här

FÖRR OCH NU
1950
MEDDELANDEN FRÅN VÄRMLANDS
FORNMINNES- OCH MUSEIFÖRENING
XLVIII
REGISTER
ÖVER
VÄRMLAND FÖRR OCH NU 19°5-195°
(Arg. I-XLVIII)
Gulmarkerade artiklar finns inscannade
I detta register äro upptagna alla uppsatser och övriga bidrag av liknande art,
däremot ei årligen återkommande styrelseberättelser eller förteckningar över medlemmar o. d., ej heller de redogörelser för hembygdsvård och hembygdsföreningar, som
publicerats i årg. I830-I938.
I
FÖRFATTARREGISTER
Ahrenlö/, Edit: Julia Malmstedt. En livsbild och en tidsbild. XXXI, 1933,
s. 95-II5.
Andersson, Lorentz : Brätte. En försvunnen stad. IX, 1911, s. 48-52.
- - : Tidsbild från 1666 års Vänersborg, då stadens kyrka uppfördes. XI,
1913, s. 23-26.
Andreasson, Ragnar: F. A. Dahlgrens visor med allmogemotiv. XLI, 1943,
s. 3-30.
Aronson, Georg: En sjötappningskatastrof i Värmland. X, 1912, S. 1-41.
Atterman, Ingemar: En värmländsk guldskatt.
XXXVII-XXXVIII,
1939-40, s. 37-44.
-.-: Fornborgsjakt på Värmlandsnäs. XLIV-XLV, 1946-47, s. 41-53.
Baeckström, Arvid: Skaldeminnen i Värmland. XLII, 1944, s. 31-64.
Bergquist, ]: Värmlands museums myntsamling. I, 1905, s. 1-68.
Björkstam, H: Gösta Berlings saga och den värmländska traditionen.
XXXI, 1933, S. 11-32.
Borgström, Ludvig: Berättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845.
XIII, 1915, S. I-III.
- - : Folkvisor upptecknade i Vermland och Dalsland under sommaren
1845. XIII, 1915, s. IIZ-I55.
Brask, Samuel, se Widmark, Conrad.
Bromander, C. V.: Prosten Nordensons fornsakssamling. IV, 1907, s. 3-7.
Erik Jonaeus. En artist från 170o-talets Karlstad. IX, 1911, s. 1-26.
Anteckningar om Värmlands Museum. Dess uppkomst och tillväxt.
XVII, 1919, s. 3-63.
Ett minne från ett av våra sista krig vid norska gränsen. XVIII,I920,
s. 5-13.
Tre porträtt i Värmlands Museum. XXI, 1923, s. 57-70, XXIII, 1925
s. 67.
Läroverkskollegan Andreas Larsson
Kristinehamn. XXII, 1924,
s·77-97·
139
Bromander, C. V.: Konterfejaren Olov Enberg och några av hans arbeten.
XXIII, 1925, s. 51-66.
Bildhuggaren Erik Grund från Karlstad. XXIV, 1926, s. 7-16.
Isak Schulström. En värmländsk bildsnidare från 170o-talet. XXV,
1927, s. 89-102.
Carl Wenzel Björkhagen. En värmländsk hembygdsvän. XXV, 1927,
s. 141--147.
J ohan Georg Reineke, En värmländsk kyrkbyggmästare från 17°°talet. XXVI, 1928, s. 3-17.
Christian Haller. Karlstads domkyrkas byggmästare. XXVIII, 1930,
s·55-85·
Lektor John Bruno Börjesson. XXX,1932, s. 8-11.
Västra Smedbyn i Kila socken. En värmlandsgårds historia. XXXI,
1933, s. 69-94 samt XXXII, 1934, s. 77.
Bidrag till Karlstads borgmästarekrönika under dc två sista seklen.
XXXII, 1934, s. 21-44.
Kurnmelösöndagen. XXXII, 1934, s. 69-76.
August Höglund. En värmlands-finsk hembygdsvän. XXXIII, 1935,
s·43-53·
Boltzius-släkten, XXXIV, 1936, s. 7-15.
Släkten Branzell från Brandsbol i Alsters s:n. XXXVI, 1938, s. 39-64.
Vilhelm Leonard Rydberg. En värmländsk snabbrnålare. XLII,
1944. s. 67-75·
Esaias Tegner mödernesläkter Forsell och Seidelius. Ett apropå vid
hundraårsminnet av Tegnors död. XLIV-XLV, 1946-47, s. 27-35.
Broström, Ture: De sista björnarna i Värmland. XX, 1922, s. 65-68.
Byberg, And. T: Om säterliv i Köla s:ns södra del. XXVIII, 1930, s. 127-'
15 2 .
Borieson, John: Ägarne till Gunnarskär på Hammarön under 17oo-talet.
IX, 19II, s. 27-43.
En Hämmarösläkt med vackra anor. IX, 1911, s. 44-47.
Svenska runstaven av år 1725. XI, 1913, S. 3-11.
Den gamla byxsäcksdosan. XI, 1913, S. 12-22.
Ett blad ur Skraggesläktens historia. XI, 1913, s. 26-29.
Adliga ätten Blanckenfjell. XII, 1914, s. 3-9.
Reuterfelt. XII, 1914, S. 10-II.
Uppsatser och meddelanden. XXI, 1923, s. 71-87.
Dahlman, Axel: Oscar Montelius. XX, 1922, s. 3-4.
Gamla Gymnasiehuset i Karlstad. XXI, 1923, s. 3-56.
- - : Mina första minnen av Karlstad. XXXII, 1934, s.5-18.
Dahlman, Axel: Utdrag ur högtidstal vid invigningen av friluftsmuseet i
Mariebergsskogen den 16 aug. 1925. XXXIII, 1935, S. 5- 12 .
Dalgren, Lars: Brev från Georg Adlersparre till Erik Gabriel Flach. XXVII,
1929, s. 5--174.
Lektor Teofron Adolf Säve, XXX, 193 2, s. 5-7·
Duhs, Hugo: Emma Meissner. XLI, 1943, s. 3 1-43.
Edström, Johannes: Gradual-avhandling om Konungariket Värmland och
dess konungar. (1726) Övers. av H. Sjövall. XXII, 1924, S. 99- lII.
Ekelund, Birgit: Karlskogas kyrkas röoo-talsmålningar. XXIII, 1925, s.
3-5°·
Englund, Emil S.: En värmländsk skogsarbetares minnen. XLVIII, 1950,
s. 69-98.
Euren, Erik: Dagbok åren 1722-1762. XXV, 1927, s. 12-80.
Frietscky, Claes: Beskrivning över Kroppa pastorat. XXVI, 19 28,
S.
19-3 1
Fristedt, Conrad: Värmlands Museums naturhistoriska samlingar. I. Ryggradsdjur. II, 1906, s. 1-34·
Värmlands Museums naturhistoriska samlingar. II. Ryggradslösa
djur. VIII, 19II, s. 1-37.
Härfågeln. XI, 1913, s. 61-65.
Om Kapten Hampus Ugglas rävkolonier på Björkbom och Gäverön
i Värmland. XIII, 1915, s. 167-175.
Bäverns forna förekomst i Värmland. XIX, 1921, s. 5-17.
Om fjällämmelns uppträdande i Värmland hösten 1923. XXII, 19 24,
s. 71-75.
Fröding, E. G.: Vallstenar och säterstenar i Sunnemo. XXXII, 1934, s.
79- 8 3.
Furuskog, J almar: Hyttor och hamrar i östra Värmland. En studie i historisk geografi. XVI, 1918, s. 1-77·
- - : Asphyttan. Värmlands äldsta järnbruk. XVII, 1919, s. 65-86 samt
XIX, 1921, s. 29-57.
Geijer, Agnes: Ett verk av romersk renässans i Kristinehamns kyrka. XL,
1942, s. 7-16.
Gottlund, Carl Axel: Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands
Finnmarker år 1821. XXIX, 1931, s. 3-196 samt XXX, 1932, s.
197-377·
Orts- och personregister till Dagboksanteckningar, upprättat av A.
Moden. XXXI, 1933, s. 381-495.
Gustawsson, K. A.: Anders Lignell som upptecknare av värmländska fornlämningar. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, s. 11-3 6.
Haldin, Knut: Kopparns bruk.
Skildringar från västra Värmland.
XX,
19 22, s. 5-39.
Hedin, Greta: En gammal fryksdalsgård.
Anteckningar rörande dess plan
och inredning. XXXV, 1937, s. 97- 13°.
Hedin, Nath.: Bidrag till hornsimpans historia. XIII, 1915, s. 17 6-177.
- - : Allmogeurmakeriet i Värmland. XXVI, 1928, s. 33- 125.
Hedren, Noak: Berättelse och redogörelse för min resa till norra Finnskogarna i Wermeland i slut af maji 1831. XXII, 1924, s. 3-4 1.
Hellgren, Olle: Personer och situationer. Några klipp ur värmländska sockenfilmer. XXXIX, 1941, s. 77-91.
Hedenius, Emil: Sant och sägen om »Grevinnan på Apertilll>. XVIII, 1920,
S. 14-21.
Porträtten på Storfors bruk. XIX, 1921, s. 19- 27.
Några person- och kulturhistoriska anteckningar ur Storfors och N y_
kroppas äldsta historia. XX, 1922, s. 4 1-64.
Värmlandssläkten Ferner, Ferrner.
s. 49-64.
En släktkrönika.
XXIV, 19 26,
Grevinnan på Apertin som skaldinna. XXIV, 1926, s. 65-7 0.
Det Malmborgska dramat i Persberg. XXV, 1927, s. 133- 139.
När baptismen kom till Värmland. XXXIV, 1936, s. 35-54.
En cause celebre i Värmland 1852. XXXV, 1937, s. 79-90
Storforsverken under den Linroth-Löwenhielrnska tiden. Kultur- och
personhistoriska anteckningar. XL, 1942, s. 17-39.
Hoisten , Erland: Beskrifning öfwer Wermeland. Till zoo-årsminnet av författarens död utgiven av Ernst Nygren. XV, 1917,
S.
1-121.
jirlou', Ragnar: Värmländska åkerbruksredskap 1790-1890.
Kjeltin; Helge :
Karlstads stads 350-årsjubileum. Minneskrönika. XXXII,
1934, S. 85- 162.
Friluftsmuseet Mariebergsskogen. Historik och ro-årsjubileum.
XXXIII, 1935, S. 13-41.
Boltziussamlingarna i Värmlands Museum och i Boltziushemmet Östra
Torp, Skåre, XXXIV, 1936, s. 17-33·
Värmlands Museums hundraårs-jubileum och Svenska Museimannaföreningens resa i Värmland. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, s.
45- 126.
»Wärrneland i sitt ämne och i sin upodling». Jubileumsutställning.
XXXVII-XXXVIII, 1939-40, S. 12 7- 4 2 1.
Selma Lagerlöfs jordafärd och Mårbackastiftelsen. XXXIX, 194 1,
s. 3-29.
Selma Lagerlöf och Värmländska sommarspel i Mariebergsskogen.
XXXIX, 1941, S. 31-42.
Wilh. Welin 80 år. Bystavtäckning i friluftsmuseet Mariebergsskogen
XXXIX, 1941, s. lII-125.
Överste Bertil Ugglas minnessten i Mariebergsskogen. XLIV-XLV,
1946-1947,
S.
55-62.
Lagergren, Helmer: Några Värmlandsfamiljer på r öoo-talet. XIV, 1916, s.
43- 64,
Värmländsk personhistoria.
1934. s. 16 3- 1 75.
Bokanmälningar med tillägg.
XXXII,
Larson, Bror, A: Karlstads nuvarande kyrka efter år 1737· XXVIII, 1930,
s.87- 126.
XLVI-
Leijonhujvud, Karl K :son: Bidrag till Närkes och Värmlands landshövdin-
Kaarberg, Lars: Gradualavhandling om Det frejdade landskapet Värmland
Lidholm, Benjamin: Vänerns sjöfart genom tiderna särskilt med avseende
XLVII, 1948-49, s. 69-96.
i det svenska väldet.
12 7- 16 9.
(1690)
gekrönika. Gustav Eriksson Leijonhufvud. XXXIII, 1935, s. 67-90.
Övers. av H. Sjövall. XXVI, 19 28, s.
K allstenius, Gottjrid: Lektorn och prosten Bengt Didrik Tingbergs egenhändiga levernebeskrivning. XXXVI, 1938, s. 65-87.
Kjellin, Helge: En landshövdinge-berättelse om Värmland från r öoo-talets
slut. XIV, 1916, s. 5-34.
Om »Värrnländska släkten>. XIV, 1916, S. 35-41.
Till Artur Hazelii Minne. XXXI, 1933, s. 5-9.
Christian Erikssons liv och bildkonst. En återblick vid 75-årsdagen.
XXXI, 1933, s. 33-67.
Det värmländska folklynnet. XXXII, 1934, s. 45-68.
på Värmland. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, s. 4 23-436.
Liljeblad, Samuel: Dagboksanteckningar från en resa genom Värmland år
1797. Utgivna av Sixten Samuelsson. XXII, 1924, s. 49-66.
Lindahl, Göran: Alsters herrgårds historia samt porträtt av några forna
ägare till Alsters herrgård. XLVI-XLVII, 1948-49,
S.
15-51.
Ljungqvist, ]. E: Naturskydd i Värmland. XIV, 1916, s. 65-80.
Loven, Fr.: H. V. Tiberg. XIII, 1915,
S.
179- 191.
M adsen, Lars: En gammal man. En glimt från radiotjänsts reportageresa
genom Värmland sommaren 1938. XXXIX, 1941, s. 43-7 6.
Mattsson, Ludvig: Alfred Ekstam. XXXIV, 1936, s. 55-73·
143
Melin, Sven A.: Värmländska allmogekalas.
Uppteckningar från östra
Värmland gällande allmogens umgängesliv sådant det gestaltade sig
under r Soo-talet. XILIII, 1945, s. 13-36.
Noreen, Arvid: Överinspektoren Erik Noreen. Biografi. XI, 1913, s. 30-48
Noreen, Erik: Ett dombrev av 1454 rörande Vittensten i Eda. XXIII, 1925,
s. 87-92.
Noreen, Gust.: Utdrag af den Historiska Berättelse, som upplästes uti Skillingmarks kyrka vid dess jubelfest 1789 den 20 december. V, 1908,
s·3- 10.
Nygren, C. E: När Sveriges öde avgjordes i Karlstad 1788. XI, 1913, s.
49-60.
Sandgrund. Ett bidrag till Tingvallaöns historia. XXIII, 1925, s. 69
-85·
Borgmästaren Leonard J ohan Ringer. Ett stycke Karlstadshistoria
från 170o-talets förra hälft. XXIV, 1926, s. 17-48.
Lektoren vid Carlstads Gymnasium D:r Erik Eurens Dagbok. Aren
1722-1762. XXV, 1927, s. 7-13.
Ett aktstycke om frälsegravar i Karlstads stift 1756. XXV, 19 27,
S. 1°3-132.
Om Karlstads stads kyrkor tiden 1584-1737. Ett bidrag till stadens
historia med anledning av domkyrkans zoo-års jubileum den 2 juli
1930. XXVIII, 1930, s. 3-53.
Nygren, Ernst: Värmlands stenålder. XII, 1914, S. 13-120.
Berättelse öfwer en resa i Vermland sommaren 1845 af Ludvig Borgström. XIII, 1915, S. I-XV.
Erland Hofstens Beskrifning öfwer Wermeland. Till zoo-årsminnet av
författarens död. XV, 1917, s. I-XXIX.
En bortglömd källa till Värmlands antikvariska topografi. XVII, 1919,
S. 87-98.
Äldre handlingar om Våxnäs, XXXIX, 1941, S. 93-110.
Nyrin, Johan: Gravstenen i Alsters kyrka. Ett märkligt minne från Karlstads första kyrkogård. XVI, 1918, s. 1-14.
Odenerants, R.: En kittel av vikingatyp från finnmarkerna. XXXV, 1937,
s. 91-96.
Oldeberg, Andreas: Vallhorn, herdepipor och lurar. En studie med utgångspunkt från ett värmländskt järnåldersfynd. XLVIII, 1950, s. 19-67.
Olsson, Edvard: Värmländsk folktro. Uppteckningar under åren 19281929. XXVIII, 1930, S. 163-172.
Palmqvist, Albert: Ett fragment av finsk rundiktning. XXXIII, 1935, S.
55-66.
__o
Persson, Ingmar: Dynfältet på Sörrnon. XLIV=-XLV, 194 6-1947, s. 525·
Samuelsson, Sisten: Borgströmianske professorn Samuel Liljeblads dagboksanteckningar från en resa genom Värmland år 1797. XXII, 19 24,
s. 43-48.
Daljunkern och Värmland. XXIII, 19 25, s. 93-99·
Stagner, Gustav: Konsul Arvid Jansson. XXX, 193 2, s. 12-14.
Stenius, Elias: Värmlands Museum. Några anteckningar om dess tillblivelse.
XXVII, 1929, s. 175- 186.
Stenvall, John: Säterlåtar upptecknade i Köla. XXVIII, 1930, s. 153-16r.
Ståhl, Manne: Två betydelsefulla decennier. Museibyggnaden på Sandgrund 20 år. XLVI-XLVII, 194 8-49, s. 5- 13.
Stålberg, Nils: »Den signade dag». XLIV-XLV, 1946-1947, S. 37-39·
Sundelius, Roger: Ivar Vennerström. XLIII, 1945, S. 3-10.
Tiberg, H. V.: Minnen från stenåldersfolk och bäfver vid Långbanshyttan.
V, 1908, s. II-23'
Från våra skogsmarker. VI, 1909, s. 7- 23.
En iakttagelse om ormarnes tillhåll under vintern. VI, 1909, s. 2527·
Domherren. XI, 1913, s. 66-67.
Toijer, Daniel: Handskriftssamlingen i Kristinehamns Högre Allmänna
Läroverks bibliotek. XXXV, 1937, S. 9-7 8.
Vendel, Valdemar: Ur värmländska domböcker från r öoo-talets början.
VII, 1910, s. I-40.
Vennerström, Ivar: Tal vid Värmlands Museums hundraårsjubileum den 3
juni 1939. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, S. 3- 10.
Wesslen, Gösta: Industrien och hembygdsvården. Hågkomster och hugskott.
XLII, 1944. S. 3-29.
Westling, A.: Till Helge Kjellin den 23 maj 1950. XLVIII, 1950, S. 5- 8.
Widmark, Conrad och Brask, Samuel: Ekonomisk avhandling om de förnämsta jordbruksredskapen i Värmland (1790). Övers. av J. G. Holm.
XLVI--XLVII, 1948-49, s. 55-68.
Östlind, Karl A.: Bidrag till Nordmarkens historia. XVIII, 1920, s. 22-25·
145
Börjeson, john: Hammarö mantalslängd från 1545. XXI, 1923, s. 86---87.
- - : Svenska runstaven av år 1725. XI, 1913, S. 3-11.
- - : Den gamla byxsäcksdosan. XI, 1913, S. 12-22.
Herlenius, Emil: En cause celebre i Värmland 1852. XXXV, 1937, s. 79-80.
--=: När baptismen kom till Värmland. XXXIV, 193 6, s. 35-54.
II
SYSTEMATISKT REGISTER
Förhistoria
Atterman, Ingemar: En värmländsk guldskatt. XXXVII-XXXVIII,
1939-4 0, s. 37-44.
- - : Fornborgsjakt på Värmlandsnäs. XLIV-XLV, 1946-47, s. 4 1-53.
Börjeson, john: Bronsåldersfynd i Hjärpetan. XXI, 1923, s. 83-86.
Bronsåldersgrav utanför Skattkärr. XXI, 1923, 81-82.
- - : Dye tingshög i lag fridlyst område. XXI, 1923, s. 79-81.
- - : »Dye Tingsplats» i glömska och förfall. XXI, 1923, s. 73-79.
Gustawsson, K. A.: Anders Lignell som upptecknare av värmländska fornlämningar. XXXVII-XXXVIII, 1939-4°, s. 11-3 6.
Nygren, Ernst: Värmlands stenålder. XII, 1914, S. 13-120.
Oldeberg, Andreas: Vallhorn, herdepipor och lurar. En studie med utgångspunkt från ett värmländskt järnåldersfynd. XLVIII, 1950, s. 1<;-67.
Odenerants, R.: En kittel av vikingatyp från finnmarkerna. XXXV, 1937,
s. 91-96.
Tiberg, H. V.: Minnen från stenåldersfolk och bäfver vid Långbanshyttan.
V, 1908, s. 11-23.
Historia och allmän kulturhistoria
Kjellin, Helge: En Iandshövdingeberättelse om Värmland från röoo-talets
slut. XIV, 1916, s. 4-34.
Det värmländska folklynnet. XXXII, 1934, s. 45-68.
»Wärrneland i sitt ämne och i sin upodling». Jubileumsutställning.
XXXVII-XXXVIII, 1939-40, S. 127-421.
Minne från 1617. Rådstugumöte. XVIII, 1920, s. 26-27.
Noreen, Gust.: Utdrag af den Historiska Berättelse, som uplästes uti Skillingmarks kyrka vid dess jubelfest 1789 den 20 december. V, 1908,
S. 3-10.
Nygren, C. E.: Ett aktstycke om frälsegravar i Karlstad stift 1756. XXV,
1927, S. 1°3-132.
- - : När Sveriges öde avgjordes i Karlstad 1788. XI, 1913, s. 49-60.
Samuelsson, Sixten: Daljunkern och Värmland. XXIII, 1925, s. 93-99.
Vendel, Valdemar: Ur värmländska domböcker från r öoo-talets början.
VII, 1910, s. I-40.
Östlind, Karl A.: Bidrag till Nordmarkens historia. XVIII, 1920, s. 22-25.
Topografi och reseskildringar
Borgström, Ludvig: Berättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845.
XIII, 1915, S. I-III.
Edstrom, johannes: Gradual-avhandling om Konungariket Värmland och
dess konungar. (1726). XXII, 1924, S. 99-IIl.
Frietzcky, Claes: Beskrivning över Kroppa pastorat. XXVI, 1928,
Andersson, Lorentz: Brätte. En försvunnen stad. IX, 19II, S. 4 8--5 2.
- - : Tidsbild från 1666 års Vänersborg. då stadens kyrka uppfördes. XI,
s.23-26.
Bref från Grefvinnan Ebba Leijonhufwud, född Lilliehöök, till Lijnder
Persson Svenske på Mellbyn i Bro socken Näs härad, dateradt den 8
oktober 1604. VI, 1909, s. 5.
Bromander: C. V.: Ett minne från ett av våra sista krig vid norska gränsen.
XVIII, 1920, s. 5-13.
- - : Kummelösöndagen. XXXII, 1934, s. 69-7 6.
S.
19-31.
Gottlund, Carl Axel: Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands
Finnmarker år 1821. XXIX, 1931, s. 3-196, XXX, 1932, s. 197377, XXXI, 1933, s. 381-495 (register).
Hedren, N oak: Berättelse och redogörelse för min resa till norra Finnskogarna i Wermeland i slut av maji 1831. XXII, 1924, S. 3-41.
Hellgren, Olle: Personer och situationer. Några klipp ur värmländska sockenfilmer. XXXIX, 1941, S. 17-91.
Hoisten, Erland: Beskrifning öfwer Werrneland. Till zoo-årsminnet av författarens död utgiven av Ernst Nygren. XV, 1917, S. 1-121.
147
Kaarberg; Lars: Gradualavhandling om Det frejdade landskapet Värmland
j det svenska väldet. (1690) XXVI, 1928, s. 127-169.
Liljeblad, Samuel: Dagboksanteckningar från en resa genom Värmland år
1797. Utgivna av Sixten Samuelsson. XXII, 1924, s. 49-66.
Madsen, Lars: En gammal man. En glimt från radiotjänsts reportageresa
genom Värmland sommaren 1938. XXXIX, 194 1 , s. 43-76.
Nygren, Ernst: Berättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845 af Ludvig Borgström. XIII, 1915, s. I-XV.
En bortglömd källa till Värmlands antikvariska topografi. XVII,
1919, s. 87-----98.
Erland Hofstens Beskrifning öfwer Wermeland. Till zoo-årsminnet
av författarens död. XV, 1917, s. I-XXIX.
Samuelsson, Sixten : Borgströmianske professorn Samuel Liljeblads dagboksanteckningar från en resa genom Värmland år 1797. XXII, 1924, s.
43-4 8.
Karlstadiana
Bromander. C. V.: Bidrag till Karlstads borgmästarekrönika under de två
sista seklen. XXXII, 1934, s. 21-44.
Dahlman, Axel: Gamla Gymnasiehuset i Karlstad. XXI, 1923, s. 3-56.
- - : Mina första minnen av Karlstad. XXXII, 1934, s. 5-18.
Kjellin, Helge: Karlstads stads 350-årsjubileum. Minneskrönika. XXXII,
1934, S. 85- 162.
Kungl. fullmakt för lektor vid Karlstads gymnasium, daterad den 3 april
1702. VI, 1909, s. 6.
Larsen, Bror A.: Karlstads nuvarande kyrka efter år 1737. XXVIII,1930,
s. 87-126.
Nygren, C. E.: Om Karlstads stads kyrkor tiden 1584-1737. Ett bidrag till
stadens historia med anledning av domkyrkans zoo-års jubileum den
2 juli 1930. XXVIII, 1930, s. 3-53.
Sandgrund. Ett bidrag till Tingvallaöns historia. XXIII, 1925, s. 69
-85·
Nygren, Ernst: Äldre handlingar om Växnäs. XXXIX, 1941, S. 93-IIO.
Nyrin, Johan: Gravstenen i Alsters kyrka. Ett märkligt minne från Karlstads första kyrkogård. XVI, 1918, s. 1-14.
Gårdshistoria
Bromander, C. V.: Västra Smedbyn i Kila socken. En värmlandsgårds historia. XXXI, 1933, s. 69-----94 samt XXXII, 1935, s. 77.
Börjeson, John: Ägarne till Gunnarskär på Hammarön under 170o-talet.
IX, 19II, s. 27-43.
Hedin, Greta: En gammal fryksdalsgård. Anteckningar rörande dess plan
och inredning. XXXV, 1937, s. 97-13°.
Lindahl, Göran: Alsters herrgårds historia samt porträtt av några forna
ägare till Alsters herrgård. XLVI-XLVII, 1948-49, S. 15-51.
Noreen, Erik: Ett dombrev av 1454 rörande Vittensten i Eda. XXIII, 1925,
s.87-9 2.
Näringsliv
Furuskog, [almar: Asphyttan. Värmlands äldsta järnbruk. XVII, 1919,
s. 65-86, samt XIX, 1921, s. 29-57.
- - : Hyttor och hamrar i östra Värmland. En studie i historisk geografi.
XVI, 1918, s. 1-77.
Haldin, Knut: Koppoms bruk. Skildringar från västra Värmland. XX,
192 2, s. 5-39.
Hedin, Nath.: Allmogeurmakeriet i Värmland. XXVI, 1928, s. 33-125.
Herlenius, Emil: Några person- och kulturhistoriska anteckningar ur Storfors' och Nykroppas äldsta historia. XX, 1922, s. 41-64- - : Storforsverken under den Linroth-Löwenhielmska tiden. Kultur- och
personhistoriska anteckningar. XL, 1942, s. 17-39.
Jirlow, Ragnar: Värmländska åkerbruksredskap 1790-1890.
XLVIXLVII, 1948-49, s. 69-96.
Lidholm, Benjamin: Vänerns sjöfart genom tiderna särskilt med avseende
på Värmland. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, s. 423-436.
Widmark, Conrad och Brask; Samuel: Ekonomisk avhandling om de förnämsta jordbruksredskapen i Värmland. (1790). Övers. av J. G. Holm.
XLVI-XLVII, 1948-49, s. 55-68.
Folkliv och folkdiktning
Borgström, Ludv.: Folkvisor upptecknade i Vermland och Dalsland under
sommaren 1845. XIII, 1915, s. II2-155.
Byberg, And. T.: Om säterliv i Köla s:ns södra del. XXVIII, 1930, s. 12715 2 •
Englund, Emil S.: En värmländsk skogsarbetares minnen. XLVIII, 1950,
s. 69-98.
Fröding, E. G.: Vallstenar och säterstenar i Sunnemo. XXXII, 1934, s. 79
-83·
149
Me lin, Sven A .: Värmländska a llmogekalas . Uppteckningar fr ån ös t ra Värmland gällande allmogens u mgä ngelseliv så dant det gestaltade sig under
r Soo-t a let . XLIII, 1945, s. 13-36.
Olsson, Edvard : Värml ändsk folk tro. Uppteckn ingar u nd er å r 1928- 19 29 .
X XVII I, 1930, s. 163-1 72.
Palmquist, Albert : E tt fragment av finsk ru ndik t ning. XXXIII, 1935, s.
55-66.
St en uall , J ohn : Sät erl åta r upptecknade i K öla . XXVIII , 1930, S. 153-1 61.
S t ålberg, Nils : »Dc n signade d a g•. XLIV-XLV, 1946-1 947, s. 37- 39.
V ärmländska skaldeminnen
A n dreason , Ragnar : F . A. Dahlgre ns v iso r med aJlmog emotiv . XLI, 1943,
s. 3- 30.
Baeckstriim, A rvid: Skald emi nn en i Vä r mland. XLII, 1944, s. 31- 64 .
Björkstam , H .: Gösta Ber lings saga och de n vä rmländska trad itionen . XXX I,
1933, S . 11- 3 2.
Herlen ius, Emil: Grevi nna n på Aper t in som ska ld in na . XX IV, 1926, s. 65
- 70 •
K jellin , H elge : Se lma Lagerlöf och värmlä ndska sommarspel i Mariebergsskogen . X XXI X, 194 1, S. 31-42 .
Selma Lagerlöfs jordaf ä rd och M ärbackastiftelsen . XXXIX, 194 1,
s. 3-29.
V drmländsk konst och värmländska konst närer
Bromander, C. V. : K onterfejaren Olov E nberg och några av hans arbeten .
XXIII, 19 25, s. 51- 66.
Bi ldhuggaren Erik Gru nd från K arlst a d . XXIV, 1926, s. 7-1 6.
Christian Haller. K arl st ads domkyrkas byggmästare. XXVIII ,1 930,
s. 55- 85.
Erik Jonaeus. En a rt ist från 1700-talets Karlstad . IX, 1911, s. 1-2 6.
J oh a n Georg Rein ek e. E n värmländsk kyrkbyggmästare från 1700talet. XXVI , 1928, s. 3-17. .
Vilhelm Leon a rd Rydberg . E n värmländsk snabbm åla re. XLII ,
1944 , s. 67- 75·
Isa k Schu lst r örn. E n vä rm lä nds k bilds nidare från 1700 -talet. XXV,
1927 , S. 89-1 02 .
Ekelund, Birgit : Ka rlsk og as kyrkas t öoo-t a ls m åln inga r. XXIII , 1925 , s.
3-50 •
Geijer, Agnes : Ett verk av romersk ren ässa ns
Kristinehamns ky rka .
XL, 194 2, s. 7-1 6.
K jeltin , H elge: Christian Eriksson s liv och bild kon st . En återblick vid 75årsdagen . XXX I , 1933, s. 33-67.
Mattsson , L ud vig: Alfred Ekstam. X XXIV, 1936, s. 55-73.
P erson histori a och minnesantec kningar
Ahrenloi, Ed it: Julia Malmstedt. En livsbild och en tid sb ild . XXXI,1933 .
s·95- 115 ·
Bromander, C. V.: Carl W enz el Bj örkhagen. En vä r mlä nds k hembygdsv än.
XXV, 1927 , s. 141-147.
Bo ltzius-sl äkten . XXX IV, 1936, s. 7-15.
Slä kten Branzell fr ån Brands bol i Alsters s:n . XXXVI, 1938, s. 3964·
Lek t or J ohn Bruno B örjeson . XXX, 1932, S. 8-11.
Esaias Tegnors mödern esläkter Forsell och Seid elius. E tt apropå vid
hundra årsminnet av Tegnors död. XLI V-XLV, 1946-47, s. 27-35 .
Aug us t H öglu nd . E n vä r mlan dsfin sk h emby gdsv än . XXXIII, 19 35
s. 43-53.
Lä roverksk ollegan An d reas Larsson i K r ist ineh amn . XX II, 1924, s.
77-----<)7·
Börjeson, J ohn : E tt blad u r Skraggesläktens historia. X I, 1913, s. 26-29.
R euterf elt. X II, 191 4, S . lO- I I.
- - : Ad liga ä tten B1anckenfj älJ. X II, 191 4, s. 3- 9.
- - : E n H a rnmarösläk t med va ck ra a nor. IX, 1911, s. 44- 47.
Dahlman , A xel: Osca r Montelius. XX, 19 22, s. 3-4.
D algren, L. : Brev från Geor g Adlersparre till Erik Gabri el F lac h . XXVII,
19 29, s. 5-174.
- - : Lektor T eofron Ad olf Säv e. X X X, 193 2, s. 5-7.
Duhs, Hu go: Emma Meissn er , XLI, 1943, s. 31-43 .
Euren ; Er ik : Dag bok å re n 1722- 1762. XXV, 1927, s. 12-80.
H erlen ius, Em il: Det Malmborgska dramat i Persber g. XXV , 1927, s. 135139·
Porträtten på Storfors bruk. XIX, 1921 , s. 19- 27 .
San t och sä gen om »Gre vin na n på Apertin». XVIII , 1920, S . 14- 21.
Värmlandssläkten F erner, Ferrner. En släktkrönika. XXIV, 19 26 ,
s. 49--64.
K allsteniu s, Gott/r id : Lekt orn och p rosten Be ng t Didri k Ti ngbergs ege nhändiga lev ern ebeskrivnin g. X X XVI, 1938, s. 65-87.
150
15 1
Kjellin, Helge: Om »Värmländska släkten>. XIV, 1916, s. 35-41.
Till Artur Hazelii minne. XXXI, 1933, s. 5---g.
- - : Wilh. Welin 80 år. Bystavtäckning i friluftsmuseet Mariebergsskogen
XXXIX, 1941, s. III-125.
Lagergren, Helmer: Några Värmlandsfamiljer på r öoo-talet. XIV, 1916, s.
43-64.
Värmländsk personhistoria. Bokanmälningar med tillägg. XXXII,
1934, s. 163-175.
Leijonhujvud, Karl K:son: Bidrag till Närkes och Värmlands landshövdingekrönika. Gustav Eriksson Leijonhufvud. XXXIII, 1935, s. 679°·
Loven, Fr.: H. V. Tiberg. XIII, 1915, S. 179-191.
Noreen, Arvid: Överinspektoren Erik Noreen. Biografi. XI, 1913, s. 3°-4 8.
Nygren, C. E.: Borgmästaren Leonard Johan Ringer. Ett stycke Karlstadshistoria från 170o-talets förra hälft. XXIV, 1926, s. 17-48.
Lektoren vid Carlstads Gymnasium D:r Erik Eurens Dagbok. Aren
1722-1762. XXV, 1927, s. 7--13.
Fristedt, Conrad: Bäverns forna förekomst i Värmland. XIX, 1921, s. 5-17.
Härfågeln. XI, 1913, s. 61-65.
Om fjällämmelns uppträdande i Värmland hösten 1923. XXII, 1924,
s·7 1-75·
Om kapten Hampus Ugglas rävkolonier på Björkbom och Gäverön
i Värmland. XIII, 1915, s. 167-175.
Värmlands Museums naturhistoriska samlingar. I. Ryggradsdjur.
11,1906, s. 1-34.
Värmlands Museums naturhistoriska samlingar. II. Ryggradslösa
djur. VIII, 19II, s. 1-37.
~-: ~ Hedin, Nath.: Bidrag till hornsimpans historia. XIII; 1915, s. 176-177.
'" ::' Ljungqvist, J. E.: Naturskydd i Värmland. XIV, 1916, s. 65-80.
~:' Persson, Ingmar: Dynfältet på Sörmon. XLIV-XLV, 1946-1947, s. 5,r
25.
,. Tiberg, H. V.: Domherren. XI, 1913, s. 66-67.
!'. - - : En iakttagelse om ormarnes tillhåll under vintern. VI, 1909, s. 25-27.
Från våra skogsmarker. VI, 1909, s. 7-23.
.
r.
.
Stagner, Gustav: Konsul Arvid Jansson. XXX, 1932, s. 12-14.
Sundelius, Roger: Ivar Vennerström. XLIII, 1945,
S.
3- 10 .
Bibliografi
..
Bromander, C. v.: Förteckning över domprosten C. V. Bromanders utgivna
skrifter. XXXV, 1937, s. 5-8.
f_
\
Kjellin, Helge: Tryckta uppsatser, dikter och skrifter om Värmland.
XLVIII, 1950, s. Cj-17.
L agergren, Helmer: Förteckning på biografika och skrifter m. m. i Helmer
Lagergrens donation till Värmlands museum den 24 sept. 1938 samt
på manuskript överlämnade till andra institutioner och förteckning
på av honom utgivna skrifter. XXXVI, 1938, s. 5-3 8.
Toijer, Daniel: Handskriftsamlingen i Kristinehamns Högre Allmänna Läroverks bibliotek. XXXV, 1937, s. 9-7 8.
Naturhistoria
Aronson, Georg: En sjötappningskatastrof i Värmland. X, 1912,
S.
1-41.
Broström, Ture: De sista björnarna i Värmland. XX, 1922, s. 65-68.
~
'.,4
V ärmlands Museum och dess samlingar
Bergquist, J.: Värmlands Museums myntsamling. I, 1905, s. 1-68.
Bromander, C. V.: Anteckningar om Värmlands Museum. Dess uppkomst
och tillväxt. XVII, 1919, s. 3-63.
Prosten Nordensons fornsakssamling. IV, 1907, s. 3-7.
Tre porträtt i Värmlands Museum. XXI, 1923, s. 57-70, XXIII
1925, s. 67.
Dahlman. Axel: Utdrag ur högtidstal vid invigningen av friluftsmuseet i Mariebergsskogen den 16 aug. 1925. XXXIII, 1935, S. 5-12.
Kjellin, Helge: Boltziussamlingarna i Värmlands Museum och i Boltziushemmet Östra Torp, Skåre. XXXIV, 1936, s. 17-33.
Friluftsmuseet Mariebergsskogen.
Historik och r o-årsjubileum.
XXXIII, 1935, S. 13-41.
Värmlands Museums hundraårs-jubileum och Svenska Museimannaföreningens resa i Värmland. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, s. 45
-126.
Överste Bertil Ugglas minnessten i Mariebergsskogen. XLIV-XLV,
1946-1947, S. 55-62.
Stadgar för Värmlands Naturhistoriska och Fornminnesförening. Antagna
23/12 1921. XIX, 1921, s. 68-70.
Stadgar för Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1925. XXIV, 1926,
s. 75-78.
Stadgar för Värmlands Fornminnes- och Museiförening. Antagna 23/5 1950.
XLVIII, 1950, s. 130-134.
Stenius, Elias: Värmlands Museum. Några anteckningar om dess tillblivelse. XXVII, 1929, s. 175-186.
Ståhl, Manne: Två betydelsefulla decennier. Museibyggnaden på Sandgrund
20 år. XLVI-XLVII, 1948-49, s. 5-13.
Vennerström, Ivar: Tal vid Värmlands Museums hundraårsjubileum den 3
juni 1939. XXXVII-XXXVIII, 1939-40, S. 3-10.
Wesslin, Gösta: Industrien och hembygdsvården. Hågkomster och hugskott.
XLII, 1944, s. 3-29.
Westling, A.: Till Helge Kjellin den 23 maj 1950. XLVIII, 1950, s. 5-8.