Lathund för datainsamling på skolor

Läsår 2015-2016
KUPOL – en studie om
skolmiljöns betydelse för
ungdomars hälsa
LATHUND FÖR DATAINSAMLING
Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad
medverkan i Kupol innebär för just dig. Läs det eller de avsnitt som gäller dig.
Innehåll
1.
Kort om datainsamlingen i Kupol ..................................................................................................... 1
2.
Till dig som är rektor ............................................................................................................................. 3
2.1 Kontaktperson ........................................................................................................................................................ 3
2.2 Rektorsenkät ........................................................................................................................................................... 3
2.3 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9 ........................................................................................................................ 3
2.4 Enkäter till elever i åk 9 (alla) .......................................................................................................................... 3
2.5 Enkäter till lärare (alla) .......................................................................................................................................3
2.6 Bekräftande av klass.............................................................................................................................................3
3.
2.7 Salivprovtagning åk 9........................................................................................................................................... 4
2.8 Frånvarouppgifter för elever i åk 8 & åk 9 .................................................................................................. 4
Till dig som fungerar som kontaktperson...................................................................................... 5
3.1 Bekräftande av klass............................................................................................................................................. 5
3.2 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9 ........................................................................................................................ 5
3.4 Enkät till elever i åk 9 (alla)............................................................................................................................... 6
4.
5.
6.
7.
8.
3.5 Enkät till lärare (alla) ........................................................................................................................................... 7
3.6 Registrerade uppgifter om elever åk 8 & åk 9 ........................................................................................... 7
Till dig som är mentor i åk 8 eller i åk 9 ......................................................................................... 9
4.1 Enkät till elever i åk 8 & åk 9............................................................................................................................. 9
4.2 Enkät till elever i åk 9 (alla)............................................................................................................................ 10
Till dig som undervisar åk 8 eller åk 9 i svenska eller matematik .................................... 12
5.1 Enkät till matematik- & svensklärare i åk 8 & åk 9............................................................................... 12
Till dig som är lärare på skolan ...................................................................................................... 14
6.1 Enkät till lärare på skolan (alla) ................................................................................................................... 14
Till dig i elevhälsoteamet .................................................................................................................. 15
7.1 Screening av mental ohälsa ............................................................................................................................ 15
7.2 Salivprovtagning åk 9........................................................................................................................................ 15
Kontaktuppgifter.................................................................................................................................. 17
Läsår 2015-2016
1. Kort om datainsamlingen i Kupol
Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är en nationell studie som drivs av
forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Det övergripande
syftet med Kupol är att undersöka vilken betydelse det sociala och pedagogiska klimatet i skolan
har för ungdomars psykiska hälsa. Datainsamlingen på skolor pågår höstterminen 2013vårterminen 2016. Du kan läsa mer om Kupol på kupolstudien.se. Vi vill samla in information
från ett antal grupper:
REKTOR
Rektor, eller en av rektor utsedd anställd, ombes fylla i en enkät om skolan, dess pedagogiska
profil, strukturella resurser och aktiviteter. Vi ber även skolan tillhandahålla registrerade
uppgifter om frånvaro för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio.
ELEVER ÅK 8 (MED SAMTYCKE)
Ett antal elever i årkurs åtta medverkar sedan förra läsåret i Kupol. Dessa elever ombes besvara
en uppföljningsenkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskaps- och
familjerelationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Detta upprepas när eleverna går i
årkurs nio. Enkäten besvaras under lektionstid.
Vårdnadshavare till medverkande elever i årskurs åtta kommer ombes fylla i en enkät. Kupol
sköter utskicket av dessa enkäter.
ELEVER ÅK 9 (MED SAMTYCKE)
Ett antal elever i årkurs nio medverkar sedan förrförra läsåret i Kupol. Dessa elever ombes
besvara en uppföljningsenkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskapsoch familje-relationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Enkäten besvaras under
lektionstid.
Några nior blev i årskurs sju slumpmässigt utvalda att lämna ett salivprov. I år ombes de lämna
ett nytt prov. Provtagningen sker i skolan och genomförs av en forskningsassistent från Kupol.
Vårdnadshavare till medverkande elever i årskurs nio kommer ombes fylla i en enkät. Kupol
sköter utskicket av dessa enkäter.
LÄRARE I MATEMATIK/SVENSKA ÅK 8 & ÅK 9
Alla lärare som undervisar en eller flera klasser i årskurs åtta eller i årskurs nio i ämnena
svenska eller matematik ombes fylla i en enkät om klassens sociala klimat, uppfattningen om
disciplin och om vissa moment i undervisningen.
ELEVER ÅK 9 OCH ALLA LÄRARE
Alla elever som går i årskurs nio och all undervisande personal ombes fylla i en enkät med frågor
om skolans sociala och pedagogiska miljö.
Samtliga enkäter besvaras en gång varje läsåren 2013-2016. Deltagande i studien är frivilligt för
både elever och lärare.
1/17
Läsår 2015-2016
2/17
Läsår 2015-2016
2. Till dig som är rektor
Som rektor har du en viktig roll för att vi ska kunna genomföra Kupol på bästa sätt och för att
projektet förankras hos personal, elever och vårdnadshavare. Vi kan även behöva hjälp med att
komma i kontakt med andra viktiga personer på skolan, till exempel administratörer, lärare eller
elevhälsoteam.
2.1 Kontaktperson
Det är bra om någon på skolan kan fungera som kontaktperson. Det kan exempelvis vara en
administratör eller någon ur elevhälsoteamet.
2.2 Rektorsenkät
Vi ber dig besvara en enkät med frågor om skolan, dess pedagogiska profil, strukturella resurser
och aktiviteter. Enkäten skickas till skolan.
2.3 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9
Ett antal elever i årskurs åtta och nio ombes fylla i en enkät med frågor om undervisningen och
miljön i skolan, om vänskaps- och familjerelationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa.
Enbart elever med samtycke från vårdnadshavare ombes besvara enkäten. Enkäten besvaras på
lektionstid.
Enkäterna skickas till kontaktpersonen i namnade kuvert. Kontaktpersonen överlämnar
kuverten till mentorerna i årskurs åtta och nio och mentorerna delar ut och samlar in enkäterna.
2.4 Enkäter till elever i åk 9 (alla)
En gång varje läsår under 2013-2016 ombes alla elever i årskurs nio att fylla i en enkät med
frågor om skolans sociala och pedagogiska miljö. Eleverna svarar på enkäten under lektionstid.
Eftersom enkäterna är anonyma och endast innehåller frågor om skolan och undervisningen
krävs inte samtycke från vårdnadshavarna.
2.5 Enkäter till lärare (alla)
En gång varje läsår under 2013-2016 ombes samtliga lärare på skolan att fylla i en enkät om
skolmiljön. Enkäten besvaras gemensamt på en avsatt tid, t.ex. vid en arbetsplatsträff eller
utbildningsdag. Enkäten kan fyllas i som pappersversion eller som webversion. Skolan kommer
att få ta del av en sammanställning av resultatet från denna enkät.
Lärare som undervisar årskurs åtta och årskurs nio i ämnena svenska eller matematik ombes
även fylla i en enkät om klassens sociala klimat, uppfattningen om disciplin och om vissa
moment i undervisningen.
2.6 Bekräftande av klass
Vid läsårets början kommer vi att kontakta kontaktpersonen, alternativt skolexpeditionen, för
bekräftelse av klass/grupp för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio.
3/17
Läsår 2015-2016
2.7 Salivprovtagning åk 9
Hösten 2013 lämnade ett antal medverkande elever, då i årskurs sju, saliv. Detta läsår vill vi
inhämta ett andra salivprov. Provtagningen sker på plats i skolan och genomförs av en
forskningsassistent från Kupol. Vi behöver dock skolans hjälp att samla eleverna och
tillhandahålla lokaler. Provtagningsproceduren är enkel. Saliven kommer att användas för att
mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner.
2.8 Frånvarouppgifter för elever i åk 8 & åk 9
Vid läsårets slut kommer vi att kontakta kontaktpersonen, alternativt skolexpeditionen, för
frånvarouppgifter för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio.
4/17
Läsår 2015-2016
3. Till dig som fungerar som kontaktperson
För att kunna genomföra Kupol på ett bra sätt önskar vi en kontaktperson på skolan, förslagsvis
en administratör eller någon ur elevhälsoteamet. Vi behöver bland annat hjälp med att
administrera information och enkäter till elever och lärare, samt ta fram vissa uppgifter ur
skolans register.
3.1 Bekräftande av klass
Vid läsårets början kommer vi skicka en lista över elever i årkurs åtta och nio som deltar. Vi ber
dig bekräfta att eleverna går kvar på skolan samt elevens klass. Om eleven bytt skola ber vi dig
meddela vilken skola eleven/eleverna bytt till.
3.2 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9
Elever i årkurs åtta och årskurs nio, med samtycke från minst en vårdnadshavare, ombes
besvara en enkät på plats i skolan. Enkäten är inte densamma som den enkät alla nior ombes
besvara, se nästa sida.
Kupol skickar dig namnade kuvert för de elever som fått
samtycke att delta. Kuverten innehåller elevernas enkäter.
Du överlämnar de namnade kuverten till mentorerna i åk 8
och åk 9. De delar ut kuverten till eleverna. Enkäterna
besvaras under lektionstid.
Mentorn samlar in enkäterna och överlämnar dem till dig. Du
skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert.
5/17
Läsår 2015-2016
3.3 Enkät till lärare i svenska & matematik
Alla lärare som undervisar årskurs åtta eller i årskurs nio i ämnena svenska eller matematik
ombes fylla i en enkät om klassen/klasserna de undervisar.
Kupol skickar enkäterna till dig. Det finns en enkät för varje
klass/undervisningsgrupp i både matte och svenska. Med
varje enkät följer ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i
(Obs! Ej svarskuvert).
Du överlämnar enkäterna till respektive lärare tillsammans
med kuvertet. Om en lärare undervisar flera klasser/grupper
så besvarar hen en enkät för varje klass/grupp.
Läraren besvarar enkäten, lägger den i kuvertet och
överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol i
ett större svarskuvert.
3.4 Enkät till elever i åk 9 (alla)
Alla elever i årskurs nio ombes besvara en enkät om skolmiljön. Enkäten är anonym och kräver
inget samtycke från vårdnadshavare. Enkäten besvaras under lektionstid.
Kupol skickar enkäterna till dig. Enkäterna är packade klassvis.
Med följer ett svarskuvert för varje klass.
Du överlämnar enkäterna och svarskuvert till mentorerna i åk
9. De delar ut kuverten till eleverna. Enkäterna besvaras
under lektionstid.
Mentorn samlar in enkäterna, lägger dem i svars-kuvertet och
överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol.
6/17
Läsår 2015-2016
3.5 Enkät till lärare (alla)
Alla lärare på skolan ombes fylla i en anonym enkät om skolmiljön. Detta gäller oavsett vilka
årskurser en undervisar i. Enkäten besvaras gemensamt på en avsatt tid, t.ex. vid en
arbetsplatsträff eller utbildningsdag. Enkäten finns tillgänglig i pappersform och online.
Kupol skickar enkäterna till dig. Med varje enkät följer ett
kuvert att lägga den besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert).
Enkäterna överlämnas till skolans rektor så att enkäten kan
besvaras gemensamt på avsatt tid.
Läraren besvarar enkäten, lägger den i det medföljande
kuvertet och överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka
enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert.
Om skolan väljer att låta lärare besvara enkäten online mailar vi en weblänk.
3.6 Registrerade uppgifter om elever åk 8 & åk 9
När enkätinsamlingen är avslutad för läsåret kommer vi att be om frånvarouppgifter för
medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio.
Kupol mailar en lista över de elever som deltar i studien så att du kan föra in antalet timmar
giltig och ogiltig frånvaro för eleven. Informationen mailas tillbaka till Kupol.
7/17
Läsår 2015-2016
8/17
Läsår 2015-2016
4. Till dig som är mentor i åk 8 eller i åk 9
4.1 Enkät till elever i åk 8 & åk 9
Några av dina elever i årskurs åtta/årskurs nio står för huvuddelen av informationen i Kupol.
Eleverna följs upp en gång varje läsår tills de går ut grundskolan (dvs. under årskurs sju, årskurs
åtta och i årskurs nio). Vi behöver din hjälp med att administrera enkäter till eleverna som
deltar. Enkäten besvaras under lektionstid. Observera att enkäten inte är densamma som den
enkät alla nior ombes besvara, se nästa sida.
Du får namnade kuvert till de elever som fått samtycke att
delta från skolans kontaktperson för Kupol. Kuverten
innehåller elevernas enkäter.
Du delar ut kuverten med enkäterna till eleverna.
Eleven lägger sin besvarade enkät i ett medföljande kuvert.
Kuverten försluts och överlämnas till dig.
Du överlämnar kuverten till skolans kontaktperson för Kupol.
Kontaktpersonen skickar tillbaka enkäterna till Kupol.
Elevernas deltagande är frivilligt, men varje ifylld enkät är viktig.
9/17
Läsår 2015-2016
4.2 Enkät till elever i åk 9 (alla)
Alla eleverna i årskurs nio ombes fylla i en anonym enkät om den sociala och pedagogiska miljön
på skolan.
Du får enkäten av skolans kontaktperson för Kupol. Med följer
ett svarskuvert och en tom tabell där bortfall registeras.
Du delar ut enkäterna till eleverna under lektionstid.
Du lägger de besvarade enkäterna i svarskuverten och
lämnar det till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktpersonen skickar tillbaka enkäterna till Kupol.
Elevernas deltagande är frivilligt men varje ifylld enkät är viktig för att vi ska få en så komplett
bild som möjligt av miljön i din skola.
10/17
Läsår 2015-2016
11/17
Läsår 2015-2016
5. Till dig som undervisar åk 8 eller åk 9 i svenska eller
matematik
5.1 Enkät till matematik- & svensklärare i åk 8 & åk 9
Du ombes fylla i en enkät om klassens/undervisningsgruppens sociala klimat, uppfattningen om
disciplin och om vissa moment i undervisningen. Det finns en enkät för varje klass/
undervisningsgrupp i både matte och svenska.
Du får enkäten av skolans kontaktperson för Kupol.
Om du undervisar i flera klasser, eller i båda ämnen,
kommer du att få en enkät för varje klass och ämne.
Med varje enkät följer ett kuvert att lägga den
besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert).
Du besvarar enkäten/enkäterna, lägger det i
kuvertet och lämnar det till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktperson skickar tillbaka
enkäterna till Kupo i ett större svarskuvert.
Ditt deltagande är frivilligt, men varje ifylld enkät är viktig.
Utöver detta kommer du, precis som alla lärare på skolan, ombes fylla i en enkät om skolmiljön.
Läs mer om detta under avsnittet ”Till dig som är lärare på skolan”.
12/17
Läsår 2015-2016
13/17
Läsår 2015-2016
6. Till dig som är lärare på skolan
6.1 Enkät till lärare på skolan (alla)
Alla lärare på skolan ombes fylla i en anonym enkät om den sociala och pedagogiska miljön på
skolan. Detta gäller oavsett vilka årskurser en undervisar i. Enkäten finns tillgänglig i
pappersform och online.
Samtliga lärare fyller i enkäten vid en av rektor avsatt
tid, t.ex. en arbetsplatsträff eller utbildningsdag. Med
varje pappersenkät följer ett kuvert att lägga den
besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert).
Efter att du fyllt i enkäten stoppar du den i det
medföljande kuvertet och lämnar det till skolans
kontaktperson för Kupol. Kontaktpersonen
skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större
svarskuvert. Besvaras enkäten online skickas
svaren direkt till Kupol.
Ditt deltagande är frivilligt men varje ifylld enkät är viktig för att vi ska få en så komplett bild
som möjligt av miljön i din skola.
14/17
Läsår 2015-2016
7. Till dig i elevhälsoteamet
7.1 Screening av mental ohälsa
Medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio ombes besvara en enkät med frågor om
skolan, vänskaps- och familjerelationer samt om deras upplevda psykiska och fysiska hälsa.
Detta upprepas en gång varje läsår tills eleverna går ut grundskolan (dvs. årskurs sju, årskurs
åtta och i årskurs nio). Endast elever med samtycke från vårdnadshavare besvarar enkäten.
I enkäten ingår två skalor för att mäta psykisk hälsa; The Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ) och The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC).
Om en elev, eller flera, och vårdnadshavare besvarar dessa skalor på ett sätt som indikerar
symptom på psykisk ohälsa kommer vi att kontakta skolsköterskan. Baserat på denna
information och befintlig information om barnet som skolan har tillgång till, beslutar
elevhälsoteamet om eventuellt vidare insatset och i sådana fall vilka.
7.2 Salivprovtagning åk 9
Hösten 2013 lämnade ett antal medverkande elever, då i årskurs sju, saliv. Detta läsår vill vi
inhämta ett andra salivprov. Provtagningen sker på plats i skolan och genomförs av en
forskningsassistent från Kupol. Vi behöver skolans hjälp att samla eleverna och tillhandahålla
lokaler. Provtagningsproceduren är enkel.
Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som
påverkar stressreaktioner.
15/17
Läsår 2015-2016
16/17
Läsår 2015-2016
8. Kontaktuppgifter
Fanny Engman (kontakperson skolor)
Forskningsassistent
Tel: 08- 524 801 01
Email: [email protected]
Elin Arnö (kontaktperson)
Forskningshandläggare
Tel: 08 - 524 801 08
Email: [email protected]
Rosaria Galanti
Professor, projektansvarig
Tel: 08 - 123 371 65
Email: [email protected]
Besök gärna vår hemsida kupolstudien.se
17/17