Hässlöbladet - F 1 Kamratförening

Nr 1- 2015
Hässlöbladet
Information till medlemmar i F1 Kamratförening
a
ss
de ästF
s
nn
fa de s
n an rå
da yg te
se “Fl Väs
år a
k F1
70 ans å
r rik p
Fö me r”
A nga
ni
Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan.
Se vidare artikel ”Kallelse till årsmöten” på sid.3
Omslag_fram_2015_1_final.indd 1
2015-03-29 18:13:26
Ordförande har ordet våren 2015
När detta skrivs är våren i antågande. Snödropparna tittar fram i rabatterna.
Nu har det gått drygt ett år sedan F1 Kamrat förening själv betalar hyra
och övriga driftkostnader. Det är tufft, men föreningen har lyckats klara
av löpande reparationskostnader. Budgeten som styrelsen har antagit visar
underskott. Med stram ekonomisk uppföljning, kan föreningen ta sig an
kommande verksamhetsår med friskt mod.
Styrelsens ambition är att göra Gula Villan till ett ”Flygets Hus” där medlemmar kan träffas och prata gamla minnen och diskutera sociala problem
i samhället. Om någon medlem inte kan komma ringer vi upp och frågar hur han mår, samt erbjuder hjälp att
komma till Gula Villan.
Sista torsdagen i månaden är det föredrag och ärtsoppa. Mycket uppskattat.
Besöksantalet brukar vara 35-40 st.
Hässlöbladet skickas ut till medlemmarna 2 gånger per år. Föreningen får tackkort från hela vårt avlånga land
för en fin tidning. Det är glädjande och det är styrelsens förhoppning att vi kan fortsätta att ge ut tidningen i
nuvarande form. Tryck och portokostnader har ökat kraftigt.
Föreningen har avtal med LSS. I detta står det att LSS skall stödja produktionen av porto och kuvert. Dessutom skall LSS ge ekonomiskt stöd för traditionsbevarande arbete. Mycket viktigt.
Avslutningsvis är det längtan till sommaren, så att vi kan ta ut trädgårdsmöblerna och sitta ute och dricka kaffe
samt spela boule. Detta är friskvård.
Gösta Martinson
Ordförande
QR-kod för att hitta till Hemsidan
Produktion
Lars-Ove Johansson
Redaktionsgrupp
Lars-Ove Johansson
Gösta Martinsson
Hans Wiren
Omslagsfoto: F1 Kamratförenings Arkiv / Eric Olsson
Besöksadress: ”Gula Villan” Hässlögatan 4, 721 31 Västerås
* P-giro 433 29 23 – 4 * B-giro 5025-5447 * Sekr. e-post: [email protected]
Omslag_fram_2015_1_final.indd 2
2015-03-29 18:13:27
1
Innehåll
Öppet Hus
Info Västerås Flygmuseum
Hemsida
Föredrag
Rapport från medlemsansvarig
Kallelse till årsmöten
Verksamhetsberättelse för 2014
Verksamhetsplan 2015, F1 Kamratförening
Rapport från Konferens för Kamratföreningar
Västerås Flygande Museum
Dagordning - Veteransektionens årsmöte
Veteransektionens Verksamhetsberättelse för år 2014
Verksamhetsplan för år 2015
Kamratföreningens vårresa 2015.
Hässlö Flygplats - tidningsklipp
Bildkollage
Personnytt, Föredrag, Från Redaktionen
Nya kompisar i Gula Villan
sid 2
sid 2
sid 2
sid 2
sid 2
sid 3
sid 3-5
sid 5-6
sid 6
sid 6
sid 7
sid 7-8
sid 8-9
sid 10
sid 11
sid 12-14
sid 15
sid 16
OBS! OBS! OBS!
Med början den 10 Juni 2015 kommer det nuvarande telefonnumret till F1 Kamratförening att
upphöra. Varför nu detta! Jo, det fasta abonnemanget kommer, av kostnadsskäl, att sägas upp. Det är inte
försvarbart att betala c:a 2500:-/år när samtalskostnaden blir ungefär 100:-/år. Resten är fasta avgifter.
Styrelsen fattade beslut om denna förändring vid styrelsemöte 2015-01-22.
Vid kontakt med F1 Kamratförening kan de i rutan nedanstående telefonnummer användas, samt också
de angivna e-postadresserna
Styrelsen för F1 Kamratförening
F1 Kamratförening
Ordförande Gösta Martinson
Sekreterare Christer Olofsson
Kassör/Medlemsfrågor Kjell Andersson
e-post: [email protected]
021-353758 / 070-7290870
021-803354 / 073-6348100
021-20761 / 070-3395156
[email protected]
[email protected]
Adress: Hässlögatan 4, 721 31 Västerås.
Bankgiro: 5025-5447
…………………………………………………………………………………………………………
Veteransektionen
Ordförande Lars-Åke Lindholm
/ 070-6631588
[email protected]
Sekreterare Berit Nord
/073-6340960
[email protected]
Kassör
Marita Stomberg
021-417037 / 070-5646424 [email protected]
Adress: Hässlögatan 4, 721 31 Västerås
HB_2015_1_final_16.indd 1
2015-03-29 18:02:08
2
Organisationsblad för
F 1 Kamratförening
Utgivningsdag 9april. 2015
En bra lögn går från Kiruna till Malmö medan sanningen letar efter skorna
Svenskt ordspråk
Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan Hemsidan
och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick
och konstaterar vad som hänt.
Gå in och sök/läs aktuell information.
Adress: http://www.f1kamratforening.se
Vad händer?
Öppet Hus
Torsdagar kl 10.00 – 13.00
April
16, *23, 30
* Årsmöte 23 april se sid 3
Maj
07, 21,28
04, 11, 18, 25
Juni
02, 09, 16, 23, 30
Juli
Augusti
06, 13, 20, 27
September
03, 10, 19, 24
Oktober
01, 08, 15, 22, 29
November
05, 12, 19, 26
Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag.
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje
månad. Mötet börjar kl. 11. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen.
Västerås Flygmuseum
Rapport från medlemsansvarige
Under 2014 minskade antalet medlemmar något
men hittills under 2015 har antalet ökat något igen.
Några medlemmar har utträtt på egen begäran eftersom medlemsavgiften höjdes med 50:Under 2015 räknar vi med att kunna starta ett
månatligt medlemsblad som, utöver Hässlöbladet,
kommer att distribueras till de medlemmar som
uppgivit e-mailadress. Så om Du inte har lämnat
Din e-mailadress till oss, gör det snarast. I detta
månadsblad kommer vi att belysa aktuella aktiviteter, föredragsämnen o dyl samt annat som hänt
och kommer att hända inom den närmsta tiden. Enklast gör Du Din anmälan av e-mailadressen till:
[email protected]
Vi räknar med att göra första utskicket c:a en vecka
efter årsmötet.
Så vi ber Dig, om Du har e-mailadress, lämna den
till oss. Ett ovärderligt hjälpmedel för att få kontakt
utan att betala stora summor till Posten. Hässlöbladet kommer, så vitt vi kan förstå, att även framledes distribueras i pappersform två gånger per år.
Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Besökare betalar 80 kr, barn under 15 år i
En liten bön till:
målsmans sällskap går in gratis. Att flyga någon av
Har Ni flyttat, eller skall Ni flytta, meddela oss Er
simulatorerna kostar extra.
nya adress. Vi får den inte med automatik från Adressändring utan måste förlita oss på att medlemFöredrag
marna själva meddelar förändringar.
Sådana meddelanden kan också lämnas på:
Reservation för eventuella ändringar
[email protected] eller via vanligt brev
eller kort till: F 1 Kamratförening
September 24 Info kommer senare
Hässlögatan 4
Oktober 29 Info kommer senare
721 31 Västerås
November 26 Info kommer senare
Föredragen börjar kl. 11:00 och är 45-60 minuter
långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undKjell Andersson
vika de störningar för såväl föredragshållare som
publik, som det annars innebär.
HB_2015_1_final_16.indd 2
2015-03-29 18:02:08
3
Kallelse till årsmöten
Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 23 april
2015 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15.
I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och
kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund.
Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel. 073-6348100
eller anmälningslista i Gula Villan.
Välkommen.
Styrelsen
Verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Gösta Martinson
Vice ordförande
Hans Andréassen
Sekreterare
Christer Olofsson
Kassör
Kjell Andersson
Styrelseledamot
Curt Franzén
Styrelseledamot
Mary Eriksson
Styrelseledamot
Anders Hård af Segerstad
Styrelseledamot
Torsten Olsson
Styrelseersättare
Marita Stomberg
Styrelseersättare
Kristoffer Wadelius
Suppleant
Ragnar Eriksson
Adjungerad
Robert Lindberg
Revisorer
Hans Hellqvist, Sture Andersson
Revisorssuppleanter
Mari-Anne Engström, Erik Elvelin
Valberedning
Nils Johansson , Bengt Björk, Christer Olofsson
( sammankallande utses av styrelsen )
Befattningshavare med visst ansvarsområde
Gula Villan med cafeansvar
Västerås Flygmuseum
Robot och Avionikmuseet
Hässlöbladet
Föredrag
Resor och studiebesök
Lotteri och försäljning
AV- teknik
Uppvaktningar/ födelsedagar
Medlemsmatrikel
Kontakt mot valberedning
Redaktionsgrupp
HB_2015_1_final_16.indd 3
Curt Franzén
Ragnar Eriksson
Bengt Björk
Lars-Ove Johansson
Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson
Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad
Mary Eriksson
Lars-Ove Johansson
Kjell Andersson/Christer Olofsson/Gösta Martinson
Kjell Andersson
Christer Olofsson
Gösta Martinson/Lars-Ove Johansson
------------------------------------------------
2015-03-29 18:02:08
4
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tio
protokollförda sammanträden samt ett årsmöte.
Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli.
Medlemsantal
Medlemsantalet har minskat något igen till lite under 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya
medlemmar och har mottagit ett dussin nyanmälningar, speciellt i samband med Roll Out, men även
via bekanta och vid guidade visningar av Flygmuseet.
Flera medlemmar har också anlitats som guider i
Flygmuseet under året.
Den 20 maj åkte Kamratföreningen på Vårutflykt till Uppsala och guidad visning av Uppsala
domkyrka och därefter lunch på Uppsala Koncert
& Kongress och samtidigt kunna se Uppsala ”von
oben” på taket. Sedan kom huvudattraktionen
Tågresan med ”Lännakatten” från Uppsala till Faringe nära kusten och tillbaka. En oförglömlig resa
med ett gammalt välskött tåg med träbänkar och
doft av ett ånglok.
Den 6 juni deltog Kamratföreningen, i strålande
väder, med fanbärare vid Nationaldagsfirandet från
Fiskartorget till Djäkneberget i Västerås .
Ekonomi
Den 19 augusti gjordes en bussresa till Karlsborg
med stopp i Askersund för frukost på Best Western
Som framgår av resultaträkningen, måste vi, trots sedan till Forsvik för titt på en ombyggd hjulånett verksamhetsbidrag på 10000 kronor från LSS, gare. Ett enormt arbete nedlagt på restaureringen.
ändå redovisa ett underskott för verksamhetsåret Där kom också färdens enda rejäla åskskur som
mest p.g.a. reparationer och allmänna fördyringar. fick alla att söka skydd snabbt. Färden sedan vidare
Öppet husverksamheterna i Gula Villan har under mot Karlsborgs fästning, kyrkan och Göta Kanal.
året har gett ett nettotillskott till kassan på 12500 Lunch intogs sedan på K3 Militärrestaurang och
kronor. I kassan fanns vid årsskiftet en summa av därefter eskorterade major Jonas Eriksson oss på
147800 kronor.
F 6. Bl.a. visades ett flertal obemannade flygplan,
oftast använda för fotografering och spaning. På
Årsmötet
hemvägen åter stopp vid Best Western Askersund
för kaffestund innan hemfärden via Köping.
Årsmötet avhölls i Gula Villan den 17 april 2014
och samlade nära 40 medlemmar. FörhandlinOrdförande Gösta Martinson och Kjell Andersgarna leddes som vanligt av Nils Johansson. Eft- son deltog i ordförandekonferens för Flygvapnets
er årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och Kamratföreningar vid LSS Ärnaförläggningen i
smörgås i Gula Villans övervåning.
Uppsala. Christer Olofsson SMKR informerade
om samarbetet mellan SMKR och Kamratföreningarna. Efter en lång dag intogs en god kvällssupé
Årsavgift
och därefter lite mingel på Mässen. En mycket
Årsmötet beslutade om en höjning av årsavgiften givande och trevlig träff.
från 100 kronor 150 kronor
Årets jultallrik intogs för fjärde året på Jonnys
Aktiviteter
Krog och blev välbesökt och var väldigt god.
Öppet Hus- verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift.
En vanlig torsdag samlar i genomsnitt kring tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under
större delen av året bjuds det på intressanta föredrag
och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sådan torsdag
ökar då till upp mot fyrtio-femtio personer.
HB_2015_1_final_16.indd 4
Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten
litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Mycket
har plockats bort ur hyllorna.
Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av
våra medlemmar boule på den egen banan.
2015-03-29 18:02:08
5
Under året har åtta oftast flyganknutna föredrag
hållits i Gula Villan. Alla både spännande och intressanta. Efter föredragen finns möjlighet till god
ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen.
Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar
genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar
och annan ”flygpost”. Ett flertal medlemmar har
uppvaktats på sina högtidsdagar tack vare Kjell
Anderssons snygga utskick till jubilarerna.
Gula Villan
Verksamhetsplan, F1 Kamratförening
Hässlöbladet
Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet,
kommer ut med två nummer per år. Vårens utgåva
utgör samtidigt kallelse till årsmötet. I höstupplagan bifogas inbetalningsblanketter till medlemmarna
för nästkommande år. Öppet-Hus verksamheten på
torsdagar är den överlägset största aktiviteten och
bör samla 25-30 medlemmar. Det är också öppet
under sommar och semesterdagarna.
Efter förhandlingar med berörda parter och Kommunens Fastighetskontor Flygfastigheter kan användandet av Gula Villan, mot en kostnad av 2000
kronor per månad, fortsätta som förut.
Föredrag
I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer
två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket
uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet
och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera
också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se).
Ändringar i postens avgifter och porton har fördyrat
utskicken till viss del.
AV-hjälpmedel.
Sista torsdagen varje månad ska föredrag hållas. Kamratföreningen försöker alltid att hitta intressanta föredragshållare. Efter föredraget bjuds
Västerås flygande museum (VFM) har beslutat det på ärtsoppslunch och kaffe.
att upphöra med sin verksamhet och har frånträtt
lokalerna i Gula Villan till förmån för F 1 Kamrat- Hemsidan
förening.
Kamratföreningens hemsida ska hållas väl uppdatHässlöbladet
erad för att tjäna medlemmarna på bästa sätt.
Mediautrustning
Kjell Andersson har bidragit med utrustning och
uppdaterat den mediautrustning som nu finns att
tillgå i Gula Villan .
Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och
livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera
sätt bidragit till föreningens framgång och vidare
fortlevnad.
Västerås i mars 2015
Christer Olofsson
HB_2015_1_final_16.indd 5
Över 200 DVD-skivor finns att låna hem. I Gula
Villan finns även dator och videoprojektor till förfogande för föredragshållare som stöd för att visa
filmer och bilder.
Resor
En resa till Siljanstrakten planeras till försommaren och en tur med ångbåten Engelbrekt inklusive
lunch. Andra besöksmål under den långa dagsturen blir Leksands Kyrka, Axel Muntes gård och
på hemvägen ett besök på Leksandsbröd som ligger längs hemvägen. Troligen har föreningen en
bra guide under hela resan(Bröms). Utöver detta är
några andra aktiviteter också under betänkande.
Kvartalsorientering
Kvartalsorienteringen/ordförandekonferans samlas
vid LSS Ärna Uppsala vartannat år varför det är
uppehåll nästa år. Kamratföreningen brukar skicka
två personer till konferensen.
2015-03-29 18:02:08
6
Gula Villan Hässlö
Förhoppningsvis kommer det att ljusna för vår del
betydligt till nästa konferens om två år. Ett avtal är
Gula Villan, den fantastiska sociala samlingsplat- på gång mellan F1 Kamratförening och LSS som
sen har börjat uthyras till föreningar som behöver skall ersätta det nu gällande vilket inte infriats sären lokal för möten. Mest flyganknutna så här långt skilt mycket från LSS sida.
dock. Kommer att kosta några hundringar .
Kjell Andersson
Rekrytering
Genom bekanta försöker föreningen öka medlemsantalet, men även på andra sätt ex. Flygdagen.
Boulespel
Västerås Flygande Museum
Förvaltningsgruppen
Som ”inneboende” hos F 1 Kamratförening så
kan det vara på sin plats att vi presenterar oss. Vi
hyrde Gula Villan fram till maj 2014 då F 1 Kamratförening tog över hyreskontraktet. M a o så blev
Nationaldagen
hyresvärden hyresgäst och tvärtom. Under några år
framöver kommer den Förvaltningsgrupp som tillFöreningen deltar med egen fana och bärare på satts att i lagom takt avveckla VFM så att arbetet
Djäkneberget och Nationaldagsfirandet.
skall vara avslutat 2025. I första hand skall vi aktivt stödja veteranflyget på olika sätt. Vi skall också
bistå med råd och dåd till F 1 Kamratförening så att
Gula Villan kan hållas i hyfsat skick. Detta kostar
stora summor och där kan vi räcka en hjälpande
Konferens för Kamratföreningar, den
hand för att få sådana arbeten utförda. Dessutom
25-26/3, 2015
stöttar vi Svensk Flyghistorisk Förening- Region
Mälardalen på olika sätt.
Under stor del av sommaren lockas ett dussin av ett
enkelt och roligt spel där alla kan vara med.
Den vartannat år anordnade konferensen för
Kamratföreningarna hölls denna gång på Luftstridsskolan i Uppsala. Deltagare från F1 Kamratförening var Ordförande, Sekreterare och Kassör.
I Förvaltningsgruppen ingår representanter från
f d VFM, från SFF-M och F 1 Kamratförening
Detta borgar för ett fruktsamt samarbete mellan
föreningarna i strävandet efter ett Flygets Hus i
Alla Kamratföreningar fick redovisa vad nytt Västerås. Men vilka är det då som ingår i Förvaltde åstadkommit sedan senaste konferensen men ningsgruppen?
tyvärr tog en del tillfället i akt att presentera sin kaUppdrag Från
mratförening från dess början, vilket som vanligt, Namn
Gunnar
Brynolfsson
Ordf.
VFM
resulterade i att programmets tidsplanering gick
Led
VFM, SSF-M,
åt fanders med en gång. Bidragande till försenin- Rune Domås
F 1 Kamratför.
garna var också att den tekniska apparaturen inte
Sören Hedberg
Led
VFM, SFF-M,
fungerade varför lokal fick bytas.
F 1 Kamratför
Kjell
Andersson
Led
F
1 Kamratför,
Vid redovisningarna framgick dock att, i stort
SSF-M
sett, alla Kamratföreningar drogs med likartade
Gösta
Martinson
Adj.
F 1 Kamratför
problem (ålderstruktur, ekonomi). Vissa hade sina
Rev
F 1 Kamratför
lokaler fritt medan andra, som F1 Kamratförening, Hans Hellqvist
får betala hyra. En del Kamratföreningar hade rejält
med stöd från det förband de tillhörde medan andra Med förhoppning om ett fortsatt, mycket gott sambara fick ”småsmulor” om ens det, i hjälp räknat, arbete mellan föreningarna.
både personellt och ekonomiskt.
Kjell Andersson
HB_2015_1_final_16.indd 6
2015-03-29 18:02:08
7
Veteransektionen - årsmöte
Dagordning för årsmötet den 23 april 2015 Gula
Villan
§ 1 Mötets Öppnande
§ 2 Godkännande av kallelse till årsmötet
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Val av ordförande för årsmötet
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet
§ 6 Föredragande och godkännande av:
a Verksamhetsberättelse för verksamhets-året
2014
b Ekonomisk verksamhetsberättelse med balansräkning för 2014
c Revisorernas berättelse
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Val av:
a Ordförande - Väljes med 1 års mandatperiod
b Sekreterare - Väljes med 2 års mandatperiod
c Kassör - Väljes med 2 års mandatperiod
d Styrelseledamot 1 - Väljes med 2 års mandat
period
e Styrelseledamot 2 - Väljes med 1 års mandat
period
f Styrelseledamot suppl - Väljes med 1 års
mandatperiod
g Revisorer - *1
h Revosorssuppleanter - *
i Valberedning - *
*Revisorer och valberedning i F1 Kamratförening
fullgör uppgiften också i Veteransektionen.
§ 10 Motioner och propositioner
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budgetför 2015
- Styrelsens förslag till medlemsavgift för
verksamhetsåret 2015
§ 11 Övriga frågor av informationskaraktär
§ 12 Mötets avslutande
Styrelse och funktionärer.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Revisor
Lars-Åke Lindholm
Berit Nord
Marita Stromberg
Sören Eriksson
Hans Andreasen
Hans Hellqvist
Sture Andersson
Valberedning Bengt Björk
Nils Johansson
Sammanträden
Verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden. Efter som vi träffas var torsdag så har
vi många informella möten.
Medlemsantal
Vid avstämningen den 31/12 2014 hade föreningen
228 registrerade medlemmmar varav 175 var bosatta i västerås kommun.
Ekonomi
Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, som är en stor del i
föreningens verksamhet. Tyvärr så har kostnaden
för hyran ökat beroende på ändrat avtal med kommunen.
Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt
och fått aktivitetsbidrag och projektbidrag från
Västerås kommun.
Årsmöte 2014
Årsmöte avhölls i Gulavillan den 18/4 2014 varav
ca 35 medlemmar deltog. Efter mötet samlades
vi vid F1 minnessten med en kort ceremoni med
blomsternedläggning.
Årsavgift
Veteransektionens VerksamhetsberättelÅrsmötet beslutade årsavgiften för 2015 skall vara
se för år 2014
10kr per medlem.
Styrelsen fär F1Kamratförening Veteransektionen
får härmed avge följande verksamhetsberättelse för Aktiviteter under året
verksamhetsåret 2014.
Som tidigare år så är Öpptet husverksamheten till-
HB_2015_1_final_16.indd 7
2015-03-29 18:02:08
8
sammans med F1 Kamratförening den viktigaste
verksamhet som vi bedriver.
Det är den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är viktig. En mix av nyblivna pensionärer och de som varit med länge i flygbranchen
eller har ett stort intresse för flyg både med civil
och militär bakgrund utbyter erfarenheter. Vanliga
torsdagar så är det i genomsnitt 20-25 medlemmar
närvarande.
Sista torsdagen var månad under vintern så inbjuds någon att hålla en timmes företag, som exempel har f.d. biskopen i Västerås stift hållit föredrag,
från försvarsmakten har von Knorring berättat
om svensk beredskapsplanering, Jacob Holländer
berättade om hur han kunde genomföra en flyguppvisning i Erbil i Kurdistan.
Årets stora utflykt gjordes till Karlsborg där vi på
ditvägen besökte Forsvik, där Ångaren Erik Nordvall ligger vid kaj. Sedan fortsatte resan till Karlsborgs fästning för lunch. På eftermiddagen besöktes f.d..flygflottiljen F6 där man numera utvecklar
förarlösa spanings farkoster UAV
Veterannsektionens medlemmar gjorde ca 1000
besök på Öppet hus dagarna under året.
Traditionsenligt avåts julbordet på Jonnys Resturang med lite intern underhållning.
samåkning löser dock de flesta transportproblem.
Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna,
bland annat fysiskt genom Boulespel på egen bana,
samt mentalt genom den föredragsverksamhet vi
har under vinterhalvåret.
Våra studiebesök- och resor bidrar även till att vidga våra medlemmars vyer.
Målgrupp
Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer
som tidigare tjänstgjort på Västerås flygflottilj F1.
Sedan ett tiotal år har målgruppen utvidgats och
omfattar numera var och en som sympatiserar med
föreningens ändamål.
För medlemskap krävs att personen har avslutat sitt
yrkesverksamma liv och har någon form av pension.
Medlemsantal
F1 Kamratförening har totalt 495 medlemmar varav
225 är bosatta i Västerås kommun.
F1 Kamratförening Veteransektion har 228 medlemmar, varav 175 är bosatta i Västerås kommun.
Omfattning av verksamheten, verksamhetsplan
Gula Villan
Lars-Åke Lindholm
Ordf Den första byggnad som kom till när Hässlö blev
militär flygplats, var det hus som sedan många år
kallas ”Gula Villan”. Den ägs av Västerås stad och
hyrs av F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till
Veteransektionens Verksamhetsplan för teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat
år 2015
på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i
den miljö man hade under många arbetsår.
Mål och syfte med verksamheten
Öppet Hus
Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift är att vårda minnet av den nedlagda
Flygflottiljen och dess personal samt verka för
samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna.
Detta sker genom att ge medlemmarna, i huvudsak
pensionärer, möjlighet till kontinuerlig samvaro
under trevliga former. Den sociala kontakten anser
vi vara mycket värdefull.
Den uppsökande verksamhet vi bedriver gäller
medlemmar som av en eller annan orsak inte har
möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad
Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för
en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den
sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds
på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch.
Årets föredragshållare är ej beslutade. Men vi
kommer att kunna fylla torsdagarna med intressanta föredrag. Antalet besökare är cirka 30 på ”vanliga” torsdagar, och omkring 45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan
samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt
gästboken närmare ca 1200 besök i Gula Villan på
HB_2015_1_final_16.indd 8
2015-03-29 18:02:08
9
torsdagarna. Samtliga föredrag dokumenteras på god klass men kräver kontinuerligt underhåll.
video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av
föredragen även för de medlemmar som inte kan Bibliotek
delta i träffarna.
Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av
naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och
Uppsökande verksamhet
flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och
Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar.
de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom Som en sidogren till biblioteket finns - för utlåning
eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med trans- - arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inport till våra träffar i Gula Villan för de som är i spelade månadsföredrag.
behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så
önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack Övrigt
vare att de är inspelade på video och DVD.
Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala
Hässlöbladet
sidan igång genom att vara aktiva i
Västerås Flygmuseum som guider, tekniker och
Vårt med F1 Kamratförening gemensamma allmänna hjälpredor.
medlemsorgan – Hässlöbladet – utkommer två
Styrelsen
gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt
för medlemmarna att känna samhörighet och vara
uppdaterade om vad som händer i föreningen. Här Flygarhumor
har vi möjlighet att med text och bilder berätta om
de aktiviteter som genomförts eller skall genom- Från felrapporter från pilot som mekanikern sedan
föras.
skrev vilken reperation som gjordes
Hemsida på internet
F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi
presenterar vår verksamhet. Adressen är: www.
f1kamratforening.se
Resor, studiebesök
Minst en längre bussresa genomförs varje år, och
dessutom någon kortare studieutflykter.
För år 2015 har beslut fattats att under juni månad
göra en utflykt till Dalarna, där vi skall åka med
ångbåten Engelbrekt, samt besöka Leksands kyrka,
resan företas med buss.
Ytterligare en gemensam aktivitet skall genomföras under hösten.
Boule-spel
Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i
Boule. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med
andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i
liten skala, men vi verkar för att få flera förreningar
att ha utbyte med på banan. Den egna banan håller
HB_2015_1_final_16.indd 9
P= Pilot S= Svar från mekaniker
P: Innersta hjulet på vänster sida borde nästan bytas.
S: Har nästan bytt ut det innersta hjulet på vänster
sida.
P: Testflygningen gick OK, bortsett från att den automatiska landningen var något hård.
S: Det är inte installerat något automatiskt landningssystem på detta flygplan.
P: Autopiloten ger ett fall på 200 fot när flyghöjden
skall låsas.
S: Kan inte återskapa problemet på marken.
P: Tecken på läckage på höger sidas landningsställ.
S: Tecknet borttaget.
P: Misstänker att det är en spricka i framrutan.
S: Misstänker att du har rätt.
P: Flygplanet uppför sig lustigt.
S: Flygplanet har beordrats att ta sig samman, flyga
ordentligt och vara lite mer seriöst.
2015-03-29 18:02:08
10
Kamratföreningens Vårresa 2015
S/S Engelbrekt
Veteranresa 2015
Leksands mäktiga Kyrka
PASSA PÅ. Den 12/6-15 kl. 0800 är det dags att samlas vid Gula villan, för den årliga F1 resan, som i år går till Leksand. Med en tur på
Dalälven med den anrika ångbåten Engelbrekt (lunch ombord ), samt
besök i Leksands kyrka och Axel Munthes Herrgård Hildasholm blir
det en högintressant resa. På hemvägen gör vi ett stopp vid Leksandsbröd. Priset för medlemmar i Kamratföreningens Veteransektion är
250 kr. Övriga 300 kr. Priset inkluderar resa, mat och guidning men
Ej förtäring vid stopp efter vägen. Sista anmälningsdag är den 28/5
-15. Hemkomsten till Västerås beräknas vid 19-tiden.
Avgiften betalas vid avresan, och då helst med kort. Kassören tar emot
betalning från kl 7,30 vid Gula Villan. Kontaktman Anders Hård af
Segerstad mobil. 070-5352252
OBS. Bussen avgår kl 0800 !!!!!
Researrangörer
S/S Engelbrekt på tur i Dalälven.
Anders Hård af Segerstad
Olle Bröms
Axel Munthes Herrgård Hildasholm
Foton erhållna av Anders Hård af Segerstad
HB_2015_1_final_16.indd 10
2015-03-29 18:02:09
11
Hässlö Flygplats
Hässlö Flygplats är fortfaraned ett hett debatt ämne i VLT’s insändarspalter. Nedan några klipp från den
senaste tidens inlägg.
HB_2015_1_work.indd 7
2015-03-27 15:20:29
12
Flera av USA:s bombflyg hamnade på F1 i
slutet av kriget för c:a 70
år sedan. Här intill några
bilder från denna tid,
samt också en flygbild
över F1.
Bilderna från F1 Kamratförenings bildarkiv
HB_2015_1_work.indd 9
2015-03-27 15:20:31
13
14
Öppet Hus från 2009 - ett fotocollage
HB_2015_1_final_16.indd 11
2015-03-29 18:02:10
15
Överste Tore Persson fyllde 90 år den 2 december Föredragen
2014.
Föredragen hålls den sista torsdagen varje månad
utom under perioden maj till augusti.
I januari gästade Åsa Eriksson, Kommunalordförande i Norberg, Kamratföreningen och berättade om den “Stora branden i Västmanland” som
inträffade i juli - augusti 2014.
I februari berättade F1 Kamratförenings medlem
Gunnar Wall om sina Flygarminnen som innehöll
bl.a. hans flygupplevelser då han hade tjänst utomlands i bl.a. Etiopien.
I mars månad gästade journalisten Ulf Enerot Kamratföreningen och berättade om sin bok Haveriet
och Haveriet i Vikbo år 1961
Samtliga nämnda föredrag är inspelade på DVD
och finns för hemlån i Gula Villan.
Tidigare föredrag som Kamratföreningen anordF1 Kamratförening uppvaktade f.d. CF1, Överste nat finns också inspelade och kan lånas från Gula
Tore Persson på hans 90-årsdag den 2 december Villan.
2014.
Ny redaktionsmedlem
Från Redaktionen
Hans Wiren
Hans Wiren är ny redaktionsmedlem fr.o.m. detta
nummer av Hässlöbladet.
Han är nu en pensionerad
lokförare med nästan 40
år i yrket, och har samtidigt jobbat fackligt som
sekreterare. Han har alltid
haft ett flygintresse och
vill engagera sig i F1 Kamratförenings verksamhet.
Detta nummer av Hässlöbladet har blivit ett ganska
tunt nummer. Varför? Det har varit svårigheter att
få fram material till artiklar och bilder. Redaktionen
har alltid arbetat hårt för att få fram material till tidningen men inte lyckats denna gång. Vi hoppas att
läsarna ändå finner innehållet läsvärt.
I och med detta nummer av tidningen kommer
Lars-Ove Johansson ej att medverka i tidningens
redaktion framledes. Vi tackar honom för det arbete han nedlagt i utgivandet av Hässlöbladet.
Redaktionen
HB_2015_1_final_16.indd 12
2015-03-29 18:02:10
16
Nya Rumskompisar i Gula Villan
Svensk Flyghistorisk Förening SFF är en ideell
organisation och en betydelsefull remissinstans
som bl. a. stöder iståndsättande och bevarande av
historiska flygplan och lämnar ekonomiskt stöd
till framtagande och produktion av flyglitteratur.
Man driver en bokförsäljning och har en hemsida
med ofattbart mycket historiskt material. Föreningen ger sex gånger om året ut den högt ansedda
Svensk Flyghistorisk Tidskrift och alla medlemmar
får dessutom varje jul en årsbok som behandlar ett
intressant avsnitt ur flyghistorien. SFF har ca 6000
flygintresserade medlemmar. Därmed är man inte
bara Sveriges största flygförening utan troligen
också världens största.
Regionsrepresentanter gör regelbundna besök hos
andra flygintresserade föreningar inom området.
Målet är dels en allmänt närmare kontakt mellan
oss alla och dels att på vår hemsida skapa en komplett lista över flygaktiviteter i Mälardalen.
SFF är i dag en förening där en ny 65-årig medlem
sänker medelåldern. Av naturliga skäl har då
medlemsantalet de senaste 10 åren konstant minskat. Centralt har därför med hjälp av regionerna
under 2014 en mycket aktiv värvningskampanj genomförts. Glädjande nog har därmed medlemsantalet ökat. För Mälardalens del från 304 till 314.
Några flyghistoriskt intressanta händelser har
noterats under 2014. Dels har privatflyget i stort
sett förvisats från Bromma och dels har vi haft
besök av brandsläckningsflyg.
I avsikt att skapa en regelbunden och konkret
Avvisningen från Bromma har lett till att Flyverksamhet på det lokala planet har SFF bildat Regande
Veteraner med sin DC-3:a Daisy och Stockgioner. Här i Västerås är det SFF Mälardalen www.
sffmälardalen.se som gäller. Området sträcker sig holms Flygklubb nu har valt Hässlö som sina hemfrån Norberg i norr till Katrineholm i söder och från mabaser.
Arboga i väst till Bålsta i öst.
Den stora skogsbranden norr om Västerås förde
med
sig att man begärde hjälp från EU. Fyra styckSFF Mälardalen har nu tecknat avtal att dela lokalerna i Gula Villan med F1 Kamratförening och en Canadair 415 ”Super Scooper” anlände i början
VFM Förvaltningsgrupp. Tillsammans hoppas av augusti till Hässlö. Enligt räddningsledningen
vi kunna göra begreppet ”Flygets Hus” känt för blev deras insatser avgörande för släckningsarVästeråsarna och gärna även för alla Mälardalingar betet. Förutom dessa fyra specialflygplan deltog
också 15 helikoptrar blandat civila och militära i
också.
släckningsarbetet. Brandsläckarna tankade ca 275
Region Mälardalens verksamhet har hittills hu- 000 liter på Hässlö. Tur att fältet fanns kvar innan
vudsakligen bestått av månatliga föredrag, någon några politiker bestämt sig för nedläggning.
utflykt och/eller resa, kontaktskapande mellan flygklubbar och – föreningar, medlemsvärvning, dokumentation av flyghistoriskt intressanta händelser Bilder på motstående sida
samt arbete med en bok som avser att täcka områdets Flyghistoria från första början och fram till Bild 1 En fransman på plattan efter väl utfört värv
våra dagar. Under 2015 beräknas också en digital Bild 2 En av italienarna sticker i väg på sitt första
CD-version av den sedan länge slutsålda boken om släckningsuppdrag
Bild 3 Svensk Puma vänder åter till branden efter
F1:s historia vara klar för distribution.
tankning och måltidspaus.
Föredragen äger normalt rum lördagsförmiddagar Bild 4 Nya fåglar solar sig på Hässlö. Flygande Veti Gula Villan. Hittills har vi lyckats engagera klart eraners Daisy och några individer från Stockholms
spännande kända föredragshållare. Fyra på våren Flygklubb. Lägg märke till hangaren på gräsmattan.
och tre på hösten.
Utflykterna har begränsat sig till nog så intressanta Arlandabesök men önskemål finns om längre vikingatåg. Kanske kan samarrangemang med andra
föreningar fylla en buss?
HB_2015_1_final_16.indd 13
Text och bilder: Ulf Norman
2015-03-29 18:02:10
Bild 1 En fransman på plattan efter väl utfört värv
Bild 2 En av italienarna
sticker i väg på sitt första
släckningsuppdrag
Bild 3 Svensk Puma vänder åter
till branden efter tankning och
måltidspaus.
Bild 4 Nya fåglar solar sig
på Hässlö. Flygande Veteraners Daisy och några
individer från Stockholms
Flygklubb.
Omslag_bak_2015_1_final.indd 1
2015-03-29 18:16:23
Foto:
Lars-Ove Johansson
Omslag_bak_2015_1_final.indd 2
2015-03-29 18:16:24