Ladda ned

N r 22
S T Y R E L S E N S O C H VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
BERÄTTELSER
ÖVER
FÖRENINGENS VERKSAMHET
OCH
EKONOMISKA FÖRVALTNING
ÄR 1950
T I L L B E H A N D L I N G VID S V E N S K A T E K N O L O G F Ö R E NINGENS
O R D I N A R I E STÄMMA D E N 14 MARS
BERÄTTELSER
1951
Ö V E R V E R K S A M H E T E N INOM F Ö R E N I N G E N S
A V D E L N I N G A R U N D E R AR
1951)
SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS HANDLINGAR N:r 355
7.800. 2. 1951.
Svenska Teknologföreningens verksamhet
under år 1950
Svenska Teknologföreningens styrelse o c h verkställande direktör f å r
härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet är 1950.
Hans Majestät K o n u n g Gustaf V I Adolf, tidigare Svenska Teknologföreningens Förste Hedersledamot, har i nåder hifallit föreningens u n derdåniga anhållan o m att Hans Majestät måtte bliva föreningens Be
skyddare.
Ledamöter
Arbetsåret 1950 h a r för Svenska Teknologföreningen inneburit en
fortsatt utveckling. Medlemsantalet h a r stigit med 350 till 7 540. Juniorinstitutionen som infördes under 1949 h a r varit ett gott hjälpmedel för
ernående av bättre kontakt med de studerande v i d de båda tekniska hög
skolorna. F o r m e r n a för den på juniorerna inriktade verksamheten har
emellertid ännu inte helt klarnat men under 1951 torde ökad effektivitet
i samarbetet k u n n a påräknas.
Samarbete med intresseförbunden
Under sommaren avflyttade Industribyråns revisionsavdelning från
lokalerna i föreningens kunslivåning. Härigenom kunde ett länge närt
önskemål förverkligas. På i huvudsak samma rekryteringsgrund som
Teknologföreningen hade nämligen under de senare åren bildats sammanslutningar m e d syfte i främsta rummet att tillvarataga sina medlemmars ekonomiska o c h andra anställningsintressen. Det stod ganska
snart k l a r t att en hel del dubbelarbete kunde u n d v i k a s o c h därigenom
ekonomisk lättnad för de anslutna högskoleingenjörerna ernås o m i n tresseförbunden inrymdes i Teknologföreningens fastighet. Dels k u n d e
vissa väsentliga arbetsuppgifter i n o m de o l i k a intresseförbunden sammanslås, dels kunde Teknologföreningens k l u b b l o k a l e r och många andra
av dess resurser i besparingssyfte även utnyttjas av förbunden. B i l d a n det av flera intresseförbund är aktuellt o c h det lokala samgåendets fördelar ha ännu ej på långt när kartlagts, än mindre realiserats. 1951 torde
3
i detta avseende k o m m a att 1 > 1 i betydelsefullt. V i d årsskiftet 1950—51
äro u t o m Teknologföreningen följande högskoleingenjörssammanslutningar i n r y m d a i fastigheten Brunkebergstorg 20 nämligen: Svenska
Väg- och Vattenbyggares Riksförbund, Sveriges Högskoleutbildade
Elektroingenjörers Riksförbund, Sveriges Lantmätareförening, Yngre
Mekanisters och Skeppsbyggares Förening, Yngre Kemisters Förening.
Sammanträden
Föreningens verksamhet h a r som tidigare i huvudsak varit förlagd till
arbetet i n o m de res]), avdelningarna. D e n ökade livaktigheten på detta
vittomspännande arbetsfält framgår bäst av de h ä r längre f r a m återgivna sammandragen u r avdelningarnas årsberättelser.
I föreningens regi h a r under året hållts f e m allmänna sammanträden,
stämmorna inräknade. V i d februarisammankomstcn höll f i l . l i c . Björn
Sjövall föredrag o m »Hur m a n förverkligar sig själv. Arbetsfilosofin i
bild». Föredragshållaren gav en på s k i o p t i k o n b i l d e r stödd orientering i
den arbetsfilosofiska synen på människan och de aktuella k u l t u r p r o blemcn. E n livlig diskussion följde.
I direkt anslutning till föreningens ordinarie stämma den 17 mars v i d
tog föreningens tvådagarsårsmötc ägnat några av det gångna halvseklets
tekniska framsteg och deras betydelse för den allmänna utvecklingen.
Sammanlagt höllos sex föredrag under den gemensamma r u b r i k e n »Teknik o c h Samhälle». Första dagen avslutades med en livligt uppskattad
k a m r a t a f t o n på T e k n i s k a Museet i v i l k e n närmare 400 ledamöter m e d
damer deltogo.
A n d r a mötesdagen utdelade H K H K r o n p r i n s e n Polhemsmedaljen och
5 000 k r . till vardera professor Hannes Alfvén o c h f i l . d r . K II Gustavson samt penningbelöningar på vardera 2 000 k r . till tekn. dr. Pelle
H a m m a r l u n d och civilingenjör P W i l h . W e r n e r .
Vidare tilldelades civilingenjör L a r s D i r k e ett resestipendium på 3 000
k r . u r Bengt Ingeströms f o n d .
T i l l sist utdelade K r o n p r i n s e n också T e k n i s k T i d s k r i f t s priser. Stili
stikpriset tillerkändes civilingenjör Sigge Hähnel medan F l y g t s P u m p a r
erhöll priset för årets bästa industriannons.
Årsmötet avslutades m e d tvenne föredrag. I det första talade professor A r t h u r Montgomery o m »Tekniken o c h den ekonomiska utvecklingen under de senaste 50 åren». I det andra framlade f i l . d r . E r i k H j .
L i n d e r sina synpunkter på »Teknikens samhälle och människan».
Som vanligt fick föreningens höstmöte formen av en studieresa till
intressanta industrianläggningar. I å r besöktes sålunda den 21—23 september Norrbottens Järnverk och L K A B : s malmutskeppningshamn, båda
i Luleå, Harsprånget, Malmberget o c h K i r u n a . Resan som blev en f u l l -
4
träff företogs med extratåg där deltagarna hela tiden bodde i abonnerade sovvagnar. Genom gästfrihet och värdefull hjälp från Lapplands
och Norrbottens T e k n i s k a Föreningar, från de besökta industri- och
byggnadsföretagen samt genom ett strålande väder över ett N o r r l a n d i
färgstark höstskrud intar detta möte en framskjuten plats i raden av
föreningens utflykter.
Arets allmänna sammanträden avslutades med höststämman den 1 november. E f t e r stadgeenliga v a l av styrelse och revisorer för 1951 godkändes styrelsens förslag till inkomst; och utgiftsstat för 1951.
Dagens diskussion o m »Svenska ingenjörer på resa och i tjänst i utlandet» inleddes av civilingenjör Adolf Greiffe, S K F , som kåserade o m
»Svenska ingenjörers arbets- och levnadsförhållanden i F j ä r r a n ö s t e r n » .
Direktör Sven Åberg, L M E , talade o m »Den a m e r i k a n s k a kontinenten
som arbetsfält för svenska ingenjörer». Efter föredragen belyste en r a d
talare de hithörande problemen v a r v i d särskilt starkt poängterades vikten av att hemvändande ingenjörer bliva väl omhändertagna och på betryggande sätt inplacerade i svenskt hemmanäringsliv.
Kurser
Kursverksamheten som utvecklats väsentligt inom föreningen h a r u n der året tillförts en u n g civilingenjör K a r l Jakob Borelius som heltidsanställd kursledare. Härigenom har inte minst avdelningarna beretts en
möjlighet att snabbare och lättare realisera de värdefulla uppslag till
kurser som glädjande nog f r a m k o m m e r . Föreningen hoppas mycket på
sin kursverksamhet som främst syftar till att ge medlemmarna möjlighet
het att i korta koncentrerade studieserier bygga på s i n utbildning a n tingen inom det egna specialfacket eller på mera allmänna områden av
icke nödvändigtvis rent teknisk art. 1950 h a r i detta avseende varit ett
uppbyggnadsår och för 1951 planeras en livlig kursverksamhet. Under
1950 hölls följande k u r s e r :
Spänningsoptik
Separeringsteknik
Ljudets fortplantning i fasta k r o p p a r
Mikrovågelektronik
E x p l o a t e r i n g av u p p f i n n i n g a r .
Remisser
Föreningen har erhållit på remiss och avgivit yttrande över följande
förslag:
5
Inrättande av ett optiskt institut
Inrättande av ett statistiskt institut i S t o c k h o l m
N y byggnadsordning för Stockholms Stad
Lantmäteritaxa
S k y d d s r u m för c i v i l b e f o l k n i n g e n
Länsstyrelsernas organisation o c h ställning inom länsförvaltningen.
Samarbete med utländska föreningar
Med utlandet h a r upprätthållits en livlig kontakt. Sålunda h a r föreningen fått mottaga flera utländska representanter o c h föredragshållare. Föreningen h a r själv varit representerad v i d Bcrgakademie z u
Clausthal 175 års j u b i l e u m av bergsingenjör E Rothelius o c h v i d II N a tionella Ingenjörskongressen i M a d r i d genom civilingenjör C a r l Wöhler
samt v i d Bergsavdelningens av D e n N o r s k e Ingeniorforening 50 års j u b i leum i Oslo genom professor S Mörtscll.
I augusti besökte föreningens verkst. direktör och T e k n i s k T i d s k r i f t s
chefsredaktör
N o r d i s k a Ingenjörsföreningarnas samarbetskommittés
möte i R e y k j a v i k och fick därvid tillfälle att efter förhandlingarnas avslutande s o m Verkfra?dingafélag Islands gäster göra en omfattande
studieresa på Island.
Teknisk Tidskrift
Teknisk T i d s k r i f t u t k o m under å r 1950 med sin 80:de årgång. Medelnettoupplagan har varit 9 733 exemplar. Textomfånget h a r ytterligare
ökats, redaktionen utbyggts och andra åtgärder vidtagits syftande till ett
fortsatt höjande av tidskriftens läsvärde. I serien T e k n i s k a S k r i f t e r h a r
under året u t k o m m i t sex häften.
Biografiska matrikeln
U n d e r 1948 igångsattes arbetet på en biografisk m a t r i k e l över föreningens samtliga ledamöter som en komplettering till den s o m utgavs
1936. Det visade sig emellertid omöjligt att träffa sådana bindande avtal
att utgivningen av verket t i l l t i d o c h pris m e d någon säkerhet k u n d e
fixeras. Inför dessa svårigheter o c h m e d hänsyn till det allmänna läget
i landet beslöt i år föreningens styrelse, att ställa utgivningen av m a t r i keln på framtiden. Insamlingen av uppgifter från ledamöterna avslutades dock i huvudsak och finnes n u materialet tillgängligt på föreningens
k a n s l i f ö r dem som v i d tillfälle söka u p p l y s n i n g a r av detta slag.
6
Ekonomi
Föreningens e k o n o m i inger bekymmer. Sedan snart 30 år tillbaka h a r
årsavgiften varit i stort sett oförändrad. Gjorda justeringar ha inskränkt
sig till lättnader för vissa medlemsgrupper. Samtidigt har föreningens
starkt ökade verksamhet, penningvärdets f a l l och de därav följande förd y r i n g a r n a tvingat u p p omkostnaderna till det dubbla. Endast genom en
fortlöpande stegring av medlemsantalet och genom ökning av inkomsterna från föreningens rörelse h a r det varit möjligt balansera årsbudgeterna. D e n allt snabbare kronvärdesförsämringen k a n dock icke längre
kompenseras endast på detta sätt. Föreningens ordförande meddelade
därför på höststämman i november att styrelsen k o m m e r att taga under
övervägande andra åtgärder för att återställa balansen. Härvid kommer
frågan o m medlemsavgifternas höjning i första rummet.
Gåvor
Glädjande nog har tvenne av föreningens fonder under året fått värdefulla större tillskott. Sålunda berikades Polhemsfonden m e d c:a 18 000
k r o n o r genom en i n s a m l i n g som hyllningsgärd åt föreningens ordförande generaldirektör Håkan Sterky på dennes 50-årsdag.
På samma sätt fick J Sigfrid Edströms f o n d för internationellt samarbete mellan ingenjörer ett tillskott på nära 27 000 k r o n o r v i d J S E d ströms 80-årsdag.
I gåva h a r föreningen i övrigt fått mottaga en kinesisk tempelklocka
och tvenne vaser som m i n n e av föreningens under 1948 bortgångne i n tresserade ledamot civilingenjör O r v a r L a q v i s t .
I denna berättelse h a r endast i korthet kunnat beröras några viktigare
avsnitt av föreningens verksamhet under det gångna året. Inom arbetsutskott o c h styrelse, i n o m avdelningar, nämnder och kommittéer h a r bedrivits ett omfattande arbete. Teknologföreningen är en levande organism. Intet står stilla. P l a n e r n a äro många och vittsyftande. M e d l e m m a r nas intresserade medverkan är dock den hörnsten på vilken föreningens
f r a m t i d skall byggas.
Uppgifter o m styrelsers, nämnders o c h kommittéers sammansättning.,
om funktionärer i n o m föreningen o c h T e k n i s k T i d s k r i f t m . m . återfinnes i m a t r i k e l n 1950—51.
7
Till Svenska Teknologföreningen.
Styrelsen för Svenska Teknologföreningens Pensionsstiftelse n r 1 f å r
härmed överlämna bokslut för förvaltningsåret 1950.
Några utbetalningar från stiftelsen h a r under året icke ägt r u m . Arets
förvaltningskostnader h a r bestritts av Teknologföreningen.
B O K S L U T FÖR S V E N S K A TEKNOLOGFÖRENINGENS P E N S I O N S S T I F T E L S E n r 1.
Ingående balans den l / l 1950
K r o n o r 10.000: —
Utgående balans den 31/12 1950
Kronor
10.000:-—
Stockholm den 8 februari 1951.
Utdrag ur berättelser över Svenska Teknologföreningens avdelningars verksamhet under år 1950
Avdelningen för Mekanik
Medlemmar
Antalet m e d l e m m a r v i d årsskiftet v a r 1 390, innebärande en ökning
Under året av 49. Härtill k o m m e r 120 j u n i o r m e d l e m m a r .
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 sid. 4.
Sammanträden
F ö r Styrelsen
HÅKAN S T E R K Y
Oxkar
Åkerman.
Avdelningen h a r sammanträtt 7 gånger.
Vårmötet ägde r u m den 9 m a j i Enköping med besök hos A B Enköpings verkstäder, A B Nordströms L i n b a n o r o c h K u n g l . Göta P a n s a r l i v garde samt middag på Stadshotellet i Enköping.
Årsmötet ägde r u m den 10 oktober 1950 på föreningens l o k a l .
Föredrag
Till Senska
D e n 17 j a n . : i Entwicklungslinien im neuzeitlichen B a u v o n Hoch-
Teknologföreningen.
Styrelsen för Svenska Teknologföreningens Pensionsstiftelse n r 2 f å r
härmed överlämna bokslut för förvaltningsåret 1950.
Några utbetalningar från stiftelsen h a r under året icke ägt r u m . Arets
förvaltningskostnader h a r bestritts av Teknologföreningen.
B O K S L U T FÖR S V E N S K A TEKNOLOGFÖRENINGENS P E N S I O N S S T I F T E L S E n r 2.
Ingående balans den l / l 1950
K r o n o r 40 000: —
Utgående balans den 31/12 1950
K r o n o r 40 0 0 0 : -
Stockholm den 8 februari 1951.
F ö r styrelsen
HÅKAN S T E R K Y
Oskar
Åkerman.
druckskesseln», I)r-Ing. Kurt Heinrich.
D e n 14 febr.: »The f o r m a t i o n of sulphate deposits a n d acid condensates d u r i n g the combustion of fuels», Dr G Whittingham.
Den 14 m a r s : > Precisionsslipning — a v v e r k n i n g s ingenjör G Fredriksson. »Nya slipmaskiner o c h slipmetoder , civilingenjör G
Lundgren.
Philipson.
D e n 18 a p r i l : • Plast för mekanister >, civilingenjör Göran
D e n 12 sept.: »Några synpunkter på industrins brandförsvar», c i v i l ingenjör Christer
Möller.
D e n 10 okt.: »Tryckluft inom i n d u s t r i n , en revy över den senaste utvecklingen», civilingenjör John Munek af
Uosensehöld.
Den 7 nov.: »Den västtyska verktygsmaskinindustrin just nu». D i s kussion, inledare diplomingenjör Edvin
Lundgren.
Några synpunkter på det utrikespolitiska läget», direkD e n 12 d e c :
tör Sven G Lind.
Kommittéer
Standardiseringskommittéer
Avdelningen h a r genom f ö r varje särskilt f a l l tillsatta kommittéer
granskat o c h avgivit yttranden över följande standardiscringsförslag:
18
19
SMS-särtrvck 395 betr. skruvfjädrar
397
»
kätting och schacklar, del II
399
»
revidering av standard för s k r u v a r
skruvar med kullrigt rektangulärt h u v u d och
400
»
4-kant och T - s k r u v med 4-kant
287
»
försänkningar och planingar
401
»
tryck- och temperaturmätare
lagerbussningar
402
»
403
»
evolventsplines
404
»
6-kantkronmuttrar
405
»
fjäderbrickor
406
»
dubbhål
407
»
mätdon
409
»
revidering av SMS-11, Woodruffkilar
410
»
si)årfräsar för W o o d r u f f k i l a r
412
»
självgängande s k r u v a r .
Normeringtkommitté
Av Normkommittéernas ui)pgifter kvarstår omarbetning av »Normer
för mängdmätning med strypfläns, munstycken och venturirör».
Automobil och Motortekniska
för
Värmeströmsteknik
Sammanträden
Under året ha två allmänna sammanträden avhållits i n o m kommittén,
nämligen:
20
17 Jan.:
»Entwicklungslinien i m neuzeitlichen B a u von H o c h druckskesseln», D r - I n g . Kurt Heinrich, T y s k l a n d .
Den
5 maj:
»Der W i r k u n g s g r a d der Wärmekraftmaschinen«, D r IV
Traupel, Schweiz.
Ekonomi
Avdelningen har under året haft ett från föregående år höjt anslag
från Svenska Teknologföreningen på 3 4 5 0 : — k r o n o r , vilket använts
dels för avdelningens föredragsverksamhet, dels för dess representation
vid sammanträdena och v i d medlemmars bemärkelsedagar.
Värmetekniska F o n d e n uppgick den 31 december 1950 till 3 9 1 9 : 7 8
k r o n o r . Under året har förbrukats 76: 30 k r o n o r .
F ö r att bestrida kostnaderna för A u t o m o b i l och M o l o r t e k n i s k a K o m mitténs normeringsarbeten har en rundskrivelse med anhållan om ekonomiskt stöd för normeringsarbetet utsänts till landets ledande oljefirmor. Härigenom har influtit 2 5 0 0 : — k r o n o r , varav 1 0 0 0 : — k r o n o r
under året förbrukats för normeringsarbetet. Med från år 1949 kvarstående medel 369:31 k r o n o r står till förfogande för A M K : s normeringsarbeten 1 869: 31 k r o n o r .
Kommittén
De av SIS fastställda kvalitetsbestämmelserna för flytande motorbränslen (SIS n r 15 10 01 bilbensin, 15 10 02 lättbentyl, 15 10 03 motorfotogen och 15 10 04 motorbrännoljor) har varit föremål för redaktionell granskning, varefter tryckningsbesked lämnats SIS.
Subkommittén för n o r m e r i n g av smörjoljor har sammanträtt en gång
under året, varjämte ett flertal diskussioner hållits för att d r y f t a provningsmetoderna för »heavy-duty»- och h y p o i d o l j o r n a .
Förslag ha därvid f r a m k o m m i t att standardisera ett svenskt provningsförfarande för heavy-duty-oljorna grundat på motorprovning. K o n takt har tagits med K T H institution för förbränningsmotorer och B i l tekniska Provningsanstalten, v i l k a äro intresserade av frågan.
Med undantag av ifrågavarande provningsmetoder och vissa beteckningsfrågor äro förslagen till kvalitetsbestämmelser för motorsmörjoljor
och transmissionsoljor utarbetade.
Förslag till kvalitetsbestämmelser för eldningsoljor föreligger färdigt.
Kommittén
Den
Avdelningen Svenska Elektroingcnjörsioreningen
,
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet var 1 501 innebärande en ökning
under året av 51. Härtill k o m m e r 108 j u n i o r m e d l e m m a r .
Styrelse och funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 sid. 4.
Sammanträden
Under året ha hållits 15 ordinarie sammanträden, därav 7 i n o m vardera fackgrenen k r a f t t e k n i k och teleteknik samt 1 gemensamt.
Föredrag och diskussioner
Den 20 j a n . :
»Den nya seriekondensatorn i det svenska 200 kV-nätet»,
civilingenjör Karl-Fredrik
Den 3 febr.:
»Informationsteorin, ett
tekn. lic. Bertil
Håård.
Åkerström.
nytt fält
inom
teletekniken»,
21
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
17 febr.: »Nyare utveckling av transduktorer o c h tillämpningar
för regleringsändamAI , civilingenjörerna Lennart Borg,
Thorsten Bengtsson och Algot Arvidsson.
3 m a r s : »Vad som icke står i elektronrörens datablad , civilingenj ö r Sture Edsman.
28 m a r s : »Den k o n s t r u k t i v a utvecklingen av stora s y n k r o n m a s k i ner», överingenjör Sven Gynt och tekn. d r Tage Strömberg.
14 a p r i l : »Moderna material i n o m teletekniken , civilingenjör Tord
Bohlin:
D i e l e k t r i s k a m a t e r i a l o c h civilingenjör Sune
Överby:
M j u k m a g n e t i s k a material.
28 m a j :
Likströmsöverföringen
till Gotland», generaldirektör
Åke Rusck, civilingenjör Ulf Glimstedt och överingenjör
Bo Rathsman.
19 m a j : »BARK, binär automatisk reläkalkylator >, docent Conny
Palm, civilingenjör Gösta Neovius o c h f i l . k a n d . G Kjellberg. I anslutning till föredragen demonstration av räknemaskinen.
8 sept.:
»Radio a n d radar navigational aids», M r C E G Baileg.
29 sept.: »Rapporter och i n t r y c k från årets internationella ingenjörskongresser», civilingenjör Gunnar Janeke från G I G R E ,
driftdirektör Folke Petri från W P G och civilingenjör Jan
Ollner från I E C .
6 okt.:
»Elektrotekniska problem i n o m fysiologien», professor
Yngve Zotterman. Föredraget hölls i Veterinärhögskolan
i anslutning till demonstrationer i dess laboratorier.
20 o k t . : I f o r m av en E l e k t r o l o k d a g nollos med början under
eftermiddagen föredrag o m : »Elektroloket som belastningsobjekt», byrådirektör Robert Edenius,
»Elektrolokets k o n s t r u k t i v a utveckling med hänsyn särskilt till
svenska förhållanden , byrådirektör .S" Nyblin samt »Enfasmotorn o c h annan elektrisk lokutrustning», överingenjörerna G Thielers o c h Håkan öfverholm.
I anslutning
härtill företogs på i n b j u d a n av S J en u t f l y k t till Hagal u n d för studium av därstädes uppställda elektrolok av
o l i k a typer.
Den 3 nov.:
Den
Den
22
»Schwankungserscheinungen als Grenzen des Empfangs
u n d der Verstärkung», professor W Kleen.
17 n o v . : »Vagnar samt elektrisk utrustning o c h strömförsörjning
för tunnelbanan i Stockholm», överingenjör Olof Kekonius och civilingenjörerna Leif Almqvist och Owe Ancker.
1 dec:
»Teknik o c h polisarbete», överdirektör Harry
Söderman
i anslutning till föreningens julfest m . damer.
Under r u b r i k e n Dagens eko lämnade byråingenjör Sven-Ragnar
Larsson den 14 a p r i l en redogörelse för den stora våglängdsändringen bland
rundradiostationerna den 15 mars och byrådirektör Th Ovcrgaard den
8 sept. redogörelse för den radionavigeringsnämnd, som bildats den 6
september.
Kommittéer
A.
Föreningens
vid arets slut bestående
Svenska
kommittén
Svenska
Elektroingenjörs
B.
för nordiska
Representanter
Elektrisk/t
Svenska
Centralkommittén
Kommittén
för
föreningens
i andra
Svenska
kommittéer.
elektrotcknikermöten.
Högskolekommitté.
kommittéer.
Kommissionens
(SEK)
fullmäktige.
för Internationella
Ingenjörskongresser.
svetsteknik.
Svenska Elverksföreningens kommmitté
för granskning
revision av 1939 års säkerhetsföreskrifter för elektriska
läggningar.
K. Myntstämmelser
Kommittén
av förslag
till
starkströmsan-
och Justeringsverkets
kommitté
med uppgift att föreslå
avseende nya elektriska och fotometriska
enheter.
för
be-
servoteknik.
Standardiseringsfrågor
Följande normer biträddes
under året av föreningen:
N o r m e r för stålaluminiumlinor f ö r starkströmsfriledningar ( S E N
38-1950).
N o r m e r för spänningsprov ( S E N 26.)
G r a f i s k a symboler för kraftteknik ( S E N 1-1950).
Presentation av n y a normförslag har skett i följande f a l l :
Den 3 febr.: Förslag till grundläggande begrepp och data för radiomottagare ( S E N 49) presenterades av professor Stig Ekelöf.
Den 3 m a r s : Förslag till grundläggande begrepp och data för radiosändare ( S E N 50) presenterades av civilingenjör Inge Svedberg.
Den 28 m a r s : Förslag till provisorisk svensk standard för märk- o c h
tillverkningsspänningar för glödlampor ( S E N 45-05) presenterades av
civilingenjör Bertil
Tranaeus.
Den 28 m a r s : Förslag t i l l n o r m e r för kondensatorer för k r a f t t e k n i k
( S E N 44-1950) presenterades av professor Ragnar
Lundholm.
23
Den 17 nov.: Förslag till rekommendationer för övervakning av isolerolja i transformatorer presenterades av överingenjör H Liander.
Anmälan utan särskild
presentation
skedde i november beträffande
förslag till normer för mätartavlor.
Kursverksamhet
Hösten 1950 ordnade föreningen i samarbete med T e k n i s k a Högskolan i S t o c k h o l m en k u r s i mikrovågelektronik med professor W Kleen,
nu verksam i M a d r i d , som föreläsare.
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 sid. 4.
Sammanträden
Under året ha 9 ordinarie och 1 extra sammanträde avhållits. Vårfesten försiggick på Gustavsberg, det extra aprilsammanträdet på Statens Hist. M u s e u m .
Föredrag oeh diskussioner
Den 23 j a n . :
Ekonomi
Elektroteknikfondens behållning jämte ränta per den 31 december
1950 uppgick till 8 5 0 6 : 4 2 k r o n o r . Ragnar H o l m e r s minnesfond hade
den 31 december 1950 en behållning jämte ränta av 17 390: 16 k r o n o r ,
varav 5 862: 21 k r o n o r disponibel avkastning.
A v föreningens för dess löpande verksamhet avsedda medel förelåg
vid 1949 års utgång ett salderat överskott av 1 653: 03 k r o n o r . Anslaget
från Svenska Teknologföreningen utgjorde 3 4 5 0 : — k r o n o r . Dessa t i l l gångar ha huvudsakligen använts för representationskostnader och åtgärder till höjande av .sammanträdesprogrammens värde.
bok »Överspänningar o c h överspänningsProfessor R Lundholms
skydd», som enligt föreningens beslut utges på Elektroteknikfondens
risk, trycktes år 1944 i 2 000 ex. Under 1950 såldes o m k r i n g 50 ex. Den
31 december 1950 återstodo i föreningens förråd 959 ex. De sammanlagda inkomsterna från försäljningen av boken uppgå v i d årets slut till
ett belopp som överskjuter elektroteknikfondens garantisumma med
3 4 : 4 9 k r o n o r . F o n d e n har därför tillförts detta belopp. I fortsättningen
inflytande medel från försäljningen utgöra ren vinst för föreningen.
Kursverksamhetens konto består enligt styrelsens beslut av två delar,
nämligen den allmänna delen, s o m v i d årets slut den 31 december 1950
uppgick till 563: 28 k r o n o r , samt den speciella delen, utgörande överskottet på kursen i servoteknik år 1949, 9 680: 39 k r o n o r .
Svenska Arkitektföreningen
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet v a r 295 innebärande en ökning under året av 6. Härtill k o m m e r 50 j u n i o r m e d l e m m a r .
24
Den 31 j a n . ,
1, 24, 25 febr.:
Den
27 febr.:
Den
20 m a r s :
Den
17 a p r i l :
Den
24 a p r i l :
Den
26 m a j :
Den
25 sept.:
Den
23 o k t . :
Den 27 n o v . :
Aktuell vårrevy.
Kortfattade redogörelser för aktuella
projekt, arkitekterna Sune Lindström,
Gunnar
Pleijel.
Anders Rerg, Bengt Gate, Sven Markelius och Kjell Westin.
Julspexet återuppfördes för föreningen samt för Teknologföreningen, Konstnärsklubben o c h S A R s stockholmsmedlemmar.
Arkitektur og geografi. Motiver i norsk arkitekturopfatning, professor Odd Broehmann, T r o n d h e i m .
Amerikansk
revy. Reseintryck från U S A , Torbjörn
Olsson, Lasse Malm, Folke Björck och Hans Asplund.
Uppsala d o m k y r k a . Diskussion, inledare professor E
Lundberg. I samband med sammanträdet besågs de i Hist.
Museet utställda tävlingsförslagen rörande Uppsala domkyrka.
Modern italiensk arkitektur.
Föredrag på engelska, Ernesto N Rogers, M i l a n o .
Vårfesten
avhölls på Gustavsberg, vars fabriksanläggningar demonstrerades. M i d d a g intogs på Skeviks f r i luftsgård, där Gustavsbergs f a b r i k e r stod som värd.
Tävlingen
om Österleden.
Resultatet av tävlingen demonstrerades av stadsplanedirektör Markelius. T i l l sammanträdet var avdelningen för Väg- och Vattenbyggnadskonst inbjuden.
Arkitekten och väg- och vattenbyggaren.
Sammanträde
på Ryggnadsföreningen tills, med a v d . för Väg- och V a t tenbyggnadskonst. Inledare arkitekt Helge Zimdahl o c h
civilingenjör Evert
Strokirk.
Walter Baner talade o m Trädgårdar,
takträdgårdar, radhusträdgårdar o c h en del annat gammalt o c h nytt o c h
Hasse Billman o m Tegel i Danmark, gamla hus o c h n y a
hus o c h några mitt emellan, 60 bilder i färg o c h 2 i svartvitt.
25
Den IS d c c : Julfest med L u c i a , .stjärngossar, j u l m i d d a g samt - K v e r u lanterna» operett i två akter av Arland med G u l l . H a n o ,
Jefta, Jerker, Galf, Dagge, Börje, J o m p a , D a g o c h V u l c .
R e g i : Sven Ivar. D i r i g e n t : P i a n o J o h a n . D e c o r : P o m m a c .
Kommittéer
F ö r granskning a v :
Förslag till n y byggnadsordning f ö r Stockholms Stad.
Remiss från S A R angående n y a anställningsnormer.
Remiss från S A R angående normer för beräkning av arvoden för stadsplanearbeten.
Remiss angående militära förvaltningsutredningens betänkande.
Remiss angående .skyddsrumsutredningens betänkande.
Remiss angående länsstyrelsernas organisation.
Representanter och ombud
Gomité Permanent International des Architects.
Samfundet för hembygdsvård.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Samarbetsdelegation av skilda yrkesgrupper, som intressera sig f ö r
husdjurshygien.
S T F : s kommitté f ö r svetsteknik.
Kommittén f ö r byggstandardisering.
Statens kommitté f ö r byggnadsforskning.
F o r s k a r n a s K o n t a k t Organ v i d Ingeniörsvetenskapsakademien.
Samarbetskommittén f ö r byggnadsfrågor.
Organisationskommittén 1948 i S A R .
Kommittén f ö r överarbetning av tegelnormer.
Tidskriften Byggmästaren
Arkitektkassans inkomster h a r uppgått till 141:39, varför den v i d
årets slut utgör 1 576: 67 k r o n o r .
Tillgångarna i Byggnadssamfundets donationsfond uppgår v i d årets
slut till 11 794: 46, varav 4 000 k r o n o r aktier i A B T i d s k r i f t e n Byggmästaren o c h 600 k r o n o r aktier i A B Svensk Byggtjänst.
Kasper Salins donationsfonds tillgångar äro 19 9 5 9 : 3 2 k r o n o r , varav
disponibla avkastningsmedel 5 759: 32 k r o n o r .
Avdelningen för V^äg- och Vattenbyggnadskonst
Medlemmar
Antalet m e d l e m m a r v i d årsskiftet v a r 1 430 innebärande en ökning
under året av 24. Härtill k o m m e r 148 j u n i o r m e d l e m m a r .
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 s i d . 5.
Sammanträden
Avdelningen har hållit 9 ordinarie sammanträden och 4 extra.
Avdelningen h a r varit inbjuden till en av Dansk Ingeniorforening a n o r d n a d k u r s den 9—11 okt. i förspänd betong.
Föredrag m. m.
Den
30 j a n . : »Återblickar o c h framtidsvyer». Översikt över utvecklingen i n o m några av våra verksamhetsområden o c h de
närmaste framtidsplanerna.
»Vattenkraften», civilingenjör Erik
Blomqvist.
»Vägarna», byrådirektör Walter Carlevi.
»Järnvägarna», byrådirektör Nils Gudmundsson.
Den
13 febr.:
T i d s k r i f t e n Byggmästaren, organ f ö r Stockholms Byggnadsförening
och Svenska Arkitektföreningen, h a r under året u t k o m m i t med 26 n u m mer o c h ett sammanlagt sidantal av 540.
Ekonomi
Svenska Teknologföreningens anslag t i l l Svenska Arkitektföreningen
har varit 3 400 k r o n o r . Utgifterna u r anslaget utgör 2 924: 09, varav 500
k r o n o r medlemsavgift i N o r d i s k byggnadsdag. V i d årets början förelåg
ett underskott av 1 7 1 2 : 0 7 , vilket sålunda kunnat nedbringas till
1 236: 16. Vissa utgifter f ö r spexen h a bestridits genom biljettförsäljning, som lämnat en i n k o m s t på sammanlagt 3 921 k r o n o r . F ö r täckande
av utgifter f ö r utländska gäster h a r från Sigfrid Edströms fond uppburits ett bidrag o m 1 000 k r o n o r .
26
»Skorstenar».
»Koloxidfaran i bostäder». 2:e stadsläkare d r Elis Bjurström.
»Skorstensproblemet sett u r brandmannens synvinkel».
Strömdahl.
1 :e brandingenjör Ingvar
»Pannskorstenars konstruktion», arkitekt Moje Bergström.
»Försäkringsbolagens s y n på o c h erfarenheter av skorstenseldar», bergsingenjör Atle Sglvén.
27
Den
19 m a r s : »380 kV-ledningen Harsprånget—Hallsberg».
»Konstruktiva synpunkter», byrådirektör David Zetterholm.
»Byggnadstekniska synpunkter», byggnadschef Kurt Fr.
Trugurdh.
Den
29 m a r s : » T A P L I N E Träns A r a b i a n P i p e Line».
»Förarbeten o c h organisation», disponent J G Amnéus.
»Konstruktioner och utförande», ingenjör Lennart Danielson.
Den
17 a p r i l : »USA genom vindrutan», civilingenjör Hägnar
Den
8 maj:
Ekelund.
»Ringsjöprojektet för vattenförsörjning av Hälsingborg
och L a n d s k r o n a m . f l . orter», vattenverkschefen Eric
Bengtsson.
Den
11 sept.: »Skyddsrum i fredstid».
»Anfallsmedlen. Skyddsmöjligheter», professor Gustaf
Ljunggren.
»Skyddsrumsbyggandet. Fredsanvändningen», överste E
J A
Lidström.
Strokirk.
»Bostäder och skyddsrum», civilingenjör Evert
Den
9 okt.:
Den
23 o k t . :
Den
13
Den
23
Den
27
»Cber den Stånd des bituminöscn Deckenbaues i m B u n desgebiet», Diplomingenieur Franz
Den
28
11
Kirchhoff.
»Arkitekten och väg- o c h vattenbyggaren». Diskussion,
inledare arkitekt Helge Zimdahl och civilingenjör Evert
Strokirk.
noV.: »Bau- u n d Fundierungshilfsmittel- u n d -Methoden i n
schwierigen Fållen des Wasser-, G r u n d - u n d D a m m b a u es», professor D r - I n g . h a b i l . W Sichardt.
n o v . : »Vardagsliv i sagolandet Indien», sekr. i Svensk-Indiska
Föreningen direktör Sven G
Strömgren.
n o v . : »Surtekatastrofen». F ö r de åtgärder, s o m vidtagits av berörda myndigheter, redogjorde:
Länsassessor inge Fröberg:
Länsstyrelsen i Älvsborgs län.
Byggnadsöverdirektör Gösta Westerberg: K u n g l . Vattenfallsstyrelsen.
Byrådirektör Bror Fellenius: K u n g l . Järnvägsstyrelsen,
överingenjör Björn Börjeson:
K u n g l . Väg- o c h Vattenbyggnadsstyrelsen.
Civilingenjör Evert Strokirk: K u n g l . Bostadsstyrelsen.
d e c : »Förbifartsled eller genomfartsled?», diskussion, inledare gatuinspektör Dag Blomberg, byggnadsrådet Hans
Quiding och major Nils Ahlgren.
Kommittéer
.4. Permanenta
kommittéer
Husbyggnadstekniska k o m m i t t é n
Kommittén har under året haft ett sammanträde. I febr. ordnade k o m mittén ett väl besökt sammanträde angående skorstenar samt i september ett möte, likaledes med god anslutning angående s k y d d s r u m i fredstid.
Trätekniska
kommittén
Kommittén har under året b l . a. behandlat frågan o m skarvning av
konstruktionsvirke.
I) o k u m e n t a t i o n s k o m m i t t é n
Kommittén har under året avgivit ett förslag till yttrande o m referattjänstens ordnande inom byggnadsfacket.
B. övriga
Vid årsskiftet
1950—51
kommittéer
fungerade:
Normkommittén för vatten- och avloppsarbeten
Kommittén har under året haft 30 protokollförda sammanträden, varvid av kommitténs medlemmar utarbetade förslag ingående behandlats.
Under vårmånaderna utarbetades förslag till typritningar, v i l k a utsänts
till ett antal k o m m u n a l a förvaltningar för granskning. Under hösten har
arbetet med anvisningarna fortsatt så att v i d årets slut ett fullt genomarbetat exemplar av anvisningarna föreligger.
Akustiska kommittén
Nämnden för byggnadsvetenskaplig skriftserie för utlandet
Vatten- och avloppskommittén
Brandskyddskommittén
Kommittén för utarbetande av tävlingsregler
Avdelningen har varit representerad
av andra
organisationer:
i nedanstående
kommittéer,
tillsatta
Svenska Teknologföreningens kommitté för svetsteknik
Sveriges Riksidrottsförbunds simhallskommitté
Byggstandardiseringen.
Kommittéer,
som under året slutfört
sitt arbete:
Jordartskommittén.
Kommittén för anordnande av utställningen
Bygg bättre» på Nordisk
Byggnadsdag.
29
Komisser
Avdelningen h a r under året yttrat sig över:
Förslag till s k y d d s r u m för civilbefolkningen.
Lantmäterislyrelsens förslag till n y lantmäteritaxa.
Förslag till ny byggnadsordning för Stockholms stad.
Länsstyrelsernas organisation och ställning i n o m länsförvaltningen
(SOU 1950: 28).
Samarbete med in- och utländska föreningar m. m.
Avdelningen har varit representerad i nedan angivna sammanslutningar:
Svenska Studiekommissionen för svetsningsfrågor.
Svenska Sällskapet för F o t o g r a m m e t r i .
A B Byggtjänst, permanent utställning av byggnadsmaterial, där avdelningen ä r aktieägare.
Samarbetskomniittén för byggnadsfrågor.
N o r d i s k a Vägtekniska Förbundets svenska kommitté.
Svenska Nationalkommittén i anslutning till internationella föreningen för brobyggnader och byggnadskonstruktioner.
Sakkunnignämnden f ö r trafik- o c h bilmål.
Sveriges Standardiseringskommission.
Svenska Betongkontrollantrådet.
Statens kommitté för byggnadsforskning.
Svenska Centralkommitténs för internationella ingenjörskongresser
årsmöte.
Organisationskommittén för N o r d i s k Byggnadsdag.
Föreningen är k o r p o r a t i v medlem av C o u n c i l of the International
Federation for H o u s i n g a n d T o w n P l a n n i n g .
Association Internationale Permanente des Congrés de la Route, såsom
repr. för S I N .
1946 års trafiksäkcrhetskampanj.
W o l m a r Fellenius' teknologfond utgjorde v i d årets slut 1 1 1 2 3 : 6 0
kronor.
F r å n avdelningens fonder har under året bidrag lämnats till avdelningens verksamhet.
Avdelningen för Kemi och Bergsvetenskap
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet v a r 1 329 innebärande en ökning
under året av 62. Härtill k o m m e r 109 juniormedlemmar.
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 sid. 5.
Sammanträden
U n d e r året ha hållits 14 sammanträden, därav 7 k e m i - och 6 bergsaftnar samt gemensamt vårmöte m e d besök v i d Åkers Styckebruk och
Skottvångs nedlagda g r u v a och likaså gemensamt julsanimanträde.
Föredrag
Den
18 Jan.:
Den
10 febr.:
Den
16 febr.:
Den
10 m a r s :
Den
15 m a r s :
Ahlsellstipendiet
Under året har ej något stipendium utdelats. 1950 års stipendiebelopp
h a r reserverats t i l l 1951.
Ekonomi
Svenska Teknologföreningens anslag till avdelningens verksamhet h a r
lör året varit 3 450: — k r o n o r .
Väg- och valtenbyggarnas fond uppgick v i d årets slut t i l l 11 729:04
kronor.
Husbyggarnas fond uppgick v i d årets slut till 12 669: 65 k r o n o r .
30
»Teknisk radiologi med gammastrålar», teknolog CarlGustaf
Carlström.
»Nyare metoder för förgasning av fasta bränslen», teknolog Sture
Eriksson.
»Zinkframställning i Tyskland», teknolog Nils Lagerholm.
»Några reduktionsförsök med magnetit- och järnglanskristaller», teknolog Stig-Erik
Erikson.
»Omvandlingsstrukturer v i d acikulärt gjutjärn», teknolog Gunnar
Lindberg.
»Fotometriska analysmetoder i n o m bergskemin», f i l . lic.
Harry
Arnfelt.
»Vattnets associationsmekanism och strukturella egenskaper», c i v i l i n g . Erik
Forslind.
»Markinjektioner för konserthuset i Stockholm», c i v i l i n g .
Fredrik
Schutz.
»Brytningen av pelarna i Bolidengruvan», övering. Karl
Johansson.
»En ortdrivningsmetod», bergsing. Erik Lindfors.
»Kemiska stridsmedel — från giftgaserna t i l l vätebomben», professor Gustaf
Ljunggren.
31
Den
21 april:
Kärnkemien och tekniken», civilingenjör Torbjörn
termark.
Wts-
Den
26 a p r i l : »Intryck från en studieresa till R u h r o c h Niedersachsen»,
professor Gustaf
lljertén.
»Yrkesutbildning
inom tysk gruvhantering», övering.
Sven
Dalhammar.
Den 26 m a j : »Världens titantillgångar >, professor Nils fl Magnusson
»Titanets kemi», teknolog Lennart
Carlsson.
»Framställningsmetoder för titan», professor Gösta Ängel.
»Fgenskaper och användningsområden för titan», c i v i l -
Samarbete med utländska föreningar
V i d D i e Bergakademie zu Clausthal 175-årsjubileum representerades
avdelningen av bergsing. Ernst Rothelius.
V i d Den Norske Ingeniorforenings bergsavdelnings 50-årsjubileum representerades avdelningen av sin ordförande professor S Mörtseli.
Kursverksamheten
Avdelningen anordnade den 18—20 sept. en kurs i separeringsteknik.
I kursen deltogo 135 medlemmar. Föredragen och diskussionerna k o m ma att sammanfattas i ett k o m p e n d i u m , som skall utgivas i kursnämndens regi.
Ekonomi
ing. Ivar Weibuli.
Den
15 sept.: Visning av Kärnbolagets penicilinfabrik.
Den
26 okt.:
Den
»Intryck från en k u r s i arbetsförenkling >, övering. T
Jensfelt.
»Utbyggnaden av Bodåsgruvan», bergsing. / Thomaeus.
»Sjunk- och flytanläggningen i Stripa», bersging. P Fahlström.
30 o k t . : »Absorptionsspektrofotometri — en snabbanalysmetod
för laboratoriebruk o c h driftkontroll», laborator Axel
Johansson.
»Nyare uppfattningar c m de fotografiska grundbegreppen», professor Helmer
Den
10 n o v . : »Uppkolningsmedel
V i d årets ingång hade avdelningen ett från år 1949 balanserat överskott av 112:82 k r o n o r . Svenska Teknologföreningens anslag till avdelningens verksamhet h a r för året varit 3 450: — k r o n o r . Bokförda utgifter ha under året belöpt sig till 2 875: 95 k r o n o r . Saldot per den 31
dec. utgör 461: 23 k r o n o r .
Under året h a r instiftats en fond, benämnd K - B : s dispositionsfond,
avsedd att tillföras inkomster av kurs- o c h kompendieverksamheten
i n o m avdelningen samt andra inkomster i f o r m av gåvor eller medel,
som styrelsen finner lämpligt tillföra densamma. F o n d e n uppgick v i d
årsskiftet till 2 162: 52 k r o n o r .
Bäckström.
v i d stålsmältning», bergsing.
Avdelningen tor Teknisk Undervisning
Erik
Sunström.
»Amerikanska kallvalsverk — i n t r y c k från en studieresa», bergsing. P Olof St rondell.
Den
21 n o v . : »Ytaktiva ämnen — egenskaper o c h användning», f i l . l i c .
Kjell
Groth.
Kommittéer fungerande vid årsskiftet
Kommittén för utredning av ifrågasatt uppdelning av avdelningen i en
avdelning för kemi och en för bergsvetenskap.
Kommittén f ö r avdelningens medverkan i förberedelserna t i l l 3:dje
Världs Petroleum Kongressen i Haag 1951.
Kommittén för regleringsteknik.
Avdelningen har varit representerad i Svenska nationalkommittén för
k e m i och i Svenska Teknologföreningens kommitté för svetsteknik.
32
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet var 291 innebärande en ökning u n der året av 2.
Styrelse och funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 s i d . 5.
Sammanträden
Avdelningen h a r under året hållit två ordinarie sammanträden.
Föredrag och diskussioner
Den
Den
20 a p r i l :
»Universitet o c h högskolor i Sydamerika», c i v i l i n g . Erik
Philip.
17 o k t . : »Ingenjörens hjärna — ett Utrymmesproblem>, disk. i n ledare: professor L G Sillen, rektor R Woxén o c h c i v i l ing. K Borelius.
33
Ekonomi
Behållning 31.12.1949
Svenska Teknologföreningens anslag för 1950
58:48
450: —
Utgifter under 1950
503:46
Den
22 n o v . :
Den
12 d e c :
*j>j>] ~
Behållning 31.12.1950
Kronor
Några i n t r y c k från en resa i USA», professor Sten
Luthander o c h tekn. lic. Tore
Gullstrand.
Att flyga fort», c i v i l i n g . Bengt Olow.
»På tekniskt uppdrag i staten Israel , m a r i n d i r . A Granberg.
348:46
Avdelningen för Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik
Plakett
Avdelningen har besökts av M r s C F E l a m T i p p e r , D r v i d Cambridgeuniversitetet. I anslutning till föredrag inför avdelningen den 22 mars
1950 erhöll h o n Svenska Teknologföreningens bronsplakctt.
Medlemmar
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 505 innebärande en ökning u n der året av 20. Härtill k o m m e r 68 j u n i o r m e d l e m m a r .
Styrelse och funktionärer
Se m a t r i k e l n för 1950—51 sid. 5.
Sammanträden
Under året ha hållits 9 sammanträden. Sammanträdet den 29 sept.
hölls i V a x h o l m och sammanträdet den 12 dec. hölls i T e k n i s k a Museet.
Föredrag
Den
25 j a n . :
Den
22 febr.:
Den
22 m a r s :
Den
19 a p r i l :
Den
10 m a j :
Den
Den
34
29 sept.:
25 o k t . :
»Moderna synpunkter på krigsfartygs konstruktion», m a r i n i n g . Gösta
Liljekvist.
»Om modellförsök i vindtunnel i närheten av ljudhastigheten», f i l . lic. C Drougge.
»The brittle F r a c l u r e of m i l d steel plate», M r s C F Elam
Ti p per.
»Flygtekniska Försöksanstaltens utbyggnadsplaner», regeringsrådet // Fransen och överdir. Ii Lundberg
»Några konsekvenser av bemanningsökningen å f a r t y g
till följd av sjöarbetstidslagen. K a n genom förbättrade
anordningar å f a r t y g , maskiner eller utrustning lägre
k r a v ställas på bemanningens storlek eller kompetens
utan säkerhetens äventyrande», kommerserådet Hjalmar
Sjöholm.
»Flyget i Korea-kriget», kapten Åke
Mangård.
»Några synpunkter på Stockholms skärgårdstrafik och
skärgårdsbåtar», sjökapten Wilhelm
Rosendahl.
»Utslag på plåt för f a r t y g o c h f l y g p l a n enligt optisk metod», övering. T Segerdahl och c i v i l i n g . Roland
Johnson.
Fonder
Skeppsbyggarnas
9 277: 14 k r o n o r .
hjälpfond
uppgick den
31
december
1950
til!
Ekonomi
Svenska Teknologföreningens anslag till avdelningens verksamhet har
för året varit 3 450 k r o n o r . U n d e r året h a r förbrukats 2 433: 33 k r o n o r .
Saldot den 31 december 1950 utgör 1 289: 78 k r o n o r .
Avdelningen för Industriell Ekonomi och Organisation
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet var 1 227 innebärande en ökning
under året av 4.
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n för 1950—51 sid. 6.
Sammanträden
Avdelningen har under året hållit 4 sammanträden.
Sammanträdet den 12 m a j hölls gemensamt med T e k n i s k a Föreningen i Västerås. Dessutom anordnade avdelningen den 16 mars gemensamt
med Ingeniörsvetenskapsakademien och Sveriges Mekanförbund en k o n ferens o m »Metoder för kvalitetskontroll i n o m industrien».
Föredrag
Den
2 febr.:
»Användning av p s y k o l o g i s k a hjälpmedel i amerikansk
industri», c i v i l i n g . Hans
Wirdenius.
35
Den 16 mars: > Methods and organization of quality Control i n U.S.A.»,
D r J M Jurani.
»Kvalitetskontrollens tillämpning i svensk industri , c i viling. E .4 Backlund
Den 12 m a j : »Referentkvart», c i v i l i n g . Ralph
Thorburn.
»Arbetsförenkling v i d ASEA», direktör Sven Erik
Eriksson.
Den 12 okt.: »Några synpunkter på svensk järnhantering just n u » ,
direktör Nils Elf ström.
Den 26 okt.: Management, labor and technological change», professor
Charles A Myers. (Arrangerat tills, med Svenska E k o n o m föreningen).
Den 6 dec.:
»Amerikansk plastindustri och svensk — några synpunkter och jämförelser», c i v i l i n g . Bo Sårnö.
Studiobesök
Avdelningen tor Grafisk Teknik
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet var 127 innebärande en ökning av 6
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 sid. 6.
Sammanträden
Avdelningen h a r under året hållit 5 ordinarie sammanträden.
Föredrag oeh studiebesök
Den 6 febr.:
Den
Den 12 o.
13 m a j : V i s n i n g av Örjans- o c h Mimerverkstäderna samt gjuterierna v i d A S E A samt visning av Svenska Metallverkens
verkstäder.
Publikationer
Industriförbundets > Rationaliseringsrevy > h a r liksom föregående år
utsänts till avdelningens medlemmar.
Den
Den
Samarbete med andra föreningar
Samarbetet med Företagsekonomiska Föreningen o c h Svenska Ekonomföreningen h a r fortsatt under år 1950. Avdelningens medlemmar ha
varit i n b j u d n a till ett antal föredrag anordnade av de nämnda förening
arna, vilkas medlemmar å sin sida inbjudits till vissa av avdelningens
sammanträden.
Representanter för de två föreningarna och avdelning I ha den 14 september i f o r m av en samarbetsdelegation diskuterat programfrågor av
gemensamt intresse.
Ekonomi
Avdelningen h a r under året haft ett anslag från Svenska T e k n o l o g föreningen på 1 800 k r o n o r , o c h ett extra anslag från Nils Fredrikssons
fond på 141: 44 k r o n o r . Från 1949 kvarstod ett saldo av 135: 98 k r o n o r .
U n d e r året h a r förbrukats 2 3 8 9 : 3 8 k r o n o r . Saldot den 31 december utgör 199: 64 k r o n o r .
36
Den
»Nyare åsikter o m papperets struktur , professor Börje Steenbcrg.
»Hur 4-färgstryck åstadkommes i en dagstidning»
c i v i l i n g . Bärtil
Dahlin.
30 m a r s :
Resök hos Asea i Västerås.
»Nyare elektrisk utrustning på tryckpressar». K o m m u tatormotordrift — e l e k t r o n i k d r i f t — registerhållning
med fotoceller, civiling. Carl Kiessling.
»Några moderna elektriska installationer i tryckeriföretag», ingenjör Nils Rghd.
19-21 m a j : Resök hos G r a f i s k a M a s k i n A R : s avdelning v i d Svenska
F l y g m o t o r A B i Trollhättan.
11 o k t . :
Studiebesök v i d G r a f i s k a Forskningslaboratoriet o c h
Pappersbrukens Centrallaboratorium samt v i d Fotografiska o c h F y s i k a l i s k a Institutionerna v i d K T H .
»Intryck från en studieresa i USA», c i v i l i n g . Gösta
Carlsson.
4 dec:
Arbetsstudiekonferens samt årsmöte.
Arbetsstudiernas ställning i modern industri», c i v i l ing. Kjell
Strömberg.
»Arbetsstudiefrågan o c h de g r a f i s k a kollektivavtalen»,
Kulting.
direktör Ernst
»Erfarenheter från arbetsstudier i n o m pappemballageindustrin», ingenjör Arvid
Görman.
»Behovet av arbetsstudier i n o m sätteri o c h tryckeri»,
ingenjör Bo Hedin.
»Behovet av arbetsstudier inom bokbinderiet», civiling. Nils Edholm.
Ekonomi
Avdelningen h a r under året haft ett anslag från Svenska Teknologföreningen på 600 k r o n o r . V i d årets slut balanserades ett underskott av
104: 86 k r o n o r .
37
Avdelningen Tekniska Fysikers Förening
Övrig verksamhet
Medlemmar
Antalet medlemmar v i d årsskiftet var 147 innebärande en ökning u n der året av 28. Härtill k o m m e r 23 juniormedlemmar.
Spännings-Töjnings-Gruppen anordnade den 22 sept. ett studiebesök
v i d Svenska Träforskningsinstitutet.
Kort anförande o m clastoviskösa material av professor Börje Steenberg.
Styrelse oeh funktionärer
Se m a t r i k e l n 1950—51 s i d . 6.
Sammanträden
Under året har hållits 8 sammanträden, samt vårsammankomst.
Den 24 j a n . :
Den 21 febr.:
Den 21 m a r s :
Den 25 a p r i l :
Den 25 m a j :
D e n 16 okt.:
Den 14 n o v . :
Den 13 d e c :
Föredrag
»Nya astronomiska instrument i U S A , ingenjör Evert
Autin.
Gemensam sammankomst med F-sektionen, K T H .
E n orientering om de nya k u r s p l a n e r n a för Avdelning F ,
KTH.
Några tekniska fysiker gav synpunkter på den tekniska
fysikerns verksamhet, arbetsförhållanden och annat av
teknologiskt intresse.
F o r s k n i n g och produktion — rivaler eller bundsförv a n t e r ' . Diskussion, inledare: övering. Sven
Malmström,
civiling. Gunnar Hambraeus, professor Sten von Friesen,
professor Olov Rudbeck och övering. Sven Gerdin.
T i l l s a m m a n s med Spännings-Töjnings-Gruppen.
»Volyminflytande och randinflytande på materialhållfasthet», doktoring. Gustav Megersberg.
Ermüdungsfestigkeit bei betriebsähnlichen Beanspruchungen», doktoring. E Gassner.
T i l l s a m m a n s med Spännings-Töjnings-Gruppen.
»Undersökningar
rörande sönder! >rvt ni ngsmekanismen
vid sprängning», docent G //
Johansson.
»Stötvågor i fasta kroppar», d r / / Selberg.
»Modellförsök», ingenjör .V Lundborg.
»Eliärans måttsystem», diskussion inledare professor
Erik
Hallen.
»The tools of nuclear physics , professor C F Powell.
Visning av papperstekniska avdelningen
1. Instrument för spännings-töjuings-mälningar
2. Undersökning av snabba förlopp.
Visning av trätekniska avdelningen
1. Hållfastheten hos trä, k r y p n i n g
2. Skärkraftsmätningar v i d sågning
3. Förslitning v i d hyvling
4. Högfrekvenstorkning
5. Trämateriallära, impregnering.
Ekonomi
Tillgångar och inkomster:
1 728: 74
1 500:
84:
Saldo den 31.12.1949
Anslag för 1950 från S T F
F ö r sålda
Summa Kronor
Utgifter:
Summa K r o n o r
3 312: 74
1 795: 35
Saldo den 31.12.1950
1 517:39
Kursverksamheten:
Saldo den 31.12.1949
Saldo den 31.12.1950
6 575:60
5 929:42
Kursverksamheten
K u r s i Spänningsoptik tillsammans med Spännings-Töjnings-Gruppen
den 20 o c h 21 mars 1950.
Den 26—28 okt. k u r s i ljudets fortplantning i fasta k r o p p a r t i l l s a m mans med Svenska Teknologföreningen och Akustiska Sällskapet.
38
39