1967 - Stockholms Amatör Förening

St o ckholms
Amatör Förenings
Medlemsblad
Stockholm. Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte
Nr I , feb r. 1961
82 :. Arg.
UTDELAS GRATIS TILL
-
AedektJonens adress:
HENRY ROLL
S.ndIJlrd,u.!.n 12, loIIonneoho,,"
10'1. 81 28 63, IJ....
22 96 00
Föreningen stiftad den 21 september 1890-
'."'I.
Ansvarig utgivare; Eric Jennel
FORENINGENS MEDLEMM AR
F"'.nlnll_ po"gl ' okon!o 51(;41
Kallelse till ordinarie årsmöte
STOCKHOLMS AMA TOR FORENINGS
MEDLEMMAR
kallas härmed till ordinarie Inmöte
tisdagen den 28 febmari 1967, kf. 19.30
7. Val aven representa,r) t i Stockholms skytteförbund och suppleant för denne.
pI SjöfartShusets restaurang, Skeppsbron 10, för
behandl ing av följande ä renden:
8. Val aven represen tant i Stockholms sportskyttekrets och supp leant för denne.
9. V al aven representant i StOckholms pistolskyt·
tek rets och suppl eant för denne.
Mä rke n
J. Val av tv!!. personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll ;
2. Sty relsens och de ständiga kommiuec rn as berättelser för det nästförflutna året;
Vid å rsmötet utdelas tjllgolnn3rsmärkm rill v.
brandchef Ni ls Friman, direktör H olger Lenmup,
försäkringstjänsteman Torsten N ilsson, köpman
Conny Niring och tandläkare Gunnar Zandren.
J. ~evisorcrnas berättelse samt frågan om bev ilJande av a nsvarsfrihet åt sry relsen för det gångna fö rvahni ngsåret;
Styrelsesa mmanträde
Styrelsen sammanträder å samma dag och platS
4. Fastställande av årsavgiften för
år 1967;
5. Val a v ledamöter i fören ingens Styrelse:
a) ordföran de ...........
för
b) sekreterare
. ... .. .. .. ... .
c) skjutchef .........•.... ..•..... "..
d) pistolskju tchef ........... . . . .. ..
e) idrottschef ........• • • . . . . •. . . . ..
f) klubbmästare ........ ......... . "
g) styrelseledamot ................ ..
h) tre styrelsesuppleanter .......... "
i) vice skjurchef ..................
jl vice pinolskjutchef ......... . . . ::
kl vice id rottschef ... . . . .......... "
6. Val av rvl rev isorer för l
för dem.
kl. 18.30
.] år
2 "
,.
2 ,.
2 ..
2"
2 ..
"
1 "
1 "
Prisutd elning och supe
Omedelbart efter å rsmötet sker prisutdelning,
varefter ser veras supt ti ll en pris av kr 25: - (förrätt, varmrätt, ö l eller vatten, rödvin, kaffe och
se rvis).
Anmälan om deltagande i su pen torde göras senast m~ndagen den 27 februari 1967 till k lubbmästaren Eric Thor. tel. kont. 2296 DO, ankn. 29 1 (ä r
klubbmästaren ej inne, tala med f röken Pettersson)
eller också. bostaden tel. 4 1 14 29, där hel a familjen
Thor ta r emot anmälningar. Anmäl j god tid och
gör arbetet lätt för klubbmästaren .
1"
!r samt suppleanter
Alla medl em mar hälsas hjärtligt välkomna!
STYRELSEN
J
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD
Föreningens ställning
STYRELSEBERATTELSE
Stockholms Amatör Förenings styrelse Ur här·
med avg iva följande berättelse över verksamhetsåret 1966.
Föreningens medlemsantal uppgick vid 1966 lirs
utgång t ill 35 4, varav 2 hede rsledamöter, 300 aktiva och 52 passiva medlemmar. Av dessa vara 73
ständiga. Jämfört med föregående :1r innebär detta
en minskning med 16.
Antalet under året nyinskrivna medlemmar utgjorde 15. I förh~1.I1ande ti ll föregående h utvisar
detta en minskning med 6. Flitigaste medlemsvärvare har varit Harry Friman med 9 nya medlemmar.
Styrelsen har under året utgjorts av: Apotekare
Beni l Rönnrnark, ordförande, di rektör J ohan Magnius, vice o rdförande och kassaförvaltare, ingenjör
Sven Pettersson, sekreterare, kamrer [var Sandin,
intendent, lantmätare Nils Gardell, skjutchef, di~
rek tör Harry Friman, pistolskjutchef, redaktör
Birger Löwenhielm, idromchef, försäkringsinspek~
tör Eric Thor, k lubbmästare, major H. V. Johansson och tandläkare Georg Fredriksson, sty relseledamöter utan särskild funktion, skaueassistent Sven
Diedrichs, försäljnilJgschef David Tngevall och köpman Conny Niring, styrelsesuppleanter.
Revisorer ha varit kamrer Nils 1.nvenius och
kontorschef Nils östberg med her r O. Sjöberg och
kapten Nils Nylen som suppleanter.
De ständiga kommitteerna ha varit sammansatta
p3. följande sätt:
Cl!värsskjutkommitten: Skjutchefen, ordförande,
tj~nste m an H ans Melander, vice ordför<lnde, skjutchefen, sekrete rare, skan eassistent Sven Diedrichs,
chef fö r k~pistskyuet , civilingenjör Nils Magnius,
fältskytteiedare, studerande Lou is Carbonnier och
tjänsteman Bertil öberg, ledamöter.
Pistolskjutkommitthl: Pistolskjutchefen, o rd förande, inspektör Ingvar Sandstedt, vice ordförande, representant Lennart Sandstedt, sekreterare, civilingenjör Gösta Johannesson och herr Hans Furustig, ledamöter.
Jdroltskommitterl: Idrorrschefen. ordförande, vice branchef Nils Friman, vice ordförande, kapten
Ni ls Nylen, sek reterare, adjunkt Georg Löwenhielm
och kontorist Gustaf Westin, ledamöter.
Klubbkommittlm: Kl ubbmästaren, ordförande.
Rikssköldens tävlingskommitte: Apotekare Bertil
Rönnmark, major H . V. j ohansson och direk tör
johan Magni us.
Rednktör för medlemsbladet:
Roll.
2
Kamrer
Henry
Representanter
Stockholms
l
skytteförblmd:
Apotekare Bertil Rönnmark och lantmätare Nils
Gardell. Suppleanter: Direktör Johan Magnius och
tjänsteman Han Melander.
Representant
I
Stockholms
sportskyttekrets:
Kapten Benkt Everhed med major H. V. j ohansson
som suppleant.
Representant i Stockholms pistolskyltekrcLS: Direktör H arry Friman med inspek tör l ngv:'Lr Sandstedt som suppleant.
Förcningssammankomster: Föreningens årsmöte
hölls den 28 februari ombord på SIS Norrtelje.
Pl'isutdelningen för årsprisskjutningen och mästerskapstävlingarna var ävenledes förlagd till S/S
Nornelje den 27 oktober.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda
sammamräden.
övningar och tävlingar ha bedrivits i enlighet
med programmet. Då föreningen icke hade möjlighet att anordna egen vårutfärd hölls mästerskapstävlingen i fältskjutn ing i samband med Stockholms Skytteförbunds mästerskapstävlingar. Beträffande resultat och tävlingsframgångar hänvisas
till rcspektive kommirteers berättelser.
Rl!presentantprisct har tilldelats johan Magnius.
Ekonomi och gåvor: För det ekonomiska resultatet av föreningens verksamhet redogöres i bifogade
vinst- och förlusträkning och balansräkning.
För att hjälpa upp föreningens ekonomi har även
under 3.r 1966 anordnats ett skink lotrcri vars lyckliga genomförandet helt få r tillskrivas Harry Friman, Eric Thor och Evert Svensson.
Föreningen har unde r året hah glädjen art mOttaga fle ra gåvor, bland vilka märkas ett vandringspris skänk t av årets 2,-årsmän, ett vandringspris
skänkt av bröderna Sandstedt, 2 st. gevär och 1 St.
pistol skänkta av direktör Ono Frimans sterbhus,
l St. ~evär skänkt av Thure Bergentz sterbhus samt
I St. juniorgevär skänkt av Direktör Bertil SwartIi ng.
Styrelsen framför sin varma tack till alla dem
som med g3.vor, priser eller på annat sätt givit fö reningen sitt Stöd under det gångn:.. året.
Stockholm i januari 1967
Johan Magllius
Vice ordförande
/
SVl!n Pelter5S0n
Sck reter~re
M EDDELANDEN FRAN
uTGÅENDE BA LANSRliKN ING
per den 31 december 1966
TilJganga,..·
Gevär, pistoler, lIlvenrarier ...... •.
126: Priser, märken ................ . .. .
600,
Ammunition
. ............ .
1. 705: Fordringar ....................... .
6 17,80
Sparkasse räkning ................. .
7,26J,07
postgiro ................. . ....... .
1.95 1:47
Balanserat underskott 2.589: 15
Ärets överskott
1 8J8 J<
'7'0',81
:"="'-_"'=CC
' ::2'
Krono r j·UOI:68
Skulder:
Ständiga medlemmars konto........
4.745: Prisfonderna
. ...............
288: 41
Till priser disp. medel ..............
902: 49
600: Fond för medlemsbladet ............
",:,'.:..:.-:.:,7.::.5~6~5.:.,~78
Div. skulder ............... ,' .:.',Kronor 14.101: 68
VINST. OCH FöRLUSTRliKN ING
per den 31 december 1966
Utgifter:
Medlemsblad, trycksaker ........... .
Priser, märken, medaljer ........... .
Förbunds- och föreningsavgifter ... .
Anm1i lningsavgifter till tävlingar ... .
Banhyror
......... ..... ........ .
Amm unition till lagtävlingar ....... .
Skatter ..... . .. . ................ .
Försäkringar, kassafack ........... .
POrlO, transporter . . ............... .
Materiel, licenser ................. .
Uppvaktningar m. m . ............. .
Årets överskott . . . . .... .
1.884: 68
2,OOJ , 8J
252: 90
207,5J9,
'110: 55
787:200,261 :
29 1: 16
261 : 80
750,81
Kronor
Inkomsler:
Medlemsavgifter
. . .... .........
4.087:Statsan slag .... . ......
. . . .......
622: 25
Inkomst av lotteri..................
1.633: 15
Arvod c r"or tOlV
.. I'mg ............
R"
450:
200: 93
antor ................. . ..... .
Avkastn ing av Swarrlings fon~d:-:..:.:..:...-:,...:.55~6~'~4:;O
Kronor
7.549: 73
Föreningens fonder
Berti l SW:lrtlings fond
Ernst Löwenhiclms prisfond
Thor Fredborgs prisfond
Ha r ry Frimans prisfond
Folke Fagrells prisfond
A. von KrusenstjernOlS pris fond
F. O. Carlins prisfond
Nils Perssons p risfond
Damernas prisfond
Kamraternas pl'isfond
STYRELSEN
Inval
Den 16/ J 1967: Kapten Valter Ahlmöm , herr
Lars Ahlström, gruppchef Arthur öhman, gruppchef Mats Forsgren, gruppchef Bo Marknell, stud.
Christer Norling, stud. Carl-Axel Ljung, fr u Marianne Harnisch, civilingenjör Einar Dahlin, stud.
J an Calin, stud. Peter Bergström, byggnadstekniker
E rik Johansson, aspirant Svante Warfvinge, service~ekniker Rolf Larsson, stu d. Rune Blomq vist, civillIlgenjör Ragnar Zetterström. stud. Olof Wincll,
stud. E rik W inell och köpman To rsten Ca rlsson.
Föreningen hälsar alla hjärtligt välkomna.
ArsCl:vgiften
Föreningens kassaförvalta re påminner om 3rsavgiften för år 1967. Enligt vad Medlemsbladet erfarit kommer den att bli oförändrad och utgör a llts3.: 20 kr för aktiv med lem över 21 ar, 10 kr för
aktiv medlem under 21 år och 10 kr fö r pasSIv
medlem.
De medlemmar som inte inbetalt avgiften för 3.r
1966 torde gör,\ detta omglell dc.
Föreningens postgirokonto är 5 164 t och kassaförvaltarens adress: Direktör Johan Magnius, Tjäde r vägen 34, Bromma, telefon 257855.
VÄRVÄ
nya medlemmar t ill vår fören ing
och gö r 1S67 till ett framgångsrikt
skytte- och idrottsA r!
Värdepapper
10. i78: 1.977: ~
1.772: 2.007 : 1 .250: ~
479: 725:725: 800 , 918,K ronor 20.83 1:
Bankmedel
./. 7: 33
./.3 1:74
17: 67
51: 66
34: 91
42 : 77
32:27
32 : 27
85 : 6 1
JO,J 2
288 : 4 1
Bok/,
värde
10. 170:67
1.945: 26
1.789, 67
2.058: 66
1.284 : 91
521: 77
757 : 27
757:27
885,61
948:32
21.1 19: 4 1
J
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLlID
Gevärsskjutkommittens berättelse för år 1966
-
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD
10 Augl4Slipokalen
H. V. johansson 165 p.
Il Göta Liv gardes minnespris
Kommitten har under 1966 haft följande sammansänning :
Nils Gardell
Skjutche/:
Hans Melander
V. skjutchej:
Skjutchefen
Sekreterare:
Nils Magnius
Fältskytteiedare:
Sven Diedrichs
K-Pistledare:
Övriga ledamöter: Lou is Carbonnier
Bertil öberg
Gcvä rsskjutkomm itten ha r under året ej avhlUlit
några protokollförda sam manträden. Ovningar och
täv linga r har genom förts på Stora Skuggans skjutbanor i enlighet med programmet.
I lagtävlingarna mot Kviberg och Jönköping
blev det förluster, mot de förra med hela 102 p
medan nederl aget mot smålänningarna blev så
knappt som 4 p. Största framglngen fö r en fö reningslag under året blev utan tvekan tävlingen
om Genera l Lindströms pris där vltrt linamannalag
i sämsta tänkbara väderlek segrade klart_
Nligra större individuella framgångar har icke
kunnat noteras under het möjligen undantagandes
'Erik Svenssons 6:te placering i cxtratävlingen vid
Riksskyttetävlingarna i Väster~s.
Representantpriset föresl~r kommitten ska ll till·
delas johan Magnius.
Om verksamheten i övrigt hänvisas till nedan·
stlien de uppställning.
Förteckning över under året
erövrade utmärkelsetecken
Skyttemärken:
Guld: La rs Gustavsson.
j Ilniorskyt temärken:
Guld: Lars Göran Roll.
.Artalsmärken:
Lägre i si lver: Nils Gardell.
Lägre i guld: Bernt P-Olsen, Emil Lagergren,
Nils Magnius.
Högre i brons: Erik Svensson.
H ögre i silver : Henry R oll.
H ögre i guld: Åke Paulsson, Bo Burman.
Kompetenser för 3rtaismärke:
Lägre i brons: Göran IngevaJI (2), Rolf Ingevall
( I), Lennart I ngevaJI (2).
Läg re i silver: Louis Ca rbonnier (2), Hans Me·
lander (2), Sven Pettersson (2).
Lägre i guld : Ivar Sandin (2).
Högre i brons: .
Hög re i silver : Benkt Everhed (1), Conny NIring (2), Axel Friman (1).
Högre i guld: Torsten Nilsson (2), Nils Friman
(1), Evert Svensson (1).
Årtalsstjärnor: l:a stjärna: Johan Magnius (2),
Olof H ult (2), David Ingevall (4); 3:e stjärna:
Sven Diedrichs (2). Kompetens för lirtalsstjärna
ha r även fullgjorts av Harry Friman, H. V. johansson och Yngve Zachrisson.
Fäflskyttemärken:
Lägre lirtalsmärke i brons: Benkt Everhed.
Kompetenser för /lrtalsmärke:
Lägre i silver : Per Naumburg (2), Erik Svensson
(2), Nils Gardell (2), j ohan Magnius (2), Nils
Naumburg (1), Nils Magnius (2).
Skyttemärken med alltomatvapen:
Automatmärke i brons: H enrik Forsström.
Automatmärke i silver : Åke Bergm:tn, Olle Hedm:tn, Torsten Carlsson.
Automatmärke i guld: Hans Mel:tnder, Gustav
Paulsson.
.Artalsmärken:
Lägre i brons: H arry Truschel.
Lägre i silver: Nils Gardell, Conny Niring.
Lägre i guld: Ivar Sandin.
Högre i brons: Folke johansson, Erik Svensson,
Evert Svensson.
Kompetenser för 3rtaismärke:
Lägre i sil ver: Gunne Birke (1), Berril Eriksson
(1).
Lägre i guld: B. Enar Gardell (2).
Högre i brons: Emil Lagergren (2) , Arne Stubcrt
(1 ).
Högre i silver: Sven Diedrichs ( I ), K. H. tiergq vist ( 1).
Fältskyttemärken:
Silver: Emil Lagergren, Åke Bergm:tl1, Olle Hedm:tn, Erik Svensson, Evert Svensson, Olle Sjöberg.
Tv3grensmärke:
Silver: Torsten Nilsson.
Vandringspriser och hederspriser
/ Kaknäspokalen
Nils Gardell 74 p.
2 Rosersbergstallriken
Nils G:udell pis 7 (för alltid).
3 Skytteväns hpr>
H ans Melander pis 7.
4 Vpr för kl Vet.
johan Magnius pis 4
5 V pr i st/lende kl. 5
H. V. Johanssån 89 p. (för alltid).
6 V pr i st3ende övriga klasser
H ans Melander 83 p. (för alltid) .
1 Läkerolfatet
Louis Carbonnier 99 p.
8 Folke Bernadouepokalell
Nils Gardell 5 p.
Per Naumburg 4 p.
H . V. Johansson 3 p.
Erik Svensson 2 p.
H :tns Mebnder 1 p.
Erik Svensson 407 p.
12 Montgomerys hpr
H. V. johansson 74 p. (för alltid).
Hpr till H. V. johansson och Han s Melander.
/J Ev ert Reuterskiölds minne
H. V. johansson 10 p.
Hans Melander 9 p.
Benkt Everhed 8 p.
Sven Dicdrichs 7 p.
Nils Gardell 6 p.
Torsten Nilsson 5 p.
14 juniorbägaren av /lr 1966
Ingen berättigad
21 Vandringsskölden samt hpr ur Harry Frimans
fond
Nils Magnius 77 p .
22 A xel Elmqviw pris
Johan Magnius
23 Vp r i fältskjutning
Kl. 5 Erik Svensson.
Kl. Vet o. 4 Benkt Everhed (för alltid).
Kl. J Hans Melander.
14 Alan Rybergs vpr
Hans Melander
3J Folke Fagrells minne
Erik Svensson.
32 Lag o. Handicap
Evert Svensson
Sven Dicdrichs
Ulf Huhcrantz
JJ Handicap i stående
I. H ans Me1ander
2. G. Hultcrantz.
J5 D~mernas pris, 36 Kamratpriset,
37 Direktör Bertil Swartfings jlfniorgevär
Ingen beränigad.
J8 Jo han Magnius skedar
Nils Gardell
Erik Rislund
Vpr klass 5: Erik Svensson
Vpr klass Vet 0.4: Hans Melander.
Vpr klass J: Bertil öberg (för alltid).
39 Serielävling 25 sk. ligg
j ohan Magnius.
40 Fältskyttepris
Erik Svensson, ils Magnius, Per Naumburg,
Benkt Everhed, Nils Gardell, j ohan Magnius
Göran Aspfors.
'
41 Fältskytteskedar kl. Fl-f]
Hans Melander.
45 H pr kl. Flo. F2
L.-G. Roll.
51 v'p r i K-pist
En k Svensson 157 p.
Koncentration på lO-an
Inf?r bans~songen kan det vara nyttigt att rent
teo~euskt g~ 1genom skjutställninga rna och vi har
tagit oss fnheten saxa ur Västerhaninge skg medlemsblad.
Liggande
Lägg över kroppsvikten p~ vänster kroppshalva.
Dli kan bl. a. bröstkorg och mellangärde arbeta
normalt under andningen; dessutom kommer höger
axel upp och ger gOtt stöd it bakkappan och hu·
vudet kan läggas naturligt och bekvämt mot kol·
ven, ögat skall se rätt fram, inte under ögonbrynet.
Bakbpp:tns överkant hilles i höjd med nyckelbenet. Stödarmb~gen placeras i det nä rmaste mitt
under vapnet.
Knäst3ende
Fördela k roppsvikten så att främre benet (stödbenet för a.~mb3.gen) bcl:tstas så litet som möjligt
(endast gevarets och armens tyngd). Använd alltså
bakvikt.
Huvudet skall vara upprätt för att möjliggöra
bättre sikt. Se rätt fram, inte under ögonbrynet.
Bakkappans mitt i höjd med nyckelbenet.
S13ende
Använd ett avstån d mellan förterna som är nligOt mindre än axelbredden eller c:a 20-25 cm.
Normalt fördelas kroppsvikten lika på blida fötterna. Lyft armbigen pi avfyrningsarmen minst i
höjd med axeln, di slappnar bröstmuskeln av, armmusklerna "Jåses" och avfyringsrörelsen begränsas
till fingret och risken att rycka skottet med hela
kroppen minskas. Bakkappans underkant i höjd
med nyckelbenet.
För alla ställningarna gäller dessutom art kroppen skall ligga respektive sti rän i förhillande till
mlilet. När skytten för upp v:tpnet pli plats för
skott skall endast finsiktning iterstli. Finsiktningen
och ögat är emellertid ett annat bpitel, som vi
herkommer till en annan ging.
52 Hpr i k-pist
Sven Diedrichs
Hpr: Rolf Oding och Hans Melander .
jönköpingsmedai jen:
Ni ls Gardell.
Sero:emedaljer:
Sko/skjutning, Brons: Erik Rislund,
Lennart Ingevall, Göran Ingevall,
Lars Gustavsson, Hans Melander.
Silver: H. V. j ohansson, Louis
Carbonnier, Erik Svensson.
Guld:
Fältskjlltning, Guld: Benkt Everhed.
/966 1965
5
10
3
O
3
O
O
Föreningsmästare
Skolskjutning: Nils Gardell.
Fältskjutning: Nils Magnius.
K-pist: Rolf Oding.
Uddevalla den 12 januari 1967.
N ils Gardell
ordf. o. sekr.
5
STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD
----~~~~~~~~~~--~--~-----------
Pistoiskjutkommittens berättelse för år 1966
Kommitten rör pistolskytte har under år 1966
haft följande sammansättning:
Pislolskjlltchej:
Harry Friman
Vice pistolskjlllche/: I ngvar Sandstedt
Sekreterare:
Lennart Sandstedt
Materialfärvaltare: Leif Falk
Ledamöter:
Hans Furustig,
Gösta Johannesson
Antalet aktiva pisto lskyttar som måste redovisas
till Sv. Pistolskytteförbundct är 70 st. Utöver des·
sa har föreningen ett 25-tal f. d. pistolskyttar, som
önska meddelanden om pistolskytte och om de f&
en påstötning troligen literkomma förr eller senare.
Uppfyllda fordringar för nligot slag av Sv. Pistolskyttcförbundcts märken var förra liret 35 sr.
Detta antal överträffades 1966 då 47 fordringar,
inklusive 6 st. med luftpistol, uppfylldes.
Uppnådda resultat ha redan tidigare redovisats
i medlemsbladet. Här nedan omnämnes endast
nam nen på dem scm erövrat de olika vandrings·
prisen, mästerskap samt under året erövrade pistol·
skyttemärken m. m.
(60) Rikstävlingw p3 hemortens bano". Enligt
stadgarna erM.ller föreningens bäste skyn, oavsett
klass, ett hederspris. Detta erövrades av Nils Fri·
man.
(61) Drakenbergs vandringspris i pisto/skjutning
:lV lh 1967 h :tr efterträtt "PistolskyuC$k&len". ~om
slu tlt vandra.
(63) Poiingpris i pistolskjucning av Jr 1962. Efter 1966 hs föreningsmästerskap i skolskjutning
med pistol är poängställningen följande:
H. Bergqvist
G. Fredriksson
12 p.
12"
9"
8"
H. Frim an
G. Jchannesson
N. Frimun
L Sundstcdt
B. Aquilon
A. Mossberg
16 poäng erfordras
6"
6"
5"
5"
för
C.
L.
O.
F.
Swi'irdholm
Sandstedt
Hedman
Swa rtling
Y. Zachrisson
D. Almstedt
C.-A. v. Friedrichs
S. No rström
priset.
3 p.
2"
2"
2"
t "
I "
1"
1"
(6 4) Bröderna Sandstedts vandringspris i pistolskjutning av år 1966. Priset tilldelas den skyn som
för å ret har bästa resuhat sammanlagt vid föreningens mästerskap i skol· och fältskjutning. Segrare för å ret: H arry Friman.
(65) T andLäkare Geor?, Fredrikssons vandringspris av dr 1964. Segrare för å ret: Ingv:lf Sandstedt
265 p. Ingvar har nu tre tnteckningar och har allt~
!i~ erövr:lt priset för ailtid.
(66) 75-poängpris i fältskjutning med pistol. Efter 1966 ~rs skj~ltningar är ställningen följande:
Börge Be rg
J9 p.
Harry Friman
JI"
N ils Friman
86"
Sten Norström
66 "
Gottfr. Runngren
30"
Lennart Sandstedt
30"
6
Nils Friman har som synes med stor marginal
passerat de behövliga 75 poängen och skall alltsi
tilldelas priset vid årsmötet. Beträffande slopandet
av detta pris se styrelseprotokoll 1965.
(67) Direktör Bertil Swartlings valldringspri5 I
pisto/skjutning av Jr 1963. Resultaten redovisas på
annan plats i medlemsbladet. Efter fyra ars skjut.
ningar är ställningen följande:
Ingvar Sandstedt
18 p.
Nils Friman
17 "
Harry Frtman
9"
Lennart Sandstedt
5"
Fred Swartling
4"
Bertil Aquilon
3"
Leif Falk
1"
Pistolskyttemärke n
Under aret ha följande märken erövrats:
Brons:
Göran Aspfors, Peter Bergström, RUlle Blomqvist, J an Calin, Einar Dahlin, Robert Digman.
Göran Ingevall, Lennart lngevall, Rolf G. La rsson, Carl~Axcl Ljung. Christer Norling, Svante
Warfvinge.
Silver:
Thorsten Ahlqvist, David Ingevall, Rolf Ingevall, Gert Lundberg, Alf Lundgren.
Gu/d:
Leif Falk, Hans-Göran v. I'riedrichs, Emil Lagergren, Bengt Norström, Erik Rislund.
Intyg för lägre årta/smärke:
Bertil Aquilon t / J (I. stjärnan, 3. å ret), Sven
Björklund 2/2, Hans-Erik Engström l / l , Axel Fri·
man 3/3, Ingvar Sandstedt 2/ t, Lenn art Sandstedt
1/2, Erik Svensson 1/ 2, Evert Svensson 2/1, Björn
Säfwcnberg 3/2, Carl-Gusr. Wenngren 1/3 , Rune
Wcnngren 1/2 .
Intyg för hög1'f! Jrtalsmärke:
Nils Friman G/ 3 (guld, 3. året), Sten Norström
G/3, Yngve Zachrisson BIt. Föliande ha uppfy llt
fordringarna men redan erövrat samtliga stjärnor
p~ högre årt2.lsmärket i guld: H arry Friman 4.
stjärnan (som ej finns), 3. året.
Mästarmärket:
Fordringarna för detta förnämliga märke ha under år 1966 uppfyllts av Nils Friman B/ 2 (brons.,
2. året), Sten Norström i guld med 1. stjärna, 2.
året, Ingvar Sandstedt i brons 3. året.
Elitmär4!et:
Detta förnämliga märke i guld har erövrats av
I ngvar Sandstedt.
Föreningsmästare i pistolskjutning
I skolskjjJtning : Bertil Aquilon
I fdtskjlltning: Sten Norström
Luft?tstolskjutning
På en liten inomhusbana i Solna har Ingvar
Sandstedt ordnat luftpistolskjutning under hösten
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD
--~~==~~~~~~~~~-MEDDELANDEN FRAN
PISTOLSKIUTKOMMITIEN
Georg Fred rikssons vandringspris
Ta vlingen om Georg Fredrikssons vandringspris
gick den I oktober 1966 med följande resultat:
T avla
Duell
S:a
Ingvar Sandstedt
130
135
265
11 7
128
245
Georg Fredriksson
131
(10
241
Gösta Johannesson
Lennart Sandstedt
108
132
240
Hugo Bergqvist
127
106
233
1 sin sista duellseric ~köt Lennart Sandstedt vad:ra 50 p., d. v. s. fullt.
Direkiör Be rtil Swmtlings vandringspris
i pistolskjutni ng av år 1963
Tävlingen om dena städiga pris är nu avslutad
för år 1966. 21 skyttar deltog men tyvärr hade inte
alla möjlighet att vara med de behövliga fyra g~n"'~
una av de åtta skjunil lfällena.
'"
Skyttar i de lägre klasserna skall beakta :Itt de
har aktningsvä rda handikaptillägg (se programmet
1965, sid. 42-43).
De bästa resultaten blev:
l. Nils Friman
684 p.
2. Ingvar Sandstedt
660"
3. Bertil Aquilon
651 ..
4. Lennart Sandstedt
622"
5. Harry Friman
613"
. Efter de ovanstående som för år 1966 får respek~
IIve.S, 4, J, 2 och 1 p. på vandringspriset, placerade sIg Sten NorstrÖm och Göran Aspfors m. fl.
Efter fyra års 5kjumingar är ställningen följande:
I. Ingvar Sandstedt
'18 p.
2. Nils Friman
17
3. H arry Friman
9""
4. Lennart Sandstedt
5 .,
5. Fred Swarrling
4"
6. Bertil Aquilon
J "
7. Urban Johansson
3"
8. Leif Fa'lk
1
"
Hederspriset vid riksskyttetävlingen på pistol
b Vid riksskynetäv lingen ";led ..pistol på hen:,.ortens
~no r erhåller den skytt tIllhorande Am:norförentngen S?m uppnår högsta poäng en hederspris.
Dltta pm har ar 1966 erövrats av Nils Friman.
varigenom föreningen fått n~gra nya intresserade
medlemmar som även tagit märken:
F Luftpislolmärket i bl'OllS har tagits av: Mats
Sorsgren, Rolf G . Larsson, Bo Markncl!, Ingvar
andstedr, Lennart Sandstedt, Arthur Ohman.
StockhOlm i januari 1967
Harry Friman
Pistolskjutchef
/
Lennart Sandstedt
Sekreterare
Nationell fältskjutning med pistol i Norrtälje
Dcnna sk jutning anordnades den 6/ 11 1966 av
L ~ .3 och Norrtäljepollsen med 219 deltagare, som
skot 48 skott var. Fran vår föreni ngen delrog tre
medlemmar. Bäst lyckades Nils Friman som belade 10:e plats ~ k lass fl med 39 träffn; i 13 fig.
~ena gav det tionde av 25 hederspriser samt Sv.
PIStolskytteförbundets standardmedalj i brons som
fyller en av fordringarna för mästarmärket.
Pistolfä ltskjutning vid Grimsta
~en .13/ 11 1966 avhöll Stoekholmspolisens Skyt.
teforenmg en pistol fältskj utn ing på Grimsta för
alla föreningar som skjuter på denna bana. Endast
tv~ amatörer deltog med följande resultat pi de
42 skotten.
Nils Friman
35/17
Olle Holmberg 27/ 1 I
PiGtolprogram våren 1967
Febr. 12 Järva:
C('ntral fältskjutning,
SAPK
Anmälan 08.00- 11.00.
Mars 5 järva:
Central fältskjutning
PK Svea.
Anmälan 08.00-11.00
12 össeby:
Nationella fältskjutning,
"
össeby PK
"össebyträffen"
19 Grimsta:
Grimstaklubbarnas fält"
~kjlltning.
April
"
2
"
9
"
15
"
16
"
2J
Maj
27
"
28
Anmälan kl. 09.00-11.00.
AMATöR, (6~) B. Swaniings vp,
Grlmsta 10- 12.
Jour: H. Bergqvist,
L. Sandstedt.
Tullinge:
Nationell fältskjutning,
F 18 nF 18-träffen".
Uppsala:
Nationell fältskjutning
"Fy r isträffen"
AMATöR: (67) B. Swartli ngs vp,
Grimsta 10-12
Jour: Nils Friman och
H. Furustig
G rimsta:
Grimstaklubbarnas fältskjutni ng.
Anmälan kl. 9- 11.
järva:
Föreningens Mästerskap
samt Kretsmästerskap i
fältskjutning.
(64) Bröderna Sandsredts
vp.
AMATöR: Standardmedaljskjutning
jämte prisskjutning samt
(67) B. Swanlings vp.
Grimsta kl. 10 14. Jour:
H. Friman, Ingv. och Lennart Sandsted t.
Obs! Kaffeservering.
j ärva:
Na tionell skolskjutning.
SAPK.
7
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD
--~~~~~~~~~~==~==~-Idrottskomm ittens berättelse för år 1966
Idrouskomm itten får för verksamhetsåret 1966
lämna följande redogörelse:
Kommittens sammamättning: lclronschef B. Löwenhielm, v. idrottschef N. Friman, sekreterare N.
NyJen, utan portföl j G. Löwenhielm och G. Westin.
Meddelanden från gevä rsskjutkommittem
Fem lag deltog.
I) Lag I
Skidtävlingen: Seniorer: L. Ingevall 38.25, L.
Nilsson 45. 10; y, O.: E. Snellman 47.45, N. Fri·
man 52.42, G. Löwenhielm 53.40, B. Löwenhielm
hielm 47040.
V 3rorienteringen: Seniorer: A. Söderström 41.00;
Y. O.: G. Löwenhielm 39.00, B. Löwenhielm 47.00;
Veteraner: S. Dahlberg 41.00.
H andikapberäkning vid tävlan om Apoteka re B.
Rönnmarks vandri ngspris: 1) S. Dahlberg 23 .08, 2)
G. Löwenhielm 32.32, 3) A. Söderström 43.00, 4)
B. Löwenhielm 45.08.
Serietäv/jngarna: Seniorer: G. Westin 1.610 p.;
Y. O.: B. Löwenhielm 1.747 p.; A. O. : N. Friman
1.782 p., G. Löwenhielm 637 p. ; Veteraner: N. Nylen 420 p.
H andikapberäkning vid tävlan om van dr i~gs­
priset: 1) N. Friman 2.530 p., 2) B. Löwenhielm
2.271 p., 3) G. W estin 1.932 p.
Tiokampen: Seniorer: U. Tryselius \.370 p., N.
Gardell 1.272 p. ; Y. O.: B. Löwen hielm 2.869 p.,
H. Löwenhielm 594 p.; A. O. : N. Friman 1.863 p.,
G. Löwenhielm 401 p.; Veteraner : N. N ylen 286
p., H. Friman 282 p. överste S. Rl lambs vandringspris: B. Löwenhielm .
Höslorien teringen : Senio rer:
U.
Tryselius
2. 16.00; Y. O. : N. Friman 1. 27.00; Vete raner: S.
Dahlberg 1.30.00, S. Falk 2.26.00.
Handikapberiikning vid täv lan om vandri ngspriset: l ) S. Dahlberg 1.02.03, 2) N. Frim.,n
1. 14.39,3) S. Falk 1.48.37,4) U. Tryselius 2.16.00.
I de olika tävlingarna har 17 man deltagit. Läget beträffande deltagarantalet ä r sllunda i stort
sett oförändrat. Vi kommer under innevarande lr
att fortsätta som van ligt och ber vIra skjutande
vänner att även i l r ha oss i l tanke nä r det gäller
litet mera "rörliga" övningar.
Stockholm i januari 1967.
För Stockholms Amatör Förenings Idrottskommine
Nils NJrI(m
Birger Löwenhielm
Sekreterare
Idrottschef
Idrotte prog rammet för år 1967
5 februari: Skidtävling.
18 maj: Våro rientering.
23, 25 , 30 maj och 1 juni: Se rietiivling.
29, 30, 31 augusti: Tiokamp.
S oktober: H östorientering.
Amatör Förenings
Re sultat av l a g och handikap den 18/ 9 1966
Tävlings res ultat :
63.40 ; Ä.. O.: T. Ni lsson 42.25.
H andikapberäkning vid täv lan Om Järnhandlare R. F run cks va ndringspris : 1) T. Nilsson 28.55,
2) L. Ingevall 38.25, 3) E. Snellman 43.05, 4) L.
Nilsson 45.10, 5) N. F riman 45.52, 6) G. Löwcn-
J
Sto ckholms
2) Lag 2
Samtidigt sköts
I)
resul tat:
2)
Evert Svensson 96
Sven Diedrichs 88
Ulf Hultk rantz. ~.;9,,6_~_
280 poäng
Lennart Ingevall 85
Hans Melander 94
David Ingevall. ....,.;95'-~_
274 poäng
sdl.en detävlingen med följande
H ans Melander
Gunnar Hultkran tz
Förbundsfältskjutningen den 30/10 1966
Stockholms Skytteförbund hade otur med fältskj utningen den 30 oktober 1966. Dimman stod tät
över nejden hela förmiddagen, varför tävlingen ml.
ste inställas.
En förbundsfältSkjutning har inte behövt instäl.
las p l ml nga .tr. Inte sedan början p! 40-talet har
det förekommit enligt vad det meddelatS undertecknad, som inre var med i ruljangsen på den tiden.
PlI. morgonen såg det hela förhoppningsfullt ut
och nlgra patruller hann ge sig i väg. Men vid 8.30tiden kom dimman. Ibland va r den 53. tät att sikten
va r högst 50 meter. Skyttarna väntade och väntadf.
Förbundsledningen med ordfö randen Johan Magni·
us i spetsen tvekade uch a vvaktade. Framåt kl.
11.30 kom beslutet om inställt. Sedan hör det
till saken, att vi på hemvägen vid !2-tiden mötte
det vackra vädret. Det var en otursdag för för·
bundet.
Pris utdelning
Prisutdel ningen den 27 oktober förra å ret hölls
pl SIS Norrtelje. En ganska sror skara pristagare
hade infunnit sig och hämtade sina priser. D et talas
mycket inom föreningen om bristande intresse från
ungdomen, men flera av detta sä ll synta "släkte"
var fakt iskt där och hämtade sina vä lförtj änta be·
löningar.
Före prisutdelningen åts en enkel ärtmiddag metl
pannkakor _ mycket gott och närande. Vi kom
ig!ng nlgot försenade genom att d r klubbmästare
inte anlände, men han hade fakti skt gi ltigt förfall.
Vlr vice ordförande Johan Magnius tog hand 0111
ledningen och inbjöd oss till bordet. H an höll ocks1
tal och hälsade fr!n vår o rdförande Bertil Rönn'
ma rk, som p3. grund av sjukdom in te kunde när·
vara. Speciellt vände han sig till 75-3.ringen Harry
Friman och överlämnade föreningens plakett i guld
för förtjäns tfullt arbete för skyttet och fören ingen.
Det var en populär uppvak tning, som föl jdes al
varma applåder.
Det blev inte sent denna kväll , trots att vi hilde
en hel del att prata med varandra om. D e f lest~
av ess hade ett block skink loner med oss när ':'1
gick vid 22-tiden. Lotterna hade JUSt utkomJTllt
och hade nyhetens behag.
HR
, " - -.,.,.,
Medlemsblad
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte
62:8 Arg.
Nr 2, november 1967
UTDElAS GRATIS TILL
FORENINGENS MEDLEMMAR
-
Föreningen &tiftad den 21 september 1890-
Ansvarig utgivare : Eric Jennel
Redaktionens adreas :
HENRY ROLL
SandfJlrd,g,'an 12. Johann"hov
'e t. 11 28 63. lJ6nll.l,l . 22 98 00
fOreningen, pol1g1rokonlo ~1&11
BER TJL RÖNN MARK IN MEMORIAM
BeniJ Rönnmark är död. Dödsbudct kom Inh:
oväntat, di det sedan länge stått klart att han inte
hade kunnat återvin na hälsan.
Till årsmötet hade han uttryckt sin önskan att
icke ifrågakomma vid valet av ordförande, Som erkänsla för vad han uträtt:lt för föreningen beslöt
5rsmötet utse honom till hedersordförande. Snart
därefter fick han slu ta sina dagar.
E~. fören ings framg3.nga r beror mycket på de~~
or~ forande och Stora äro de fordringar som ställas
plmnehavaren av denna föreningen s fö rnämsta för.
troendepost. H an skal! ha stort intresse för föl'eningen och de ideer den vi ll föra fram, han skall
vara representativ, kunnig, klok och initiativ rik.
Han sk all förstå an lyssna på andras mening och
han skall kunna samm an jämka olika !si kter. Alla
d.~ssa .egenskaper besatt Bertil, va rjämte han stödde
forenlllgen dels med egna medel. dels även som prisanskaffare av stora mått. Men han har n~got mer.
Om ja~ så får säga, han ledde inte föreningen VOIl
oben, han ledde den som en kamrat bland kamrater. Intet arbete var honom främmande. Behövde.;
det, tvekade han inre att göra ett pass i markörgraven, vara behjälplig vid utsändan de av meddelan.
den eller vilka and ra enkla syss lor som helst. Allt
hann han med.
Vad ingår hans skynemeriter vill iag citera vad
SvD sk rev om honom vid hans bortgång:
f .~'nertil Rönnmark, en av Sveriges genom tiderna
Ifanma skyttar, olympisk guldmeda ljör i Los Angees 1932 och sex glnger världsmästare, har av lidit.
~.önnmark var cn av vä rldens stö rsta talanger i
gcvarsskytte. H an VM-debuterade i Polen [93 l med
att vinna korthåll i liggande på nytt världsrekord
lJ95 p.) [ knäsdi.ende delade han det nya värld ~rc­
ordet 387 p. med finne n Leski nen. Vid OS 1932
tog han guldmedaljen j korrhåll efter omskjutning
med mexikanen Huer. Vid VM 1933 i Granada
vann han på armegevär och satte nytt världsrekord
med frigevär, kanske hans allra främsta bragd under svIra yttre förhållanden. l Rom 1935 van n han
VM i liggande med fritt gevär med 392 p. och "id
VM 1937 vann han åter korthåll liggande.
Rönnmark blev svensk mästare 13 ga nger och
var förbundsmästarc i Blekinge och Stockholm."
Bertils framgångar som skytt voro, som framgår
härav glansfulla. Han hade också den sä llsynta
".genskapen att aldrig sky lla ifrån sig, när han efter
Wla mått mätt misslyckades - en sak som skyttar
i gemen annars är synnerli gen framstående och uppfinningsrika uti.
Sett med dagens ögon fö refaller det ha rt när otro·
ligt an han kunnat prestera vad han gjOrt och dock
ha skyttet som en hobby vid sida n av sitt yrke.
Även där var han framst3.ende och oha anlitad
kommitteledamot.
Bertil Rönnmark hade även en stort anta l för troendeuppdrag på hög nivå inom skyttet bl. a. i
Skyrteförbundens överstyrelse och Svenska Skytteuntonen.
UPPROP
För att hugfästa minnct av Bertil Rönnmark
har den tanken uppkommit att genom insamling
å.stadkomma en fond benämnd " Berti l Rönn ·
mark s minne". Avkastningen av fonden sku lle
användas till inköp av ett årligen utgående pris
vid någon av fö reningens större tävlinga r.
De som önska medverka kunna göra det genom insä ttning av ett belopp å föreningens POSt giro 516 41. T alongen skall märkas " Benii Rönnmarks minne".
- -
STOCKHOLMS AMAT OR FORENINGS MEDLEMSBLAD
Ett por 50-åringar
Stockholms Amatör Förening har alltid bland sina medlemmar haft goda skyttar och framstående
ledare, som på olika sätt fört fram föreni ngen till
en f ramskjuten plats bland landets skytteföreni ngar.
Tva. av dessa, näm ligen P er Naumburg och T orsten
Ni lsson, fyllde i våras 50 1r - Pelle den 4 mars
och Torsten den 6 april. Vi är i allra högsta grad
Pelle och Torsten med dessa herrar. PeUe är sk ytten
och T orsten ledaren.
För att börja med Pelle, så hör han till dessa
gudabenådade skyttctalanger, för vilka inga segrar
och resultat är omöjliga. Både inom det nationella
skol- och fältskyt't ct och inom det internationella
sportSkyttet har P ene h<lft stora framgångar. En
uppräkning av alla hans framgång.w skulle föra
för Ungt och hör till det gebiet ~om s,. k. kalenderbitare brukar syssla med och mte ull vad detta
Medlemsblad normalt skriver om. Men 53 mycket
kan vi väl säga, att när P elle är med darrar andra
motståndare. Detta har givetvis utnyttjats av föreningen som i Pelle ser en av sin a s:ik raste lagskyttar. Föreningen gratulerar och önskar honom fortSOl na framgångar.
Torsten själv kanske undrar över art han blir
kallad ledare. Han har vad vi vet aldrig varit med
i föreni ngens styrelse ellcr gjort några störrc in·
satscr i komminecrna. H ans insats ligger p3 ctt
annat plan. Som skyneskriben'[ i Svcnska Dagbladet
h:u han gjort sky ttet ovärderliga tjänstcr. Hans
namn har härigenom blivit vida käLlt i skyuckrct
sar över hela landct. Det tyckcr vi är cn strong
led:lrgärning.
T ors'cen kom med i skyttet i bör jan på 40-ta!et
som beredskapssky tt. Han sköt rätt "skapligt" och
kanske ännu gör dct, om han försökcr. En del priser
och mästcrskap har han erövrat, bl. :1.. inom försäkringskorporationen - han är i sin dagli ga syssla
fö rsäk ringst jänstcman.
Mcn Torsten har ctt annat intrcSic också. H an
motionsid rottar. Det ha r förcningen haft nytta av.
Han har sprungit 10.000 meter pli b:lna, erö~r at
skidmästerskap - han är en överdängare på skIdor
_ och intc minst åkt Vasaloppet fl era gånger. Som
ung var han i slutet på 30-talet en av Stockholms
bättre 1.500-meterslöpare, men t yvä rr för en annan
förening, nämligen dåvarande löparklubben Il(
Mode.
TorSten fortsättcr trogct si n insats fö r skyttet
och si n motionsidrott. Det kommcr han säkert att
göra så länge han orkar " tugga gröt". Vi lyckönskar honom i hans fortsatta arbete.
H. R.
Medlemsbladet
önskar
sina läsare en GOD JUL
och ett GOTT NYTT AR
GEVÄR
FöRBUNDSFALTSKJUTNINGARNA
De n lS januari 1967 vid Karby
Klass F 5
6) Erik Svensson
22) Benkt Everhed
44) Ni ls Magnius
50) Pcr Naumburg
24 u.
22
19
17
26
Klass F Vet. Y
7) j ohan Magn ius
24) Yngve Zachrisson
19
6
11
Klass F Vet. A
14
3 Evert Svensson
14
" ) 1var Sandin
9
7) Emil Lagergren
1
II ) H arry Friman
Fordrin gar: F 5 - 19 'tr., F 4 - 17 tr., F 3 - H
tr., F 2 - 12 tro
Serien: Amatör-Katarina 101-91
Huvudtävlingen: 8) Amatör 19,75 mcdelpoäng
Den 29 januari 1967 vid Ostertälje
K/aH F 5
23 tro
26) E. Svensson
23
28) P. Naumburg
19
60) B. Everhed
23
19
19
KlaH F v et. Y
4) j. Magnius
13) Y. Zachrisson
28) I. Sandin
52) E. Svensson
22
19
15
9
KlaH F Vet. If
7) E. Lagergren
12) H. Friman
7
K/au F J
10) L. In gevall
Il) L. G. Tillander
27) E. Svensson
J8) P. Naumburg
23
21
KlaH F 4
21 ) Stig Andersson
43) H. Melander
84) C. Niring
21
18
13
K/au F Vet. Y
4} Y. Zaeh ~i sson
5) j. Magmus
S2) J. Sandin
S8) E. Svensson
23
23
9
7
Klau F Vet. If
8) E. Lagergren
K/aJ! F 4
2) Hans Melander
110) Co nn y Niring
Kla H F 4
8) L. Carbonnil!'t
40) H. Melander
41 ) C. Niring
STOCK HOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD
1
19
19
KlaH F 2
7
43) E. Johansson
Ford ringar: F S - 21 tr., F 4 - 18 tr., F 3 - 19
tr., F2-17tr.
Serien: Skarp 9-Amatör 91-106
Huvudtävlingen: 7) Amatör 21 ,75 medelpoäng.
Den 19 februari 1967 vid Grädinge
Klau F 5
25
10) H. V. johansson
24
18) G. Aspfors
8
K/aH F J
S) L. Tillander
27) R. Ingevall
40) L. IngevaJI
23
15
9
Klass F 2
4J) E. Johansson
8
Fordringar: F 5 - 22 tr., F 4 - 19 tr. , F 3 - 17
tr., F 2 - 15 tro
Serien: Amatör-Bromma-V 110-96
Huvudtävlingen: 6) Amatör 22.75 medelpoäng.
Den 5 mars 1967 vid Husby-långhundra med
mästerskap
Faltskyttemästerskapet gick i samband med förbundets fältskjutning vid Husby-Lå nghundra den 5
mars 1967. Det var ~råkaJlt och blåsigt med en och
annan snä.fl inga i I.uften. Det var ett evigt pulsande
med svettiga och htet tröna skyttar.
.Sk!.uts~tionern~ låg en öst-västlig dalgång, där
det forcfoJl att blasa hart från öst mil väst I verkligheten lär det ha varit tvärtom - d.
S. bltst
från väst till öst. Bommarna blev många men vin~e~ vrider sig gärna i sådana dä r dalgångar. Det
a~. In te heller så roligt att lägga sig på magen i en
pol m~d .snömodd. Men det hör ju till, så det fann
man sIg l. Man sände emellertid en stilla tanke till
~.m~[örf~rening en s vårutfärder med mästerskapstavllllg Vid Rosersberg, där gu ll vivorna stod i si tt
1
v:
v~ek r astc flor, där patru ll st~ge n var en ljuvlig glngstig mellan n yss utslagna björkar och där medlemmarna efteråt sam lades till trevlig samvaro med
prisutdelning.
!f. V. Johansson var dagens suvcrän inom föreningen och tog föreningsmästerskapet med bred
marginal. I förbund",t blev han sexa. H asse Mclan~er ~jord e dagens stora upphämtning. Han sköt dllligt I huvud tävlingen - bara 12 tr. På. de tre mästerskap,smålen prickade han in goda 17 tro och den
p.~est~ tlon en förde honom fram till femte plats i
f"renlngen .
Vi s~m i~te kvalifie~rade oss till mästerskapc't had.: en Jo~blg snöpulsmng fram över öppna. blåsiga
garden nll bussa rna, där man fick vänta i bl llstcn
t!!ls det ko.m någon buss. Det var gr3.kallt så det
raekte - litet svettig som man var. Vi beund rar
dem som kan skjuta en sådan dag och verkligen
träffa målen.
Ama'tör fi ck smörj i serien av Cen tral med 10899 och i huvudtävlingen kom vi ieke med i protokollet. Tre man klarade mästarfordrin ga ma. Det
säger allt om svårigheten.
R esultat:
Mästerskapstävlingen inom förbIIndet
6) H . V. Johansson
E. Svensson
N. Naumburg
B. Everhed
K/aH F j
15) H. V. Johansson
E. Svensson
N. Naumburg
B. Everhcd
KlaH F 4
S. Pettersson u
C. Niring
HMelander
L. Carbonnier
H . Roll
24
20
18
17
15 = 39tr.
13
~
33
12 = 30
4 = 21
24 tro
20
18
17
15
14
12
12
3
PRISUTDELNING
för Svenska Dagbladets rikssk yttetävling samt &rsprissk jum ingarna och mästerskapstävlingarna
p& gcvä r och pistol äger rum
Tisdagen den 5 december 1967
i s an.lban~ med en enkel supc och klubbafton på. Sah lströms Festvåning, Torsgatan l O, I tro
VI ooqar kl.
me~ supen, b~stående aven fin landglng, mellanöl, kaffe, servis till ett pris
av 12: - kr. MOJlIghet till snaps f mnes.
I.:.?O
V ~d .kaffet .omkring kl. 20.00 sker prisutdelning, till vilken de pri stagare som ej deltagit i supen mfmner sIg.
An mälan göres senast måndagen den 4 deccm ber 1967 till klubbmästaren Eric Thor: Tel.
2296 00 (kont.) - om klubbmästa ren ej är inne tala med fröken Pettersson - ell er tel. 4 1 l4 29
(bast.) - där fru Thor STår till 'tjänst med mottagning avanmälningar.
-----------------------------~
STOCK H OLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD
--~~~~~~~~~~~~~~-Resultat:
KlaHFVet. Y
4)
20
16
16
15
J.
Magnius
E. Svensson
l. Sand in
Y. Zachrisson
K/aH F Vet. Ä
E. Lagergren
R. fngeva ll
18
15
15
K/aH F 2
N. J ohansson
11
L. Ingevall
Fordringa r : F 5 tr.,F2- 12tr.
20 tr., F -4 -
17
Klass F Vet. A
4) H. Friman
7) L. Ingevall
17) L. G. Tillander
23) G. Ingevall
Föreningens Mästerskapstävling i fäl~kyyte i sam·
band med förbundsfältskjutningen vid HusbyLlinghundra.
Klass F 2
Johan Magnius
Erik Svensson
Hans Melander
Nil .. Naumburg
Evert Svensson
20
+ 14 ~
+ 13 =
15
6
7} Yngve Zachrisson
8) I var Sandin
9) Louis Carbonnier
~
~
15
10) Sven Pettersson
+
11
39) E. Johansson
Klass F l
8
Fordringar: F 5 - 23 tr., F 4 - 20 tr., F 3 - 20
tr., F 2 - 12 tro
Serien S & L-Amatör 107-112
Huvudriivlingen: 5) Amatör 23,75 medelpoäng.
~
12 + 11 ~ 2J
8 = 23
Som ma rfä Ils kj utn i n gen
Föreningen har ju inte
många år h~ft möjlighet
art ordna en egen vårutfärd utan hå l iL.~ de~sa~ma
i samband med förbundets sommarfaltskjutmng.
Den gick i år den 28. maj .på nord:.ästra delen av
jä r vafältet med samli ng vId Tånglot. Det v~r en
vacker dag med sol, omen det blås'teoch dl.bllr d~t
ju alltid svårt. A vstanden måste av naturliga sk.~l
bli korta så nära bebyggda platser, som den har
skjutningen gick. En av skjutstationerna låg ~å d~.n
nybyggda motorvägen" som skulle öppnas uH hogertrafiken.
pa
Vi slog Södermalm-Liljeholmen med 1l~-t.07
och har väl på så sätt säkrat nytt kontrak t l senen
div. I , även om vi skulle förlora de två matcher som
är kvar frampå höstkanten.
[ klass 5 sköt· Everhed och Erik Svensmn vardera 26 tro En god p restation. l veteran äldre placerade sig H.arry Friman r~ fjärde plats ~.ed 15. ~r.
En prestation aven 75-anng. Conny I;lmng blixtrade t ill med 23 tr. och j ohan Magmus var som
va nligt bra och prickade di t 21 tr. .~.ed en 12:e
placering i k lass veteran yngre som foljd.
19 = 49
FÄLTSKJUTNINGSRESULTAT
UTOM FO RSUN OET
Magnius
Sven Pettersson
48
8.0be'8
46
50
45
34
36 = 134
38 ::1e 127
29 = 109
44
43 48 43 = 175
97 p. (endast två liggandeser ier)
I)
2)
J)
-')
Erik Svensson
P. Naumbu rg
H. V. johansson
B. Everhed
S) Erik Johansson
6) j. Magnius
7) Evert Svensson
Första träningstävlingen den 16/ 4 1967
49 44
H. Roll
B. Oberg
48
41
4J
Evert Svensson
43
50
J8
4J
44
KlaH 1
L.-G. Roll
44
49
H. V. Johansson
Per Naumburg
B. Everhed
H. Melander
Erik Svensson
S. Pettersson
l Waern
R. Ingevall
N. Friman
I. Sandin
D. Ingevall
49
49
46
J9
45
46
39
49 41 =
42 J8 ~
44 J8 =
47 40 ~
4J J5 ~
J6 40 =
31 16 =
139
129
128
126
123
122
86
39 = 132
= IJ ~
= 125
36
46
45 ~ 1)8
J6
16
~
122
~ 10)
132
129
127
126
123
l I7
1 15
115
101
95
103
1.374
Reserv :
H. Roll, III
Slutresultat: Amatör-Kviberg
BAN RESULTAT
Klass 5
J.
Tävlingen mot Kviberg den 24 ma j 1967
Haninge-träffen den 26 februari 1967
Klass F 5: 55) M. Everhed 26 tro 84) P. Naumburg 23 ta. KlaH F 4 : 26) H. Melander 26 tro KlaJI
F Vet: 2) J. Magnius 28 t r o
Fältskyttekåren den 19 mars 1967
Fältskyttekårens tävling blev en stor framg!ng
för Amatör med hela tre lagsegrar och en and~a­
placering av fem möjliga. Därtill blev Nils Magmus
tvåa. i mästerskapet och den ende som sköt fullt på
de tre mästerskapsmålen. I huvudtäv lingen kom
Nils Magnius på 22 :a och Johan Magnius på 2S:e
plats med 27 träffar var.
Jonas Waern
Klass 4 och Vet.
C. Niring
42 = 139
46 = 134
Första tävlingen E. Reuterskölds Minne
den 7 ma j 1967
33
26
24
24
26 = 56
30
50
40
K/aH 1
Erik Winell
T. Rooth
22
19
17
J4
18 + 12 = 30
16 + 10
15 + 9
16 + 8
25 = 62
JO
KlaH 4 och Vet.
J9) L. G. Roll
12 + 17 ~ 29
37
47
48
H. V. johansson
P. Naumburg
21
16
14
Klass F 3
24 + t5 = 39tr.
45 ::s:::: 85
39 = 83
K/au 5
12} J. Magnius
26) Y. Zachrisson
38) E. Svensson
14
40
44
övningsskjutning den 23 4 1967
Klass F Vet. Y
18 tr., F 13 -
20
I) S. Pette~sson
2) J. Magmus
J) B. Oberg
2J
22
12
17) C. Niring
30) H. Melander
96) N. Friman
Huvudtävlingen: Amatör kom ej bland de ina
hätsa.
•
22
13) E. Lagerp. ren
H. V. Johansson
K/au 5
1) K. V. Johansson
2) P. Naumburg
Klau3, 4 och Vet.
".
K/aH F 4
Serien: Central-Amatör 108-99
I)
2)
3)
5)
4)
6)
26
26
8) B. Everhed
10) E: S1'"ertsson
4J) P. Naumburg
72) H. V. Johansson
KlalS F 3
9) L. G. Tillander
Första st6e ndetävlinge n d e n 23 april 1967
Klass F 5
8
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD
------~~~~~~~~~~~~~~--
1.374- 1.553
Tävlingen mot Jönköpings skj. de n 27/ 5 1967
I) Per Naumburg
185
2) L. Carbonnier
179
J) B. Everhed
178
il E. Svensson
177
5) Ni ls Magnius
175
6) H . V. johansson
174
7) .J. Magnius
167
S) H. Melander
164
lagets summa:
1,399
Dessutom sköt J. Waern, 149, och H. Roll , 147.
Första träningen till SvD Riksskyttetävling
d en 31 maj 1967
Klass J
I) L. Carbonnier
247
2) E. Svensson
243
3) J. Waern
241
4) H. Melander
2J8
5) W. Samuelsson
235
Klass 4
1) G. StKhl
240
2) T. Nilsson
2JJ
Klass Vet.
I ) j. Magnius
248
Andra t räningen till SvD Riksskyttetävlingen
den 4 juni 1967
KlaH 5
I) E. Svensson
244
2) B. Everhed
2J8
Klals Vet.
I) B. öberg
236
Dessutom finns antecknat att G. Slåhl , kl. 4, skjutit men inte anmält resultat.
SerictävJingen 25 skott liggande SvD (Riksskytretävlingen
två träningstävlingar med handikap).
+
Slutresultat:
499
.88
487
'86
l} Johan Magnius
2) Louis Carbonnicr
3)
4)
5)
6)
7)
Erik Svensson
Bengt Everhed
Hans Melander
Bertil öberg
jonas Waern
477
474
472
Andra träningstävlingen den 7 juni 1967
Klass 5
48
47
49
46
'8 45 = 141
47 51 = 135
46 J6 - tJ I
46 J8 ~ tJO
I ) Sven Diedrichs
4J
2) Conny Niring
42
.2
4J
1)
2)
J)
4)
Erik Svensson
Louis Carbonnier
H. V . johansson
Hans Melander
Kla ss 4 och Vet,
29 = 114
17
102
=
Sve nska Dagbladets riksskyttetävl ing
J denna tjusiga liggandetävling brukar vi ha
framgångar - ibland. I å r startade 18 man, men
ingen förmådde lyfta sig i håret och uppnå ett
toppresultat. Vi kan alltså tala om ett dåligt å r.
Flera man var anmälda men ställde ej upp, vilket
medförde att två av våra lag sprack. Vårt förstalag fick 1.198 p ., men vi brukar faktiskt ha över
1.200 p., så det säger ju allt.
I klass 5 hade Everhed 248 p. och det är ju skapligt. Men ett misslyckande hade vi också. H. V.
fick 233 p. och så dålig har han vii! in te varit på
år och dag.
5
STOCKHOLMS AMATOR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBL/ID
--------~~~~~~~~~~~--
SvD Riksskytte den ltl-ll juni 1967
Tredje ståendetävlingen d e n 13 augusti 1967
Klass J
B. Evcrhed
E. Rislund
K/aH 5
239
H. Melander
235
233
231
E. Svensson
H. V.
J.
E. SvensSOn
H. V. Johansson
H. Melander
J. Waern
B. E verhed
K/ass J, 4 och Vet.
I) Evert Svensson
2) Emil Lagergren
241
L. Carbonnier
Johan s~n
Waern
Klass 4
S. Pettersson
R. Ingevalt
G. Ingevall
K/ass 5
l ) Erik Svensson
243
2) H . V. Johansson
3) H ans Mclander
230
K/ass Vet.
Klass Vet.
J.
Magnius
B. öberg
222
216
203
D. Ingevall
H. Friman
E. Svensson
KlalS 3
L. Gusta V550n
l) johan Magnius
2) Evert Svensson
237
E. Johansson
199
Lag J: H. V. Johansson, L. Carbollnicr, S. Svens-
J.
Magnius, E. Rislund, summa 1.198.
Lag 4: D. Ingeva.ll, B. Oberg, E. Johansson, G.
Ingevall, S. Svensson, summa 1.072.
Dc tvll övriga lagen föreningen an mält blev ej
full taliga.
Tredje träningstävlingen den 14 juni 1967 (frå n
första serien i Fagrelis min ne)
Klan J
1) Erik Svensson
2) H. V. J ohansson
3) Bengt Evcrhed
4) Hans Melander
5) J onas Waern
49 49
49 48
50 43
47 37
44 37
Klass Vet.
l ) Sven Diedrichs
36
30
Folke Fagrells Minne den 14 juni
l ) E. Svensson
143
2) B. Everhed
134
3) H. V. Johansson
138
4) H . Metander
124
111
5) J. Waern
6) S. Diedrichs
88
1967
140
135
134
126
124
11 8
45 = 143
= 138
41 = 134
41
40 = 124
30"'" 111
22 ~
89 =
90 =
86 =
83 =
83 =
54 =
88
372
359
358
333
318
260
Andra tävlingen E. Reuterskölds Minne
den 13 augusti 1967
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
,
E. Svensson'
H . V. J ohansson
Evert Svensson
B. Everhed
H. Mclander
J. Waern
Emil Lagergren
50
46
47
46
48
42
3S
~
69
22 = 47
50
47
48
49
48
44
44 = 143
43 = 138
35 = 127
50
34
50
41
36 = 136
23 = 98
Augustipokalen den 20 augusti 1967
K/aH 2
son,
39
25
30
Fjärde träningstävlingen d e n 20 augusti 1967
(Första serie n i Augustipokalen)
240
231
228
2\8
C. Niring
43 37 ~ 80
39 40 = 79
37 35 ~ 72
34 33 ~ 67
38 24 = 62
l)
2)
3)
4)
5)
248
246
49 43 = 14 2
46 39 = tJI
41 39 = 127
43 38 = 127
42 37 = 12 7
47 34 = 123
34 25 ~ 97
l) E. Svensson
143 \88 ~ 331
2) H . V. Johansson
138 181 = 319
3) J. Magnius
136 \81 ~ 317
4) H. Melander
127 174 = 301
5) Erik Johansson
126 131 ~ 257
6) Evert Svensson
98 143 = 241
Förbundstävlingen
Vi hade inte några Större framg3.nir-lr vid förbundstävlingen den 27 augusti. Den ende som hängde med i mästerskapstävlingen till slulet var Hans
Melander. H an placerade sig som tionde man. I
de fem sista ståskotten började han med en etta,
men avslutade med en tioctta. Sista skottet fö rde
upp honom två placeringar.
.
l den tioringade extraserien gick johan Magn~us
in p!l. en fin fjä rdeplacering i k lass Vet. För övrIgt
var de't slä tstruket.
Förbundsskjutningen för klasserna S 5 - S 2 den
27 augusti 1967
Huvudskjutning
K/aH 5
20)
48)
66)
79)
95)
Erik Svensson
Hans Melander
H . V . j ohansson
Benkt ["erhed
J onas Waern
Klass 4
38) Nils Friman
49) Torsten N ilsson
64) Sven Pettersson
Klass Vet.
25) Johan Magni us
43) Harry Friman
52) Sven D iedrichs
141
138
135
132
130
121
117
104
125
III
107
Extratövling
Klass 5
34) H. H elander
45) E. Svensson
91
89
50) B. Everhed
61 ) H. V. Johansson
87) J. Waern
89
88
84
Klass 4
19) S. Pef:tersson
H) N. FrIman
84
76
Kla H Vet.
4) J. Magnius
92
15) H. Friman
8l
Första omgJngen i mästerskapt!! (dubbcIserie)
H. Melander
93 97 = 190
H. V. johansson
92 95 = 187
E. Svensson
84 93 = 177
B. Everhed
88 84 = 172
J. Waern
68 94 = 162
Andra omgångM
H. Melander
87
H. V. Johansson
8l
Tredje omgångw
H. Melander
43 3 l - 74
McIanders goda skjutning ~av honom en tionde
placering i mästerskapet med sammanl agt 351 p.
Riksskölden den 9-10 se pte mber 1967
K/ass 5
H. V. Johansson
E. Svensson
H. Mclander
J. Waern
271
249
248
243
Magnuis
262
Klass 2
N. Kastenfalk
E. J ohansson
Laget: H. V. J ohansson
E. Svensson
H. MelandC'r
K/aH 5
I) H. V. Johansson
2) Louis Carbonnier
3) Erik Svensson
4) Hans Mclander
5) Erik Rislund
6) Ni ls Gardell
49
47
48
43
47
42
47 =
49 =
96
46
94
46
48 = 94
47 - 91
49 ~ 91
41 = 86
~
49 =
44 =
48 =
96
92
91
90
K/ass 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lars Tillander
Rolf Inge\'aIJ
Sven Pettersson
Göran Jngevall
Åke Paulsson
Con ny N iring
Nils Fri man
44
42
45
36
34
45 =
44 =
39
36
~
50 50
48 48
43 46
45 45
42 46
49 37
42 44
43 43
41 39
40 26
~
81
78
75
Klass Vet.
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
johan Magnius
Yngve Zackrisson
Olof Hult
David Jngevall
Bertil öber g
Sven Diedrichs
Evert Svensson
Enar Gardell
Emil Lagergren
H arry Friman
=
~
=
=
=
=
=
~
~
100
96
89
88
8S
86
86
86
80
66
K/aH 2
K/aH Vet.
J.
Arsprisskjutningen den 17 september 1967
Tävlinge n A (två snabbserier)
275
250
271
249
248
768
Arsprisskjutningen
. Det var ovanligt gOtt om folk ute ps. årsprisskjutIll.~!en på gevär den 17 september. H ela 31 man
stal de upp. A v dessa st artade 3.tta i klasserna 2 l
och jun. Det kanske trOtS allt finns hopp om 'en
påspädning nerifrån av goda skytta r, efter flera
dålIga 1r.
Rcs.~haten talar ju för sig själva, men några tOPpa.r bör framhållas. r Tävling A (tv:1 snabbserier)
pnck ade Johan Magnius dit full pott med 100 p.
remteklassare och fjärdeklassare Ur ursäkta, men
l klass 2 ha~e Nils Kas"tenfalk (H . V:s son) 96 p.
Och .~olf Odlll~ 95 p. Det tycker vi är litet strongare an toppen I de högsta klasserna.
I Svensk hll'vudikjutning stod Erik Svensson i en
kl~s för sig med 146 p. Men även Nils Gardell
(valkommen tillbaka) och Loui s Carbonnier med
~40 p. va r en gOtt resultat. r klass 2 var der 1her
~~en ~ils Kastenfalk med 142 p. som p;jorde bra
I rån .. Slg. Vad månde bliva med det påbråt.
MaJterskapstäv/ingen gick helt i Erik Rislunds
tecken. Ingen hade någon chans mot honom. Resul·
tatet är också så pass gOtt att det räck r t ill et't mästerskap i förbundet, men det var en annan dag det.
l)
2)
3)
4)
5)
Nils Kastenfalk
Rolf Oding
Erik j ohansson
Gösta Zachrisson
Bo Zachr issoll
48
47
41
39
33
48 ~ 96
48 - 95
44 = 85
43 = 82
47 = 80
41
38
49
41 =
28
35
K/ass l
l) E. \'(line!l
X{aH JlIlI.
l) P. Kull hagen
2) B. jansson
~
79
90
63
Tävling B (Svensk huvudskjutning)
K/aH 5
I ) Erik Svensson
2)
3)
4)
5)
6)
Nils Gardell
Louis Carbonnier
Erik Rislund
H. V. J ohansson
Hans Melander
146
140
140
\37
134
128
K/aH 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Rolf Ingevall
Sven Pettersson
Göran Ingevall
Conny Niring
Lars Tillander
Nils Friman
Ake Paulsson
137
129
126
121
11 8
114
100
K/ass Vet.
l)
2)
3)
4)
J o han Magnius
Yngve Zachrisson
Sven Died rich s
Evert Svensson
\35
126
124
121
7
-
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDL EMS B LAD
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Olof Hult
D avid Ingevall
Bertil öberg
Harry Friman
Enar Ga rdell
Emil Lagergren
K/aH '1
l)
2)
3)
4)
5)
N il s Kastenfa lk
Gösta Zachrisson
Rolf Od ing
Erik J oh ansson
Bo Zaohrisson
K/aH I
l ) E. Windl
Sammanställning av mästerskapn
185
1) Erik Rislund
176
2) Erik Svensson
185
3) H ans Melander
In
4) Loui s Carbonnier
177
5) Yngve Zachrisson
6) johan Magnius
7) Sven Pettersson
8) Rolf Ingevall
9) Ni ls Friman
10) Da vid Ingevall
11 8
117
III
107
99
9.
142
137
135
133
100
92
Tävling C (Du bbel serie}
K/aH ..s
l) Erik Ri slund
2) Hans Melander
3) Louis Ca rbon nier
4) Erik Svensson
5) Nils Gardell
6) H. V. J ohansson
K/aH 4
l) Sven Pettersson
2) Nils Friman
3) Rolf In ~eva ll
4) Göran Ingeval l
5) Conny Niring
6) Åke Paulsson
7) Lars T il lander
92
90
88
86
86
85
93 ~ 185
95 = 185
89 ~ In
90 ~ 176
83 ~ 169
n ~ 162
87
85 := 172
H6
81 = 167
82 = 164
!l 2
62 = \43
70 ~ 138
65
72 = 137
86
74
72
84
72
79
69
58
63
8 1 ~ 177
87 = 161
H9 = 16'1
71 = 155
78 = 150
59 ~ 138
65 ~ 134
76 ~ 134
48 = 111
Klass Vet.
1) Yngve Zachrisson
79 ~ 160
81
81
68
2) Johan Magnius
3) Da vi d Ingevall
4) Sven Dicdrichs
5) Even Svensson
6) Bertil öberg
7) H arry Friman
8) Olof H ult
9) Emil Lagergren
Mäjferskapct, tredje omgJngCfl
E. Risl und
96
H . Mclander
82
L. Carbonn ier
91
Y. Zach risson
78
E. Svensson
92
S. Pettersson
72
N. Friman
70
R. Ingevall
78
J. Magnius
84
D. I ngevall
72
K va r till fjärde omgången blev E. Rislund, L.
Carbonnier, E. Svensson, H. Melandcr och Y. Zach risson. Denna ·finalomgång skjutS i knäståend" och
Stående och gav följand e resultat:
.8 43 :z: 9 1
E. Risl und
. 3 30 ~ 73
L. Carbonnier
50 34 = $4
E. Svensson
43 36 ~ 79
H. Melander
41 32 ~ 73
Y. Zach risson
B
96
92
82
91
78
161
172
164
167
Ibl
91 ~ 372
84 = 352
79 = 346
73 = 341
73 ~ 328
84 = 245
72 = 244
78 = 242
70 = 237
72 = 233
Mästerskapstävlingen kpist vid Stora Skuggan
de n l oktober 1967
T ävlingen blev hård mellan H ans Melander och
Ben kt Everhed. Man följd es ?tt hela tiden och efter
'tredje omgången var de t vå lika på 35 1 p. vardera.
O mskjutning m?tste tillgri pas, vilken Mclander avgjo rde till si n förd el med 48 p. mot Everheds 46 p.
Sammanlagt startade ltta man , men de övriga var
långt efter de rvå nämnda. Resultat:
I) H. Melander
351 p. (omskj. 48)
351 p. ( "
46)
2) B. Everhed
3) E. Svensson
320 p.
315 p.
4) S. D iedrichs
S) R. Oding
309 p.
6)
f . Frim an
305 p.
7) H . Friman
21 S ?
8) T. Karlsson
199 p.
Speg el över gevärskyttet den 1 oktobe r 1967
Klara för klass S j
Erik Svensson, H. V. Johansson, Hans Melander.
Saknar serier:
Per Naumbu rg
3 snabb, l ställn.
Louis Carbonnier
1 ställ n.
Benk t Everhed
I snabb, 2 stälIn.
2 sn abb
Erik Rislund
jonas Waern
snabb, 2 stälIn.
Klara för &rtaiJmärken
Loui s Ca rbonnier, j ohan Magnius, Bengt Everhed,
Sven Pettersson, Erik Rislund, Yngve Zachrisson,
NiJs Friman och Harry Friman.
Saknar serier:
3 snabb
Per Naumburg
l stä lln.
J onas Waern
2 stälIn.
Conny Ni ring
2 stälIn.
Sven Diedl'ichs
1 ligg., 2 snabb, 2 stälIn.
Torsten Nilsson
l ligg. , l ställn .
Evert Svensson
I ligg., 2 stälIn.
Bertil öberg
1 ligg., 1 snabb, 3 stälIn.
Lars Tilan der
2 stälIn.
Rolf Ingevall
2 li gg., I snabb, 3 stäJln.
Göran I ngevall
2 ligg., I snabb, I stälIn.
David Ingevall
Klar för silvermärke
Erik Winell
Saknar serier
L.-G. Roll
4 ligg., 2 snabb.
Saknar serier för guldmär ke
Erik J ohansson
4 ligg.
4 ligg.
Nils Kasten falk
Rolf Oding
5 ligg.
Gösta Zachrisson
4 ligg., I snabb.
STOCKHOLMS AMATOR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD
[ __----P-I -S-T-O-L------~
PISTOLFÄLTSKJUTNINGAR
Pistolklubben Svea anordnade en central fältskjutni ng pli ,ärva den S mars. T rots den bistra
l rstiden hade SJ U amatörer hörsammat kallelsen. Resultat:
33 tr o i 16 fig.
Ingvar Sandstedt
2;/ 10
Ni ls Friman
24/ 10
Olle Holmberg
Sten Norström
22/ 11
21 / 11
Harry Frim an
18/9
Rolf Larsson
Leif Falk
15 / 7
Ingvar Sa ndstedts resultat räckte med god margina! till en standardmedalj i brons.
Ossebyträffen, nationell fältskjutning
Denna tävli ng anordnades i år den 12 mars och
räknade tota lt 31 7 deltagare fördel-ade på fyra klas~er. Amatör dehog med tre man, som uppnadde föl ·
/ande resultat: In~ "ar Sandstedt 20/ 9 Rolf Larsson
12/ 7 och Leif Falk 7/ 4.
'
Grimstaklubbarnas fältsk jutningar
~n .19 m~rs a~.ord~ade. Sto~kholm s poli sens sky ttefo.rem.ng p ]~ tol fa l tskJutmng ] terrängen kring vår
ordmane skjutbana vid Grimsta. Amatör ställde
~pp med sex skyttar, vilka erhöll resultat enligt fö lJande:
B. Norström
27/ '1
H. Friman
24 / 11
I. Sandstedt
23/ 13
o. Holmberg
23/ 11
L. Falk
12/ 7
R. Larsson
8/6
En li.k nande tävling ägde rum den 16 apri l. H är
deltog.. ] s.tOrt sett samma skyttar som vid den tidigare tavllngen, men den här gången hemfördes se·
gern bland ama törerna av [ngvar Sandstedt med
~oda 33 tr. i 12 fig. (totalt 42 skott). Därefter följe: Rolf Larsson 26/ 13, Nils Friman 26/ 12 Lennart Sandsted t 24/ 11 ooh Leif Falk 21 / 11. '
"F 18-träffe n", nationell fältskjutning d e n 2 april
Ett snålande väder gjorde nog sin till att så
många som 430 deltagare hade mÖtt upp denna dag.
·· lad
k l asser oc h Amatör representeradMa n tav
e ·I ·s/u
d:s av fem skyt.~ar. V~te rankl assen hade endast tre
Itagare men har va r IOslaget av amatörer ovanligt
: ~ark.~. ~lIe H olmberg och H arry Friman placerade
~ nambgen som två och trea i klassen. Resultat:
NIls Priman
26/ 12
Ingvar Sa ndstedt
2b/ 12
Rolf Larsson
22/ 11
Ol!e H olmberg
20/ 12
Leif Falk
12/ 9
Harry Friman
12/ 8
" Fyristräffen " nationell fälts kjufning
. ~.ndage!l den 9 april a rrangerade~ den 12 :e Fyrmraffen I Uppsala. De tre ama'törer som deltog
rakade. ut för ~ällregn och lera i knähöjd men klarade sig bra I a lla fall. Bäst bland de vara var
Ing.var Sandstedt, som knep sin andra stand ardmedalj (brons) i fä ltskytte hittills i lir med vack ra
40 tr .. av 48 skott och träff i 14 fig., vilket gav
platsSiffran 38 av 128 skytta r. Leif Falk fick
31.5/ 13 och Rolf Larsson 18/ 9.
Ingvar Sandstedt fältskytte mästare på pi stol
. Den.. 23 april ~~h~)\J St<?ck.holms pi stolskyttekrets
masterskapsta.vbngar I plstolfäh skjutn ing. Amat?r hade som .van~ lgt fö rl agt föreningen s mästerskap
t~!l den.na ~ kJutnlng och kunde i år -g lädjande nog
rakn~ 111 1110 kampsugna skyttar, som lockats ut i
det fma vhvädret.
Bröderna Sandstedt hade besvär med sina vapen
och rakade ut för irriterande elda vb rott (Ingvar I
st., Lennart hela 4 st.) , men trots detta kunde lngva.r upprepa sin bedrift från 1964 och hem föra för eningens mästartitel. Resultatlistan fick följande
utseende :
I) I ngvar Sandstedt
36/ 18
2) Nils Friman
33/ 13
3) Bertil Aquilon
3 1/ 16
4) Sten Norström
3 1/ 14
S) Bengt Norström
29/ 14
6) Len nart Sandstedt
28/ 16
7) Leif F:dk
27/ 15
8) Rolf Larsson
24 / 15
9) H arry Friman
23/ 12
sl.~a
STANDARDMEDAUSKJUTNING jämte
PRISSKJUTNING
Grimsta 27 maj
För att ha rätt att utdela Svenska Pistolskytteföratt minst J 2 skyttar
Staller upp. Da endast mo amatörer var närvara nde
blev det alltså ingen utdelning av standardmedalje,:, u~an deltagarna fick koncentrera sig på prisskJurmngen och kaffet och tårtorna, som efter h ser~erades i Poli ~e n s stuga av till dagens ära medfölpnde fruu: VI tackar hjärtligt för hjälpen!
Resultatlistan fick följande utseende - inklusive
handikaptiliägg:
Klass 4
I) Ingvar Sandstedt
169
2) Lennart Sandstedt
164
3) Bertil Aquilon
160
4) Tryggve Gustafsson
155
S) Nils Friman
150
6) Lei f Falk
145
7) Harry Friman
145
Klass 2 och J
I) Leif Larsson
162
2) Torsten Ahlquist
126
b~.ndets stan d ~ rdmedalj. krävs
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBL'D
25-örsmännens vandringspris
Denna tävling skulle enligt programmet ha ägt
rum dcn 10 juni men miste flyttas fram dry~[ en
vecka på grund av svårigheter med att Hl tag I nl!.gon som kunde sätta i glog maskinerie~ till duellbanan .
Tävlingen kunde dock genomföras vid det sen:.rc tillfället och gav följande resultat:
Tavla
I)
2)
3)
4)
5)
Ingvar Sandstedt
Lennart Sandstedt
Georg Fredriksson
Rolf Larsan
Hugo I3crgqvist
127
137
118
101
99
Duell
140
123
121
92
88
Summa
267
260
239
193
193
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD
------------~~~~~~~~~~~--
Slondordmedaljskjutning den 16 september 1961
Tävlingen hade samlat tolv deltagare, vilket var
minimigränsen för att kunna räknas som medalj_
skjutning:
l ) Ingvar Sandstedt
169
164
2) Lennart Sandstedt
3) Rolf Larsson
158
4) Bertil Aquilon
157
155
5) Georg Fredriksson
148
6) Sten Norström
148
7) Ni ls Friman
142
8) Harry Friman
131
9) Hugo Bergquist
10) Jonas Waern
115
71
11) Göran Aspfors
12) Leif Fal k
68
1967 års mästerskap i skolskjutning på pistol
den 16 september 1967
Bröde rna Sandstedts vandringspris i pistol skjul_
ning av 1966
Föreningens ~rsprisskjutning med mästerskapstävling avhölls programenligt den 16 september.
Denna täv ling gällde även som sUJldardmedalj-
Priset ti lldelas den skytt som har bästa resultat
sammanlagt vid föreningens mästerskap i skol- och
fältSkjutning. Segrare för året: Ingvar Sandstedt
277 p. Därefter följde Bertil Aquilon med 250 p.
skjutning, d! någon sådan ej hunnit avhållas under
vårsäsongen pli. grund av för litet antal deltagare.
Resultat av prisskjumingen :
K/aH 4
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
I ngvar Sandstadt
Lennart Sandstedt
Benil Aquilon
Georg Fredriksson
Sten Norström
Ni ls Friman
Harry Friman
Hugo Bergquist
J onas Waern
Leif Falk
169
164
157
155
148
148
148
131
115
68
K/aH 2 och J
l} Rolf Larsson
2) Göran Aspfors
158
71
För kvalificering cill mästerska pet skjuter guldmärkesskyttarna ytterligare en serie, varefter de tre
bästa fick stä lla upp i slutomgllngen som omfattar
tvll serier.
Föreninpsmästare blev Ingvar Sandstedt, som
segrade pa 334 p.
Kampen om andra och tredje platserna blev synnerligen hlird. Blide Georg Fredriksson och Lenna rt
Sandstedt sköt 3 18 p. och man mlis(e alltsli tillgripa
skiljeförfarande. Då räknas i första hand skynarnas antal t räff i tavlans svarta riktprick. Nu visade sig det märkliga att b3da skynarna hade lika
många träff - 24 st. - varför man var tvungen
att gå ytterligare en steg och jämföra antal innertior. Här hade Lennart 7 st. och Georg 5 St. och resu ltatlistan kom alltså att f~ följande utseende:
I) Ingvar Sandstedt
2) Lennart Sandstedt
3) Georg Fredriksson
10
334 p.
3 1R p.
318 p.
------------------~
IDROTT
. ~erietävlingarna den 23, 25 och 30 maj samt l
hade sam lat 7 deltagare, vilka tävlade i ett
större' eller mindre antal grenar.
JUni
Skidtävlin gen
De bästa resultaten vara:
Amatörs skidtävling 1967 hölls söndagen den 5
februari norr och nordväst Jär va skjutbanor. Det
var en strå la~d~ solig söndag med några minusgrader och snö I tillräcklig mängd. Skjutbaneunderofficeren hölJ si n målbod (verkstad) öppen och uppeldad för oss; Solna-Sundbybergs brandHr höll
dusch med bastu och arrangören kaffe med dopp.
Banan (I~ km) var strängad och sp3rad av 7. komp.
I l, delVIS å~t den 2/ 2 och körd i sin helhet den
4/ 2 av N. FrJman (4 2) och K.-G. Friman. G. Ingevall (23) och H .. Friman (76) var tidtagare. Åtta
amatörer gav sig ut "mot nya dj;irva mål" via
Dammtorp - Ov. Kymlinge - Soficl und - Ki sta
- Granby - Rinkebyhage - Bergg3rJen. Dc som
gav sig tid att titta vid sidan om sp3.ret kunde se
n1gra grävskopor c:a l km öster Spltnga kyrka.
B('byggelsen föreföll vara densamma som vid seklers början .
TILL SIST
Resultat:
M3.nga skyttar är reda n nu klara med sina mär·
kcsserier p3. tavla, men de fl esta har sina figurserier
kvar. De som har skjutit kontrollerade och godkända figurserier men inte ännu anmält detta till pistol·
skjutkomminen uppmanas härmed att skieka in
sina resultat till sekreteraren. Vänta inte med a'tt
skjuta fi~urserierna till årt:\.S sluL - det bli.r bar~
svårare då.
$cniorer: Lars TilIander (26)
Len nart Ingevall (26)
54.10
1.03. 10
Yngre oldboys: Nils Friman (42)
1.03.30
Skinklotteriet
Aldre oldboys: Torsten Nilsson (50)
Alex Blomberg (49)
39.25
5930
Veteraner: Gorte Runngren (62)
1.09.15
.Handikapberäkning vid tävling om vandringspnset:
I. T. Nilsson 25.15, 2. A. Blomberg 46.00, 3. G.
Ru nngren 49.05, 4. L. Tillander 54.10, 5. N. Fri ~
man 55.50, 6. L. Ingevall 1.03.10.
Nils Friman.
VARORIEN TERINGEN
Rekvirera lotter genom fören ingens sekrete-
ägde rum den 18 maj på eftermiddagen med staTt
och ~ål vid Hellasgården. Den 6.400 m. lå nga banan gick medurs runt Källtorpssjön och var ganska
krävande; speciellt andra kontrollen beredde de
tävlande en del svårigheter. Av dc sex sta rtande
amatörerna vann Sixten Dahlberg överlägset såväl
med.. konaste löptid som med rid enligt handikapbestam~elserna, varigenom han erövrade Apotekare Bertil Rönnmarks vandri ngspris för alltid .
. Enligt handikapbestämmclserna blev tiderna fölJande:
rare: I ngenjör Sven Pettersson, tel. 87 49 91
1. S. Dahlberg
32 min. 24 sek.
(löptid 62 min.)
2. A. Blomberg
39 min. 26 sek.
(löptid 62 min. 50 sek.)
3. N. Priman
56 min. 02 sck.
(löptid 70 min.)
4, S. Fa lk
1 tim. 07 min. 38 sek.
(löptid 1 tim. 35 min. 50 sek.)
Dragning till jul
I
(bost.) eller 237500 (kollt.)
I
SERIETAVLlNGARNA
100 m: L. Inge vall 12,0, B. Löwenhielm 13,2 sek.
400 m: L. I ngevall 60,1, L. Tillander 623 och B.
Löwenhielm 64,4 sek.
'
1.500 m: N. Friman 5 min. 25,9 sek., B. Löwen ~
hielm 5 min. 34,8 sek.
Höjdhopp: L. Ingevall 140, B. Löwenhielm 138
samt G . Westin och L. TilJander 135 cm.
Längdhopp: L. Ingevall 509, B. Löwenhiclm 469
och L. Tillander 445 cm.
Stavhopp : B. Löwenhiclm 242, G. Wesrin 221 cm.
Kula: L. Ingeva!J 8,00, G. Westin 7,65 och B. Löwenhie lm 7,61 cm.
Diskus: N. Friman 23,91 , B. Löwenhielm 23,39 och
L. Ingevall 21,73 m.
Spjllt: L. Jngevall 28,45, G. Westin 24,45, B. Löwenhielm 24,05 och N. Friman 23,77 m.
.Handika~.beräk~ in g vid tävlan om vandringspn s: l. B. L?wenhlelm 3.450 p., 2. L. Ingeva1l2.961
p., 3. N. Fnman 2.574 p., 4. G. Westin 2.130 p.
Efter !rets tävling är ställningen om 15.000poängpriset för de fem bäSta följande:
B. Löwenhielm
G . Löwenhielm
N. Ny'"
G. Westin
N. Friman
13.821 p.
10.720
8540 "
8.249 "
7.924 ,."
TIOKAMPEN
Förening('ns tävling i tiokamp, som ägde rum på
Ostermalms IdrottSplats den 29, 30 och 31 augusti
h~de saml~ t åtta de!tagarc. Ulf Tryselius, som vid
fJolltrets tiokamp e1. k.unde göra sig gällande på
grund aven under ravlll1gen ådragen muskelsträckning, blev tiokampsmästare med goda resultat.
ldrouschefen deltog på grund av tidsbrist endast
sista .dagc~, da han emellertid avverkade lina grenar 1I1~luslve ett 1.500 m.-Iopp, en aktningsvärd
~restauon. Trc generationer Friman deltog i tävlingen: Harry, som sä llan saknas vid en sådan tävli~g sam~ Nisse. Friman med elvahige sonen Calle,
vilken VIsade fma takter och blir en svår konkurrent om en antal ~r. Vädret var alla tre dagarna
st rålande.
Resultat av tävlingen:
Srniorer: U. Tryselius 2.797 p. , G. Westin 2.348
p., C. G. Friman 234 p.
Oldboys A: B. Löwenhielm 2.061 p.
Oldboys B: N. Friman 1.%0 p.
Veteraner: S. Ah rberg 1.950 p., N. Nylen 340 p.,
H. Friman 282 p.
11
STOCKHOl.MS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD
----~~~~~~~~~~~~~~~~~---Dc bästa resultaten voro:
f 00 m: B. Löwenhielm 13,5, U. Trysclius 13,6 och
S. Ahrbcrg 14,1 sek .
400 m: U. Tryselius 68,7 och N. Friman 70, 1 sek.
f.500 m: U. Trysclius 5 min. 52,3 sek., B. Löwcnhielm 5 min. 55,6 sek., N. Friman 5 min. 59,4
sek.
Häcklöpning: G. Westin 20,4 U. Tryselius 21 ,9 och
B. Löwcnhielm 22 ,4 sek.
Höjdhopp: U. Trysclius 153, G. West;n 138 samt
N. Friman och B. Löwenhielm 135 cm.
Liingdhopp: U. Tryselius 459 samt B. Löwenhielm
och G. Westin 452 cm .
Stavhopp: G. Westin 231 och S. Ahrberg 220 cm .
Diskus: U. Tryselius 23,42, N. Friman 21,94 och
G. Westin 20,85 cm .
Kl/la: U. Tryselius 8,63, B. Löwenhielm 7,61 , G.
Wesrin 7,40 och N . Fri man 7,37 m.
Spjut: U. Trysclius 27,93, S. Ahrberg 27,03 och G.
Westin 26,24 m.
Ställningen om 20.000-poängpriset är efter årets
tävling fö ljande:
13.656 p.
S. Ahrberg
H. Friman
13.506 "
G. Löwenhiclm
13.385 "
N. Nylen
12.95 1 "
E. Reinius
8.473 "
BERTIL RÖNNMARK IN MEMOR IAM
(ff~".
fr. sid l )
Många roliga och angenämna minnen ha vi av
vännen Bertil bade fr ån skjutbanan och fr!n sty.
relsesammanträdena. Varje sammanträde på apote.
ket Bävern slutade med att han bjöd på vicknin<t
i lokalen. Och då berättade han gärna roliga histo~
ri er, vi lket han var mästa re i.
Vi ha förlorat en god kam rat och vl saknar ho.
nom och kommer att göra det s!I. länge någon a\"
de gamla kamraterna finns kvar. H ans minne kom.
mer att leva än längre, då hans prestationer på
skjutbanan höra till svensk skyttchistOria.
B. Enar Gardell.
K ASSA FÖR VALT AREN
piminner om 1967 irs hsavgift.
Om Du ännu inte betalt, si gör detta
snarast möjligt genom att sätt:!. in avgiften p3 föreningens postgiro 51641.
AN M Ä L
allt Du skjutit - exempelvis inom din
korporation - till skjutchefen. Gör det
fö re 1l: rsskiftet, innan 1967 års samma ndrag göres.
B E RTIL RÖNNM A RKS MIN N ESFO N D
Föreningens postgirokonto 516 41
Skriv "Bertil Rönnmarks minne"
på postgirokupongen.
,------------------------------------------