Dalsjöskolan

Borås Stad
Dalsjöskolan
”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har” Ur Läroplanen Lgr 11, sid 5 Augusti 2015
Borås
Stad
Dalsjöskolan
Välkommen till ett nytt läsår 2015-16 på Dalsjöskolans mellanstadium
Vår förhoppning är att alla elever ska gå till skolan med glädje och förväntan. Vi som arbetar i skolan vill • att eleverna ska känna sig accepterade och trygga • ge eleverna goda kunskaper och färdigheter • att eleverna ska känna sig delaktiga i och ta ansvar för planering av skolans verksamhet • lära eleverna att ta hänsyn till varandra och oss vuxna På skolan finns rektor som ansvarar för den dagliga verksamheten och den långsiktiga planeringen. Som förälder kan du alltid vända dig till rektor i frågor som rör skolan och dess verksamhet. Har du frågor som rör din son/dotter ska du i första hand vända dig till klassläraren. Skoltider Alla klasser på mellanstadiet läser enligt följande tider: Måndag Kl 08.30-­‐14.00 Tisdag Kl 08.30-­‐15.00 Onsdag Kl 08.30-­‐15.00 Torsdag Kl 08.30-­‐14.15 Fredag Kl 08.30-­‐14.15 Tillsyn av skolbarn före och efter skoldagen Skolans tillsynsansvar för elever som inte åker skolskjuts gäller från skoldagens början, dvs kl 08.30, till skoldagens slut. Vi ser helst att elever som inte har någon skolskjuts anländer till skolan efter kl 08.20. Trafikrutiner Att köra in på parkeringen för att lämna eller hämta barnen skapar en mycket osäker och tung trafiksituation, särskilt på morgnarna. Tänk på att parkeringen även används som genomfart av föräldrar som ska lämna sina barn på Alprosgårdens förskola. Sedan tidigare finns det som rutin att lämna eller hämta vid bussrondellen. När ni hämtar och behöver vänta vill busschaufförerna att ni gärna ställer er på andra sidan Dalsjövägen närmast skogen, så att de kan köra in och ut med sina bussar. För allas trivsel och säkerhet ber vi er att tillämpa denna rutin så långt det går. Bemanningen på mellanstadiet Åk 4: Niklas Andreasson (4A), Monica Schultz (4B), Monica Hallabro Kokko (4AB) Åk 5: Carola Svenkvist (5A), Anna Perbring (5C), Kerstin Johansson (5AC) Åk 6: Charlotta Wiberg, Maria Hallerup, Annika Dahl Mathias Flyckt och Daniel Ask är idrottslärare. Som elevassistent arbetar Kicki Benjaminsson. Betyget påverkas av ogiltig frånvaro Eleverna får sedan hösten 2012 betyg i åk 6. Betyg ges i en sexgradig skala: A, B, C, D, E och F där A-­‐E är godkända betyg. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. I betyget kommer även ogiltig frånvaro att införas. Ogiltig frånvaro är sådan frånvaro som vårdnadshavaren inte meddelat eller bekräftat när det gäller ex sjukdom eller läkarbesök. Observera att sjukanmälan måste göras av vårdnadshavare för varje enskild sjukdag. I förväg beviljad ledighet är inte att betrakta som ogiltig frånvaro. Sen ankomst på morgonen kommer att bokföras som ogiltig frånvaro. Frånvaro anmäls lättast i Dexter på skolans hemsida, http://www.boras.se/dalsjoskolan . Skolassistent Lena Arvidsson nås på telefon 033 358710 från kl 07.00 på morgonen. Elevledighet under pågående läsår Dalsjöskolan är mycket restriktiv i beviljande av elevledighet. Skolverket skriver på sin hemsida att "rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas". För undertecknad är fem dagar eller längre inte "en kortare ledighet". Och till "synnerliga skäl" vill jag inte heller räkna semesterresor, träningsläger o dylikt. Nationella prov i åk 6 De nationella proven i åk 6 kommer detta läsår att pågå 2/11-­‐4/12, 2015 (muntliga prov) samt 9/2-­‐
22/4, 2016 (skriftliga prov). Stor restriktivitet i beviljande av ledighet för elev gäller under denna tid. Eleverna har hemstudier följande dagar Genomförandet och rättningen av nationella prov är en omfattande och krävande process. Samtliga lärare på mellanstadiet och några från högstadiet kommer detta läsår att hjälpas åt med rättningen och genomförandet av de nationella proven i åk 6. För att bedömningen ska bli så rättssäker som möjligt ska rättningen genomföras gemensamt av flera lärare i varje ämne. För att möjliggöra det kommer skolan att sätta in vikarier för större delen av den tid som behövs. För att få fram resterande del av tiden kommer klasserna att ha hemstudier följande dagar: 4A: 23/2, 4B: 26/4, Åk 5: 26/4, Åk 6: 12/4. Dessa dagar kommer eleverna att arbeta hemma med uppgifter som lärarna planerat i förväg. Uppgifterna kommer naturligtvis att följas upp i klassen. Utdelning av iPads till alla elever i åk 5 Alla elever i åk 5 kommer detta läsår att få var sin personliga iPad. Vi beräknar kunna dela ut dessa iPads onsdagen den 26/8. Ni kommer inom kort att få närmare information om detta av mentor. Redan nu går det att ta del av en hel del information på vår hemsida. Klicka på länken ”Surfplattor till alla elever” längst nere i vänstermenyn. Läsårstider, finns även på hemsidan Höstterminen 2015 Tisdag 18 augusti -­‐ torsdag 17 december (julavslutning ca kl 16). Samtliga elever på skolan har utvecklingssamtal den 18 ó 19/8, eleverna börjar därför sin undervisning först torsdagen den 20/8. Vårterminen 2016 Måndag 11 januari -­‐ torsdag 9 juni (sommaravslutning på kvällen) Lovdagar Torsdag 26 oktober -­‐ fredag 30 oktober Måndag 15 februari -­‐ fredag 19 februari Fredag 25 mars, måndag 28 mars -­‐ fredag 1 april. Fredag 6/5. Måndag 6/6 Kompetensutvecklingsdagar för personalen (eleverna är lediga) Höstterminen 2015 Måndag 10 augusti -­‐ fredag 14 augusti, måndag 17 augusti Måndag 26 oktober -­‐ onsdag 28 oktober Vårterminen 2016 Fredag 8 januari Måndag 7 mars -­‐ tisdag 8 mars Måndag 13 juni -­‐ torsdag 16 juni Föräldramöten ht 2015 Alla föräldramöten äger rum kl 17.30-­‐19.00 följande datum: Åk 4: 17/9, åk 5: 1/10, åk 6: 6/10. Vi träffas i skolans matsal. Per Blank, från Folkhälsoenheten i Borås Stad, kommer att närvara på föräldramötena i åk 5 och 6, och prata om sömn-­‐ och matrutiner samt tobak. Skolans hemsida Aktuell information och annan viktig dokumentation om skolan samt kontaktuppgifter finner Du på vår hemsida http://www.boras.se/dalsjoskolan . PingPong, skolans lärplattform, och Dexter, skolans bedömningsportal Alla mentorer kommer återkommande att lägga ut vikig information och dokumentation avseende klassen på PingPong. Eleverna i åk 5 och 6 har redan egna inloggningar. Eleverna i åk 4 kommer att få sina inloggningar så fort som möjligt under augusti. PingPong kommer du åt från skolans hemsida. Från och med denna höst kommer du som förälder dessutom att få möjlighet att följa upp ditt barns utveckling via Dexter. Borås Stad har utökat funktionerna i Dexter, så att du som vårdnadshavare mer kontinuerligt än hittills ska kunna ta del av dina barns skriftliga omdömen och betyg samt annan dokumentation som mentorn eventuellt har lagt ut om ditt barn. Viktigt därför att du så fort som möjligt ordnar en Dexter-­‐inloggning. Denna inloggning ansöker du om själv som vårdnadshavare på skolans hemsida, klicka på Dexter-­‐knappen på högermenyn. I Dexter kan du som tidigare sagt även anmäla frånvaro för ditt barn, du kan se ditt barns schema, klasslistan och mycket annat. Med vänlig hälsning Julio G Atterström, rektor, samt all personal på Dalsjöskolan åk 4-­‐9 Ansvarsfördelning på Dalsjöskolan
DÅ LÄRAREN HAR SKYLDIGHET ATT... • Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande • Stärka varje elevs vilja och tillit till sin förmåga att lära • Allsidigt bedöma elevens kunskapsutveckling och arbete och föra en fortlöpande dialog med elev och föräldrar om denna. • Stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter MÅSTE ELEVEN STÄLLA UPP PÅ ATT... • Varje skoldag, tillsammans med lärarna och kamraterna, arbeta efter planerade uppgifter • Passa tider • Ha med sig läroböcker, idrottskläder samt för övrigt sådant som behövs för skolans arbete • Visa hänsyn mot varandra • Använda ett vårdat språk • Följa skolans trivselregler (se nedan) SAMTIDIGT SOM FAMILJEN ANSVARAR FÖR ATT... • Eleven passar tider • Eleven sköter sina läxor • Eleven kommer utvilad och mätt samt lämpligt klädd för dagens aktiviteter • Visa intresse och aktivt stödja elevens skolgång • Kontakta skolan om eleven är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan • Kontakta skolan om man har synpunkter på skolarbetet eller om man vill höra hur det går för eleven " (Denna del lämnas till mentor) Jag har tagit del av ovannämnda tillsammans med mitt barn och mentor: Dalsjöskolan den : ………………………. ………………………………………… Elevens namn ………………………………………... Målsman Värdegrund - Dalsjöskolan
På vår skola vill vi: • att alla ska ta hand om varandra, lyssna på varandra och ha roligt ihop • vara mot andra så som jag vill att andra ska vara mot mig • visa varandra hänsyn och förstå att vi alla är olika • vara rädda om vår miljö, dina och andras saker • lyssna på och bry oss om vad alla vuxna säger Trivselregler - Dalsjöskolans mellanstadium
Dessa regler har vi för att alla barn ska må bra och känna sig trygga. RESPEKT På Dalsjöskolan visar elever och lärare varandra respekt. Vi respekterar varandra oavsett utseende, klädstil, intressen, ursprung, religion, sexuell läggning, kön eller annan anledning. Alla får ha sin egen åsikt. Vi skrattar med varandra inte åt varandra. DROGER OCH TOBAK På Dalsjöskolans mellanstadium har vi nolltolerans vad gäller ANT (alkohol, narkotika, tobak). Om en elev innehar eller använder ANT ska lärare och föräldrar kontaktas. LEKTIONSTID Ytterkläder lämnas utanför klassrummet. Mp3, mobil och Ipod är värdesaker som skolan inte ansvarar för och de tas med på egen risk. Dessa ska vara avstängda och ligga i väskan under skoltid. Telefonen kan med lärarens tillåtelse användas i undervisningssyfte. Vi ger varandra studiero. Vid fusk blir prov underkända. RASTER På Dalsjöskolans mellanstadium är vi alltid ute på rasterna. Vi håller oss inom skolans område. Vi lämnar inte skolans område utan lov från klassläraren. Vi delar med oss och låter alla vara med. Vi kastar inte snöbollar, kottar o.s.v. på varandra. Skateboardrampen ligger utanför mellanstadiets skolområde, därför är vi inte där. MATSALEN Lunchrasten ska vara en tid för återhämtning, god mat och socialt umgänge för alla elever och vuxna på skolan. Lunchrasten är också en del av undervisningen, där vi tillsammans får möjlighet att träna på umgängesnormer som är viktiga att följa ute i samhället. I vår gemensamma matsal bär vi inte ytterkläder. Vi hänger av oss ytterkläderna på krokarna utanför eller i elevskåpet. Vi tar av oss mössor, kepsar och andra huvudbonader, med undantag av slöjor av etiska skäl. Vi går lugnt och pratar tyst med varandra vid det egna bordet. Vi använder ett gott bordsskick och lämnar bordet som vi själva vill ha det när vi kommer dit. ALLERGIER Visa hänsyn för alla dem som är allergiska. Överdosera inte parfym eller hårspray, framför allt inte i omklädningsrummen. INGA NÖTTER får förekomma på skolans område. MILJÖ Var rädd om skolan och skolans materiel. Vi använder papperskorgarna och skräpar inte ner. " (Denna del lämnas till mentor) Vi har tagit del av skolans värdegrund och trivselreglerna samt pratat med vårt barn om dessa. ............................................................. ............................ Elevens namn
Klass
………………………………………...
Målsman
Uppdat 150810
Regler vid användning av personliga elev-iPads på Dalsjöskolan
Detta dokument handlar om regler och ansvarsfrågor för personliga elev-Ipads och är ett
komplement till skolans ordningsregler. Reglerna är till för att du ska slippa råka ut för skador på din Ipad
och eventuella ersättningskrav samt för att säkerställa trygghet och studiero på skolan.
•
Din iPad är ett dyrbart arbetsverktyg som du lånar av skolan. Den är med andra ord inte din
personliga egendom och ska hanteras mycket varsamt. Läraren bestämmer hur och när iPaden
ska användas i klassrummet.
•
Vid oaktsam hantering av din iPad kommer dina föräldrar att bli ersättningsskyldiga för
eventuella skador. Läs avtals- och försäkringsvillkoren på vår hemsida.
•
Läraren eller annan personal på skolan har vid missbruk, oaktsamhet eller störande beteende rätt att
ta iPaden från dig. Din iPad lämnas då över till rektor eller biträdande rektor, som vid samtal med
dig och dina föräldrar får besluta om och när du får tillbaka din iPad.
•
Du får varken ta foto av eller spela in andra utan deras tillåtelse, vare sig det är lärare eller
elever.
•
När du inte använder iPaden måste du se till att den är på ett säkert ställe, t ex i hemklassrummet
(mellanstadiet), elevskåpet (högstadiet), särskild iPadshylla inne i idrotshallen, eller där
skolpersonalen bestämt att den ska förvaras. Lämna aldrig din iPad kvar i omklädningsrummen!
•
iPaden får inte tas med in i matsalen. Om detta sker och du inte lyssnar på personalens anmodan tas
iPaden från dig.
•
Du ska ta med din iPad till skolan alla dagar om inte annan information ges från skolan, den ska då
vara fulladdad. När skoldagen är slut tar du hem iPaden. Du ska ha iPaden hemma på lov och helger.
•
Kom ihåg att även hemma är iPaden ett arbetsverktyg som ska hanteras mycket varsamt och
alltid läggas på ett säkert ställe. Du får gärna lämna kvar iPaden i skolans expedition om du vet med
dig att du inte kommer att kunna ta ansvar för den hemma.
•
Se till att aldrig ha vätska i närheten av iPaden.
•
Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig iPaden. Du får inte heller be någon passa den åt dig. Ha den
alltid under uppsikt!
•
iPaden ska alltid vara i medföljande fodral.
•
Du ansvarar för att det du sparar i iPaden även finns på annat ställe (säkerhetskopia).
•
Du får ladda ner och installera gratisappar, och du ansvarar för att det alltid finns tillräcklig
lagringskapacitet i din iPad.
•
Du får inte sätta på egna klistermärken på själva iPaden eller på fodralet.
•
Som e-postadress till den AppleID som skolan har på din iPad skall din edu-adress användas, ej
någon annan egen e-postadress. De av skolan anvisade appar skall vid behov köpas med särskilt
iTunes kort som skolan tillhandahåller.
•
Om personal på skolan eller dina föräldrar vill se vilka appar eller annat innehåll som du har i iPaden
måste du visa upp det.
Hoppas att dessa regler bidrar till att öka nyttan och nöjet med din och andras iPads!
Restriktivitet gäller speciellt under nationella proven som för åk 6 genomförs 2/11-­‐4/12, 2015 (muntliga prov) samt 9/2-­‐22/4, 2016 (skriftliga prov) Policy gällande ledighet från skolan Skollagen föreskriver i 3 kap, 3 § att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Av detta tolkar vi, pedagoger och ledning på Dalsjöskolan, att alla barn behöver all den tid som planeras och ges i skolan för att kunna utvecklas och lära ”så långt som möjligt”. I skollagen står det vidare att en elev i grundskolan eller grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet (7 kap, 18 §). I skollagen finns också att läsa om vem som ansvarar för att skolplikten fullgörs. Delat ansvar gäller mellan vårdnadshavare och kommunen: Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap, § 20). Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång (7 kap, § 22). Mot bakgrunden ovan vill vi personal och ledning på Dalsjöskolan understryka vikten av att semesterresor och behov av annan ledighet, så långt som det är möjligt, förläggs till schemalagda lov såsom sommarlov, novemberlov, jullov, vintersportlov och påsklov. Som vårdnadshavare ansvarar Du för att eleven ber om hemuppgifter från samtliga lärare en vecka innan ledigheten. Efter hemkomsten kan det bli ytterligare uppgifter som klassen gjort under frånvaron. Ledighet ansöks på särskild blankett som finns att hämta på skolans hemsida. Datum:
Dalsjöskolan
Kontaktuppgifter
Elevens
Namn
Klass
Person.nr
Adress
Tel.nr
Målsmans
Namn
Adress
Tel.nr hem
Mobil
Arbetsplats
Tel.nr arbete
E-post
Vårdnadshavare
Ja
Nej
Målsmans/sambos
Namn
Adress
Tel.nr hem
Mobil
Arbetsplats
Tel.nr arbete
E-post
Vårdnadshavare
Ja
Nej
Övrigt som skolan bör känna till för att rätt kunna ta hand om Ert barn. Skriv även om det
finns behov av specialkost.
Målsmäns underskrift:
OBS! Blanketten lämnas till mentor snarast. Mentor lämnar i sin tur en kopia till
skolkanslisten, som för in eventuella ändringar i Dexter.
Dalsjöskolan
Inhämtande av samtycke enligt personuppgiftslagen
I oktober 1998 trädde personuppgiftslagen i kraft. Den är en lag som ersatt datalagen och har som ändamål att skydda människors personliga integritet. I vissa fall krävs individens eller målsmans samtycke för att arbetsgivaren ska kunna publicera uppgifterna. På Dalsjöskolan behöver vi ibland skildra vår verksamhet i marknadsföringssyfte. Det kan t ex ske på Internet genom bilder eller videoinspelningar och det kan medföra att elever medverkar vid dessa produktioner. Ändamålet är att visa vår verksamhet. Vi anser att marknadsföring är viktig och ber därför om Ert samtycke till att publicera bilder offentligt, där Ert barn kan förekomma. Om Du godkänner detta, underteckna blanketten och lämna tillbaka den nedre delen till klassläraren på skolan. Julio García Atterström Rektor " (Denna del lämnas till klassläraren) Jag godkänner att bilder på mitt barn kan publiceras i ovanstående sammanhang Jag godkänner inte att bilder på mitt barn publiceras i ovanstående sammanhang Barnets namn klass Målsmans underskrift