serac

SERA-direktivet 2012/34
Single European Railway Area
Branschrådet 2015-01-27
Susanne Karlsson
Kommittén
och andra forum
 SERAC Single European Railway Committee
 Arbetsgrupper som förbereder förslag till SERAC
 Nätverk för regleringsorganen ENRRB (European
Network Rail Regulatory Bodies)
 Arbetsgrupp för godskorridorerna RFC WG (Rail
Freight Corridor Working Group)
EU-kommissionen håller i alla dessa forum.
Inget föreskrivet samråd med ERA
Resumé - tidigare beslut
Ny persontrafik på järnväg
Genomförandeförordning 869/2014
Detaljregler - öppen marknad för internationell persontrafik.

Transportstyrelsen ska på begäran pröva om aktörs planerade
trafik på viss sträcka är huvudsakligen internationell persontrafik.

Internationell persontrafik är otillåten endast om ett avtal om
allmän trafik hotas
Ej aktuellt i Sverige med undantag för Arlandabanan.
forts. Resumé tidigare beslut
Kriterier för sökande av infrastrukturkapacitet
Genomförandeförordning 2015/10
Infrastrukturförvaltares möjlighet att kräva ekonomisk garanti av
järnvägsföretag och andra sökande av kapacitet
Syfte: säkra framtida infrastrukturavgifter
Form: förskottsbetalning eller t.ex. bankgaranti
Förordningen ersätter 870/2014 (då publicering av fel version)
Skillnader bl.a. i art. 3.1 och 3.2.
Art. 4.1 innehåller ett fel i den svenska versionen, jämförelsenivå
behöver inte avse de första två månadernas tågdrift.
Beslut sedan
förra branschrådet
Licens
röstad i kommittén december 2014
ännu inte beslutad och publicerad
 Två mallar som ska användas av licensmyndigheten
•
beslut (bifall, återkallelse, förnyelse, ändring etc)
•
uppgifter om finansiell täckning av civilrättsligt ansvar
 ERA ska informeras om alla beslut.
forts: Licens
1. Om licensavgift tas ut - krav på icke diskriminering
2. Säkerhetsintyg inget krav för licens
3. Minimikrav på täckning av civilrättsligt ansvar ska
publiceras, får inte tas i anspråk innan trafiken startar
4. Stöd för förnyad kontroll av civilrättsligt ansvar
5. Reglering av vilka uppgifter om ”ekonomisk förmåga”
som får krävas
Fortsatt arbete
första halvåret 2015
Genomförandeförordning:
Differentierade avgifter pga buller
(planerad röstning vid SERAC i december 2014, men sköts upp)
skriftlig röstning i början av 2015 eller röstning på SERAC i mars
 frivilligt för medlemsstaterna att införa
 Tidsperiod: start rekommenderas 2016, avslut senast 2021
 om differentiering införs ges bonus för retrofitting av fordon
(=klarar TSI Noise)
 minimibelopp 0,0035 euro per axel/km per vagn under perioden
forts. Bulleravgifter
Frivilligt för infrastrukturförvaltare:
 bonus för tyst tåg (minst 90% tysta vagnar)
 bonus för mycket tysta fordon (minst 3 dB under TSI
Noise)
 malus för bullrigt tåg (mer än 10% bullriga vagnar)
 summan av malus får inte överstiga summan av bonus
Efter 2021 är det tillåtet att tillämpa endast malus om
motsv. avgiftssystem tillämpas på vägtransporter.
Fortsatt arbete
första halvåret 2015
Genomförandeakt om direkta kostnader
röstning SERAC mars 2015
WG 27 januari
Syfte: harmonisera beräkningen av kostnader för banavgifter
Beräkningsmodell
Huvudregel = historiska självkostnader minus gemensamma
kostnader, kapitalkostnader och extraordinära kostnader.
Alternativ: ekonometrisk eller ingenjörsbaserad modell eller
kombination av dessa - om det ger lägre belopp än huvudregel+20%.
Regelbunden översyn av kostnadsunderlaget ska göras.
forts. Direkta kostnader
 Genomsnittlig enhetskostnad: kostnadsmassan divideras
med antal fordonskm, tågkm eller tonkm.
 Genomsnittskostnaden får moduleras pga olika fordonsaspekter.
 Skyddsmekanismer mot kraftiga avgiftshöjningar
Konsekvenser:
•
Förslaget leder till visst merarbete för IF som vill använda annan
metod för beräkning än huvudregeln, krävs jämförelse.
•
Kostnadsberäkning ska ges in till Transportstyrelsen
•
Transportstyrelsen: merarbete för tillsyn.
Fortsatt arbete
första halvåret 2015
RMMS - Rail Market Monitoring System
Rapporteringsskyldighet om marknadsövervakningen
Röstning vid SERAC i mars 2015
Riktar sig till medlemsstaterna, rapportering senast 31/12 varje år
Förslaget är omfattande. Vissa uppgifter går inte att ta fram i SE och
andra uppgifter är svåra att ta fram på en redan öppen marknad.
SE har kraftiga invändningar – oklart syfte och belastning på
branschen och rapporterande myndighet.
Stöd av bl.a. UK och FR.
forts RMMS Begärda uppgifter
 infrastrukturavgifter
 kapacitetstilldelning (prioritering, överbelastning, antal
nöjda sökande)
 utgifter för infrastruktur inkl. finansiering
 intäkter i relation till trafikvolym
 kvalitet på järnvägstjänster (punktlighet/inställningar)
 tillhandahållen allmän trafik (direkttilldelning/ upphandling)
 marknadsandelar
 antal licenser och avgift,
 tjänsteleverantörer – ägare/förvaltare (JF, IF, staten, annan)
 anställningsvillkor.
Genomförandeförordning
Ramavtal
Ramavtal
Röstning SERAC juni 2015
Valfritt för infrastrukturförvaltare att använda ramavtal (direktivet)
Om ramavtal används gäller förordningen.
Nationella prioriteringskriterier gäller fortfarande
Om ramavtal tecknas på mer än 70% av kapaciteten finns särskilda
regler om återlämnande vid konkurrerande ansökningar.
Stora skillnader mellan MS ger svårigheter att finna
godtagbar modell – långdragen process.
Genomförandeförordning
avgiftsdifferentiering - ETCS
European Train Control System
Syfte: skapa incitament för ETCS-utrustning av tåg
Röstning SERAC juni 2015
KOM:s första förslag december 2014
Motsvarar akten om bulleravgifter
Samtidig diskussion om finansieringsalternativ KOM:s workshop 20 januari 2015