M7751-714001 FAG F

Försvarsmaktens regler
för grundtillsyn av fordon
2013
Försvarsmaktens regler
för grundtillsyn av fordon
FAG F
‹)|UVYDUVPDNWHQ
3XEOLNDWLRQVRPUnGH6b.,163
M-nr: Ej registrerad
%LOGHUSnRPVODJHW3HU/||Z
*UDILVNEHDUEHWQLQJ)0
3URGXNWLRQVLG
3URGXNWLRQVIRUPDW:RUG
Tryck: Print on demand vid behov.
Zs/Z/E'ʹEZ/E'^>K''
Nr
Sida
1
3-9,
11-13,
15, 2022, 26,
28-30,
32-33,
34, 36,
39, 43,
46-47,
52, 54,
60-70,
73, 86,
89 &
94-95
Omfattning
Innehållsförteckning,
Kap 1.2 – 1.3, 2.2, 2.3,
3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.33.6.4, 3.7.2, 3.9.2, 4.3.1,
4.3.5, 4.5.1, 6.2, 7.7 7.8.12, 8.4, 12.1, 12.1.2 &
12.5 – 13.
Datum föredragning
Beslut av
2015-03-26
C SÄKINSP
VIDAR
Ärende nr
FM2015-4226
Sida avser sidnummer i den rättade versionen.
ŶĚƌŝŶŐĂƌŝƚĞdžƚĞŶĨƌĂŵŐĊƌĂǀćŶĚƌŝŶŐƐŵĂƌŬƂƌ͘
Kom ihåg!
Om du läser denna publikation i pappersform – kontrollera att du har den senaste utgåvan.
Fastställd och gällande utgåva finns alltid publicerad på Försvarsmaktens intranät och på
www.mvif.se.
&ƂƌƐůĂŐŽŵćŶĚƌŝŶŐĂƌŽĐŚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌŝŶŐĂƌŝĚĞƚƚĂƌĞŐůĞŵĞŶƚĞƐŬĞƌĞŶůŝŐƚŬĂƉϭ͘ϭŶĚƌŝŶŐƐƚũćŶƐƚ
ŽĐŚƐŬŝĐŬĂƐƚŝůůƐĂŬŝŶƐƉΛŵŝů͘ƐĞ͘
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 1 av 95
FM2015-4226
2015-03-26
Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon
Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG F), 2013 års utgåva ändring 1, fastställs
för tillämpning fr.o.m. 2015-05-01.
Följande ändringar är gjorda:
Nr
Sida
1
3-9,
11-13,
15, 2022, 26,
28-30,
32-33,
34, 36,
39, 43,
46-47,
52, 54,
60-70,
73, 86,
89 &
94-95
Omfattning
Innehållsförteckning,
Kap 1.2 – 1.3, 2.2, 2.3,
3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.33.6.4, 3.7.2, 3.9.2, 4.3.1,
4.3.5, 4.5.1, 6.2, 7.7 7.8.12, 8.4, 12.1, 12.1.2 &
12.5 – 13.
Datum föredragning
Beslut av
2015-03-26
C SÄKINSP
VIDAR
Ärende nr
FM2015-4226
Dessa bestämmelser ges ut i enlighet med Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av
fordon (FFS 2013:2) och Försvarsmaktens interna bestämmelse om grundtillsyn av militära fordon
(FIB 2013:4).
FAG F 2013 utges endast i digitalt format och publiceras på www.mvif.se och emilia.
Detta beslut har fattats av Chefen för försvarsmaktens säkerhetsinspektion överste Ronald Månsson.
I den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit överstelöjtnant Claes Sylvén.
Månsson, Ronald
Försvarsmaktens säkerhetsinspektör
Claes Sylvén
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 2 av 95
FM2015-4226
Förord
Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG F) beskriver hur Försvarsmakten
kontrollerar säkerheten inom fordonsområdet genom besiktning eller annan teknisk kontroll.
Dessa regler är aktuella vid grundtillsyn, kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll, för att
säkerställa enhetlig tillämpning i fred.
Militära kontrollstationer är provplats för fordon registrerade i Militära fordonsregistret (MIFOR)
med vissa undantag inom områdena: ADR, tryckkärl och lyftdon.
Militär besiktningsman ansvarar för tillämpning av gällande publikationer.
Fordon i denna publikation är liktydigt med fordon som är registrerade i militära fordonsregistret.
Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG F) ger stöd och riktlinjer till:
•
•
•
•
•
•
•
Militär besiktningsman
Tekniska handläggare fordon
Teknisk chef
Teknisk ansvarig
Förbandschefer
Chefer för organisationsenheter som genomför grundtillsyn
Chefer och handläggare inom FMV
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Innehållsförteckning
Sidan 3 av 95
FM2015-4226
Sida
1.
Grunder
8
1.1
Ändringstjänst
8
1.2
Krav i lagar, förordningar och föreskrifter
8
1.3
Ansvar och förpliktelser
9
1.4
Standarder
10
1.5
Undantag
10
2.
Allmänt FAG F
11
2.1
Trafikvärdighet
11
2.2
Rollfördelning avseende trafikvärdighet inom FM
11
2.3
Definitioner
13
3.
Grundtillsyn
19
3.1
Tillämpningsområde
19
3.2
Syfte och omfattning
19
3.3
Tillsynsintervaller
20
3.4
Genomförande
23
3.5
Bedömningsgrunder
24
3.5.1 Statusbedömning
26
Dokumentation
28
3.6.1 Protokoll
28
3.6.2 Rapportering IT system
31
3.6.3 Kontrollmärken (Exempel och färger)
32
3.6.4 Förrådsbeteckningar på kontrollmärken
33
Internationell verksamhet
33
3.7.1 Allmänt
33
3.7.2 Tillsynsintervaller
33
3.7.3 Behörighet
34
3.7.4 Registreringsskyltar
35
3.7.5 Dokumentation
35
Verksamhet på öar
35
3.6
3.7
3.8
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 4 av 95
FM2015-4226
3.8.1 Allmänt
35
3.8.2 Tillämpningsområde
35
Undantag från slutsiffermetoden
36
3.9.1 Allmänt
36
3.9.2 Tillämpningsområde
36
4.
Kompetens och behörigheter
37
4.1
Allmänt
37
4.2
Kompetens
38
4.3
Utbildning och certifiering
39
4.3.1 Utbildning militär besiktningsman
39
4.3.2 Certifiering militär besiktningsman
40
4.3.3 Behörigheter militär besiktningsman hjulfordon (utökad)
41
4.3.4 Behörigheter militär besiktningsman stridsfordon (utökad)
42
4.3.5 Behörigheter militär besiktningsman
43
Förordnande och behörighet militär besiktningsman
44
4.4.1 Förordnande
44
4.4.2 Besiktningscertifikat
44
4.4.3 Behörighetsbevis
45
4.4.4 Återkallande av besiktningscertifikat
45
Ansvar och befogenheter
46
4.5.1 Befogenheter
46
5.
Kontrollbesiktning
48
5.1
Tillämpningsområde
48
5.2
Intervall
48
5.3
Genomförande
48
5.4
Behörighet
48
5.5
Bedömningsgrunder
49
5.5.1 Fel i registreringsbevis
50
Dokumentation
52
5.6.1 Besiktning vid kontrollstation
52
3.9
4.4
4.5
5.6
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 5 av 95
FM2015-4226
5.6.2 Besiktning hos extern leverantör
52
Dispenser och undantag
53
5.7.1 Dispens truckar
53
6.
Trafiksäkerhetskontroll
54
6.1
Tillämpningsområde
54
6.2
Intervall
54
6.3
Genomförande
55
6.4
Behörighet
55
6.5
Bedömningsgrunder
55
6.6
Dokumentation
55
7.
Besiktning av kopplingsanordningar
56
7.1
Tillämpningsområde
56
7.2
Intervall
57
7.3
Genomförande
57
7.4
Behörighet
57
7.5
Bedömningsgrunder
58
7.5.1 Dragkrokar
59
7.5.2 Dragöglor
60
7.6
Dokumentation
60
7.7
Registreringsbesiktning
60
7.7.1 Protokoll för registreringsbesiktning
60
Instruktion för begränsad registreringsbesiktning (B2)
61
7.8.1 Allmänt
61
7.8.2 Tillämpas på
61
7.8.3 Regelverk / föreskrifter
61
7.8.4 För motorcyklar och terrängskotrar gäller
61
7.8.5 Kontroll av registrerade uppgifter
61
7.8.6 Särskilda instruktioner
62
7.8.7 Besiktning, kontroll av
62
7.8.8 Besiktning, fastställda uppgifter
64
5.7
7.8
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 6 av 95
FM2015-4226
7.8.9 Räkna fram en släpvagnsvikt
65
7.8.10 Länkar
69
7.8.11 Arbetsprotokoll
69
7.8.12 Definitioner
70
8.
Besiktning av lyft- och bärgningsdon
71
8.1
Tillämpningsområde
71
8.2
Intervall
71
8.3
Genomförande
71
8.4
Behörighet
72
8.5
Bedömningsgrunder
75
8.6
Dokumentation
78
8.7
Definitioner
79
9.
ADR - besiktning av fordon
80
9.1
Tillämpningsområde
80
9.1.1 Första kontroll – utfärdande av fordonscertifikat ADR
80
9.1.2 ADR-årlig kontroll
80
9.2
Intervall
81
9.3
Genomförande
81
9.4
Behörighet
81
9.5
Bedömningsgrunder
81
9.6
Dokumentation
81
9.7
Intagande av tankfordon i militära kontrollhallar
82
9.8
Rekommendationer och anvisningar
82
10.
Besiktning av tryckkärl
83
10.1
Tillämpningsområde
83
10.2
Intervall
83
10.3
Genomförande
83
10.4
Behörighet
83
10.5
Bedömningsgrunder
83
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 7 av 95
FM2015-4226
10.6
Dokumentation
83
11.
Skyltar och märkning
84
11.1
Tillämpningsområde
84
11.2
Militär registreringsskylt
84
11.3
Övrig märkning
85
12.
Utrustning och kvalitetsstyrning
86
12.1
Kontrollstationens utrustning
86
12.2
Ambitionsnivå och kvalitet
93
12.3
Kvalitetsstyrning
93
12.4
Teknisk kvalité
94
12.5
Inspektion och granskning
94
13.
Blanketter (Länkar)
95
13.1
Ansökan om besiktningscertifikat för militär besiktningsman
95
13.2
Ansökan om undantag från inställelse enligt slutsiffermetoden
95
13.3
Anmälan om avvikelse i fordons registreringsuppgifter
95
13.4
Besiktningsprotokoll Fordon (M7102-259180)
95
13.5
Besiktningsprotokoll Lyftdon (M7102-259220)
95
13.6
Arbetsprotokoll enkel registreringsbesiktning
95
13.7
Besiktningsprotokoll Registreringsbesiktning
95
13.8
Besiktningsprotokoll CSC (Sjöklassad container)
Under utveckling!
95
13.9
Besiktningsprotokoll Lösa lastbärare
Under utveckling!
95
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
1.
Grunder
1.1
Ändringstjänst
FAG F 2013
Sidan 8 av 95
FM2015-4226
HKV SÄKINSP ansvarar för innehåll och ändring i FAG F.
Gällande utgåva av FAG F finns på emilia och är tillgänglig på internet (www.mvif.se &
www.mil.se).
Ändring av FAG F sker vid behov t.ex. vid ändring av lagar eller andra styrande dokument.
Frågor och synpunkter samt förslag om ändringar i FAG F skickas till HKV SÄKINSP.
1.1.1 Löpande kompletterande information ges ut i form av VSL-meddelande inom området
Kontroll och Beredning. Dessa VSL-meddelande, som rör besiktningens genomförande,
rutiner, metoder och utrustning, är styrande för Militära Kontrollstationer samt
besiktningspersonal.
1.1.2 Information sprids även via Försvarsmaktens interna system emilia på samarbetsytan
Trafikvärdighet och via Försvarets materielverks externa system.
1.2
Krav i lagar, förordningar och föreskrifter
Lagar stiftas av riksdagen, förordningar utfärdas av regeringen. Lagar och förordningar
publiceras genom Svensk författningssamling (SFS). Med stöd av lagar och förordningar
utfärdar centrala myndigheter föreskrifter rörande tillämpningen av författningar.
Föreskrifterna publiceras som regel i respektive myndighets författningssamling.
Inom Försvarsmakten utges Försvarets författningssamling (FFS) samt Försvarsmaktens
interna bestämmelser (FIB).
Exempel på författningar och publikationer som reglerar eller påverkar grundtillsyn av fordon:
• Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av
organisationer som genomför kontroll
• Användning av arbetsutrustning
• Fordonslagen
• Fordonsförordningen
• Försvarets författningssamling
• Försvarsmaktens interna bestämmelser
• Försvarsmaktens högkvarters anvisningar teknisk tjänst
• Krav på kalibrering och spårbarhet för kontrollorgan
• Körkortslag
• Lag om ackreditering och teknisk kontroll
• Militärtrafikförordning (MTrF) *
SS-EN ISO/IEC 17020:2012
AFS 2006:04
SFS 2002:574
SFS 2009:211
FFS 2013:2
FIB 2013:4
FM2014-10760:1
SWEDAC DOC 04:2
SFS 1998:488
SFS 2011:791
SFS 2009:212
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
• Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps
författningssamling (om ackreditering av organ som
skall kontrollera fordon för transport av farligt gods)
• Sjöfartsverkets kungörelse om provning etc av container
• Teknisk order (återfinns bla i system DITO)
• Trafikförordning
• Transportstyrelsens föreskrift om kontrollbesiktning
• Försvarsmaktens Vårdsystem
Sidan 9 av 95
FM2015-4226
MSBFS 2011:4
SJÖFS 1994:4
TO MF Fordon 600 018559
SFS 1998:1276
TSFS 2010:84
Vård FM
* Militärtrafikförordningen innehåller bestämmelser om bla beskaffenhet och registrering av
fordon eller annan kontroll av militära fordon.
1.3
Ansvar och förpliktelser
Försvarsmakten (FM) beslutar om föreskrifter för trafiksäkerhet och utfärdar dessa genom
Försvarets författningssamling (FFS) eller Försvarets interna bestämmelser (FIB).
Föreskrifter, allmänna regler och riktlinjer om trafikvärdighet hos fordon som tillhör eller brukas av
Försvarsmakten utarbetas och fastställs av Försvarsmakten.
Nedan följer intressenters ansvar och åtaganden.
Marksäkerhetsinspektionen (HKV SÄKINSP / MARKI) ska;
• utarbeta regler och riktlinjer för trafikvärdighet avseende besiktning av fordon registrerade i
militära fordonsregistret (MIFOR)
• ge stöd och allmänna råd i trafiksäkerhets- & trafikvärdighetsarbetet inom Försvarsmakten
• föra register över utfärdade certifikat och behörighetsbevis till militära besiktningsmän
• vara Försvarsmaktens kontaktyta i trafikvärdighetsfrågor
• utöva insyn i organisationers inblandning i trafikvärdighetsarbetet (utbildning och kontroll)
• uppdatera information på Emilias samarbetsyta ”Trafikvärdighet”.
Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) ska;
• hantera det militära fordonsregistret (MIFOR)
Chef för organisationsenhet/motsvarande, som är ansvarig för militärt registrerade fordon eller
av denne utsedd ska;
•
•
tillse att fordon mt underhålls och genomför grundtillsyn med tillhörande kontroller enligt
gällande bestämmelser
vara en drivande kraft för att samordna och effektivisera underhållet på trafikvärdighetsområdet
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 10 av 95
FM2015-4226
Chef för organisationsenhet/motsvarande som genomför grundtillsyn av fordon eller av denne
utsedd ska;
•
•
förordna militär besiktningsman som är anställd vid organisationsenheten
föra register över egna förordnade militära besiktningsmäns utbildningar och arbetsuppgifter
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) ska;
• administrera och planera utbildning av militär besiktningsman
• medverka vid utbildning av militär besiktningsman
Försvarets materielverk (FMV) ska;
• på uppdrag från Försvarsmakten utarbeta förslag till föreskrifter och ge allmänna råd om
trafikvärdighet, beskaffenhet och utrustning på fordon som är registrerade eller avses registreras
i militära fordonsregistret (MIFOR)
• utarbeta grundtillsynsschema (MVSCHG) för samtliga fordon som används av FM
• förordna militär besiktningsman som är anställd vid Försvarets materielverk
• administrera och genomföra registrering av militära fordon i Militära Fordonsregistret (MIFOR)
• föra register över egna förordnade militära besiktningsmäns utbildningar och arbetsuppgifter
• omhänderta felanmälningar avseende innehåll i Militära Fordonsregistret (MIFOR)
• uppdatera information på FMVs externa forefrontsida ”Fordonsbesiktning”.
Försvarsmakten ger riktlinjer för att anpassa kompetens- och behörighetsnivåer avseende militär
besiktningsman till vad som tillämpas civilt.
1.4 Standarder
Personal tillhörande myndigheter under Försvarsdepartementet ges möjlighet att ta del av aktuella
standarder genom ”e-nav”, som förvaltas av FMV Försvarsstandardisering.
Aktuella standarder (SIS/ISO etc) nås via http://enav.sis.se
Första gången sker registrering med mejladressen (= användarnamn) och valt lösen,
därefter erhålls information per mejl då anmälda favoriter-standarder uppdaterats eller ersatts.
1.5 Undantag
Ansökan om undantag ifrån FAG F sker enligt kapitel 3.9 Undantag ifrån slutsiffermetoden.
För övriga undantag ifrån FAG F tas beslut av C SÄKINSP eller av denne utsedd (se 1.1).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
2.
Allmänt FAG F
2.1
Trafikvärdighet
FAG F 2013
Sidan 11 av 95
FM2015-4226
Trafikvärdighet är ett centralt begrepp i trafiksäkerhetsarbetet.
Vid nyanskaffning av fordon eller vid modifiering/livstidsförlängning, ska trafikvärdigheten
beaktas vid utvärdering av de tekniska egenskaperna, med hänsyn till lagar, förordningar och till
den militära användningen. Utfärdande av undantag för Försvarsmaktens fordon bör undvikas.
Grundtillsyn ska genomföras varje år på fordon som inte är förrådsställda enligt MVIF.
Genom att grundtillsyn utförs årligen och att brukaren fortlöpande genomför daglig och särskild
tillsyn inom ramen för Vårdsystem FM säkerställs vidmakthållande av trafikvärdigheten hos
Försvarsmaktens fordon.
Trafikvärdighetskontrollerna (kontrollbesiktning resp trafiksäkerhetskontroll) och återkommande
besiktning av lyftdon plus övrig utrustning, är viktiga delmoment i grundtillsynen.
För lyftanordningar och entreprenadmaskiner finns särskilda besiktningskrav, vilka också gäller för
motsvarande materiel inom Försvarsmakten.
Vilken typ av kontroll som ska utföras regleras i kapitel 3.
2.2
Rollfördelning avseende trafikvärdighet inom FM och FMV
HKV SÄKINSP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sakkunnig inom i frågor rörande trafikvärdighet
utarbetar regler om och bidrar till utbildning av militär besiktningsman
certifiering av militär besiktningsman
föra register över registrerade militära besiktningsmän
förordnande av militär besiktningsman inom egen organisation
föreslår föreskrifter för besiktning av fordon registrerade i militära fordonsregistret
krav på kvalitetsrutiner och instruktioner
inspektion av verksamhet och utrustning vid militära kontrollstationer
medverka i förbättring av underhållsföreskrifter, metoder och digitala hjälpmedel
Bidra vid och kontrollera utbildning inom området trafikvärdighet
Enhet med VSL-ansvar kontroll och beredning ansvarar för;
• bevakning av regelverk, metoder och utrustning
• ge ut VSL-information kontroll & beredning
• ge förslag på ändring/förbättringar av regler för besiktning av fordon som tillhör eller brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 12 av 95
FM2015-4226
Chef för organisationsenhet/motsvarande ansvarig för militärt registrerade fordon eller av denne
utsedd ansvarar för att;
• tillse att tekniskt ansvarig finns utsedd inom organisationen
• planera och säkerhetsställa att underhåll och kontroller av materiel genomförs enligt gällande
bestämmelser
• utbildad och behörig personal används för underhåll av fordon mt och att grundtillsyn med
tillhörande kontroller planeras samt inlämnas enligt gällande överenskommelser
Chef för organisationsenhet/motsvarande som genomför grundtillsyn, eller av denne utsedd
ansvarar för att;
•
•
•
•
•
•
•
•
behörig och förordnad militär besiktningsman används vid trafikvärdighets-, lyftdons- och
övrig kontroll
godkänd utrustning med giltig dokumentation finns tillgänglig
militär besiktningsman ges fortlöpande utbildning och praktik
förordna militär besiktningsman inom egen organisation
meddela HKV SÄKINSP om förordnade och avförordnade militära besiktningsmän
militär besiktningsman ges en oberoende ställning inom organisationen
tillse att teknisk ansvarig finns utsedd inom organisationen
att lämplig personal medverkar vid regelutveckling och underhållsförbättring
Militär besiktningsman ansvarar för att;
•
•
•
•
gällande bestämmelser och instruktioner följs
säkerhetsställa att aktuella standarder används
godkänd och kalibrerad utrustning används
meddela HKV SÄKINSP om upptäckta fel i gällande bestämmelser samt föreslå åtgärder
FMTS ansvarar för;
•
•
•
•
utbildning av och praktik för militär besiktningsman
objektsspecifik teknisk utbildning inom FM
kvalitetskontroll av utbildning och praktik genomförd av underleverantör
meddela HKV SÄKINSP om upptäckta fel i gällande bestämmelser samt föreslå åtgärder
FMV ansvarar på uppdrag av Försvarsmakten för att;
•
•
•
•
•
•
ta fram och vidmakthålla grundtillsynsschema
informera om materielsystem som påverkar besiktningsverksamheten
vid behov inge dispensansökan till Transportstyrelsen för Försvarsmaktens fordon
kommunicera nyheter inom militära fordonsområdet till berörda militära besiktningsmän
behörig och förordnad militär besiktningsman används vid trafikvärdighets- och lyftdonskontroll
godkänd utrustning med giltig dokumentation används vid kontrollen
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
•
•
•
•
•
•
•
•
FAG F 2013
Sidan 13 av 95
FM2015-4226
militär besiktningsman ges fortlöpande utbildning
förordna militär besiktningsman inom egen organisation
meddela HKV SÄKINSP om förordnade och avförordnade militära besiktningsmän
militär besiktningsman ges en oberoende ställning inom organisationen
tillse att teknisk ansvarig utses inom organisationen
att lämplig personal medverkar vid regelutveckling och underhållsförbättring
omhänderta felanmälningar avseende innehåll i Militära Fordonsregistret (Mifor)
meddela HKV SÄKINSP om upptäckta fel i gällande bestämmelser samt föreslå åtgärder
2.3
Definitioner
I detta dokument och inom materielgruppen fordon förekommer många benämningar kopplade till
Försvarsmakten samt besiktningsverksamhet.
Några av dessa förkortningar och benämningar redovisas nedan:
ADR
Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt
gods på väg.
(Accord Européen Relatif au Transport International des
Marchandises Dangereuses par Route, eller European Agreement
Concerning the International Carrige of Dangerous Goods by
Road.)
AFS
Arbetsmiljöverkets Författningssamling
Användningsförbud
Innebär att materielen inte får användas för avsett ändamål.
Uttrycket används bl. a. för lyftdon, men kan även användas för
fordon, och är då föranlett av tekniska, ekonomiska eller
säkerhetsmässiga skäl som inte påverkar fordonets trafikvärdighet
eller går att härleda till Transportstyrelsens föreskrifter om
kontrollbesiktning.
Ackrediterad provplats
Provningsorgan som är ackrediterat av SWEDAC.
Avmonterbar tank
En tank med en volym överstigande 450 liter, som inte är en fast
tank, en tankcontainer eller ett batterifordon, vilken inte är
konstruerad för godstransporter utan omlastning av innehållet och
som normalt inte kan hanteras annat än när den är tömd.
Besiktning
Kontroll som utförs av auktoriserad provplats eller av särskilt
utsedd förrättningsman. Förrättningsman är utsedd eller godkänd
av tillsynsmyndighet.
Besiktningsingenjör (BI)
Militär besiktningsman behörig att utföra registreringsbesiktning
av fordon för registrering i militära fordonsregistret.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 14 av 95
FM2015-4226
Brukare
Användare som nyttjar fordonet
Chef
Chef för stab, förband, centrum, skola eller motsvarande.
DITO
Digital Teknisk Order
Efterkontroll
Formellt en ny kontrollbesiktning/trafiksäkerhetskontroll som sker
inom två månader från en fullständig besiktning. Omfattningen får
begränsas till de detaljer som tidigare underkänts, men ska minst
bestå av;
• identifiering genom kontroll av registreringsnummer och
chassinummer
• notering av väg (tid)- mätarställning
• kontroll av anmärkningar från föregående besiktning
• kontroll av detaljer/funktioner som tidigare inte provats i full
omfattning
• översiktlig kontroll av detaljer som kan ha påverkats av
reparationer/åtgärder
Observera att fordonet får automatiskt körförbud en månad efter
underkänd kontrollbesiktning/trafiksäkerhetskontroll.
Egenkontroll
Föreskriven eller frivillig kontroll som utförs i egen verksamhet på
eget ansvar utan krav på opartiskhet hos den kontrollerande.
FFS
Försvarets Författningssamling
FIB
Försvarets Interna Bestämmelser
FM
Försvarsmakten
FMLOG
Försvarsmaktens logistik
FMLOG Stab / VSS
Försvarsmaktens logistik stab verksamhetssäkerhetsstöd.
From 2013 ingår VSS i HKV SÄKINSP / MARKI.
FMS VHL
Försvarsmaktens standard för integrerat
verksamhetsledningssystem (förändring pågår)
FMTS
Försvarsmaktens tekniska skola
FMV
Försvarets materielverk
Fordon
Fordon registrerade i militära fordonsregistret (MIFOR)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 15 av 95
FM2015-4226
Funktionsnivå
Beskrivning av materielstatus A – E samt slitagenivåer 1 – 3.
Första besiktning
Besiktning som utförs innan ett objekt tas i bruk
(gäller viss materiel).
Föreskrivande myndighet
Myndighet som i lag eller författning ger ut föreskrifter inom ett
givet område.
Några föreskrivande myndigheter inom fordonsområdet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsmiljöverket (AV)
Försvarsmakten (FM)
Livsmedelsverket (SLV)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Statens naturvårdsverk (SNV)
SWEDAC
Trafikverket (TRV)
Transportstyrelsen (TS)
Försvarsmaktens fordon
Fordon registrerade i militära fordonsregistret (MIFOR)
Garagering
Förvaring av fordon enligt reglerna för korttidsförvaring i MVIF
Grundtillsyn
En del av det förebyggande underhållet, syftar till att öka
säkerheten vid användning. Grundtillsyn ska utföras enligt
gällande materielvårdsschema, teknisk order eller motsvarande
utgiven publikation.
Grundtillsyn innefattar återkommande besiktning såsom
kontrollbesiktning, trafiksäkerhetskontroll och återkommande
besiktning av lyftdon, tryckkärl och ADR-besiktning.
HKV
Försvarsmaktens Högkvarter
I bruk
Fordon som nyttjas för utbildning, insats eller annan verksamhet.
Korttidsförvaring enligt MVIF kan ske då fordonet är i bruk.
Icke styrt lastbärande
organ
Med icke styrt lastbärande organ i definitionen av kran avses
lyftlinor, kedjor eller kättingar samt krok, krokblock e.d. som direkt
bär upp lasten och kan pendla fritt i flera riktningar. Krok e.d. som
kan pendla fritt i ögla eller liknande räknas som icke styrt
lastbärande organ.
(Utdrag ur AFS 2003:6).
Information
Aktuell information på Trafikvärdighetsområdet finns att finna på
Emilias samarbetsyta ”Trafikvärdighet” och på FMVs externa
forefrontsida ”Fordonsbesiktning”
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 16 av 95
FM2015-4226
Kran
Lyftanordning där lasten med hjälp av ett icke styrt lastbärande
organ kan lyftas och sänkas vertikalt och dessutom förflyttas
horisontellt.
Med kran avses i dessa föreskrifter även lastmaskin eller truck med
kranarm monterad i redskapsfästet.
(Utdrag ur AFS 2003:6).
Komplett ADR-fordon
Fordon som inte behöver kompletteras ytterligare
(t.ex. skåpbil som är levererad från fabrik med skåpet integrerat
med hytten, dragfordon eller släpfordon).
Kompletterat ADR-fordon
Fordon som är resultatet av en flerstegsprocess
(t.ex. chassi eller chassi med hytt utrustat med karosspåbyggnad).
Kontrollbesiktning
Görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den
utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
Kontrollstation
Anläggning för genomförande av grundtillsyn/kontrollbesiktning
av fordon.
Korttidsförvaring
Förvaring av fordon enligt reglerna för korttidsförvaring i MVIF
Körförbud
Om ett fordon vid en besiktning är så bristfälligt att det inte kan
användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten ska körförbud
meddelas.
Detsamma gäller om fordonet inte genomgått periodisk besiktning
inom föreskriven tid.
Dock får fordonet köras kortast lämpliga väg tillverkstad för
reparation och till besiktningsorgan för besiktning. Sådan körning
får inte kombineras med annat uppdrag eller transportuppgift.
MARKI
Marksäkerhetsinspektionen
MIFOR
Militära fordonsregistret = uppdaterat register över militärt
registrerade fordon
Militär besiktningsman
(Mil Bm)
Den som har förordnats av Försvarsmakten eller Försvarets
materielverk att fullgöra vissa uppgifter i fråga om besiktning och
kontroll av fordon plus materiel som tillhör eller brukas av
Försvarsmakten.
Militära Kontrollstationer
Anläggning inom FM och FMV där Militära Besiktningsmän bla
genomför Trafikvärdighetskontroller och Grundtillsyner av fordon
registrerade i militära fordonsregistret.
Militärtrafikförordning
Innehåller särskilda bestämmelser om
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 17 av 95
FM2015-4226
(SFS 2009:212)
1. Trafik på väg och i terräng vid militär operation och militär
övning m.m.,
2. beskaffenhet av och utrustning för fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt,
3. besiktning av fordon registrerade i det militära
fordonsregistret,
4. registrering av fordon i det militära fordonsregistret,
5. behörighet att föra fordon som brukas av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk och Förvarets radioanstalt,
6. utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten och
7. förordnande av personal att utföra vissa uppgifter inom
trafikområdet
MSB
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
MVIF
Materielvård Inom Försvarsmakten (M7782-112007)
Aktuell version finns på www.cdmvif.se
Obligatorisk kontroll
Genomföra kontroll av säkerheten genom sakkunnig och opartisk
provning, besiktning eller annan teknisk undersökning.
Kontrollen regleras i lagar och förordningar.
Officiell provning
Provning, kontroll eller besiktning som föreskrivs i lag eller
genom författning och som inte är egenkontroll enligt
förordningen om riksmätplatser (SFS 1989:527).
Ombesiktning
Se efterkontroll.
Organisation / Org enhet
Stab, förband, centrum, skola eller motsvarande
Registreringsbesiktning
Besiktning enligt 4 kap. fordonsförordningen (SFS 2009:211).
Rutiner
Rutiner som beskriver vem som gör vad och hur ofta skall finnas
upprättade på varje arbetsplats. Tex hur att omhänderta nyanställda
/ nyanlända, så att dessa undviker onödiga risker etc.
SJÖFS
Sjöfartsverkets Författningssamling
SFS
Svensk Författningssamling
Stridsfordon
Fordon tillverkat för särskilt militärt ändamål och som i militära
fordonsregistret är registrerat som stridsfordon.
SÄKINSP
Säkerhetsinspektionen
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 18 av 95
FM2015-4226
Tankfordon
Fordon konstruerat för transport av vätskor, gaser, pulverformiga
eller granulerade ämnen i en eller flera fasta tankar.
TSFS
Transportstyrelsens Författningssamling
TO
Teknisk Order (Tex DITO = Digital Teknisk Order)
Trafiksäkerhetskontroll
Kontroll att fordon är trafikvärdigt.
Utförs på fordon som inte omfattas av krav på kontrollbesiktning
men motsvarar denna i tillämpliga delar.
Trafikvärdighet
Ett fordon är trafikvärdigt om det är konstruerat, byggt, verifierat,
utrustat och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana
egenskaper att säkerhets- och miljökraven är uppfyllda.
Trafikvärdighetskontroll
Kontroll att ett fordon är trafikvärdigt. Samlingsbenämning för
kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll.
VSL
Verkstadstekniskt Stöd Landet
Organisation där särskild kompetens för viss materiel eller
funktion finns.
VVFS
Vägverkets författningssamling, som numer ingår i
Transportsstyrelsens författningssamling.
ÄF
Ägarföreträdare
ÄFR
Ägarföreträdare representant
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
3.
Grundtillsyn
3.1
Tillämpningsområde
FAG F 2013
Sidan 19 av 95
FM2015-4226
Grundtillsyn ska utföras på fordon registrerade i militära fordonsregistret.
Fordon som är 30 år eller äldre veteranfordon och som är redovisade som uppvisningsförnödenhet,
museifordon eller prydnadsfordon, förutsätts köras i mycket begränsad omfattning och vara hållna i
så gott skick att de undantas från krav på grundtillsyn.
För att få brukas på annat sätt än vid provkörning i samband med reparation eller besiktning, ska
dessa fordon ha godkänts vid kontrollbesiktning/trafiksäkerhetskontroll.
För fordon ingående i internationell verksamhet finns vissa undantag/specialtillämpningar.
3.2
Syfte och omfattning
Syftet med grundtillsyn är att bestämma status och funktion hos ett fordon, resultatet används som
underlag för reparation av upptäckta brister som kan påverka trafiksäkerheten, miljökrav, beslutad
funktionsgrad eller ge upphov till kostsamma följdskador.
Omfattningen av grundtillsyn framgår i materielvårdsschema för respektive fordonstyp.
För att utföra grundtillsyn på vissa fordon krävs ibland flera olika materielvårdsscheman.
På materiel som saknar schema ska reparationshandbok 4, teknisk order eller annan publikation,
utgiven av fordonstillverkaren användas.
Utöver fordonets materielvårdsschema kan utrustning finnas som inte omnämns i dessa
materielvårdsscheman, men som ska beaktas t.ex. sambandsinstallation eller kraftförsörjning.
Även denna materiel skall kontrolleras. Att tex elsäkerhetskontroll av motorvärmare eller monterad
laddare utförs säkerhetsställs av militär besiktningsman.
Det viktigaste delmomentet i grundtillsynen är kravet på årlig kontrollbesiktning.
Omfattas inte fordonet av periodisk återkommande kontrollbesiktning ska en
trafiksäkerhetskontroll genomföras.
Trafikvärdighetskontroll vid militär kontrollstation motsvarar kontrollbesiktning utförd av
ackrediterat besiktningsorgan och enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
För vissa fordon krävs även ADR-besiktning (se kap 9).
Genom att grundtillsyn genomförs med jämna intervaller från inköp till avveckling kan service,
slitage samt övriga kostnadsåtgärder omhändertas och planeras på för verksamheten bästa möjliga
sätt, vilket bidrar till bästa möjliga nyttjande av tillförda medel.
FM fordon är dessutom att betrakta som en arbetsutrustning och därmed bidrar grundtillsyn till att
även arbetsgivaransvaret för detta (AFS 2006:4) omhändertas.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 20 av 95
FM2015-4226
Vårdsystem FM och materielvårdsschema grundtillsyn publiceras på Internet (www.mvif.se) och
på FM intranät. Utskrifter görs vid behov direkt från hemsidan.
GRUNDTILLSYN
Kontrollbesiktning
eller
Personbil
Lastbil
Buss
Motorcykel
Släpfordon
Motorredskap klass I
Trafiksäkerhetskontroll
Stridsfordon
Terrängfordon
Efterfordon
Motorredskap klass II
Statusbedömning inkl TO
Alla typer av fordon
Övriga besiktningar
och kontroller
Smörjning, oljebyten och
service
Lyft- och bärgningsdon
ADR
Tryckkärl
Sambandsutrustning
Enligt
smörjschema
Schematisk omfattning av grundtillsyn
3.3
Tillsynsintervaller
Grundtillsyn på fordon som är tillverkat för särskilt militärt ändamål och som i MIFOR är
registrerat som stridsfordon ska utföras senast 12 månader efter att fordonet första gången togs i
bruk och därefter årligen med högst 14 månaders mellanrum.
Fordon som korttidsförvaras är att betrakta som varande i bruk och skall genomgå grundtillsyn
inom föreskriven tid. Detta beskrivs i kapitel 6.
Grundtillsyn på övriga fordon ska utföras senast 12 månader efter att fordonet första gången togs i
bruk och därefter enligt slutsiffran i registreringsnumret.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 21 av 95
FM2015-4226
Saknas uppgift, om när ett fordon första gången togs i bruk, ska fordonet anses ha tagits i bruk den
dag det godkändes vid registreringsbesiktning.
Bestämmelser om kontrollbesiktning och inställelseperiod regleras i fordonsförordningen (SFS
2009:211). Dock gäller inte fordonsförordningen för fordon som är tillverkat för särskilt militärt
ändamål.
C SÄKINSP eller av denne utsedd får besluta att fordon får inställas för grundtillsyn eller andra
obligatoriska årliga kontroller på annan tid, men i sådant fall får inte mer än 14 månader förflyta
sedan föregående besiktning.
Rutiner för ansökan om undantag från slutsiffermetoden beskrivs i kapitel 3.9.
För ADR-fordon finns särskilda bestämmelser i kapitel 9.
Inställelseterminen omfattar fem månader och metoden framgår av nedanstående tabell.
Slutsiffra i reg nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Inställelsemånads- och terminsmånadsnummer
11
12
1
2
3
12
1
2
5
6
7
8
9
10
1
2
3
6
7
8
9
10
11
2
3
4
7
8
9
10
11
12
3
4
5
8
9
10
11
12
1
4
5
6
9
10
11
12
1
2
Den tid fordonet varit förrådsställt enligt MVSCHF räknas inte in i grundtillsynsintervallet.
Fordon som varit förrådsställt längre tid än 14 månader ska trafikvärdighetskontrolleras senast 45
dagar efter att de har tagits i bruk.
Åtgärder för att säkerställa trafikvärdigheten vid utlämning efter långtidsförvaring, regleras i
MVSCHF.
Om tiden mellan grundtillsyn och förrådsställning är mer än 3 månader, krävs
trafikvärdighetskontroll innan fordonet tas i bruk.
Fordon som tagits ur bruk eller garagerats i mobiliseringsförråd utan att MVSCHF-åtgärder är
vidtagna, räknas som varande i bruk och ska genomgå grundtillsyn inom föreskriven tid för att
undvika automatiskt körförbud.
För fordon som är tilldelade registerförband och har genomfört grundtillsyn inom ordinarie period,
kan intervallen för inställelsetid förändras efter särskilt beslut av Försvarsmaktens Högkvarter
(HKV) enligt FM ArbO.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 22 av 95
FM2015-4226
Översikt över löpande kontroller av fordon i bruk
Grundtillsyn
Delmoment
Kontrollbesiktning
Intervall
Innebär
1 år *
Kontrollbesiktning
enligt civila normer
Efterkontroll
Kontrollbesiktning
Senast 1 mån efter
föreläggande om
ny besiktning. ***
Trafiksäkerhetskontroll
1 år */**
Får begränsas till
kontroll av de punkter
som medfört krav på ny
besiktning.
Kontroll av
trafikvärdigheten
enligt FAG F kap 6
Efterkontroll
Trafiksäkerhetskontroll
Senast 1 mån efter
föreläggande om
ny besiktning. ***
Övriga kontroller
och besiktningar
1 år
(andra intervaller
finns, se kap 8)
Övriga åtgärder
Får begränsas till
kontroll av de punkter
som medfört krav på ny
besiktning.
Lyft- och bärgningsdon
Grävmaskiner,
Mobilkranar
Gäller för
Utförs av
Huvudsakligen
personbilar, lastbilar,
bussar, släp, MC.
Fordon som
underkänts vid
kontrollbesiktning.
Militär besiktningsman
eller ackrediterat
besiktningsorgan
Militär besiktningsman
eller ackrediterat
besiktningsorgan
Huvudsakligen
stridsfordon,
hjulgående
entreprenadmaskiner
efterfordon och
släpfordon.
Fordon som
underkänts vid
trafiksäkerhetskontroll.
Enligt kap. 8
Besiktning av lyftoch bärgningsdon
Militär besiktningsman
ADR-fordon
Enligt kap. 9
Besiktning av ADRfordon
Tryckkärl
Enligt kap. 10
Besiktning av
tryckkärl
Elsäkerhetskontroll
Enligt MVSCH G
Konditions-/statusbedömning.
Fordon som tillhör
Försvarsmakten
(se 3.5.1)
Bedömning av
funktionsnivå.
Kontroll av
sambandsutrustning
Militär besiktningsman
Militär besiktningsman
Personal med god
kunskap om materielen
Smörjning (service)
*/ Fordon är i bruk så länge de inte är förrådsställda enligt MVSCHF. Om fordonet inte används under en tid inträder automatiskt
körförbud om tillsynsintervallen överskrids.
**/ För fordon registrerade som stridsfordon finns speciella regler då fordonet är förvarat, men inte är förrådsställt enligt MVIF.
Se kapitel 6.
***/ Efterkontroll kan genomföras upp till två månader efter underkännande, men automatiskt körförbud inträder en månad efter det
datum föreläggandet utfärdats.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
3.4
FAG F 2013
Sidan 23 av 95
FM2015-4226
Genomförande
Chef för organisationsenhet, eller den han eller hon bestämmer, ansvarar för att de fordon och den
materielen som är i bruk vid enheten inställs till grundtillsyn och kontroller inom föreskriven tid.
Vid en internationell militär insats ansvarar kontingentschefen för att uppgiften enligt första stycket
genomförs.
Om grundtillsyn eller kontroller inte utförs inom föreskriven tid inträder körförbud eller
användningsförbud.
(FIB 2013:4).
Fordonet får dock köras kortaste sträcka till och från närmaste besiktning, verkstad eller
mobiliseringsförråd samt provköras i omedelbart samband med besiktningen och/eller reparationen.
Körningen ska vid kontroll styrkas med att tid finns bokad vid kontrollstation eller verkstad.
I nära anslutning, dock max 30 dagar före grundtillsynen ska särskild tillsyn utföras av brukaren.
Gjorda iakttagelser bör åtgärdas så långt det är möjligt. Kvarstående fel noteras på blanketten
”Felrapport” i fordonets kontrollbok.
Samtliga delmoment i grundtillsynen behöver inte genomföras samtidigt, dock ska gällande regler
vad avser trafiksäkerhetskontroll och besiktning av lyftanordningar följas.
Brukare
Utför tillsyn enligt Vård FM
Beställer GT vid FUS
Utan anmärkning
Körbart fordon
på avtalad tid
Kontrollstation
Efterkontroll
Efterkontroll
Kompletterande vård
T.ex. brukare,
truppreparation
Bedömning 1 och 2
Fordon + protokoll
Grundtillsyn (GT)
Underkänt
Fordon + protokoll
Verkstad
Bereder och reparerar
Beställning
efterkontroll
Beställning, avtalar
tid för reparation
FUS
Beslut om reparation samt
vem som ska reparera
Reparationskö
Bedömning 1, 2 eller 3
Fordon
Principiellt flödesschema för genomförande av grundtillsyn. Lokala avvikelser kan förekomma.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
3.5
FAG F 2013
Sidan 24 av 95
FM2015-4226
Bedömningsgrunder
Bedömning av trafikvärdigheten sker enligt kapitel 5.5.
Vid bedömning av fel enligt grundtillsynsschema och som inte påverkar trafikvärdigheten, ska
hänsyn tas till materielens status.
Följande nivåer tillämpas:
B = Bör åtgärdas
Större risk än normalt för försämring av funktion eller skick. Funktionsbortfall eller förslitning av
för säkerheten mindre viktiga funktioner.
AF =Användningsförbud/Åtgärd krävs
Oacceptabel försämring av funktion eller skick, felyttring som kan medföra dyra följdskador,
funktionsbortfall eller förslitning av för säkerheten viktiga funktioner.
Användningsförbud markeras i besiktningsprotokollet och med Kontrollapp röd M7605-110540
(Se sid 23), som fästs väl synlig vid förarplatsen.
Bedömning B eller AF som inte är att hänföra till lyftdonsbesiktning noteras i lokal databas (VD
LIV, LIFT motsv).
Körförbudsmärke M7605-110040-8
M7605-110040-8 Framsida
M7605-110040-8 Baksida
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Kontrollapp röd M7605-110540
FAG F 2013
Sidan 25 av 95
FM2015-4226
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 26 av 95
FM2015-4226
3.5.1 Statusbedömning görs enligt funktionsnivåtabell nedan
Generella funktionsnivåer
Funktionsnivåer som anges nedan refererar till HKV skrivelse 2014-12-19, FM2014-10760:1*,
”Anvisningar Teknisk Tjänst 2015”. Oavsett vilken funktionsnivå som materielen innehar skall
alltid materielen omhändertas på ett sätt som minskar sannolikheten för miljöskada. Hänsyn skall
tas till miljöhandbok och lokala bestämmelser.
Funktionsnivåer för FM materiel
Nivå
Klartext
A
Status
Åtgärd i förråd
Teknisk order
Kvarvarande fel
Anteckning
B
Klartext
Status
Åtgärd i förråd
Teknisk order
Kvarvarande fel
Anteckning
Direkt användbar för insats.
Inga restriktioner för nyttjande.
Alla system/delsystem fungerar och uppfyller
ställda prestanda- och säkerhetskrav.
Alla tillbehör finns och fungerar.
Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs.
Fel upptäckta vid kontroller i förråd åtgärdas.
TO genomföres snarast eller i samband med GT,
även på förrådsställd materiel.
Brister i finish och miljö m.m. som ej påverkar
systemsäkerheten och/eller systemfunktionen
accepteras. GT genomförs.
Direkt användbar för förbandsutbildning.
Efter komplettering av brister och åtgärdande av
kvarvarande fel användbar för insats under
begränsad tid.
Vissa restriktioner för nyttjande kan finnas.
Vissa system/delsystem får vara ur funktion.
Mindre tillbehörsbrister accepteras.
Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs.
Fel upptäckta vid kontroller i förråd åtgärdas så
att kvarvarande fel kan åtgärdas inom tre
arbetsdagar.
Fel som är säkerhets- eller miljöpåverkande
åtgärdas.
TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.
Viktiga system (eld, rörelse, samband) fungerar.
Delsystem som ej är säkerhetspåverkande kan
vara ur funktion.
GT genomförs. Kända fel dokumenteras.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
C
Klartext
Status
Åtgärd i förråd
Teknisk order
Kvarvarande fel
Anteckning
D
Klartext
Status
Åtgärd i förråd
Teknisk order
E
Kvarvarande fel
Anteckning
Klartext
Status
Åtgärd i förråd
Teknisk order
Kvarvarande fel
Anteckning
FAG F 2013
Sidan 27 av 95
FM2015-4226
Användbar för utbildning först efter underhållsinsats. Restriktioner för nyttjande kan finnas.
Viktiga system/delsystem kan vara ur funktion.
Viktiga tillbehör kan vara ur funktion/saknas.
Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs.
Fel upptäckta vid kontroller i förråd åtgärdas
endast om de är säkerhets- eller
miljöpåverkande (ex olje- eller drivmedelsläckage).
TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.
GT genomförs. Kända fel dokumenteras.
Användbar först efter omfattande underhållsinsats. Restriktioner för nyttjande kan finnas.
Viktiga system/delsystem får vara ur funktion.
Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
Åtgärder för skydd av miljön genomförs.
TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.
GT genomförs. Kända fel dokumenteras.
Materielen avses ej nyttjas.
Viktiga system/delsystem får vara ur funktion.
Inga krav på förrådsmiljö.
Åtgärder för skydd av miljön genomförs.
TO genomförs ej.
Behöver ej åtgärdas.
Felkoncentrering får genomföras.
System som påverkar säkerheten vid hantering
och transport åtgärdas.
GT genomförs ej. Kända fel dokumenteras.
Kvarvarande drifttid
Minst 90 % drifttid kvar i slitdelar och i gångtidsbegränsade
1
system/apparater/komponenter.
2
Minst 50 % drifttid kvar.
3
Mindre än 50 % kvarvarande drifttid accepteras.
Tabell för statusbedömning/funktionsnivåer. (HKV 2012-12-19 skrivelse 14 600:51805 Bilaga 1*)
*Obs! Kontrollera alltid så att senaste uppdaterade skrivelse / order används!
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
3.6
FAG F 2013
Sidan 28 av 95
FM2015-4226
Dokumentation
3.6.1
Protokoll (se även 5.6.2)
Aktuella protokoll finns att finna på Emilia Trafikvärdighet och FMV extern Fordonsbesiktning.
Besiktningsprotokoll fordon M7102-259180 (Se Bilaga 13-4)
används för dokumentation av Trafikvärdighetskontroller på fordon.
Exempel på ifyllt besiktningsprotokoll fordon
Ex 1 Till redovisande brukare
Ex 2 Sätts i fordonets kontrollbok
Ex 3 Arkiveras vid den kontrollstation som utfört besiktningen och sparas i två (2) år
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 29 av 95
FM2015-4226
Blanketten kan även användas för dokumentation av grundtillsyn (återkommande besiktning) av
lyftdon som är att betrakta som fast monterat på fordonet.
Uppgift om tredjepartskontroll ska alltid fyllas i (även om det genomförts förra året).
Besiktningsprotokoll Lyft- & Bärgningsdon M7102-259220 (se Bilaga 13-5)
Exempel på ifyllt besiktningsprotokoll Lyft- & bärgningsdon
Ex 1 Till redovisande brukare
Ex 2 Sätts i fordonets kontrollbok
Ex 3 Arkiveras vid den kontrollstation som utfört besiktningen och sparas i två (2) år
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Protokoll registreringsbesiktning fordon (se Bilaga 13-7)
används för dokumentation av Registreringsbesiktning på fordon
Exempel på ifyllt protokoll registreringsbesiktning
Ex 1 Arkiveras på FMV
Ex 2 Lämnas till beställare
Ev digital kopia arkiveras på FMV
Sidan 30 av 95
FM2015-4226
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 31 av 95
FM2015-4226
Bevakningskort
Genomförd tillsyn/ kontroll/ besiktning redovisas i kontrollboken på bevakningskort enligt nedan,
Smörjning, oljebyten och service i samband med grundtillsynen redovisas på bevakningskortet.
Särskild notering sker i bevakningskort om 4-årsåtgärderna genomförts.
Exempel på ifyllt bevakningskort
M7102-462200 Registerdel
3.6.2
M7102-462210 Uppföljningsdel
Rapportering IT system
Rapportering av status och resultat från GT ska förutom skriftlig dokumentation enligt kapitel 3.6.1
ske i Lift eller stödsystem som kommunicerar med Lift, t.ex. VDLIV.
Obs! Används digitalt besiktningsprotokoll skall en digital kopia sparas i därför avsedd gemensam
mapp.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 32 av 95
FM2015-4226
3.6.3 Kontrollmärken (Exempel och färger)
M7605-11250(0/1)
M7605-11247(0/1)
M7605-11249(0/1)
M7605-11249(0/1)
M7605-11929(0/1)
M7605-11929(0/1)
M7605-11930(0/1)
M7605-11929(0/1)
Aktuell månad för nästa kontroll markeras.
Följande färger och årtal gäller för kontrollmärken (enligt SJÖFS 1994:4)
Blå
2011
2017
2023
Gul
2012
2018
2024
Röd
2013
2019
2025
Svart
2014
2020
2026
Grön
2015
2021
2027
Brun
2016
2022
2028
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 33 av 95
FM2015-4226
3.6.4 Förrådsbeteckningar på kontrollmärken
Obs! Beställning av Kontrollmärken kan normalt göras ifrån oktober månad året innan till juni
månad året efter aktuellt kontrollår.
Märke ”Nästa TRAFIKVÄRDIGHETSKONTROLL utförs”, med klister på baksidan.
M7605-112470, för jämna år (används för tex MC)
M7605-112471, för ojämna år (används för tex MC)
Märke ”Nästa TRAFIKVÄRDIGHETSKONTROLL utförs”, med klister på framsidan.
M7605-112500, för jämna år (används för tex personbil)
M7605-112501, för ojämna år (används för tex personbil)
Märke ”Nästa LYFT- & BG- DONSBESIKTNING utförs”, med klister på baksidan.
M7605-112490, för jämna år (används för tex Bgbv)
M7605-112491, för ojämna år (används för tex Bgbv)
Märke ”Nästa LYFT- & BG- DONSBESIKTNING utförs”, med klister på framsidan.
M7605-112480, för jämna år (används för tex fordonsmonterat lyftdon)
M7605-112481, för ojämna år (används för tex fordonsmonterat lyftdon)
Märke ”Nästa GRUNDTILLSYN senast”, med klister på baksidan.
M7605-119290, för jämna år (används tex för lös lastbärare)
M7605-119291, för ojämna år (används tex för lös lastbärare)
Märke ”Nästa EGENKONTROLL (CSC) senast”, med klister på baksidan.
M7605-119300, för jämna år (används tex för sjöklassad container)
M7605-119301, för ojämna år (används tex för sjöklassad container)
3.7
Internationell verksamhet
3.7.1
Allmänt
Internationell verksamhet präglas ofta av oregelbundenhet, korta planeringsförutsättningar samt
stor variation av styrkans organisation och uppgift. Detta sammantaget gör att särskilda regler
måste tillämpas i vissa fall.
Varje insats har sina förutsättningar för tillämpning av FAG F. Detta får dock aldrig äventyra
trafikvärdigheten genom avkall på krav om löpande årlig kontroll.
För närvarande kan tre olika typer av missioner identifieras, dessa beskrivs enligt nedan:
1. Svensk materiel i förband där svensk besiktningspersonal ingår.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 34 av 95
FM2015-4226
2. Svensk materiel ingående i internationella förband med enbart utländsk teknisk personal.
3. Svensk materiel i förband där svensk besiktningspersonal inte ingår.
3.7.2
Tillsynsintervaller
Vad som sägs i kapitel 3.3 avseende inställelsetid gäller även för fordon som ingår i utlandsstyrkan.
Respektive taktiska stab får besluta om undantag från slutsiffermetoden, dock får inte mer än 14
månader förflyta sedan föregående besiktning.
Handläggning av registreringsbevis ska ske enligt kapitel 3.9.
Fordon som brukas av svensk personal men ägs av annan organisation, t.ex. FN, ska genomgå
löpande kontroll enligt ägarorganisationens direktiv.
Fordon som är i bruk och avses användas utomlands, bör ha genomgått grundtillsyn med godkänt
resultat inom de tre närmaste månaderna före insats.
För fordon som förrådsställts enligt MVSCHF inom tre månader efter godkänd grundtillsyn
tillämpas vad som anges i kapitel 3.3 d.v.s. att trafikvärdighetskontroll utförs inom 45 dagar efter
att fordonet tagits i bruk. Dock bör högst tre månader ha gått mellan det att fordonet togs i bruk och
tills insats sker.
Erfarenhet från grundtillsyn på fordon som tillhör FM internationella verksamhet och används
utanför Sveriges gränser visar att problem kan uppstå vad gäller att genomföra ombesiktning inom
30 dagar. Orsak till detta kan bero på tillgänglighet av reservmateriel, besiktningspersonal och
underhållstransporternas tidsintervall.
C SÄKINSP eller av denne utsedd kan besluta att fordon enligt ovan och som underkänts vid
grundtillsyn, får inställas för efterkontroll senast tre (3) månader efter genomförd grundtillsyn
varvid följande gäller:
•
Efter åtgärdande av upptäckta fel ska genomförda reparationer kontrolleras av lägst
reparationsgruppchef, detta fråntar inte förbandet/organisationsenheten ansvaret att
snarast möjligt genomföra ombesiktning, utförd av certifierad och förordnad personal
Uppfylls inte ovanstående inträder automatiskt körförbud.
Vid återkomst till Sverige inträder automatiskt körförbud, om mer än 14 månader förflutit sedan
föregående grundtillsyn.
Fordonet får dock köras till av Tek/Mak/Msk anvisad verkstad/kontrollstation.
3.7.3
Behörighet
Utöver vad som anges i FAG F avseende behörighet att utföra grundtillsyn och dess olika
delmoment gäller:
•
För insats typ 1 och 3 enligt kapitel 3.7.1 kan teknisk officer med fordonsinriktning eller
besiktningsman från civilt besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (SFS 2002:574) om
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 35 av 95
FM2015-4226
vissa besiktningsorgan inom fordonsområdet, som före insats genomgått särskild
kontrollantutbildning vid FMTS ges motsvarande behörighet som militär besiktningsman.
Utbildningsplanen ska planeras i samråd mellan arbetsledning, FMTS & HKV SÄKINSP.
•
För insats typ 2 är utländsk teknisk personal behörig, om svenskt regelverk följs (FAG F, GTschema). Den taktiska stab, ATS, MTS eller FTS som leder insats ansvarar för utbildning
och/eller information till berörd utländsk personal.
•
För insats typ 3, kan personal som tillhör geografiskt närstående organisation enl. insats typ 1
anses behörig även för denna materiel. Den taktiska stab, ATS, MTS eller FTS som leder
insatsen ansvarar för planering och genomförande.
Ansökan om och utfärdande av besiktningscertifikat sker enligt kapitel 4.
3.7.4
Registreringsskyltar
Fordon som ingår i annan organisation, t.ex. FN, får istället för ordinarie militär registreringsskylt
utrustas med skylt som organisationen tillhandahåller. Ordinarie skylt ska under tiden förvaras på
betryggande sätt enligt svensk kontingentschefs bestämmande.
Fordon i insats får, pga förhöjd riskbild eller motsvarande, istället för ordinarie militär
registreringsskylt utrustas med skylt enligt FM Högkvarters bestämmande. Ordinarie skylt ska
under tiden förvaras på betryggande sätt enligt svensk kontingentschefs bestämmande.
3.7.5
Dokumentation
Enligt kapitel 3.6. Originalet av besiktningsprotokollet förvaras vid FMLOG JSS.
3.8
Verksamhet på öar
3.8.1
Allmänt
Fordon stationerade på öar som saknar fast landförbindelse eller reguljär färjeförbindelse, får
besiktas genom uppsökande verksamhet från närmast lämpliga kontrollstation.
Att fordonen inte färdas i det allmänna vägnätet och trafiken i övrigt är av ringa omfattning, gör att
alternativ kontrollmetod kan utnyttjas för kontrollpunkter där tung eller komplex provutrustning
normalt krävs. Exempel på sådana kontroller är rullbromsprov, opacitets- och fyrgasmätning.
3.8.2
Tillämpningsområde
Alternativ kontrollmetod enligt ovan, kan tillämpas för fordon stationerade på öar där
Försvarsmakten bedriver stadigvarande verksamhet.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
3.9
Undantag från slutsiffermetoden
3.9.1
Allmänt
Sidan 36 av 95
FM2015-4226
Undantag från inställelse till grundtillsyn enligt slutsiffermetoden kan sökas av chef för
organisationsenhet där fordonet brukas eller av denne utsedd.
Ansökan om undantag från slutsiffermetoden görs till HKV SÄKINSP.
(Se ansökningsblankett Bilaga 13-2)
Registreringsbevis finns i LIFT ca en vecka efter registrering i MIFOR. Förbandet ansvarar för att
beviset skrivs ut och förvaras i fordonets kontrollbok. Undantaget gäller som längst i fem (5)
år och skall vara infört i registreringsbevisets fält 71 med text enligt nedan.
Undantag om inställelse för grundtillsyn upphör vid ägarbyte. Fordonet är undantaget från
inställelse för grundtillsyn enligt slutsiffermetoden till och med år ÅÅÅÅ.
Grundtillsyn ska dock ske årligen med högst 14 månaders mellanrum.
Exempel på registreringsbevis
3.9.2
Tillämpningsområde
Fordon på avlägsna platser och som normalt endast används inom begränsad del av militärt område
(tex Sop- blåsmaskiner för landningsbanor) kan med fördel synkroniseras genom att undantag ifrån
slutsiffermetoden söks, så att de årliga kontrollerna görs då det bäst passar verksamheten och på ett
kostnadseffektivt sätt. Även i detta fall kan alternativ kontrollmetod enligt 3.8.1 användas.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
4
Kompetens och behörigheter
4.1
Allmänt
Sidan 37 av 95
FM2015-4226
Försvarsmakten ges genom lagstiftning möjlighet att i egen regi utföra vissa löpande kontroller av
fordon, lyftanordningar och tillbehör som annars ska utföras av ett ackrediterat besiktningsorgan.
Med detta följer att FM utger regler där så krävs och hänvisar till civila regler när dessa ska följas.
Försvarsmaktens förtroende att utföra besiktningar i egen regi får inte äventyras genom felaktigt
utförda eller uteblivna kontroller.
För att säkerhetsställa den militära besiktningsmannens oberoende skall denna organisatoriskt vara
placerad skild från producerande organisation.
Förmågan att genomföra besiktningar och kontroller är beroende av rätt utbildning och rätt tekniskt
underlag.
Detta kapitel anger vilka förkunskaper, utbildningar och behörigheter som krävs för att tilldelas
rättighet att utföra trafikvärdighets- och/eller lyftdonskontroller på Försvarsmaktens materiel.
Anställd vid Försvarsmakten eller Försvarets materielverk får enligt militärtrafikförordningen (SFS
2009:212) förordnas som militär besiktningsman. Förordnas som militär besiktningsman kan endast
den som genomfört godkänd utbildning enligt kapitel 4. Förordnande ska ske enligt kapitel 4.4.1.
Militär besiktningsman som genomgått särskild utbildning enligt kapitel 4 t.ex. lyft- och
bärgningsdon får ges förordnande enligt kapitel 4.4.1.
Militär besiktningsman ska vid kontrollbesiktning jämställas med besiktningstekniker enligt
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för
certifiering av besiktningstekniker (TSFS 2010:90).
Förändringar om militär besiktningsmans status ska omgående rapporteras till HKV SÄKINSP.
Organisationsenhet som genomför periodiskt återkommande kontrollbesiktning/grundtillsyn ska ha
en tekniskt ansvarig, oavsett benämning, som har kompetens och erfarenhet avseende kontroll av
fordon och som har det övergripande ansvaret för att kontrollverksamheten utförs enligt gällande
regelverk. Denne ska vara fast anställd.
Den som är teknisk ansvarig får inte ha ansvar för annan produktion som kan förorsaka jäv.
Enhet som bedriver kontrollverksamhet på flera orter kan utse tekniskt ansvarig på lokal nivå.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
4.2
FAG F 2013
Sidan 38 av 95
FM2015-4226
Kompetens
Person som ska förordnas som militär besiktningsman ska ha praktisk erfarenhet av materielen.
Arbete med besiktning ska utgöra stor del (>25%) av ordinarie arbetsuppgift och ske kontinuerligt.
Försvarsmakten och Försvarets Materielverk genomför olika besiktningar och kontroller, dessa
kräver varierande kompetens.
Grundtillsyn är den vanligaste besiktning som utförs av militär besiktningsman.
Kontroll av lyft- och bärgningsdon får utföras av militär besiktningsman hjulfordon alternativt
stridsfordon med särskild behörighet.
För militär besiktningsman gäller följande grunder:
Befattning
Militär besiktningsman, hjulfordon
Militär besiktningsman, stridsfordon
Militär besiktningsman, lyft- och bärgningsdon
Militär besiktningsman Container och Lösa
Lastbärare
Militär besiktningsman med behörighet för
registreringsbesiktning (besiktningsingenjör)
Kompetens
3-årig gymnasieskola, fordonsprogrammet eller
motsvarande.
3-årig gymnasieskola, fordonsprogrammet eller
motsvarande.
3-årig gymnasieskola, maskin- alternativt
fordonsprogrammet eller motsvarande.
3-årig gymnasieskola, maskin- alternativt
fordonsprogrammet eller motsvarande.
3-årig gymnasieskola, naturvetenskapliga
programmet, teknisk gren eller motsvarande.
Förarbehörighet
•
Militär besiktningsman ska för att få framföra fordon i samband med besiktning, normalt inneha
körkortsbehörighet enligt körkortslagen (SFS 1998:488) *.
•
Grundkrav för framförande av militärt registrerade fordon i tjänsten framgår av SäkI Trafik och
Utbildningsreglemente fordonstjänst *.
•
Regler och villkor för utfärdande av rangerbevis och förarbevis framgår i SäkI Trafik.
*Se även grundkraven för respektive certifikat/behörighet. (se kap 4.3.2)
Vid förnyelse eller vid förändring av körkortsbehörighet, ska alltid kopia av det nya körkortet (båda
sidorna) skickas till förordnande chef och till HKV SÄKINSP (se kap 1.1.).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
4.3
FAG F 2013
Sidan 39 av 95
FM2015-4226
Utbildning och certifiering
Utbildning av militär besiktningsman föreskrivs av HKV SÄKINSP.
Utbildning genomförs av Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) med stöd av tex civil leverantör
och Försvarets materielverk (FMV).
Kursinnehåll och utbildningsplaner sammanställs och uppdateras årligen av FMTS.
4.3.1 Utbildning Militär Besiktningsman
Grundutbildning/certifiering (fd GYL 174 & 190)
Målgruppen är blivande militär besiktningsman.
Behörighetsgrundande utbildning innehållande militärspecifika regler och IT-system.
Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt.
För militär besiktningsman hjulfordon krävs även grundutbildning besiktningstekniker (BT).
Utbildning/certifiering Lyftdon (fd GYL 175)
Målgruppen är militär besiktningsman med blivande behörighet lyftdon.
Behörighetsgrundande utbildning även innehållande militärspecifika regler och IT-system.
Grundutbildning/certifiering Container och lösa lastbärare
Målgruppen är blivande militär besiktningsman container och lösa lastbärare.
Behörighetsgrundande utbildning även innehållande militärspecifika regler och IT-system.
Fortbildning (fd 941715)
Målgruppen är militär besiktningsman. Innehållet är nyheter och fördjupning inom aktuellt område.
För militär besiktningsman hjulfordon, är fortbildning obligatorisk årligen. Två dagars praktik på
annan militär kontrollstation sker i anslutning till övriga delar.
Vidareutbildning/Omcertifiering (fd GYL 173)
Målgrupp är militär besiktningsman och ska genomföras vart fjärde år.
I kursen ingår repetitionsutbildning för militär besiktningsman. Två dagars praktik på civil
besiktningsstation sker i anslutning till teoridelen.
Övriga kurser
Kurser riktade till militär besiktningsman, för ett visst objekt/fordon kan tas fram vid behov.
Ansvarig och sammanhållande är FMTS med stöd av bla FMV.
Liftkurs Teknisk tjänst (Grunder)
 Beredare (fd A387)
 Beställare (fd A388)
Rapportering
Utbildare och certifieringsorgan ska till HKV SÄKINSP lämna digitala elevlistor vid utbildning av
militär besiktningsman (se 1.1.)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 40 av 95
FM2015-4226
4.3.2 Certifiering militär besiktningsman
Certifikat med
behörighet
Militär
besiktningsman
hjulfordon
Grundläggande krav
Militär
besiktningsman
Lyft och
bärgningsdon
Behörighet
som ingår
KB, TSK av Pb,
Lb och Släp
<3500 kg
Lätt terrängvagn
Civil
Grundutbildning militär
besiktningsman (fd
GYL174) se 4.3.1
FMTS
Gymnasieskolan, 3-åriga
fordons alternativt
maskinprogram eller
motsvarande
Fordonstekniska system
enligt individuellt behov
Körkortsbehörighet B*
Gymnasieskola, 3-åriga
fordons- alternativt
maskinprogrammet eller
motsvarande.
Grundutbildning
militär besiktningsman
(fd GYL190)
FMTS
Utbildning container och
lösa lastbärare,
Ägarföreträdare och
praktikkurs
FMTS
CSC
Militär besiktningsman
hjulfordon alternativt
stridsfordon
Lyftdon, (fd GYL175)
FMTS
Lyftanordningar
och lyftredskap,
Se FAG F kap. 8
Körkortsbehörighet B*
Militär
besiktningsman
Container och
lösa lastbärare
Utbildare
Besiktningstekniker,
BT-grund. K1 enligt
TSFS 2010:90
Kurslängd ca 30 dagar
(15+15)
Gymnasieskola, 3-åriga
fordonsprogrammet eller
motsvarande.
Fordonstekniska system
enligt individuella behov
Militär
besiktningsman
stridsfordon
Utbildning (se 4.3.1)
Kranutbildning
Anmärkning
Avser fordon med en
totalvikt av högst 3,5
ton, dock inte buss,
terrängskoter,
motorcykel och moped
klass I.
Krav för
omcertifiering
Se 4.3.1
Oförstörande Provning
(OFP) Grundkurs
Objekt med riktad
utbildning
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Truckförarutbildning
Oförstörande provning
(OFP) Penetrant (PT)
och Magnetpulver (MT)
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
* För tunga släpfordon krävs körkortsbehörighet E (BE, CE resp DE). ¤ Mil Bm Besiktning av Lyft- och bärgningsdon krävs separat utbildning (fd GYL175).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 41 av 95
FM2015-4226
4.3.3 Behörighet militär besiktningsman hjulfordon (utökad behörighet)
Behörighet
Motorcykel
Tunga fordon
Buss
Bandvagn
Pansarterrängbil
203
Pansarterrängbil
360
Motorredskap
t.ex. truck
Traktorer inkl.
Grävmaskin och
Hjullastare
Registreringsbesiktning
Grundläggande krav
Militär besiktningsman,
hjulfordon
Körkortsbehörighet A
Militär besiktningsman,
hjulfordon
Arbetat minst ett år som
militär besiktningsman
eller motsvarande.
Körkortsbehörighet C*
Behörighet Tunga fordon
Körkortsbehörighet D*
Behörighet Tunga fordon
Behörighet Tunga fordon
Utbildning
Utbildare
BT-MC, KMC
enligt TSFS 2010:90
Civil
BT Tunga fordon. K2
enligt TSFS 2010:90
Civil
K Buss enligt
TSFS 2010:90
Besiktningskurs
bandvagn
BM – kurs (fd GLL005)
Civil
Behörighet
som ingår
KB och TSK av
mc, moped och
terrängskoter.
KB, TSK av Pb,
Lb och släp
>3500 kg
lyftplattform ¤
tung
terrängvagn.
KB, TSK av
buss
Anmärkning
Avser även tillhörande
släpfordon mm.
Se 4.3.1
Avser fordon med en
totalvikt över 3,5 ton,
dock inte buss.
Se 4.3.1
Avser buss oavsett
totalvikt
Se 4.3.1
FMTS
FMTS
Behörighet Tunga fordon
Teknisk kurs Patgb 360
Behörighet Tunga fordon
Lyft- och bärgningsdon
(fd GYL 175)
Besiktningskurs Patgb
360
Besiktningskurs
Motorredskap, Traktorer
inkl. Grävmaskin och
Hjullastare. K3 enligt
TSFS 2010:90
FMTS
FMTS
(Civil)
Militär besiktningsman
hjulfordon eller
motsvarande kompetens.
Förkunskapskrav enligt
TSFS 2010:90.
enligt TSFS 2010:90
Civil
Krav för
omcertifiering
Se 4.3.1
Patgb 180-202
Se 4.3.1
Mil Bm Hjulfordon
Se 4.3.1
Motorredskap/
traktor
Grävmaskin,
Hjullastare,
Truck
Truckförarutbildning
Se 4.3.1
enligt TSFS
2010:90
Se 4.3.1
Se 4.3.1
Årlig fortbildning
* För tunga släpfordon krävs körkortsbehörighet E (BE, CE resp DE). ¤ Mil Bm Besiktning av Lyft- och bärgningsdon krävs separat utbildning (fd GYL175).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 42 av 95
FM2015-4226
4.3.4 Behörighet militär besiktningsman stridsfordon (utökad behörighet)
Behörighet
Grundläggande krav
Utbildning
Utbildare
Strf 90
Militär besiktningsman
stridsfordon
Bgbv 90
Militär besiktningsman
Stridsfordon
Lyft- och bärgningsdon
(fd GYL 175)
Strv 121/122
chassi
Militär besiktningsman
stridsfordon
Strv 121/122
torn
Militär besiktningsman
stridsfordon
Bgbv 120
Militär besiktningsman
Stridsfordon
Lyft- och bärgningsdon
(fd GYL 175)
FMTS
Objektspecifik
systemkurs
(fd LEO704 torn
LEOA7N chassi)
därefter
BM-kurs (fd LEOW8Z)
FMTS
Objektspecifik
systemkurs (fd GYL
051)
därefter
BM – kurs (fd GYL 050)
FMTS
Objektspecifik
systemkurs LEXW1Z
därefter
BM - kurs (fd GYL 083),
chassi
Objektspecifik
FMTS
systemkurs (fd GYL 082)
därefter
BM-kurs LEO3RS, torn
Objektspecifik
FMTS
systemkurs KD3A06
Därefter ny BM - kurs
Bgbv120
IngBv 120
Militär besiktningsman
Stridsfordon
Lyft- och bärgningsdon
(fd GYL 175)
Objektspecifik
systemkurs KD3A06
Därefter ny BM - kurs
Ingbv120
FMTS
Behörighet
som ingår
Strf 90 med
varianter
Anmärkning
Dock inte Bgbv 90
Bgbv 90
Krav för
omcertifiering
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Strv 121/122
chassi
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Strv 121/122 torn
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
Bgbv 120
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
IngBv120
Se 4.3.1
Återkommande
fortbildning
* För tunga släpfordon krävs körkortsbehörighet E (BE, CE resp DE). ¤ För besiktning av Lyft- eller bärgningsdon krävs ”GYL175”.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 43 av 95
FM2015-4226
4.3.5 Behörighet militär besiktningsman
Behörighet
Grundläggande krav
Utbildning
Utbildare
Lyft och
bärgningsdon
Militär besiktningsman
hjulfordon alternativt
stridsfordon
Lyftdon, (fd GYL175)
FMTS
Oförstörande provning
(OFP) Penetrant (PT)
och Magnetpulver (MT)
FMTS
Kranutbildning
Begränsad
registreringsbesiktning (B2)
Militär besiktningsman
hjulfordon
Utbildning regelverk,
hantering och
dokumentering
FMTS
ADR
Militär besiktningsman
hjulfordon med behörighet
registreringsbesiktning
Militär besiktningsman
hjulfordon
ADR-S certifikat
Militär Besiktningsman
med behörighet Lyftdon,
(fd GYL175)
Enligt MSBFS 2011:4
FMTS
(Civil)
Teknisk årlig kontroll
ADR
FMTS
Objektsspecifik kurs
Kb 5/6
FMTS
ADR-Å
Krigsbro
Behörighet
som ingår
Lyftanordningar
och lyftredskap,
Se FAG F kap. 8
Anmärkning
Truckförarutbildning
Se 4.3.1
Draganordning
mc,
terrängskoter,
personbil och
lastbil totalvikt <
3500 kg
ADR-Å
Se 4.3.1
Återkommande årlig
ADR-besiktning
Kb 5/6
Krav för
omcertifiering
Se 4.3.1
Se 4.3.1
Se 4.3.1
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
4.4
Förordnande och behörighet militär besiktningsman
4.4.1
Förordnande
Sidan 44 av 95
FM2015-4226
Anställd i Försvarsmakten eller Försvarets materielverk som har genomgått föreskrivna utbildningar
till militär besiktningsman, har lämplighet för besiktningsarbete samt tilldelats besiktningscertifikat
och behörighetsbevis får förordnas som militär besiktningsman.
Chef för organisationsenhet som genomför grundtillsyn eller av denne utsedd ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
säkerställa att fastställda krav är uppfyllda
bedöma lämplighet för uppgiften
årligen förordna militär besiktningsman inom egen organisation
tilldela förordnad militär besiktningsman beslut om förordnandet
besluta om återkallande av förordnandet
regelbundet kontrollera att militär besiktningsman innehar för uppgiften giltigt körkort
föra register över förordnade militära besiktningsmän inom egen organisation
meddela HKV SÄKINSP vid förordnande/avförordnande av militär besiktningsman
Kopia på förordnande/avförordnande för militär besiktningsman ska sändas i digitalt utförande
till HKV SÄKINSP.
Chef som förordnar militär besiktningsman kan återkalla förordnande om innehavaren inte uppfyller
fastställda krav, övergår till andra arbetsuppgifter eller visat sig olämplig som militär besiktningsman.
Arbete med besiktning ska utgöra en del av ordinarie arbetsuppgift.
Vid längre uppehåll i besiktningsarbetet än 6 månader ska förordnandet omprövas av förordnande
chef i samråd med HKV SÄKINSP.
4.4.2
Besiktningscertifikat
Vid organisationsenhet som genomför trafikvärdighets- och/eller lyftdonskontroll på
Försvarsmaktens materiel, ska finnas en utsedd person som är ansvarig för handläggning av
besiktningscertifikat.
HKV SÄKINSP har uppdrag att föra register över besiktningscertifikat och behörighetsbevis.
För förnyelse av besiktningscertifikat krävs föreskriven omcertifiering enligt kapitel 4.3.1.
Ansökan om besiktningscertifikat sker hos HKV SÄKINSP, kopior på utbildningsbevis och kopia på
giltigt civilt körkort (båda sidor) ska bifogas. Om sökande innehar militärt förarbevis eller rangerbevis
ska även kopia på dessa bifogas.
Ansökan om besiktningscertifikat görs på blankett B 13.1 (länk till ansökningsblankett B 13.1)
Beslut om utfärdande av besiktningscertifikat sänds av HKV SÄKINSP till chef för sökande
organisationsenhet, som del i underlag för förordnande och för vidare distribution till den enskilde.
Besiktningscertifikat utfärdas med en giltighetstid på 4 år, dock kan i särskilda fall annan giltighetstid
förekomma. Slutdatum sätts till sista juni / dec aktuellt omcertifieringsår.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 45 av 95
FM2015-4226
Vid ansökan om förnyelse eller förändring i besiktningscertifikat ska alltid kopia av körkort (båda
sidorna) och kopior på kursintyg sedan senaste ansökan bifogas.
C SÄKINSP eller av denne utsedd kan när särskilda skäl föreligger besluta om dispens ifrån ovan
krav (4.4.1 och 4.4.2). Dispensen skall vara begränsad (i tid alternativt i annan omfattning).
4.4.3
Behörighetsbevis
Dokumenterad kompetens för respektive fordonsslag/materiel ger underlag för utfärdande av
behörighetsbevis. Behörighetsbevis kan ingå som en del i besiktningscertifikat.
Förordnad militär besiktningsman är behörig att utföra trafikvärdighets- och lyftdonskontroller
på Försvarsmaktens materiel. Behörigheter framgår av behörighetsbeviset.
Fordonstyp som inte finns angiven i behörighetslistan kan ingå i annan kategori, klassificering enligt
registreringsbevis avgör. Vid nya fordonstyper tas kursplan fram av FMTS i samarbete med bla FMV.
Veteranfordon får besiktas av militär besiktningsman med behörighet likvärdig fordonstypen som ska
besiktas.
Besiktningsbehörigheter för militär besiktningsman *
ADR / ADR-Å
Bandvagn
Bgbv 90 *
Bgbv 120 *
Bil/släp totalvikt högst 3,5 ton
Bil/släp totalvikt över 3,5 ton
Buss
Container och Lösa Lastbärare
Flaklyftbord *
Fordonskran > 12 tm *
*/ Se kapitel 8.
4.4.4
Grävmaskin *
Hjullastare *
IngBv 120 *
KB 5/6 *
Lyft- och bärgningsdon *
Lätt terrängvagn
Motorcykel
Motorredskap/Traktor
Pansarterrängbil 180-203
Pbv 302
Registreringsbesiktning
Registreringsbesiktning begränsad
Strf 90
Strv 121/122 chassi
Strv 121/122 torn
Terrängskoter
Tung terrängvagn
Pansarterrängbil 360
Återkallande av besiktningscertifikat
Beslut om återkallande av besiktningscertifikat sker av C SÄKINSP om ställda krav inte uppfylls.
Samråd kan ske med chef som förordnat militär besiktningsman.
Om besiktningscertifikat återkallats ska förordnande som militär besiktningsman upphöra att gälla.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
4.5
FAG F 2013
Sidan 46 av 95
FM2015-4226
Ansvar och befogenheter
Med behörighet följer ansvar och befogenheter.
Periodisk återkommande kontrollbesiktning av fordon och återkommande besiktning av lyftdon är att
betrakta som myndighetsutövning. Nämnda besiktningar ingår som viktiga delmoment i grundtillsyn.
Den som genomför besiktningen ansvarar för att detta sker enligt gällande regler samt att resultatet
dokumenteras och bedöms enligt föreskrivna krav.
Militär besiktningsman får inte besikta egen reparation, dock kan enklare åtgärd som t.ex. byte av
glödlampa godtas.
4.5.1
Befogenheter
Militär besiktningsman har enligt behörighetsbevis befogenhet att genomföra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
grundtillsyn
kontrollbesiktning och trafiksäkerhetskontroll
föreläggande om registreringsbesiktning
begränsad registreringsbesiktning B2
återkommande ADR-besiktning
bevaka behov av övriga obligatoriska kontroller
montera kontrollmärke
meddela/häva körförbud
meddela/häva användningsförbud
Militär besiktningsman med behörighet för lyft- och bärgningsdon har enligt behörighetsbevis
befogenhet att genomföra (se kap 8):
• återkommande besiktning av lyftdon
• montera kontrollmärke
• meddela/häva användningsförbud
Militär besiktningsman stridsfordon har enligt behörighetsbevis befogenhet att genomföra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
grundtillsyn
trafiksäkerhetskontroll
föreläggande om registreringsbesiktning
begränsad registreringsbesiktning B2
återkommande ADR-besiktning
bevaka behov av övriga obligatoriska kontroller
montera kontrollmärke
meddela/häva körförbud
meddela/häva användningsförbud
FÖRSVARSMAKTEN
FAG F 2013
Sidan 47 av 95
FM2015-4226
HÖGKVARTERET
Militär besiktningsman med behörighet för registreringsbesiktning har enligt behörighetsbevis
befogenhet att genomföra;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
registreringsbesiktning
enskilt godkännande
vägning
ursprungskontroll
föreläggande
upprätta registreringshandlingar
meddela/häva körförbud
meddela/häva användningsförbud
grundkontroll ADR (ADR första)
återkommande ADR-besiktning
Yrkesofficer i teknisk tjänst eller motorofficer (motsv) har befogenhet att:
•
•
meddela användningsförbud
häva eget utfärdat användningsförbud
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
5.
Kontrollbesiktning
5.1
Tillämpningsområde
FAG F 2013
Sidan 48 av 95
FM2015-4226
Fordon som ägs eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt
och är registrerade i militära fordonsregistret som något av nedanstående fordonsslag och är i bruk ska
genomgå kontrollbesiktning. Kontrollbesiktning är ett delmoment i grundtillsyn.
•
•
•
•
•
•
Personbil
Lastbil
o Terrängbil
o Bandvagn
o Pansarterrängbil
Motorredskap klass I
Släpfordon > 30 km/h
Motorcykel
Buss
Fordon som ägs eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt
och inte är registrerade i det militära fordonsregistret (MIFOR) ska genomgå kontrollbesiktning vid
Bilprovningen eller annat besiktningsorgan inom föreskriven intervall, enligt civila regler.
5.2
Intervall
Enligt kapitel 3.3.
5.3
Genomförande
Kontrollbesiktning ska utföras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och enligt kompletterande
anvisningar i Bilprovningens kontrollbesiktningshandbok som innehåller tekniska krav samt
bedömningsnormer.
5.4
Behörighet
Enligt kapitel 4.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
5.5
FAG F 2013
Sidan 49 av 95
FM2015-4226
Bedömningsgrunder
Efter genomförd kontrollbesiktning ska militär besiktningsman meddela om fordonet godkänts, fått
föreläggande om ny kontroll eller belagts med körförbud.
Militär besiktningsmans bedömning på punkter som berör trafiksäkerhet får inte mildras av
kundrepresentant. Om kunden inte accepterar besiktningsmans ställningstagande bör frågan i första
hand lyftas inom egen organisation till närmaste chef, som dock inte äger rätt att ändra militär
besiktningsmans bedömning.
Om enighet inte kan uppnås, ska prövning av bedömningen göras av Militär Besiktningsingenjör eller
av ackrediterat civilt besiktningsorgan.
Fordon ska vara i samma utförande som när det godkändes vid typ- eller registreringsbesiktning.
Bedömning av trafiksäkerheten sker enligt Transportstyrelsens bestämmelser med tillämpning enligt
följande:
1 = Anmärkning = Åtgärda!
Har fordonet brister som enligt kontrollplan betecknas som enkla (2x) medför detta en anmärkning
Fordonet är då underkänt, men ny kontroll krävs inte.
FM tillämpar bedömning 1 där kontrollplan anger 2x och anmärkningen skall åtgärdas snarast. Är
fordonet i sådant skick att fler än fyra anmärkningar ges ska det underkännas (bedömning 2) och ges
föreläggande om ny kontroll enligt nedanstående.
2 = Föreläggande om ny kontroll
Om anmärkning riktas mot en eller flera brister på fordonet med bedömningen två (2) ska fordonet
underkännas och ges föreläggande om ny kontrollbesiktning.
Reparation ska utföras snarast möjligt. Fordonet får, sedan reparationen utförts, användas en månad
efter besiktningsdatum. Om inte efterkontroll utförts inom en månad inträder automatiskt körförbud.
Efter att bristen åtgärdats ska fordonet kontrolleras av personal som är behörig att genomföra
kontrollbesiktning av fordon. Om sådan kontroll genomförs inom två månader från det
att fordonet underkänts, får kontrollen begränsas till de delar som tidigare underkänts (se efterkontroll
enligt nedan). Nytt besiktningsprotokoll ska upprättas.
Påträffas brist med bedömningen 2, så medför detta att brister som enligt kontrollplan bedöms med 2x
automatiskt bedöms med 2:a.
Fordon som inte godkänts vid 3:e efterkontrollen ges max en veckas föreläggande om ny besiktning.
3 = Körförbud
Har fordonet meddelats körförbud, får fordonet inte köras från kontrollstället utan ska
bärgas. Bogsering är inte tillåten. Körförbudet ska förutom i besiktningsprotokollet markeras med ett
körförbudsmärke som är väl synligt utifrån. (Se sid 24 Körförbudsmärke M7605-110040-8)
Körförbudet gäller till dess ny kontroll utförts och fordonet godkänts av behörig
besiktningsman. Om kontrollen sker inom två månader från det att fordonet
underkänts, får kontrollen begränsas till de delar som underkänts (se efterkontroll enligt nedan).
Nytt besiktningsprotokoll ska upprättas.
FÖRSVARSMAKTEN
FAG F 2013
Sidan 50 av 95
FM2015-4226
HÖGKVARTERET
Efter genomförd reparation får fordonet provköras samt köras till närmaste kontrollstation.
Efterkontroll
Formellt en ny kontrollbesiktning/trafiksäkerhetskontroll, som sker inom två månader från en
fullständig besiktning. Omfattningen får begränsas till de detaljer som tidigare underkänts, men ska
minst bestå av:
• identifiering genom kontroll av registreringsnummer och chassinummer
• notering av väg- eller tidmätarställning
• kontroll av anmärkningar från föregående besiktning
• kontroll av detaljer/funktioner som tidigare inte provats i full omfattning
• översiktlig kontroll av detaljer som kan ha påverkats av reparationer/åtgärder
Observera att körförbud inträder om inte efterkontroll sker inom en månad!
5.5.1
Fel i registreringsbevis
Om uppgifter i registreringsbevis inte stämmer överens med militära fordonsregistret (MIFOR) gäller
följande rutin. (För exempel på registreringsbevis se 3.9) MIFOR är nu en del i Lift.
Allmänt
Av TSFS 2010:84 framgår hur Transportstyrelsen bedömer brister i registrerade uppgifter, 9.3.
I Bilprovningens kontrollbesiktningshandbok finns information samt tillämpning av reglerna.
Innan bedömning eller föreläggande ges, ska alltid kontroll i MIFOR göras för att utesluta att det inte
är ett inaktuellt registreringsbevis i kontrollboken.
Överensstämmer fordonet med MIFOR skall nytt registreringsbevis skrivas ut och ersätta det
felaktiga.
Identitet (9.3.1)
Om fordonet inte är registrerat i MIFOR kan förrättningen inte genomföras, då militär besiktningsman
enligt FIB 2013:4 endast äger rätt att besikta fordon som är registrerade i militära fordonsregistret.
Inget protokoll får skrivas. Brukaren informeras. Meddela FMV enligt rutin (se nedan) och informera
om situationen.
Chassinummer saknas
Metoden att tilldela tillfällig identitet som plomberas på fordonet i avvaktan på utredning bör enbart
bli aktuellt om det av någon anledning helt saknas chassinummer.
Fordonet ges föreläggande om registreringsbesiktning och en notering (n) i protokollet med angivande
av anledningen till föreläggandet. Meddela FMV enligt rutin (se nedan) och informera om
föreläggandet.
Felaktigt chassinummer
Om det är ett skriv- eller inmatningsfel i registreringsbeviset, t ex två siffror som anges i omkastad
ordning, kan fordonet godkännas. Gör en notering i protokollet och meddela FMV enligt rutin.
Om annat fel föreligger ska fordonet ges föreläggande om registreringsbesiktning och en notering
(n) i protokollet med angivande av anledningen till föreläggandet. Meddela FMV enligt rutin (se
nedan) och informera om föreläggandet.
FÖRSVARSMAKTEN
FAG F 2013
Sidan 51 av 95
FM2015-4226
HÖGKVARTERET
Fel registreringsnummer
Utred med hjälp av MIFOR genom att söka på både chassinummer och registreringsnummer vad som
är rätt registreringsnummer. Vid fel registreringsnummer ges föreläggande om ny kontrollbesiktning,
om fordonet inte kan identifieras ges föreläggande om registreringsbesiktning. Meddela FMV enligt
rutin (se nedan) och informera om föreläggandet.
Fel färg (9.3.2)
Om uppgifter angående färg är felaktig eller saknas, görs en notering (n) i protokollet och fordonet
godkänns. Meddela FMV enligt rutin (se nedan) och informera om felaktigheten.
Ändrat fordon 1
T.ex. monterad dragkula, fel antal passagerare, där det kan antas att fordonet inte är ändrat utan felet
finns i uppgifterna i MIFOR, ges föreläggande om ny kontrollbesiktning. Meddela FMV enligt rutin
(se nedan) och informera om föreläggandet.
Ändrat fordon 2
T.ex. monterad dragkula, fel antal passagerare, där man kan anta att fordonet är ändrat utan att
registreringsbesiktning har utförts, ges föreläggande om registreringsbesiktning och görs en notering
(n) i protokollet med angivande av skälet till föreläggande. Meddela FMV enligt rutin (se nedan) och
informera om föreläggandet.
Ändrat fordon 3
T.ex. monterad dragkula, fel antal passagerare, där kunden/brukaren uppger att fordonet ska återställas
i överensstämmelse med registeruppgifterna, ge föreläggande om ny kontrollbesiktning. Meddela
FMV enligt rutin (se nedan) och informera om föreläggandet.
Meddelande till FMV
Meddelande till FMV vid ovanstående fall skickas med mejl till:
[email protected]
(Se anmälningsblankett Bilaga 13.3)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
5.6
Dokumentation
5.6.1
Besiktning vid kontrollstation
FAG F 2013
Sidan 52 av 95
FM2015-4226
Vid kontrollbesiktning av fordon ska Besiktningsprotokoll fordon (M7102-259180) användas.
(Se kap 3.6.1)
Av protokollet ska klart framgå om fordonet godkänts eller underkänts vid kontrollbesiktning
respektive trafiksäkerhetskontroll.
Observera att ny kontroll krävs efter reparation av fel som bedömts med 2:a eller 3:a. Nytt
besiktningsprotokoll ska upprättas vid sådan kontroll.
Fordon som fått bedömning 1 vid kontrollbesiktningen respektive trafiksäkerhetskontrollen ska
dokumenteras som ”Underkänd, ej efterkontroll”.
Om fordon fått bedömning 2 eller 3, ska det underkännas med föreläggande om ny kontroll.
Har fordonet godkänts vid kontrollbesiktning respektive trafiksäkerhetskontroll ska fordonet förses
med kontrollmärke. (Se kap 3.6.3)
På fordon med vindruta sätts märket på vindrutans vänstra sidas insida. Är fordonet skyddat ska
märket placeras på annan plats i närhet av instigning till förarplats.
På släpfordon sätts märket på dragstången eller framstammens utsida i nedre vänstra hörnet.
På övriga fordon ska kontrollmärket placeras på skyddad och synlig plats.
Observera att ny kontroll krävs efter reparation av fel som bedöms som 2:a eller 3:a, varvid nytt
protokoll ska upprättas.
5.6.2
Besiktning hos extern leverantör
Efter besiktning hos extern leverantör ska;
•
•
•
upprättande av besiktningsprotokoll M7102-259180 (Se 3.6.1), där eventuellt diarienummer och
datum från extern leverantör framgår, detta noteras i fältet för anmärkningar. Arkiveras i två år
tillsammans med externt protokoll vid berörd kontrollstation
montering av kontrollmärke (Se Kap 3.6.3)
registrering i FM stödsystem ex; Lift, VD-Liv
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
5.7
FAG F 2013
Sidan 53 av 95
FM2015-4226
Dispenser och undantag
Försvarsmakten kan i vissa fall medges dispens (undantag) från fordonsförordningens föreskrifter
avseende fordons konstruktion och utrustning.
Transportstyrelsen tillstyrker begärd dispens varefter dispensen gäller under förutsättning att;
•
•
•
fordonet är registrerat i militära fordonsregistret (MIFOR)
dispensen gäller under den tid fordonet ägs eller brukas av Försvarsmakten
dispensen finns inskriven i fordonets registreringsbevis
Dispenser kan vara utfärdade för enskild fordonstyp eller som generell dispens.
5.7.1
Dispens truckar
Truckar som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska enligt
5 kap. 1 § första stycket militärtrafikförordningen vara registrerade i militära fordonsregistret.
Samråd har tecknats mellan Försvarets materielverk och Transportstyrelsen.
Indelning av truckar sker i tre kategorier enligt nedan.
Motviktstruck
Registreras som motorredskap klass I eller II i militära fordonsregistret.
Om restriktioner finns ska dessa antecknas på registreringsbeviset i fält 71.
Transportstyrelsens kontrollplan gäller vid besiktning.
Stödbenstruck/ledstaplare med sittande förare
Registreras med begränsningar som motorredskap klass I eller II i militära fordonsregistret.
Om restriktioner finns ska dessa antecknas på registreringsbeviset i fält 71.
Transportstyrelsens kontrollplan gäller i tillämpliga delar vid besiktning.
Stödbenstruck/ledstaplare med stående eller gående förare
Enligt 5 kap. 1 § andra stycket militärtrafikförordningen behöver inte denna kategori av truckar
registreras i militära fordonsregistret
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
6.
Trafiksäkerhetskontroll
6.1
Tillämpningsområde
FAG F 2013
Sidan 54 av 95
FM2015-4226
Fordon som ägs eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt
registrerade i militära fordonsregistret som något av nedanstående fordonsslag och är i bruk ska
genomgå trafiksäkerhetskontroll. Trafiksäkerhetskontroll är ett delmoment i grundtillsynen.
•
•
•
•
•
•
6.2
Stridsfordon
Motorredskap klass II
Traktor
Terrängmotorfordon
o Terrängskoter
o Terrängvagn
Terrängsläp
Efterfordon och släpfordon ≤ 30 km/h.
Intervall
Enligt kapitel 3.3.
Trafiksäkerhetskontroll ska i fråga om ett stridsfordon utföras senast 12 månader efter det att
fordonet första gången togs i bruk och därefter årligen med högst 14 månaders mellanrum.
Stridsfordon som förvarats, men inte förrådsställts enligt MVSCHF, ska genomgå en ny
trafiksäkerhetskontroll innan det åter används om 6-24 månader har förflutit sedan föregående
grundtillsyn.
Om mer än 24 månader förflutit sedan föregående grundtillsyn utfördes, ska ny grundtillsyn utföras
innan fordonet åter får användas. (Se ”Flödesschema Intervall Stridsfordon” nedan).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Flödesschema Intervall Stridsfordon
FAG F 2013
Sidan 55 av 95
FM2015-4226
Schematisk beskrivning över ett stridsfordons tillsynsintervall vid olika driftstillstånd.
6.3
Genomförande
Trafiksäkerhetskontroll ska i tillämpliga delar utföras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och enligt
Bilprovningens kontrollbesiktningshandbok som innehåller tekniska krav samt bedömningsnormer.
Ytterligare information finns i kapitel 5.
6.4
Behörighet
Enligt kapitel 4.
6.5
Bedömningsgrunder
Enligt kapitel 5.5.
6.6
Dokumentation
Enligt kapitel 3.6.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
7.
Besiktning av kopplingsanordningar
7.1
Tillämpningsområde
Sidan 56 av 95
FM2015-4226
Detta kapitel är ett komplement till Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:84
Kopplingsmateriel
Uppgifter om civila kopplingar finns i Bilprovningens kontrollbesiktningshandbok och uppgifter om
militära kopplingar finns i handbok Kopplingsmateriel fordon M7773-001151.
Slitagegränser för militära kopplingar anges i kapitel 7.5. (Se även ev TO för aktuell koppling.)
Bilder över vanligt förekommande kopplingsanordningar enligt nedan
.
Dragkrok 1A, C, 2A-B och 3A (princip)
Dragkrok 211 och 221 (princip)
Dragkrok 1B, D, 2C-D, 3B och 212A (princip)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 57 av 95
FM2015-4226
Dragögla, mätning av förslitning
Vid koppling av bil och släp bör dragstången i möjligaste mån vara horisontell. Max tillåten avvikelse
enligt bild nedan.
Bygelkoppling 5° uppåt och 5° nedåt
Krokkoppling medger en vinkel om 5º uppåt och 10º nedåt vid tillkoppling av släp med
påskjutbroms. Släp utan påskjutbroms kan vinklas 45º uppåt och 45º nedåt.
7.2
Intervall
Ingår i grundtillsyn
7.3
Genomförande
Enligt gällande materielvårdsschema
7.4
Behörighet
Enligt kapitel 4.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
7.5
FAG F 2013
Sidan 58 av 95
FM2015-4226
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder, samt förslitningsgränser för civila kopplingsanordningar, se Bilprovningens
kontrollbesiktningshandbok och för kompletterande information om militära kopplingar se M7773001151 Handbok Kopplingsmatriel Fordon.
Detaljer i kopplingsanordning som inte uppfyller uppställda krav, är förslitna eller deformerade ska
bytas.
Reparation av kopplingsanordning, såsom riktning eller svetsning, är inte tillåten.
Alla former av påläggssvetsning är förbjudet.
Om påläggssvetsade kopplingsdelar påträffas vid besiktning ska dessa underkännas.
Dock får dragstång som samtidigt är fordonsram riktas och svetsas varvid följande ska beaktas:
•
•
•
•
•
•
Innan arbetet påbörjas ska skadornas omfattning fastställas.
Riktlinjer för arbetets utförande ska lämnas av militär besiktningsman
Svetsning ska utföras av licensierad svetsare
Utförda svetsfogar ska uppfylla gällande krav
Efter utfört arbete ska arbetet kontrolleras av den som lämnade riktlinjerna.
Notering ska göras i reparationsjournalen (motsv.)
Skruvar och muttrar som byts ut, ersätts med motsvarande detaljer som rekommenderas av
tillverkaren eller har lägst hållfasthetsklass 8.8 och 8.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
7.5.1
Dragkrokar
FAG F 2013
Sidan 59 av 95
FM2015-4226
Följande förslitningstoleranser gäller för kopplingsanordningar enligt nedanstående tabell.
Dragkrokens utseende och mätpunkter, se bilder efter tabellen.
För verifierande mätning används kalibrerat mätverktyg.
Förrådsbeteckning
M1375
-001010
-001011
-001021
-001030
-001041
-002010/11
-002021/12
-002031
-002041
-003011
-003021
-211011
-211021
-211031
-211040
-212011
-221011
-221021
-221030
Ursprungligt
mått
Förslitningsgräns
Max förslitning
A 1)
B 2)
Amin 1)
Bmin 2)
a
b
c
d
Dragkrok 1A
35
25
28
21
7
4
-
-
1A MT
1B MT
1C MT
1D MT
2A/2A MT
2B/2B MT
2C MT
2D MT
3A MT
3B MT
211A MT
211B MT
211C MT
211D
212A MT
221A MT
221B MT
221C
35
35
35
35
57
57
57
57
70
70
62
62
62
62
62
72
72
72
25
25
25
25
40
40
40
40
48
48
40
40
40
40
40
50
50
50
28
28
28
28
43
43
43
43
53
53
58
58
58
58
58
69
68
68
21
21
21
21
34
34
34
34
41
41
36
36
36
36
36
46
46
46
7
7
7
7
14
14
14
14
17
17
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
1,5 3)
1,5 3)
1,5 3)
1,5 3)
1,5 3)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8
8
8
8
8
8
8
8
Förrådsbenämning
1) Amin mäts lodrätt genom krokens centrum.
2) Bmin mäts parallellt med dragkrokens skaft och får på ingen plats underskrida angivna värden.
3) Det axiella spelet på dragkrok 1B och D, 2C och D samt 3B får vara högst 1,5 mm.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
7.5.2
Dragöglor
FAG F 2013
Sidan 60 av 95
FM2015-4226
Dragöglor med nedan angivna mått är de vanligast förekommande inom Försvarsmakten.
För dragöglor med andra mått gäller generellt att de inte får slitas mer än 20 % av dess
ursprungliga godstjocklek.
Ursprungliga måttet kan i regel fastställas tillräckligt noggrant genom mätning av diametern på det
ställe där förslitningen är minst.
Dragöglans utseende och mätpunkter se bild ovan.
Håldiameter D mm
Ursprungligt mått d mm
60
61
61
61
70
70
76
25
25
30
35
35
40
41
Högsta tillåtna
förslitningsgräns d min
20
20
24
28
28
32
37
För dragöglor till bygelkopplingar mäts håldiametern.
Dragögla M1376-221011 har ett ursprungligt mått av 50 mm.
Största tillåtna håldiameter är 51,5 mm.
Dragögla M1376-222011 och 223011 har ett ursprungligt mått av 58 mm.
Största tillåtna håldiameter är 59,5 mm.
7.6
Dokumentation
Efter byte av kopplingsdetalj på bil med totalvikt över 3.5 ton, ska ny registreringsbesiktning
genomföras. På bil med en totalvikt av högst 3.5 ton, ska en begränsad registreringsbesiktning
genomföras.
Om dragögla på släpfordon byts, ska ny registreringsbesiktning genomföras.
Vid utbyte av kopplingsanordning eller kopplingsdetaljer till samma typ/utförande som tidigare varit
monterat och om detta överensstämmer med registreringsbevis/tekniskt datakort, ska detta anses som
en reparation och ny registreringsbesiktning behöver inte genomföras.
7.7 Registreringsbesiktning
Registrering av militärt registrerade fordon sker i huvudsak helt enligt TSFS 2010:87.
De undantag som Försvarsmakten har ifrån fordonslagstiftningen på kopplingsanordningar används
endast i yttersta nödfall och avgörs i fall för fall av Försvarsmakten Besiktningsingenjörer på FMV
Fordonsregistrering.
7.7.1 Protokoll för registreringsbesiktning (Se bilaga 13.7)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 61 av 95
FM2015-4226
7.8 Instruktion för begränsad registreringsbesiktning (B2)
7.8.1 Allmänt
Vid en registreringsbesiktning av ett ändrat fordon får en militär besiktningsman begränsa
omfattningen av registreringsbesiktningen med stöd av TSFS 2010:87 kap.3§ 1. För att avgöra
omfattningen av besiktningen, ska besiktningsmannen bedöma om ändringen, samt om ändringen kan
ha påverkat andra funktioner eller andra egenskaper hos fordonet.
Civilt finns det undantag från kravet på registreringsbesiktning då draganordning monteras på vissa
personbilar och lätta lastbilar, se Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:54, men FM behöver ha
uppgiften om draganordning registrerad.
7.8.2
•
•
•
Tillämpas på
Personbilar
Lätta lastfordon med en totalvikt av högst 3500 kg.
4-hjuliga motorcyklar, terränghjuling samt snöskoter
Där en kopplingsanordning moterats, ändrats eller demonterats.
7.8.3 Regelverk/föreskrifter
För bilar tagna i bruk till och med den 30 juni 2010 gäller Transportstyrelsens föreskrift TSFS
2013:63, Kap 20. Undantag för militärregistrerade fordon finns i kap. 45.
För bilar tagna i bruk från och med den 1 juli 2010 gäller Transportstyrelsens föreskrifter TSFS
2010:2 punkt 50. Undantag för militärregistrerade fordon finns i bilaga 5.
7.8.4 För motorcyklar gäller
Vägverkets föreskrift VVFS 2003:23
7.8.5 Kontroll av registrerade uppgifter
Registreringsbevis
Ett dagsaktuellt registreringsbevis ska alltid skrivas ut
Vid montering och ändring
Kontrollera att det finns uppgifter om släpvagnsvikt i fält 51. Saknas uppgift om släpvagnsvikt,
kontrollera om det finns angivet en tågvikt i fält 71 (anges i textkod T51A). Alternativt kan uppgiften
om tågvikt finns på fordonets tillverkarskylt. Tillverkarskylten brukar placeras i motorutrymme
alternativt på höger A-, B-, eller C-stolpe.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Exempel tillverkarskylt
FAG F 2013
Sidan 62 av 95
FM2015-4226
Saknas båda släpvagnsvikt och tågvikt ska besiktningen avbrytas. Ta kontakt med
fordonsregistreringen för rådgivning.
7.8.6 Särskilda instruktioner för 4-hjuliga motorcyklar, terränghjulingar samt snöskoter
Lämnas tillverkarintyg om släpvagnsvikt får den uppgå till det lägsta av följande värden:
1. Den vikt som kopplingsanordningen är konstruerad för.
2. Uppgift i tillverkarintyg
Saknas uppgift om släpvagnsvikt får den uppgå till det lägsta av följande värden:
1. Den vikt som kopplingsanordningen är konstruerad för.
2. Den vikt som motsvarar hälften av fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränslet och
verktyg som tillhör fordonet.
3. 150 kg.
7.8.7 Besiktning, kontroll av
•
•
•
•
•
•
Monteringsanvisning skall finnas med. (gäller endast personbil och lätt lastbil)
Kopplingsanordningen, typ och kapacitet och kontroll av D-värde,
Infästningen av kopplingsanordningen: kontrollen sker normalt okulärt med hjälp av
monteringsanvisningen.
o Kontroll av bultförband
o Att eventuell underredsmassa demonterats i bultförbandens kontaktytor
o Att inte bultar återanvänds
o Bultarnas hållfastighet är minst 8.8
Avstånd mellan fordonet och centrum på kulan se. fig. 1
Avstånd från marken till centrum på kulan se fig. 1 (OBS! gäller inte fordonskategori M1G
eller N1G)
Fritt utrymme kring kulan se fig. 2
FÖRSVARSMAKTEN
FAG F 2013
Sidan 63 av 95
FM2015-4226
HÖGKVARTERET
• Om kulan skymmer registreringsskylt ska kuldelen vara demonterbar (gäller endast personbil
och lätt lastbil)
• Eluttag för släpvagnsbelysningen: kontroll av befintlighet samt möjlighet att fungera,
funktionskontroll utförs om utrustning finns tillgänglig (gäller endast personbil och lätt lastbil)
Fig. 1
Fig 2
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 64 av 95
FM2015-4226
7.8.8 Besiktning, fastställa uppgifter
1. Typ av kopplingsanordning
Kula, demonterbar kula, krok, bogseranordning eller en kombination av dessa.
2. Längd
Personbil:
Vid montering på personbil ökas fordonets längd med 100 mm. som alternativ mäts fordonet.
Lastbil:
För fordon som är registrerade före 2 april 2007
Vid montering på nationellt godkänd lastbil mätes fordonet (avrundas till närmsta 10 mm). På lastbilar
är ofta lastutrymmets överhäng så stort att fordonslängden inte ändras av att kula monteras. Om bilens
längd efter montering av kopplingsanordning överstiger 6000 mm. skall även sidomarkeringslyktor
och sidomarkeringsreflexer monteras.
För fordon som är registrerade från och med 2 april 2007
längd oförändrad
3. Kopplingsavstånd (lastbil)
För fordon som är registrerade före 2 april 2007
Kopplingsavstånd mäts från centrum axel 1 till centrum på kopplingen.
För fordon som är registrerade från och med 2 april 2007
Kopplingsavstånd mätes från fordonets front* till centrum på kopplingen.
*Ska mätas från fordonets främre punkt. Extrautrustning såsom bullbar, extraljus, vinsch och liknande
ska inkluderas.
Exempel:
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 65 av 95
FM2015-4226
4. Släpvagnsvikt/tågvikt
7.8.9
Räkna fram en släpvagnsvikt:
För fordon där tillverkaren endast angivit tågvikt och ingen uppgift på släpvagnsvikt ska
släpvagnsvikten räknas fram på följande sätt:
Generellt: Släpvagnsvikten = Tågvikten - Totalvikten på bilen
Exempel:
Fordonets tågvikt 3910 – bilens totalvikt 2310 = släpvagnsvikt 1600 kg
OBS! Vissa bilar kan ha en av tillverkaren angiven släpvagnsvikt som innebär att släpvagnsvikt +
bilens totalvikt är högre än tågvikten. Detta får förekomma men släpvagnsvikten + bilens totalvikt får
aldrig vara lägre än tågvikten.
Som alternativ till att räkna fram släpvagnsvikten kan tillverkaren av bilen intyga en släpvagnsvikt.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
D-Värdeskontroll :
FAG F 2013
Sidan 66 av 95
FM2015-4226
EG typgodkändafordon
Draganordningen måste vara dimensionerad för bilens släpvagnsvikt.
Nationella fordon.
Släpvagnsvikten får sänkas pga av för klent drag.
Exempel där det bara är en enhet
Exempel där det är två enheter, dragbalk och kuldel
Draganordningens D-värde finns angiven på typskylt. (finns oftast med i monteringsanvisningen)
I vissa fall behöver man läsa av värden för Dragbalk och Kuldelen, det lägsta värdet blir
dimensionerande.
D-värdeskontroll utförs med hjälp av följande formel.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 67 av 95
FM2015-4226
Dc-värdeskontroll utförs normalt inte, men kan i vissa fall behöva göras på små fordon där D-värdet
inte räcker till.
Där
g = tyngdacceleration (uppskattad till 9,81 m/s2)
T = dragfordonets totalvikt i ton.
C = summan av axelbelastningarna för släpvagnar med centralaxel
som bär högsta tillåtna belastning i ton. (R – 75kg).
R = släpvagnsvikten i ton.
D/Dc värde anges med en decimal.
Exempel på uträkningar
Mercedes-Benz GW300
Totalvikt = 3500 kg
Släpvagnsvikt = 1650 kg
Dragbalk: D/Dc värde 11,21 kN, S-värde 126 kg.
Kuldel: D-värde 31 kN, S-värde 200
Dimensionerande blir de lägsta värdena D-värde 11,21 kN och S-värde 126 kg
OBS ange totalvikt och släpvagnsvikt i ton
D= 9,81 * 3,5 x 1,65 = 11,00
3,5 + 1,65
11,00 < 11,21 = D-värde OK.
VW Pickup DH
Totalvikt = 3200 kg
Släpvagnsvikt = 2500 kg
Tågvikt = 3500 kg
D-värde 19,1 kN, S-värde 100 kg
D= 9,81 * 3,2 x 2,5 = 13,768 avrundas till 13,7 13,7 < 19,1 = D-värde OK.
3,2 + 2,5
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
4-hjulig Polaris Sportsman, beräkning av släpvagnsvikt
Ingen släpvagnsvikt finns angiven i fält 51
Alt 1: Kopplingsanordning konstruerad för 200 kg.
Alt 2: Halva tjänstevikten minus vikt för bränsle och verktyg.
Tjänstevikt: 381 kg,
Bränslets volymmassa/densitet per liter: Bensin 0,72 Diesel 0,85
10 liter bensin väger (10*0,72) = 7,2 kg
Verktyg ca 2 kg.
381 kg – 7,2 – 2 = 181 (avrundat)
2
Alt 3: 150 kg
Lägsta värdet i detta fall är enligt alternativ 3, släpvagnsvikten sätts till 150 kg.
Sidan 68 av 95
FM2015-4226
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
7.8.10
FAG F 2013
Sidan 69 av 95
FM2015-4226
Länkar
Beräkningssnurra VBG
http://www.vbg.se/sv/support/berakning/
Monoflex/Westfalia
http://www.monoflex.nu/
Thule (Brink)
http://thuletowbars.com/en-gb/
Bosal
http://www.catalogue.bosal.com/pages/index.php?country=ZZ&language=EN&save_settings=off
Witter
http://www.witter-towbars.co.uk/
GDW
http://www.gdwtowbars.com/index.php?
Transportstyrelsen
http://www.transportstyrelsen.se
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:63
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/?rulenumber=2013_63
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/?rulenumber=2010_2
Transportstyrelsen föreskrift TSFS 2010:87
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/?rulenumber=2010_87
Transportstyrelsen föreskrift TSFS 2013:54
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/?rulenumber=2013_54
7.8.11 Arbetsprotokoll för enkel registreringsbesiktning B2 (Se bilaga 13.6)
För övrig dokumentation, se kapitel 3.6. (se även 5.6.2)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
7.8.12
FAG F 2013
Sidan 70 av 95
FM2015-4226
Definitioner
Släpfordon
Släpvagn
Släpkärra
Tekniskt tillåten största dragen
massa
Tekniskt tillåten största massa för
fordonskombinationen
M1G / N1G
ett fordon som inte är självgående och som är
tillverkat och konstruerat för att dras av ett
motorfordon.
ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat
för att dras av ett motorfordon, en traktor eller
ett motorredskap.
en släpvagn med oledad (stel) dragstång där axeln är
placerad nära fordonets tyngdpunkt.
den största massa för släpfordon som tillverkaren
anger (släpvagnsvikt).
den totala massa som kombinationen av ett
motorfordon och en eller flera släpvagnar utgör
enligt tillverkarens uppgifter. (Tågvikt)
Terränggående fordon, som har särskilda tekniska
egenskaper som gör att fordonet kan användas
utanför normala vägar.
M1 - eller N1 -fordon ska kategoriseras som
terränggående fordon om de uppfyller följande
villkor samtidigt:
a) Minst en framaxel och minst en bakaxel som har
konstruerats för samtidig drivning även om
drivningen till en axel kan kopplas ur.
b) Det finns minst en differentialspärr eller minst en
anordning med likartad funktion.
c) Fordonet kan köras uppför en lutning på 25 %
som ett ensamt fordon.
d) Fordonet uppfyller minst fem av de nedan
angivna sex kraven:
i) Främre infallsvinkeln måste vara minst 25
grader. ii) Bakre infallsvinkeln måste vara minst
20 grader. iii) Rampvinkeln måste vara minst 20
grader.
iv) Markfrigången under framaxeln måste vara
minst 180 mm.
v) Markfrigången under bakaxeln måste vara
minst 180 mm.
vi) Markfrigången mellan axlarna måste vara
minst 200 mm.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
8.
Besiktning av lyft- och bärgningsdon
8.1
Tillämpningsområde
Sidan 71 av 95
FM2015-4226
Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet vad gäller konstruktion, utrustning och tillsyn av
lyftanordningar, dessa föreskrifter (AFS) gäller även för FM.
Detta kapitel är ett komplement till det civila regelverket och utgör förtydligande av
Arbetsmiljöverkets regler samt behandlar även icke fordonsmonterad lyft- och bärgningsutrustning.
Som ett delmoment i grundtillsynen utgör den "återkommande besiktningen" ett viktigt inslag för att
säkerställa att anordningen erbjuder betryggande säkerhet.
Om särskilt GT-schema finns framtaget för anordningen i fråga, ska detta användas.
Saknas underlag för kontrollen används checklista enligt 8.5.
Besiktningskraven för lyftdon är olika om lyftdonet är CE-godkänt eller om det är ett äldre lyftdon
som saknar CE-godkännande och CE-märkning.
OBS detta kapitel behandlar enbart besiktning av lyftdon.
Fordon utrustade med lyftdon t.ex. truckar och är registrerade i militära fordonsregistret (MIFOR)
behandlas avseende fordonsdelen i kap 3-6.
8.2
Intervall
För lyft- och bärgningsdon som är fast monterat på fordon och som är registrerat i militära
fordonsregistret gäller inställelsetid enligt kapitel 3.3.
För utrustning som inte är registrerad enligt ovan, gäller nedanstående:
•
•
För anordningar som inte omfattas av krav på första besiktning beräknas ordinarie månad från den
dag då anordningen först togs i drift, därefter var 12:e månad.
För anordningar som har genomgått första besiktning beräknas ordinarie månad från den dag då
första besiktning genomfördes, därefter var 12:e månad.
Om besiktning utförs tidigare än två månader före den ordinarie besiktningsmånaden ska ny ordinarie
besiktningsmånad beräknas med utgångspunkt från den dag då besiktningen faktiskt utfördes.
Obs! För utrustning som inte återfinns i tabellerna (nedan) framgår intervall etc av aktuellt
materielvårdsschema och grundtillsynsschema!
8.3
Genomförande
Enligt gällande materielvårdsschema.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
8.4
Behörighet
FAG F 2013
Sidan 72 av 95
FM2015-4226
Behörighet att utföra tillsyn/kontroll varierar beroende på vad som ska kontrolleras eller vilken typ av
tillsyn som ska utföras och kan för en viss anordning variera mellan olika år i tillsynsintervallet.
Vem som är behörig framgår av tabeller enligt nedan.
A = Tredjepartskontroll
Besiktningsman från ackrediterat besiktningsorgan (t.ex. Inspecta, Bilprovningen, SMP).
Se även 5.6.2
A1 = Förstapartskontroll
Besiktningsman från av SWEDAC ackrediterad (enligt lagen om teknisk kontroll SFS 1992:1119)
provplats inom Försvarsmakten, för lyftdonsbesiktning. Se även AFS 2003:6 Besiktning av
lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.
B = Militär besiktningsman
Militär besiktningsman för lyft- och bärgningsdon med begränsad behörighet från Försvarsmakten
eller FMV.
C = Av arbetsledare utsedd behörig person.
CE = CE godkänd utrustning.
Tillverkaren har utfärdat försäkran om överensstämmelse. Enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Lyftanordningar
Beteckning
Benämning
M5032M5032M5055M5132-
Lyftvagnar
Staplingsvagnar
Saxlyft släp
Lastbil med
flaklyftbord
Bärgningsbilar
(kran)
Bärgningsagg
20 T
Ledstaplare
Motvikts- och
stödbenstruckar
Pallettruck
Fordonskranar
(lastmoment
< 12 tonmeter)
Fordonskranar
(lastmoment
> 12 tonmeter)
Lyftarmar
(för stridsfordon)
Bockkranar och
lyftbockar
Bärgningsbockar
Pelarmonteringskran
Mobilkranar
Pålkranar
Hjullastare med
lastarm eller
lyftgafflar
Bandlastare med
lastarm eller
lyftgafflar
Traverser
Telfrar
Billyftar
Spaklyftblock
Lyftblock
Domkrafter
maskindrivna
M5170M5170M5311M5318M5518M5518M5518M5521M5521M5530M5531M6955M5351M5362M5550M5553M6296M2065M5510M8405-
FAG F 2013
Sidan 73 av 95
FM2015-4226
Typ/första
besiktning
Återkommande
besiktning
Montagebesiktning
Fortlöpande
tillsyn
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
B
B
A / A1 / B
C
C
C
B
C
C
C
C
A / CE
A / A1 / B
B
C
A / CE
A / A1
B
C
A / CE
B
C
C
A / CE
A / CE
B
B
C
B
C
C
A / CE
A / A1
A / A1
C
A / CE
-
C
C
A / CE
B
C
C
A / CE
A / CE
B
C
B
C
C
A / CE
A / CE
A / CE
A / A1
B
A / A1 / B
C
C
C
C
C
C
1), 4)
A / CE
A / A1 / B
C
C
1), 4)
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A
B
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1) Lyftredskap såsom lyftarmar och gafflar skall vara monterade vid besiktning.
4) Återkommande besiktning av lastarm monterad på lastmaskin där maxlast eller lastmoment
överstiger 500 kg respektive 5 tonmeter, ska utföras av ackrediterat organ enligt A eller A1.
5) Lyftbord ska var 24:e månad (varannan GT) även besiktas av ackrediterat besiktningsorgan
enligt A eller A1.
Anm.
5)
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 74 av 95
FM2015-4226
Lyftredskap
Beteckning
Benämning
M1157-
Kopplingslänkar
schacklar
Bandsling, bandstropp och rund-sling
av syntetfiber
Lyftkättingar
Balksaxar
Lastkrokar
Lyftöglor, sprintar,
öglebultar
Kast- och linblock
Blockvagnar
Lastarmar
Lastgaffelarmar
Lyftgafflar
Lyftstroppar av
stållina
Lyftok
Domkrafter
handdrivna
Lyftverktygssatser
M1352M1364M1372M1375M1376M2060M5511M5518M5518M5518M6294M6294M6296M8740-
Typ/första
besiktning
Återkommande
besiktning
Montagebesiktning
Fortlöpande
tillsyn
A / CE
-
-
C
A / CE
-
-
C
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
-
-
C
C
C
C
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A / CE
A / A1 / B
A / A1 / B
-
-
C
C
C
C
C
C
A / CE
A / CE
-
-
C
C
A / CE
-
C
C
Anm.
1), 4)
1), 4)
1) Lyftredskap såsom lyftarmar och gafflar skall vara monterade vid besiktning
4) Återkommande besiktning av lastarm monterad på lastmaskin där max last eller lastmoment överstiger 500
kg respektive 5 tonmeter, ska utföras av ackrediterat besiktningsorgan enligt A eller A1.
Grävmaskiner
Typ/första
besiktning
Återkommande
besiktning
Montagebesiktning
Fortlöpande
tillsyn
Anm.
Grävmaskiner,
band
Grävmaskiner,
hjul
A / CE
A / A1
C
C
1), 4)
A / CE
A / A1
C
C
1), 4)
Grävlastare
(Traktorgrävmaskiner)
A / CE
A / A1 / B
C
C
1), 4)
Beteckning
Benämning
M6950M6951M6951-
1) Lyftredskap såsom lyftarmar och gafflar skall vara monterade vid besiktning
4) Återkommande besiktning av lastarm monterad på lastmaskin där max last eller lastmoment överstiger 500
kg respektive 5 tonmeter, ska utföras av ackrediterat besiktningsorgan enligt A eller A1.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
8.5
FAG F 2013
Sidan 75 av 95
FM2015-4226
Bedömningsgrunder
Materielen ska bedömas enligt referensvärden nedan. Vid bedömning används följande nivåer.
B = Bör åtgärdas
• Godtagbar försämring av funktion eller tillstånd.
• Risk för försämring av funktion eller tillstånd.
• Funktionsbortfall i för säkerheten oväsentliga
funktioner.
AF = Användningsförbud
Inte brukbart
Ska åtgärdas
• Inte godtagbar försämring av funktion eller
tillstånd.
• Felyttring som kan medföra dyra följdskador.
• Funktionsbortfall eller risk för bortfall i för
säkerheten viktiga funktioner.
• Bedömningen innebär att ny kontroll skall ske
av militär besiktningsman efter åtgärd
I bedömningen används uttrycken:
Något
- komponent/system är inte i fullgott eller oskadat skick
Påtagligt - felet är så stort, att det utan svårighet kan konstateras
Mycket
- felet är helt uppenbart
Kontrollmetod/omfattning och felyttring enligt följande checklista finns även i Vårdsystem FM
materielvårdsschema grundtillsyn.
Pos
1
2
3
4
System /
komponenter
Bärande
konstruktion
Stödben
Chassi
Maskineri
Lyft-, åk-, sväng
och
vinschmaskiner
Kontrollen
avser
Fastsättning
Fastsättning
skador,
funktion,
läckage
Fastsättning
skador
Fastsättning
skador,
förslitning,
funktion,
Kontrollmetod / omfattning
Felyttring
Okulärkontroll
Ledbult påtagligt glapp
eller kärv
Kontrollera särskilt:
• ledbultar
• skruvförband
• förekomsten av sprickor
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• spärrar
• fotplattor
• stödbensbalkar
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• infästning
• skruvförband och
svetsfogar
• åtdragning av skruvar
• förekomsten av sprickor
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• koppling
Lösa skruvar
Sprickor i balkar och
svetsar
Otillfredsställande
funktion
Fotplatta påtagligt lös
Påtagligt läckage
Sprickor, brott eller
påtaglig skevhet
Lösa skruvar
Otillfredsställande
funktion
Lösa skruvar
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Bromsar
Lintrummor
FAG F 2013
FM2015-4226
missljud,
läckage
•
•
•
•
•
kuggväxlar
bromsanordning
lininfästning på trumma
linledare
svängkrans
Prova med last
Se IKH 8.00.03 p 4*
5
Manöverorgan
Stoppanordning
Radiostyrning
Skador,
funktion,
märkning
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
•
•
6
7
8
9
Sidan 76 av 95
Säkerhetsanordningar,
ändstopp,
gränslägesbrytare
överlastskydd,
skydd för rörliga
delar, fallskydd
Skador,
funktion,
förslitning
Lyftblock,
löpvagnar,
blockvagnar,
löphjul
Fastsättning
skador,
förslitning,
funktion
Elsystem,
Komponenter,
Ledningar och
anslutningar,
belysning
Fastsättning
skador,
funktion,
förslitning
Lastbärande
organ, linor,
Fastsättning
skador,
reglage och tryckknappars
funktion och återgång till
neutralläge
• reglagens leder och låsning
• manöverdonens upphängning, manöverkabel
• att varje knapp och reglage
är försedda med skylt eller
symbol som anger funktion
eller rörelse
• att symbol och rörelse
överensstämmer
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• gränslägesbrytare med
inställning
• överlastskyddets inställning
• plombering av tryckbegränsningsventil
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• löphjulens förslitning
• urspårningsskydd
• broms- och
spärranordningar
Prova med last
Se IKH 8.00.03 p 4*
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• skador på strömbanor,
kablar och
kabelanslutningar
Okulärkontroll
Påtagligt missljud
Påtagligt läckage
Otillfredsställande
funktion
Ur funktion
Påtagligt deformerade
eller skadade
Otillfredsställande
funktion
Bristfällig låsning
Skyltar och symboler
oläsliga eller saknas
Otillfredsställande
funktion
Påtagligt skadade skydd
Skydd saknas
Otillfredsställande
funktion
Påtagligt skadade eller
slitna linor kedjor eller
kättingar
Otillfredsställande
funktion
Påtagligt skadade
strömbanor, kablar och
anslutningar
Otillfredsställande
funktion
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
kedjor, kättingar,
lastkrokar,
krokblock,
linskivor,
gaffelarmar,
lyftbord
FAG F 2013
Sidan 77 av 95
FM2015-4226
funktion,
förslitning,
märkning
Kontrollera särskilt:
• linföring
• infästningar
• åtdragning av linlås
• lastkrokarnas förslitning
• rörelsen hos linskivor
• förslitning av linskivornas
flänsar
• gaffelarmar enligt SIISO/TR 5057*
Påtagligt skadade eller
slitna linor, kedjor eller
kättingar
Påtagligt slitna eller
deformerade lastkrokar
och krokspärrar
Något lösa linlås
Påtagligt kärva linskivor
Deformerade gaffelarmar
10
11
12
13
14
15
Hydraul- och
tryckluftsystem
Fastsättning
skador,
funktion,
läckage
Förarhytt,
manöverplats
Fastsättning
skador
Skyltar,
lastskyltar,
varningsskyltar,
tillverkningsskyltar,
kontrollmärke
Befintlighet,
läsbarhet
Tillträdesvägar,
stegar, trappor,
gångbanor,
plattformar,
räcken
Signalanordningar
Lyftredskap lösa
redskap
som hör till
Fastsättning
skador,
befintlighet
Skador,
funktion
Skador,
förslitning,
märkning
Se Normer för linkassation
IKH 8.01.01* och
Normer för lininfästningar
IKH 5.00.04*
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• slangar och rör
• ventiler och dess
plombering
• manometer
• dränering av tryckluftsbehållare och vattenavskiljare
• oljetank
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
• att föreskriftsenliga
instruktioner finns
tillgängliga samt rätt
förvarade
Okulärkontroll
Påtagligt slitna
gaffelarmar
Otillfredsställande
funktion
Rör och slangar
Olämplig montering
(risk för skada)
Påtagligt skadade eller
rostangripna
Påtagligt läckage
Plombering saknas
Påtagliga skador
Saknade, oläsbara
Kontrollera särskilt att:
• skyltar enligt föreskrift/er
finns och att de är läsbara
och uppsatta på rätt plats
Se IKH 6.00.04* och
IKH 7.00.03*
Okulärkontroll
Prova
Okulärkontroll
Prova
Okulärkontroll
Kontrollera särskilt:
Påtagliga skador, saknas
Otillfredsställande
funktion
Påtagligt skadade eller
slitna
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
anordningen
FAG F 2013
Sidan 78 av 95
FM2015-4226
•
•
•
lyftkättingar och
stållinestroppar med
avseende på deformation
och förslitning
rundsling, bandsling och
bandstroppar av konstfiber
med avseende på förslitning
att märkbrickor eller annan
märkning med uppgift och
tillåten last finns på
lyftredskapet
*Kontrollera aktuell standard, se kapitel 1.4.
8.6
Dokumentation
För övrig dokumentation, se kapitel 3.6. (se även 5.6.2)
Vid återkommande besiktning av lyft- och bärgningsdon kan protokoll upprättas på särskild
blankett M7102-259220, se kapitel 3.6.1.
Vid besiktning av lyft- och bärgningsdon som är att betrakta som fast monterat på fordon ska
protokoll M7102-259180 i första hand användas, se kapitel 3.6.1.
Beträffande lyftanordningar som ska besiktigas av ackrediterat besiktningsorgan gäller enligt 24 §
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6 att:
Om anordningen inte bedöms erbjuda betryggande säkerhet ska besiktningsorganet snarast
meddela detta till Arbetsmiljöverket.
OBS! Lyftdon och bärgningsdon måste alltid genomgå förnyad kontroll, s.k. revisionsbesiktning, efter
större eller för säkerheten annan väsentlig reparation.
Nytt protokoll ska upprättas vid förnyad besiktning.
Observera att ny kontroll krävs efter reparation av fel som bedöms med AF, varvid nytt protokoll ska
upprättas.
Genomförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort M7102-462200 och M7102-462210 i
kontrollboken samt i myndighetens register när materielen godkänts. (Se kapitel 3.6.1)
Materiel som godkänts vid den återkommande besiktningen ska förses med kontrollmärke, se kapitel
3.6.3 och 5.6.1.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
8.7
FAG F 2013
Sidan 79 av 95
FM2015-4226
Definitioner
Förstapartskontroll
Besiktning utförd av SWEDAC ackrediterad
(enligt lagen om teknisk kontroll SFS
1992:1119) provplats inom Försvarsmakten.
Tredjepartskontroll
Besiktning utförd av ackrediterat kontrollorgan
utanför egen organisation. (t.ex. Inspecta,
Bilprovningen, SMP)
Första besiktning
Tredjepartskontroll som utförs innan en
anordning första gången tas i bruk.
Icke styrt lastbärande organ
Med icke styrt lastbärande organ i definitionen
av kran avses lyftlinor, kedjor eller kättingar
samt krok, krokblock e.d. som direkt bär upp
lasten och kan pendla fritt i flera riktningar.
Krok e.d. som kan pendla fritt i ögla eller
liknande räknas som icke styrt lastbärande
organ.
(Utdrag ur AFS 2003:6).
Montagebesiktning
Besiktning som utförs innan en anordning tas i
bruk eller åter tas i bruk efter att ha installeras
eller monterats på uppställningsplats eller nytt
fordon.
Återkommande besiktning
Periodisk kontroll som utförs efter det en
anordning tagits i bruk.
Revisionsbesiktning
Kontroll på anordning som reparerats efter
skada, eller byggts om. Revisionsbesiktningen
ska i tillämpliga delar minst omfatta:
•
•
•
•
•
Fortlöpande tillsyn
granskning av tillverkningshandlingar
bedömning av reparationsmetoder
bedömning av utförda reparationer
kontroll av att anordningen
överensstämmer med den granskade
dokumentationen
funktionsprov med erforderlig last
Underhåll, inklusive särskild tillsyn, som
brukaren utför.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
9.
ADR-besiktning av fordon
9.1
Tillämpningsområde
Sidan 80 av 95
FM2015-4226
Försvarsmaktens interna bestämmelser om grundtillsyn av militära fordon (FIB 2013:4) föreskriver att
fordon som används för transport av farligt gods ska genomgå årlig teknisk kontroll och förses med
certifikat om godkännande enligt bestämmelser beslutade av Försvarsmaktens säkerhetsinspektör.
Undantag i 4 § förordning om transport av farligt gods (2006:311) är omhändertaget i denna
bestämmelse när det gäller ADR-besiktningar.
Bestämmelserna omfattar krav på fordon i fråga om deras tillverkning, typgodkännande, ADRgodkännande och årlig återkommande kontroll (ADR-besiktning).
Försvarsmaktens bestämmelser angående transport av farligt gods regleras i SäkI Tp farligt gods.
9.1.1
Första kontroll – utfärdande av fordonscertifikat ADR
Varje komplett fordon eller kompletterat fordon ska genomgå en första kontroll av godkänt
kontrollorgan för att verifiera överensstämmelse med tillämpliga tekniska krav i ADR kapitel 9.2-9.7.
Fordonets överensstämmelse ska visas genom utfärdandet av certifikat om godkännande
av fordon för transport av visst slag farligt gods (fordonscertifikat ADR / ADR-Första) enligt
föreskriven form (ADR 9.1.3).
Övrig kontroll, krav på tankar, första kontroll
Tankar med utrustning ska genomgå första kontroll i enlighet med ADR kapitel 6.8 innan de tas i
bruk. Kontrollen omfattar överensstämmelse med godkänd tanktyp, tillverkningskontroll enligt
särskilda provningsförfaranden, invändig och utvändig kontroll, vätsketryckprovning, täthetsprovning
och funktionskontroll.
Återkommande kontroll för tankcontainer regleras i TOAF DRIVMAT 300-012136.
9.1.2
ADR - årlig kontroll
Fordonscertifikatet förlängs eller förnyas genom obligatorisk årlig teknisk kontroll (ADR-besiktning,
ADR-Å). Kontrollen görs för att säkerställa att fordonet överensstämmer med tillämpliga krav i ADR
och med allmänna säkerhetsbestämmelser.
Fordonscertifikat ska medföras i fordonet. En kopia skall förvaras hos militär kontrollhall och en
kopia skall skickas till FMV/Fordonsregistrering.
ADR-Å ska utföras av behörig besiktningsman.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 81 av 95
FM2015-4226
Övrig kontroll, krav på tankar, återkommande kontroll
Återkommande kontroll ska utföras av godkänt kontrollorgan. Längsta intervall mellan återkommande
besiktningar som omfattar vätsketryckprovning är sex år.
Besiktningar av tankskal och funktionskontroll av all utrustning samt täthetsprovning ska genomföras
vart tredje år.
I samband med reparationer som berör tank eller dess utrustning ska revisionskontroll genomföras.
Kopior på utfärdade intyg ska, tillsammans med övrig tankdokumentation förvaras av
ägare eller brukare som på anmodan ska kunna uppvisa handlingarna för behörig
myndighet. Dessa handlingar ska också uppvisas för den som utför kontroll enligt ovan.
9.2
Intervall
Beakta att certifikat om godkännande för ADR-fordon gäller i högst tolv månader, se kapitel 3.3.
9.3
Genomförande
Enligt grundtillsynsschema samt årlig ADR-besiktning.
9.4
Behörighet
Förordnad och behörig militär besiktningsman får utföra grundtillsyn/kontrollbesiktning av fordon
som tillhör Försvarsmakten med krav på fordonscertifikat ADR.
Fordon registrerat som tankfordon (gäller även lösa tankar) ska hos godkänt kontrollorgan, vart tredje
år utföra täthetskontroll, samt vart sjätte år ett tryckprov.
Den återkommande ADR-besiktningen ska utföras av behörig besiktningsman.
Protokoll från kontrollbesiktning samt periodisk tillsyn av tank utgör underlag för fordonscertifikat.
9.5
Bedömningsgrunder
Kontrollen sker enligt Bilprovningens handbok för återkommande ADR-besiktningar.
9.6
Dokumentation
Fordonscertifikat och kopia på fordonsprotokoll sätts in i kontrollboken. Notera ADR-besiktningen
separat i bevakningskort.
Fordonscertifikat registerhålls av FMV (digital färgkopia insänds av besiktningsorgan).
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
9.7
FAG F 2013
Sidan 82 av 95
FM2015-4226
Intagande av tankfordon i militära Kontrollhallar
Se Försvarsmaktens instruktion för åtgärder mot brand- och explosionsfara, vattenförorening samt
kemisk hälsopåverkan från brandfarliga varor m.m. (BVKF) vid intagande av tankfordon etc i
kontrollhallar, verkstäder och liknande.
9.8
Rekommendationer och anvisningar
Svenska Petroleum Institutet har givit ut några rekommendationer och anvisningar angående
transporter och reparationer på tankfordon:
• Tankbilstransporter 2-2011.
• Anvisningar rörande reparation av tankfordon SPI S-2000.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
10.
Besiktning av tryckkärl
10.1
Tillämpningsområde
FAG F 2013
Sidan 83 av 95
FM2015-4226
Fordonsmateriel omfattas normalt inte av bestämmelsen ”besiktning av trycksatta anordningar” (AFS
2005:3). Undantag framgår av objektsvisa materielvårdsschema, grundtillsyn.
Exempel på berörd materiel är t.ex. lågtryckspanna 101, monterad i kokkärra.
10.2
Intervall
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.
10.3
Genomförande
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling och grundtillsynsschema
10.4
Behörighet
Återkommande besiktning av tryckkärl ska i utföras av ackrediterat besiktningsorgan.
10.5
Bedömningsgrunder
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.
10.6
Dokumentation
Besiktningsprotokoll och märkning enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.
Notera även utförd kontroll på bevakningskort i kontrollboken och i tillämpliga fall även på aktuellt
fordons besiktningsprotokoll.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
11.
Skyltar och märkning
11.1
Tillämpningsområde
FAG F 2013
Sidan 84 av 95
FM2015-4226
Enligt 5 kap. 6 § tredje stycket militärtrafikförordning (SFS 2009:212) får Försvarsmakten efter
samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om utformning och användning av militära
registreringsskyltar.
11.2
Militär registreringsskylt
Enligt 5 kap. 6 § första stycket militärtrafikförordningen (SFS 2009:212) ska fordon som registrerats i
det militära fordonsregistret förses med militär registreringsskylt. Sådan skylt ska ha svart botten och
registreringsnumret ska anges med gula siffror, se även kapitel 11.1
En militär registreringsskylt ska vara rektangulär och tillverkad av metall. Skylten ska ha svart blank
botten och registreringsnumret ska anges med gula siffror.
På vissa fordon enligt FMV Fordonsregistrerings bestämmande, får militärt registreringsnummer
målas direkt på fordonet. Registreringsskylt i form av självhäftande dekal kan förekomma på vissa
fordonstyper.
Om registreringsnummer målas direkt på fordonet ska detta ske på svart botten.
För övrigt gäller 7 kap. 7 § och 8 § första-tredje styckena förordningen (SFS 2001:650) om
vägtrafikregister i tillämpliga delar för militär registreringsskylt.
Militär registreringsskylt/ar ska finnas monterade på fordon enligt nedan:
•
•
•
En skylt framtill och en skylt baktill på bil och stridsfordon
En skylt framtill på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon
En skylt baktill på motorcykel, moped klass I och släpfordon
Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap, eller en
terrängskoter eller baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den
placeras på någon annan lämplig plats.
Registreringsskylt ska vara väl synlig.
Registreringsskylt ska hållas i sådant skick att den kan avläsas på ett avstånd av 20 meter.
På en militär registreringsskylt för bil, stridsfordon och terrängvagn ska;
• sifferhöjden vara 75 mm
• stapelbredden vara 15 mm
• avståndet mellan siffrorna vara 13 mm.
På en militär registreringsskylt för motorcykel, moped klass I, terrängskoter, traktor och motorredskap
ska;
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 85 av 95
FM2015-4226
• sifferhöjden vara 50 mm
• stapelbredden vara 10 mm
• avståndet mellan siffrorna vara 8 mm
Släpfordon, efterfordon och terrängsläp får ha skylt med siffror enligt något av ovan angivna
alternativ (bestäms vid registreringsbesiktningen av fordonet).
På skylt med fler än tre siffror får siffrorna vara skrivna i två rader med 15 mm mellan raderna.
Militära registreringsskyltar finns i följande benämningar och storlekar.
Registreringsskylt 4
Registreringsskylt 5
Registreringsskylt 6
Registreringsskylt 8
Registreringsskylt 14
Registreringsskylt 15
Registreringsskylt 16
Registreringsskylt 18
240 x 100 mm
300 x 100 mm
360 x 100 mm
200 x 210 mm
165 x 70 mm
205 x 70 mm
245 x 70 mm
135 x 140 mm
Ovanstående mått gäller vid nytillverkning/ommålning. Underkännande av skyltar, ska ske om storlek
på skylt eller siffror är uppenbart fel, eller om kulören/färgen är uppenbart felaktig.
Om registreringsskylt har förstörts, förkommit eller förändrats, beställs ersättningsskylt via FUS
(Främre Underhållsstöd).
11.3
Övrig märkning
Märkning om max last, bör för lastbil och släpfordon målas på utsidan av vänstra hyttdörrens
nedre del resp framstammens vänstra del med gul färg och texthöjden 50 mm, t.ex. max last 5.000 kg
På civilt målade fordon får märkningen ersättas med skylt vid framstam eller förarplats.
Lufttryckssiffror hänförliga till max lastat fordon bör målas på fordonets båda sidor ovanför varje hjul,
på traktor får siffrorna målas på resp. fälg intill ventilen, med gul färg och texthöjden 25 mm.
På civilt målade fordon får målningen ersättas med skylt vid förarplats eller vid bränslepåfyllning.
Enheten bör anges i kilopascal (kPa).
FSD skyltar med Fbet och Fben skall vara monterade.
Exempel på FSD-skylt plus placering.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
12
Utrustning och kvalitetsstyrning
12.1
Kontrollstationens utrustning
Sidan 86 av 95
FM2015-4226
Utrustning på kontrollstation för fordon ska uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrifter om
teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan (TSFS 2010:78).
Förteckningen enligt nedan ska användas som riktlinje för utrustning som ska finnas vid militär
kontrollstation för att grundtillsyn på hjulfordon ska kunna genomföras.
För trafikvärdighetskontroll på övriga fordon skall förteckningen nedan användas som riktlinje för
utrustning som skall användas till respektive kontrollerat system.
I övrigt framgår utrustning av aktuell teknisk anvisning, vårdschema och tex reparationshandbok 4.
(Se kap 3.2)
Positioner som markerats med krav KB är den minimiutrustning som krävs för att uppfylla
Transportstyrelsens regler för kontrollbesiktning på respektive system.
Undantag kan göras för viss utrustning då antalet fordon är så litet att det är ekonomiskt fördelaktigt
att istället teckna avtal med lokal leverantör om viss tjänst.
(Tex rullbromsprov som kan köpas av bla Besikta, Opus och Bilprovningen).
I förteckningen (se nedan) angivna exempel på godkänd utrustning ska ses som ett förslag.
FMV sammanhåller och anger riktlinjer för inköp av utrustning för Militära
kontrollstationer.
Utrustning av arbetsmiljökaraktär som t.ex. avgasutsug och belysning tas inte upp här.
Undantag
Samtliga militära kontrollstationer inom FM och FMV beviljas ett undantag ifrån ordinarie
kontrollmetod/er vid funktionsstörningar på föreskriven utrustning.
Undantaget gäller i en vecka (sju dagar) efter konstaterad funktionsstörning på ordinarie utrustning för
föreskriven kontrollmetod under förutsättning att föreskriven alternativ kontrollmetod används.
Nyttjande av detta undantag skall meddelas FM säkerhetsinspektion utan dröjsmål.
Vid längre funktionsstörning skall annan militär kontrollstation alternativt civilt ackrediterat
besiktningsorgan anlitas.
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 87 av 95
FM2015-4226
12.1.1 Kravställd utrustning för kontrollstation
Utrustning
Fyrgasmätare
Antal
1
Användningsområde
Avgasanalys bensin
Krav
Exempel på
godkänd
utrustning
Bildexempel
Anteckning
KB
Kalibrering 6 mån
Fyrpelarlyft med domkraft
1
KB
Alternativt kan grop
användas
Grop med domkraft
1
KB
Alternativt kan lyft
användas
Hjulspinnare
1
KB
Kraftplatta
2
Kontroll glapp i hjul- och
styrsystem tunga fordon
KB
Maskinell är ej krav
vid kontroll av
traktor, motoredskap,
tunga terrängvagnar
och släpfordon till
dessa fordon.
Ljudnivåmätare
1
Kontroll av ljudnivå
KB
Vid eventuellt behov
finns utrustning att
låna via VSL
Ljusinställningsapparat
1
Kontroll/justering
ljusinställning
KB
Kalibrering 6 mån
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Utrustning
FAG F 2013
Sidan 88 av 95
FM2015-4226
Antal
Användningsområde
Krav
OBD Diagnos
1
Felkoder OBD system
KB
Opacitetsmätare
1
Avgasanalys diesel
KB
Exempel på
godkänd
utrustning
Bildexempel
Anteckning
Kalibrering 6 mån
Retardationsmätare
1
Bromskontroll på väg
KB
Rullbromsprovare
1
Retardationsprov av
färd- och parkeringsbroms
KB
Kalibrering årligen
Framvagnsplatta
2
Kontroll glapp i hjul- och
styrsystem lätta fordon
KB
Avlastning fram-/bakhjul
1
Kontroll av eventuella brister i
fordonets hjul- eller styrsystem
KB
Mc och Moped
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 89 av 95
FM2015-4226
12.1.2 Tilläggsutrustning för kontrollstation
Utrustning
Antal
Användningsområde
Krav
Exempel på
godkänd utrustning
Bromsvätsketester
1
Brytspett 400 mm
1
M6900-006020
Brytspett 1500 mm
1
M6900-025010
Däckslitagemätare
1
Fjäderspett 800 mm
1
Artnr:44245011
Glykolmätare och syramätare
1
M3542-401020
Täthetsprovare gasol
1
Inspektionslampa
1
KB
KB
Bildexempel
Anteckning
Brytspett tillverkat
av aluminium
M3204-056020
M2740-801020
Brytspett tillverkat
av aluminium
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 90 av 95
FM2015-4226
Tryckreducering lastavkännande
ventil
1
Kontrollutrustning för 2 poligt
belysningsuttag
1
Kontrollutrustning för 12 poligt
belysningsuttag
1
Lyftkudde
1
Dator med tillgång till
internetuppkoppling
1
Polygriptång
1
Provdon för påskjutsbroms
1
Sk ”Ubåtsslang”
F1052-009550
”Bäst-före-datum”?
Tillgänglighet till regler,
t.ex. CD-MVIF, FAG F och
Bilprovningens handböcker
KB
M6163-112120
560 mm
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
Utrustning
FAG F 2013
Sidan 91 av 95
FM2015-4226
Antal
Användningsområde
Krav
Exempel på
godkänd utrustning
Provviktssats 3 ton
Punkt/Handbelysning
1
1
Belastning lyftdon
Radiemall backspegel
1
Kontroll backspeglar
Renblåsningspistol
1
M6085-025010
Rosthammare
1
M6210-820910
Skjutmått
1
Bildexempel
Anteckning
F1025-009620
Anskaffas vid behov
Art nr: 930000001
KB
Kalibrering
Släpvagnskontakttester 12-24V
1
Stålmåttband 20 meter
1
Art nr: 44 522 722
KB
Kalibrering
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
FAG F 2013
Sidan 92 av 95
FM2015-4226
Tolk för bygelkoppling
1
VBG
Tolk för dragkrok
1
Slitagekontroll av
dragkrok 211A och 221A
F5635-000046
Tolk för dragkrok
1
Slitagekontroll av
dragkrok 1-3
F1053-015360
Tolk för dragöglor
1
Slitagekontroll av
dragöglor
F1053-015370
Verktyg för kontroll av
bromscylinderslag (slaglängd)
1
Verktyg för kontroll av
kulhandske
1
Adapter släpvagnsuttag
(137 pol)
1
Tex OPUS
Belysningskontroll lätta släp
Art nr: 323008
Uppåtriktad artnr:
44 900 521
Nedåtriktad artnr:
44 900 523
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
12.2
FAG F 2013
Sidan 93 av 95
FM2015-4226
Ambitionsnivå och kvalitet
Inriktning vid grundtillsyn och trafikvärdighetskontroll som gäller vid militära kontrollstationer:
•
•
•
•
•
likvärdig bedömning vid alla kontrollstationer
upptäcka avvikelser som kan medföra haveri och/eller orsaka skada på människa
eller miljö
bedöma tillstånd och funktion hos ett fordon
ge underlag för reparation av upptäckta avvikelser
bedömningar ska baseras på gällande regler för trafiksäkerhet och miljösäkerhet
Grundläggande för att nå upp till ovanstående är att:
•
•
•
•
•
säkerställa att kvalitetsutbildning genomförs till militär besiktningsman
anpassa föreskrifter till rätt ambitionsnivå
växeltjänstgöra mellan militära kontrollstationer och civil besiktningsstation, inom ramen för
gällande avtal
öka kunskapen i förhållandet kund – leverantör, t.ex. servicenivå, väntetider och kostnader
säkerställa att besiktningsmannen undviker jävsförhållande
Med ovanstående som grund kan rätt ambitionsnivå och kvalitet uppnås, vilket innebär att
fordonen har sådan status att kraven på användbarhet och trafikvärdighet är tillgodosedda.
12. 3
Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrning och granskning av kontrollarbetet vid Militära verkstäder minskar källorna till
felaktigheter i verksamheten, följande målsättning gäller för kontrollhallar. Med denna inriktning
säkerställs kraven ur trafikvärdighets- och miljösynpunkt.
För att uppnå rätt kvalitet ska den organisationsenhet som utför besiktningar eller kontroller tillämpa;
Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som genomför kontroll, SS-EN
ISO/IEC 17020:2012 och ha dokumenterade rutiner som minst omfattar att;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
omhändertagande av nyanställda och nyanlända så att onödiga risker etc undviks
korrekt arbetsunderlag, dokumentation, scheman och kontrollplaner används
verktyg och utrustning är lämpade för ändamålet
mätdon och kontrollutrustning är kalibrerade enligt SWEDAC DOC 04:2 Krav på kalibrering och
spårbarhet för kontrollorgan.
lyftdon är besiktade
arbetet normalt utförs i god arbetsmiljö (t.ex. belysning, temperatur, fuktighet)
personal med rätt utbildning och behörighet utför besiktning/kontroll
internrevision ska utföras varje år, dock får en tid av max 24 månader förflyta mellan
revisionstillfällen.
behovet av utökade/speciella krav i samband med certifiering fortlöpande ses över
FÖRSVARSMAKTEN
FAG F 2013
Sidan 94 av 95
FM2015-4226
HÖGKVARTERET
Vid organisationsenhet som genomför trafikvärdighets- och/eller lyftdonskontroller på
Försvarsmaktens materiel ska finnas utsedd person som har det övergripande tekniska ansvaret för
kontrollverksamheten.
Personen i fråga ska vara;
•
•
•
neutral i organisationen, se EN ISO/IEC 17020:2012 bil. A.1.b.
väl förtrogen med kontrollverksamheten
fast anställd där kontrollverksamheten bedrivs
12. 4
Tekniskt kvalité
Kvalitetskontroll
• Protokollgranskning
• Körkortskontroll
• Kontroll av Förarbevis / motsvarande
• Behörigheter
• Förordnande
• ”Normeringsbesiktning”
• Utbildningsjournaler / Lokal teknisk info
• Uppdatering Teknisk handbok
• Dataåtkomst (Lift, Mifor, Internet, Standarder, TO, Intranät, Vd-Liv etc)
• Rutiner
• ”Kontinuitet”
12.5
Inspektion och granskning
Försvarsmakten genomför granskning och kvalitetskontroll av arbetet vid Militära kontrollstationer
och ledningen av denna verksamhet
Dessa inspektioner genomförs i enlighet med SAMO Annex E § 3.7, MTrF 2009:212, FFS 2013:2,
FIB 2013:4 och FAG F 2013.
12.5.1
Exempel på några styrande dokument
Militärtrafikförordningen, MTrF
SFS 2009:212
Lag om ackreditering och teknisk kontroll
SFS 2011:791
Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2006:4
SWEDAC´s föreskrift
SWEDAC DOC 04:2 utg 5
Transportstyrelsens föreskrift
TSFS 2010:78
Försvarsmaktens föreskrift
FFS 2013:2
Försvarsmaktens interna bestämmelse
FIB 2013:4
Samordningsavtal mellan FM och FMV
SAMO 2014
FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET
13.
FAG F 2013
Sidan 95 av 95
FM2015-4226
Blanketter (Underbilagor till FAG F)
Senast uppdaterade blanketter (elektroniska) finns i emilia på samarbetsytan ”Trafikvärdighet” under
”Delade dokument” och på externa FMV-sidan ”Fordonsbesiktning”.
13.1
Ansökan om besiktningscertifikat för militär besiktningsman
13.2
Ansökan om undantag från inställelse enligt slutsiffermetoden
13.3
Anmälan om avvikelse i fordons registreringsuppgifter
13.4
Besiktningsprotokoll Fordon (M7102-259180)
13.5
Besiktningsprotokoll Lyftdon (M7102-259220)
13.6
Arbetsprotokoll begränsad registreringsbesiktning B2
13.7
Besiktningsprotokoll Registrering
13.8
Besiktningsprotokoll CSC (sjöklassad container)
(under utveckling)
13.9
Besiktningsprotokoll Lösa Lastbärare
(under utveckling)
Åter till innehållsförteckning (sid 3) 
107 85 STOCKHOLM. Tel 08-788 75 00, Fax 08-788 77 78.
www.forsvarsmakten.se
FAG F
Försvarsmakten
Försvarsmakten
FAG F
2013
FAG F
2013
Ä1
Ä1
Försvarsmakten
Försvarsmakten
FAG F
2013
FAG F
2013
Ä1
Ä1
Försvarsmakten
Försvarsmakten
FAG F
2013
FAG F
2013
Ä1
Ä1