Mål och vision 2015 - 150126.indd

F 21
Mål & Vision 2015
Vision
Krigsförband vid F 21 är nationellt och
internationellt efterfrågade för sina
förmågor längs hela konfliktskalan.
Med våra unika förutsättningar är
F 21 det naturliga valet vid genomförande av nationella och internationella
övningar med flygstridskrafter.
Verksamhetsidé
F 21 ska tillsammans med övriga
förband i Försvarsmakten
förebygga och hantera kriser,
konflikter och krig – ytterst
genom väpnad strid.
F 21 ska, som en central del av de
svenska flygstridskrafterna, enskilt
och tillsammans med andra länder,
myndigheter och organisationer och
med tydligt insatsfokus;
• upptäcka och avvisa kränkningar
av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna
Sveriges suveränitet och nationella
intressen i området utanför detta.
• försvara Sverige, värna svenska
intressen och främja säkerhet genom
insatser på vårt eget territorium, i
närområdet och globalt.
• med befintliga förmågor och
resurser vid behov bistå övriga samhället.
Verksamheten vid F 21 och Luleå
garnison ska präglas av hög säkerhet,
tillgänglighet och tydliga målsättningar. Det unika övningssamarbetet
med de nordiska länderna ska fördjupas och utgå från Försvarsmaktens
uppgifter och operativa krav.
Vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete syftar till att öka den
operativa förmågan vid krigsförbanden. De tre tidsperspektiv – aktuellt
år, femårigt och tioårigt tidsperspektiv
som verksamhetsuppdraget omfattar
utgör en viljeintriktning hur jag tillsammans med den viktigaste resursen
– personalen – utvecklar den potential som flygstridskrafterna vid F 21
och garnisonen har.
Överste Carl-Johan Edström
”F 21 och Luleå garnison ska lösa tilldelade uppgifter
med professionell inställning, stolthet och laganda.”
– Flottiljchef Carl-Johan Edström
[Flygstridskrafter – de stridskrafter som verkar i och från luftarenan, samt de flygbasbataljonförband, stridslednings- och
luftbevakningsbataljonförband som är en förutsättning för de
flygande förbandens operationer.]
Mål 2020
Insatsförmåga
Krigsförbanden vid F 21 har trovärdig förmåga att lösa samtliga uppgifter enligt ställda
operativa och taktiska krav. Operativ effekt
ska kunna levereras i såväl fred, kris som krig
där behovet av flygstridskrafternas unika
förmågor krävs för att försvara svenska
intressen och främja vår säkerhet. Förmågor
vidmakthålls och utvecklas genom deltagande
i nationella och internationella verksamheter
tillsammans med andra. Krigsförbanden är
av stående karaktär där hög tillgänglighet av
kompetent personal och avancerade materielsystem utgör grunden för hög beredskap.
Attraktiv arbetsplats
F 21 är en förebild där tydliga målsättningar
och ständiga förbättringsåtgärder förs i dialog
och förankras genom en kontinuerlig kommunikation i den vardagliga verksamheten. Detta
utgör grunden för vår attraktiva arbetsplats.
Vår arbetsplats är verksamhetssäker och har
ett öppet arbetsklimat som värnar om alla
medarbetares lika värde och rättigheter. En
stark känsla av samhörighet och förbandsanda
kännetecknas genom medarbetarnas drivkraft,
vilja till delaktighet och stolthet i sitt dagliga
bidrag till svensk säkerhet.
Nordiskt samarbete
F 21:s aktiva engagemang i det nordiska samarbetet bidrar till en ökad tröskeleffekt i vårt
närområde. Tillsammans med Finland och
Norge har antalet kontinuerliga verksamheter
inom övning, samverkan och utbildning för
flyg- och basförband utökats. Regelverk, avtal
och politisk inriktning förenklar, utvecklar
och södjer dessa verksamheter. Gemensamma
luftförsvarsövningar som utgår från Försvarsmaktens uppgifter och operativa krav förbereder våra flygstridskrafter för framtida insatser
samtidigt som det fördjupar samarbetet med
Finland och de övriga nordiska länderna.
Förmågeskapande verksamheter i norr utgör
Försvarsmaktens främsta exempel för kostnadseffektiva lösningar.
Övningscentrum
Den samlade synergin inom Luleå garnison
utgör, tillsammans med andra aktörer och
de nordiska länderna, en del av ett etablerat
övningscentrum dit nationella och internationella stridskrafter årligen återkommer för att
genomföra kvalificerade övningar och/eller
utbildningar. Arctic Challenge Exercise är
utvecklad, evaluerad och erkänd till en kvalitetsnivå, så kallad Flagg-status. Fastställda
övningsområden, unika i sitt slag, med stöd av
rätt infrastruktur, materiel, regel- och avtalsverk, utgör tillsammans med kompetent
personal grunden för efterfrågan i vår del av
världen. Övningscentrum står återkommande
värd för forum med fokus på övnings-, utbildnings- och evalueringsverksamhet i regionen.
Med våra unika förutsättningar är F 21
det naturliga valet
vid genomförande
av nationella och
internationella
övningar med
luftstridskrafter.
Verksamheter som är kopplade till tvingade krav och därför inte går
att prioritera eller välja bort är åtgärder/verksamheter kopplat till
krav enligt lagar och förordningar, fullföljande av avtal samt verksamhet som är kopplat till Försvarsmaktens interna bestämmelser.
Prioriteringar 2015
1.
• Incidentberedskap luft enligt FTS anvisningar
• Markterritoriell beredskap
• Upprätthålla nationell beredskap med samt-
liga tre krigsförband
• Genomför högvakt
• Delta i och stödja beslutad internationell insatsverksamhet, exempelvis FN-insatsen i Mali.
2.
• Upprätthåll beredskap med EAW HQ och Air
Base Unit första halvåret 2015.
• Vidta förberedelser inkl. evaluering inför
beredskapsperiod Nato Response Force 2016.
• Beredd stödja F 7, FMV eller Försvarsexportmyndigheten vid exportåtaganden.
• Genomför Arctic Fighter Meet och Arctic
Challange Exercise inom det nordiska samarbetet.
• Genomför övning Trident Juncture inom
partnerskapssamarbetet med Nato.
• Genomför KFÖ med 2:a flygbasbataljonen i
samband med Flygvapenövning 2015.
3.
• Utbilda 211:e Stridsflygdivisionen
• Vidmakthåll 212:e Stridsflygdivisionen
• Utbilda 2:a flygbasbataljonen
• Delta och stödja hemvärnsbataljoner som
genomför övnings- eller planeringsverksamhet
kopplat till FV infrastruktur eller verksamhet.
• Vidmakthållande av PRIO inklusive avveckling av avlösta system.
• I den utsträckning verksamheten medger
ska efterfrågat stöd för utvecklingsarbete av
krigsförband och förmågor lämnas.
• Utveckla flottiljens åtgärder kopplat till personalförsörjningssystemet inklusive jämställdhetsintegrering.
4.
• Information och rekrytering utöver
deltidsanställda soldater.
• Uppstart planering Försvarsmaktens
huvudflygdag 2016.
• Stöd till frivilligorganisationer.
• Genomför Försvarsmaktsmästerskap
Skidor och tillsammans med I 19 och A 9
Försvarsmaktsmästerksap Skytte.
• Delta i Försvarsmaktens obligatoriska
tävlingsverksamheter.
F 21 har ständigt tillgängliga
förband för insatser, både
nationellt och internationellt.
Mål 2015
• Producera 3 400 säkra flygtimmar
• Samordna minst 40 övningstillfällen
för krigsförbanden inom Cross Border
Training
• Genomföra godkänd evaluering av 211:a
stridsflygdivisionen inför NRF 2016
• Genomföra godkänd evaluering inför
NRF 2016 med 211:e stridsflygdivisionen
• Under året valideras 15 officerare till
specialistofficerare
• Stödja markstridskrafterna med Close
Air Support vid 20 tillfällen för utbildning av Forward Air Controller och vidmakthållande av förmågor
• Rekrytera minst 60 deltidsanställda
och 40 heltidsanställda soldater till andra
flygbasbataljonen i Luleå, Uppsala och
Såtenäs
• Genomför planerade revisionstillfällen
i syfte att följa upp arbetsplatsernas
verksamhet kopplade till arbetsmiljö,
ledning, verksamhetssäkerhet och
säkerhetstjänst
• Vid utgången av 2015 ska ingen personal
överskrida den maximalt fastställda
volymen av sparad semester samt
säkerställa att kompensationsledighet för
övningsdygn tas ut direkt efter övning
• All personal genomför tre timmar
fysisk träning under minst 75 % av årets
tjänstgöringsveckor
• Genomför minst fyra Försvarsinformationsträffar i länet där flottiljens och
garnisonens verksamhet belyses
Utökat Nordensamarbete bidrar
till tillgängliga
förband och en
tröskeleffekt.
10
Januari
Juli
Februari
Augusti
Personal: 325 officerare, 52 specialistofficerare, 144 civilanställda, 259 GSS/K,
90 GSS/T samt 50 reservofficerare
Mars
September
April
Oktober
Fakta
Flygplanstyper: Jas 39 Gripen C/D, SK60
Förbandets anslag är cirka 945 miljoner
Fotografer: Louise Levin,
212:e stridsflygdivisionen,
23:e flygbaskompaniet,
Johanna Lundberg
Illustration: Mera media
m 22
ar ju
ku n
rs i–1
Un 0
gd juli
om ,
3–
7a
ug
Ö ust
17
ve i,
rle Di
au
vn vis
gu
ad ion
sti
,I
sö er
nr
vn n
yc
in a
k
g
G
M
17
28 –2 U-r
–3 1 a ek
1 a ug ryt
ug ust er
us i, K
11
ti, F
se
FV Ö
pt
Ö
e
15
m
15
be
–1
r,
7s
V
ep
et
er
te
an
m
be
ce
r,
re
D
FM
m
rift 28
on
M
go se
i
dk pte
O
L
än m
-v
na be
ec
ka
1 o nd r–9
e
k
o
12 tob Jok kto
k b
–1 er
6 o , Sk mok er,
ol
k
kt
o
o
13 för ber, rna
–1 de E s D
25
5
lti AS
ag
–2
9 o okto dsa öv
be nst nin
kt
ob
ä
r,
F lld g
er
, H MM a
ös
P
19
tk
ur atru
o
Tr kt
s
Un ll
id ob
en er
gd
–
tJ 6
un no om
13
ct ve
no
ur m
v
e 2 be
14 emb
01 r,
e
n
5
r
o
,G
23
v
em M
–2
7n
U
b
ov er, G Mu
em
c
å
30
be smi k
no
r,
dd
Ev
2. vem
al ag
fly b
ue
gb er–
rin
as 5
g
ba de
ta ce
ljo m
n b
1 SÖ er,
År 1 de B
sa ce
vs m
lu be
tn r,
in
g
So
m
1
be jan
re ua
ds ri,
k P
12 ap, ers
M ja No on
in nu rd al
ne ar i i
i cB
16 scer ,
at
tl e
jan em
on
gr
ua
op
iF
ri,
19
Ch
ef
sb
2
yt
Ko –27
e
m feb
ba r u
tta a
nt ri,
ut
24
bi
FM –2
ld
ni
M 6 fe
ng
Sk bru
id ar
23
o
fe
r i,
br
ua
ri–
2
6
Vi –6 m ma
rs
nt a
,H
er rs
ku ,
ög
10 rs
va
kt
N –1 Un
or 1 gd
de oc o
fc h m
o- 17
m –1
öt 8
en m
ar
30
s,
2. m
fly ar
gb s–
as 2 a
10 bata pri
W –1
l l,
ee 2 a jon LTÖ
ke p
n ri
13 d l, M
–2
ili
ta
4a
ry
pr
il,
C
2
JS
Le 8 ap
E
ds ril
ys –9
t
4– övn ma
8 m in j, N
g
BG
4– aj, A
8 m FM
15 aj,
1
m Slu 5
aj, tö
M vn
U in
25
CK g B
m
BF FU
aj–
U
5
8–
ju
ni
14
,A
ju
CE
15 ni,
15
–1 HV
7j
un KFÖ
1
i
ge 7 ju , FM
no ni
m ,H MS
gå al
ky
ng vå
rs tte
-
Händer under 2015
Nordisk Cross Border Training, 40 tillfällen under året
Maj
Juni
November
December
11
Nyckelflottilj i norr
– Den yttersta garanten för svensk fred och säkerhet
12