Stockholms läns landsting 2 (2)
BILAGA 2
2015-05-19 TRN 2015-0047
Ersättare
Länsstyrelsen
Magdalena Bosson
Carina Udden
Försäkringskassan
Ära Zarei
Arbetsförmedlingen
Annie Rubensson
Universitet och högskolor
Astri IVturén, SU
Näringsliv, ersättare
Martin Magnusson (LRF)
Intresseorganisationer och föreningar
Lena Ringstedt (HSO)