Elisabeth Sörman

Utbildning för
sjuksköterskor inom
kommunal verksamhet
Maj 2015
Kl 13.15 – 16.00
Elisabeth Sörman
[email protected]
Krister Gustafsson
[email protected]
Diabetessamordnare
Program och hålltider
13.15-14.15 Inledning, Vårdprogram för äldre/SKL, glukostestning, teori fötter; Elisabeth
Sörman, Krister Gustafsson
14.15 – 15.00 Kaffe samt praktisk demonstration av stickskyddade kanyler samt fotstatus
15.00 – 15.45 Reviderade riktlinjer för diabetesbehandling i kommunal verksamhet samt
risker med överbehandling Hans-Erik Johansson/Christina Mörk; informationsläkare
15.45 – 16.00 Frågor samt hur går vi vidare
Socialstyrelsens
Nationella
Riktlinjer 2015
Äldre-äldre
I betydelsen en biologisk ålder över 80 år
För de flesta människor börjar en successiv
symtomgivande organsvikt som innebär en
förväntad livslängd på 4-6 år
Då kan vi prata om patienter som är 60 år
samtidigt som vissa 90-åringar är mycket vitala
och kan leva 10 år till
Omvårdnadsplan (kapitel 2 i vårdprogrammet)
Det är viktigt att omvårdnadsplanen finns dokumenterad och
revideras regelbundet.
En omvårdnadsplan bör innehålla:
>>Diabetesdiagnos, typ av diabetes
>>Diabetesansvarig läkare och sjuksköterska
>>Övriga diagnoser
>>Behandling
>>Målvärde för blodsocker, HbA1c och blodtryck
>>Vikt
>>Riskbedömning fötter
>>Kontroll av injektionsställen
>>Planerade kontroller
>>Speciella förutsättningar som nedsatt njurfunktion,
tidigare bensår och synnedsättning
>>Omvårdnadsdiagnos
>>Omvårdnadsmål
>>Utvärdering
Diplomerad Webbutbildning för omvårdnadspersonal –
vård av äldre med diabetes
Du som omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende
har möjlighet att öka din kompetens
genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes.
Lättillgänglig och flexibel utbildning
Kostnadsfria utbildning
www.skl.se
Kost vid diabetes
– en vägledning till hälso- och
sjukvården
Nutrition
• I diabetesvården fokuserar vi oftast på
minskat intag av kolhydrater och energi
vid typ 2-diabetes
• Men i åldringsvården är nutritionen det
stora problemet, vad gäller energi, vätska
och näringsämnen
Orsaker till sämre nutrition
• Dåligt tandstatus
• Sväljbesvär
• Depression
• Dålig ekonomi
• Tremor
Orsaker till sämre nutrition
• Förändrad smakupplevelse
• Försämrad absorption från magtarmkanalen
• Ensamhet
• Tvingas äta mat man inte själv valt och på
ovana tider
• m.m.
Utgå från energi och näringsbehov
Minimum: 20-30 kcal/kg kroppsvikt och dygn
Försök hitta en fungerande måltidsordning och
välsmakande mat
En person som har svårt att få i sig tillräckligt
med mat behöver mat med ett stort fettinnehåll
och stort kolhydratinnehåll
Anpassa diabetesbehandlingen efter detta
Diabetesförbundet
Gratis att skicka efter
www.diabetes.se
• I Sverige utförs ca 1400 amputationer
per år
• Minst 85% av de diabetesrelaterade
amputationer som görs föregås av ett
fotsår
• 4 av 5 fotsår föregås av ett större eller
mindre våld mot foten - vanligen
skorelaterat (50% i Sverige)
• 70 - 100% av diabetiker med fotsår har
tecken på en perifer neuropati
• Diabetes är orsaken till nästan 50% av
alla fot och benamputationer i
västvärlden
• Minst hälften av alla fotsår borde
vara tillgängliga för preventiva
åtgärder
Utrustning vid fotundersökning:
• Stämgaffel 128 Hz eller Biothesiometer
• Monofilament 5.07 (10 gram)
• Doppler (om pulsar ej kan palperas)
Stämgaffel 128 Hz
Personer får normalt
sämre vibrationssinne
med stigande ålder
Monofilament 5.07
Symtom på perifer neuropati
• Brännande smärta
• Huggande smärta
• Parestesi
• Värme-köldsensationer
• Ökad känsel
• Nedsatt känsel
• Kuddkänsla
Tecken på perifer neuropati
•Nedsatt känsel för smärta, temperatur och
vibration
•Muskelatrofi med klotår och fotdeformiteter
•Minskad svettning och vidgade vener på
fotryggarna
Andra eller bidragande orsaker
till neuropati:
•Alkohol eller lösningsmedel.
•B12-brist
•Hypothyreos.
•Uremi
•Spinal stenos
•Perifer nervkompression (oftast ensidig)
•Läkemedel (vissa cytostatika: vinkristin,
cisplatin).
•Intox med bly, koppar
Fotsår: typ, lokalisation, orsak
• Yttre våld ger ofta sår på tår eller fotrygg
• Utmattningssår pga motorisk neuropati är ofta
lokaliserade till framfotens undersida
• Trycksår förekommer vanligen på hälen
• Nedsatt perifer cirkulation leder till sår på tåspetsar
och yttre fotranden samt där vävnad utsatts för tryck
• Sår mellan tårna orsakas vanligen av bristande hygien
Fötter sår
Hög ålder är i sig en riskfaktor för neuropati,
cirkulationsinsufficiens, immunbrist, dåligt nutritionsstatus,
atrofisk hud och att drabbas av svårläkta sår på fötterna som
vid samtidig diabetes snabbt kan leda till djupa infektioner
gangrän och amputation
Personal som sköter äldre diabetiker spelar en oerhört viktig
roll i vårdkedjan och kan med relativt enkla åtgärder göra
MYCKET stor nytta
Många äldre har svårt att sköta sina fötter pga stelhet, dålig
syn eller kognitiva störningar. Anhöriga eller personal inom
hemtjänst eller hemsjukvård bör om möjligt:
Regelbundet TITTA på fötter och skodon. Skor som är för små
eller trycker på trampdynor, tår eller benutskott kan i
förlängningen leda till svårläkta sår och risk för amputation
Skorna skall vara rymliga för tårna och ha hälkappa
Rena torra fötter med rena strumpor, helst utan sömmar
Torr hud skall smörjas – men inte mellan tårna
Naglar skall vara korta, rakt klippta och hörn filas av för att
undvika skav eller nageltrång
När skall man remittera till kärlkirurgen?
Ankeltryck < 80 mm Hg
Tåtryck < 45 mm Hg
OBS! Diabetiker kan ha falskt högt tryck pga stela kärl!
Ischemiskt sår
Ca 20% har vilovärk
Ca 20% har claudicatio
40-45% chans att läka sår vid ankeltryck < 80 mm Hg
Riskgrupp 1 och 2
1 = Låg risk
Friska fötter
Inga tecken på neuropati, arteriell insufficiens etc.
Åtgärd: Undervisning i egenvård, skor, rökstopp
2 = Medelhög risk - remiss till fotterapeut
Fynd av
- perifer neuropati, torr hud, rodnader
- deformiteter, förhårdnader, hallux valgus, hammartår,
- pulsar i fötterna palpabla eller ankeltryck > 80 mm Hg
Åtgärd:
Regelbunden fotsjukvård och särskild observans på fötterna.
Fotvård exempelvis 3-4 ggr/år.
Ortopedtekniska hjälpmedel vb
Riskgrupp 3 och 4
Hög risk
3 = Tidigare fotsår
4 = Pågående allvarlig fotsjd (ischemi, infektion, Charcot-fot).
Fynd av
- aktuella fotsår eller tidigare fotsår, amputation, osteopati
- nedsatt cirkulation, ej palp pulsar, ankeltryck <80 mm Hg
- perifer neuropati föreligger
- uttalade deformiteter, fotödem
- bristande förmåga till egenvård, ex nedsatt syn
Åtgärd:
Täta kontroller hos fotterapeut upp till 10 ggr/år
Tät kontakt mellan fotterapeut och behandlande läkare
Ortopedtekniska hjälpmedel
Djup infektion? (ben, senor, ligament i dagen, abscess)
till akutmottagningen med remiss, telefonkontakt
Organisation och resurser
Att sköta åldrande eller multisjuka diabetiker
kräver arbete, tankemöda, etiska överväganden
och kunskaper inom många olika områden
invärtesmedicin
geriatrik
socialmedicin
psykiatri
etc
Frågor?