Anmälan avseende eldstad och rökkanal (PDF

ANMÄLAN
ELDSTAD-RÖKKANAL
(EB.10:9)
(Inlämnas i 2 ex)
Datum
Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO
Reviderad 2015-01-01
Fastighet
Sökande
Fastighetsbeteckning
Sökandens namn
Fastighetens adress
Adress
Församling
Postnr och adressort
Fastighetsägare
Telefon bostaden
Telefon arbete
Adress
Telefon mobil
Telefax
Telefonnr
E-post
Bygglov är sökt
Ja
Nej
Bygglov är beviljat datum:
Personnr/orgnr
Tidigt byggsamråd har hållits datum:
Anmälan avser (se vilka åtgärder som är anmälningspliktiga i tillhörande anvisning)
Ny eldstad / kamin
Ny skorsten
Kakelugn/Tung eldstad
Ny eldstad för uppvärmning
Ny kanal i befintlig skorsten
Ny spannmålspanna
Insats/kassett i befintlig eldstad
Ny el ändring av imkanal
Ny kamin/panna i ekonomibyggnad
Ändring av bränsleform i befintlig panna
från
till
Byte till ny panna för nytt bränsleslag
från
till
Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)
Enbostadshus
Tvåbostadshus
Fritidshus
Kontorshus
Garagebyggnad
Förrådsbyggnad

Flerbostadshus antal lägenheter:
Affärshus
Ekonomibyggnad
Hotell/Restaurang
Annan byggnad
Tidpunkt för påbörjande
Datum:
Uppgifter om behörig, skorstensfejartekniker/-mästare godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden
Namn:
Adress:
Telefon arbete:
Postadress:
Telefon bostad:
E-post
…………………………………………
…………………………………………
Sökandens underskrift
Behörig (behörighetsintyg bifogas)
Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter
som lämnas i denna ansökan/anmälan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun
Regler när det gäller eldstad/rökkanal
Lagrum: PBF 6 kap 5 §.
Byggherren ska göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, om arbetena avser installation
eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler.
Observera att nedanstående anmälningar gäller Samhällsbyggnadsnämndens handläggning.
I
M
K
A
N
A
L
L
O
K
A
L
E
L
D
S
T
A
D
Ny eller ändring av imkanal
Anmälan
Gäller även enbostadshus), www.imkanal.se
Byte av eldstad till likvärdig
På samma plats och till samma rökkanal för
trivseleldning samt med samma effekt och
rökgastemperatur
Ingen åtgärd
Ny eldstad / kamin
Anmälan
Tung eldstad – kakelugn
Anmälan
Insättning av kassett i tidigare öppen eldstad
Förbättrar el reparerar skorstenen
Ingen åtgärd
Ex putsar el fogar om
Nytt rör i skorstenen eller glidgjutning
S
Förstärker en gammal skorsten.
Ingen åtgärd
K
Ny skorsten genom taket (vid nock)
Anmälan
O
Den måste mynna över nock och minst 1 m över
takbeläggningen
R
Ny kanal öppnas upp i en befintlig skorsten Anmälan
S
T
E
Ny skorsten i fasaden (gaveln), fasadändring Bygglov - inom detaljplan/sammanhållen
bebyggelse
Ny skorsten i fasaden (gaveln)
Anmälan - utom detaljplan
N
Ny skorsten högre än 2 m i takfall
Den måste mynna över nock och minst 1 m över
takbeläggningen
Bygglov - inom detaljplan/sammanhållen
bebyggelse
Anmälan - utom detaljplan
Ny panna/kamin
Anmälan
Gäller även i ekonomibyggnad
P
Ny spannmålspanna
Anmälan
Ändring av bränsleform i befintlig panna
Anmälan
A
N
T e x pellets, spannmål el ved
N
Byte till ny panna för nytt bränsleslag
O
R
Anmälan
Från olja till ved eller pellets
Kombipanna
Som är godkänd för byte till visst bränsleslag
Ingen åtgärd
Information vid installation av eldstad och rökkanal
Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal ska en anmälan lämnas
till miljö- och byggnadsnämnden minst 3 veckor innan arbetet påbörjas.
Bygglov kan krävas för installation av ny rökkanal (skorsten) inom detaljplanerat område
eller inom sammanhållen bebyggelse. Det är beroende var på huset skorstenen placeras om
det kräver bygglov, se bifogat dokument ”Regler när det gäller eldstad/rökkanal”.
Vid eventuella frågor tag kontakt med bygglovsenheten, telefon kundtjänst 0416-27 153.
Boverkets byggregler ska uppfyllas vid installation av eldstad och rökkanal och byggherren
(fastighetsägaren) har det yttersta ansvaret att dessa följs. När arbetena är färdiga ska behörig
(skorstensfejartekniker/-mästare) utfärda ett besiktningsbevis.
När byggnadsnämnden har fått in aktuell kontrollplan och besiktningsbeviset från byggherren,
utfärdar nämnden ett slutbesked och anläggningen får tas i bruk.
Kopia på handlingarna ska byggherren skicka till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
(SÖRF) eftersom de har sotningsansvaret i kommunen. Vid eventuell brand kommer
försäkringsbolagen att kontrollera att anläggningen är godkänd och att sotning har utförts
regelbundet enligt fastställda intervaller.
Krav för att godtas som behörig:
För att godtas som behörig att besiktiga och godkänna installationer och anmälningspliktiga
ändringar av eldstäder, rökkanaler och skorstenar ska intyg kunna visas upp på genomgången
skorstensfejarteknikerutbildning. Alternativt kan erfarenhet som skorstensfejarmästare
också accepteras men kompetensen ska styrkas med intyg.
En behörig ska förutom att besiktiga och godkänna installationen även vara väl insatt i
Boverkets byggregler (BBR) och kunna kontrollera att relevanta krav enligt denna är
uppfyllda.
Den som har godtagits som behörig för installationsbesiktning ska informera byggherren om
gällande regler, besiktiga och genomföra erforderliga provningar av installationen samt efter
godkänd anläggning utföra ett besiktningsbevis.
I Boverkets byggregler (BBR) 6:743 står skrivet att skorstenar ska vara tillräckligt höga för att
erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenhet uppstår kring byggnaden eller i dess
omgivning. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över
nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger.
Tillträdes- och skyddsanordningar på tak enligt Boverkets byggregler
8:24 ska installeras. Det ska tydligt framgå av besiktningsbeviset att
ovanstående har kontrollerats.
Eldstäder bör vara typgodkända, P-märkta eller CE-märkta och
miljögodkännda. De uppfyller därmed gällande utsläppskrav enligt
BBR.
Trivseleldning innebär att anläggningen inte får ersätta ordinarie
uppvärmningsanordning. Braskaminer, kakelugnar, vedspisar eller
liknande är olämpliga att användas för daglig uppvärmning eftersom de
släpper ut relativt mycket föroreningar. De är byggda för ren
trivseleldning.
Kamin/eldstad utan ackumulatortank
Ni som bor i ett tättbebyggt område och kanske även där terrängen är kuperad ska vara
uppmärksam på att risken att skapa olägenhet för omkringboende är stor. Detta med anledning
av ohälsosamma rökgaser som bildas vid eldning.
Idag har många bostäder mekaniskt (fläktstyrt) friskluftintag vilket också medför att det blir
problem om röken slår ner i omgivningen. Det är viktigt att hålla sig till rekommendationerna
för trivseleldning – d v s eldning max två tillfällen per vecka, max fyra timmar per
tillfälle.
Planerar du att ha din eldstad för basuppvärmning av huset krävs att den är miljögodkänd och
för att klara utsläppskraven behöver en ackumulatortank installeras.
Läs noggrant informationen Elda rätt. Tänk på att rökgaser som uppstår vid eldning kan vara
lika farliga inomhus för dem som eldar som för omkringboende.
Om miljöenheten konstaterar olägenhet för omkringboende kan det innebära att de som eldar
riskerar begränsningar eller förbud att elda.
Använd alltid torr ved som bör ha lagrats i minst 1 år. Är inte veden
tillräckligt torr sker en ofullständig förbränning med fler avgaser
till omgivningen som följd.
Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, målat eller impregnerat
virke, spånskivor och liknande.
Angående sotning och brandskyddskontroll kontakta Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund SÖRF:s sotnigsverksamhet telefon 010-110 26 00,
eller via mail [email protected], hemsida www.sorf.se Adress: Metallgatan 2, 271 39 Ystad.