Vän eller fiende? - Tidningen Hemvärnet

intervju
Försvarsminister
Peter Hultqvist
iskalla
vindar
Vän eller fiende?
BÖCKER + PREMIE
FÖR ENDAST
PORT
O
FRITT !
UTAN MEDLEMSAVGIFT
INGEN BINDNINGSTID
INGET KÖPTVÅNG!
RAR
DU SPA
1 344 K
R!
Baltikum nästa!
142 sidor, illustrerad
Hur ser Vladimir Putins planer ut?
Vad kommer efter Ukraina?
Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten
Så skulle Sverige försvaras
176 sidor, illustrerad, stort format
Boken kartlägger de sovjetiska anfallsplanerna mot norra Sverige under kalla
kriget och – kanske framför allt – de
svenska försvarsförberedelserna i norr.
+ VÄLJ DIN PREMIE!
SMS
X
Paracordarmband
Olles brorsa
Utmärkt vid
kalla dagar!
Värd
149 kr!
Värd
199 kr!
Ett militärt ”nödrep”
av Fallskärmslina som
bärs kring handleden.
Armégrönt, 3 meter i
utvecklat läge, 150 kg
belastning, justerbart
armband 18–22 cm.
SMS
Y
Skicka ett SMS enligt följande för
att tacka ja till medlemskap utan
förpliktelser:
Skriv GENERAL [mellanslag] DITT
PERSONNUMMER (10 siffror)[mellanslag]
BOKSTAVEN PÅ DIN VALDA BONUS
i ett SMS och skicka till telefonnummer 72401. SMS-kostnad 5:-.
Exempel:
GENERAL 681212-9911 Y
Skicka till 72401
Du riskerar ingenting!
Du tackar enkelt nej till den månadsbok du inte vill ha via hemsida, mail eller
telefon. Du kan gå ur när du vill. Kom ihåg att vi skickar ut särskilda e-brev
för att påminna om sista svarsdag, så att du aldrig riskerar att få något
du inte vill ha. Har du frågor? Ring medlemsservice på 0411-555 320.
Du kan även anmäla dig på
www.smb.nu/general
Mycket kunskap fnns bara i klubben!
De festa böckerna erbjuds med ensamrätt för klubbens medlemmar, du kan inte
hitta dem i bokhandeln eller på nätet.
Du har allt att vinna!
Du tar ingen som helst risk. Enda bokklubben utan medlemsavgift, ingen bindningstid och inget köptvång! Vi påminner dig om sista svarsdag!
“Med ett medlemskap i
SMB riskerar du ingenting.
SMS:a nu!”
Kostnadsfri medlemstidning
Du får dessutom den hyllade medlemstidningen Pennan&Svärdet
varje månad kostnadsfritt! (värd 588 kr/år)
Lennart B.son Uller
Överste, ordförande i stiftelsen
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Gå med i SMB – Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek – klubben för dig med verkligt militärhistoriskt intresse!
Fullständigt integritetsskydd! Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek lovar att inte på några villkor lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Personnumret behövs för att vi alltid ska ha din aktuella
adress och som identifering eftersom du beställer utan förskottsbetalning. Du betalar endast 98 kr (portot ingår) för välkomsterbjudandet (portofritt och mot faktura!). Sista svarsdag 30/4 2015.
Illustration
Christian Wallenius
Rikshemvärnschefen
Ledare
Ett spännande år
Fakta om hemvärnet:
alla i hemvärnet är med
frivilligt. Personalen övar
mellan 4 och 13 dagar per
år beroende på befattning.
Uppfyller du ditt avtal får du
minst 3 500 kronor per år.
du kan gå ur när du vill.
hemvärnets viktigaste
uppgifter är att bevaka,
skydda, ytövervaka samt
stödja det civila samhället
vid fred, kris och krig.
hemvärnsförbanden
ska med mycket kort varsel
kunna sättas in över hela
landets yta. med huvuddelen
inom 24 timmar efter order
och med tillfälligt samman­
satta enheter inom 6 timmar.
år 2014 ska det fnnas 40
bataljoner med cirka 22 000
hemvärnssoldater, varav
cirka 17 000 ingår i de
nationella skyddsstyrkorna.
alla soldater tillhör någon
av de 22 utbildningsgrupperna
som fnns spridda över hela
landet. Utbildningsgrupperna
är ansvariga för övningar
och utbildning.
Vill du gå med?
gå in på hemvarnet.se,
personer som inte gjort
värnplikt kan bli specialister
eller gå tremånaders­
utbildningen gmU.
Välkomna till ett nytt spännande försvarsoch hemvärnsår. I år kommer många
viktiga saker att hända. Det skall fattas
ett försvarsbeslut som kanske är ett av de
mer betydelsefulla i modern tid och hemvärnet frar 75 år sedan bildandet 1940.
Jag kan mycket glädjande konstatera att
2014 var ett bra år för hemvärnsförbandens verksamhet. Närmare 600 nya avtal
i ”nettorekrytering” under 2014 gav 100
procent fer nya hemvärnssoldater än
under 2013. Det betyder att vi i våra led
nu har fer än 21 100 hemvärnssoldater.
Bra jobbat!
hemVärnets stöd till samhället har under
2014 nått rekordnivåer med över 99 000
timmar gjorda. En stor del av detta var
naturligtvis den ”urladdning” som gjordes
under branden i Västmanland, där vi hade
drygt 1 100 hemvärnssoldater insatta.
Andra insatser, förutom många eftersök,
var bland annat höga vattenföden som
inträfade på fera ställen i landet som
i princip avlöste bränderna. Vi ska inte
heller glömma de hemvärnssoldater som
deltog i underrättelseoperationen i Stockholm. Tack för alla era insatser!
Vad väntar då under året, ja som tidigare
sagt, har vi ett försvarsbeslut på gång.
Förhoppningsvis fattas detta under sen vår
eller tidig sommar. Försvarsmakten lämnade strax före jul underlag till regeringen
baserat på de behov som försvarsberedningen i sin rapport ställt på Försvarsmaktens utveckling. Försvarsberedningen angav
i sin rapport ett förhållandevis stort antal
utvecklingsområden för hemvärnsförbanden. I den ekonomiska avvägning som
Försvarsmakten gjort kunde dessvärre inte
de festa av dessa få plats även om beloppen för hemvärnssystemets utveckling i
jämförelse får anses som små.
det som däremot fnns med är en kvalitativt
bra övningsverksamhet och införandet av
en ny grundutbildning riktad till hemvärnsförbanden. Denna utbildning är en
fyra månaders grundutbildning för alla som
grundrekryteras och därefter ett varierat
antal dagar för olika befattningar. Just nu
arbetas intensivt för att få grunder och bestämmelser på plats för att kunna påbörja
en försöksomgång under 2016. Detta kommer att bli en bra grundutbildning som jag
också tror kommer att vara rekryteringsmässigt attraktiv. Vi fortsätter naturligtvis rekrytering från tidigare genomförda
grundutbildningar och utbildningarna för
våra specialister som vanligt.
I år genomför vi rikshemvärnsting och vid
jubileumstinget i Uddevalla i november
kommer hemvärnets 75-åriga tillvaro att
särskilt högtidlighållas. I övrigt förväntar
jag mig att ni vid någon övning eller annan sammankomst också genomför lokala
franden. Det är nu möjligt för dig att börja
påverka vårt system och dess utveckling genom att motionera till rikshemvärnstinget. Ta din chans att göra det!
roland ekenberg
Hemvärnet #1—2015
3
Innehåll
#1—2015
20
34
6 | Säkerhetspolitik
Folk och Försvars rikskonferens
och redaktionen på sovjetiska
kartor.
8 | Försvarsbeslut
Vi granskar försvarsberedningens rapport och Försvarsmaktens underlag.
10 | Försvarsminister
Intervju med Peter Hultqvist och
första KFÖ:n med granatkastarplutonen.
28
12 | Dags för motion!
Bidra till medinfytandet.
20 | Beredskap
Extrainsatta beredskapsövningar
för hemvärnet.
28 | Nordic Battlegroup
Vi besöker fältsjukhuset.
10
34 | Estland
Ungdomsutbildning i vårt östra
grannland.
7
28 | Fordon
Utbildningen till Personbil 8.
40 | Kultur
Spel, flm och bok.
42| Insänt
Militärpoliser och veteraner.
Omslagsillustration:
Christian Wallenius.
4
Hemvärnet #1—2015
Chefredaktören
Illustration
Christian Wallenius
Chefredaktör
och ansvarig utgivare:
Therese Åkerstedt
08-788 97 38
[email protected]
Reporter:
Christina Mårtensson
Redigerare:
Jenny Almersdotter
Korrektur:
Mats Wirström
Adress:
Banérgatan 62
115 53 Stockholm
Telefon 08-788 75 00
TS-kontrollerad upplaga 2013:
27 900 exemplar
Tryck:
V-Tab
Annonsbokning:
Newsfactory
Fredrik Karlsson
08-505 73 874
[email protected]
newsfactory.se
Prenumerera:
100 kr för 6 nummer/år,
200 kr till utlandet
[email protected]
Bankgiro: 102-9321
Ange namn
och adress.
Alla som är med i hemvärnet
får tidningen gratis. Vid fel
adress eller utebliven tidning
ska du kontakta din
utbildningsgrupp som sköter
hemvärnssoldaternas adress­
register, se hemvarnet.se
Friexemplar: Myndigheter,
organisationer och personer
vars arbete rör hemvärnet/
Försvarsmakten har möjlighet
att få tidningen gratis.
Inledare
Levande historia
EN AV AllA snörika vinterkvällar passade
jag på att se The Imitation Game, flmen
om Alan Turing och gruppen som knäckte
tyskarnas krypteringsmaskin under
andra världskriget. Något som slog mig
under flmen var bombningen av London;
när man åker till storstäderna i andra
europeiska länder är det lätt att glömma
bort hur många av dem som förstördes
under kriget. Bombningarna i flmen
väckte en stark obehagskänsla. Inte bara
för jag vet hur många som dödades utan
även för att det inte längre är osannolikt
att europeiska städer bombas. Det känns
inte längre som historia, det känns som
verklighet. Intresset för Östeuropa kan i
Sverige beskrivas som ljummet, vilket kan
förklara varför så lite reportage och bilder
från Ukraina når svenska medier. Men
faktum kvarstår att man återigen bombar
civilbefolkning i vad som ska beskrivas
som civiliserade nationer.
TrOTS DEN BETyDElSE Alan Turing hade för
krigets utgång så är det inte individuella
hjältar som vinner kriget. Det fnns inga
snabba lösningar. I ett krig är det hela
befolkningen som vinner eller förlorar
tillsammans. Det är inte längre dags att
fråga vad Försvarsmakten kan göra för det
civila samhället, utan vad det civila samhället kan göra för Försvarsmakten. Men
det väcker i sin tur fer frågor.
Hur STOrT STöD har Försvarsmakten hos
Sveriges civilbefolkning? Alla är nog inte
positiva. Men jag upplever att vi trots allt
kommit till en vändpunkt. Förra året var
en väckarklocka både militärt och civilt.
Att allt fer visar uppskattning för våra insatser och dessutom anmäler sitt intresse
visar att stödet för hemvärnet fortfarande
är starkt. Hemvärnets värde för Försvarsmakten är mer än militärt; varje dag sitter
över 21 000 ambassadörer för Försvarsmakten i lunchrum över hela landet. Till
skillnad från Försvarsmaktens ofcerare
skulle nio av tio hemvärnssoldater
rekommendera andra till sitt förband.
TrOTS DETTA vill Försvarsmakten stryka
försvarsberedningen förslag när det gäller utvecklingen av hemvärnsförbanden.
Även om vi alla inser att fyra granatkastarplutoner eller burna luftvärnsrobotar
i hemvärnet inte stoppar en invasion,
så minskar intresset för att använda en
svensk fygbas kraftigt om man riskerar
att träfas av granater eller en robot 70.
Dessutom är det psykologiska värdet för
hemvärnet och vår försvarsvilja betydligt
större än de i sammanhanget få miljoner
Försvarsmakten ”sparar” på att skrota
fungerande materiel. Läs mer om detta på
sidorna 8-11.
MED TANKE pÅ att vi står i ständig beredskap dygnet runt, året runt, är vi garanterat Sveriges billigaste soldater. Men när
det väl gäller säljer vi oss dyrt.
Therese Åkerstedt
Hemvärnet #1—2015
5
Nyheter
#1—2015
Säkerhetspolitik i fokus
på Folk och försvar
Nato-medlemskap, det kommande försvarsbeslutet och säkerheten i vårt närområde
var några frågor som debatterades på Folk
och Försvars rikskonferens. I Sälen diskuterades Sveriges säkerhets- och försvarspolitik av bland annat politiker och företrädare
för Försvarsmakten och andra myndigheter.
Överbefälhavare Sverker Göranson
poängterade i sitt tal att Försvarsmakten
stod inför svåra prioriteringar och att de
ekonomiska ramarna omöjliggjorde den
operativa utvecklingen.
– Vi har en bra grund, vi är på rätt väg
men vi måste trycka på gaspedalen.
Han tog även upp att Ryssland har ökat
sin militära förmåga och med en ökad
övningsverksamhet fnns en förhöjd risk
för konfrontationer i närområdet.
Överbefälhavaren anser att stöd till
samhället inte är en huvuduppgift för
hemvärnet. Han framhöll istället den materielmässiga utvecklingen i hemvärnsförbanden och att man ska fokusera på
den kvalitetsuppbyggnad som nu pågår.
UNder eN av presskonferenserna passade
tidningen på att fråga Gunnar Karlsson, chef för Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten, MUST, om det fnns en
förhöjd hotbild mot uniformerad personal
i Sverige:
Av Therese Åkerstedt
– Nej, inte specifkt mot Försvarsmakten men det fnns en förhöjd hotbild
generellt. Vi tittar specifkt på två saker,
om det fnns terrororganisationer som utryckt en avsikt mot uniformerad personal
eller om det fnns exempel på tidigare militära terroristmål, vilket det fnns i bland
annat Frankrike och Kanada. Men det har
inte föranlett oss att ändra bedömningen
från nivå 3, förhöjt hot.
Säkerhetspolisen höjde den 1 oktober 2010 hotnivån ett steg när det gäller
terrorism riktad mot Sverige, från låg till
förhöjd på en femgradig skala. Enligt Säpo
är dock hotnivån i Sverige fortfarande låg
jämfört med vissa andra länder i Europa.
Försvarsminister Peter Hultqvist var en
av talarna och ni kan läsa en längre intervju med honom på sidan 10.
Fotnot: Ni kan se webbsändningar från konferensen på folkochforsvar.se
en av många paneldebatter,
överbefälhavaren Sverker
Göranson längst till höger.
6
Hemvärnet #1—2015
178 redaktion
för militär tidskrift – Hemvärnet, reservbefäl, FBU-befäl
Ш-29
Över Stockholm fnns
sex kartblad
tryckta 1986
och klassifcerade Hemligt
(HeMLIG/ KONFIdeNTIeLL).
Kartans skala
1:10 000 (100
meter = 1 cm).
Tidningens redaktion och
hemvärnsförråd på sovjetiska kartor
Försvarsstaben, militära förband och Tidningen Hemvärnets redaktion. På sovjetiska
militära kartor över Stockholm var redaktionen utsatt så sent som 1986.
påverka folket som jobbade där för att lära
känna dem, och inte nödvändigtvis för att
skära halsen av dem.
I april släpps boken Sovjetisk invasion av
Sverige med sovjetiska militära kartor
över Sverige, skriven av pseudonymen
Walther Blaadh. Ett av de objekt som var
utsatt var vår redaktion som enligt kartan
låg i kvarteret Karlavägen, Sibyllegatan
och Jungfrugatan. Den låg dock egentligen
tvärs över gatan på Karlavägen 65 från
mitten av 1960-talet fram till 1992.
– Tryckt på varje detaljkarta fnns en
förteckning över viktiga objekt, och det är
inte jättemånga i varje tätort utan utgör
kärnan i kartan och det arbete som lagts
ner. Det är till stor del objekten som berättigar kartans existens, säger Lars Gyllenhaal, författare till bland annat boken
Ryska elitförband.
– Det är en väldigt trevlig nyhet såtillvida att man får svart på vitt vad de tyckte
var viktigt ur krigsplanläggningssynvinkel. Hemvärnet sågs inte bara som en
tröskel utan var en faktor man hade med i
sina beräkningar.
Varför är vår redaktion utsatt?
– Jag kan tänka mig att man tillmätte
tidningar och pressen betydligt större
värde på den tiden, det var den tidens
internet, och kunde man slå ut tidningens
tryckeri eller redaktion så skapade det
stora hinder för utgivningen. Vissa redaktioner kanske man ville påverka genom att
Även ett hemvärnsförråd är utsatt på
Stockholmskartan?
Vad var kartorna till för?
– Viktigaste syftet var vid krig i Europa,
då skulle man kunna företa seriösa och
ordentliga operationer på svensk mark.
Givetvis kan man använda svenska kartor
men alla var inte så bra på vårt alfabet och
de ryska kartorna innehöll även information som inte fnns på svenska kartor. De
är mycket bättre för militära syften än
svenska kartor.
Höjdmeter och vattendjup är noga kartlagt liksom byggnaders brandhärdighet och
annat av militärt intresse. Förutom de sex
kartorna över Stockholm fnns även kartor
över städer som är viktiga knutpunkter eller hade inskeppningshamnar. De första är
från femtiotalet och den senaste från 1993.
På vilket sätt är de ryska kartorna
bättre?
– Du får en väldigt bra bild av samhällets infrastruktur med militära objekt och
kommunikationsobjekt. Det är intressant
att man likställt militära objekt med kommunikationsobjekt som post, radio och tv.
De sågs som verktyg för svenska totalförsvaret och svensk motståndsförmåga,
därför är det ingen åtskillnad på militärt
och civilt utan i samma färg.
Vad tycker du om boken?
– Det är lite synd att den inte kom tidigare när kartorna upptäcktes men det har
inte funnits något brett intresse att förstå
sovjetisk krigsplanläggning, det sågs som
kuriosa tills Ukraina invaderades. Kalla
kriget har fått en aktualitet som det inte
hade för lite mindre än ett år sedan.
Titel: Sovjetisk invasion av Sverige
Författare: Walther Blaadh
Utgivare: Svenskt Militärhistoriskt
Biblioteks förlag
Hemvärnet #1—2015
7
Nyheter
#1—2015
Hemvärnet inför
nästa försvarsbeslut
I vår har regeringen för avsikt att anta en ny försvarspolitisk inriktningsproposition som ska gälla från januari 2016. Försvarsmakten fck därför i uppgift
att lämna ett underlag inför propositionen som ska utgå från Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid. Vi har
granskat hur Försvarsmaktens underlag överensstämmer med Försvarsberedningens rapport.
Försvarsberedningen (FB): ”Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna organiserar
hemvärnsförband. Hemvärnsförband är krigsförband som är organiserade, utrustade,
personellt uppfyllda och samövade för att lösa ålagda uppgifter inklusive beredskapskrav och krav på tillgänglighet i fredstid.”
”Hemvärnsförbanden ska kunna verka med huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar.”
”Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en stor del av arméstridskrafterna och är en mycket viktig resurs för försvaret av det svenska territoriet.”
Försvarsmaktens underlag/svar: ”Hemvärnsförbanden vidmakthålls för nationella
uppgifter som skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt och verksamheter, samhällsviktig civil infrastruktur samt ytövervakning och ökad tillgänglighet och
användbarhet. Tidigt gripbara hemvärnsförband är en förutsättning för att övriga
krigsförband ska kunna verka.”
”Vid höjd beredskap utgör hemvärnsförbanden en viktig resurs för skydd av baser
och basområden. Intill beslut om höjd beredskap är dock möjligheten för hemvärnsförbanden att bevaka baser och basområden begränsad. Detta innebär att i perioder när
hotbilden i basområden för exempelvis marina förband är mycket stor kan bevakningen
endast ske på en frivillig grund. Försvarsmakten behöver därför ytterligare analysera på
vilket sätt kompletta hemvärnsförband kan aktiveras när behov uppkommer.”
”Fyra regionala staber vidareutvecklas fortsatt främst för samordning av territoriell
verksamhet och ledning av hemvärnsförband. Som en del av den territoriella ledningen
utvecklas med befntliga resurser en framskjuten ledningsfunktion avsedd för Gotland.
Funktionen planeras att inordnas under Regional stab Mitt.”
8
Hemvärnet #1—2015
Av Therese Åkerstedt
= Försvarsmaktens svar överstämmer
med Försvarsberedningens förslag
= Försvarsmaktens svar motsäger inte
Försvarsberedningens förslag
= Försvarsmaktens svar stödjer inte
Försvarsberedningens förslag
PerSonAlFörSörjnIng
FB: Under kommande försvarsinriktningsperiod anser Försvarsberedningen att det
är centralt att Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna uppnår det satta personalmålet om 22 000 personer. Hemvärnet
med de nationella skyddsstyrkornas
personalvolym på gotland ska stegvis öka.
På sikt bör hemvärnets numerär öka.
Svar: ”De organisatoriska mål-
talen för GSS/K (6 500), GSS/T
(10 000) och HAGS (16 600)
utgör sammantaget en ansenlig
numerär och utgör även en bas för offcersutbildning.”
”Hemvärnsförbanden omfattar i dag
22 000 personer. Av dessa ska 17 000 ha
avtal med fer övningsdygn än resterande
5 000. En stor utmaning är rekrytering
av specialister med frivilligavtal. Vid
utgången av 2013 hade drygt 70 procent av
frivilligavtalen kunnat tecknas. En utökning av numerären i hemvärnsförbanden
medför behov av ett utökat antal tecknade hemvärns- och frivilligavtal. Dessa
antas vad gäller hemvärnsavtal innebära
ökade utbildningsbehov där hemvärnsförbandens andel av det samlade grundutbildningsbehovet ökar. En utökning av
antalet frivilligavtal i hemvärnsförbanden
bedöms i nuläget svår att uppnå.”
”Den av Försvarsberedningen
föreslagna utökningen av
hemvärnsförband på Gotland
bedöms inte möjligt att tillmötesgå. 32. hemvärnsbataljonen på Gotland
utgör 2014 0,8 procent av Gotlands totala
befolkning i åldern 20-69 år. Under kommande tioårsperiod bedöms befolkningen
i åldrarna 18-28 år samt 39-45 år minska
medan den i åldersspannet 29-38 år ökar
något. Den totala befolkningsutvecklingen till 2024 bedöms vara oförändrad eller
öka marginellt. Sammantaget innebär
detta att den realiserbara målsättningen
för hemvärnsförband på Gotland bör
vara att minst vidmakthålla nuvarande
organisation.”
UTBIldnIng
FB: All grundutbildning inleds liksom idag
med en grundläggande militär utbildning.
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna bör kunna lokalrekrytera till
en egen grundutbildning för bemanning
av hemvärnsförbanden. denna hemvärnsgrundutbildning ska liksom motsvarande
utbildning idag omfatta fyra till sju månader beroende på befattningsinriktning.
Svar: ”Försvarsmakten plane-
rar för att från 2016 införa en
sammanhållen, årlig grundutbildning, GU. Efter genomförd
grundutbildning bedöms soldaten och
sjömannen vara placeringsbar i befattning
i krigsförband eller kunna påbörja ofcersutbildning. Utbildningen sker i förband och omfattar grundläggande militär
utbildning (GMU), befattningsutbildning
(BFU) och förbandsutbildning som avslutas i en förbandsövning. För GSS omfattar
utbildningen upp till tolv månader och för
HAGS [reds anm, hemvärnssoldater] fyra
till sju månader.”
”Dagens grundläggande militära
utbildning bibehålls med endast mindre förändringar och omfattar cirka 13
veckor. GMU syftar till att uppnå personlig färdighet vad avser grundläggande
militär förmåga. Efter genomförd GMU
är rekryten utbildad skyddsvakt och kan
genomföra högvakt. Rekryt som avbryter
tjänstgöring efter genomförd GMU är
krigsplaceringsbar som bevakningssoldat
inom hemvärnet.”
UTVecklIng
FB: Hemvärnsförbanden bör utvecklas för
att kunna lösa mer kvalifcerade uppgifter.
det kan t.ex. ske genom att bataljonsledningsförmåga utvecklas, granatkastare
och burna luftvärnsrobotar (robotsystem 70) tillförs där uppgifterna kräver
det. I relevanta geografska områden kan
hemvärnsförbanden också ges förmåga att
bistå Trafkverket i byggandet av reservbroar.
Svar: ”Tillförsel av nya förmågor till hemvärnsförbanden
innebär att ytterligare personal
måste rekryteras och utbildas.
Alternativt, med bibehållen personalmängd, måste ambitionen inom andra
förmågor reduceras. Beroende på tillförd
förmåga fnns även behov av exempelvis
infrastrukturella satsningar som fordonsuppställningsplatser, förråd med mera.
För vissa förmågor som innebär vidmakthållande av system som avvecklas i
Försvarsmakten i övrigt uppstår ekonomiska merbehov för vidmakthållande
samt behov av att bibehålla teknisk och
operativ kompetens för exempelvis utbildning. Detta påverkar införande av nya
system. Försvarsmakten föreslår därför att
hemvärnsförbandens nuvarande förmåga
bibehålls.”
MATerIel
FB: Hemvärnsförbanden utrustas till del
med direktanskafad materiel anpassad
för hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas särskilda behov. detta ökar
hemvärnsförbandens operativa efekt.
Svar: ”Tillförsel av mängdma-
teriel till hemvärnsförbanden
genomförs samordnat med
övriga krigsförband.”
”Försvarsmakten ser behov av att stärka
den operativa förmågan i fem steg. ”
”Avslutningsvis, som steg fem föreligger behov av åtgärder för redundans och
vidmakthållande inom ledningssystemområdet, åtgärder för ökad förmåga för
vissa lednings- och underrättelseförband
samt omsättning av materiel för hemvärnsförbanden.”
ny HUVUdUPPgIFT
Hemvärnsförbandens tillgänglighet i
fredstid ska öka och därmed dess samlade
förmåga att stödja samhället vid allvarliga
olyckor och fredstida kriser. Stöd till det
övriga samhället ska, tillsammans med den
militära uppgiften, vara en huvuduppgift
för Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
Svar: ”Försvarsmakten bedömer att
det stöd till övriga samhället som
avses i Försvarsberedningens rapport främst regleras i
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och förordningen
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till
civil verksamhet (stödförordningen).
Detta innebär att stödet till övriga samhället även framgent bedöms
genomföras på samma sätt som idag.
Försvarsmakten har i detta sammanhang
tolkat skrivningen i Försvarsberedningens
rapport om hemvärnsförbandens stöd
till övriga samhället som en huvuduppgift som att denna uppgift, i likhet med
idag, är en viktig uppgift vid sidan av de
militära huvuduppgifterna. Uppgiften är
därmed inte dimensionerande för hemvärnsförbanden. ”
”Skulle Försvarsberedningens
avsikt istället vara att hemvärnsförbandens stöd till det övriga
samhället ska vara dimensionerande ställer detta krav på en utökad
förberedande samverkan med andra aktörer genom planering och gemensamma
övningar samt utbildning av exempelvis
chefer såväl inom Försvarsmakten som
inom andra myndigheter och organisationer. Försvarsmakten uppfattar att dagens
system i huvudsak fungerar väl och att
hemvärnsförbanden kan tillhandahålla av
samhället önskade resurser.”
STöd TIll PolISen
FB: Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna kan
komplettera polisen vid
särskilda händelser.
Uppgifter som ska
kunna lösas utgående från Polismyndighetens behov är
bl.a. avspärrning av objekt eller områden, yttre
bevakning, trafkreglering,
eftersök av saknade personer. Hemvärnets befogenheter avgränsas
genom det regelverk som gäller i övrigt för
Försvarsmaktens stöd till polisen.
Svar: ”Ett utökat stöd till
polisen avseende exempelvis
avspärrning av objekt eller
områden, yttre bevakning samt
trafkreglering kräver förändringar i LSO.”
läS Mer! Missa inte intervjun med försvarsminister Peter Hultqvist på nästa sida!
Hemvärnet #1—2015
9
Nyheter
#1—2015
Text Therese Åkerstedt
Foto Peter Engman
”Jag tror att Hemvärnet
har ett starkt stöd”
Under Folk och Försvar passade vi på att
fråga försvarsminister Peter Hultqvist vad
han anser om Försvarsberedningens rapport
och det underlag Försvarsmakten lämnat in.
– I Försvarsberedningens förslag tycker jag
det fnns en väldigt positiv inställning till
hemvärnet och frivilligorganisationerna och
det gäller att visa att man menar allvar med
det. I dag fnns det ett ökat intresse att delta
i hemvärnets verksamhet. Det beror bland
annat på den omvärldssituation vi upplever,
utifrån det vill man göra en insats.
Försvarsberedningen skriver att det
är centralt att personalmålet på 22 000
personer nås och att man på sikt vill öka
numerären. Vad anser du?
– Hemvärnet är en viktig del, om man
ser till Försvarsmaktens samlade resurs
fnns hemvärnet över hela landets yta och
det gör att hemvärnet har en viktig funktion i det samlade territorialförsvaret. Vi
får se vad slutresultatet blir men det som
står i Försvarsberedningen borde vara en
rimlig och bra utgångspunkt.
Hemvärnets rekrytering har fått ett
uppsving, och vi har snart uppnått den
efterfrågade numerären. Vad beror det på?
– Jag tror mycket handlar om omvärldsläget och ett ökat intresse för försvaret och säkerhetspolitiska frågor. Man
ser förändringarna och är därför beredd
att ställa upp på olika sätt. Olika typer av
krishändelser som varit, som branden i
Västmanland, har satt fokus på hemvärnet och andra organisationer som viktiga
stödfunktioner i samhället.
Vad anser du om egen grundutbildning
för hemvärnet?
– Jag var med i försvarsberedningen så
jag står bakom rapporten, det är inget snack
om den saken, sedan handlar det om hur
man hanterar det i inriktningspropositionen. Men grundarbetet till inriktningspropositionen är gjort av Försvarsberedningen.
Den läggs enligt planeringen i april.
Försvarsmakten skriver att de vill
bibehålla hemvärnsförbandens nuvarande
förmåga, alltså ingen utveckling av bland
annat granatkastarplutoner eller robot 70
vilket försvarsberedningen efterfrågat?
– I Försvarsberedningen säger vi att
man vill öppna upp för att kunna prova
med nya vapensystem och liknande, och vi
har haft försöksverksamhet med granatkastare som jag har uppfattat som väldigt
positivt. Jag har själv varit och besökt en
övning som Dalregementsgruppen hade.
Vi har försökt försäkra oss uppifrån departementet att man inte vidtar några åtgärder
som på något sätt försvårar genomförandet
av det som är Försvarsberedningens intentioner. Jag har en öppenhet inför att man
ska ge hemvärnet ökad kompetens. Men
det är det man kommer fram till i inriktningspropositionen som gäller, det är sex
partier som ska vara överens. En bra grund
att utgå från är Försvarsberedningen där vi
i stort sett varit överens om detta.
Vad är din uppfattning om granatkastarförsöken du besökte?
Försvarsminister
Peter Hultqvist har
besökt hemvärnets
granatkastarförsök
i Dalarna.
10
Hemvärnet #1—2015
– De hade bjudit in tidigare värnpliktiga
som utbildats på granatkastare och inte
varit i närheten av en granatkastare på väldigt många år. Det visade sig att man på en
dag kunde återuppliva väldigt mycket av de
gamla kunskaperna. Och det var något som
var intressant att ta del av, att det man lärt
sig satt ordentligt. Sedan var de som var
med väldigt engagerade och entusiastiska
över det här, jag frågade fera stycken om de
var beredda att ställa upp och de var de. Så
det var positivt. Dalregementsgruppen var
stolta över att de hade lyckats arrangera det
här och jag tycker att de gjorde ett bra jobb.
Att fortsätt utveckla hemvärnsförbandens förmågor kan även vara viktigt för
nyrekryteringen?
– Jag tror det. Jag hoppas vi får den utvecklingen. Vi har det förslaget i Försvarsberedningen och hoppas att det även ska
komma med i inriktningspropositionen.
Jag tror att Hemvärnet har ett starkt stöd
på den politiska nivån.
Försvarsberedningen skriver att stöd
till samhället ska vara en huvuduppgift,
vilket det inte är i dag, medan man i Försvarsmaktens underlag skriver att dagens
system fungerar väl. Vad tycker du?
– Vad som krävs i den inre organisationen får man titta över men hemvärnet
har visat sig vara en väldigt viktig resurs
i samband med olika typer av civila katastrofer. Jag har själv ordentlig erfarenhet
när vi hade en stor gasolycka på bangården i Borlänge när jag var kommunalråd.
Då hade vi oerhörd nytta av hemvärnet
och även vid branden i Västmanland och
stormen Gudrun gjordes stora hemvärnsinsatser. Det fnns redan ett utnyttjande
av hemvärnet i samband med stora civila
katastrofer och hemvärnet är en resurs
som kan hjälpa till, då är det väl lika bra att
ha med det i tänkandet innan.
Finns det ett behov av samordning?
– Ja, vi kan gå igenom alla större katastrofer vi haft senaste tiden, så har det
slutat med att hemvärnet haft en roll, och
en viktig roll dessutom. Men det är ett
frivilligt åtagande. Att titta på hur man
i ökad utsträckning kan tillgodogöra sig
hemvärnets kompetens och kunskap i anslutning till den typen av händelser tycker
jag är riktigt, sedan kan jag inte gå in exakt
på hur det ska formuleras eller lagen ska
uttryckas.
Det föreslås även att Hemvärnet ska
kunna hjälpa polisen med bland annat
avspärrningar?
– När det gäller vissa grundläggande
uppgifter som att vakta skyddsobjekt och
liknande kan man tänka sig ett samarbete
med polisen men det är väldigt viktigt
att ha ordning på vad polisen gör och vad
hemvärnet gör. Det får aldrig bli så att
hemvärnet ska ersätta polisuppgifter och
tvärt om, det är olika organisationer med
olika uppgifter.
Text Therese Åkerstedt
Foto Peter Engman
Första skotten för
granatkastarplutonen
Dalregementsgruppen genomförde under
förra året försök med hemvärnets första granatkastarpluton. I slutet av november ryckte
45 soldater in för sin första krigsförbandsövning där hela kedjan från eldledare till pjäsgrupperna prövades. Då hade det gått mindre
än ett år från att rekryteringen började till att
den första granaten var i luften.
Krigsförbandsövningen inleddes med
förstegsutbildning för cheferna, när
soldaterna ryckte in på torsdagen fck de
utbildning i pjästjänst, eldledning samt
batteri- och ammunitionstjänst.
– Vi började med systemövningar på
fredag och sköt laddövningsgranater vilket
i princip är detsamma som skarpa för
pjäsgruppen, säger instruktören Torbjörn
Jönsson, numera hemvärnssoldat men tidigare yrkesofcer med tjugo års erfarenhet
av granatkastare.
Instruktörerna består av nästan hela
kompanilaget från granatkastarkompaniet
på numera nerlagda Dalregementet och de
har mångårig erfarenhet av granatkastare.
– Vi har ett bra samarbete med Livgardet
och har lånat materiel från deras granatkastarpluton, tillägger Torbjörn Jönsson.
Huvuddelen av soldaterna som rekryterades har gjort värnplikten i ett granatkastar- eller artilleriförband och någon
enstaka har annan bakgrund.
– Jag tycker att soldaterna är duktiga
och plutonen fungerar jättebra, den kan
Utbildning genomfördes på:
12 centimeter granatkastare m/41E,
skjutelementräknare (SKER), pjäspresentationsenhet (PPE), dart 380, radio
180, eldledningsgrupplaser, kikare,
kompassvinkelmätare, kompass E-skiva,
minibuss och bandvagn 206, samtliga
svensk typer av 12 centimeter granatkastarammunition.
Organisation:
Pjäsplatsledningsfunktion med
rekognoseringsgrupp, batteriplatsgrupp, tre pjäsgrupper (fck bara låna
tre pjäser), ammunitionsgrupp, två
eldledningsgrupper.
jämställas med de gamla repetitionsförbanden och har väldigt hög klass.
Är plutonen redo att skjuta skarpt?
– Absolut, det vi saknar är Försvarsmaktens certiferingar och vi vill att soldaterna
skriver prov så de blir godkända enligt Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner. Får
vi granater och pjäser så fxar vi det här.
En av hemvärnsoldaterna som deltog var
Conny Holmqvist som gjorde värnplikten
som pjäsgruppchef i artilleriet.
Varför gick du med?
– Jag blev uppringd och tyckte att det
#1—2015
Nyheter
verkade skoj. Vi gruppchefer har övat vid
fera tillfällen och utbildningen har varit
väldigt bra, det har varit välplanerat och
ordning och reda.
Hur var KFÖ:n?
– Den var bra och intensiv, det enda
jag saknade var att skjuta skarpt men
med laddövningsgranater är momenten
desamma. Alla är verkligen engagerade och
vill lyckas.
Hur har det varit för dig personligen?
– Det har gått smidigt och det har fallit
på plats fort. Jag är förvånad eftersom jag
muckade 1988, men det satt i ryggmärgen.
Tycker du att hemvärnets granatkastarpluton ska vara kvar?
– Absolut, nu har vi lagt tid på det här
och granatkastarplutonerna borde spridas
till övriga landet, det är något som behövs
med tanke på omvärldsläget.
Plutonen har övat
alla moment och
skjutit med laddövningsgranater.
Hemvärnet #1—2015
11
Text Christina Mårtensson
Foto Therese Åkerstedt
Förra gången inkom över hundra motioner
till rikshemvärnstinget. Nu har du som hemvärnssoldat återigen chansen att göra din
röst hörd och påverka hemvärnets framtida
verksamhet.
I november 2015 hålls rikshemvärnstinget,
som är det högsta beslutande organet inom
hemvärnets medinfytandeverksamhet.
Tinget hålls vartannat år och är en viktig del
i hemvärnets utveckling. Som hemvärnssoldat fnns det goda möjligheter att vara
med och påverka vilka frågor som diskuteras. Inför det senaste rikshemvärnstinget
inkom över hundra motioner från engagerade soldater som berörde allt från utbildning
och högre ersättningar till materielfrågor
som tilldelning av kompass och fer underkläder. Fram till den 31 mars i år kan du
skicka in motioner om ändringar, åtgärder
och förslag för att förbättra hemvärnet.
personbil 8 har fast monterade
hundburar så att patrullhundarna
kan färdas tryggt. Ni kan läsa
en motion om detta till höger.
MoTioNsproCess
Här har du ett exempel på en tidigare motion:
ärnsting
Motion till rikshemv
shv)
(klassas/numreras av Rik
)
mvärnsbatataljon
insänd av: (person/he
Ärendemening:
il 13 alt. minibuss
ndbur till terrängb
Tilldelning av hu
Förslag:
on
ndburar till ford
Att tilldela Hv hu
Motiv:
och förare
transportera hund
Idag kan vi inte
oss på att
utan måste förlita
med FM utrustning
ort.
rk
kö
h
egen civil bil oc
hundföraren har
de och beslut:
Hemvärnsrådets yttran
mer i
Hemvärnsråd instäm
s
Livgardesgruppen
gäller
d
va
ng
eri
ag och motiv
motionärens försl
som tillförs
transportfordon
hundburar till de
Hemvärnet.
motionen samt att
slutar att bifalla
Hemvärnsrådet be
det.
l Rikshemvärnsrå
överlämna den til
yttrande:
rikshemvärnsrådets
eslår:
rikshemvärnsrådet för
beslut:
rikshemvärnstingets
Xxxxx xxxxxx xxxxxx
12
Hemvärnet #1—2015
Bifall på
rikshemvärnstinget!
31 mars
motionsstopp
Kompanistämma
senast
31 mars
Bataljonsråd senast
30 april
Hemvärnsrådet
1 juli
motionsstopp
rikshemvärnsrådet
skriver
yttrande
utskott på
rikshemvärnsting
rekommendation
om avslag eller bifall
Varje instans beslutar om de
står bakom motionen och
bifaller eller avslår motionen
Avslag eller bifall, vid
bifall skickas motionen
vidare
eFTer BesluTeT
Vid bifall skriver
hemvärnsrådet ett yttrande
med motivering
Motioner insända till
rikshemvärnsrådet
20 augusti
Valberedningens
förslag
12 oktober
Tingshandlingar
sänds ut
rikshemvärnstinget
6-8/11
omröstning
och beslut
De slutgiltiga besluten fattas genom
omröstning vid rikshemvärnstinget
där motionerna antingen bifalls eller
avslås.
Centraliserad särskild sjukvårdsövning för sjuksköterskor och läkare var
ett av de förslag som lyftes under förra
rikshemvärnstinget, en motion som fått
genomslag i hemvärnets verksamhet.
Förslaget kom från ett sjukvårdsbefäl
i Älvsborgs hemvärnsbataljon som
efterfrågade en särskild övning med
standardiserade kurser och utbildningar för sjukvårdspersonalen i hemvärnet. rikshemvärnsrådet höll med i
motionären och ansåg att förslaget var
genomförbart och bedömde även att en
första träf för berörd personal kunde
hållas redan hösten innan tinget 2013.
under rikshemvärnstinget beslutade
man sedan att bifalla motionen enligt
rådets yttrande. i dagsläget genomförs
ett årligt centralt möte för sjuksköterskor och läkare inom hemvärnet, en
kurs för akutsjukvård i fält och man har
infört en stridsplan som anpassats till
stridsjukvårdarnas behov.
Motionen i exemplet gällande
hundburar till fordon är även det ett
av de förslag som bifallits och det har
bidragit till att förbättra möjligheterna
att transportera av hundar. personbil
8 som under 2013 började införas i
hemvärnet kan ses som en permanent lösning på transportproblemet
då fordonet bland annat har både en
ventilerad hundbur och en utfällbar
landgång som underlättar för hunden
att gå ombord.
Hemvärnet #1—2015
13
Nyheter
#1—2015
Mer än ett förråd
Bataljons- och kompaniexpeditioner,
vårdhall och förråd. I Älvsborgshuset
ryms nästan hela bataljonens verksamhet under ett tak, med undantag
för en del av fordonen.
Älfsborgsbataljonens materiel var från början utspridd över Sjuhäradsbygden. Efter att
allt samlats in och centralförvarats på gamla
I 15 i Borås sades kontraktet upp 2009 och
bataljonen stod plötsligt utan förråd. Allt
fck köras till Göteborg.
Men sommaren 2011 stod äntligen
Älfsborgshuset i Borås klart. Inte en enda
möbel är köpt utan återanvänd från nedlagda
regementen.
– Huset är levande, det är inte bara ett
förråd. Det är cirka 3 000 kvadratmeter och
ett ställe för allt. När det är öppet är det
alltid folk här, från två till femtio personer.
Det har blivit så bra som vi hoppades, det är
dessutom gångavstånd till centrum och det
fnns bussförbindelser, säger utbildningsoffceren Magnus Håkansson.
Vi börjar i truppförrådet där man kan
på- eller avrusta en soldat. Det är öppet en
dag i veckan eller vid behov, exempelvis vid
introduktionsutbildningar. Bataljonsstaben
har en korridor med stabsrum på övervåningen, där fnns även en genomgångssal
samt den lilla Älvsborgsmässen. Kompanierna har både förråd och expeditioner på
bottenvåningen.
– De som varit med på hela resan, från
de gamla plåtförråden till det här tycker det
är jättebra, säger Magnus Håkansson.
Är det viktigt med en samlingspunkt för
bataljonen?
– Det är jätteviktigt och det kommer
alltid folk, ibland av sociala orsaker. Vi har
mycket verksamhet och olika möten. Det
fnns ett värde i att se hela bataljonen och
inte bara sitt eget kompani, för samhörighetskänslan. Fordonsförarna får träfa andra
fordonsförare och lär känna varandra. I vår
prövar vi ett nytt grepp, en vård- och inventeringsdag för bataljonen då vi bland annat
genomför vårdpunkter i fordonsböckerna,
säger han.
I fordonshallen står fyra sprintar tillsammans med gamla terrängbilar och i ett
rum bredvid har FMCK förråd och verkstad
Av Therese Åkerstedt
för sina motorcyklar. I ett separat rum med
extra brandsäkra väggar ligger förrådet för
musikåren som bevarar arvet efter Älvsborgs regementes gamla musikkår med allt
från hundra år handskrivna noter till nyare
marscher.
Bredvid är en övnings- och vårdhall med
”incident”-bur med refexvästar, förstahandsbehov av mat och annat som kan behövas med kort varsel vid stöd till samhället.
I en del av lokalerna fnns KA 4:s gamla
befälsgym samt utrymme för ungdomarna.
För nästan två år sedan sedan startade man
ungdomsverksamheten igen, idag är ett
femtiotal aktiva och förra sommaren deltog
sex lag i ungdomstävlingen på Hemvärnets
stridssskola. Avkastningen syns bland annat
i att sex av ungdomarna nu genomfört GU-F
och en ska gå GMU i vår.
Vilka erfarenheter har du dragit?
– Om man ska göra ett förråd så ska man
ta i från början så man kan arbeta säkert.
Det är lätt att man räknar kvadratmeter och
kostnader istället för att se det ur en arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt. Man måste
kunna öppna fordonsdörrar. Infrastrukturen
har inte ökat i takt med den mängd material
vi får till hemvärnsförbanden, som exempelvis fordon, även om vi är nöjda med Älvsborgsbataljonens förråd, poängterar Magnus
Håkansson.
Truppförrådet
har öppet
minst en gång
i veckan.
14
Hemvärnet #1—2015
Av christina Mårtensson
#1—2015
Nyheter
Fler specialister går soldatutbildning
Antalet som genomförde grundläggande soldatutbildning för frivilliga
ökade under förra året. Trots det har
rekryteringsmålen inte uppnåtts.
Under förra året genomförde totalt 429
personer soldatutbildningen vilket är
cirka 10 procent fer än året innan. Men
trots ökningen har rekryteringsmålen inte
uppnåtts. Miniminivån för antalet utbildade soldater var 664. Försvarsutbildarna
rekryterade 160 soldater till miniminivån
101 platser.
– Vi har jobbat hårt med rekryterings-
”Det är många
som anmäler sig
men inte dyker
upp. ”
Bengt Sandström, generalsekreterare för Försvarsutbildarna
målen och Försvarsutbildarna ligger väl
i linje med vad som är önskvärt, säger
Bengt Sandström, generalsekreterare för
Försvarsutbildarna.
Under ÅreT genomfördes 24 utbildningar
och endast ett utbildningstillfälle ställdes
in. Andelen avhopp från utbildningen är
få, däremot lämnade över 200 anmälda
deltagare återbud.
– Det är ett problemområde. Det är
många som anmäler sig men inte dyker
upp. När tillräckligt med anmälningar
kommit in stänger man kursen vilket
hindrar ytterligare personer att söka. Om
någon sedan inte dyker upp blir det problem, säger Bengt Sandström.
För att få bukt med problemet har man
arbetat med ett system där man försöker knyta ihop anmälan innan kursstart
genom att skicka påminnelser via bland
annat sms och samtal.
– Det har visat sig vara en framgångsfaktor, säger Bengt Sandström.
nÅgoT soM ocksÅ visat sig vara positivt är
så kallad lokal antagningsprövning, LAP,
där deltagarna kallas in ett dygn innan
utbildningen för att genomgå bland annat
läkarundersökning och säkerhetsprövningsintervju samt få relevant försvarsinformation. Men mer arbete behövs.
– Varje organisation måste rekrytera
mot sina befattningar och det gäller att
vi fortsätter jobba för att få hemvärnets
vakanser att minska, säger Bengt Sandström.
Antal genomförda GU-F:
Ansvarig organisation: Totalt antal genomförda GU-F/ miniminivå för rekryteringsmål.
+ = hur många fer än målet man rekryterat.
- = hur många färre än målet man rekryterat.
Försvarsutbildarna: 160/101 +59
Bilkåren: 82/137 -55
svenska Brukshundsklubben: 60/112 -52
svenska Lottakåren: 39/113 -74
Frivilliga radioorganisationen: 25/55 -30
Flygvapenfrivilliga: 22/8 +14
Frivillga motorcykelklubben: 22/65 -43
sjövärnskåren: 6/35 -29
Frivilliga fygkåren: 6/28 -22
svenska röda korset: 1/0 +1
svenska pistolskytteförbundet 2/2 +/-0
Försvarets personaltjänsteförbund: 0/8 -8
Övriga: 4/0 +4
Hemvärnet #1—2015
15
Notiser
#1—2015
Foto: Kenne th Ferm
InBroTT I heMVÄrneTs FÖrrÅd
Malmöhus hemvärnsbataljons adventsvesper med hemvärnets musikkår eslöv
i s:t Johannes kyrka i Malmö i december.
600
TIonen TIp
Ak
.co
youtube
m
ed
Force
s
r
sA
re
d
hemvärnssoldater ökade
förbanden med under förra året.
m
r
/u
ser/ edishA
sw
Under mitten på december fck Medelpads
bataljon besök av tjuvar i ett av sina förråd
strax utanför sundsvall.
– Inbrottet upptäcktes av ägaren som vi
hyr förrådet av, säger peter helsinger som
fram till årsskiftet varit chef för Medelpadsbataljonen.
kallförrådet används i första hand till
förvaring av fordon. det är både larmat och
belyst och varken ammunition eller vapen
förvaras på platsen.
– det troligaste är att larmet gick och att
det fck förövarna att ge sig av, då inget har
saknats i förrådet, säger peter helsinger.
händelsen är polisanmäld men det är ännu
oklart vem eller vilka som låg bakom inbrottet och vad de var på jakt efter. CM
hÅrdA krAV pÅ heMVÄrneTs MUsIkkÅrer
Alla hemvärnets musikkårer genomför vaktparad med högvaktsavlösning minst
vartannat år och Försvarsmusiken på Livgardet bedömer i samband med detta
musikkåren utifrån kriterierna klang, balans, dynamik, intonation, rytmik, tempo
samt stilistiskt framförande. Bedömningen görs för att fastställa musikkårernas
kvalitativa status och utbildningsbehov, syftet är att kårer ska uppfylla kraven
för statsceremoniell tjänst.
hemvärnets musikkår helsingborg fck under förra året kritik på fera punkter
vilket innebär att de behöver kompletterande utbildning innan nästa planerade
vaktparad kan genomföras. I samband med denna
genomförs också en ny utbildningskontroll. om
även denna vaktparad visar på stora brister sker
en mer grundlig kontroll innan musikkåren avvecklas från hemvärnet. det fnns därför stora
möjligheter till kompletterande utbildning och
förbättring innan någon musikkår avvecklas. TÅ
Flytt från Örebro till Villingsberg
Bengt Fransson, chef för Örebro- och
Värmlandsgruppen ser två sidor av den
eventuella fytten:
– Utifrån personalens perspektiv
skulle en fytt innebära stora förändringar, vilket blir jobbigt. För många betyder
det både längre pendlingsavstånd och
andra krav som måste fxas i den egna
familjen. Men utifrån ett utbildnings16
Hemvärnet #1—2015
perspektiv, då det är i Villingsberg vi
bedriver vår huvudverksamhet, så är det
en utmärkt plats att arbeta på.
Han poängterar dock att personalperspektivet är det viktigaste och att en
förutsättning för att fytten ska bli bra är
att Sannaheds hemvärnsbataljon får bra
och ändamålsenliga lokaler i Örebro när
utbildningsgruppen fyttar. Sammanlagt
är det 16 personer som berörs av fytten.
– Det är en stor omställning men
säkert något vi kommer att hantera, säger
Bengt Fransson.
Flytten kan komma att bli aktuell
under 2016 och Försvarsmakten har i sitt
underlag uppgett att de ska återkomma
med en hemställan i frågan. CM
hemvärnssoldater under
utbildning på Villingsberg.
Foto: therese åKerstedt
Örebro- och Värmlandsgruppen
kan få packa fyttkartongerna.
Försvarsmakten har i sitt underlag
inför försvarsbeslutet föreslagit en
omlokalisering av utbildningsgruppen
från nuvarande kontoret i Örebro till
Villingsberg.
#1—2015
Notiser
ny krIshAnTerIngssTrATegI
hesA FredrIk I MoBILen
Varningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA,
används vid olyckor och allvarliga händelser och för att
varna och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner. VMA skickas via radio, tv och genom utomhussignalen hesa Fredrik. Men nu fnns även möjligheten att få VMA
direkt till din mobiltelefon. Från den 1 februari 2015 kan
mobiler som registrerats på adresser i drabbade områden
få varningsmeddelande i form av sms.
1 100
soLdATer
från hemvärnet deltog i den stora
insatsen vid branden i Västmanland.
Försvarsmakten och Länsstyrelsen i dalarna har tillsammans med ett antal civila aktörer undertecknat en ny
strategi för krishantering. strategin innefattar rutiner för
att underlätta samordningen av resurser vid en eventuell kris. Målet är en fungerande krishantering men också
att använda samhällets resurser på ett efektivt sätt för
människors bästa. Försvarsmakten är tänkt att bidra med
utrustning och personal samt med sin erfarenhet av att ge
stöd till samhället.
96 000
timmars stöd till samhället
genomfördes under förra året.
ÖkAd oro I sAMhÄLLeT
oron för den politiska situationen i omvärlden har ökat.
enligt en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MsB, har andelen som oroar sig för
politiska hot fördubblats sedan 2013. det vi oroar oss mest
för är utvecklingen i Mellanöstern och ryssland följt av
relationerna mellan den kristna och muslimska världen.
samtidigt är tilltron till den svenska försvarsberedskapen
låg och endast 12 procent anser den som tillräcklig vid ett
eventuellt militärt angrepp. Undersökningen visar även att
allt fer föredrar ett värnpliktsbaserat försvar.
heMVÄrneTs InsATser:
Bursiljum. en äldre kvinna försvinner vid
Bursiljum i skellefteå strax innan jul. Tjugo
soldater från Västerbottensbataljonen
deltar i eftersöket. kvinnan återfnns ej och
eftersöket avbryts.
Vårgårda. en kvinna försvinner vid Lena kyrka. cirka 40 soldater och 5-10 mc-ordonnanser efterfrågas från elfsborgsgruppen. en
kvart efter att förfrågan inkommit avbryts
eftersöket då kvinnan återfunnits vid liv.
Skellefteå. på nyårsafton försvinner en 50årig kvinna i skellefteå. Bevakningskomapaniet från Västerbottensbataljonen bidrar
med cirka 30 soldater i sökandet. hemvärnssoldater återfnner kvinnan avliden
samma dag.
Degerfors. Två militära insatschefer, åtta
mc-ordonnanser, åtta hundekipage och tio
hemvärnssoldater från Värmlands och sannaheds hvbataljoner ställer upp i sökandet
efter en 66-årig kvinna som försvunnit från
sitt hem i strömtorp. kvinnan återfnns
vid liv i sökområdet och förs till karlskoga
lasarett.
Gällivare. Under svåra väderförhållanden
går en man vilse i närheten av dundret
i gällivare. sex hemvärnssoldater med
bandvagn och skoter från Lapplandsjägarbataljonen deltar i eftersöket tillsammans
med fjällräddare. Mannen hittades oskadd
av fjällräddare inom några timmar.
Göteborg. en ung kvinna i kortedala försvinner. sammanlagt 50 soldater, hundekipage
och mc-ordonnanser efterfrågas. hemvärnssoldater från göteborgs södra och
norra hvbataljon deltar i sökandet.
Hemvärnet #1—2015
17
Notiser
#1—2015
Niklas Wiklund (Skipper) & Carl Bergqvist
(Wiseman´s Wisdoms) i blogginlägget
”Synen på svensk försvar- och
säkerhetspolitik är inte smickrande”.
Ett
dygn
Tror beredskapsansvariga i kommuner,
landsting och länsstyrelser att allmänheten klarar sin självförsörjning vid en kris.
stridsbåtar ur Me04, det svenska
bidraget till eUnAVFor, övar utanför
den helder tillsammans med en holländsk Landing craft Utility (LcU).
Foto: jesper sundström/FörsvarsmaK ten
”Vi kan därför
konstatera
följande. Om
vår försvar- och
säkerhetspolitik
uppfattas som
icke trovärdig av
våra grannländer,
så spelar det
mindre roll vad
vi själva anser.”
Av christina Mårtensson
Joint Fire 2015
Att med hjälp av eldledares koordinater skjuta mot mål du inte själv ser kräver noggrann samordning. Under tre dagar i januari genomfördes den årliga övningen Joint Fire
där pansarbataljonen från Norrbottens regemente övade samordning av indirekt eld.
Sammanlagt deltog drygt 150 soldater och ofcerare i övningen som ägde rum vid Lombens skjutfält. På plats fanns även en eldningsgrupp från jägarbataljonen i Arvidsjaur,
helikoptrar från helikopterskvadronen i Luleå och en SUAV-grupp från K 3 i Karlsborg.
MedALJ TILL MALI-soLdATer
efter tre månaders hårt arbete börjar
camp nobel ta form och Fn-medaljen delas
ut till det första svenska förbandet i Mali.
de svenska soldater och ofcerare som
utgör etableringsstyrkan Mali 00 har sedan
oktober 2014 funnits på plats utanför
Timbuktu. Under ledning av göta ingenjörregemente, Ing 2, arbetar de för att bygga
upp camp nobel som ska utgöra bas för
den efterföljande styrkan Mali 01. staketet
runt det svenska området är rest och
allt eftersom har ökenlandskapet lämnat
plats för förläggning, verkstäder, förråd
och träningshallar. Men campen på 45 000
kvadratmeter är ännu inte helt färdig.
styrkan arbetar i skift dygnet runt och
trots utsatthet och materialistisk enkelhet präglas soldaterna av entusiasm och
initiativrikedom. I januari utfördes en medaljceremoni där Fn-medaljen delades ut till
etableringsstyrkan efter 90 genomförda
dagar i insatsområdet. samtidigt påbörjade
även delar av förbandet förberedandet av
sin återresa mot sverige.
nyTT rekryTerIngsproJekT
F o t o : m at s n y s t r ö m / C o m b at C a m e r a
18
Hemvärnet #1—2015
ett nytt projekt ska locka fer till att söka arbete inom Försvarsmakten. projektet som leds av Försvarshögskolan och personalstaben på
högkvarteret syftar till att ta fram metoder för att rekrytera specifka målgrupper. genom riktade aktiviteter och event försöker man
individanpassa information och därmed skapa bättre förutsättningar
för att nå ut till dem man önskar. norrbottens regemente, norrbottens
fygfottilj, Artilleriregementet och Totalförsvarets skyddscentrum har
gått samman i sitt arbete och inriktar sig på målgruppen kvinnor. de
har bjudit in kvinnor som har genomfört eller ska genomföra antagningsprövning till informationsträfar samt gett kvinnliga besökare
vid rekryterings- och utbildningsmässor chansen att anmäla sig till
informationsträfarna. Initiativet har hittills varit positivt och gett ett
ökat intresset för arbete inom Försvarsmakten.
#1—2015
Kalendern
hemvärnsstämmorna
ska vara
genomförda
Utgivning av
nummer 1
nati o n e ll a
r na
s k yd ds st yr ko
#2–201 0
27/2
70 år!
sedag
Den 29 maj frar vi vår födel
med pompa och ståt
Mar
Han var med från starten
Beredskapstiden på flm
Kåseri: Anders Ehnmark
31/3
p
s/A ril
nyTT JUBILeUMsnUMMer!
I nummer 2 frar vi att
hemvärnet fyller 75 år!
Möte med
rikshemvärnsrådets valda
delegater
hemvärnets musikkår (hvMk) eslöv går
vaktparad
11-12/4
14/4
18.00 Visning: Uniformer
och pop – militär vintage
Armémuseet i stockholm
17-19/2
Utställning
30/4
JUBILeUMsnUMMer
hvMk
Uppsala
14/2
1-3/5
Ap
hvMk
Lund
"Lumpen – från mönstring till muck" öppnar
på armémuseet
i stockholm (t.o.m 27/9)
9-10/5
ril
j
a
/M
16-17/5
29/5
heMVÄrneT
75 År
23-24/5
hvMk Jönköpinghuskvarna
hvMk
kalmar
Hemvärnet #1—2015
19
Tema
Beredskap
Av Therese Åkerstedt
Säker
hamn
En av uppgifterna under höstens
beredskapsövningar var att skydda
en ammunitionstransport som skulle
omlastas till ett fartyg i Kalmar hamn.
20
Hemvärnet #1—2015
M
Mörkret har fallit och bilarnas
strålkastare lyser
upp refexerna och
varselvästarna på
trafksoldaterna
från Skåne som
står vid en stor fyrvägskorsning i Kalmar.
Den 475. trafkplutonen fck vetskap om
beredskapsövningen för en månad sedan
men fck inte veta var de skulle öva förrän
vid inryckningen.
– Vi mobiliserade klockan 8 i morse i
Malmö och körde hit. Vi har rekognoserat och märkt vägar och vi fck uppgiften
lotsning och att göra fri väg. Vi har rätt
att stanna trafken för att förbandet ska få
förtur i trafken, säger gruppchefen Bertil
Malmsjö.
Han har tidigare varit anställd som
transportgruppchef på Skaraborgs regemente i Skövde i sex år men har gått över
till hemvärnet.
Plötsligt blir det skarpt läge. Insatskomaniet från Kalmar läns hemvärnsbataljon är på väg och trafksoldaterna stiger
ut i korsningen och signalerar åt bilisterna
att stanna. En kolonn med militära fordon;
motorcyklar, terrängbilar och bandvagnar
rullar förbi. På några minuter är allt över
och trafken återgår till det vanliga.
Under kvällen och natten upprättas
insatskompanistaben på en lokal skola
och förberedelserna inför morgondagens
uppgift påbörjas. I morgon ska förbandet
eskortera en ammunitionstransport från
Marinbasen och skydda omlastningen i
Kalmar hamn.
Strax efter midnatt upptäcker hemvärnssoldater att det glöder i en av halmbalarna i juldekorationerna på Stortorget.
Brandkåren underrättas men soldaterna
hinner släcka med bandvagnens brandsläckare innan brandkåren är på plats.
Julen är räddad. Eller i alla fall juldekorationerna.
TidigT pÅ lördag morgon har de första
avspärrningsbanden rullats ut vid kajen i
centrala Kalmar.
– Vi har rekognoserat under natten för
att få en uppfattning om normalläget. Nu
har vi upprättat ett skyddsobjekt och inväntar transporten som ska lasta på båten,
säger gruppchefen Daniel Peterson.
Hemvärnet #1—2015
21
– Det är spännande och intressant,
varje tillfälle som ges för övning är värdefull. Min förhoppning är att Försvarsmakten är nöjda med vad de ser och identiferar vilka förmågor de vill att vi ska ha
men inte har idag. Jag har varit med sedan
1994, då kunde vi öva hur mycket som
helst men hade inte den bästa materielen,
nu är det tvärt om.
Men innan eskorten hinner fram får
skyddsvakterna och sjukvårdarna en
annan uppgift, det kommer in en båt i
hamnen som tagit upp skadade. Sjukvårdaren Linus Jansson hjälper en av de två
männen upp på kajen och påbörjar sin
undersökning.
– Ta ett djupt andetag och räkna till
tio, blinka två gånger, säger han och fortsätter kontrollen.
– Jag krigar inte så mycket men vårdar
gärna, jag är väldigt sjukvårdsintresserad
och uppskattar kompetensen jag får i
hemvärnet, säger Linus Jansson.
pÅ plATs är företrädare från Militärregion
Syd som både Kalmar läns hemvärnsbataljon och trafkplutonen tillhör.
– Vi leder hemvärnsbataljonen i händelse av krig, men i det här skedet leder
Marinbasen. Vi är här för att visa att vi
fnns och för att följa verksamheten, säger
Hans Gustafsson.
Inne i på det avspärrade hamnområdet
står ett fordon med skyltutrustning. Trafkplutonens vägmärkessats är så gammal
att den skulle kunna kallas ”retro”, men
den fungerar fortfarande.
– Vi hade fått ett område att rekognosera som sträckte sig från Malmö till
Kalmar. Det var riktigt roligt igår att få
se trafksoldaterna stå i korsningarna
och se kolonnen köra igenom. Plutonen
är i princip färdigutbildad i år, även om
det pågår konstant fortbildning eftersom
trafkreglerna ändrar sig efter hand, säger
ställföreträdande trafkplutonchef Jonas
Hörgård.
Är det svårt att rekrytera?
– Snarare tvärt om, vi har så många
som söker att vi börjat göra en reservlista.
Måste man ha lokalsinne för att bli
trafksoldat?
– Nej, vi rekognoserar och gör skisser
men man behöver kunna läsa kartor.
UTAnför deT avspärrade området hålls en
presskonferens och företrädare för både
tidningar och radio är på plats liksom
politikern Jan Andersson:
22
Hemvärnet #1—2015
” Det fnns ett
väldigt stort
engagemang
och mycket
lokala kunskaper
hos hemvärnssoldaterna”
– Jag är ny i försvarsutskottet och
ansvarig för hemvärnsfrågor, jag bor
dessutom i Kalmar. Det är väldigt bra att
hemvärnet visar upp sig i centrum och
skapar en förståelse för militären, det är
dessutom bra ur rekryteringshänseende.
Vad är ditt intryck av hemvärnet?
– Det fnns ett väldigt stort engagemang och mycket lokala kunskaper hos
hemvärnssoldaterna, det är kul att se
vad de extra övningspengarna går till. Jag
tror hemvärnet får ökade uppgifter. Ni är
närvarande dygnet runt, året runt. Det kan
man inte förvänta sig av övriga Försvarsmakten. Därför bör vi titta på hur man
utrustar hemvärnet.
i hAMenn är även chefen för den marina
basbataljonen, Håkan Nilsson:
– Vår uppgift är att kunna ge stöd till
andra marina enheter och sköta logistiken. Lastbilen som har en ammunitionstransport eskorteras av ett hemvärnsinsatskompani som även skyddar
omlastningsplatsen där ammunitionen
lastas på ett stödfartyg som kör ut och
möter ett fartyg.
Vad tycker du om övningen?
– Vi är helt beroende av hemvärnet
för att kunna sköta våra logistikuppgifter.
Ett baskompani räcker inte för att skydda
transporter och omlastningsplatser
som hamnar. Det är oerhört bra att man
gett hemvärnet en rimlig uppgift under
övningen.
Vad tycker du om militärregionerna?
– Det fungerar jättebra och vi har ett
fantastiskt samarbete. Militärregion Syd
har en bra stab och de fyller en lucka i den
territoriella ledningen, de är en förutsättning för att få efekt av hemvärnet.
Marinens fartyg anländer till
hamnen där omlastningen ska ske.
lördagslediga Kalmarbor
fck se en ny siluett i hamnen.
Hemvärnet #1—2015
23
Tid: Vecka 48.
Plats: östersunds-området.
Förband: insatspluton ur 14.hvbat (fältjägarbataljonen).
Typ av övning: övning avseende
larmning, skydd av objekt, och
övning strid i bebyggelse.
Främmande flygplan, Börshuset
i Malmö, ammunitionstransporter
och skarpa skyddsobjekt. I slutet
av förra året genomfördes ett antal
extrainsatta beredskapsövningar
med hemvärnsförband.
Beredskapsövningar
Tema
Beredskap
Av Therese Åkerstedt
Tid: Vecka 44.
Plats: Kalix-området.
Förband: insatspluton 11.hvbat
(gränsjägarbataljonen).
Typ av övning: övning avseende
larmning, skydd av objekt, och
stridsskjutning.
Tid: 10-11/10.
Plats: Malmö stad (Börshuset) och
sturup fygplats.
Förband: personal ur 46.hvbat,
47.hvbat, 48.hvbat, 49.hvbat (södra
skånska bataljonen, Malmöhus
bataljonen, skånska dragonbataljonen, norra skånska bataljonen) och
4. hvledningspluton. Totalt ca 100
soldater/ofcerare.
Typ av övning: skydd och bevakning
av objekt, ledning, patrullering och
eskorttjänst.
Tid: ett dygn under vecka 40.
Plats: skövde-området.
Förband: insatspluton ur 38.hvbat
(Kinne hemvärnsbataljon).
Typ av övning: övning avseende
skydd av objekt samt förberedelser
och övning av ingående beredduppgifter i anslutning till objektet.
Även eskort av personal till objekt.
Uppgiften löstes på ett mycket bra
sätt av den avdelade plutonen.
Tid: 21-22/11.
Plats: elevatorhamnen, Kalmar.
Förband: personal ur 34.hvbat (Kalmar
läns hemvärnsbataljon), 475. hvtrafkpluton (Malmöhus hemvärnsbataljon).
Typ av övning: skydd och bevakning av
objekt, eskort av vapenmatriel, upprättande av tillfälligt skyddsobjekt i Kalmar
hamn, ledning, trafkreglering.
Reportage sid 20-23.
Tid: 5-6/12.
Plats: stockholm.
Förband: Två insatskompanier ut
stockholm hemvärnsbataljon.
Typ av övning: skydd och bevakning av
tillfälliga skyddsobjekt rörande kommunikation.
Läs mer på sid 26-27.
Tid: Vecka 46.
Plats/område: Umeå-området.
Förband: insatspluton ur 13.hvbat (Västerbottensbataljonen).
Typ av övning: övning avseende
larmning, skydd av objekt, och
iKfn-moment.
Tema
Beredskap
Av elisabet forsman
Larmet
går
Extraövning i Stockholm
Klockan är 04.00 lördag morgon,
nu kommer det där samtalet som
du har väntat på. Helt frivilligt vill
du bli väckt när det är som mörkast,
när alla andra sover som djupast.
I
26
Hemvärnet #1—2015
I dagens övning ska larmkedjan och strid i
bebyggelse övas. Det är en så kallad larmövning och SIB. Det är viktigt när det blir
skarp insats att hela kedjan fungerar, från
första samtal till det att alla är mobiliserade. De sex stockholmsbataljonerna som är
med, ställer varsin pluton till förfogande.
Varje pluton är sammanförda soldater
från fera olika kompanier. Det blir med
andra ord två tillfälligt sammansatta
kompanier med tre plutoner i varje tät.
Kompaniledning utgår från Stockholm
och Järva hemärnsbataljon.
Deltagande förband: i övningen ingår Attundaland,
stockholms, Tæliehus och
Järva hemvärnsbataljoner
från livgardesgruppen samt
roslagens och södertörns
hemvärnsbataljoner från
södertörnsgruppen.
övningen genomfördes
i centrala stockholm,
uppgiften var skydd och
bevakning av tillfälliga
skyddsobjekt rörande
kommunikation.
soldater från sex olika
stockholmsbataljoner
deltog i beredskapsövningen.
grön gubbe? Kulspruteskytt bevakar Västerbron,
övningen var till stora
delar förlagd till Kungsholmen.
Hemvärnet #1—2015
27
Faktareportage Nordic Battlegroup
Av Therese Åkerstedt
En soldat i Nordic Battlegroup har skurit upp
armen som är full av glassplitter. Läkarna och
sjuksköterskorna på det svenska fältsjukhuset
tar övningen på blodigt allvar.
Nordic Battlegroup
Fältsjukhus
D
De svenska skyttekompanierna befnner
sig i norra Småland på väg mot slutmålet
Eksjö. Nordic Battlegroup 15:s slutövning
Joint Action är i full gång. På Luftstridsskolan i Uppsala fnns NBG:s huvudbas
med bland annat högkvarter och logistikoch fygförband.
Det 1. sjukhuskompaniet som sätts
upp av Försvarsmedicincentrum har
kallat in nästan all personal och har full
bemanning. Fältsjukhuset täcker med
alla moduler en hel fotbollsplan; med
hygiencontainrar och förläggningstält
blir ytan fem gånger så stor eller 25 000
kvadratmeter. Allt är uppbyggt i moduler
vilket innebär att man kan lägga till eller
ta bort specifka funktioner. I kompaniet
ingår fyra plutoner: stab, vård, kirurgi och
logistik samt en medicinsk servicetropp.
– Fältsjukhuset har helt ny utrustning,
i vissa fall bättre än sjukhus i Sverige,
berättar Gustaf Ljunggren när han visar
oss runt.
GusTAf LjunGGren är chef för vårdplutonen som ansvarar för en primärvårdsmottagning och sex vårdavdelningar som kan
vårda 48 patienter samtidigt. Alla patienter tas emot och skrivs in i en reception,
de med mindre allvarliga skador fortsätter rakt fram till vårdavdelningen medan
allvarligare skador, traumapatienter, går
direkt till vänster där två akutrum fnns.
Under övningen tar vårdcentralen emot
cirka tio skarpa patienter per dag, med
mindre skador eller sjukdomar, och de har
haft två skarpa patienter inlagda.
På vårdavdelningen har man även ett
infektionstält som går att spärra av om
man får patienter med mer smittsamma
sjukdomar.
30
Hemvärnet #1—2015
fältsjukhuset är uppbyggt i
moduler, däribland två akutrum
och två operationssalar.
efter att läkaren
rensat såret från splitter rengörs det med
desinfektionsmedel.
”Fältsjukhuset har helt ny
utrustning, i vissa fall bättre
än sjukhus i Sverige.”
den skadade får första hjälpen
och skrivs in i receptionen
innan hon förs vidare till ett
behandlingsrum.
I den medIcInskA servicetroppen ingår
en apoteksmodul, en laboratoriemodul,
röntgenmodul och tandläkarmodul. Tandläkarmottagningen kan även göra rättsmedicinska undersökningar och laboratoriemodulen beskrivs som ett nedskalat
sjukhuslaboratorium med fer analysmöjligheter än en vårdcentral.
Kirurgplutonen har personal och ut-
rustning för två akutrum, två operationssalar samt en sterilmodul så att utrustningen kan steriliseras. Bland personalen
fnns både kirurger och anestesiläkare och
man kan operera tre patienter samtidigt,
eller göra tolv kirurgiska ingrepp på ett
dygn. På de två intensivvårdsmodulerna
kan man vårda åtta patienter samtidigt.
Det enda som saknas är gynekolog och
förlossning samt barnläkare, vilket det
kan fnnas behov av vid humanitära
insatser.
PLöTsLIGT sTAPPLAr en chockad soldat in i
receptionen, hon har gått in i en glasdörr
och skurit upp armen som blöder och är
full av glassplitter. Efter att personalen
lagt ett provisoriskt förband och skrivit
Hemvärnet #1—2015
31
in henne leds hon till ett behandlingsrum
där en läkare och fera sjuksköterskor är
redo att ta emot henne. Ett skarpt dropp
sätts så att sjuksköterskorna får öva innan
soldaten får fngerad smärtstillning och
såret rengörs från glassplitter och sys
ihop.
johAn LöfsTröm är tidvis anställd på
Försvarsmedicincentrum och är intensivvårdssjuksköterska i NBG och på Sahlgrenska sjukhuset. Han ingick i den första
gruppen stridssjukvårdare som utbildades
i hemvärnet.
– Det var en fysiskt krävande utbildning och mycket pedagogisk. Instruktörerna utbildar på helt relevanta saker.
Utbildningen till stridssjukvårdare var
kanonbra, det fungerar och jag arbetar
efter det i dag.
Varför sökte du till i hemvärnet?
– Min syster var med i hemvärnet
och tyckte att jag skulle gå med. Jag gick
utbildningen till stridssjukvårdare och
tyckte det var skoj, när jag såg att Försvarsmakten sökte personal till NBG
sökte jag. Hemvärnet är även en bra inkörsport till övriga Försvarsmakten, säger
Johan Löfström som har fera kollegor
med en bakgrund i hemvärnet.
”Min syster var
med i hemvärnet
och tyckte att jag
skulle gå med. Jag
gick utbildningen
till stridssjukvårdare och tyckte det
var skoj, när jag såg
att Försvarsmakten sökte personal
till NBG sökte jag.”
en insats med nBG är ju inte helt riskfritt, du är inte rädd för exempelvis ebola
eller liknande?
– Får man information så kan man
förbereda sig, vi har indirekt utbildats för
Mali med bland annat infektionshygien
och tropiska sjukdomar.
har du haft nytta av ditt militära engagemang?
– Jag är en klart bättre soldat, det fnns
system i det militära som går att applicera
även civilt. Det är en bra kombination
med civilt och militärt, och för mig som
intensivvårdssjuksköterska i NBG en nödvändig kombination.
Tänker du återgå till hemvärnet när din
tidvisa anställning är slut?
– Ja, det är klart.
den 1 jAnuArI påbörjade Nordic Battlegroup 15 sin beredskap. Det innebär att de
ska kunna sättas in tio dagar efter ett EUbeslut inom en radie av 6 000 kilometer
från Bryssel.
32
Hemvärnet #1—2015
johan Löfström var tidigare hemvärnssoldat. han är numera
tidvis anställd på försvarsmedicincentrum och är intensivvårdssjuksköterska i nBG och på sahlgrenska sjukhuset.
fältsjukhuset täcker med alla
moduler en hel fotbollsplan; med
hygiencontainrar och förläggningstält blir ytan fem gånger så
stor eller 25 000 kvadratmeter.
I nBG 15 ingår också soldater från estland,
finland, Irland, Lettland, Litauen och norge.
Antal deltagande länder: estland,
finland, Irland, Lettland, Litauen
och norge. sverige leder nBG 15.
Personal: 2 400
Beredskap: 1 januari - 30 juni 2015
Inställelsetid: På plats i ett krisområde inom tio dagar efter ett
eu-beslut.
Insatslängd: 30-120 dagar
Insatsområde: max 6 000 kilometer
från Bryssel.
Möjliga uppgifter: förebygga konfikter, separation av olika parter
med våld, evakuering, assistera
vid humanitära insatser, stabilisering, återuppbyggnad och
militär rådgivning.
Hemvärnet #1—2015
33
Reportage Estland
Av Ville Kuoppamäki
Foto Harri Joensuu
Hemvärnet
i Estland
Estniska hemvärnet, Kaitseliit, har sina
rötter i Estlands första självständighetstid.
Vi har besökt ungdomslägret i Turba där
barnen bland annat utbildas i orientering,
första hjälpen och allemansrätten.
V
– Vi behöver inga fer barn. Bara fer
ledare, suckar den nöjde, men trötte sergeanten Arvis Hallik.
Vi är i Estland, på Harjumaa distrikts
paramilitära ungdomsorganisationers
gemensamma höstläger. Det utlånade
gymnasiet i Turba rentav vimlar av deltagare, från småttingar som precis börjat
skolan till tonåringar som inom kort tar
studenten. Deltagarna är från Estlands
hemvärns, Kaitseliits, pojkavdelning
Noored kotkad ”De unga örnarna” samt
fickavdelningen Kodutütred ”Hemdöttrarna”. Den avspände Arvis, som bär det
allmänna ansvaret för pojkarna på lägret,
liknar en storväxt kerub och har även
tjänstgjort i hemvärnets kontingent till
Natos mission i Kosovo. Arvis menar att
Noored kotkads syfte är att bevara det
estniska. Ledorden är Estlands sinne och
Estlands språk.
HemVärnet, KAitseliit, har sina rötter i Estlands första självständighetstid, och efter
att verksamheten återupplivades efter
Sovjetunionens fall har man hållit fast vid
traditionerna. Likt hemvärnet i Sverige
förfogar Kaitsellit över sina egna vapen
och fullföljer sina lagstadgade uppgifter.
Utrustningen är huvudsakligen fnkalibrig, med undantag för granatkastare och
Carl Gustaf-granatgevär. En del av beväpningen förvaras hemma. Trots att det inte
fnns några begränsningar på kvinnors
tjänstgöring i det egentliga hemvärnet
har man även en avdelning för kvinnor,
Naiskodukaitse, som är mer koncentrerad
på trossuppgifter. Ungdomsavdelningarna
Noored kotkad och Kodutütred är ämnade
att ge patriotisk utbildning åt ungdomar.
Just hemvärnets ungdomsverksamhet är således inte uttryckligen militär.
Exklusive ungdomsorganisationerna har
Kaitseliit cirka 13 000 medlemmar, vilket
gör det mångfaldigt större än Sveriges
hemvärn per capita. Det är även värt att
minnas att Estlands försvarsbudget uppgår till en blott tiondel av Sveriges.
mAJor HeiKi PAJur utbildar barnen på
säker hantering av AK 4, automatkarbiner
som donerades från Sverige till Estland
under 1990-talet. Han har bland annat
tjänstgjort i Afghanistan, och deltagit
aktivt i Kaitseliit ända från början. Som
frivillig utbildare bär han ingen uniform.
– Vi försöker inte göra barnen till soldater. Mitt mål är att lära dem förhålla sig
till vapen på ett sakligt och säkert sätt.
Skjututbildning inleds först runt 15 års
ålder. Lägrets andra läroämnen är bland
annat orientering, första hjälpen, allemansrätten samt bruk av kodspråk.
Eftersom hela hemvärnet grundades av
den segrande ”vita” sidan i Estlands inbördeskrig 1918, var verksamheten naturligtvis
totalförbjuden under Sovjetockupationen
av Estland. Ironiskt nog bygger den nuvarande organisationen ändå på en sovjetisk
tradition av paramilitär utbildning.
Exempelvis var den 46-åriga Mari med
på de så kallade Oktoberbarnens liknande
läger under 1980-talet. I motsats till nu
var deltagandet då obligatoriskt för alla
barn, och istället för att sjunga traditionella estniska hymner prisade man
farbror Lenin.
– Vi utbildades på rysk AK 47 istället
”Vi försöker inte
göra barnen till
soldater. Mitt mål
är att lära dem förhålla sig till vapen
på ett sakligt och
säkert sätt.”
Heiki Pajur
för svensk AK 4. Vapenutbildningen började ändå först på högstadiet, inte riktigt
så här tidigt, säger Mari.
tAcK VAre Oktoberbarnens arv var det
förhållandevis lätt att återigen påbörja
hemvärnsverksamheten för unga på
1990-talet. Rutinerna fanns kvar, men
det ideologiska innehållet och största
delen av utbildarna byttes ut.
Mauno Reinmann är plutonchef i Kaitseliit. Även han tvingades delta i den socialistiska ungdomsverksamheten under
ockupationen. Lyckligtvis hade Maunos
mormor en ”riktig” estnisk historiebok
hemma. Den gav ett något annorlunda
perspektiv på den marxist-leninistiska
ideologin. I protest slet Mauno av sig
det obligatoriska oktoberbarnsmärket så
många gånger att lärarna på skolan till sist
tröttnade och lät honom gå hem.
KAitseliit är vid första anblick en påfallande konservativ och nationalistisk organisation, men utbildingen ter sig modern,
saklig och intressant. Innan utbildningen
börjar gör varje grupp själv upp regler
om hur man skall bete sig och ta andra
i beaktande på logementet. Atmosfären
i allmänhet är ungefär som på en vanlig skoldag. Deltagarna är rastlösa och
lekfulla, och de livligaste fallen måste tas
till sidan för ett litet tillrättavisande. Då
ljudnivån blir alltför hög avbryter Arvis
utbildningen och påminner barnen om ett
av De unga örnarnas viktigaste dygder:
respekt för andra.
Mitt ibland barnvimlet kryssar också
fgurer klädda i kamoufageuniformer.
Dessa är äldre, 15-18-åriga ”örnar” och
”döttrar” som agerar hjälputbildare och
försöker hålla ordning så gott de kan. Sergeant Hallik påpekar att bruket av uniformer i själva verket är ett eget påhitt från
ungdomarnas sida. Det är således inget
påbud från befälen. Personligen fnner jag
det spridda och tydligen oorganiserade
bruket av både estniska och utländska
kamoufageuniformer smått tvivelaktigt.
Å andra sidan lär Noored kotkad snart
få sina helt egna, svarta uniformer som
kommer att brukas i utbildningen.
BlAnd HJälPutBildArnA sticker två lite
äldre killar ut: Robin Trutin från huvudstaden Tallinn och Taavo Karja från
Hemvärnet #1—2015
35
Reportage Estland
Turba. De utmärker sig med att vara
särskilt alerta, stolta och synbart motiverade. Dessutom är båda två närmare två
meter långa. Robin är hemma från Kopli,
en av de ruggigare delarna av huvudstaden
Tallinn.
Innan han gick med i Noored kotkad
rörde han sig i dåligt sällskap. Sedermera
har Robins mamma personligen tackat
hemvärnet för att ha fått in honom på rätt
spår. Trots att han inte ens har hunnit
göra lumpen imponerar han med sina militära färdigheter och brinnande intresse
för verksamheten. Jag frågar om Robin
tror att lilla Estland vid behov kunde försvara sig mot sin stora östra granne?
– Det tror jag knappast. Men vi har ju
Nato och USA som hjälper oss.
Taavo är lika gammal som Robin, och
till sina rötter är han halvt ukrainsk. Han
har ofta tillbringat sommarloven tillsammans med mormor, som bor på Krimhalvön i Ukraina. I år var detta inte möjligt, till
följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen. Mormors levnadsstandard har
försämrats märkbart i och med det ryska
styret. Ryskspråkiga gäng lär gå rövartåg
på landsbygden.
– Vi måste binda fast Taavo så att han
inte springer iväg och befriar Krim självmant, hojtar en utbildare från Naiskodukaitse skämtsamt i bakgrunden.
Taavo ler en smula. Mormor har nämligen en Kalashnikov samt handgranater där
hemma. Hon kan dessutom använda dem.
det är inte sVårt att gissa att Taavo och
Robin ämnar fullfölja sin lagstadgade
värnplikt. Även den 16-årige Taisto
Tamm tror på sina förmågor.
– De unga örnarna har lärt mig mycket.
Jag har till och med skjutit med automatkarbin. Då ryssen kommer är jag redo.
Jag kommer något osökt att tänka på
att en hel tredjedel av Estlands befolkning
talar ryska som modersmål. Varför hör vi
ändå ingen ryska på detta läger? Alla menar
att de ryskspråkiga visserligen är välkomna, men att det lätt kunde bli problem med
språkmurar. Jag frågar om det i så fall vore
tänkbart att grunda särskilda, ryskspråkiga,
militära enheter i Estland, i likhet med det
svenskspråkiga Nylands Brigad i Finland?
Stämningen blir smått besvärad.
36
Hemvärnet #5 —2014
”Då estländska soldater tar på sig
uniformen är vi alla som bröder,
oberoende av modersmål.”
Aleksandr sjinovjev
Somliga skrockar lite, och andra tycks
bita sina tungor. Bland annat ordet ”säkerhetsrisk” yttras. Ännu ett exempel på
att relationen mellan esterna och estlandsryssarna ibland är besvärlig.
För att få veta mer träfar vi den ryskspråkige studeranden Aleksandr Sjinovjev
på Kaitseliits Tallinns distriktshögkvarter. Aleksandr är sergeant i hemvärnet på
sin fritid, och grundade nyligen Tallinns
första ryskspråkiga Noored kotkad-grupp.
Den består av ett tiotal ungdomar,
praktiskt taget ingenting med tanke på att
de ryskspråkigas antal i staden uppgår till
fera hundra tusen.
–Då jag rekryterade ungdomar i Tallinns ryska skolor märkte jag att många
aldrig ens hade hört talas om De unga
örnarna, eller så trodde de att Hemvärnet
är samma sak som Försvarsmakten.
marite rõõm undervisar i
första hjälpen-kunskaper för
fickavdelningen Kodutütred.
de äldre ungdomarna som robin
trutin fungerar som hjälpledare.
ledaren Arvis Hallik håller ett tal till barnen, han har även tjänstgjort i hemvärnets
kontingent till natos mission i Kosovo.
mångA rysKsPråKigA i Estland lever i ett
helt annat informationsföde, eftersom
de främst följer rysk media. Aleksandr
menar ändå att det fnns många aktiva
hemvärnsenheter även i Estlands nästan
uteslutningsvis ryskspråkiga nordöstra
trakter, till exempel runt Narva. Personligen träfade Aleksandr aldrig på någon
diskriminering som ryskspråkig i lumpen.
– Då estländska soldater tar på sig
Kaitseliit (estniska hemvärnet)
Grundades: 1918
antal distrikt: 15
antal frivilliga: 13 000
totalt: inklusive naiskodukaitse
(Kvinnornas hemförsvar), noored
Kotkad (de unga örnarna) och
Kodutütred (Hemdöttrarna) mer
än 21 000 frivilliga.
uniformen är vi alla som bröder, oberoende av modersmål.
tillsAmmAns med Aleksandr snackar vi
med några hemvärnssoldater som för
tillfället genomgår sin grundläggande
utbildning vid högkvarteret. Som gäster
har de även ett par reservister från frivilligförsvaret i Finland. Det förändrade
säkerhetspolitiska läget i Europa har i
varje fall tillfälligtvis ökat uppslutningen
kring Estlands hemvärn, och antalet
frivilliga har vuxit kännbart. Den 25-årige
estlandsryssen Vladimir Kuts gick med
i hemvärnets verksamhet i september.
Varför just då? Den lugne Vladimir svarar
sakligt, men med glimten i ögat.
– Så som dagens värld ser ut är det viktigt att kunna beskydda sin familj och sitt
land.
Hemvärnet #1—2015
37
Fakta
Fordon
Av Christina Mårtensson
Foto Nemo Stjernström
Ny förarutbildning
Hemvärnets utbildningsplan för personbil 8 är klar. Nu väntar utbildning av
förare till de cirka 400 nya fordonen.
PerSoNbil 8 började levereras till hemvärnet under 2013. Fordonet som är till för
grupptransport med gott om utrymme
för vapen och utrustning ska ersätta terrängbil 20. Under 2014 fck Hemvärnets
stridsskola, HvSS, i uppgift att se över
förarbevisutbildningen, och i januari 2015
fastställdes rikshemvärnschefen förarbevisutbildning för personbil 8. Magnus
Norhult från HvSS utvecklingsavdelning
och Stefan Ekroth från Skaraborgsgruppen
har ansvarat för arbetet i samarbete med
Trängregementet ochMotorskolan.
– I det senaste dokumentet som Motorskolan gav ut i december 2014 saknades en utbildningsplan för personbil 8,
nu har vi fyllt den luckan, säger Magnus
Norhult.
Utbildningsplanen är anpassad utifrån
hemvärnsförbanden med bland annat
möjligheten till tudelad utbildning med
hänsyn till hemvärnets KFÖ-system. Och
utbildningsbehovet är stort. Hemvärnet
har sammanlagt beställt runt 400 personbil 8 till verksamheten, fordon som nu
kräver både förare, reservförare och utbildad personal på utbildningsgrupperna.
ANPASSNiNgeN bygger även på att de som
utbildas inom hemvärnet skiljer sig från
många andra som utbildas vid till exempel
Motorskolan i det avseendet att de ofta
redan är vuxna kunniga förare.
– Validering är väldigt viktigt, får du
in någon som till exempel kört lastbil kan
personen redan en hel del och då kanske
det räcker med att komplettera med de
militära trafkbestämmelserna, säger
Magnus Norhult.
Han påpekar dessutom att syftet
38
Hemvärnet #1—2015
med utbildningen är att man ska kunna
framföra och hantera fordonet, inte att bli
mekaniker.
– Vi har försökt att inte krångla till det.
Vi ser till exempel inget behov att lägga
utbildningstimmar på att lära ut hur fordonet är uppbyggt. Fordonet är ju dessutom
lättkört med sin automatlåda och med
mercedesdator som stöd för föraren vid till
exempel sladd. Men vi förutsätter samtidigt
att föraren har ett eget intresse av att lösa
problem om de uppstår, exempelvis att själv
lära sig hitta säkringar och hur man byter
glödlampa, säger Magnus Norhult.
Det geNerellA kravet för fordonsutbildningen är civilt B-körkort. Tillämpningsbestämmelserna delas sedan in efter tre
utbildningslinjer: förtrogenhetsutbildning,
typfordonsutbildning och grundläggande
förarbevisutbildning. För den som helt
saknar militärt förarbevis så krävs det
totalt ungefär 67 utbildningstimmar. För
en hemvärnssoldat med förarbevis för ett
fordon som är lättare en PB 8 krävs typfordonsutbildning, medan det för den som till
Höjd: 254 cm
Fordonets vikt: 3 280 kg
Maxlast: 1 720 kg
Motor 4-cylindrig miljödiesel
(164 hk)
Växellåda: 5-stegs automat med
hög- och lågväxel samt difspärr
Bränsletank: 100 liter
exempel har kört terrängbil 20 eller 13, och
där med har rätt förarbevis-klass, endast
krävs förtrogenhetsutbildning.
– Kvalité är dock inte att genomföra
åtta timmar enligt en plan, utan att eleven
visar gott omdöme och har rätt attityd
och är rädd om sig själv och andra. Föraren
har alltid ett stort eget ansvar, säger Magnus Norhult.
De tre utbilDNiNgSliNjerNA delas också in
i två nivåer; Hv 1 och Hv 2, där förarbevis
med giltighetstid på 18 månader alternativ
10 år utfärdas. För att uppfylla kraven på
nivå två krävs kompletterande utbildning.
– Det är en modern bil, vi har inte haft
ett sådant fnt fordon i Försvarsmakten
förut och det gäller att vårda den därefter.
Bilen är utrustad med en dator som gör
att den knappt kan halka eller slira. Den
största ”risken” med fordonet är att det
fnns en tillhörande släpkärra och att förarna ofta inte är vana att köra med denna.
Det gäller att man i lugn och ro får prova
att köra den fullastad, det är ändå fem ton
vi hanterar, säger Magnus Norhult.
För den som helt saknar
militärt förarbevis så krävs
ungefär 67 utbildningstimmar
för Personbil 8.
Vissa utbildningsgrupper
som gotlandsgruppen
har redan genomfört
utbildning för några av
sina förare.
Krav & förutsättningar
FörarbevisutbildNiNg:
innehar b-körkort, inget förarbevis
sedan tidigare.
Hv 1: 38,5 timmar + praktik vid förbandet innan steg 2
Hv 2: +12,5 timmar
ADr 1000 p utbildning ca 12 timmar
Vinterutbildning vid förband
typFordoNsutbildNiNg:
innehar b körkort och förarbevis för
lägre klass än tung personterrängbil.
Eleven har erfarenhet/kunskap avseende:
• riskutbildning
• vård FM och kontrollbok
• säkring av last
• bestämmelser persontransport
• militära trafkregler
• köra enskilt
• köra i förband
• kan backa med ledare
• vintertjänst
• har genomfört halkutbildning
• ADr 1000 p
Hv 1: 9 timmar + praktik vid förbandet
innan steg 2
Hv 2: +9,5 timmar
FörtrogeNhetsutbildNiNg:
innehar b körkort och förarbevis för
minst terrängbil 13, det vill säga tung
personterrängbil.
Eleven har erfarenhet/kunskap avseende:
• riskutbildning
• vård FM och kontrollbok
• säkring av last
• bestämmelser persontransport
• militära trafkregler
• köra enskilt
• köra i förband
• kan backa med ledare
• vinterutbildning
• har genomfört halkutbildning
• ADr 1000 p
Hv 1: 7 timmar + praktik vid förbandet
innan steg 2
Hv 2: +7 timmar
utbildNiNgsNivåer
Hv 1 förarbevis giltighetstid 18 månader
Hv 2 förarbevis giltighetstid 10 år
Hemvärnet #1—2015
39
Kultur Spelrecension
Av Erik Bergérus
This War of Mine
Ett spel som tar pulsen på en döende
värld, och hittar livstecken under
splitter och bråte.
F
Första gången jag dödar känns det i hela kroppen. Jag
blir upptäckt när jag försöker stjäla mat från en övergiven lagerlokal. En grupp banditer har intagit byggnaden. När jag smög mig in hörde jag dem tala om
planer på att råna ytterligare en humanitär hjälptransport. De här människorna är svin, och mannen som
kommer nedrusande för trappan har en automatkarbin i
händerna. Det tar ändå emot när jag hugger ner honom
med min hemgjorda kniv. Han verkar överrumplad. Han
hinner inte förstå vad som händer förrän han ligger ned.
Det sista jag hör är att han ber för sitt liv. Men jag vågar
inte sluta hugga. Jag tar hans vapen, ammunition och
skottsäkra väst med mig tillbaka till vårt gömställe. De
här sakerna kommer att hålla oss vid liv, och vi överfaller
inga hjälptransporter. Vi är bättre än så, intalar jag mig.
This War of Mine målar med varken tjock eller smal
pensel. Det tecknar lätt en kontur som jag själv fyller
i. Allting tar sin början efter att kriget redan brutit ut.
Marko, Bruno och Pavle är tre män som tagit sin tillfykt
till ett sönderskjutet och övergivet hus. De har alla olika
förfutet, men delar den närmsta framtiden; de måste
överleva. Gammalt skrot kan användas för att bygga allt
från regnvattensamlare och sängar till dörrlarm och vapen.
Dessa saker behövs när hotet från både sjukdomar och
This War of Mine
Genre: överlevnad/plattform
Utvecklare: 11 bit studios
Utgivare: 11 bit studios
Format: PC, Mac (testat på PC)
Pris: cirka 180 kr
plundrare är ständigt närvarande. I skydd av natten gäller
det att hitta mer proviant, medicin och vapen. Varje val
innebär att ge avkall på något annat, och när temperaturen börjar vandra nedanför nollstrecket drar man sig inte
för att bränna sina böcker eller byta mat mot ved.
This War of Mine erbjuder inga motståndare med
stora, bildliga måltavlor på kroppen. Istället är hopplösheten och desperationen mina största fender. Den där
gången när jag stal mat från ett äldre par så lämnade jag
faktiskt kvar ganska mycket i deras skaferi. När mannen ropade till sin fru att gömma sig i sovrummet, och
40
Hemvärnet #1—2015
Tips
Redaktionen gör två
nedslag i kulturutbudet
Titel: Jan och Nordens Frihet – En svensk
frivillig i Finland och Norge
Författare: Lars Gyllenhaal
Förlag: Fischer & Co
”Vad den enskilde inte kan utföra i
fredstid till full belåtenhet, det kan han
inte heller i krigstid.” Så lyder en av
Jan Danielsens slutsatser efter andra
världskriget. Idag är han den siste levande svensk som
frivilligt deltagit i striderna i Finland och Norge. Boken
skildrar hans uppväxt och den drivkraft och de relationer
som påverkat hans val i livet. Han föddes utanför Örebro
under första världskriget och efter att ha gått ut som
reservofcer från Karlberg 1938 bevittnar Jan Danielsen
på nära håll upprustningen av en ny krigsera. När kriget
bryter ut ansluter han sig, som många andra, till Svenska
Frivilligkåren i Finland för att strida för Nordens frihet.
Men när fnska vinterkriget når sitt slut rymmer han
istället över norska gränsen för att fortsätta striden.
Genom Jan Danielsens dagboksanteckningar och
djupgående fakta beskrivs kriget nära och detaljerat ur
ett personligt perspektiv. Boken illustreras med Jan Danielsens egna fotografer, utdrag från norska riksarkivet
samt författarens nutida bilder från platser där striderna en gång ägde rum. En bit välskriven krigshistoria
som lyfter fram något annat än svensk neutralitet och
svenskar i tysk uniform under andra världskriget. CM
började följa efter mig, så visade jag inte något vapen. Jag
försökte göra ett ljudlöst inbrott. Om jag kunnat hade jag
sett till att de snälla pensionärerna aldrig upptäckte mig.
Men när de väl gjort det kunde jag lika gärna ta med mig
lite mat. Vi svälter ju.
Spel har tidigare gjort anspråk på att lyfta fram krigets
baksida; bortom medaljer och gloriferat mod. Spec Ops:
The Line följde vilsna soldaters sönderfallande psyken i
ett ödelagt Dubai. Valiant Hearts lyckades väcka många
känslor med sin unika skildring av plikt och ifrågasättandet av den under första världskriget. Polska studion 11 bit
Titel: Unbroken
Regi: Angelina Jolie
Skådespelare: Jack O’Connell, Takamasa Ishihara, Domnhall
Gleeson, Garrett Hedlund
Unbroken är den biografska berättelsen om Louis Zamperini
som baseras på Laura Hillenbrands bok med samma namn.
Louis Zamperini växer upp från en pojke full av hyss till en
storslagen löpare och medan nazifaggorna vajar i vinden
tävlar han i de olympiska spelen under smeknamnet ”Torrence Tornado”. Han spås en lysande framtid som löpare men när
andra världskriget bryter ut tar han värvning i fygvapnet.
En dag blir de beskjutna och kraschlandar i Stilla havet.
Endast Louis Zamperini och två av hans kamrater överlever.
I livbåten tillbringar de 47 dygn präglade av svält och uttorkning, i ett hav fyllt av hajar. Men istället för att räddas
byts en mardröm mot en annan då de hittas av fenden och
tillfångatas av ett japanskt krigsfartyg. När Louis Zamperini
sedan förs till fånglägret Omori, där sergeanten Watanabe
”The Bird”, har befälet, tas lidandet till en ny nivå.
Unbroken är en storslagen krigsskildring och en stark
flm om människans motståndskraft och viljan att överleva.
Filmen börjar dock kännas lång strax innan de allierade vinner kriget och allt våld och lidande är mer än vad som går
att ta in. Även om flmen känns i magen är det inte förrän
eftertexterna rullar och den aningen för perfekta Hollywoodproduktionen byts mot klipp av den verklige Louis Zamperini
som flmen landar och riktigt berör på djupet. CM
fyttar här kameran och kontrollen till något som nästan
aldrig visats i spel: civilbefolkningen. Och bildutsnittet blir ofta så närgånget och obarmhärtigt att det inte
går att blunda för, hur mycket man än vill det. Utsatthet
och hopplöshet genomsyrar varje dag av överlevande
och även de små segrarna skuggas fort av något omöjligt
moraliskt val som måste göras. Spelmekaniken som ligger till grund för överlevandet kompletteras perfekt av
den gripande prosan och oavsett hur länge vi lyckas klara
oss är det aldrig utan att ha blivit av med en stor del av
vår mänsklighet på kuppen. Kriget är ett helvete.
Hemvärnet #1—2015
41
Insänt
Läsarnas sidor
den juridiska delen av utbildningen.Varje
vår och vinter planeras och genomförs en
repetitionsutbildning för verksamma militärpoliser som leds av Militärpolisenheten,
MPE då ett 20-tal militärpoliser som regel
brukar delta varje gång. Syftet är att öva
militärpoliser i sin befattning och för att
kunna omförordnas till militärpolis är det
ett krav att genomföra repetitionsutbildning vartannat år.
Hemvärnets behov
av militärpoliser torde
Vad
behövas inom en snar
tycker du?
framtid framför allt för
Mejla din insändare
att förstärka närvaron av
till oss!
militärpolis i samband
med insatser och annan
övningsverksamhet
nationellt. Självklart bör strävan vara att
militärpolisen i hemvärnets regi ska vara
och personal samt att understödja rörlighet likadan som i Försvarsmakten i övrigt. Det
(trafktjänst).
som skiljer är materielen eftersom hemvärI augusti 2014 startade en ny grundutnet använder andra vapen och fordon.
bildning till militärpolis på Livgardet och
Om det i framtiden blir verklighet
kring luciaveckan avlade jag militärpolimed militärpolisförband i hemvärnet kan
sexamen. Den en termin långa utbildningen Militärpolisförbundet utgöra en viktig reär en polisutbildning som har specialkryteringsbas. Militärpolisförbundet är ett
utformats efter militärpolisernas behov.
rikstäckande och fristående förbund som
Alla utbildas av civila poliser och andra
sorterar under Försvarsutbildarna som med
representanter från Linnéuniversitetets
sin verksamhet ska främja totalförsvaret i
polisutbildningen i Växjö och samtliga har allmänhet och militärpolisverksamheten i
fått tillgodoräkna sig 12 högskolepoäng
synnerhet.
efter en intensiv teoretisk undervisning på /Mihai Saulescu
Militärpoliser i Hemvärnet?
Jag vill med denna artikel lyfta
frågan om en militärpolisfunktion i
hemvärnet och vill redogöra lite kort
om mina refektioner kring detta.
I takt med hemvärnets utökade roll i framtiden har det bildats ett antal stödfunktioner
och militärpolis är en annan sådan funktion
som kan verka fullt ut enligt fastställda huvuduppgifter. Huvuduppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerheten inom
Försvarsmakten är en sådan uppgift men
även att leda eskort, framförallt av materiel
AKTiVA HEMVärNSVETErANEr
Hemvärnssoldat, som av åldersskäl eller
annan anledning avgår från befattning i hemvärnet, kan ansöka om att bli
hemvärnsveteran. När man som veteran
lämnat sin krigsbefattning kan man inte
tas i anspråk mer i insatsorganisationen.
Varför vara hemvärnsveteran?
1) Tanken med veteransystemet är
att veteranen skall kunna behålla den
sociala kontakten med sitt förband och
vara välkommen att delta i hemvärnsföreningens verksamhet.
2) Hemvärnsveteraner är en resurs till
Försvarsmakten genom sin positiva inställning till försvaret och bidrar därmed
till folkförankringen.
3) Genom att delta i den verksamhet som veteranföreningarna anordnar
kan veteranen hålla sig informerad
om aktuella frågor rörande försvaret och samhället. Föredrag, besök på
försvarsanläggningar och instanser
med samhällsviktiga funktioner, resor
42
Hemvärnet #1—2015
och kulturutfykter är exempel på ofta
förekommande programpunkter som
sammantaget bidrar tillförståelsen för
försvaret och samhället.
4) Veteranen kan genom sitt personliga kontaktnät därmed bidra till att saklig information föras ut i vidare kretsar.
5) Med sin goda kännedom om hemvärnet kan en veteran även bistå med
tips vid rekrytering och därmed främja
totalförsvaret och bidra till förståelsen
för samhället och de fundamentala förutsättningar som gäller för att värna om
vår demokrati och nationella oberoende.
inom Upplands- och Västmanlandsgruppen fnns tre aktiva veteranklubbar
som anordnar studieresor, föreläsningar
och andra sociala sammankomster. även
i andra delar i landet fnns mycket aktiva
veteranklubbar. Nyutnämnda veteraner
kan genom sitt förband få kontaktuppgifter till närmaste veteranförening.
/Nils Nehlin, HV veteranklubb Östra Aros
Nostalgiska kafedrickare?
Södertörnsbataljonens KFÖ september
2014 genomfördes utan medverkan av veteranerna. Vi veteraner saknade övningen
och det förspors att vi också var saknade.
De formella grunderna, försäkringstekniska och möjligt arbetsgivaransvar, bör ha
varit kända hela budgetåret. En lösning på
frågan borde klämts fram under det halvår
som föregick övningen.
Vad tillför veteranerna? Vi har
ofta mycket god, ibland den bästa
terräng- och lokalkännedomen.
Vid oförutsedda större eller mindre
övningshändelser är hjälpande händer
uppskattade (utan formell arbetsplikt).
Med vår långa praktiska erfarenhet kan
vi stötta de nya hemvärnskillarna och tjejerna. Veteranerna är ofta nyttiga ”ambassadörer” för hemvärnet i civilsamhället.
Vi är många veteraner som inte vill reduceras till nostalgiska kafedrickare runt
ett föreningsbord – där dör vi sotdöden!
⁄ Jörgen Boye, Veteran, Södertörnsbataljonen
Dags att utmana kompisarna?
ställ krav på dina soldater!
Internationell 2-dagars marsch i Göteborg
13-14 juni 2015
www.ElfsborgsmarschEn.sE
ÄLVSBORGS KAROLINER MARSCH
2-Dagars ÄLVSBORG den 23 till 24 maj 2015
Marschen genomförs under två dagar med övernattning, totalt är sträckan på 90 km,
medalj utdelas efter avslutad marsch i Varbergs fästning.
Den första etappen genomförs med start från Hindås i Härryda kommun, marschen går
därefter vidare genom Rävlanda, Bollebygd, Hyssna, Hajom, Fotskäl, Björketorp, sträckan
avslutas sedan i Horred i Marks kommun, övernattning sker i idrottshall eller bygdegård.
Den andra etappen genomförs med start från Horreds bygdegård och går därefter vidare
mot Älgaslätt, Veddige, Derome, Torpa och avslutas sedan inne på Varbergs fästning i
Varbergs kommun.
Anmälan kan göras från
15 februari på:
www.alvsborgskarolinermarsch.com
Älvsborg
Hemvärnet #1—2015
43
Posttidning B
Adressändring: Är du med i hemvärnet så kontaktar
du din utbildningsgrupp, övriga mejlar [email protected]
tidningenhemvarnet.se