Bruksanvisning pdf

CORINA MEDICAL
BRUKSANVISNING
M-300
ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion………………………………………………………………………………………………………………………
3
Delar som avses i dessa instruktioner ………………………………………………………………
3
Produkt specifikation……………………………………………………………………………………………………
4
Avsedd användning………………………………………………………………………………………………………
4
Starta vågen ……………………………………………………………………………………………………………………
5
Tara Funktion…………………………………………………………………………………………………………………
5
Hold Funktion………………………………………………………………………………………………………………………
6
Strömförsörjning……………………………………………………………………………………………………………
6
Automatisk avstängning…………………………………………………………………………………………….
7
Felsökning........………………………………………………………………………………………………………………
7
Rengöring…………………………………………………………………………………………………………………………………
8
Kontakt uppgifter……………………………………………………………………………………………………………………… 9
2
Introduktion
Tack för köpet av Marsden Professional Baby våg (Marsden våg för professionellt
medicinskt bruk). Detta är ett klass III våginstrument som erbjuder lång livslängd och
många års noggranna mätresultat.
Vågen har en maximal lastkapacitet på 15kg som inte får överskridas.
3
Produktspecifikation
Kapacitet:
Delning:
Strömförsörjning:
Drift temperatur:
Lagrings temperatur:
Funktions knappar:
(se Fig 1)
Auto-Off funktion:
Stabiliserings tid:
Vikt:
Dimension:
Godkännande:
15kg
0kg ~ 6kg x 2g
6kg ~15kg x 5g
Marsden nätadapter (output: 12V, 300mA)
Eller
2 x 1.5V AA alkaliska batterier
(drifttid över 300 timmar + 1 års standby)
5°C ~ 30°C
-5°C ~ 50°C
On/Zero/Off
Tare
Hold
Justerbar från Off ~ 5 min
1 ~ 2 sekunder
3.3kg
590 mm x 370 mm x135 mm
Class III to EN45501
Avsedd Användning
Vågen är utformad för att exakt mäta vikten på barnet placerad i
vägningsområdet.
Reparationer och underhåll får endast utföras av en auktoriserad
serviceverkstad. Endast batteribyten får göras av annan person.
Om förseglingen (ar) (finns på undersidan av vågen) är trasig eller skadad, då är
kalibreringen av vågen inte garanterad och vågen får inte användas förrän den
har kalibrerats om (och förseglad) av en auktoriserad serviceverkstad.
4
Snabbstart
Placera vågen på ett fast, plant underlag. Justera fötterna på vågen så att libellen
är i mitten av cirkeln och alla fyra fötter vidrör ytan.
Se till att det inte finns någonting på vågen och inget som hindra den nedre kanten
av vågskålen.
Tryck in hold knappen i 1 sek.
Vågen tänds, visar en kontroll segmentmönster, piper, displayen visar
Placera barnet på vågen. Vågen piper när vikten visas och är stabil
När man trycker ner On knappen snabbt nollställs vågen.
Displayen blinkar
medan inställningen åter visar noll
OBS: När ni trycker snabbt så stängs tara och hold funktions av om dessa
Do’s har
and
Don’tsVågen bör endast nollställas tom.
används.
Only use this scale in accordance with these operating instructions.
Genom
trycka
i 1 sek
stängsinstructions.
vågen av.
Only clean
theatt
scale
as på
described
in these
Don not overload the scale.
Do not operate the scale in a hazardous environment
Tara Funktion
Om barnet ska ligger på en handduk eller liknande då används tarering så här:
Placera handduk eller liknande på vågen och tryck på knappen
Displayen visar först blinkande
, efter ett pip visar displayen
OBS: Vågen visar NET och pil vid TARA knappen.
Placera barnet på vågen – vågen piper när barnets vikt är stabil.
Tryck på
en gång för att avbryta tara funktionen.
5
Hold Funktion
Om barnet rör på sig för mycket för att få en stabil mätning, tryck
för val av
Hold funktion. Hold funktionen kan väljas innan barnet placeras på vågen.
Displayen blinkar
tills barnet ligget på vågen och en stabil avläsning
kan göras. Vågen piper när vikten är avläst.
Vågen visar HOLD och en pil vid HOLD knappen.
Barnets vikt kommer att visas på displayen även då ni tagit bort barnet.
Tryck på HOLD knappen och HOLD funktionen stängs av.
Strömförsörjning
Alternativ
a) Sätt i 2 st alkaliska AA-batterier i batterifacket, var noga med att matcha
+ och – (Fig 2)
b) Anslut nätadaptern till vågen och anslut nätadaptern sedan till elnätet
(Fig 3)
Fig 2.
Fig 3.
Batternivå
0.000kg
0.000kg
0.000kg
0.000kg
Lo Bat
Nätadapter inkopplad
Fullt batteri
Batteri OK
Lågt batteri
Mycket lågt batteri. Byt batterier.
6
Automatisk Avstängning
När vågen används med batteridrift kommer vågen att automatiskt stängas av efter användning.
Den automatiska avstängningen kan justeras från frontpanelen.
Tryck och håll ner
När
i 8 sekunder tills displayen visar
släpps kommer displayen att visa aktuell auto-off inställning.
Upprepande tryck på
alternativen:
kommer att intensifiera displayen genom att visa de tillgängliga
OBS: Dessa värden är i sekunder.
När önskad inställning visas, tryck på
inställningen sparas och återgår till normalt läge.
Det finns ingen automatisk avstängning när vågen drivs med nätadapter.
Felsökning
Ingen Display
-
Prova att trycka på
i minst 2 sekunder,
Koppla ifrån och sen åter igen till elnätet,
Byt ut batterierna.
Display
-
Detta kan påverkas av yttre vibrationer, vind eller luftrörelser.
Försök med att stänga av / på vågen, eller flytta vågen till en annan plats.
-
Något ligger på vågen när den söker nolläge
Se till så att vågen står plant och att inget hinder ligger mot vågen
-
Negativ belastning på vågen då den söker nolläge.
Se till att vågen står plant och att inget hinder ligger mot vågen.
-
Belastningen ( inkl tara) ligger utanför den maximala lastkapaciteten.
Om vågen visa noll utan belastning och barnet väger under
maxkapaciteten vänligen kontakta din leverantör.
-
Byt batterier.
Om råden ovan inte avhjälper felen utan kvarstår kontakta din leverantör av vågen.
7
Rengöring
För allmän rengöring av vågen, torka av med en fuktad trasa där varmt vatten och
desinfektionsmedel används.
Våtservetter innehållande 70% volym / volym lösning av isopropylalkohol kan
användas.
Använd inte petroleumbaserade lösningsmedel eller liknande, eftersom det kan
skada plastdelarna.
OBS:
Skölj ej under rinnande vatten. Detta kan skada vågens elektronik.
OBS:
Om en varmluftstork används för att torka vågen får temperaturen inte
överstiga 80 ° C.
8
Din leverantör av denna våg
CORINA WEIGHING / MEDICAL
www.corina-medical.se
.
9