Norrköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET
KONSTVETENSKAP
Norrköping
Från industristad till kulturcentrum
Hannah Larsson & Matilda Palmqvist
B-uppsats, VT 2015
Handledare: Anna Ingemark Milos
Innehållsförteckning
Introduktion ................................................................................................................................ 3
Inledning................................................................................................................................. 3
Syfte och frågeställning .......................................................................................................... 3
Avgränsning och disposition .................................................................................................. 4
Metod och material ................................................................................................................. 4
Norrköpings historia ................................................................................................................... 5
Stadens uppkomst ................................................................................................................... 5
1600-talet ................................................................................................................................ 5
1700-talet ................................................................................................................................ 6
1800-talet ................................................................................................................................ 7
1900-talet ................................................................................................................................ 8
Stadsplanering och kulturarv ...................................................................................................... 8
Industristadens framväxt och identitet ................................................................................... 8
Vad är ett kulturarv? ............................................................................................................... 9
Industrilandskapet som kulturarv ............................................................................................. 10
Analys av referensobjekt .......................................................................................................... 12
Arbetets museum - "Strykjärnet" ......................................................................................... 12
Historik ............................................................................................................................. 12
Beskrivning och analys .................................................................................................... 13
Värmekyrkan - Turistbyrån .................................................................................................. 14
Historik ............................................................................................................................. 14
Beskrivning och analys .................................................................................................... 14
Campus Norrköping - kvarteret Kåkenhus ........................................................................... 15
Historik ............................................................................................................................. 15
Beskrivning och analys .................................................................................................... 16
Slutsats ..................................................................................................................................... 17
Referenser................................................................................................................................. 21
Tryckta källor ....................................................................................................................... 21
Otryckta källor...................................................................................................................... 21
2
Introduktion
Inledning
Med 1800-talets industrialisering blir allmänhetens utrymmen och arbetarklassens framväxt
en viktigare faktor inom stadsplanering och bebyggelse. Fokus går från enskilda
byggnadsverk utanför städernas kärnor, i form av solitära slott och herrgårdar, till att skapa en
infrastrukturell och ekonomisk stadsmiljö som tillgodoser industrin och arbetarnas behov.
Under denna tid uppförs en stor mängd produktionsbyggnader och vissa orters stadskärnor
blir naturliga industriområden. En av dessa städer är Norrköping och dess centrala
industrilandskap, vars omvandling från högproduktiva fabriksmiljöer till kulturella och
informativa centra är huvudfokus för denna uppsats. Genom främst textilindustrins uppgång
och fall har industribyggnadernas användningsområden förnyats och anpassats för en ny tid i
stadens historia där dess identitet och innehåll hittat en helt ny utformning. I vad som tidigare
var en bullrig, smutsig och sluten miljö för industriell masstillverkning ser vi idag museer,
högskolor, konserthus och evenemangslokaler vars profilering är att vara inkluderande,
informerande, och inbjudande. En sådan helomvändning i stadskärnans utformning och
innehåll innebär en total förändring av stadsidentiteten samt dess konkurrens- och
attraktionskraft som besöksmål och bostadsort. Detta är en process som fortfarande är
pågående, och utgör därför ett utmärkt föremål för samtida studier av ett samhälle med stora
förändringar både framför, och bakom sig.
Syfte och frågeställning
Författarna vill med denna uppsats tydliggöra ett profilerat industrisamhälles uppkomst, framoch nedgång samt dess pånyttfödelse genom att studera arkitekturens roll genom tider av
skiftande sociala och ekonomiska samhällsförhållanden. Genom att undersöka de historiska
bruksområdena samt dess verksamheter kan vi definiera syftet med deras uppförande och se
vilka omständigheter som möjliggjort deras bevarande efter att det ursprungliga behovet blivit
förlegat. Vidare undersöks den specifika stadsplaneringens historia och anpassning till en tid
skiftad fokus från industriell effektivitet till kulturell och informativ attraktionskraft. Då vi
definierat en sådan förändring kan vi också utföra en analys gällande stadens historiska
respektive nutida identitet och status. Författarna tar även hänsyn till att utvecklingen i just
denna specifika ort går att återfinna i flera städer med historisk bruksverksamhet av liknande
förhållanden, och har därför valt att göra en enklare jämförelse med ett sådant exempel.
3
Avgränsning och disposition
Undersökningens stomme utgörs av en kronologisk och översiktlig beskrivning av
Norrköpings historia med utgång från 1600-talet och den framväxande industrin i huvudsaklig
fokus, studie och diskussion kring allmän och historisk stadsplanering samt en genomgång av
relevant litteratur och tidigare studier av arkitekturhistorisk bevaring och kulturarv rörande
detta specifika område.
Författarna har även valt att utföra närstudier genom deskriptiv arkitekturanalys av
exteriörerna på tre utvalda byggnadsobjekt som alla tillhör industrilandskapets omfång.
Byggnaderna samt motivationer bakom urvalet är som följer:

Arbetets Museum
Byggnaden har idag kommit att bli något av en ikon för dels Norrköping stad och
industrilandskapet i synnerhet. Dess originella utformning, läge och historiska betydelse gör
det till ett intressant analysobjekt. Dess nuvarande verksamhet bidrar även till en ytterligare
dimension av intresse, då dess ambition är att genom kulturen sammanföra samtiden med dess
historiska arbetarbakgrund.

Värmekyrkan
Byggnaden är slutförd under mitten av 1900-talet, vilket utgör ett intressant avstamp mellan
de äldre fabriksbyggnaderna och sekelskiftets senare tillägg på området. Byggnadens stil är
unik för dess sammanhang samt intressant ur perspektivet för kulturell verksamhet då de
flexibla lokalerna möjliggör en stor bredd av evenemang, utställningar m.m.

Campus Norrköping
Linköpings filial i Norrköping är en stark symbol för den nya bildningsprofileringen på
området och i staden som stort. Komplexet utgörs av några av industrilandskapet äldsta
kvarlevor, tillbyggnader från 50-talet, samt moderna sektioner slutförda så sent som på 00talet. Dessa olika element skapar arkitekturanalytiskt sett en intressant och eklektisk helhet
som på ett stolt sätt representerar stadens nya identitet.
Metod och material
4
Arkitekturobjekten kommer redovisas med deskriptiv analysmetod gällande exteriören som
sedd i stadsbilden. Dessa analyser utvecklas sedan till en sammanfattad jämförelsestudie och
upplevelseanalys med stilanalys i fokus. De arkitektoniska analyserna har sin utgångspunkt i
Understanding Architecture och dess beskrivna tekniska/rationella teori. 1 Denna teori
innebär att arkitektur ska spegla de materiella, ekonomiska och sociala förhållandena i sin
samtid och man därför bör behandla arkitektur i denna kontext.
Med hjälp av komprimerad historiebeskrivning kring områdets verksamhet samt genomgång
av relevanta teorier inom stadsplanering kommer arkitekturens roll i dagens samhälle
förmedlas tydligare och utgöra en fast grund för uppsatsens slutsats gällande kärnfrågan
stadsidentitet.
Norrköpings historia
Stadens uppkomst
Norrköping växte fram som handelsstad under medeltiden på grund av dess gynnsamma läge
vid Motala ströms mynning ut i Bråviken. Energin från strömmen möjliggjorde kvarndrift,
sedan vattenvägen ut i Östersjön stärkte handelspositionen ut i Europa. 1384 räknas som
Norrköpings officiella tillkomstår då kung Albrekt av Mecklenburg bekräftade ortens
stadsrättigheter.2
1600-talet
Under 1600-talet fortsätter Norrköpings handel att blomstra, samtidigt som staden etablerades
som strategisk punkt för centralmakten, bl.a. genom att utses som residensstad för det
omgivande län som innehades av Johan III:s son, hertig Johan.3 Det är även då som
industrialiseringen inleddes på orten med den holländska fabrikanten Louis de Geers ankomst
år 1627. Under hans och kompanjonen Willem de Besches ledning inrättades bland annat
skeppsvarv, slageri, smedjor, klädesfabrik och mässingsbruk på Kvarnholmen vid strömmens
1
Hazel Conway & Rowan Roenisch, Understanding Architecture. An Introduction to architecture and
architectural history, Routledge Devon UK, 2005, s.44
2
Arne Malmberg, Stad i nöd och lust - Norrköping 600 år, Sörlings förlag, Norrköping 1984, s.14 ff
3
Malmberg 1984, s.23
5
södra strand under samlingsnamnet Holmens Bruk. Arbetskraften utökades med hjälp av
invandrade valloner från Ardennerna i nuvarande Belgien, vilket ökade populationen
väsentligt under 1630-talet. 1650 hade befolkningen ökat till ca 6000, vilket gjorde staden till
den näst största i Sverige.4 Efter De Geers död år 1652 drevs bruket av flertalet ägare innan
holländska affärsmannen Jakob Momma (adlad Reenstierna) tog över 1666. Verksamheten
utökades under ett par decennier men stötte på motgångar gällande export under fransknederländska kriget samt skador på fastigheter under vårfloden 1677. Vid Reenstiernas
bortgång ett år senare anses 1600-talets industriella framgångar avslutas.5
Reenstierna hade under sin drift ådragit sig stora skulder som sonen Abel med stora
svårigheter först kunde betala av år 1689, med ytterligare lån hos Riksbanken. Abels höga
ambitioner och ökade skuld innebar att Holmens Bruk 1704 tillföll banken, vilket medförde
en lång tid av ytterligare motgångar i driften av bruket.
1700-talet
År 1719 befann sig Sverige i ett då 20-årigt krig med Ryssland, som ledde till att Norrköping,
helt utan försvar, anfölls av en stor rysk flotta med kosacktrupper som på kort tid såg till att en
ansenlig del av staden blev nedbränd.6 Men redan året därpå hade återuppbyggnaden inletts,
och med regeringen beslut om 10 års skattefrihet för alla invånare kunde staden påbörja sin
återhämtning. De nya branscherna som möjliggjorde en industriell renässans i Norrköping
stad utgjordes av flera tobaksspinnerier, sockerbruk och snusfabriker.7 1739 kan också
mässingsbruket som uppköptes 1704 av Riksbanken återtas i privat ägo genom försäljning till
köpmannen Georg Spalding och Johan Forsberg. Efter deras bortgång år 1756 drivs bruket av
Johan Henrik Lefebure som påbörjar tillverkning av fingerborgar, och 1778 tas det över av
den unge Elias Pasch. Under Pasch ledning drivs dock bruket i konkurs pga. franska
revolutionens försvåring av mässingsexport, och oroligheterna medförde att förvaltarna inte
fick bruket sålt förrän 1802.8
4
Malmberg 1984, s.48
Björn Helmfrid, Holmens bruk i Norrköping. Svensk Litteratur Stockholm 1955, s.6 ff
6
Malmberg 1984, s.53-54
7
Malmberg 1984, s.85-86
8
Helmfrid 1955, s.11 ff
5
6
1800-talet
Med 1800-talet växer sig textilindustrin återigen starkare då den goda tillgången på
vattenkraft och yrkeskunnighet skapade goda förutsättningar för investerare. År 1809
utrustade företaget Söderberg & Arosenius sin fabrik på Smedjeholmen med spinnmaskiner
vilket skapade en mer ekonomiskt lönsam och effektiv produktion än tidigare. Detta ledda till
att företaget blev det största och mest konkurrenskraftiga av samtliga 15 textilföretag på orten
- tillsammans utgjorde de hälften av landets totala textilproduktion.9
Holmens bruk blev uppköpt av bröderna Fredrik och Joakim Wretman 1802 som startade upp
papperstillverkning av linnelump – en verksamhet som gav liten lönsamhet på grund av
ineffektiv produktion och tvingade även dessa ägare till konkurs. Nästa ägare blev, om än
kortvarig, mycket inflytelserik för kommande verksamhet. Överstelöjtnant Carl Gustaf
Reuterskiöld startade nämligen upp ett bomullsspinneri, vilket han drev fram till sin död fyra
år senare, då det övertogs av juristen Lars Magnus Trozelli. Verksamheten kom då att
inkludera bomullsspinneri samt en betydligt mer framgångsrik papperstillverkning i och med
inköp av en modern pappersmaskin år 1837.10 År 1840 hade Norrköpings samtliga industrier
vuxit till ett antal av 153 som tillsammans försatte 2800 personer i arbete.
Under andra hälften av 1800-talet hade Norrköping mognat till rollen som Sveriges näst
främsta industricentra, endast underlägsen huvudstadens omsättning med ett fåtal procent. Då
Sverige vid denna tid var ekonomiskt underutvecklat gjorde det att den tidiga etableringen av
dyra textil- och pappersfabriker gav Norrköping ett försprång, till skillnad från övriga städers
verksamheter som främst fokuserade på konsumtionsvaror, vars tillverkning var billigare att
upprätthålla. Denna typ av produktion räknades till en oansenlig bråkdel av Norrköpings
totala omsättning.
Norrköpings bomullsindustri dominerades av tre stora företag som var och en erhöll
arbetskraft kring 300 personer. Däremot var de fabriker specialiserade på beklädnad mycket
mindre gällande arbetskraft, men utgjordes istället av ett betydligt större antal aktörer på
marknaden. Under 1870-talet upplevde Sveriges industri en högkonjunktur. Järn- och
9
Malmberg 1984, s.154-155
Helmfrid 1955, s.15 ff
10
7
stålverkstäder växte starkt tack vare nya järnvägsnät och dess möjligheter till effektiv export.
Detta uppsving i Sveriges övriga industrier ledde till att Norrköpings tidigare framgångskoncept med enhetlig fokus på textilbranschen innebar en nackdel. 1800-talets tidigare
tillväxttrend dämpades därmed stadigt över sekelskiftet.
1900-talet
Under början av 1900-talet har den tidigare hårt ansatta ylleindustrin i Norrköping stött på
ytterligare motgångar i och med ökad konkurrens från växande textilindustriella orter såsom
Borås och Malmö. Bomullsfabrikerna inom Norrköping behöll dock fortfarande sin starka
position på den nationella marknaden, men med hård konkurrens sinsemellan. Under
mellankrigs- och främst efterkrigstiden ökar efterfrågan på konfektionsindustrin av
färdigsydda plagg vilket gav textilindustrierna en återigen stark tillväxt. Detta blev dock
textilindustrins sista stora framgångsvåg i Norrköping och Sverige i övrigt. 1950-talet innebar
en kris i den inhemska textilproduktionen på grund av ett flertal faktorer gällande västvärldens
konsumtionsmönster, tekniska innovationer samt globaliseringsmöjligheter. Konsumenterna
började nu efterfråga enklare och billigare plagg, vars produktion kunde förläggas i länders
vars produktionskostnader kunde hållas ner på en bråkdel av de inhemska.11 Nyutvecklade
syntetfibrer vann popularitet på grund av dess slitstarka egenskaper, effektiva produktion samt
låga pris. Dessa faktorer samspelade till en modernisering av textilindustrin vilket de gamla
producenterna av dyrt naturmaterial och ekonomiskt ineffektiv arbetskraft omöjligt kunde
konkurrera med. Steg för steg monterade Norrköpings textilindustri ned genom uppköp,
nedläggningar och förflyttning av produktion fram tills 1970-talet då samtlig verksamhet
hade avstannat.12
Stadsplanering och kulturarv
Industristadens framväxt och identitet
11
Sten Andersson m.fl, Textilen som försvann. En studie av strukturomvandlingen, arbetarrörelsen och det nya
Norrköpings framväxt. Norrköpings kommun 1986, s.39 ff
12
Malmberg 1984, s.219-220
8
När en stad får sin identitet skapas den genom stadsplanering, arkitektur och den materiella
stadsbilden.13 Identiteten är fysiska representationer av staden men även föreställningar om
densamma och bör behandlas som en kollektiv kreation, skapad främst av aktörer och andra
intressenter med viss makt och kontroll över framställningen av staden. Fysiska
representationer av staden berör byggnadsverk, monument och ytor som tolkas som något mer
än bara dess primära funktion. Föreställningar är bilder, tankar och idéer kring staden. Här är
Norrköping ett utmärkt exempel då området Industrilandskapet och dess namn är laddat med
representationer kring arbetarklass, historia men även skapar föreställningar om staden som
en vackert bevarad industristad.
Till skillnad från många andra industristäder som t.ex. Helsingborg, där stadsbildens
utvecklingen skedde genom en expansion i stadens periferi14, förändrades Norrköpings
identitet via upprustningen och bevarandet av den industriella stadskärnan. Efter fabrikernas
nedläggning stod bruksområdet förfallet, igenbommat och utgjorde en dyster påminnelse för
invånare och besökare om stadens forna glansdagar. Genom att återanvända och i stort bevara
det ursprungliga området konfronteras dess historia och möts med stolthet istället för att
förpassa arkitekturen till en svunnen tid. I denna återanvändning ingår att arkitekturens
innehåll och syfte anpassas för att bemöta efterfrågan och intresset i en modern tid, vilket ger
stadens invånare en ny relation till stadskärnans allmänna platser, och leder till en naturlig
omdefiniering av stadens identitet. Hur man bygger och expanderar påverkar alltså skapandet
av stadens identitet, och här blir det möjligt att tala om flera identiteter med ibland
förekommande försvagat centrum och starkare förstäder. I Norrköping fanns visserligen
samma typ av expansion med villaförorter och utplacering av industrin under 1900-talets
andra hälft, men dessa har inte påverkat föreställningen av Norrköping lika starkt som
Industrilandskapet.
Vad är ett kulturarv?
Riksantikvarieämbetet beskriver kulturarvet som "materiella och immateriella uttryck ... för
mänsklig påverkan".15 Det handlar om spår, lämningar och föremål men också sånger, dikter
och kunskaper kring traditioner. Orddelen "arv" vittnar om att det är något man förvaltar och
13
Henrik Widmark, Föreställningar om den urbana världen, diss. Uppsala 2007, s.15
Widmark 2007, s.252
15
http://www.raa.se/kulturarvet/
14
9
efterlämnar till kommande generationer, att det finns en arvlåtare och en arvtagare. Andra
halvan av ordet, "kultur", visar på att kulturarvet är något kollektivt, något som bevaras
gemensamt. Ibland specificerar man uttrycket för att betona enskilda delar av
samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska kulturarvet - eller som i denna uppsats, det
industriella kulturarvet.
Enligt Annika Alzéns avhandling Fabriken som kulturarv, som behandlar frågan kring ett
eventuellt bevarande av Industrilandskapet, krävs opinion på tre plan för att något som kunna
omfamnas som ett kulturarv.16 Det krävs ett politiskt erkännande på regional eller nationell
nivå, en allmän folklig opinion som förespråkar bevaring eller restaurering samt ett
professionellt erkännande av experter och antikvarier inom det givna området. Först när alla
tre uppnåtts kan man tala om ett accepterat kulturarv.
Industrilandskapet som kulturarv
Närheten till Motala ström samt en tidig anslutning till järnvägsnätet bidrog till att Norrköping
blev landets främsta industristad under andra halvan av 1800-talet17. Då t.ex. textilindustrin
krävde tillgång till stora mängder vatten och vattenkraft blev det naturligt att flera fabriker
anlades i området kring strömmen, ofta under stor konkurrens. Norrköping var en industristad
av rang i över trehundra år och området kring strömmen, det så kallade Industrilandskapet,
sysselsatte flera tusen människor. Men under 1950-talet påverkade textilkrisen industrins
framfart och 1970 lade Förenade Yllefabriker, Yfa, som sista stora företag ner sin produktion
i Industrilandskapet. Bomullsindustrin flyttade från området kring strömmen till stadens
västra delar och under 1970-talet blev de en gång så aktiva byggnaderna tömda på
verksamheter.18
Det var inte en självklarhet att bevara industribyggnaderna och att införliva omgivningen i
något slags kulturarv; en del invånare i staden såg dessa fastigheter som en påminnelse om
den fattigdom och det elände som varit industriarbetarnas vardag.19 Även själva storleken på
Industrilandskapet gjorde det problematiskt; hur skulle t.ex. stora och tunga maskiner
16
Annika Alzén, Fabriken som kulturarv, Symposion Stockholm 1996, s.16
Alzén 1996, s.32
18
Andersson m.fl. 1986, s.151
19
Alzén 1996, s.14
17
10
magasineras och vilka av de flera specialistområdenas fastigheter och inventarier var "värda"
att vårdas och sparas?20 Vidare må byggnaderna vara gamla ur ett industriperspektiv men då
Industrilandskapet uppfördes sent 1800-tal och tidigt 1900-tal är byggnaderna inte gamla ur
ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Inte heller var någon enskild byggnad på något sätt unik då
de oftast inte ritats av framstående arkitekter eller hade en särskilt säregen stil, vilket kunde
leda till att väldigt stora miljöer skulle behöva klassas som kulturarv för bevarande.
Dock revs mycket av industribyggnaderna i landet under den stora rivningsvågen som pågick
under 1960- och 70-talet för att rensa ut fabriker och göra plats för bostäder. Det såg länge ut
som om även Industrilandskapet skulle möta samma öde, men synen på industrin och det
industriella arvet förändrades under slutet av 1970-talet. 21 Här kan man betrakta Norrköping
som ett pilotprojekt; ett ökat intresse för att bevara och vårda bebyggelsen uppstod och både i
den lokala och nationella debatten höjdes röster för att bevara detta område. I mars 1978
genomförde kulturmiljökommittén en utredning på uppdrag av Norrköpings kommun för att
ta reda på om det fanns möjligheter att bevara och återanvända de tomma fabrikshusen.22
Utredningen pekade på att byggnaderna borde bevaras men även restaureras eftersom
fabriksbyggnaderna var en outnyttjad resurs som skulle kunna bli en viktig del av
Norrköpings centrala delar.
Lokala medier hade en starkt pådrivande roll i bevarandet av Industrilandskapet. 1979 talade
Holmens Bruk om att spränga fram en tunnel mitt i Industrilandskapet för att få större fallhöjd
på vattnet till ett nytt vattenkraftverk som planerades - vilket den lokala pressen rapporterade
om.23 Då började den allmänna opinionen höja sina röster för ett bevarande av landskapet och
pressen var inte sen att ta debatten ett steg till. I maj 1983 lanserade Folkbladet en
namninsamling för att "Rädda Strömmen!", med en ny logotyp i form av byggnaden
Strykjärnet samt strömmens vågor som återfanns på både artiklar och protestknappar. Varje
dag under maj månad intervjuades Norrköpingsbor som ville bevara området kring strömmen
och det var alldeles självklart vilken ställning Folkbladet tog mot Holmens förslag om
utbyggnad.
20
ibid.
Mats Lundström & Louise Nyström (red.), Industrilandskapet – kulturmiljö och resurs för stadens framtid,
2001 , s.27-28
22
Alzén 1996, s.64
23
Alzén 1996, s.70
21
11
Nu återfanns ett intresse för bevarande både på nationellt och lokal nivå. I oktober 1984
tillförordnades en sakkunnig, oberoende specialist av vattendomstolen för att undersöka vad
en eventuell sprängning och ett nytt vattenkraftverk skulle innebära för det strömmande
vattnet, Industrilandskapet och stadskärnan i stort. Denne sakkunnige, Joen Sachs,
konstaterade att "det föreslagna kraftverksprojektet i sin nuvarande utformning medför
oacceptabla konsekvenser för stadsmiljö i centrala Norrköping".24 Sachs förklarade att en
större mängd vatten behövde flöda genom Industrilandskapet än vad som angivits i det första
förslaget och ansåg att Holmens Bruk borde avstå en del av vattnet och låta det rinna i
strömfåran. Detta ska ses mot bakgrunden att medelgenomströmningen var 94
kubikmeter/sekund, i samband med vårfloden fanns en genomströmning på 357
kubikmeter/sekund. Denna ville Holmens Bruk minska till 1 kubikmeter/sekund, vilket skulle
förändra upplevelsen av Strömmen väsentligt. Under juni 1986 presenterade Holmens Bruk
ett nytt förslag till utbyggnad med en genomströmning med 20 kubikmeter/sekund som
minimigräns. Det nya förslaget godkändes i kommunfullmäktige 1986 och Holmens nya
vattenkraftverk invigdes januari 1991.25
"Holmentornet", fastigheten för pappersbruket Holmens Bruk AB, blev byggnadsminne 1990
och en symbol för Norrköpings industriella arv. 1994 invigdes sedan den nya konserthallen
Louis De Geer, även den i en byggnad tillhörande Holmens Bruks gamla maskinhallar och
senare införlivade man Värmekyrkan, Holmens Bruks gamla ångpannecentral, som en
eventarena i Louis De Geers konsert och kongress.26 1997 flyttar Linköpings Universitet in i
Industrilandskapet genom att Campus Norrköping öppnade i kvarteret Kåkenhus. Man lät
överta de gamla industriella byggnaderna på norra sidan av Motala ström . På 1990-talet blev
därmed Industrilandskapet ett kulturellt och representativt område i Norrköping och stadens
slitna fabriksområde blev en öppen, attraktiv yta för kultur och bildning.
Analys av referensobjekt
Arbetets museum - "Strykjärnet"
Historik
24
VA 49/1980, Bilaga 5. Sakkunnigutlåtande till Växjö Tingsrätt.
http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Affarsomraden/Holmen-Energi/Kraftverk-Norrkoping/
26
http://louisdegeer.se/information/historia
25
12
Arbetets museum, även känt i folkmun som "Strykjärnet", uppfördes 1916-1917 på
Laxholmen i Motala ström.27 Här fanns tidigare enbart träbyggnader och då man ville
maximera den användbara ytan på holmen uppförde man en något annorlunda formad,
sjukantig byggnad. Strykjärnet är byggt i armerad betong i klassicistisk stil efter arkitekten
Folke Bensow, på uppdrag av Holmens Bruk. Fram till 1934 användes byggnaden som väveri
och senare bl.a. tvinning och spolning men under 1950- och 60-talets textilkris avvecklades
textilarbetet. 1964 lade Holmens Bruk ner bomullsindustrin och 1970 försvann
yllefabrikationen från Industrilandskapet, men byggnaderna fanns kvar. Strykjärnet blev
byggnadsminne 1991 och här huserar idag Arbetets museum, ett museum med inriktning på
arbetets och arbetarrörelsens historia - en väldigt lämplig lokalisering med tanke på
Norrköpings bakgrund som industristad.
Beskrivning och analys
Byggnadens västra fasad utgörs av ett hörn i spetsig vinkel som skär genom strömmen mot
dess flöde. Byggnaden består av fem våningar med valmat mansardtak och putsad gul fasad.
Accentfärg på fönsterkarmar, dekor och sektionsindelande halvpelare är genomgående
mörkgrå. Gällande de södra, västra, och nordvästra fasaderna har samtliga fem våningar
spröjsade fönster, där våning 2, 3 och 4 är identiska och indelade i fyra symmetriska sektioner
av centrerade mitt- och tvärposter. Den första våningens fönster är de högsta med centrerad
mittpost och tvärposten placerad 3/7 avstånd från fönstrets överkant. På den västra samt
nordvästra gaveln har dessa dekorativa fönsterbleck och kröns av uppåtvinklade frontoner,
likt gaveln av ett sadeltak. Den överste våningens fönsterrad liknar den nedersta, med dess
fönsterbleck och fördelning av spröjs, men är av något lägre höjd. De norra, södra, och östra
sidornas fasader ekar efter varandra med skillnaden att den östra saknar band av kvadratiska
spröjsade källarfönster.
Vandrande norrifrån möts man av byggnadens nordöstra hörngavel som är sammanlänkad
med den österomliggande byggnaden strykbräden genom en passage på tredje våningen.
Valvet under detta är asymmetriskt och följer Strykbrädans puts och stil, samt utgör entré till
båda byggnaders förgård.
27
Alzén 1996, s.64
13
Värmekyrkan - Turistbyrån
Historik
Den nyaste delen av den så kallade Värmekyrkan byggdes 1958 i armerad betong efter
arkitekten Bertil Berg.28 Den nya byggnaden är en del av Holmens Bruks gamla
ångpannecentral, som uppfördes 1927 och 1930, och är ett senare tillägg till
Industrilandskapet. Namnet kommer från dess form som anspelar på klassiska svenska
kyrkobyggnader. Värmekyrkan är idag mest känd för sina evenemang med klubbkvällar och
stora utställningar, men också för sina fyra skorstenar som agerar adventsljusstake under
julsäsongen. Värmekyrkan är en del av Louis de Geers konsert och kongress. Under 2015
byggdes Värmekyrkan om med bl.a. ett nytt interiört våningsplan för att kunna husera
rymdutställningen NASA - A Human Adventure.29 Om ombyggnationerna kommer att bli
permanenta återstår att se.
Beskrivning och analys
Värmekyrkan ligger vid den nordvästra sidan av Holmentorget, tvärsemot konserthuset
Flygeln. Fasaden är putsad i ljus blekgult med olivgrön kulör på fönstrens karmar, bågar och
poster samt kornisch och övrig accentuering och dekor. Taket är av typen sadeltak svart plåt
med sluttande trappgavel och fyra stycken höga skorstenar i ljust grå regelbundet utplacerade
på taket vänstra sida löpande med långsidan. På översta delen av byggnadens södra långsida
löper ett regelbundet band av nio oculusfönser, som alla kröner en egen vertikal fönsterlängd
som sträcker sig från lägsta till högsta våning. De första fyra fönsterlängderna från väst är
uppdelade i tre sektioner där de två lägsta är rektangulärt formade och i samma höjd, medan
den översta sektionen är kvadratiskt och därmed lägre i höjd. De följande fem
fönsterordningarna är smalare och något lägre samt avslutas på höjden i valvform. Den norra
långsidan utgörs av tio smala och långa fönster med rundade valv likt de fem sista på den
södra sidan, men här saknas både oculusfönster samt de bredare fönstren med rätvinkliga
karmar. Samtliga fönster är av spröjsad typ. Entrén finns längst åt vänster på den västra
gaveln av huset nedsänkt mellan mark- och källarplan.
28
29
http://louisdegeer.se/information/historia
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6140502
14
Campus Norrköping - kvarteret Kåkenhus
Historik
Fastigheten Kåkenhus och dess namn går tillbaka till 1600-talet, kanske ännu längre. Namnet
kommer från fästningen Kokenhausen i nuvarande Lettland. Vid forsen, i kvarterets västra
del, fanns en kvarn redan på 1500-talet och 1547 ägde Alvastra Kloster en mjölkvarn i
kvarteret.30 Under 1700-talet fanns här en smedja, men mot slutet av 1700-talet återkommer
kvarnen som verksamhet. Denna verksamhet avtog först 1894 då man istället nyttjade
byggnaderna för spinneri och magasinering.
Den östligaste delen av Campus Norrköping huserar i en byggnad med en hushöjd om 7
våningar utöver källarplanet, som nyttjades som monteringslokaler. Byggnaden uppfördes
1959-60 av arkitekt Ivar Tengbom, som även var inblandad i uppförandet av den äldre delen
av Holmens gamla ångpannecentral, med en bärande stomme i armerad betong.
Strax väster om ligger själva entrén och den centrala byggnaden i Campus Norrköping; en
gammal klädesfabrik som även den använts för montering i industrin. Detta är en
fyravåningsbyggnad med vindsvåning med en bärande stomme av gjutjärn och primärbalkar
av stål.
Bakom entrén tornar ett sexvåningstrapptorn upp mellan huskropparna. Tidigare användes
trapphuset som konstväveri och kontor. Byggnaden uppfördes 1915 under ledning av arkitekt
Werner Northun. Bjälklag samt trappor är i armerad betong.
Insprängd mellan entrén och sjuvåningshuset är en gammal klädesfabrik som en gång
huserade en kraftstation. 1902 brann två stora byggnader ner i det som idag utgör hjärtat av
Campus Norrköping men fem år senare uppfördes en trevåningsbyggnad efter ett samarbete
mellan Arvid Helander och Werner Northun. Byggnaden har en bärande stomme, tak och
bjälklag av armerad betong och mot Strömmen en hög granitklädd sockel.
Det pågår just nu en expansion av Kåkenhus på Campus Norrköping men då intresset för
denna uppsats ligger kring den industriella bebyggelsen berörs inte tilläggen från 2008 samt
vidareutbyggnaden från 2013 och 2015.
30
Norrköpings Kommun, Industrilandskapet vid Strömmen (västra delen), AB Trycksaker Norrköping 1981,
s.41
15
Beskrivning och analys
Vid ankomst till Skvallertorget från Bredgatan i västlig riktning tornar Norrköping Campus
ståtliga tegelfasad upp sig. Det är den vertikalt betonade tillbyggnaden på fyra våningar som
spontant åtdrar sig besökarens blick med sin höjd över omgivningen och är ett vackert
exempel på en modern industribyggnad. Teglet är genomgående i löpförband. På markplan
finns entrén med två dubbeldörrar. Andra våningen domineras av en hel fönstervägg uppdelat
i fyra sektioner markerat med två smala parallella lister. På den tredje våningen finns endast
två fönster, båda belägna på vänster sida av fasadens mitt. Fönstrens höjd och bredd är
detsamma som sektionerna på tidigare våning, men uppdelningen utgörs här av den befintliga
tegelväggen istället för sektion i glas mellan två vertikala lister. De separerande sektionerna
ekar dock varandra i bredd samt följer samma vertikala utplacering. På den fjärde våningen
återfinns två fönster i samma rytm och sektioner som på tidigare våning, men istället mer än
hälften så höga samt uppdelade av samma svarta plåt som utgör fönsterkarmarna på samtliga
våningar.
Till vänster om den nya gaveln ligger det ursprungliga Kåkenhuset med långsidan parallellt
till strömmen. Gaveln vi möter från Skvallertorget är i två våningar av rött tegel i korsförband
med sadeltak. Tillhörande den andra våningen på gavelfältet finns enbart ett fönster centrerat
beläget, och på markplanets vånings finns tre stycken med det mittersta placerat direkt under
den andra våningens. Samtliga fönster är spröjsade och i välvd form med stickbåge i tegel
omkring överkanten. Från motsatt sida strömmen kan byggnadskomplexet egentliga volym
uppfattas tydligare. Här är de olika sektionerna tydligt uppdelade och representanter för olika
tidsperioder, men samspelar i en harmoniserande enhet.
Österut längs strömmen finns en nybyggd sektion i horisontell rektangulär form med
modernistiska heltäckande fönsterväggar på två våningar inramat av en vit fasad. På taket av
denna del finns en terrass som leder till nästa sektion. Detta är den först nämnda nybyggda
gaveln som här syns ifrån sin långsida, och domineras av tre parallella fönsterlängor löpande
utöver hela huslängden. Den översta våningens fönster är uppdelade i sektioner innehållande
två kvadratiska fönster med vertikal mittpost separerade av en smalare svart plåtsektion.
Andra våningens fönster har samma avstånd och är av samma bredd som de övre men sträcker
sig här från golv till tak. Denna fönsterordning återkommer på våningsplanet under. Ovanför
denna sektion återkommer den modernistiska vita kulören uppdelat på tre våningar staplade i
16
en trappordning, där den nedersta har en längre långsida än de två översta. Fönsterordningen
är här densamma som på föregående sektion.
Väster om dessa sektioner kommer den av mest majestätisk volym och karaktäristiska
stildrag. Fasaden består återigen av rött tegel i kryssförband med ljust beigea putsade
dekorelement i form av kornischer, valvutfyllnad, fönsterbleck och övrig accentuering.
Byggnadsdelens första plan är upphöjt en våning över dess grannsektion åt öster, och är
uppdelat totalt fyra våningar. De tre första våningarna är indelade i vertikala grunda
fönsternischer med tre fönsterrutor inkluderade för var våning. Samtliga fönster är spröjsade
och vertikalt utdragna med svagt välvda avslut i överkant och kring dem en teglad
segmentbåge.
I nordvästlig anslutning till denna sektion tornar ett trapptorn på sex våningar över samtlig
byggnadsvolym. Tornet är kvadratiskt i rött tegel av korsförband med krenelerad avslutning
och pryds längst upp på var gavel av två små oculusfönster. Den översta sektionen av tornet
förankras i en kornisch med förenklad dorisk kymation. Övriga våningars fönster är av
enklare variant med varierande välvda avslut samt konstaterande svarta mitt- och tvärposter.
Sett från campuskomplexets norra sida framträder trapptornets sammankoppling med den
östra sektionens byggnadskropp som bäst. Sammanlänkningen utgörs av en lägre sektion där
det översta planet utgörs av en helinglasad passage, och därunder en del av den ursprungliga
verkstadsbyggnaden vilket framhäver de skilda epokerna. Utsträckt framför detta är
vestibulen på ett plan som utgör den norra entrén för Norrköping campus. Sektionen är utförd
fullständigt i glas med ljusgrå karmar.
Den östligaste sektion är av majestätisk volym uppdelat på fem våningar. Stilen ekar vad som
tidigare observerats i trapptornet gällande fasad, kornisch och enkla fönsterrader av icke
spröjsade fönster med svarta tvär- och mittposter. Taket är av låg sadeltyp.
Slutsats
Vattenkraften är och har alltid varit en viktig del i Norrköpings ekonomiska historia, varför
Motala ström blivit ett naturligt nav både i den gamla industriella stadsbilden och i den nya
17
informationsteknologiska stadsbilden. Kring Strömmen samlades industrier som krävde
vattenkraft och då placeringen av Industrilandskapet var i stadskärnan skapade detta
föreställningen om Norrköping som en industristad.
Inte bara stadens identitet har förändrats genom åren, synen på vad som bör bevaras har också
förändrats. Innan kulturarvet blev ett vedertaget koncept talades det om bevarandet av
enskilda kulturminnen, medan man idag talar om det kollektiva bevarandet. Istället för att
fokusera på att bevara enskilda föremål eller byggnader blev det naturligt att man utvidgade
diskussionen till att bevara en hel stadsmiljö.
Det är intressant att konstatera att det uppstod en givande dialog i diskursen kring
Industrilandskapets vara eller inte vara, en dialog mellan de konserverande antikvarierna och
de moderna arkitekterna som tillsammans skapat en ny harmonisk stadskärna och att man
därmed lyckats lyfta fram helt nya kvaliteter i området kring Strömmen. Förnyelseivern och
tankar kring att återanvända byggnaderna i Industrilandskapet bidrog till dess räddning och att
utöka både det materiella och estetiska värdet på området.
Vidare bidrog förnyelsen av området till en omvärdering av Industrilandskapet som ett
kulturarv och hur stadens invånare uppfattade området. Att rusta upp en stadsdel som till
största del bestått av slitna arbetarfastigheter, och alla negativa föreställningar om fattigdom
och elände detta förde med sig, gjorde att invånarna i staden började uppleva stadsdelen på ett
nytt sätt - både estetiskt och känslomässigt. Upplevelsen av Industrilandskapet har förändrats
drastiskt sedan upprustningen. Då den arbetande befolkningen tidigare kunde gå omvägar för
att undvika arbetets misär, är gångvägarna via Holmentorget idag högt uppskattade
promenadstråk, särskilt om kvällarna då de putsade fasaderna och de strömmande
vattenmassorna är vackert belysta i skiftande färger.
Det finns ett kulturvärde i ett industrilandskap som sträcker sig utöver det materiella värdet,
det är även av stor vikt att man knyter samman dåtid med nutid utan att utplåna historien.
Arbetets museum fyller därför en enormt viktig funktion som en påminnelse över bakgrunden
till Industrilandskapet, utöver att Strykjärnet är en vacker och ovanlig industribyggnad. Ett så
pass stort område som det industriella landskapet kring Motala ström bär på en lång historia
som gör bäst i att visas upp istället för att förpassas till historiens mörka vrår.
18
Norrköpings förändring i stadens identitet passar väl ihop med konceptet "den fjärde
storstadsregionen", som man delar med Linköping. Då de båda städerna idag delar ett
profilerande fokus på bildning med respektive campus under expansion samt en stor andel
studenter, kan Norrköpings modernisering från industristad till kulturcentrum anses ha god
genomslagskraft. Men trots att Norrköping har närmat sig Linköping i dess akademiska
anspråk särskiljer sig den förstnämnda genom att hålla arbetarklassens och industrialiserings
minne nära till hands genom kultur och arkitektur, vilket skapar en bredare och mer
mångfacetterad identitet.
Författarna anser att den eklektiska statsidentiteten är en modern och gynnsam profilering då
det skapar en välkomnande miljö för besökare och invånare av olika bakgrund samt
ambitioner. Detta påverkar stadens framtid då närheten till god utbildning och
arbetsmöjligheter inom stort antal branscher gynnar befolkningen och stadens ståndkraftighet
vid motgångar. Det expansiva kulturlivet, men rötter i den lokala historien, och känsla för
samtidens puls bidrar till en attraktiv stadsbild som kan konkurrera med övriga storstäder på
nationell nivå.
Genom analysen av de arkitektoniska objekten drar författarna slutsatsen att ambitionen att
förena historien med de nya verksamheterna och modernare design skapar en harmonisk och
estetiskt tilltalande helhetsbild. Som exempel av en lyckad förening av epoker och anpassning
av befintlig arkitektur för nya syften anser vi att Campus Norrköping tillhörande det gamla
kvarteret Kåkenhus är det främsta i dess grannskap. Dess roll som fanbärare för den nya tiden
av bildningsfokus samt nostalgisk påminnelse av den äldre brukskulturen kan heller inte
undermineras i sin betydelse för den samlade stadsbilden.
Byggnaderna i området kring Motala ström är snävt placerade för maximal exploatering av
markytan, längs med alla strandkanter uppfördes fabriksbyggnader för att nyttja
vattenmassornas framfart. Då det gäller detaljer i de arkitektoniska objekten konstaterar
författarna att formen fyller sin funktion enligt tidens anda. Under 1850- och 1860-talen
började fabriksbyggnaderna i Industrilandskapet att få en mer enhetlig form med ljusa,
slätputsade fasader i vitt eller gult som livades upp av höga fönsterrader - något som även
Bensow följde upp vid tillblivelsen av Strykjärnet. Salarna är övergående höga och ljusa i hela
19
landskapet och flera arkitektoniska element så som trapphus, dammtorn och ventiler
förpassades till byggnadens exteriör.
Enligt Norrköping 2030 – Vision för visioner för arkitektur och stadsbyggnad vill man
återigen knyta an till vattnets viktiga roll i stadens historia samt utveckla kontakten i
framtiden.31 Inkluderad i denna plan är även vikten av att skapa en attraktiv grönmiljö i
stadskärnor istället för en enhetlig fokus på arkitektonisk nybyggnation. Den tredje punkten
betonar att Norrköping ska fortsatta bevaringen av den historiska arbetarkaraktären och inte
förlora dess själ i modernisering och anpassning. Detta bekräftar slutsatsen gällande vikten av
historiebevarandet och kontakt med ursprunget för skapandet av en attraktiv och framgångsrik
stadsidentitet.
31
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/norrkoping-2030-visioner/
20
Referenser
Tryckta källor

Alzén, Annika, Fabriken som kulturarv, Symposion Stockholm 1996

Andersson, Sten m.fl. Textilen som försvann. En studie av strukturomvandlingen,
arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt. Norrköpings kommun 1986.

Conway, Hazel & Roenisch, Rowan, Understanding Architecture. An Introduction to
architecture and architectural history, Routledge Devon UK, 2005.

Helmfrid, Björn, Holmens bruk i Norrköping. Svensk Litteratur Stockholm 1955

Lundström, Mats & Nyström, Louise (red.), Industrilandskapet – kulturmiljö och
resurs för stadens framtid, 2001.

Malmberg, Arne, Stad i nöd och lust - Norrköping 600 år, Sörlings förlag, Norrköping
1984.

Norrköpings Kommun, Industrilandskapet vid Strömmen (västra delen), AB
Trycksaker Norrköping 1981

Widmark, Henrik, Föreställningar om den urbana världen, diss. Uppsala 2007.

VA 49/1980, Bilaga 5. Sakkunnigutlåtande till Växjö Tingsrätt.
Otryckta källor

http://www.raa.se/kulturarvet/

http://louisdegeer.se/information/historia

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6140502

http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Affarsomraden/Holmen-Energi/KraftverkNorrkoping/

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/norrkoping-2030-visioner/
21