Cervixinsufficiens och cerclage

Cervixinsufficiens och
cerclage
Berörda enheter
Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten
Syfte
Säkerställa adekvat uppföljning och behandling av befarad eller säkerställd
cervixinsufficiens som hotar leda till prematuritet.
När det gäller för tidigt värkarbete, se separat rutin.
Bakgrund cervixinsufficiens
Cervixinsufficiens är ett ovanligt tillstånd vid vilket livmoderhalsen öppnar
sig ”tyst” utan sammandragningar. Vanliga symtom är tryckkänsla och/eller
tunna flytningar – ofta har patienten en uttalad påverkan på livmoderhalsen
när hon söker första gången. Tillståndet är svårvärderat. Risken ökar om
kvinnan tidigare genomgått någon form av kirurgi i cervix.
Den typiska patienten har en sjukhistoria med flera ofta sena missfall eller
mycket för tidiga förlossningar, där man inte kunnat hitta någon annan
bakomliggande orsak som till exempel infektion.
Kontroller
Vid anamnes på cervixinsufficiens rekommenderas att kvinnan följs med
uupprepade vaginala ultraljud. I de fall där cervix snabbt förkortas och den
slutna delen av cervix understiger 15 mm kan man överväga att sätta
cerklage, se nedan. Cervix slutna längd ska normalt överstiga 25 mm.
Beroende på kvinnans bakgrund rekommenderas kontroller vid
graviditetsvecka 14, 18, 22, och därefter varannan vecka om oförändrat fynd
alternativ varje vecka om successiv förkortning. Efter graviditetsvecka 34 är
det inte längre aktuellt med kontroller.
Övriga åtgärder
I de fall man misstänker att det finns risk för förlossningsstart inom någon –
några veckor kan man överväga följande:
- behandla eventuell vaginos. Förebyggande antibiotika oftast inte indicerat.
- sjukskrivning, där risken för förtidsbörd poängteras
- inläggning för vila (överväg trombosprofylax!)
- profylaktisk kortisonbehandling för fosterlungmognad
- vid stor risk för hotande extrem förtidsbörd övervägs tidig transport till rätt
vårdnivå (före graviditetsvecka 28 till Umeå Sjukhus, graviditetsvecka 2832 Sunderby Sjukhus) i lugnt skede.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3961
2015-03-27
2.0
Cerklage
När annan orsak än ren cervixinsufficiens uteslutits (förtidiga värkar,
infektion) kan cerklage övervägas. Man applicerar då ett icke resorberbart
band runt cervix proximala del. Bandet appliceras i de flesta fall i
graviditetsvecka 14-16 men en individuell bedömning är nödvändig i varje
enskilt fall.
Det är viktigt att patienten informeras om att cerklaget bara hjälper vid ”tyst”
cervixinsufficiens och inte kan förhindra eller bromsa ett värkarbete som
startar av annan orsak.
Patienten skall vistas på sjukhus dygnet för ingreppet. Cerklage som sätts i
lugnt skede kan observeras på bemannat Patienthotell natten efter op. Vid
ökad risk för komplikationer (kraftigt förkortad/öppen cervix, buktande
hinnblåsa) skall patienten var a inneliggande.
Den sjuksköterska/ barnmorska som gör planeringen ansvarar också för att
säkerställa att det finns ett cerklageband tillgängligt på operationsenheten i
god tid före operationen. För Gällivares del skall banden beställas från Cmodulen, Sunderby Sjukhus, tfn 82430. De band som används är i första
hand Mercilene RS22G alternativt i andra hand Ethilon W760, båda Ethicon.
Eftersom ingreppet är så sällsynt lagerhålls banden endast vid Sunderby
Sjukhus.
Patienten kommer fastande. Vaginalt ultraljud utförs för att kontrollera
cervix längd och eventuell hinnblåsas läge.
Inf Bricanyl kopplas med låg hastighet i förebyggande syfte 10 µg/minut ca
30 minuter före ingreppets start, och får fortgå fram till 2 timmar efter
operationens slut. Antibiotikaprofylax bör övervägas.
Själva ingreppet görs i narkos. I de fall det finns en synlig hinnblåsa tippas
patienten tippas lätt med huvudändan nedåt för att åstadkomma reposition.
Bandet sys sedan runt om cervix med grova tag, så proximalt som möjligt
och knyts med lagom långa trådar för att möjliggöra enkel klippning av
cerklaget.
Patienten kvarstannar på sjukhuset (Patienthotell eller vårdavdelning, se
ovan) till nästa morgon. Cerklagekontroller enligt schemat under rubriken
Kontroller ovan.
I graviditetsvecka 36 – 37 klipps cerklaget. Detta kan som regel göras vid ett
vanligt SMVC-besök, följt av några timmars observation på förlossningen.
I händelse av värkstart och tilltagande cervixpåverkan måste cerklaget
klippas för att undvika att det skär genom cervix.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3961
2015-03-27
2.0