Detaljplan för Eskilshem 4:7 och 4:8

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelning
Maela Jaanivald 016-710 11 40
1 (1)
2015-10-19
SBN/2015:371
Stadsbyggnadsnämnden
Detaljplan för Eskilshem 4:7 och 4:8
Förslag till beslut
Start av arbetet med att ta fram detaljplan för Eskilshem 4:7 och 4:8 godkänns.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga cirka hundra bostäder samt förskola
på fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8. Detaljplanen beräknas preliminärt vara
antagen våren 2017.
Bilagor:
Begäran om uppdrag
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen
Anna Ekwall
Planchef
Maela Jaanivald
Planarkitekt
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Maela Jaanivald, 016-710 11 40
Datum
Diarienummer
2005-10-28
SBN/2015/317
Begäran om uppdrag
Detaljplan för
Eskilshem 4:7 och 4:8
Öster
Eskilstuna kommun
Förslag till planområde:
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416
1 (4)
Eskilstuna kommun
2 (4)
Beställare
Mark- och fastighetsenheten, Eskilstuna kommun.
Syfte
Detaljplanen syftar till att pröva byggande av flerbostadshus på fastigheterna Eskilshem 4:7 och
4:8.
Beskrivning av projektet
Enligt Översiktsplan 2030 antagen den 2013-08-29 är huvudprincipen för ny bebyggelse att
begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. Ny bebyggelse ska - där så är
möjligt - lokaliseras till befintliga och nya kollektivtrafikknutpunkter eller stråk.
I översiktsplanen pekas fastigheten ut som utredningsområde för bebyggelse.
I alla bostadsområden eftersträvas blandstadsprincipen. Det innebär en funktionsblandning med
bostäder, kontor och sådan verksamhet som inte inverkar störande på omgiviningen.
Nuvarande planförhållanden
Gällande Stadsplan har nummer 1210-1-468. I gällande stadsplan är användningen för
Eskilshem 4:7 och 4:8 parkering och marken får inte bebyggas.
Övergripande förutsättningar
Infrastruktur
Klostergatan har nämndvärd trafik. Lägenheter mot Klostergatan kommer förmodligen att
behöva utformas med tyst sida och uteplats mot tyst sida.
Utifrån den nya kommande parkeringsplanen så kommer Eskilshem ha samma norm som den
befintliga parkeringsplanen för centrum. Parkering ska lösas på kvartersmark.
I närheten av Eskilshem 4:7 och 4:8 finns det mataffär, skolor samt förskolor.
I området finns det kommunalt VA, stadsnät och fjärrvärme.
Grönstruktur
I närheten av Eskilshem 4:7 och 4:8 finns både Stadsparken och Slottsbacken.
Vid utformning av den obebyggda kvartersmarken ska grönytefaktorn diskuteras. Dagvatten ska
hanteras lokalt.
Kulturmiljö
Eskilshem 4:7 samt 4:8 ligger inom Riksintresset för kulturmiljö ”Smides- manufaktur- och
industristad som speglar många olika utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltid
och 1600-tal fram till tiden efter 1950.”
Eskilstuna kommun
3 (4)
Stadsbild
Avgränsningen av fastigheten mot Slottsskolan är viktig liksom hur den nya bebyggelsen
samspelar med skolhuset. Skolbyggnaden har två entréer, en på den östra och en på den västra
sidan. Även ytan väster om skolan ska betraktas som en viktig del av skolgården. Ny bebyggelse
ska iaktta en respekthöjd mot skolan i öster. Volymernas utformning ska iaktta respekt mot
Slottskolans volym.
Det är viktigt att förhålla sig till den bebyggelsestruktur som finns på Norr dit fastigheten hör.
Exempelvis är, till skillnad från i centrum, förgårdsmark rätt vanligt även om den i vissa fall har
asfalterats och används som bil- eller cykelparkering. Det är dessutom ett drag som har överlevt
från det tidiga Norr fastän själva bebyggelsen så gott som helt har rivits.
Förutom respekthöjden mot Slottskolan är det viktigt att det övriga taklandskapet studeras och
visualiseras för sin påverkan på omgivningen, både gentemot kringliggande kvarter och på större
avstånd. Den eventuella påverkan som den nya bebyggelsen kan få på stadssiluetten är en
känslig fråga då området ligger inom i riksintresse för kulturmiljö.
Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning har gjorts. Fynd gjordes som kopplades till Johanniterklostrets
tid (1164/1185 – 1527/1540), Slottets tid (1527/1540 – 1680) samt en tidsperiod då platsen
användes som humlegård (1680 – 1700-tal). Länsstyrelsen gav 2014-10-22 tillstånd till
markingrepp på fastigheterna, tillståndet är giltigt i fem år.
Geoteknik
Området består av morän och delvis finsediment; mo, silt och torrskopelera.
Eskilshem 4:7 och 4:8 ligger inom SGIs skredriskområde för Eskilstunaån.
Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för fastigheten och den visar på halter
av PAH:er, zink, kadmium, aromater och dioxin över riktvärdena för känslig markanvändning
(KM, till exempel bostäder).
Föroreningsfrågan behandlas av Miljökontoret parallellt med planarbetet.
Behov av utredningar i samband med detaljplaneläggning
Utredningar som kommer behöva göras under planarbetets gång är, men behöver inte begränsas
till:
• Bullerutredning
• Dagvattenutredning
• Ev fördjupande utredning av föroreningar
• Geoteknisk utredning
Fler utredningar kan komma till vid fortsatt planprocess.
Eskilstuna kommun
4 (4)
Kopplingar till andra projekt/processer
Korsningen Strandgatan/Alfeltsgatan utreds just nu för en eventuell förändring i trafikflödet för
personbilar. Något som kan leda till att trafiken på Alfeltsgatan kommer att öka.
En ny gång och cykelväg är planerad att byggas på Klostergatan år 2018.
Tidplan
Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande och lagakraft
höst 2015
vår 2016
höst 2016
vinter 2016/-17
våren 2017
Planavtal
Plankostnadsavtal har tecknats.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Anna Ekwall
Planchef
Maela Jaanivald
Planarkitekt