EESK - Europa

ISSN 1830-6373
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
EESK info
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén —
en bro mellan EU och det organiserade civila samhället
Juli 2015 | SV
LEDARE
Detta värde är det mervärde som vi tillför EU-lagstiftningen tack vare vårt
unika system för att nå samförstånd, inte bara mellan grupper som företräder arbetsgivare, arbetstagare och många andra intressen, utan också
mellan representanter som talar olika språk och kommer från 28 länder
med skiftande klimat, kulturer och trosuppfattningar. Det faktum att vi
kan lägga fram våra gemensamma ”yttranden” utan rädsla för och utan
favörer till Europeiska unionens beslutsfattare är verkligen en fantastisk
framgång.
Det händer att vi tycker olika, vilket knappast är förvånande med
tanke på våra skiftande bakgrunder och intressen. Men det är genom
att lyssna på och lära från varandra som vi kan hitta sätt att förstå och
respektera varandras åsikter och slutligen nå samförstånd och kompromisser för det allmänna bästa. Det är sann deltagandedemokrati.
Vi i EESK är mästare på detta, men vi måste också bli mästare på att
marknadsföra oss själva.
Eftersom det här sannolikt kommer att bli min sista ledare som vice
ordförande med ansvar för kommunikation så vill jag passa på att tacka
alla medlemmar för deras engagemang för att främja det civila samhällets intressen och rikta ett särskilt tack till dem som inte kommer att
fortsätta under nästa mandatperiod.
Jag skulle även vilja tacka personalen för deras stora engagemang
och i synnerhet personalen på kommunikationsavdelningen som har
arbetat för mig med outtröttlig kraft, energi och entusiasm trots mina
fixa idéer. Vart jag än kom möttes jag alltid av ett leende, hos säkerhetstjänsten, i receptionen, i matsalen, vid biltransporter, i korridorer
och vid garderober.
Efter september kommer jag inte längre att ha samma ställning, men
mitt leende kommer att stanna kvar!
Jane Morrice
EESK:s vice ordförande
KOMMANDE
EVENEMANG
10 juli 2015,
EESK, Bryssel:
I DETTA NUMMER
2
Social Enterprise: make it happen!
16–17 september 2015,
EESK, Bryssel:
EESK:s plenarsession
3
4
Det luxemburgska
ordförandeskapet –
”Att verkligen lyssna på
det civila samhället är en
förutsättning för en mer
levande demokrati i Europa”
Migration: Stresstest för den
europeiska solidariteten
Handel med
jordbruksprodukter och
global livsmedelstrygghet
Sångare från Bulgarien, Tyskland och
Spanien sände in de tre vinnande bidragen
i video- och körtävlingen ”Europa i harmoni”,
som lanserades av Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén (EESK) och stöddes av
det lettiska EU-ordförandeskapet. Barnkören
”Do Re Mi”, ledd av Svilena Georgieva från
Bulgarien, ”Delta Q” från Tyskland och ”Only
Words”, ett bidrag inlämnat av Inés Poggio
från Spanien, valdes ut bland de tio finalisterna i ”Europa i harmoni”, som ursprungligen
valdes genom en EU-omfattande offentlig
omröstning. De tre vinnarna valdes ut av en
expertjury på grundval av det europeiska
temat, videons kvalitet och originalitet samt
hur sången ”Hymn till glädjen” framfördes
och det musikaliska innehållet. Den 1 juli
kommer den inbördes ordningen mellan de
tre vinnarna att avslöjas och vinnarna att få
sina priser på 8 000, 5 000 och 3 000 euro vid
prisutdelningen i EESK:s lokaler.
En ung irländare, Ralph Hurley O’Dwyer,
var den lyckliga vinnaren i lotteriet bland
dem som röstade i tävlingen. Han vann en
resa för två till Nordic-Baltic Choral Festival
EESK-info: Varför beslutade ni att delta i tävlingen?
© EU2015
Det är endast om vi berättar om vårt arbete som värdet av det civila
samhällets bidrag till EU:s beslutsfattande kommer att erkännas, värdesättas och legitimiseras. Vår kompetens som intresseföreträdare för
företag (stora som små), fackföreningar runtom i EU och alla andra
organisationer, vare sig det gäller konsument-, jordbrukar-, kvinnoeller ungdomsorganisationer, kan endast utnyttjas fullt ut om EU:s
beslutsfattare i Bryssel och organisationerna på hemmaplan känner
till hur värdefulla vi är.
Tre vinnare valda i EESK:s videotävling
© EU2015
Nu när en ny mandatperiod
för EESK snart stundar skulle jag
vilja ta tillfället i akt att önska min
efterträdare lycka till och framhålla
att jag är helt övertygad om att
kommunikation måste spela en
större roll i kommitténs arbete de
närmaste fem åren och därefter.
”Europa i harmoni”
© EU2015
Kära läsare!
Inés Poggio: Genom att delta i en tävling som denna
är det möjligt att ge uttryck för känslor, tankar och
intryck. Det allra finaste med detta projekt var det stora
antalet människor som deltog – 17 olika nationaliteter,
92 personer uppträder i videon och mer än 10 personer
medverkade i skapandet av den. Vi hoppas att vi har
kunnat identifiera oss med ett mycket stort antal olika
folk och kulturer.
“Only Words”, ett bidrag av Inés Poggio från Spanien
Svilena Georgieva och ”Do Re Mi”-kören: Jag beslutade att delta i tävlingen eftersom det var en spännande
utmaning för mig som sångare och för kören ”Do Re Mi”
att göra vår egen tolkning av ”Hymn till glädjen”. Vi ville
gärna dela vår glädje över de fantastiska möjligheter som
EU har gett oss med publiken. Vi ville också gärna visa att
vårt land är en värdig medlem av den stora europeiska
familjen.
Svilena Georgieva och Do Re Mi från Bulgarien
”Delta Q”: När vi hörde talas om tävlingen dök idén
om en multikulturell video upp direkt. Tävlingen var ett
ypperligt tillfälle för oss att använda gammal musik och
se vilka nya klanger vi kunde ge stycket. En annan anledning till att vi ville vara med i tävlingen var att den gav oss
chansen att dela med oss av vår musik till människor som
vi annars inte hade haft möjlighet att nå ut till.
Delta Q från Tyskland
EESK:s pris till det civila samhället 2015:
Fattigdomsbekämpning. Ansök före den 31 juli!
Priset ska i år belöna initiativ som syftar
till att förbättra den ekonomiska och sociala
integrationen av människor som lever i fattigdom, eller initiativ som motverkar den allt
större risken för fattigdom i Europa.
EESK:s pris till det civila samhället kan
tilldelas organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU
och bedriver verksamhet på det lokala,
regionala, nationella eller europeiska
planet. Det kan även tilldelas enskilda
personer. Deltagarna kan dock inte anmäla
sig direkt till EESK. De måste nomineras av
en eller flera EESK-ledamöter, av nationella
i Riga den 25–28 juni 2015. Ralph, en 22-årig
läkarstudent från Irland, lottades fram bland
de ca 11 000 som röstade i tävlingen med
en röst per person. ”Jag känner mig som en
verklig europé och jag är så tacksam för de
möjligheter, den öppenhet för nya intryck
och framför allt de vänner som EU har gett
mig”, sade Ralph, som har deltagit i två
Erasmus-program.
Du kan titta och lyssna på de tio finalisterna
på http://www.eesc.europa.eu/video-chalu/vide
lenge/2015/ (sg)
●
Vad betyder ”Europa
i harmoni” för er?
Inés Poggio: ”Europa i harmoni” har
en dubbel betydelse för oss. Det syftar
på Europas potential som helhet, dess
folk, dess landskap, dess kulturer och
traditioner, för tillsammans kan vi uppnå
fantastiska saker.
Dessutom kan vi tala om harmoni i musik
som något som förenar oss. Man skapar
och lyssnar på musik i alla länder, och
detta gör det till ett utmärkt verktyg
för att uppnå förändring, en styrka utan
gränser.
Svilena Georgieva och kören ”Do
Re Mi”: ”Europa i harmoni” symboliserar
musik för oss. På samma sätt som musik
bygger på ett samspel mellan melodi, harmoni och rytm, kan också de europeiska
medborgarna leva tillsammans i harmoni
med sina olika sedvänjor, traditioner och
nationella värden.
”Delta Q”: Vi är alla födda och uppvuxna i Europa. Vi uppskattar möjligheten att enkelt resa mellan olika länder.
Vi älskar att lära oss nya saker (även
andra språk) och att lära känna andra
kulturer. Kulturutbyte är bara möjligt
om nationerna kan lära sig att leva
tillsammans i harmoni. Vi vill använda
olika musikstilar för att väcka människors intresse och få dem att i större grad
uppskatta den kulturella mångfald som
finns i världen.
Prissumman uppgår till sammanlagt
50 000 euro och kan delas mellan upp
till fem vinnare. Sista anmälningsdag
är den 31 juli 2015. Prisutdelningen
kommer att äga rum i Bryssel den
10 december 2015.
Ytterligare information och ansökningsblankett finns på www.eesc.europa.eu/
esc
civilsocietyprize. (ac)
●
ekonomiska och sociala råd eller av europeiska civilsamhällsorganisationer eller nätverk.
Initiativen ska vara innovativa och medföra
ett värdefullt bidrag till välbefinnandet för
dem som de riktar sig till.
www.eesc.europa.eu
ww
w
Det luxemburgska ordförandeskapet – ”Att verkligen lyssna på det civila
samhället är en förutsättning för en mer levande demokrati i Europa”
i centrum för det europeiska projektet. Det är viktigare
än någonsin att se till att medborgarnas reella och
direkta intressen beaktas på ett tillfredsställande sätt.
Det luxemburgska ordförandeskapet har definierat sju
olika huvudprioriteringar: stimulera investeringarna
för att främja tillväxt och sysselsättning, fördjupa EU:s
sociala dimension, hantera migrationen genom att
uppnå en balans mellan frihet, rättvisa och säkerhet,
blåsa nytt liv i den inre marknaden, sätta den europeiska konkurrenskraften i ett globalt och transparent
sammanhang, främja hållbar utveckling och stärka
EU:s närvaro internationellt.
Från den 1 juli 2015 kommer Luxemburg att ta
över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för
tolfte gången. Det kommande ordförandeskapet ger
storhertigdömet en verklig möjlighet att bekräfta sitt
åtagande och engagemang vad gäller det europeiska integrationsprojektet. I linje med sin tradition och
övertygelse kommer det luxemburgska ordförandeskapet att göra sitt yttersta för att sätta medborgaren
Mer än bara grannar –
en ny chans till ett verkligt partnerskap med våra södra grannländer
möjligt för det civila samhället att delta. ”Nu är det
dags att strukturera och stärka en jämbördig dialog. Vår strategi måste ändras – från att predika till
att lyssna och från diplomatiska besök till konkret
handling.”
Hani Abdelmasih Al-Hayek, borgmästare i Beit
Sahour och medordförande i Arlem, Henri Malosse,
EESK:s ordförande, Federica Mogherini, Europeiska
unionens höga representant och vice ordförande
i Europeiska kommissionen, och Markku Markkula,
Regionkommitténs ordförande
I närvaro av EU:s höga representant Federica
Mogherini öppnade EESK:s ordförande Henri
Malosse forumet för det civila samhället i det södra
grannskapet, som anordnades gemensamt med
Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Regionkommittén den 28–29 maj i Bryssel.
Henri Malosse påpekade att Europa redan har
förlorat 10 års samarbete i Medelhavsområdet till
följd av improduktiv diplomati. Han efterlyste ett
starkare decentraliserat samarbete för att göra det
Federica Mogherini fortsatte i samma anda och
talade om ett jämlikt partnerskap, där hon erkände
det civila samhällets centrala roll. Hon talade inför en
publik på cirka 100 företrädare för det civila samhället och betonade: ”Vi vill lyssna på er och lära från er.
Ni måste berätta för oss vad som fungerar bra och
vad som måste förbättras. Vi behöver starka partner
för ett starkt partnerskap, men vi måste båda känna
våra gränser.”
Den pågående översynen av den europeiska grannskapspolitiken kan vara en chans att förbättra den
befintliga politiken för att få till stånd mer decentraliserade och flexibla tillvägagångssätt, som kan
reagera på plötsliga utmaningar men som bygger på
ett långsiktigt, bärkraftigt partnerskapsavtal mellan
jämbördiga parter.
”Ömsesidig handel är inte nog. Vi behöver mer
samarbete om migration och initiativ för att
bekämpa terrorism, ungdomsarbetslöshet, bristande jämställdhet, miljöförstöring och många
andra saker. Investeringar i det civila samhället
är hållbara investeringar”, sade ordförande Henri
Malosse. (sma)
●
INOM KORT PÅ EESK
© Foto & text: Bénédicte Boullet-Bocquet/Gilles Le Bail
Sommarutställningar i EESK:s lokaler
Under sommaren kommer två utställningar att visas i EESK:s
lokaler.
I utställningen Les visages de l’Europe (Europas ansikten) visas
21 målningar av den franska konstnären Bénédicte Boullet-Bocquet som illustrerar passager ur Gilles le Bails bok L’Europe: défaite
ou défis (Europa: nederlag eller utmaning), som nominerades av
den franska tidskriften Le Nouvel Observateur till det europeiska
bokpriset 2013. Utställningen tar upp några av de problem som
Europa står inför i dag, såsom den återuppväckta populismen
och nationalismen, samtidigt som den bekräftar värdet hos det
europeiska projektet och allt som ryms inom detta – länder som
öppnar sig för varandra och tar vara på sina olikheter på bästa sätt,
människor som får fler rättigheter och friheter – och framhåller
kulturens roll i byggandet av en europeisk identitet.
Utställningen Space Girls Space Women visar rymden från olika kvinnors perspektiv. Det är en turnerande
utställning som består av 70 fotografier från Sipa Press, en ledande byrå för bildjournalistik, samt av en
multimedia-app med utbildningsmaterial för smarta telefoner och läsplattor. I utställningen porträtteras
flickor och kvinnor i olika åldrar och från olika länder som arbetar eller studerar inom detta traditionellt
manliga område. De berättar om sin passion för rymdutforskning och hur de ser på dagens rymdprogram.
Båda utställningarna kommer att pågå fram till den 28 augusti i foajén på sjätte våningen i JDE-byggnaden. (dm)
●
2
Det luxemburgska ordförandeskapet instämmer
till exempel helt med Europeiska ekonomiska och
sociala kommitténs tankar och initiativ när det gäller
den sociala ekonomin och socialt företagande. Fokus
kommer att ligga på ett mer socialt, solidariskt och
humant Europa, och detta kommer också att vara
mycket tydligt. Detta innebär att Europeiska unionen
måste bygga på medborgarnas kvalifikationer och
utbildning (särskilt i den digitala tidsåldern) samt
deras engagemang och aktiva deltagande i EU:s
styresformer.
Enligt Luxemburgs arbetsmarknads- och sysselsättningsminister samt minister för social och solidarisk
ekonomi, Nicolas Schmit, är det ”i en tid med så stora
förändringar viktigare än någonsin att blåsa nytt liv
i den sociala dialogen. Den måste förnyas och bli
mer verkningsfull. Samtidigt måste man, utöver de
teknokratiska aspekterna, verkligen vara lyhörd för
det civila samhället. Det är en förutsättning för en
mer levande demokrati i Europa.” Europeiska unionen och dess inre marknad är ”en helhet där allt
hänger samman”: Goda styresformer, innovation,
en trygg och högpresterande digital miljö och en
balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, samt nya modeller för att skapa
arbetstillfällen och tillväxt är avgörande för att skapa
större förståelse för den europeiska modellen hos
medborgarna. (jpf)
●
Sammanfattning av det lettiska
ordförandeskapet: EESK:s bidrag
EESK:s främsta bidrag till det avgående lettiska
ordförandeskapet bestod av fyra förberedande
yttranden som utarbetades på Lettlands begäran.
I yttrandet Översynen av strategin EU–Centralasien – Det civila samhällets bidrag granskades
en av ordförandeskapets främsta utrikespolitiska
prioriteringar och dess förslag om att fördjupa
EU:s förbindelser med de fem centralasiatiska länderna i ett effektivt partnerskap. Yttrandet Framsteg i genomförandet av Europa 2020-strategin
och hur dess mål ska kunna uppnås senast 2020
återspeglade två av ordförandeskapets viktigaste
prioriteringar: att bygga ”ett digitalt Europa, ett
konkurrenskraftigt Europa”. Yttrandet Effekter av
klimat- och energipolitiken på jord- och skogsbruket behandlade de bästa sätten att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt
samtidigt som man fortsätter arbetet med den
klimat- och energipolitiska ramen för 2020–2030
under det lettiska ordförandeskapet. Yttrandet
Social långtidsomsorg och avinstitutionalisering
var bland annat avsett som ett bidrag till konferensen om avinstitutionalisering och vidareutveckling
av politiken för social omsorg i Europa, anordnad
av Lettlands ministerium för sociala frågor i Riga
den 15 juni. (ek/dm)
●
Rysslands svarta lista: det civila samhället portförbjudet
EESK:s ordförande Henri Malosse är en av de EUpolitiker som förbjudits inresa i Ryssland på grund
av EU:s sanktioner i anslutning till Krim och Ukraina.
”Det är med oro och sorg som jag ser Ryssland låst
i en konfrontationsstrategi och stiftande lagar som
blir alltmer repressiva mot föreningsfriheten”, sade
Henri Malosse. EESK:s ordförande stödde den ukrainska medborgarrörelsen på det europeiska civila
samhällets vägnar och uppmuntrade samtidigt till
dialog med Ryssland och särskilt ansträngningar
för att finna en fredlig lösning på konflikten mellan
Ryssland och Ukraina.
Henri Malosse fick ett stort stöd, bland annat från
Frankrikes president François Hollande, under sitt
anförande vid Medelhavsklimatforumet den 4
juni. (mm)
●
EESK:s ordförande Henri Malosse med Frankrikes president
François Hollande vid Medelhavsklimatforumet i Marseille
NY PUBLIKATION
Shaping Europe – Recent EESC Achievements
Kommunikationsavdelningen har nyligen publicerat broschyren Shaping Europe: recent EESC achievements – 2015 års upplaga – för närvarande tillgänglig på engelska, franska och tyska.
Broschyren redogör kortfattat för hur EESK-ledamöternas sakkunskap bidrar till vart och ett av EU:s största politikområden: ekonomisk politik, socialpolitik, miljöpolitik och internationell politik.
Kommitténs ledamöter har vänt sig till ungdomar i både skolor och på universitet, lyssnat på deras åsikter
och inspirerats av deras entusiasm. EESK har fört samman människor från alla samhällssektorer för att
främja solidaritet och söka lösningar på den ekonomiska krisen, t.ex. innovativa lösningar såsom socialt
företagande. Kommittén har uppmuntrat en hög standard inom näringslivet och starkare partnerskap
mellan politiker, näringsliv och samhälle. Kommittén arbetar generellt sett för att stärka dialogen och
ett aktivt medborgarskap samt för att göra Europa till en bättre plats att leva på. Och det faktum att
varje åtgärd vidtas i samråd med det organiserade civila samhället ger kommittén – och följaktligen
EU – en ännu större demokratisk legitimitet.
Den elektroniska versionen finns på följande webbplats:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.35796
För papperskopior kontakta: [email protected] (edn)
●
Migration: Stresstest för den europeiska solidariteten
”Med tanke på de mänskliga tragedier
som vi dagligen konfronteras med vid
våra gränser är ett misslyckande inget
alternativ. Kommissionen kan räkna med
EESK:s stöd till sina åtgärder när det gäller migration, tillsammans med det lokala
civila samhället. Rent konkret kommer
EESK att arbeta tillsammans med ickestatliga organisationer för att hjälpa till att
inrätta välkomstcenter runt om i Medelhavsområdet. Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och kommissionen har
etablerat ett starkt partnerskap på detta
område”, sade EESK:s ordförande Henri
Malosse i sitt välkomstanförande till Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot
med ansvar för migration, inrikes frågor
och medborgarskap, vid EESK:s plenarsession den 28 maj 2015.
migrationsforumet som anordnades
i samarbete mellan EESK och kommissionen den 26–27 januari 2015 och välkomnade det organiserade civila samhällets
engagemang.
Under debatten med EESK:s ledamöter
var det många som uppmanade kommissionen att försvara de europeiska
värderingarna och de grundläggande rättigheterna och att placera dem i centrum
för en ny gemensam migrationspolitik.
Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen, Spanien), medlem i EESK:s
Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration,
permanenta studiegrupp ”Invandring
inrikes frågor och medborgarskap, och Henri Malosse, EESK:s ordförande,
och integration”, välkomnade kommisvid EESK:s plenarsession
sionens plan och sade att ”EESK i många
år har efterlyst en verklig och gemensam
Europa”, konstaterade Dimitris Avramopoulos.
migrationspolitik. Vi har äntligen blivit hörda, men
Han förklarade att kommissionens europeiska
Europa kan vara ännu mer ambitiöst och gå ännu
”Jag behöver stöd från EESK, som alltid har gått
agenda för migration är en agenda för hela Europa.
längre, hjälpa flera människor och göra en insats
i spetsen för solidaritet i vårt gemensamma hem:
Sedan påminde han om det första europeiska
för att rädda deras liv.” (cad)
●
Mer politisk integration:
nyckeln till Europas ekonomiska återhämtning
Den ekonomiska och sociala turbulensen har
försvagat EU:s ekonomier under de senaste sju
åren. Det är nu dags att verka för starkare förvaltningsmekanismer som syftar till effektivare
beslutsfattande i den ekonomiska politiken i de
Joost van Iersel och Carmelo Cedrone,
EESK:s föredragande för yttrandet om den ekonomiska
och monetära unionen
länder som ingår i respektive vill ansluta sig
till euroområdet. Detta är budskapet i EESK:s
yttrande Fullbordande av EMU: den politiska
pelaren, som antogs den 27 maj 2015. Föredragandena, Joost van Iersel (ordförande för
facksektionen för ekonomiska och monetära
unionen, ekonomisk och social sammanhållning
(ECO), Arbetsgivargruppen, Nederländerna) och
Carmelo Cedrone (Arbetstagargruppen, Italien),
har åtagit sig att övertyga EU:s nyckelaktörer,
och har bland annat träffat kommissionsledamöterna Jyrki Katainen, Valdis Dombrovskis
och Pierre Moscovici, Eurogruppens ordförande
Jeroen Dijsselbloem, ECB:s vice ordförande Vítor
Constâncio, ECON-utskottets ordförande Roberto
Gualtieri och andra ledamöter av Europaparlamentet samt företrädare för medlemsstaterna.
EESK:s förslag är enkelt: att bygga upp en effektivare ekonomisk styrningsstruktur för att säkerställa demokratisk legitimitet och delaktighet
i en stabil politisk ram och en delad känsla av en
gemensam framtid. Detta medför en översyn av
de europeiska institutionernas behörigheter och
Företag från EU och de östliga
partnerskapsländerna möttes i Riga
för att finna en gemensam väg framåt
Ivan Voleš, medlem i EESK:s arbetsgivargrupp
EESK:s arbetsgivargrupp betonade behovet av
att stärka det östliga partnerskapets ekonomiska
dimension, så att partnerländerna kan integreras i EU:s inre marknad efter att de antagit och
grundligt genomfört EU:s lagstiftning. Det östliga
partnerskapets näringslivsforum, som Arbetsgivargruppen har bidragit till att upprätta, är en
plattform för utbyte av information och kontakter mellan företagare och förvaltningar i EU och
partnerländerna, där man bedömer hur konvergensen med EU:s regelverk utvecklas och hur den
påverkar den ekonomiska situationen.
Det östliga partnerskapets tredje näringslivsforum, som organiserades av det lettiska
ordförandeskapet, Lettlands arbetsgivarförening och andra parter, hölls i Riga den 21 maj
2015. Deltagarna betonade att ett formellt tillträde till EU:s marknad inte var tillräckligt för
att förbättra företagens konkurrenskraft och
efterlyste ytterligare instrument för att stödja
näringslivets omvandling och anpassning till
högre standarder för att åstadkomma verkliga
fördelar av de djupgående och omfattande
frihandelsavtalen.
Flera viktiga frågor som är relevanta för företagare debatterades i olika paneler, workshoppar och plenarförsamlingar. Forumet visade att
en gradvis överföring av suveräniteten till EU-nivå
i alla aspekter som rör euroområdets ekonomiska
politik, på samma sätt som det gjordes för den
monetära politiken för mer än 20 år sedan. I ett
globalt sammanhang som är alltmer konkurrensutsatt och oförutsägbart är detta det enda sättet att garantera att EU och dess medlemsstater
kommer att kunna leva upp till medborgarnas
berättigade förväntningar och uppnå långsiktig
stabilitet och välstånd för Europas folk.
I ett anförande vid EESK:s plenarsession i maj sade
Joost van Iersel att ”det har blivit uppenbart att
hållbara resultat inte kan uppnås enbart genom
mellanstatligt beslutsfattande. Det behövs mer
politisk integration av euroområdet”.
Carmelo Cedrone varnade för att ”vi har byggt ett
hus utan tak: Tiden är nu inne att fullborda EMU
med en välbehövlig politisk struktur. Framtiden för
EU som en global aktör står på spel”. Han uppmanade alla politiska beslutsfattare att vidta snabba
åtgärder. (aa/cad)
●
Information vs. propaganda
Det är viktigt med statligt stöd till oberoende
offentliga medier för att värna om mediernas frihet och se till att de förblir opartiska. Om emellertid statligt stöd används för att tjäna statens
egna syften så berövas medierna sin oberoende
ställning och journalisterna blir blott administratörer. Informations- och yttrandefriheten är
okränkbar i EU men inte på andra håll i världen.
SAMMANFATTNING
AV PLENARSESSIONEN I MAJ
Sysselsättningsriktlinjerna
EESK anser att sysselsättningsriktlinjerna från 2010
inte har lett till tillväxt och arbetstillfällen. De nya
sysselsättningsriktlinjerna bör fastställa kvantitativa mål beträffande sysselsättning och fattigdomsminskning och främja företagande och den
sociala ekonomin. Offentliga investeringar bör inte
betraktas som utgifter. Arbetstagarnas rörlighet
bör främjas samtidigt som möjligheterna att överföra sociala rättigheter bör finnas kvar.
Omröstning: 109 röster för, 9 röster emot och 4 nedlagda röster
●
Paketet om skattetransparens
I yttrandet undersöks lösningar på skattebedrägeri och
skatteundandragande, som har fått en stark gränsöverskridande dimension på grund av globaliseringen
och den ökade rörligheten för skattebetalarna. Bl.a.
föreslås att det ska bli obligatoriskt att utbyta information om beslut i gränsöverskridande skattefrågor och
förhandsbesked om prissättning och att man ska neka
företag som ägnar sig åt sådana omoraliska metoder
tillgång till offentliga medel och EU-medel.
Omröstning: 148 röster för, 11 röster emot och
15 nedlagda röster
●
Additiv tillverkning
3D-utskrifter i kombination med internet, robotteknik och programvara med öppen källkod kommer
att leda till en ny industrirevolution med djupgående konsekvenser för nationella ekonomier,
företagsmodeller och utbildning. EESK anser att
investeringar i IKT-infrastruktur bör prioriteras så
att alla företag och allmänheten har tillgång till
höghastighetsinternet som uppfyller de högsta
kvalitets- och säkerhetsnormerna.
Omröstning: 148 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster
●
Livsmedelssektorn
Livsmedelsindustrin är den största tillverkningssektorn i EU och bör ge ett viktigt bidrag till Europa
2020-strategins mål att öka tillverkningsindustrins
andel av EU:s BNP till 20 %. Yttrandet är inriktat på
viktiga politikområden som måste beaktas för att
man ska kunna utveckla en mer företagsvänlig miljö
och ge sektorn möjlighet att skapa hållbar tillväxt,
innovation och fler arbetstillfällen och fortsätta tillhandahålla konsumenterna säkra livsmedel av hög
kvalitet till rimliga priser.
Omröstning: 151 röster för, 1 röst emot och 5 nedlagda röster
●
Exemplet Ryssland
Ivan Voleš, EESK-ledamot
handel kan bidra till att övervinna de nuvarande
spänningarna i regionen. Möjligheter till kontaktskapande mellan företag anordnades också.
Denna aspekt bör bli mer framträdande i framtiden, eftersom skapandet av affärskontakter är
det bästa sättet att främja handel och samarbete.
Arbetsgivargruppen uppskattade våra lettiska
kollegers insatser för att säkerställa att forumet
skulle bli en framgång.
●
I sin informationsrapport om ”Hur medierna
används för att påverka de sociala och politiska
processerna i EU och de östliga grannländerna”
(föredragande: Indrė Vareikytė, Övriga intressegrupper, Litauen), som antogs vid plenarsessionen i maj, undersökte EESK det aktuella läget
för medielandskapet i Ryssland. Den ryska regeringen investerar stora summor i de statskontrollerade medierna och kontrollerar cirka 95 % av de
ryska medierna, och omkring 90 % av ryssarna
får sin information direkt från statliga medier.
Samtidigt har den ryska duman antagit en lag
som begränsar det utländska ägandet i medieföretag till 20 %, vilket tvingar utländska ägare
att lämna ifrån sig kontrollen över oberoende
medier. I sin rapport lägger EESK särskild vikt vid
hur de ryska medierna används för att påverka
de sociala och politiska processerna i EU och de
östliga grannländerna.
Samordna informationen inom EU
EU måste korrigera och rätta till felaktig information. För detta krävs ett närmare samarbete inom
EU och mellan medlemsstaterna, t.ex. genom att
Investor State Dispute Settlement (ISDS) –
tvistlösning mellan investerare och stat
Efter en livlig debatt motsatte sig EESK bestämmelserna om tvistlösning mellan investerare och stat
i det transatlantiska partnerskapet för handel och
investeringar (TTIP) eller i det övergripande avtalet
om ekonomi och handel (CETA) och uppmanade
till att inrätta en internationell investeringsdomstol. Arbetsgivargruppen lämnade in ett motyttrande till stöd för ISDS-mekanismen som föreslagits
av kommissionen.
Omröstning: 199 röster för, 55 röster emot och
30 nedlagda röster (dm/cad)
●
man utarbetar en åtgärdsplan för strategisk kommunikation där det ingår att utveckla och underhålla plattformar för mediernas kommunikation med allmänheten och
ökat stöd för EU-rapportering till befintliga mediebolag
i EU och länderna i det östliga partnerskapet. Mer information om rapporten och de föreslagna åtgärderna hittar du på EESK:s webbplats: http://www.eesc.europa.eu/
uropa
?i=portal.en.rex-opinions.35902 (sma)
●
3
Jordbruket är en helt livsnödvändig sektor som har avgörande betydelse för den
ekonomiska bärkraften, sysselsättningen
och landsbygdsutvecklingen. En åldrande
och minskande befolkning i EU medför att
den inre marknaden för jordbruks- och livsmedelsprodukter håller på att nå en mättnadspunkt. Dessutom har avregleringen av
jordbruksmarknaderna resulterat i ökade
importer och hårdare konkurrens.
Handel med jordbruksprodukter är
en känslig fråga i internationella förhandlingar och EU är en av de större
aktörerna inom världshandeln med
Dilyana Slavova, ordförande för NAT-sektionen
jordbruksprodukter. EESK:s facksektion för
jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö
håller för närvarande på att ingående
granska förhållandet mellan handeln
med jordbruksprodukter och en trygg
livsmedelsförsörjning. I granskningen tittar facksektionen inte bara på handelns
resultat utan också på vad som krävs av
den. Målet är att ta reda på vad EU kan
eller bör göra för att utveckla, styra och
främja handeln med jordbruksprodukter
och trygga livsmedelsförsörjningen. ●
Syftet var att starta en tankeprocess för
att få fler lärlingar och personer med
examen från yrkesutbildningar att
i högre grad göra praktik utomlands
under en period. Denna rörlighet har
redan tidigare fått stöd men har inte
alls varit lika framgångsrik som Erasmus
bland universitetsstuderande. Christa
Schweng (Arbetsgivargruppen, Österrike), ordförande för observationsgruppen för arbetsmarknaden, betonade att
rörlighet bland lärlingar sker i liten skala
och under relativt korta perioder, från
en vecka upp till 2–3 månader. Detta
beror huvudsakligen på det faktum att
många lärlingar är underåriga samt på
brist på erkännande av kvalifikationer
som förvärvats utomlands. EESK:s ordförande, Henri Malosse, inledde seminariet med att påminna om att stöd till
sådana idéer skulle bidra till att skapa
mening i det europeiska projektet
Västra Balkan – det är dags att öka
det civila samhällets deltagande
i EU-anslutningsprocessen
I KORTHET
Den civila dialogen:
ett verktyg för bättre lagstiftning
i allmänhetens intresse
Under det civila samhällets dag 2015, som
ägde rum den 16 juni i Bryssel, diskuterades
olika sätt att förbättra det civila samhällets deltagande och att ta den civila dialogen till nästa
nivå. I linje med kommissionens nya inriktning
på bättre lagstiftning diskuterade deltagarna
möjligheter för det civila samhällets organisationer att göra EU-lagstiftningen mer påtaglig,
konkret och effektiv.
Utgångspunkten för diskussionerna var den s.k.
Riga-färdplanen, som presenterades av David
Garrahy från Europeiska ungdomsforumet. I en
livlig debatt diskuterade deltagarna mervärdet
av civilsamhällesorganisationernas deltagande.
Kommissionen presenterade också sitt paket för
bättre lagstiftning, som antagits bara några veckor
tidigare.
Tre olika workshoppar fokuserade på ett brett
spektrum av frågor, från öppenhet, kapacitetsuppbyggnad och praktiska lärdomar inom ramen för
Europa 2020-programmet till socialpolitiken och
EU:s handels- och utvecklingspolitik.
Diskussionerna visade att det civila samhället
måste involveras ännu mer, och att utnyttjande
av det civila samhällets kunskaper och erfarenheter skulle kunna leda till mer riktade lösningar
i allmänhetens intresse och bidra till att bana väg
för de nödvändiga anpassningarna. (sma) ●
genom konkreta åtgärder som har
direkt relevans för medborgarna. Jean
Arthuis, ledamot i Europaparlamentet
och ordförande för Europaparlamentets budgetutskott, presenterade för
en grupp Europaparlamentsledamöters räkning ett pilotprojekt som kommer att läggas fram för parlamentet
omedelbart efter konferensen. Inom
ramen för detta projekt kommer man
Digital hälsa
Den 10 juni 2015 anordnade EESK en offentlig
hearing om digital hälsa med EU-institutionerna,
akademiker, experter på hälsovård och företrädare
för det civila samhället. Frågan är av grundläggande
intresse och vikt för många europeiska medborgare
och patienter på grund av de betydande konsekvenser den har för deras livsstil och arbetsvillkor. Den
offentliga hearingen fokuserade på elektroniska
patientuppgifter, initiativet för innovativa läkemedel och digital information inom initiativet, mobila
enheter och tillämpningar i ett medicinskt sammanhang, patienternas förväntningar på den framtida
läkemedelsinformationen samt befintliga elektroniska informationssystem på nationell nivå.
Utsikten till EU-anslutning kommer att ha en
betydande inverkan på västra Balkan. Civilsamhällesorganisationerna bör i högre grad involveras
i anslutningsprocessen, eftersom det bidrar till större
enhetlighet mellan de olika politikområdena. Deltagarna i det femte forumet för det civila samhället på
västra Balkan, som hölls den 2–3 juni i Belgrad, uppmanade därför till mer dialog med civilsamhällesorganisationerna och bättre tillgång till information.
Korruption och bristerna i rättsstatsprincipens tilllämpning har utpekats som de största hindren för
EU-anslutning. De första stegen för att åtgärda
dessa problem är att genomföra rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO) och riktmärkena för rättvisa och
rättsstatsprincipen.
Den offentliga hearingen gav intressenterna möjlighet att framföra sina synpunkter och förväntningar,
och därigenom bidra till EESK:s arbete i initiativyttrandet om ”Digital hälsa – elektronisk information
för en säker användning av läkemedel”, som håller
på att utarbetas. (sg)
●
Såväl EU som Balkan har hög arbetslöshet, där särskilt unga och kvinnor har drabbats hårt i den nuvarande krisen. Regeringarna och EU-institutionerna
måste prioritera att tillhandahålla de medel och
skapa de förutsättningar som krävs för ekonomisk
återhämtning och skapande av sysselsättning.
Minoriteternas rättigheter när det gäller etnisk tillhörighet, religion, språk, funktionsnedsättningar
och sexuell läggning har ännu inte säkrats. För att
förbättra situationen bör ombudsmännens roll i länderna i regionen stärkas.
För mer information och slutförklaringen, se:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-5th-western-balkans-civil-societyvil-so
forum-df.35978. (sma)
●
© istock/ TommL
Den internationella handeln med jordbruksprodukter som helhet växer i takt
med att efterfrågan på livsmedel ökar – särskilt i de stora tillväxtländerna – på grund
av befolkningstillväxt och ökade inkomster.
Men över 800 miljoner människor i hela
världen – i synnerhet i Afrika och Asien –
lider fortfarande av hunger och undernäring – ett faktum man inte kan bortse ifrån.
Den 2 juni anordnade EESK:s observationsgrupp för arbetsmarknaden tillsammans med Europaparlamentet en
konferens om lärande och rörlighet för
lärlingar i Europa.
© istock/ PeopleImages
Dilyana Slavova, ordförande i facksektionen för jordbruk,
landsbygdsutveckling och miljö (NAT), medlem i EESK:s Övriga intressegrupper
QE-AA-15-006-SV-N
Handel med jordbruksprodukter Talangernas Europa: nya möjligheter att förvärva
och global livsmedelstrygghet färdigheter genom rörlighet för lärlingar
att kartlägga befintlig praxis på området rörlighet för lärlingar, utföra försök
och att analysera olika nationella lagstiftningar för att uppnå enhetlighet.
Konferensen kommer att följas av ett
nära samarbete på detta område mellan
observationsgruppen för arbetsmarknaden och parlamentet, särskilt genom
konkreta projekt på fältet eller konsekvensbedömningar. (cad)
●
Rymden och samhället –
Mot en europeisk
rymdgemenskap
Den 29 juni höll EESK en konferens i Bryssel
i anslutning till sitt projekt ”Rymden och samhället: att överbrygga felande länkar”. Konferensen
var ett tillfälle att föra samman europeiska och
lokala aktörer inom rymdindustrin. Diskussionerna under dagen var inriktade på små och
medelstora företag, felande länkar för tillväxt
och nya arbetstillfällen samt utbildningsverksamhet på rymdområdet. I den slutliga debatten deltog samtliga projektpartner för att
lägga grunden för inrättandet av en europeisk
rymdgemenskap.
Konferensen i Bryssel var den sista i en serie av
lokala evenemang för att uppbringa politiskt
stöd för nuvarande och framtida rymdprogram
på både EU-nivå och nationell nivå och uppmärksamma en bredare publik och aktörer på
fördelarna med en europeisk rymdpolitik. Varje
lokalt evenemang fokuserade på en specifik
aspekt av EESK:s projekt ”Rymden och samhället”: Evenemanget i Köln var inriktat på att
främja rymden inom skolor och universitet, det
i Toulouse fokuserade på nya arbetstillfällen
till följd av användningen av nya rymdtillämpningar, evenemanget i Bryssel lade tonvikten vid
rymden i konsten, det i Kaunas var inriktat på att
stärka den regionala framgången i rymden med
hjälp av den baltiska metoden, evenemanget
i Rom fokuserade på nuvarande och framtida
lagstiftningsåtgärder inom den europeiska
rymdpolitiken medan evenemanget i Haag tog
upp affärsverksamhet och små och medelstora
företag inom rymdindustrin. (sg)
●
Dessutom finns EESK info tillgänglig på 23 språk i pdf-format på kommitténs webbplats:
plats: htt
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Redaktionskommitté:
Béatrice Ouin – företrädare för EESK:s ledamöter
i redaktionskommittén (Arbetstagargruppen, Frankrike)
Alun Jones (chefredaktör)
Siana Glouharova (sg)
Medverkande i detta nummer:
Alexander Alexandrov (aa)
Anna Comi (ac)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Daniela Marangoni (dm)
Edite Kruze (ek)
Eleonora Di Nicolantonio (edn)
Jean-Pierre Faure (jpf)
Leszek Jarosz (lj)
Michela Scolaro (ms)
Milen Minchev (mm)
Nevena Sijercic (ns)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)
EESK info kommer ut nio gånger om året i samband med EESK:s plenarsessioner.
Övergripande samordning:
Tryckta versioner av EESK info på tyska, engelska och franska kan erhållas gratis från EESK:s presstjänst.
Agata Berdys (ab)
Dessutom är EESK info tillgänglig på tjugotre språk i pdf-format på kommitténs webbplats.
Utgåvan färdigställd den 16 juni 2015
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Adress:
EESK info är inte att betrakta som en officiell sammanfattning av EESK:s arbete. För sådan information
hänvisar vi till Europeiska unionens officiella tidning eller andra publikationer från kommittén.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Jacques Delors-byggnaden, Rue Belliard 99,
1040 Bryssel, Belgien
Tfn +32 25469476
Fax +32 25469764
E-post: [email protected]
Internet: http://www.eesc.europa.eu/
Juli 2015 / 6
Innehållet i EESK info får spridas under förutsättning att källan anges och att en kopia skickas till
redaktören.
Upplaga: 8 230 exemplar.
Nästa nummer utkommer i september 2015.