PM - BULLER- OCH VIBRATIONER

PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Bullerutredning Fyrklövern
UPPDRAGSNUMMER: 1182017000
2015-02-10
SWECO ENVIRONMENT AB
LJUD & VIBRATIONER
UPPSALA - MILJÖ
HENRIK NAGLITSCH
RICARDO OCAMPO DAZA
repo002.docx 2013-06-14
MATHIEU BOUÉ
Sweco
Akustiker, uppdragsledare, kvalitetsanvarig, granskare
Akustiker, handläggare
Akustiker, handläggare
Innehållsförteckning
1
Sammanfattning
2
2
Inledning
3
3
Buller
4
3.1
Beräkningsmetod och indata
4
3.2
Riktvärden
8
3.2.1
Riktvärden för trafikbuller antagna av riksdagen
8
3.2.2
Länsstyrelsen i Stockholms läns vägledning
3.2.3
Projektspecifika ljudkrav
3.2.4
Bedömningsgrunder
11
3.3
Resultat och diskussion
12
3.3.1
Påverkan från E4
12
3.3.2
Påverkan från centrumparkering
13
3.3.3
Påverkan från terräng
13
3.3.4
Påverkan från Vilundaparkens planprogram på bullersituationen inom fyrklövern
14
3.3.5
Åtgärder för att minska bullret vid källan
14
3.3.6
Åtgärder på befintliga byggnader
16
3.3.7
Flygbuller
16
3.3.8
Förslag på tekniska lösningar och åtgärder.
16
3.3.9
Förslag till planbestämmelser
18
8
10
3.3.10 Exempel på kvartersutformning för att uppfylla krav enligt avstegsfall
19
3.3.11 Konsekvenser av en etappvis utbyggnad
21
4
Vibrationer
23
4.1
Beräkningsmetod och indata
23
4.1.1
Förekomst av tunga transporter på vägnätet
23
4.1.2
Vägbanans beskaffenhet
23
4.1.3
Bedömning av markens möjlighet att transportera vibrationer baserat på geologisk information
23
4.1.4
Planerade byggnaders placering och grundläggning
24
4.1.5
Förekomst av vibrationsstörningar i befintlig miljö
24
4.2
Riktvärden
25
4.3
Resultat
25
Bilagor
Bilaga 1
Beräknad ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark trafikalternativ A - Prognosår
Bilaga 2
Beräknad maximal ljudnivå 2 meter över mark trafikalternativ A – Prognosår
Bilaga 3
Beräknad ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark trafikalternativ B – Prognosår
Bilaga 4
Beräknad maximal ljudnivå 2 meter över mark trafikalternativ B – Prognosår
Bilaga 5
Beräknad ekvivalentl ljudnivå 2 meter över mark – Nollalternativ
1 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
1
Sammanfattning
Programområdet Fyrklövern i Upplands Väsby är delvis exponerat för buller från
vägtrafiken som överskrider gällande riktvärden för nybyggnation av bostäder.
En förutsättning för bebyggelse är att byggnationen byggs i enlighet med avstegsregler
redovisade i Länsstyrelsen i Stockholms Läns rapport 2007:23 Trafikbuller i
bostadsplanering. Ett samråd bör genomföras med Länsstyrelsen innan vidare planering
fortsätter.
Bullerberäkningar för två framtida alternativ (år 2030) har genomförts med olika
trafikprognoser från kommunen, baserad på vissa antaganden och förutsättningar
gällande kommunens utvecklingsplan.
Bullerberäkningarna har visat att flerbostadshusen längs Husarvägen, Drabantvägen,
Dragonvägen samt Mälarvägen kommer att bli utsatta för buller över riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå (55 dBA) vid gatufasad. Det blir dock möjligt att bygga bostäder om
varje lägenhet har en tyst sida mot gården. Det mesta av området är utsatt för maximal
ljudnivå över 70 dBA. Den maximala ljudnivån för de föreslagna husen är över 70 dBA
längs fasaden vid alla vägar.
Trafikalternativ A gör att riktvärdet 55 dBA vid fasad inte klaras för ett av husen på
Dragonvägen medan alternativ B gör att riktvärdet hålls. För de tillkommande husen
ändras inte situationen nämnvärt mellan alternativen, mer än att alternativ B lindrar
situationen för de redan bullerutsatta husen.
Enligt beräkningar påverkar E4:an endast redan tysta miljöer med ett lågt tillskott på
buller (<45 dBA). Det finns dock andra åsikter om dess påverkan.
Förekomst av betydande mängder tunga transporter samt de geotekniska
förutsättningarna och planerad byggnadsplacering talar i teorin för viss risk för höga
vibrationsnivåer i marken.
2 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
2
Inledning
En detaljplan för området Fyrklövern i Upplands Väsby håller på att tas fram. Planen
syftar till att skapa en levande stadskärna i Fyrklövern genom förtätning av bostäder och
verksamheter inom området. Ungefär 2000-2200 nya bostäder bedöms vara möjligt att
rymma inom området. Förslaget innehåller även skola och förskola.
Kommunens ambition enligt planprogrammet är att få en så god ljudmiljö som möjligt i
och utanför ny bebyggelse vilket betyder att arbetet med buller måste finnas med under
hela planeringsprocessen
Planområdet ligger direkt söder om Upplands Väsby centrum mellan Drabantvägen i norr,
Mälarvägen i söder, Dragonvägen i väst och Husarvägen i öst. E4 ligger 350 m öster om
området. Se Figur 1
På uppdrag av Upplands Väsby kommun har en buller- och vibrationsutredning utförts för
att utreda kommande bullersituation för bostadsbebyggelse inom planområdet.
DRABANTVÄGEN
DRAGONVÄGEN
DJÄKNEVÄGEN
MÄLARVÄGEN
Figur 1. Orienteringskarta
3 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3
Buller
3.1
Beräkningsmetod och indata
Maximal och ekvivalent ljudnivå har beräknats enligt Nordiska beräkningsmodellen för
buller från vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653, i datorprogrammet SoundPLAN 7.3.
Den maximala ljudnivån är beräknad som den femte högsta ljudnivå som uppkommer
nattetid, i enlighet med gällande riktvärde.
Kommunen har valt att utreda två alternativ, A och B, av trafikflöden, ett där
trafikförhållandet mellan Djäknevägen och Drabantvägen fördelas mest på Djäknevägen
respektive där trafiken fördelas mer på Drabantvägen.
Följande indata gällande trafikflöden har erhållits av kommunen och använts i
beräkningarna. Se Tabell 1, Tabell 2, Figur 2, Figur 3 och Figur 4.
Vägbeläggnigen antas vara av typ skelettasfalt ABS 16 vilket är standardbeläggning
enligt nordiska beräkningsmodellen, se vidare under avsnitt 3.3.5
Tabell 1. Andel tung trafik och hastigheter på området enligt uppgift från kommunen. Prognosen
avser år 2030.
Hastighet (km/tim)
Antaganden för tung
trafik (andel nattetid)
Mälarvägen
40
10 % (11 %)
Ekebovägen
40
8 % (11 %)
Husarvägen
40
6 % (11 %)
Drabantvägen
30
8 % (11 %)
Djäknevägen
30
8 % (11 %)
Dragonvägen
40
10 % (11 %)
30
6 % (11 %)
Övriga lokalgator inom området
1
För nuvarande trafik på E4:an hämtades trafikdata från klickbara kartan TIKK på
www.trafikverket.se enligt Tabell 2. Dessa data räknades sedan upp enligt trafikverkets
”Trafikuppräkningstal för EVA 140401” till trafikförhållanden år 2030.
1
6% tung trafik är ett schablonvärde för lokalgata och bör revideras med platsspecifika uppgifter.
4 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Tabell 2. Trafikdata för E4.
År
Andel tung trafik
2014
10 %
Hastighet (km/tim)
Total mängd
fordon
110 Lätta fordon,
E4
76000
90 Tunga fordon
110 Lätta fordon
E4
2030
10 %
104120
90 Tunga fordon
Figur 2: Trafikmängder för prognos år 2030 alternativ A enligt uppgifter från kommunen
5 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Figur 3: Trafikmängder för prognos år 2030 alternativ B enligt uppgifter från kommunen
6 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Figur 4: Trafikmängder för nollalternativ enligt uppgifter från kommunen
7 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3.2
Riktvärden
3.2.1 Riktvärden för trafikbuller antagna av riksdagen
Riktvärden för buller från trafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av
nedanstående tabell.
Tabell 3. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller
väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Ekvivalent ljudnivå (dBA)
Maximal ljudnivå (dBA)
Ljudnivå inomhus
30
451
Ljudnivå utomhus vid
fasad (frifältsvärde)
55
-
Ljudnivå utomhus vid
uteplats i anslutning till
bostad
-
70
1 Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt.
3.2.2 Länsstyrelsen i Stockholms läns vägledning
Inomhusnivåer regleras inte bara genom ovan givna riktvärden. Länsstyrelsen i
Stockholms län har i rapporten 2007:23 ”Trafikbuller i bostadsplanering” angett att:
”Riktvärdet, som mest 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, utomhus vid alla fasader ska alltid
eftersträvas. I varje situation där överskridanden av detta riktvärde blir aktuellt ska olika
sätt att ändå klara riktvärdena undersökas och redovisas.
Av planhandlingarna ska framgå att man kommer att vidta sådana åtgärder som är
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet.
Om riktvärdena inte klaras ska alltid möjligheter att skydda den planerade bebyggelsen
med exempelvis bullervall eller plank övervägas. Så många boningsrum som möjligt bör
orienteras mot den mindre bullriga sidan.
I varje planeringssituation ska en så bra helhetsmiljö som möjligt eftersträvas. Det
innebär bl.a. att en avvägning oftast måste göras mellan olika miljöaspekter.”
8 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Vidare sägs att:
”För att en acceptabel ljudmiljö för bostadsmiljöer ska vara uppnådd krävs att riktvärdena
för buller klaras eller att något av nedanstående avstegsfall går att tillämpa.”
Stockholms län har sedan länge tillämpat avsteg från riktvärdena i lägen där det inte
bedömts vara möjligt att klara utomhusriktvärdena, men av andra skäl är lämpligt att
bygga bostäder. Det har utifrån olika förutsättningar efter hand utvecklats till en
tillämpning av två nivåer på avsteg, avstegsfall A och B.
Kvalitetsmässigt utgör avstegsfall A en bättre ljudmiljö och bör därför vara det som i första
hand eftersträvas vid avsteg. Det blir en bedömning i varje enskild situation som avgör
vilket av avstegen som ska tillämpas där både bostadshusens läge och utformning och
andra faktorer avgör vad som är möjligt.
Avsteg från riktvärden kan enligt Länsstyrelsen godtas endast i centrala lägen samt i
lägen med god kollektivtrafik. Det är svårt att i denna vägledning närmare precisera i vilka
geografiska lägen avstegsfallet kan vara tillämpligt, utan det får prövas från fall till fall
utifrån de förutsättningar som råder på den aktuella platsen. Kommunerna bör eftersträva
att i grova drag ta ställning till om det finns platser i kommunen där det kan bli aktuellt att
tillämpa avstegsfall. Sådana platser redovisas lämpligen i översiktsplanen, eller i annat
planeringsunderlag.
Avstegsfall A
Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå
och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till mindre
bullrig sida för minst hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. För uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 55 dB(A)
ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximalnivå.
Avstegsfall A innebär att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer accepteras på den
bullerutsatta sidan av bebyggelsen. Det är i princip möjligheten att klara riktvärdet för
inomhusmiljön som styr hur nära bullerkällan man kan placera bostäderna. Avsteget från
riktvärdena för utomhusmiljön på den bullriga sidan godtas under förutsättning att minst
hälften av boningsrummen i varje lägenhet har tillgång till en mindre bullrig sida med
betydligt lägre ljudnivå. Med boningsrum i detta sammanhang menas sovrum och
vardagsrum. Har rummet fönster åt olika håll räknas det som liggande mot mindre bullrig
fasad om minst ett fönster vetter mot en sådan.
9 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Avstegsfall B
Utöver avstegen i fall A sänks kravet på ljudnivån utomhus på den mindre bullriga sidan
och kravet på tyst uteplats kan frångås. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till en
mindre bullrig sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av
boningsrummen.
Avstegsfall B innebär liksom i fall A att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer
accepteras på den bullerutsatta sidan av den nya bebyggelsen. I avstegsfall B ställs inte
lika hårda krav på den mindre bullriga sidan utan upp till 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå
accepteras här, inte heller lika hårda krav ställs på uteplats.
När avsteg från riktvärdena tillämpas, bör strävan vara att med hjälp av placering och
utformning av bebyggelsen så långt möjligt kompensera höga bullernivåer med en tystare
sida och en god helhetsmiljö.
Vid tillämpning av avstegsfall krävs även ett mer omfattande beslutsunderlag för att
säkerställa att alla rimliga åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna vidtas.
3.2.3 Projektspecifika ljudkrav
I svensk standard 25267:2004 ”Byggnadsakustik – Ljudklassning av utrymmen i
byggnader – Bostäder” redovisas krav för att uppfylla fyra olika förutbestämda ljudklasser.
Ljudklass C motsvarar minimikraven i Boverkets byggregler BBR. Ljudklass B skall
motsvara ”betydligt bättre” ljudförhållanden än ljudklass C. För trafikbullernivåer inomhus
innebär det att kraven skärps med 4 dB. Upplands Väsby kommun har valt att inom
kvarteret Fyrklöven ställa krav på att ljudmiljön inomhus, rörande trafikbuller, ska uppfylla
ljudklass B. Detta betyder att:

Ekvivalent ljudnivå inomhus i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro inte får
överskrida 26 dBA

Maximal ljudnivå inomhus i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro inte får
överskrida 41 dBA

Ekvivalent ljudnivå inomhus i utrymme för matlagning och hygien inte får
överskrida 31 dBA
Vidare uttrycker kommunen:
Vid tillämpning av avstegsfall är inriktningen att komma så lågt som möjligt i bullernivåer.
Detta betyder att placering av kompletterande byggnader ska noggrant studeras och att
möjliga åtgärder ska övervägas och redovisas för att minska bullerstörningen för så
många tillkommande bostäder som möjligt.
10 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3.2.4 Bedömningsgrunder
Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i denna rapport i första hand
utifrån huruvida riksdagens riktvärden uppfylls:

Ekvivalent ljudnivå vid fasad inte överstigande 55 dBA

Maximal ljudnivå på uteplats inte överstigande 70 dBA
Dessutom kommenteras även

Möjligheten att uppfylla målet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet
(ljuddämpad sida).

Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå.

Möjlighet att klara ljudklass B inomhus med avseende på buller från väg- och
flygtrafik.
11 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3.3
Resultat och diskussion
Ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå utifrån förhållandena år 2030, trafikalternativ A,
för hela området redovisas i markplan i bilaga 1 respektive 2.
I Bilaga 3 och 4 redovisas ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå för förhållanden 2030
trafikalternativ B för hela området.
Av resultatet framgår det att alla fasader, för både trafikalternativ A och B, på de
planerade flerbostadshusen längs Mälarvägen, Dragonvägen, Husarvägen samt
Drabantvägen och Djäknevägens östra delar ligger över riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
(55 dBA). Nästan alla fasader längs trafikerande vägar ligger över riktvärdet för maximal
ljudnivå (70 dBA).
Skillnaden mellan trafikalternativ A och B märks främst vid de ”blå husen” och de
tillkommande husen mot Dragonvägen. Eftersom alternativ A har högre belastning på
trafiken på Drabantvägen så kommer intilliggande fasader inte att klara riktvärdet (55
dBA) vid de lägre våningsplanen. För trafikalternativ B uppfylls riktvärdet (55 dBA) för alla
de ”blå husen” men inte för de tillkommande bostäderna på Drabantvägen. Eftersom
trafikalternativ B har en jämnare fördelning mellan trafiken samtidigt som alla riktvärden
hålls på Djäknevägen och befintliga bostäder så kommer effekten av denna vara att de
mest bullerutsatta fastigheterna får lindrigare situation.
Enligt Länsstyrelsens vägledning kan avsteg från riktvärden godtas i centrala lägen samt i
lägen med god kollektivtrafik under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida
eller ljuddämpad sida. Minst hälften av bostadsrummen – liksom uteplats – bör vara
vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Detta är möjligt i nästan hela området om det byggs
genomgående lägenheter med tillgång till fasaden mot gården.
Vid en jämförelse mellan planalternativen och nollalternativet (enligt trafiksiffrorna i Figur
2 och Figur 4) syns det att den tillkommande bebyggelsen fungerar som bullerskärm
främst för bostäderna längs med Dragonvägen och Mälarvägen. Vittra Väsby grundskola
upplever också förbättringar på sidorna av byggnaden som vetter mot söder och mot öst
eftersom den nya bebyggelsen skärmar av bullret. För befintlig bebyggelse i mitten av
området fungerar den nya bebyggelsen som bullerskydd mot den tillskott av trafik i
området som nya Djäknevägen innebär.
3.3.1 Påverkan från E4
Bullerspridning från E4:an har inkluderats i beräkningsresultatet. Om ljudnivån i
planalternativet jämförs med ett fall där E4:an inte finns med så framgår det att bidraget
från E4:an främst märks i de områden där övriga bullernivåer är låga. Vid fasaderna hos
tillkommande hus är bidraget från E4:an försumbart i beräkningarna jämfört med buller
från de intilliggande vägarna. Däremot kommer boende att höra en ständigt närvarande
ljudkälla på grund av E4:an. Enligt beräkningar för framtidscenariot kan området på
12 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Husarvägen och väster om den att utsättas för buller upp till 50 dBA, i övrigt som för
nuläget med värden upp till 42 dBA.
Enligt en utredning för en detaljplan i området kan nivåer över 55 dBA förekomma till följd
av det ”bullerregn” som E4:an alstrar.
Vad gäller andra hus så påverkas fasaderna på översta våningen för husen A och B i
Figur 5 på så sätt att ljudet på fasaderna på översta våningarna mot innergården
överstiger 50 dBA. Samma sak gäller för husen 1-7 och deras södra fasader. Detta
medför att planlösningarna måste utformas så att krav enligt avstegsfall B uppfylls.
Figur 5: Ekvivalent ljudnivå prognos
3.3.2 Påverkan från centrumparkering
Parkeringen antas ha en trafik som innebär att det under öppettider sker en bilrörelse i
timmen per parkeringsplats, alltså att en bil parkerar och sedan stannar två timmar innan
den åker iväg igen. Under resterande tid antas det ske 0.1 bilrörelser i timmen.
Vid jämförelse av bullret från endast Drabantvägen och bullret från både Drabantvägen
och centrumparkeringen så observeras en ökning på mindre än 1dB när buller från
parkeringen adderas. Bullerpåverkan från centrumparkeringen på de tillkommande
bostäderna anses därför vara försumbar, men kan ändå av vissa upplevas som en
störande ljudkälla.
3.3.3 Påverkan från terräng
Beräkningsmodellen tar hänsyn till vägens profillutning. Mälarvägens lutning upp mot
korsningen till Dragonvägen bidrar med en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med ca 2
dB jämfört med väg utan lutning.
13 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
För korsningen mellan Drabantvägen och Husarvägen så bidrar lutningen med mindre än
1 dB. För Djäknevägens korsning mot Husarvägen är ökningen 3 dB. Den maximala
ljudnivån påverkas inte av vägens profillutning.
3.3.4 Påverkan från Vilundaparkens planprogram på bullersituationen inom
fyrklövern
Enligt Vilundaparkens planprogram (samrådshandling februari 2008) så planeras det en
utbyggnad av hotellet och nybyggnad av kontorslokaler samt en eventuell förbättring av
vallen längs med E4:an. Alla dessa förändringar av landskapet påverkar bullersituationen
i Vilundaparken positivt: ”[…]befintliga och framtida anläggningar för spontanidrott kan
ges en mer skyddad miljö med skyddande vallar ut mot e4 ”. Vilundaparkens placering
mellan kvarteret Fyrklövern och E4:an gör att åtgärderna som planeras i parken även
påverkar Fyrklöverns bullersituation positivt eftersom bakgrundsbullret från E4:an minskar
redan vid gränsen till Vilundaparken. Den eventuella negativa effekten detta kan medföra
är att kvarterets sydöstra hörn, korsningen Mälarvägen/Husarvägen, skulle kunna
uppleva en högre trafikmängd i och med de nya kontorslokalerna och därav mer
trafikbuller. Stor omsorg måste läggas vid att en ny utformning av Vilundaparken inte
försämrar det bullerskydd som parken idag utgör.
3.3.5 Åtgärder för att minska bullret vid källan
Vilken ljudnivå som en väg avger styrs av följande parametrar:

Trafikmängd

Hastighet

Andel tung trafik

Vägens profillutning

Vägens beläggning
De faktorer ovan som vi bedömer kan bli aktuellt att förändra, med hänsyn till
bullerspridningen, är hastigheten och vägens beläggning.
Hastigheten på omgivande vägar kommer att bli 40 km/tim och vägar genom området 30
km/tim. Vid så pass låga hastigheter är förhållandet mellan ljudnivå och förändrad
hastighet mycket låg. En beräkning utfördes där hastigheten på Dragonvägen sänktes
från 40km/h till 30km/h. Resultatet från denna visar att en sänkning av hastigheten inte
gör någon skillnad på bullret.
I beräkningsmodellen är skelettasfalt (ABS) med maximal stenstorlek 16 mm standardbeläggningen, vilket även har använts i denna utredning. Det finns beläggningar som
medför att kontakten mellan däck och vägbanan avger mindre buller. Det är huvudsak två
14 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
typer av beläggningar som ger en lägre ljudnivå. De mest lågbullrande beläggningarna är
porösa beläggningar som ibland kallas tyst asfalt. Svårigheten med tyst asfalt är att de
måste underhållas och hållas rena för att inte sättas igen och tappa sina akustiska
egenskaper. En annan beläggningstyp som avger mindre buller än standardbeläggningen
är ABS där man väljer en mindre stenstorlek än 16 mm. Mindre stenstorlek ger en
slätare, men mindre slittålig, beläggning.
Vid höga hastigheter (över 70 km/tim) är kontakten mellan däck och vägbanan den helt
dominerande ljudkällan. Vid låga hastigheter (under 50 km/tim) är det motorn som är den
dominerande ljudkällan. Det innebär att effekterna av en eventuell lågbullrande
beläggning skulle bli mycket begränsade i detta projekt. Effekten av en porös tyst asfalt
skulle kunna bli maximalt av storleksordning 3-4 dB. Detta är i och för sig en klart
märkbar förbättring men det skulle inte förändra det faktum att samtliga fasader mot
trafikerad väg kommer att vara utsatta för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA och behöver
planeras enligt avstegsfall. En ABS med största stenstorlek 12 mm skulle ge 1 dB lägre
ljudnivåer.
Ett avsnitt på Drabantvägen, se Figur 6, har ljudnivåer strax över 55 dBA. Där skulle
eventuellt en förändrad vägbeläggning kunna medföra att ljudnivån sänks till under 55
dBA. Det skulle innebära att de tillkommande byggnaderna skulle kunna utformas utan
hänsyn till buller från vägtrafiken.
Figur 6: Ekvivalent ljudnivå på Drabantvägen.
Däremot är det viktigt att vara medveten om att det finns beläggningar som ger upphov till
mer buller än standardbeläggningen. Detta gäller i huvudsak gatsten av natursten och
cementblock. Dessa beläggningar bör undvikas av detta skäl.
15 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3.3.6 Åtgärder på befintliga byggnader
De tillkommande vägarna kommer att påverka befintliga byggnader negativt, främst de
”blå husen” på Dragonvägen. Övriga hus påverkas men bullernivåerna hamnar under
riktvärdet (55 dBA). För att kunna lösa problemet på de hus som har höga bullernivåer
så skulle fasadförbättringar, t.ex. fönsteråtgärder i form av bättre fönster eller
vädringsfönster, bättre fasadventiler och inglasning av balkonger kunna vara en lösning.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att täcka över vägen med en ”street canopy”. För att
dessa lösningar ska vara tillämpbara behöver fastighetsägaren se till att det finns tillgång
till tysta uteplatser. En mer genomgående utredning bör utföras för att säkerställa att
riktvärdet innehålls.
3.3.7 Flygbuller
Området ligger innanför Arlandas riksintresseområde för flygbuller som berörs av
maximalbullernivåer överstigande 70 dBA tre gånger per årsmedeldygn. Den norra delen
2
av planområdet ligger delvis inom FBN 55 dBA. Med nuvarande trafik berörs området ej
av flygbuller överstigande riktvärdena. Enligt den ansökan om nytt miljötillstånd Swedavia
har inlämnat till mark- och miljödomstolen skulle området ej beröras av flygbuller
överstigande gällande riktvärden. Flygtrafiken som området idag och framöver är
exponerat för, kan ändå upplevas som störande.
3.3.8 Förslag på tekniska lösningar och åtgärder.
De bostäder som planeras i direkt anslutning till trafikerade gator exponeras för så höga
ljudnivåer att fasaderna måste utformas med hänsyn till detta för att riktvärden inomhus,
enligt avsnitt 3.2.1, inte ska överskridas. Fasader, inklusive fönster och eventuella
fasadventiler, ska utformas så att tillräcklig ljudisolering erhålls. Hänsyn ska tas till både
ekvivalent och maximal ljudnivå så att det värdet som kräver högst fasadreduktion styr
vilken konstruktion som väljs.
Generellt gäller att den maximala ljudnivån är dimensionerande för fasadisoleringen.
Oavsett vilken omgivande väg som studeras (Mälarvägen, Husarvägen, Dragonvägen
eller Drabantvägen) så förekommer maximala ljudnivåer upp mot 82-83 dBA. Fasader
längs med Drabantvägens östra del får något lägre maximalnivå, 79 dBA. Den högsta
ekvivalenta ljudnivån varierar mer och ligger i spannet 62-67 dBA.
För att kravet för maximal ljudnivå inomhus ska innehållas behöver fasader orienterade
mot ovan nämnda vägar, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, reducera buller
2
FBN Flygbullernivå:En viktad ekvivalent ljudnivå, där en flygrörelse under kvällen (kl. 19 – 22) ges
ett tillägg av 5 dB(A) och en flygrörelse under natten (kl. 22 – 07) ges ett tillägg av 10 dB(A).
16 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
från vägtrafik med minst 42 dBA. Observera att reduktion av vägtrafikbuller beskrivs som
Rw+Ctr som skiljer sig från vägd ljudreduktion, Rw. Det är av yttersta vikt att detta beaktas
vid dimensionering och kravredovisning. En noggrann dimensionering, baserat på en
detaljerad redovisning av ljudnivåer för respektive fasad, utförs när respektive
byggnadsutformning är fastställd.
Bostäder längs med Djäknestigen blir också exponerade för förhöjda maximalnivåer,
nivåer upp mot 78 dBA förekommer. De fasaderna behöver reducera buller från vägtrafik
med minst 37 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån är låg och medför inga särskilda krav på
ljudreduktion.
Med dessa kravvärden på fasadisolering uppfylls ljudklass B inomhus.
Ljudreduktionen i en fasad styrs av kombinationen av de ingående fasadelementen. Det
innebär att det i någon mån går att sänka kravet på ett fönster om fasadväggen ges en
högre ljudreduktion. Kombinationen av fasadvägg, fönster och ventiler ska optimeras så
att totalkonstruktionen innehåller kravet till lägsta möjliga pris. Vanligen innebär det att det
ställs ett högre krav på fasadvägg och ventil för att kunna välja ett enklare fönster. Redan
nu kan följande principer identifieras.
Fasadvägg
42 dBA ljudreduktion är inte ett extremt högt värde på en modern fasad. Däremot finns
det byggnadsmaterial och konstruktioner som bör undvikas då de har begränsad
ljudisolering, i synnerhet i de låga frekvenserna. Speciellt lättbetong och cellplast är
material som bör undvikas. Sandwichkonstruktioner, i synnerhet om de innehåller dessa
material, bör användas med varsamhet. Betong, puts och tjocka regelväggar, gärna med
gips, tegel och puts som ytskikt, har en bra ljudisolering även i de låga frekvenserna.
Fönster
Förenklat kan sägas att ljudisoleringen i ett fönster styrs av

antal glas

glasens tjocklek

avstånd mellan glasen
där en ökning av alla dessa tre faktorer ger en bättre ljudreduktion. Den viktigaste faktorn
när det gäller fönstrets ljudisolering av lågfrekvent buller är avståndet mellan glasen.
Eftersom vägtrafikbuller innehåller mycket låga frekvenser är denna faktor avgörande för
hur bra fönstret reducerar just vägtrafikbuller, i synnerhet buller från tunga fordon som
exempelvis startande bussar. Av detta skäl bör fönster av typen 2+1 användas i fasad
mot trafikerade vägar. 2+1 betyder att fönstret består av ett 2-glas isolerpaket kopplat till
ett tredje enkelglas. Mest troligt kommer djupare karm och tjockare glas, jämfört med
enklaste standardutförande, att erfordras.
17 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Fasadventiler
Om friskluftsinsläpp ska anordnas i fasad mot trafiken måste hänsyn till ventilernas
ljudreduktion ingå i beräkningen av fasadens totala ljudreduktion. Eftersom kostnaden för
ventiler normalt är låg i förhållande till fasadvägg och fönster är det i allmänhet
ekonomiskt gynnsamt att välja en ventil med högsta möjliga ljudreduktion för att minska
risken för att dyrare fönster måste väljas för att kompensera för ljudinsläpp via ventilen.
Det finns två huvudtyper av fasadventiler; springventiler och fasadventiler. Springventiler,
även kallade karmventiler, monteras i fönster karm eller fönsterbåge. Fasadventilen
monertas, som namnet antyder, i ett hål genom fasaden. Oavsett vilken typ som väljs så
ska endast ljudklassade produkter användas. Av de produkter som finns tillgängliga på
marknaden så har fasadventiler den högsta ljudreduktionen.
3.3.9 Förslag till planbestämmelser
Många av de tillkommande bostadshusen kommer att exponeras för buller från vägtrafik
som överskrider gällande riktvärden vid nybyggnation. För att skapa en god ljudmiljö
måste planlösningar utformas så att krav enligt avstegsfall A, se avsnitt 3.2.2, uppfylls.
Fasader mot trafiksidan ska även utformas så att en god inomhusmiljö, enligt ljudklass B,
erhålls. Följande förslag till planbestämmelser innebär att dessa mål uppfylls:
Störningsskydd, buller
Samtliga bostäder med fasad där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA
(frifältsvärde) skall utformas så att minst hälften av boningsrummen har fönstret som
vetter mot värden under eller så nära 50 dBA som möjligt (frifältsvärde) och den
maximala ljudnivån inte överskrider 70 dBA (frifältsvärde).
Samtliga bostäder ges tillgång till en uteplats, egen eller gemensam, där den ekvivalenta
ljudnivån inte överskrider 55 dBA (frifältsvärde) och den maximala ljudnivån inte
överskrider 70 dBA (frifältsvärde).
Den ekvivalenta och maximala ljudnivån från yttre ljudkällor får inomhus i boningsrum inte
överskrida 26 dBA respektive 41 dBA.
18 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
3.3.10
Exempel på kvartersutformning för att uppfylla krav enligt avstegsfall
Som redovisats ovan så överskrids riktvärden för ekvivalent (55 dBA) och maximal
ljudnivå (70 dBA) inom delar av område där bostadsbebyggelse planeras. Det innebär att
det inte är möjligt att placera bebyggelsen så att riktvärdena utomhus inte överskrids. Att
skärma bort bullret kräver höga och långa skärmar. För att få en effektiv skärmning måste
skärmen vara betydligt högre än siktlinjen mellan källan och mottagaren (bostad på övre
våningsplan). Detta resonemang leder fram till slutsatsen att endast genom en
genomtänkt byggnadsutformning, och tillämpning av avsteg från riktvärdet 55 dBA på
fasad, kan planerad bebyggelse uppföras.
Nedan presenteras tänkbara lösningar tillsammans med schematiska illustrationer av
planlösningar.
19 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Lamellhus med genomgående lägenheter
Ljuddämpad sida
SR
SR
Kök
VR
Ljudinfall
Med denna lösning ges husen en planlösning där varje lägenhet får tillgång till
ljuddämpad sida i minst hälften av boningsrummen. Exempel nedan visar en
trerumslägenhet med två rum mot gård samt vardagsrum och kök mot vägen.
Tvärställda lamellhus med delvis inglasade balkonger
Att bygga hus vinkelrätt med en trafikled är i allmänhet en olämplig lösning eftersom båda
fasaderna blir bullerexponerade. Om en sådan utformning skulle vara önskvärd av andra
skäl kan en planlösning enligt nedanstående princip eventuellt vara en framkomlig väg.
Delvis inglasade
balkonger med
fönster i ljudskugga
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Ljudinfall
20 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Vridna punkthus med delvis inglasade balkonger
Punkthus i bullerexponerade lägen är sällan en bra lösning på grund av svårheten att
hitta ljuddämpade sidor. I synnerhet gäller detta i de fall när ambitionen är att bygga små
lägenheter. Om byggnaden vrids så att ena hushörnet pekar rakt mot ljudkällan, och varje
lägenhet förses med en delvis inglasad balkong kan det ändå vara möjligt att skapa
fönster i ljudskugga i tillräcklig omfattning.
Delvis inglasade
balkonger med
fönster i ljudskugga
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Lgh
Ljudinfall
3.3.11
Konsekvenser av en etappvis utbyggnad
Det finns två aspekter på etappvis utbyggnad.
Ofta finns det en strävan från exploatörerna att färdigställa delar av projektet och sälja
dessa så tidigt som möjligt för att lösgöra kapital. Den negativa konsekvensen av detta är
att de som flyttar in tidigt kommer att leva i en byggarbetsplats under en period som kan
bli ganska lång. Bland annat kan buller från byggverksamhet bli mycket besvärande i
längden. Eftersom det finns riktvärden för buller från byggplatser, enligt Naturvårdsverket
NFS 2004:15, kan detta innebära att utbyggnadstakten kan hämmas av att hänsyn måste
tas till bullerspridningen till bostäder. I detta projekt kommer problemet för inflyttande
boende troligtvis inte bli så betydande eftersom området redan är bebott vilket betyder att
hänsyn till boende ändå behöver tas. Ett sätt att minska påverkan på befintlig bebyggelse
är att byggnation i den nordöstra kvadranten startar närmast befintlig bebyggelse så att
uppförda huskroppar kan fungera som bullerskydd när nästkommande byggnad uppförs.
För byggnation längs med Mälarvägen och Dragonvägen går det inte att få den typ av
nytta av uppförd bebyggelse.
21 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Den andra aspekten är att byggnader nära vägarna fungerar som bullerskydd av
trafikbuller för bakomvarande hus. Av det skälet är det en fördel om byggnader nära
vägen uppförs först för att få denna skärmande effekt, i synnerhet om man har för avsikt
att tillåta etappvis inflyttning. I de fall där sluten, eller halvsluten, kvarterstruktur skapas
för att uppfylla ljudkrav, exempelvis för att erhålla en ljuddämpad sida, måste
byggnaderna uppföras med hänsyn till detta.
Det enda idag tydliga exemplet är kvarteret i den nordöstra kvadranten, se Figur 7. Husen
markerade A och B måste byggas samtidigt då de skapar ljuddämpad sida åt varandra.
Hus markerat C måste troligen byggas före hus D av samma skäl.
s
Figur 7: Etappvis utbyggnad.
22 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
4
Vibrationer
4.1
Beräkningsmetod och indata
Risken för vibrationer över riktvärden bedöms utifrån de kriterier som redovisas nedan.
4.1.1 Förekomst av tunga transporter på vägnätet
Vibrationsnivåerna i marken uppkommer genom att tunga fordon sätter marken under
vägen i rörelse. Vibrationernas storlek ökar med fordonens vikt och hastighet. Därför är
det nödvändigt att analysera förekomst av tunga transporter. Omgivande vägnät;
Mälarvägen, Husarvägen och Dragonvägen kommer att trafikeras av ca 800-2000 ”tunga
fordon” per dygn, beroende på vilket vägavsnitt som studeras. Även på Drabantvägen
kan en viss andel tunga fordon, i form av varutransporter till Upplands Väsby centrum,
förväntas. På bostadsgatorna är riktigt tunga transporter sällsynta. Då fordon över 2,5 ton
klassas som tunga fordon motsvarar redovisade tunga fordon inte de antal transporter
som ger upphov till riktigt stora vibrationskrafter i marken. Vår bedömning är att de
tyngsta lastbilarna, med en totalvikt på 60 ton, motsvarar cirka 0,5 % av de tunga
fordonen som rullar på svenska vägar. Även med detta försiktiga antagande kan man
förvänta sig drygt 10 mycket tunga lastbiler per dygn på Mälarvägen.
Bussar trafikerar Mälarvägen, Dragonvägen, Husarvägen och Drabantvägen. Dessa har
en totalvikt på 16-24 ton vilket betyder att de inte utgör de tyngsta transporterna som kan
förväntas.
Skyltad hastighet kommer att vara låg, 40 km/tim, vilket begränsar de vibrationskrafter
som genereras i marken.
Slutsatsen blir att tunga transporter förekommer i betydande omfattning men i låg
hastighet. Risken för höga, vanligt förekommande, vibrationsnivåer i marken under
vägarna bedöms som måttlig.
4.1.2 Vägbanans beskaffenhet
Eventuella ojämnheter i vägbanan skapar vertikala rörelser vilket medför att de krafter
som överförs till marken blir större än om ytan är helt slät. Exempel på sådana
ojämnheter kan vara brunnar som inte ligger helt i nivå med vägbeläggningen eller slitage
i form av ”potthål”. För att minimera risken för höga vibrationskrafter ska vägen
underhållas så att ojämnheterna minimeras.
4.1.3 Bedömning av markens möjlighet att transportera vibrationer baserat på
geologisk information
Någon geotekniskt fältundersökning har oss veterligen inte utförts för planområdet.
Kunskap om markens geoteknikska egenskaper har därför inhämtats från Jordartskartan
skala 1:50 000 från SGU. Figur 8 ger en översiktlig bild av undergrundens
sammansättning.
23 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
Korsningen
Dragonvägen/
Centralvägen
Ungefärligt
Planområde
Figur 8 Jordartskarta © Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Topologisk underlag © Lantmäteriet MS2009/08799
Enligt jordartskartan är planområdet markerat som ”Postglacial lera” respektive ”Glacial
lera”. Detta ger en viss, och dock inte fullgod, möjlighet att bedöma markens känslighet
för vibrationer. Enligt jorddjupskartan är djupet ner till berg 5-10 meter i planområdets
östra del ökande till 10-20 i områdets syd östra kvadrant.
Vår bedömning är att dessa geotekniska förutsättningar ger marken en måttlig till stor
förmåga att transportera markvibrationer.
4.1.4 Planerade byggnaders placering och grundläggning
Mycket av den tillkommande bebyggelsen är placerad i direkt avslutning till omgivande
vägnät. Avstånd mellan vägmitt och bebyggelse är litet.
I nuläget saknas information om planerad grundläggning. Med tanke på att de planerade
byggnaderna är relativt höga, och marken under husen har en relativt låg bärighet, är det
troligt att husen behöver pålas av stabilitetsskäl. Pålning behöver utföras ner till fast mark
för att skapa effektiv motståndskraft mot vibrationer i marken.
4.1.5 Förekomst av vibrationsstörningar i befintlig miljö
Kontakt har tagits med Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun. Vid
kontakten framkom det att klagomål på vibrationsstörningar hade framförts efter
inflyttning i nya bostäder i anslutning till korsningen Dragonvägen/Centralvägen. I denna
korsning hade smågatsten använts som vägbeläggning. Smågatsten ger en grövre yta,
jämfört med asfalt, vilket ökar de krafter som överförs till marken och som i sin tur ger
24 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10
upphov till vibrationer. Efter att smågatstenen bytts till asfalt verkar omfattningen av
störningen minskat.
De hus som beskrivs ovan ligger cirka 300 meter norr om planområdet för Fyrklövern och
har enligt den geologiska kartan samma geotekniska förutsättningar.
4.2
Riktvärden
Generella riktvärden för vibrationer i bostadsmiljö saknas. Gällande riktvärden för
vibrationer från tågtrafik finns formulerade av Trafikverket. Enligt Buller och vibrationer
från spårburen linjetrafik – Riktlinjer och tillämpningar är riktvärdet för miljökvalitet
gällande vibrationer i boendemiljö 0,4 mm/s. Värdet avser RMS ”slow” komfortvägt värde
enligt svensk standard ss 460 48 61 inom frekvensområdet 1-80 Hz.
Känseltröskeln ligger olika för olika personer men enligt ss 460 48 61 är den cirka 0,3
mm/s för frekvenser över 10 Hz. För att risk för byggnadsskador ska föreligga krävs
vibrationsnivåer som vida överstiger riktvärden för komfortstörande vibrationer.
Enligt Teknisk handbok för Upplands Väsby kommun, daterad 2012-01-01, anges ss 460
48 61 som styrande dokument för vibrationer. Standarden anger dock inget riktvärde för
tillåten vibrationsnivå varför tillämpningen blir något oklar. Undre nivå för ”måttlig störning”
är dock 0,4 mm/s enligt standarden.
Vår och kommunens rekommendation är att vibrationer över 0,3 mm/s inte bör tillåtas i
nyproducerade bostäder.
4.3
Resultat
Förekomst av betydande mängder tunga transporter samt de geotekniska
förutsättningarna och planerad byggnadsplacering talar i teorin för viss risk för höga
vibrationsnivåer i marken.
Rapporterade störningar i angränsande område stödjer denna analys.
För att skaffa bättre beslutsunderlag kan en vibrationsmätning, gärna i kombination med
en geoteknisk fltundersökning, genomföras.
Om byggnaderna pålas ner till fast mark bedömer vi risken för vibrationer över 0,4 mm
som liten. I annat fall är risken för höga nivåer påtaglig för byggnader i direkt anslutning
till, i huvudsak, Mälarvägen.
Eventuella ojämnheter i vägbanan bör justeras för att minimera risken för höga
vibrationsnivåer. Smågatsten bör undvikas som vägbeläggning.
Risken för markvibrationer bör beaktas vid projektering av grundläggning av tillkommande
bostadshus.
25 (25)
PM - BULLER- OCH VIBRATIONER
BULLERUTREDNING FYRKLÖVERN
2015-02-10