WB-150MA

SV
ELEKTRONISK VÅG
WB-150MA
Bruksanvisning
(FJÄRRDISPLAYVERSION)
(STATIVMONTERAD VERSION)
<Användningsvillkor>
Temperatur:
5 °C – 35 °C
Relativ fuktighet:30 % – 80 %
(ingen kondens)
Max. höjd:3 000 m ASL
Tryck:
86kPa – 106kPa
<Förvaringsvillkor>
Temperatur:
-10 °C – 60 °C
Relativ fuktighet: 10 % - 90 % (utan kondensation)
För att undvika störningar, undvik att förvara utrustningen på en plats som
utsätts för direkt solljus, stora temperaturförändringar, fuktighet, en stor
mängd damm, risk för vibrationer eller stötar, eller i närheten av öppen eld.
Läs den här bruksanvisningen noga och spara den för
framtida bruk.
SV
Avsedd användning
• D
enna utrustning har kalibrerats som en precisionsvåg och kan användas för att
certifiera vikter och/eller affärstransaktioner.
• Den kan användas för att erhålla referensdata under medicinska undersökningar,
såsom periodiska kontroller, och kan hjälpa till att förebygga fetma.
Effektivitet
Mätningar kan tas snabbt och enkelt, med minimal olägenhet för patienten under
mätningar.
2
Innehåll
SV
Före användning
För din säkerhet............................................................. 4
1. Produktmontering och komponenter....................... 8
Produktkomponenter .................................................................8
Fjärrdisplayversion ..................................................................8
Stativmonterad version ...........................................................8
Kontrollpanel .............................................................................9
Symboler och deras innebörder .................................................9
2. Förberedelse för användning.............................10
Nivåjustering ............................................................................10
Installation av utrustning (fjärrdisplayversion).............................10
Installation av utrustning (stativmonterad version)......................11
Förbereda strömförsörjning.......................................................12
Använd så här
3. Bruksanvisning...................................................13
Förberedelse (Automatisk avstängning för att spara batteri)......13
Förberedelse (viktlåsningsläge) ................................................14
Förberedelse (bekräftelse av programvaruversion) ...................14
Mätningsvikt.............................................................................15
Vid behov
4. Utdataformat......................................................18
5. Felsökning..........................................................19
Specifikationer.......................................................20
3
För din säkerhet
SV
I detta avsnitt förklaras de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att undvika skador på användarna av
denna enhet och andra, och för att förhindra skador på egendom. Vi ber dig bekanta dig med innehållet för
att garantera säker användning av utrustningen.
Före användning
(För din säkerhet)
Varning
Försiktighet
Underlåtenhet att följa anvisningar som markerats på detta sätt skulle
kunna leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
Underlåtenhet att följa anvisningar som markerats på detta sätt kan
leda till personskada eller skada på egendom.
Detta märke indikerar åtgärder som är förbjudna.
Detta märke indikerar åtgärder som alltid måste följas.
Varning
Ta inte i stickkontakten med våta händer.
Det kan leda till elektriska stötar, brand eller läckage.
Håll utrustningen borta från brandfarlig gas och syrerika omgivningar.
Modifiera inte denna utrustning på något sätt.
Det kan orsaka en elektrisk stöt eller personskada, eller påverka analysens precision.
Varning
Använd endast ett korrekt anslutet uttag.
Endast äkta kablar och utrustning kan användas.
Använd inte en multistickkontaktsadapter.
Detta kan orsaka brand.
4
Försiktighet
SV
Före användning
(För din säkerhet)
Håll borta från vatten.
Hoppa inte på utrustningen.
Förbjudet
Stick inte in fingrar i luckor eller hål.
Tryck inte hårt på skärmen.
Skärmpanelen kan gå sönder och orsaka personskador.
Se till att batterierna sätts i med rätt polaritet när tillämpligt.
Övervaka kontinuerligt både användare och utrustning med avseende på anomalier.
Om det upptäcks en anomali hos användare eller utrustning ska du vidta lämpliga åtgärder, såsom
stopp av utrustningen, samtidigt som användarens säkerhet säkerställs.
När du ansluter en dator eller kringutrustning ska du kontrollera att överensstämmelse med IEC
60601-1 (EN 60601-1) bibehålls. Om ström tillförs i enlighet med IEC 60950 (EN 60950) måste ström
tillföras från en medicinsk isoleringstransformator. Håll ett minsta avstånd på 1,5 m mellan varje
utrustningsenhet under drift.
Underlåtenhet att följa detta krav kan resultera i elektriska stötar för användaren eller fel på utrustningen.
Du ska
alltid ...
Om utrustningen inte kommer att användas under en längre tid ska nätadaptern kopplas bort
från vägguttaget.
Om utrustningen inte kommer att användas under en längre tid ska batterierna tas bort innan
utrustningen förvaras.
Uppgifterna från denna utrustning ska tolkas av en yrkesmässig användare med licens.
Vara noga med att rengöra vågplattformen med lämpligt desinfektionsmedel efter varje användning.
Håll fast utrustningens underdel med båda händerna när du flyttar utrustningen.
5
Korrekt mätning
För precisa mätningar
SV
Före användning
(Korrekt mätning)
Undvika att utsätta utrustningen för kraftiga stötar eller vibrationer.
Undvika att mäta på flera platser som har stora temperaturvariationer.
Detta kan orsaka felaktiga mätningar. Låt utrustningen stå i minst 2 timmar innan den
används om den flyttas till en ny plats med en temperaturskillnad på 20 °C eller mer.
Du ska
alltid ...
Placera vågen på en jämn och stabil yta.
Det går inte att mäta på en yta som är starkt vibrerande.
Undvik att använda nära utrustning som avger elektromagnetiska vågor.
Rör inte användaren under mätning för att säkerställa korrekt mätning.
Planerat underhåll
TANITA rekommenderar att varje anläggning genomför återkommande kontroller för varje enhet.
1. Kontrollera följande åtminstone dagligen:
• Att enheten står på en stabil och jämn yta.
2. Okulärbesiktiga följande åtminstone en gång i veckan:
• Skärmen med avseende på eventuell skada eller kontaminering
• Alla kablar, sladdar och kontaktytor med avseende på skada eller kontaminering
• Alla säkerhetsrelaterade märken med avseende på läsbarhet
• Alla tillbehör (sensorer, elektroder osv.) med avseende på slitage eller skador
• Dokumentation för den aktuella utrustningsmodellen
3. Okulärbesiktiga följande åtminstone en gång i månaden:
• Skruvar på utrustningen
Du ska
alltid ...
Uppdatera inställningar, byt ut föremål eller kontakta service baserat på okulärbesiktningarnas
resultat. Använd inte enheten om du ser några tecken på skador. Utrustning som har skadats måste
kontrolleras med avseende på korrekt drift av kvalificerad personal innan du använder den igen.
Torka inte utrustningen med frätande kemikalier (bensen, rengöringsmedel osv.).
Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra utrustningen.
Garantin blir ogiltig om någon obehörig försöker ta isär eller reparera någon del av utrustningen.
Om utrustningen inte fungerar ska du kontakta närmaste Tanita försäljningskontor eller ombud.
Utrustningen ska kontrolleras i enlighet med bestämmelserna i ditt land.
6
Stäng av
SV
Före användning
(Korrekt mätning)
Tryck på knappen
.
Vid användning av torrbatterier
Lossa skruven för att öppna batterifacket
Vid användning av nätadapter
I nödsituationer ska området runt uttaget hållas
rent och fritt från föremål när du använder denna
utrustning.
7
1. Produktmontering och komponenter
gProduktkomponenter Kontrollera att följande komponenter finns i förpackningen.
SV
(Fjärrdisplayversion)
Före användning
(Produktmontering och komponenter)
Tillbehör
Displayenhet
Plattform
Nätadapter
MODELL:FW7333SM/09
Nivåmätare
Fästskruv för konsol (x 2)
Batterifack
Bruksanvisning
Justerbara fötter
(Stativmonterad version)
Displayenhet
Batterifack
Tillbehör
Nivåmätare
Nätadapter
MODELL: FW7333SM/09
Plattform
Skruvar (x 3)
Bruksanvisning
Justerbara fötter
8
g
Kontrollpanel
SV
Före användning
(Produktmontering och komponenter)
• Slå PÅ strömmen/Vågen
nollställs
• Ange förinställd tara
• Slå AV strömmen
• Slå PÅ/AV
viktlåsningsfunktionen
• Öka siffervärdet
• Ställ in olika funktioner
• Tara/Minska siffervärde
STEP ON:
Net/Net(PT):
Viktlåsningsläge:
Viktlåsning:
Stabiliserad:
g
örja mäta vikten.
B
Taravärdet matas in.
Viktlåsningsfunktionen är aktiverad.
Vikten är låst.
Siffran som visas har stabiliserats.
Symboler och deras innebörder
Ström på
Ström av
Tarafunktion
Nollställ
Överensstämmelse med
medicintekniska direktivet
93/42/EEG
Likström
Utrustning i klass II
Typ B tillämpad del
Polaritet på
likströmsanslutning
Polaritet på batteri
Tillverkningsdatum
Följ bruksanvisningen
Växelström
WEEE-direktiven om
avfall från elektriska och
elektroniska produkter
Försiktighet
Se bifogade anmärkningar.
9
2. Förberedelse för användning
gNivåjustering
SV
(Fjärrdisplayversion)
Före användning
Förberedelse för användning
Nivåmätare
Justera nivån genom att vrida de justerbara fötterna.
(Stativmonterad version)
Nivåmätare
För exakt mätning ska utrustningen placeras på så plan
yta som möjligt och justera nivån med de justerbara
fötterna så att bubblan i nivåmätaren är i mitten av ramen.
Försiktighet
Placera utrustningen på en jämn yta. Om utrustningen inte är
stabil, till exempel om inte alla fötter är på en plan yta, finns det
en risk att den välter och att mätningen inte blir korrekt.
För en stativmonterad version ska nivåmätaren justeras och sedan
läget för justeringsfötterna (små) så att de lätt vidrör golvet för
att förhindra att displayenheten skakar.
Justera nivån genom att vrida de justerbara fötterna.
g
Installation av utrustning (fjärrdisplayversion)
Vid användning av stativet
Dra ut stativet på baksidan av displayenheten.
När du sätter undan displayenheten ska stativet sättas in i öppningen på baksidan
av displayenheten.
1
11
1
Vid montering av displayenheten på väggen
2
22
2
2.Sätt i skruvarna i hålen på baksidan av displayenheten.
3
33
3
3.Dra ner displayenheten så att den sitter säkert på plats.
1.Skruva fast väggskruvarna i väggen (låt skruvarna skjuta ut 5 mm från väggen).
• D
et finns en risk att displayenheten kan falla ner om den inte är
ordentligt fäst.
• Undvik att installera displayenheten på en plats där användarna kan
trampa på eller fastna i kabeln.
• Svinga inte displayenheten med kabeln.
10
g
Installation av utrustning (stativmonterad version)
SV
Före användning
Fäst stativet på plattformen före användning.
Förberedelse för användning
1
1. Vänd på plattformen
2
Installera stativet före användning.
3
3. Skruva stativet på plattformen med tre skruvar.
4
4. Sätt i anslutningen i stativet.
2. Anslut anslutningar på plattformen och stativet.
Anmärkning
Kontrollera att kabeln inte lindas runt skruvarna.
11
g
Förbereda strömförsörjning
SV
Vid användning av nätadapter
Före användning
Förberedelse för användning
Stickkontakt
Sätt i nätadaptern i likströmsuttaget på displayenheten och sätt i
nätadapterkontakten i ett vägguttag.
Kontrollera att signallampan på nätadaptern lyser.
Varning
Sätt inte i eller dra ut kontakten med våta händer eftersom det kan orsaka
elektriska stötar.
Likströmsuttag
Försiktighet
Signallampa
Använd endast den angivna nätadaptern (MODELL: FW7333SM/09).
Användning av en annan nätadapter kan orsaka funktionsstörningar.
Vid användning av torrbatterier
Fästskruv till batterifack
Torrbatterier
Skruva loss fästskruvarna till batterifacket på höger sida om
displayenheten och dra ut batterifacket. Sätt i sex LR6- (AA)
torrbatterier i rätt positioner som visas i batterifacket och sätt fast
batterifacket med fästskruvarna.
Om
visas på skärmen ska alla sex LR6- (AA) batterierna
ersättas med nya.
visas när batterispänningen är lägre än 6,5 V ± 10 %.
• Var noga med att inte tappa batterierna på fötterna
Batterifack
12
när du byter LR6- (AA) batterier.
• S
e till att batterierna sätts i med rätt polaritet. Om
polariteten är felaktig, kan batterierna läcka och skada
utrustningen.
• T
a ut batterierna innan utrustningen förvaras om den
inte ska användas under en längre tid.
3. Bruksanvisning
g
Förberedelse (Automatisk avstängning för att spara batteri)
SV
Denna våg har energisparfunktion som automatiskt stänger av strömmen efter en viss tid.
Ställ in avstängningstiden i förväg när du använder den här funktionen.
blinkar och
.
visas.
2.Tryck på
när det inte finns något på vågen.
3.Tryck på
medan
Använd så här
(Bruksanvisning)
1.Slå på strömmen genom att trycka på
visas.
visas
och välj automatisk avstängningstid genom att trycka på
eller
.
eller
5 minuter
10 minuter
Inaktivera
30 minuter
60 minuter
4.Efter att automatisk avstängningstid har valts trycker du på
5. När
för att ställa in tid.
visas är inställningen klar.
13
g
SV
Förberedelse (viktlåsningsläge)
Denna våg har viktlåsningsfunktion. Använd denna funktion genom att aktivera “Viktlåsningsläge” på förhand.
När funktionen är aktiverad låses skärmen när vikten har stabiliserats.
Använd så här
(Bruksanvisning)
1.Slå på strömmen genom att trycka på
blinkar och
2.Tryck på knappen
.
visas.
för att aktivera viktlåsningsläge.
(Funktionen inaktiveras när strömmen är påslagen)
När viktlåsningsläget är aktiverat anges “Viktlåsningsläge” på skärmen.
3 När viktlåsningsfunktionen är aktiverad låses mätvärdet när vikten har stabiliserats.
g
När vikten har låsts anges “Viktlåsningsläge” på skärmen.
Förberedelse (bekräftelse av programvaruversion)
1.Slå på strömmen genom att trycka på
blinkar och
2.Tryck på
.
visas.
när det inte finns något på vågen.
visas.
eller
3.Välj
genom att trycka på
eller
. Tryck på
.
4.Programvaruversion visas.
14
Siffran visas i ordningen <Visa program> och <AC/DC-omvandlare>.
Byt skärm genom att trycka på
.
gMätningsvikt
SV
Standardposition
blinkar och
Använd så här
.
(Bruksanvisning)
1.Slå på strömmen genom att trycka på
visas.
2.Ställ dig på mitten av plattformen.
När vikten har stabiliserats anges “Stabiliserad”.
3.Stig av vågen.
Vid användning av funktionerna <Förinställd tara>.
1.Slå på strömmen genom att trycka på
blinkar och
2.Tryck på
visas.
utan vikt. Märkena “Net (PT)”, “PT” och
3.Ange förinställd tara med
.
Ange förinställd tara med
eller
blinkar.
inom 20,0 kg (steg om 0,1 kg).
.
eller
4.Ställ dig på mitten av plattformen.
När vikten har stabiliserats anges “Stabiliserad”.
5.Stig av vågen.
15
g
Mätningsvikt (forts.)
SV
Avbryta <Förinställd tara> tillfälligt
Använd så här
(Bruksanvisning)
1.Tryck på
genom att använda förinställd tara.
2.Angiven förinställd tara avbryts tillfälligt.
visas.
När funktionen förinställd tara inaktiveras ska förinställd tara ställas in till 0,0 kg.
Ändra förinställd tara
1.Tryck på
eller
16
genom att använda förinställd tara.
2.Ange förinställd tara med
eller
Märkena “Net (PT)” och “PT” visas.
Ange förinställd tara med
.
inom 20,0 kg (steg om 0,1 kg).
SV
Taraposition
Alla segment blinkar och
Använd så här
.
(Bruksanvisning)
1.Slå på strömmen genom att trycka på
visas.
2.Placera försiktigt taraföremålen (kläder osv.) på mitten av plattformen.
Föremålens vikt visas.
3.Tryck på
.
Pilen u [NET] visas bredvid märket och [0,0kg] visas.
4.När en person/ett föremål inklusive taraföremål vägs visas personens/föremålets vikt minus
taraföremålens vikt, dvs. nettovikten.
• Ä
ndra taravikten genom att avbryta vägningsfunktionen och upprepa från steg
3.
• När taravägningsfunktionen används minskas mätintervallet med taravikten.
(Mätintervall) = (Maximal mätbar vikt) – (Taravikt)
17
4. Utdataformat
SV
g
Förklaring för RS-232C-kompatibla utdata
Denna förklaring är till för gränssnittet så att avläsningarna från WB-150 mA kan matas ut till
extern utrustning (t.ex. PC) som en RS-232C-kompatibel signal.
Vid behov
(säkerhetsåtgärder för säkerheten)
• N
är du ansluter en dator eller kringutrustning ska du kontrollera att överensstämmelse med IEC 60601-1 (EN
60601-1) bibehålls. Om ström tillförs i enlighet med IEC 60950 (EN 60950) måste ström tillföras från en medicinsk
isoleringstransformator. Håll ett minsta avstånd på 1,5 m mellan varje utrustningsenhet under drift.
Specifikationer
Kommunikationsstandard
EIA RS-232C
Kommunikationsmetod
Asynkron
Signalhastighet
9,600 bps
Databitlängd
8 bit
Paritet
INGEN
Stopp-bit
1 bit
Terminator
CR+LF
Flödeskontroll
Ingen
Signalnamn och anslutningsmetod
Terminalnr
Signalnamn
1
2
TXD
3
4
5
GND
6
7
8
9
Anslutningsexempel
WB-150MA
18
PC osv.
gDataöverföring
SV
Dataöverföring matas ut omedelbart efter mätning, oavsett status för mottagningssidan (t.ex. PC).
Mottagningssidan måste därför alltid vara redo att ta emot data innan några mätningar utförs.
Vid behov
(säkerhetsåtgärder för säkerheten)
När displayen hålls
Föremål
Rubrik
Utdata (ASCII-kod)
Detaljer
Kontrolldata
Kontrolldata
Modellnr
Kroppsvikt
Förinställd taravikt
Taravikt
Kontrollsumma
{0
˜0
MO
Wk
Pt
Ta
CS
Fastställda till 16
Fastställda till 1
“XXXXXX”
XXXXX
XXXX
XXXX
XX
8 bytes fast längd ("WB-150")
3 - 5 bytes variabel längd (enhet: kg)
3 - 4 bytes variabel längd (enhet: kg)
3 - 4 bytes variabel längd (enhet: kg)
2 bytes fast längd
Anmärkning
• Komman (,) används för att hålla isär uppgifter.
• Terminator (slutet av data) är CR (ASCII-kod: 0DH), LF (ASCII-kod: 0AH).
5. Felsökning
g
Möjliga problem
Se följande instruktioner innan du ber om reparation om problem uppstår.
Problem
Lösning
Enheten startar inte när knappen •
trycks in.
•
Mätningen är inte korrekt.
id användning med nätadaptern
V
Kontrollera att nätadapterns kablar är korrekt anslutna till displayenheten.
Kontrollera att nätadaptern är korrekt isatt i eluttaget.
Använda torrbatterier
Batterierna kan vara slut. Bekräfta att utrustningen fungerar med nätadaptern eller
nya batterier.
• Kontrollera att alla justerbara fötter vilar på en plan yta.
Mätningen är inte stabil. Displayen • Mätning kan vara omöjlig vid kraftiga vibrationer. Använd utrustningen på en annan
slås på och av.
plats.
visas.
visas.
• Det är möjligt att den maximala viktkapaciteten har överskridits. Sluta mäta.
• Stå inte på eller sätt föremål på plattformen före mätning. Starta mätningen efter
att du bekräftat att det inte finns något på plattformen.
19
Specifikationer
TYP
MDD
NAWI
Precisionsnivå
Strömkälla
Mätsystem
Max.
Min.
Viktmätning
e
T
Precision vid första kalibreringen
Display
Storlek
Plattform
(Fjärrdisplayversion)
Kabellängd
Storlek (stativmonterad version)
Display
Utdatagränssnitt
Temperaturområde för användning
Relativ fuktighet
Utrustningens vikt (fjärrdisplayversion)
Utrustningens vikt (stativmonterad version)
Batteriets livslängd
Denna produkt uppfyller följande krav:
1. Icke-automatiska vågar (2009/23/EG)
2. Medicintekniska direktivet (93/42/EEG)
Säkerhetsstandard:EN 60601‑1
IEC 60601‑1
EMC-standard:
EN 60601‑1-2
IEC 60601‑1-2
3. RoHS-direktivet (2011/65/EU)
WB-150MA
Klass Ⅰm
Klass Ⅰ
Nätadapter (FW7333SM/09 KLASS Ⅱ)
Inspänning:
100V·AC - 240V·AC
50 - 60 Hz/200 mA
Utspänning:
9V·DC
Märkström:
800 mA
Pluggtyp
: Centre Minus
Utrustning med inbyggd strömkälla (batteriläge)
LR6 (AA alkaliskt batteri) x 6, (ingår ej)
Töjningsgivarbelastningscell
270 kg
2 kg
0,1 kg
-20 kg
±0,1 kg
159 × 209 × 56 mm
301 × 336 × 82 mm
2m
336 x 515 x 845 mm
5 siffror LCD, höjd siffror 38 mm
RS-232C (D-sub 9-stift honanslutning)
+5 °C till +35 °C
30 % - 80 % (utan kondensation)
5,1 kg (exklusive batteri)
7,1 kg (exklusive batteri)
cirka 100 timmars kontinuerlig användning vid användning av LR6
(AA alkaliskt batteri)
Kassering
Denna utrustning är en elektronisk enhet.
Kassera utrustningen på lämpligt sätt - inte
som allmänt hushållsavfall utan som elektronisk
utrustning. Följ regionala bestämmelser vid
kassering.
<EU-representant>
Hoogoorddreef 56-E, 1101 BE Amsterdam, Nederländerna Tel: +31-20-560-2970 Fax: +31-20-560-2988 http://www.tanita.eu
<Tillverkare>
1‑14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan Tel: +81 (0) 3-3968-7048 Fax: +81 (0) 3-3967-3766 http://www.tanita.co.jp
2625 South Clearbrook Drive,
Arlington Heights, Illinois 60005, USA
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
http://www.tanita.com
Unit 301-303,Wing On Plaza, 3/F., 62 Mody Rord,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2834-3917
Fax: +852-2838-8667
www.tanita.asia
A-502, Mittal Commercia, Off. M. V. Road (Andheri Kurla Road),
Marol, Andheri-East, Mumbai 400 059 INDIEN
Tel: +91-22-3192-6107
Fax: +91-22-2859-9143
www.tanita.co.in
Room 8005, 877 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai,
Folkrepubliken Kina
Tel: +86-21-6474-6803
Fax: +86-21-6474-7901
www.tanita.com.cn
Upphovsrätt © 2013 TANITA Corporation. Med ensamrätt.
WB1507611(0)-1306FA