Aritmetikens mästare!

Aritmetikens mästare!
Aritmetik = Räknelära (Wikipedia)
Ett vanligt ord för räkneoperationer är räknesätt,
och att använda dessa räkneoperationer i vårt
talsystem kallas aritmetik. (B. Grevholm)
Förmågor att utveckla i matematik:




Välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Undervisning:
Vi kommer att repetera alla fyra räknesätten. Vi kommer att göra beräkningar med
både heltal och tal i decimalform.
Hitta olika strategier för beräkning och befästa dessa.
Eftersom en förmåga handlar om att VÄLJA och ANVÄNDA lämpliga matematiska
metoder så kommer vi att lägga vikt vid att kunna använda olika metoder och
resonera kring när metoden passar bäst, för att du sedan ha möjlighet att kunna
välja. ”Kan man göra på ett annat sätt?”
Träna oss i att se och bedöma rimligheten i svaren, ”Kan detta stämma?”
Vi kommer att göra en historisk återblick för att ta del av hur matematiken har
utvecklats genom olika kulturer och bekanta oss med andra talsystem för att få
förtrogenhet med vårt egna tiobassystem och hur vårt positionssystemet är
uppbyggt.
En förståelse för de olika räknesätten vid beräkningar med hela tal och decimaltal,
och sambanden mellan begreppen kommer in naturligt.
Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans och även lägga vikt vid att
utveckla det matematiska resonemanget.
Hur kan vi använda våra huvudräkningsstrategier och samtidigt förklara dessa
matematiskt?
Bedömning:
DU ska kunna visa och förklara aritmetiskt, med ett matematiskt språk (dvs siffror)
HUR du löser olika räkneoperationer. Detta kommer du att få göra genom att göra
filmer på ipad där du visar och förklarar metoden.