Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande

ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
1 (12)
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm
Ansökan om upphandlingsskadeavgift
Sökande
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
Motpart
Stockholms läns landsting, Box 22550, 104 22 Stockholm
Saken
Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 § 3 lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU)
_____________________________
Yrkande
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 17 kap. 1 § 3 LOU beslutar
att Stockholms läns landsting ska betala 10 000 000 (tio miljoner) kronor i
upphandlingsskadeavgift.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
2 (12)
Grunder
1.
Stockholms läns landsting (landstinget) har brutit mot LOU genom att den
14 juli 2014 ingå avtal med PR Vård Hemsjukvård AB (PR Vård) om basal
hemsjukvård avseende kvällar, nätter och helger, se bilaga 1. Avtalet har
ingåtts utan föregående annonsering enligt 15 kap. 4 § LOU trots att
förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. Det ingångna avtalet
utgör därmed en otillåten direktupphandling.
Bakgrund och omständigheter
Landstingets upphandling av basal hemsjukvård under åren 2009–2012
2.
Landstinget genomförde under hösten 2009 en annonserad upphandling
avseende basal hemsjukvård för kvällar och nätter klockan 17:00–08:00 året
om. Landstinget hade enligt en option möjlighet att utvidga hemsjukvården
till att omfatta även lördag, söndag och helgdag klockan 08:00–17:00.
3.
Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller
motsvarande och som är sammanhängande över tid. Inom landstinget
bedrivs den basala hemsjukvården under vardagar dagtid enligt uppdraget i
vårdval Husläkarverksamhet och övrig hemsjukvård bedrivs genom
upphandlade tjänster enligt LOU.
4.
Upphandlingen 2009 genomfördes som ett förenklat förfarande enligt
15 kap. LOU och var indelad i åtta geografiska områden1 (anbudsområden).
Efter avslutad upphandling ingick landstinget åtta avtal med fyra olika
leverantörer för samtliga anbudsområden. Tilldelningsbeslut meddelades
den 1 december 2009 och landstinget slöt avtal med leverantörerna PR Vård,
Legevisitten AB, Löwet ASIH AB samt Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.2
5.
Samtliga dessa avtal gällde under perioden den 1 maj 2010–30 april 2013 med
möjlighet till ytterligare två års förlängning. Avtalen kunde således, efter
utnyttjande av förlängningsmöjligheten, som längst löpa till och med den
30 april 2015.
6.
Under år 2012 förlängde landstinget sju av de åtta avtalen. Avtalet för
anbudsområdet Nacka Värmdö förlängdes dock inte. Samma år valde
Områdena omnämns i förfrågningsunderlaget som Innerstaden, Söderort, Västerort, Sydväst,
Sydost, Nacka/Värmdö, Nordväst och Nordost.
2 Landstinget slöt avtal med PR Vård Hemsjukvård AB (organisationsnummer 556626-9691)
avseende anbudsområdena Innerstaden, Söderort, Sydväst, Nordväst och Nordost, Legevisitten AB
(organisationsnummer 556613-5075) avseende anbudsområde Sydost, Löwet ASIH AB
(organisationsnummer 556140-4582) avseende anbudsområde Västerort och Familjeläkarna i
Saltsjöbaden AB (organisationsnummer 556740-1756) avseende anbudsområde Nacka/Värmdö).
1
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
3 (12)
landstinget även att utnyttja optionen i avtalen om att utvidga den basala
hemsjukvården till att gälla även dagtid under helger och helgdagar.
Utökningen av basal hemsjukvård på dagtid under helger började gälla från
och med den 1 januari 2013.
7.
För anbudsområdet Nacka Värmdö beslutade landstinget att genomföra en
ny upphandling och annonserade denna i november 2012. Upphandlingen
avsåg basal hemsjukvård för alla kvällar och nätter klockan 17:00–08:00 samt
lördag, söndag och helgdag 08:00–17:00. Tilldelningsbeslut meddelades den
7 februari 2013. Landstinget ingick därefter avtal med leverantören Vårdpilen
AB (Vårdpilen). Avtalet gällde under perioden den 1 maj 2013–30 april 2015.
Planeringen att kommunalisera hemsjukvården
8.
Landstinget har under Konkurrensverkets utredning uppgett att planerna
avseende kommunalisering av hemsjukvården har påverkat dess
förutsättningar att planera hemsjukvårdsverksamheten och hanteringen av
upphandlingar.
9.
År 2009 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), i samarbete med
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), i uppdrag att utreda framtida
samverkansformer mellan den landstingsdrivna hemsjukvården och den
kommunala hemtjänsten, se bilaga 2.
10. Under år 2010 beslutade regeringen att tillsätta en nationell samordnare som
skulle stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för
hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget var
att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den
kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet.3 I samband
med detta startades det gemensamma projektet Hemsjukvård 2015 mellan
landstinget och Kommunförbundet Stockolms län, se bilaga 2.
11. Genom projektet Hemsjukvård 2015 föreslogs att hemsjukvården skulle
överföras till 26 kommuner inom Stockholms län med skatteväxling. Det
uppgavs att kommunaliseringen/förändringen av hemsjukvården skulle
kunna genomföras från och med år 2015. I december 2012 beslutade HSN att
godkänna det förslag som HSF presenterade avseende inriktning och
omfattning av Hemsjukvård 2015, se bilaga 3.
12. Med anledning av beslutet utreddes under hösten 2012 de ekonomiska
förutsättningarna och skatteväxlingsfrågorna för övertagandet närmare. I maj
2013 konstaterades att det fanns främst två problem med övertagandet. Dels
Se Kommittédirektiv 2010:71 En nationell samordnare för hemsjukvård samt Kommunaliserad
hemsjukvård (SOU 2011:55).
3
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
4 (12)
förelåg stora skillnader i de verksamhetsvolymer som skulle föras över till
respektive kommun, vilket också innebar olika kostnader i relation till
skatteväxlingens konsekvenser för kommunerna. Dels fanns det olikheter
avseende landstingets delegering till kommunerna, vilket påverkade
förutsättningarna att nå den enighet mellan de 26 kommunerna som krävdes
för att genomföra överflyttningen. Problemen med att nå enighet avseende
delegeringen berodde på att vissa kommuner hade utfört landstingets
hemvårdsinsatser utan vederlag, medan andra kommuner hade erhållit
vederlag och vissa kommuner hade valt att inte utföra några insatser alls.
13. Mot bakgrund av de svårigheter som hade identifierats angav KSL och HSF
den 27 respektive 28 maj 2013 att någon överflyttning av hemsjukvården inte
skulle bli aktuell under år 2015, se bilaga 4. Projektet Hemsjukvård 2015
övergick till att heta ”Sammanhållen vård om omsorg” och skulle bl.a.
utarbeta en planering och organisation av den framtida hemsjukvården. HSF
angav i tjänsteutlåtande i maj 2014 att en ny organisation för hemsjukvården
kunde implementeras tidigast den 30 april 2016, men sannolikt senare, se
bilaga 5. Enligt landstingets uppgifter till Konkurrensverket förs fortfarande
diskussioner kring hur hemsjukvården ska organiseras i framtiden.
Landstingets tilläggsavtal för samtliga anbudsområden
14. Den 26 maj 2014 gav HSF i förslag till HSN att PR Vård, Legevisitten AB och
Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB (Praktikertjänst)4 fortsatt skulle utföra
hemsjukvården i de avtalsområden som tilldelats dem i upphandlingen 2009,
se bilaga 5. Anledningen till den föreslagna förlängningen var den pågående
utredningen hur den framtida hemsjukvården skulle organiseras samt
förberedelser med eventuella försöksverksamheter inom ramen för projektet
”Sammanhållen vård och omsorg”, se punkt 13 ovan. I svar till
Konkurrensverket har landstinget anfört att avgörande för HSF:s förslag var
den stora osäkerhet som uppkommit efter förseningen av inriktningsbeslutet.
Eftersom en ny organisation för hemsjukvården kunde implementeras
tidigast den 30 april 2016, men sannolikt senare, ansågs det föreligga skäl att
förnya avtalen. Förslaget innebar att det fortsatta åtagandet skulle gälla
under perioden den 1 maj 2015–30 april 2016 med möjlighet till ett års
förlängning.
15. Vad gällde anbudsområdet Nacka och Värmdö ansåg HSF att avtalet med
Vårdpilen inte skulle förnyas eftersom det förekommit brister i utförandet av
hemsjukvården. Av den anledningen föreslog HSF att landstinget skulle byta
leverantör och att det skulle inledas förhandlingar med Stockholms läns
Löwet ASIH AB och Praktikertjänst Geriatrik AB hade genomgått en fusion och därefter bytt namn
till Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB.
4
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
5 (12)
sjukvårdsområde (SLSO) för att få SLSO att överta uppdraget senast den
1 maj 2015.
16. Den 17 juni 2014 beslutade HSN i enlighet med HSF:s förslag (se punkten
ovan), se bilaga 6.
17. Landstinget slöt därefter vad som anges vara tilläggsavtal med PR Vård den
14 juli 2014 avseende anbudsområdena Innerstaden, Söderort, Sydväst,
Nordväst och Nordost5, se bilaga 1, samt med Praktikertjänst den 2 juli 2014
avseende anbudsområdet Västerort, se bilaga 7. Avtalen gäller under
perioden den 1 maj 2015–30 april 2016 med möjlighet till ett års förlängning.
18. Den 30 juni 2014 undertecknade landstinget vad som anges vara ett
tilläggsavtal med Legevisitten AB avseende anbudsområde Sydost.
Legevisitten AB undertecknade dock samma avtal först den 11 mars 2015.
Avtalet gäller under perioden den 1 maj 2015–30 april 2016 med möjlighet till
ett års förlängning.
19. Enligt de uppgifter som landstinget har lämnat till Konkurrensverket stod
det klart för landstinget i mitten av september 2014 att SLSO inte skulle ta
över uppdraget avseende anbudsområdet Nacka och Värmdö och att ett avtal
mellan landstinget och SLSO inte skulle träffas. Den främsta anledningen till
detta var att SLSO inte accepterade de ersättningsnivåer som landstinget
hade erlagt genom de upphandlande tjänsterna utan krävde högre
ersättningsnivåer. Under samma period hade Vårdpilens verksamhet
stabiliserats och i november 2014 fick landstinget information om att
Vårdpilen hade övergått till att vara ett helägt dotterbolag i Aleris Holding
AB. Landstinget har uppgett att efter kompletterade uppgifter om de nya
ägarförhållandena och en skriftlig intresseanmälan om att fortsätta åtagandet
att utföra den aktuella tjänsten ställde sig landstinget positivt till att ge
Vårdpilen fortsatt förtroende. Landstinget undertecknade därefter den
9 februari 2015 ett tilläggsavtal med Vårdpilen avseende anbudsområdet
Nacka och Värmdö, gällande under perioden 1 maj 2015-30 april 2016 med
möjlighet till ett års förlängning.
20. Inget av de tilläggsavtal som landstinget ingått med PR Vård, Praktikertjänst,
Legevisitten och Vårdpilen har omfattas av de ursprungliga annonserade
upphandlingarna. Eftersom alla förlängningsoptioner redan utnyttjats är
samtliga dessa tilläggsavtal att betrakta som nya kontraktstilldelningar. Inget
av tilläggsavtalen har föregåtts av annonsering. Konkurrensverkets ansökan
Landstinget slöt endast ett (1) tilläggsavtal med PR Vård där de fem anbudsområdena Innerstaden,
Söderort, Sydväst, Nordväst och Nordost inkluderats. I de ursprungliga avtalen mellan landstinget
och PR Vård utgjorde respektive anbudsområde ett separat avtal.
5
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
6 (12)
om upphandlingsskadeavgift avser dock endast det avtal som landstinget har
ingått den 14 juli 2014 med PR Vård.
Avtalet mellan landstinget och PR Vård den 14 juli 2014
21. Det avtal som ligger till grund för ansökan om upphandlingsskadeavgift är
således det avtal om basal hemsjukvård som landstinget ingick med PR Vård
den 14 juli 2014, se bilaga 1. Som ovan nämns gäller avtalet under perioden
den 1 maj 2015–30 april 2016 med möjlighet till ett års förlängning.
Uppdragsbeskrivningen och innehållet i vårdtjänsterna är samma som i
tidigare avtal från år 2009, medan ersättning och ersättningstak har ändrats.
22. Det aktuella avtalet avser tjänster som enligt bilaga 3 till LOU är s.k.
B-tjänster (kategori hälsovård och socialtjänster). För upphandling av sådana
tjänster ska 15 kap. LOU tillämpas (1 kap. 2 § LOU).
Avtalets kontraktsvärde
23. Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas
enligt kontraktet. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler
beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten även beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (15 kap. 3 a § LOU).
24. Enligt landstinget uppgår ersättningstaket för avtalet till 124 800 000 kronor
för första året, se bilaga 8. Eftersom även förlängningsklausulen ska beaktas
vid kontraktsvärdesberäkningen uppgår avtalets värde till 249 600 000 kronor
(124 800 000 x 2). Även värdet av det avtal som har tecknats med
Praktikertjänst (se punkt 17) ska enligt Konkurrensverkets mening räknas
med, detta eftersom avtalet rör en direktupphandling av samma slag. Det är
samma typ av vård som avses i båda avtalen och som år 2009 ingick i samma
upphandling. Tilläggsavtalen har även tecknats med några dagars
mellanrum. Det finns således ett naturligt samband både i tid och beträffande
innehåll mellan de två avtalen. Detta innebär att båda tilläggsavtalens totala
värden ska sammanräknas vid beräkningen av kontraktsvärdet av det avtal
som ingicks med PR Vård.6
25. Landstinget har uppgett att ersättningstaket för avtalet med Praktikertjänst
uppgår till 31 900 000 kronor för första året, se bilaga 8.7 Eftersom även
förlängningsklausulen ska beaktas vid beräkningen uppgår avtalets värde till
63 800 000 kronor (31 900 000 x 2). Det totala kontraktsvärdet uppgår således
till 313 400 000 kronor (249 600 000 + 63 800 000).
6
7
Prop. 2009/10:180 del 1 s. 292 f.
Notera att ”Löwet ASIH” bytt namn till Praktikertjänst, se not 4.
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
26. De två tilläggsavtal som landstinget har ingått med Vårdpilen och
Legevisitten har slutits under räkenskapsåret 2015 och ingår därför inte vid
beräkningen av avtalets kontraktsvärde.
Avtalet mellan landstinget och PR Vård är en otillåten
direktupphandling
27. Enligt huvudregeln i 15 kap. 4 § LOU ska upphandlingar annonseras och alla
leverantörer ska därigenom få möjlighet att lämna anbud. Upphandlingar
med ett värde som understiger den så kallade direktupphandlingsgränsen
behöver inte annonseras. För att avtal med ett värde som överstiger
direktupphandlingsgränsen ska få ingås utan föregående annonsering krävs
att något av de särskilt angivna undantagen i LOU är tillämpliga.
Undantagen från skyldigheten att annonsera upphandlingar ska tolkas
restriktivt.8
28. Eftersom avtalets värde uppgår till 313 400 000 kronor skulle upphandlingen
enligt huvudregeln ha annonserats enligt 15 kap. 4 § LOU. Konkurrensverket
kan konstatera att avtalet inte har föregåtts av någon annonsering och
därmed utgör avtalet en direktupphandling som är otillåten om det inte
förelegat skäl att underlåta annonsering.
Det förelåg inte några skäl att underlåta annonsering av avtalet
29. Landstinget har fått tillfälle att yttra sig över ett utkast till ansökan om
upphandlingsskadeavgift och därvid bl.a. uppgett att det förelåg synnerliga
skäl enligt 15 kap. 3 § andra stycket LOU att ingå de aktuella avtalen utan
föregående annonsering. Vid tidpunkten för avtalens tecknande var det
oklart hur den framtida hemsjukvården skulle organiseras samt vilken roll i
verksamheten landstinget skulle ha framöver.
30. Landstinget har under Konkurrensverkets utredning uppgett bl.a. följande.
När den planerade kommunaliseringen av hemsjukvården inte kunde
realiseras år 2015 medförde det stora svårigheter att bedöma den aktuella
verksamhetens framtida huvudmannaskap och organisation. Det försvårade
också landstingets förutsättningar att planera och hantera eventuella
upphandlingar. Att ingå det aktuella tilläggsavtalet med PR Vård var enligt
landstinget nödvändigt för att temporärt säkerställa en fortsatt patientsäker
hemsjukvård. Enligt landstinget var huvudskälet att säkerställa att driften av
Se bl.a. mål 199/85 Kommissionen mot Italien punkt 14, de förenade målen C-20/01 och C-28/01
Kommissionen mot Tyskland punkt 58, mål C-385/02 Kommissionen mot Italien, punkt 19, mål C-394/02
Kommissionen mot Grekland, punkt 33 och mål C-26/03 Stadt Halle, punkt 46, prop. 2001/02:142 s. 99,
prop. 2006/07:128 s. 291 samt Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i RÅ 2005 ref 10, RÅ 2008
ref 79 och RÅ 2009 not 134.
8
7 (12)
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
8 (12)
landstingets åtagande avseende hemsjukvård kvällar, nätter och helger skulle
fortgå även efter avtalets upphörande den 30 april 2015. Vidare anges att
hemsjukvården kräver kontinuitet och att vårdgivare behöver rimliga
förutsättningar att planera en eventuell fortsatt verksamhetsdrift.
31. Konkurrensverket anser självfallet att det är absolut nödvändigt att
hemsjukvårdstjänster utförs, däremot har det inte varit nödvändigt att ingå
tilläggsavtalet med PR Vård utan föregående annonsering i förevarande fall.
32. Landstinget har hänvisat till att det förelegat synnerliga skäl för att underlåta
annonsering i det aktuella fallet. Uttrycket synnerliga skäl innebär att
direktupphandling endast får utnyttjas i undantagsfall.9 Regeln är främst
avsedd för sådana oförutsedda händelser som den upphandlande
myndigheten inte själv kunnat råda över. Eventuell uppkommen brådska att
tilldela ett avtal får således inte bero på bristande planering från
myndighetens sida.10 Skäl för kontraktstilldelning utan föregående
annonsering kan exempelvis föreligga om det förelåg synnerlig brådska att
tilldela det aktuella avtalet. För att ett avtal ska få slutas utan föregående
annonsering med stöd av undantaget för synnerlig brådska i LOU, krävs att
det är fråga om en anskaffning som är absolut nödvändig. En upphandlande
myndighet måste ha kontroll över sin verksamhet och sina kommande
inköpsbehov för att kunna bedöma när upphandlingar behöver genomföras
och för att motverka att hamna i ett avtalslöst tillstånd.
33. Konkurrensverket konstaterar att det redan i maj 2013 stod klart för
landstinget att en överföring av hemsjukvården inte skulle ske under år 2015,
se punkt 13 i denna ansökan. Vid denna tidpunkt borde landstinget ha insett
att det förelåg en överhängande risk att man skulle hamna i ett avtalslöst
tillstånd från och med den 1 maj 2015. Avtalet med PR Vård hade vid tillfället
en kvarvarande löptid om cirka 2 år. Därefter framkom under maj månad
2014 uppgifter om att en ny organisation för hemsjukvården tidigast kunde
implementeras den 30 april 2016, men sannolikt ännu senare.
34. Landstingets beslut att sluta tilläggsavtalet fattades den 17 juni 2014, cirka
10,5 månader innan det befintliga avtalet skulle löpa ut. Genom den
information som landstinget erhöll redan i maj 2013, fanns god tid att planera
för hur hemsjukvården skulle bedrivas efter att avtalet löpte ut den 30 april
2015. Även vid tidpunkten när beslut om att ingå tilläggsavtalen togs, i juni
2014, hade landstinget kunnat upphandla tjänsterna för en kortare period i
avvaktan på beslut om den framtida hemsjukvården. 11 Landstinget har
Se prop. 2006/07:128 s. 429.
Se prop. 2001/02:142 s. 99.
11 Det kan i sammanhanget erinras om att landstinget i november 2012, efter att ha beslutat att inte
förlänga avtalet avseende Nacka Värmdö, annonserade en ny upphandling av hemsjukvården i
9
10
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
därför haft god tid att säkerställa hemsjukvården och motverka att ett
avtalslöst tillstånd uppstod den 1 maj 2015. Det har heller inte framkommit
några andra omständigheter som motiverar ett undantag från den absoluta
huvudregeln att alla upphandlingar ska annonseras.
35. Sammanfattningsvis anser Konkurrensverket att de omständigheter som
landstinget har hänvisat till har legat inom myndighetens kontroll och att
dessa inte medför att direktupphandlingen har varit tillåten. Det föreligger
därmed inte några skäl som gjorde det möjligt att tilldela det aktuella avtalet
utan föregående annonsering. Det ingångna avtalet utgör därför en otillåten
direktupphandling.
Upphandlingsskadeavgift
36. Vid en otillåten direktupphandling får en allmän förvaltningsdomstol efter
ansökan av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska
betala en upphandlingsskadeavgift (17 kap. 1 § 3 LOU). Det finns inget krav
på att den upphandlande myndigheten ska ha agerat med uppsåt eller av
oaktsamhet för att en avgift ska kunna dömas ut. Bristande kännedom om
gällande rätt eller missförstånd om lagstiftningens innehåll utgör inte heller
någon ursäkt för en överträdelse.12
37. En upphandlingsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskräckande. Syftet med avgiften är bl.a. att säkerställa att upphandlingsreglerna
följs och att skattemedlen används på ett korrekt sätt.13
Tidsfristen för Konkurrensverkets ansökan
38. En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts. En ansökan får dock inte göras
innan tidsfristen för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet har löpt
ut (17 kap. 7 § LOU).
39. Det avtal som ansökan gäller är undertecknat av parterna den 30 juni 2014
respektive den 14 juli 2014. Ett bindande avtal har därmed uppkommit den
14 juli 2014 och en ansökan om upphandlingsskadeavgift ska ha inkommit
till domstolen inom ett år från det datumet.
Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek
40. En upphandlingsskadeavgift ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst tio
miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.
detta område och kunde ingå ett konkurrensutsatt tvåårigt avtal från och med den 1 maj 2013,
således inom sex månader från annonseringen.
12 Prop. 2009/10:180 del 1 s. 193 och s. 368.
13 A prop. s. 196–197.
9 (12)
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
10 (12)
Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 15 kap. 3 a § (17 kap. 4 § LOU).
Det högsta avgiftsbeloppet är reserverat för särskilt graverande fall.14
Konkurrensverket har beräknat kontraktsvärdet till 313 400 000 kronor (se
punkt 25 ovan).
41. Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl (17 kap. 5 § LOU).
42. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska bestämmas med hänsyn till alla
relevanta omständigheter i det enskilda fallet inom ramen för avgiftens avskräckande syfte. Utgångspunkten är att avgiften ska bestämmas så att myndigheten, och även andra myndigheter, följer LOU. Ju allvarligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp bör avgiften fastställas till.15
43. Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska hänsyn tas till såväl försvårande
som förmildrande omständigheter. Det ska även vägas in hur klar överträdelsen kan anses vara. Omständigheten att t.ex. rättsläget är oklart kan påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses mindre allvarlig. Däremot
kan sanktionsvärdet anses högre om ett avtal löper under en förhållandevis
lång tid eller avser ett högt värde. Även förhållanden hos den upphandlande
myndigheten som exempelvis ett upprepat beteende att göra otillåtna direktupphandlingar kan ses som en försvårande omständighet. Att en upphandlande myndighet har drabbats av andra negativa ekonomiska konsekvenser
till följd av överträdelsen kan dock i vissa fall ses som en förmildrande omständighet.16 Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet och sanktionsvärdet ska därför ofta
vara högt.17
44. I detta fall är det fråga om en otillåten direktupphandling. Det fanns ingen
möjlighet till någon ytterligare förlängning av avtalet i den ursprungliga
upphandlingen. Landstinget har inte heller haft möjlighet att ingå avtalet
utan föregående annonsering eftersom landstinget sedan maj 2013 haft
vetskap om att kommunaliseringen av hemsjukvården inte skulle bli
verklighet 2015 och ändå inte under dessa två år genomfört någon ny
annonserad upphandling för att undvika ett avtalslöst tillstånd efter den
30 april 2015. Mot denna bakgrund anser Konkurrensverket att överträdelsen
är klar.
Se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande HFD 2014 ref. 69.
Prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och s. 369–370.
16 A. prop. s. 197–198 och s. 369–370.
17 Se prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och jfr exempelvis HFD 2014 ref. 69 och Kammarrätten i
Göteborgs domar den 20 november 2014 i mål nr 4402-14 och den 2 december 2014 i mål nr 4915-13.
14
15
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
11 (12)
45. Den omständigheten att landstinget tidigare har genomfört otillåtna
direktupphandlingar bör beaktas vid bestämmandet av avgiftens storlek.18
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 27 juni 2014 i mål nr 30512-13
beslutat att bifalla Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift
med anledning av en otillåten direktupphandling avseende kopiatorer.
Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som den 25 september
2014 i mål nr 5322-14 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.
Kammarrättens beslut har inte överklagats och därmed vunnit laga kraft.
Därtill har Konkurrensverket lämnat in ytterligare två ansökningar om
upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende
otillåtna direktupphandlingar som landstinget har gjort (ansökan den
4 december 2014, förvaltningsrättens mål nr 29514-14 samt ansökan den
19 december 2014, förvaltningsrättens mål nr 30818-14) Enligt
Konkurrensverkets mening måste dessa omständigheter tillmätas betydelse
vid fastställandet av sanktionsvärdet. Några övriga förmildrande eller
försvårande omständigheter har inte bedömts föreligga.
46. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga 10 000 000 kronor. En lägre
avgift än det högsta möjliga beloppet kan enligt Konkurrensverkets
bedömning inte komma i fråga i detta fall med hänsyn till hur klar
överträdelsen är, det avsevärt höga kontraktsvärdet samt landstingets
upprepade beteende att vidta otillåtna direktupphandlingar.
47. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser
Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på 10 000 000 kronor är en
avskräckande och proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen.
_____________________________
Per Karlsson
Magnus Ehn
18
Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 november 2014 i mål nr 4402-14.
ANSÖKAN
2015-06-22 Dnr 416/2015
Bifogas
Bilaga 1
Avtal den 14 juli 2014 med PR Vård
Bilaga 2
Landstingets svar den 25 mars 2015 till Konkurrensverket
Bilaga 3
Tjänsteutlåtande den 5 november 2012, Hemsjukvård 2015 - inriktning
Bilaga 4
Information av KSL och HSN avseende Hemsjukvård 2015, daterad den 27 maj
2013 respektive 28 maj 2013
Bilaga 5
Beslutsunderlag avtalsförlängningar (Tjänsteutlåtande 2014-05-26)
Bilaga 6
Beslut om att sluta tilläggsavtal, daterat den 17 juni 2014
Bilaga 7
Avtal den 2 juli 2014 med Praktikertjänst
Bilaga 8
Uppgifter från landstinget om respektive tilläggsavtals maximala ersättningstak per
avtalsår
12 (12)