c,Ä.noSARKIV

c,Ä.noSARKIV
Handskriftsamlingen
Nationalbiblioteket
I
rrnehåAn-sftlrt
e
ckrrLng
Inledntng
s.2
Gerknäs gårds arklv
s.5
Sesta gårds arklv
s.l
Kiala gårds arkiv
s.16
Frugårds arklv
s.l8
Olkkala gårds arkiv
s.26
Notsþ gårds arklv
s.3l
Register över brevshrlvare
s.4l
Topograflskt regfster
s.63
I
2
Gårdsarkiv
i
Helsingfors unlversitetsblblioteks handskriftssamlingar
Bland de arkiv, som donerats och deponerats i HelsÍngfors universitetsbibliotek fínns sju
herrgårdsarkiv. De utgör samtidigt oftast släktarkiv och Ínnehåller handlingar av privat
karaktär. I gårdsarkÍven ingår ofta handlingar från andra gårdar och ekonomiska företag
som slåikterna bedrivit och de har anlänt till biblioteket och förtecknats vid olika tidpunkt.
Arkivmässigt representerar de således också olÍka perioder och i t.ex. Notsjö gård åir
förteckningen uppgjord handling för handling i kronologisk ordning medan de andra
gårdarna är förtecknade mera tematiskt. Herrgårdarna ligger i Nylands och Tavastehus län
utom Mon Repos som finns utanför Viborg. Mon Repos arkiv ingår inte i denna förtecknÍng
eftersom arkivet består av släkten Nicolayrs privata korrespondens och gårdens ekonomi
berörs inte.
Avsikten med denna översiktsförteckning är atl ge forskare utanför Helsingfors en bild av
de gårdsarkiv som förvaras på universitetsbiblioteket. Handlingarna är tillgängliga för
forskarna i universitetsbibliotekets läsesal och de skickas inte som fjärrlån. Största delen
av handlingarna är skrivna på svenska men för några arkÍv finns en finsk översättning av
arkivförteckningen att tillgå på biblioteket.
Gerknåis (Kirkniemi)
Gerknäs herrgård
i lojo socken är gammalt frälse med säterirättigheter från
och med 1500-talet, som indrogs 1695. Till gården anslöts âr t844 Kythä i
Osusniemi vilket är frälse sedan år 1561 och senare också flera andra hemman.
Agare: Jakob Henriksson Hästesko Lbb6-62, hans änka Kristina Horn, som år
1571-90 var gift med riksrådet Klas Tott 1b6B-96, Hans Tott 1b9z-1600, hans
bror Henriks åinka Sierid Vasa 1603-33, hans son Ake Tott krigsmarskalk 168440' Klas Tott krigsmarskalk 1641-66, friherre Lorentz Creutz amiral 160Z-68,
friherre Herman Fleming af libelitz generalguvernör 1669-73, friherre Herman
Fleming lagman L674-t7L8, friherre Herman FlemÍng överste LTI}-A1, friherre
I(arl Johan Falkenberg hovjunkare 1746-49, friherre l(arl Cederström lagman
1750-58' greve Augustin Ehrensvärd krigsmarskalk 1759-6L, friherre Otto
Ernst Boije landshövding 1762-zs, hans svåger friherre Bengt Axel Boije
kapten och Alexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant l771rAlexander
Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant I777-L804, hans änka Eva Gustava 1806, greve l(arl Johan Adlercreutz general riksråd L807-L2, Gustav Vilhelm
Conradi landshövding 1813-45, hans svåger Karl Ulrik von Christiernsson 184661 och hans åinka Vilhebnina Chartotta Sofia -L862, Karl Gustav von Christiernsson lantbruksråd 1862-1916.
Sesta (Seesta)
Sesta
i
Nastola socken blev berömd som Göran Magnus Sprengportens hemsom ett rusthålt.
gård. Den bildades på 1600-talet
llgare: Didrik von Essen överste L675-78, dennes arvingar Fromhold von Essen
överstelöjtnant 1695 till sin däd L722, Otto Magnus von Essen kornett död
1738' hans åinka Vendela Eleonora Torwigge -L743, änkans andra man Lorentz
Glansenstierna överstelöjtnant 1744-74 och änkan -1782, hennes svåger greve
Göran Magnus von Sprengporten generalguvernör L782-90, Riksens ståinders
bank 1790-91, carl Gustav Ehrnrooth generalmajor 1?gl-1g12, Gustav Adolf
3
Ehrnrooth generalmajor 1818-48 hans änka Johanna Christina von platen 1863, Carl Albert Ehrnrooth protokollsekreterare 1g6g-Z8.
(Iüiafa)
Kiala
KíaIa i Borgå socken är ett frälsesäteri.
Agare: Thomas Adtercreutz kornett 1?88-96, greve Karl Johan Adlercreutz
general riksråd 1797-1815, Johan Henrik linderth brukspatron tg15- (köpet
stupade på adelsprivilegierna och gården övertogs först av amíral Karl Olof
gronstedt och sedan överste Henrik Thomas Adlercreutz som pantsatte den åt
Linderth år 1820) och dennas änka Johanna samt dennes systerdotter Augusta
Elisabeth Brandt, köpman Brants änka -1862, Johan Gustaf Ferdinand Brandt
1863-75' friherre Axel Gustaf Mellin 18?6-83, I(arI Axel Lewin fabrikör 188893, Karl Oskar Leonard Lewin fabrikör 1894-1906.
Frugård (Alítalo)
Frugård i Mäntsälål socken bildades på 1650-talet av nio hemman, som år 1606
donerats åt Gertrud von Ungern. Såiterirättigheter innehade gården från och
med år 1654' de indrogs 1681 och gården omvandlades till säterirusthåll.
Köptes till arvegods år 1767. På 1860-talet anslöts Arola frälsehemman och på
1910-talet hälften av Sahari frälsehemman. Bägge hemmanen hade år 1606
donerats åt Gertrud von Ungern. Av gården åtskiljdes år 1780-Bb Ulriksdal och
Andersberg.
llgare: Johan Nordberg förvaltare t70g-12, hans son Karl Fredrik Nordenberg
adlad Nordenskiöld överste I72l-79, Adolf Gustav NordenskÍöld överste 1ZB0182t, hans änka Hedvig Eleonora -1833, Nils Gustav Nordenskiöld riksråd
1 834-66, NÍls Otto Nordenskiöld hovrättsnotarie 1 gg7-t 9 1 2.
Olkkala (Olkkala)
Olkkala herrgård i VictÍs socken åtnjöt säterirättigheter från och med år
1640. Den indrogs 1682 men Henrik Ekestubbe fick njuta den under sin livstid.
Efter hans död 1694 omvandlade gården till ett såiterÍrusthåll. Ar 1?68 anstöts
Heikkilä' år 1786 Taara och år 1801 Siiri hemman alla i Maikkala by tíll
gården. De var Henrik Ekestubbes köpefrälse från och med 1640 och blev
augmenthenman
till
gården.
Agare:Esko Maununpoika 153g-48, Bengt Bengtsson 1b4g, simon Eriksson
Ekestubbe länsman 1551-66, Bertil Simonsson Ekestubbe länsman 156g-g4, Lars
Bertilsson Ekestubbe underlagman 1600-26, Henrik Larsson adlad Ekestubbe
major L627'60, hans arvingar -t662, Henrik Ekestubbe ryttmåistare 1663-g4
och dennes arvingar, I(arl Ekestubbe kornett L729-56, I(arl Fredrik Ekestubbe
överstelöjtnant L757-84, KarI Johan Ekestubbe lagman 1zg5-g6, Joackim von
Glan hovrättsråd L787, Joackim Johan von Glan sekreterare 1ZBB-1810, hans
dotter kamrersänkan Kristina Lovisa Arnkihl 1810-1814, Johan Gadolin professor 1814-43' hans svåger Gustav Gabriel af Hällström professor 1843-44
dennes arvingar -1860.
Notsj,ö (Nuutajärvt)
I Urjala socken ligger Notsjö, ett frälsesäteri
som bildades av fyra tilt Carl
Beck donerade hemman år 1606 och åtnjöt säterifrihet från och med âr 1629.
På 1830-talet anslöts Kinola till gården oeh på 1880-talet Valajärvi enstaka
4
fråilsegods samt Anttila och Pietilä frälsehemman
donerats åt Carl Beck år 1613.
i
väkkärä by, som hade
Ägare: Carl Beck 1606-1616, hans änka Cecilia Hufvudsköld 1616-1698, I(arl
Bäck introd. Båick i Finland 1641-1663 hans änka Ebba Ramsay död 166?, Hans
Johan Bäek överstelöjtnant död 1701 hans änka Elisabeth Grass död, L224,
Henrik Johan Bäck fänrik död 1753, dennes arvingar till 1757, hans systerdottersson Henrik Agricola borgmästare dtJd L781, hans svåger Jakob Wilhelm de
Pont kapten L782-97, Johan Furuhjelm kapten rTgz-LBAo, otto wilhelm
Furuhjelm hovrättsråd 1840-1843, Johan Agapetus Törngren arkiater 1843-49.
5
Gerknåis gård
Gerknåis gård är belägen Í Lojo socken på ett näs mellan Lojo sjö och tillsjön. Gården
nämns första gången år 1455 men den har varit frälsegods ända sedan 1300-talet. Flera
betydelsefulla personer har sammanlänkats med gården och området har ägts av bl.a.
marskalkarna Ake Tott, Claes Tott, Augustin Ehrensvärd och C.G.E. Mannerheim.
Huvudbyggnaden uppfördes åren L746-LBL4. Både huvudbyggnaden och förvaltarens bostad
har skyddats år 1988. Som störst omfattade gården ca 2000 hektar och år 19g2 omfattade
den 740 hektar.
Arkivet behandlar huvudsakligen perioden från 1920-talet till år 1989. Spridda handlÍngar
ingår från slutet av 1800-talet, främst oIÍka kontrakt. Huvudvikten ligger vid marskalk
Mannerheims tid (194S-S1) samt tiden då General Gustaf Mannerheims stiftelse åigde
gården (1951-1989). Arkivet behandlar lantbruket och fråimst boskapsskötsel.
gården hörde ända till år 1945 en privat skola, Gerknäs lägre folkskola, vilkas
handlingar i viss mån har bevarats.
Till
i HelsÍngfors universitetsbibliotek av bergsrådet Aarne
1992 och förtecknandet bekostades av Mannerheim-Stiftelsen. Arkivet
förtecknades efter allmänna arkivschemat.
Gerknäs gårds arkiv deponerades
Aarnio
i juli
Den äldre delen av Gerknäs gårds arkiv finns på rÌksarkivet i Helsingfors. Det innehåller
handlingar från 1300-talet till början av 1900-talet. Gårdens dåvarande ägare, C.G. von
Christiernsson donerade åren 1Bg4 och l89g handlingar dit.
6
Gerknäs gårds arkiv Colt.4l4
Förteckningar
Kartotek över arbetsfolk
Signum
1890-1940
Coll.414:BaL
1967-1985
Coll.414:Ca1
1944-1983
Coll.414:DaL
Coll.414:Db1
CoIl.414:Dc1
1943-1984
Coll.414:Ea1
194L-I942
Coll.414:Gal
Coll.Al4zGa2
Coll.414:Ga3
Protokoll
Mannerheim-Stif tetsens Gerknäs
kommittêprotokoll
Avsända handlingar
Avsända handlingar
Skattedeklarationer (gallrade)
Förvaltarens månadsrapporter
Anlåinda handllngar
Anlända handlingar
Bokförlng
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
Kassabok
1943
1944
1945
1945
1945-1946
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
L962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
CoII.4L4zGa4
Coll.414:Ga5
CoIl.414:Ga6
Coll.414:Ga7
Coll.414:Ga8
Coll.414:Ga9
Coll.414:Gal0
Coll.414:Ga11
ColI.AIAtGaI2
Coll.414:Ga13
Coll.414:Ga14
Coll.414:Ga15
Coll.414:Ga16
Coll.AL4:GaI7
Coll.414:Ga18
Coll.414:Ga19
Coll.Al4zGa20
Coll.Al4:Ga2I
CoII.Al4zGa22
Coll.AL4:Ga23
Coll.A|4zGa24
ColI.AI4:Ga25
Coll.AL4:Ga26
Coll.A|4zGa27
Coll.Al4:Ga28
7
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
I(assabok
Kassabok
Kassabok
1970
1981
Coll.414:Ga29
Coll.414:Ga30
Coll.414:Ga31
CnlI.AI4:Ga32
Coll.414:Ga33
Coll.414:Ga34
Coll.414:Ga35
Coll.414:Ga36
Coll.414:Ga37
Coll.414:Ga38
Coll.414:Ga39
Coll.414:Ga40
L982
Coll.AlAtGa
1983
1983
1984
1984
Cn.ll.414zGa42
1971
L972
1973
r974
1975
1976
I977
1978
1979
1980
I
II
I
II
I
II
198s
1985
1986
Coll.414:Ga43
Coll.AI4:Ga44
Coll.414:Ga45
Coll.414:Ga46
Cnll.414:Ga47
Coll.414:Ga48
Kvitton (gallrade)
Huvudböcker
Huvudbok
Huvudbok
Huvudbok
Huvudbok
Huvudbok
Huvudbok
1945-19s1
1953-1968
1969-1978
1979-1985
1987
1988
Coll.414:Gcl
Coll.414zGe2
Coll.414:Gc3
Coll.414:Gc4
Coll.414:Gc5
Coll.414¡Gc6
Övrlga räkenskapshandllngar
Diverse räkenskaper från otika år
Coll.414:Gdl
Handlingar förtecknade enligt innehåll
Boskapsskötsel
Intyg
Stamböcker
Provmjölknings- och dagböcker
Provmjölknings- och dagböcker
Uppföljning av boskap
Uppföljning av boskap
Uppföljning av boskap
Uppföljning av boskap
ladugårdsbok, kalvhäfte
Ladugårdsbok
Mjölkningslängder, hönsgården
Coll.414:Ha1
Coll.Al4:lfa2
t927-L957
1958-1966
1948-1956
I
Cotl.414:Ha3
Coll.414:Ha4
Coll.414:Ha5
Coll.414:Ha6
Coll. t4:Ha7
Coll.414:Ha8
Coll.414:Ha9
Coll.414:Ha10
Coll.414:Ha11
I
Kontrollresultat
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
Kontrollbok
(Gerknäs
(Gerknäs
(Gerknäs
(Gerknåis
(Gerknäs
(Gerknåis
(Gerknäs
(Gerknäs
(Gerknäs
(Gerknäs
gård)
gård
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
L926-L927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknåis gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Gerknäs gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
Kontrollbok (Osuniemi gård)
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
l94I-1.942
t942-1943
L943-L944
1944-1945
1945-1946
I946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1968
t927-1928
1928-L929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
Coll.414:Hab1
Coll.414:Hab2
CoIl.414:Hab3
Coll.414:Hab4
Coll.414:Hab5
Coll.414:Hab6
Coll.414:Hab7
Coll.414:Hab8
Co11.414:Hab9
Co11.414:Hab10
Coll.414:Hab11
Coll.414:Hab12
Coll.414:Hab13
Coll.414:Hab14
Coll.414:Hab15
Coll.414:Hab16
Coll.414:Hab17
Coll.414:Hab18
Coll.414:Hab19
Coll.414:Hab20
Cotl.414:Hab21
CoII.AI4:Hab22
Co11.414:Hab23
ColI.AL4:Hab24
Coll.414:Hab25
Coll.414:Hab26
Coll.414zHab27
Coll.414:Hab28
CoIl.414:Hab29
Coll.414:Hab30
Coll.414:Hab31
Coll.414¡Hab32
Coll.414:Hab33
Coll.414:Hab34
CoIl.414:Hab35
Coll.414:Hab36
Coll.414:Hab37
Coll.414:Hab38
Coll.414:Hab39
Coll.414:Hab40
Coll.414:Hab41
Coll.AL4:Hab42
Coll.414:Hab43
CoIl.4L4zHab44
Coll.414:Hab45
Coll.414:Hab46
ColI.AL4:Hab47
Coll.414:Hab48
I
Kontrollbok (Osuniemi
Kontrollbok (Osuniemi
Kontrollbok (Osuniemi
Kontrollbok (Osuniemi
Kontrollbok (Osuniemi
Kontrollbok (Osuniemi
tadugårdsbok
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
gård)
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
Ladugårdsbok
Mjölkningskontobok
Ladugårdsbok
Stambok
Stambok
Stambok
Stambok
Stambok
Stambok
Stambok
Coll.414:Hab49
Coll.414:Hab50
Coll.414:Hab51
Coll.414:Hab52
Coll.414:Hab53
Coll.414:Hab54
Cott.414:Hab55
Coll.414:Hab56
Coll.414:Hab57
Coll.414:Hab58
Coll.414:Hab59
Coll.414:Hab60
Coll.414:Hab61
Coll.414:Hab62
Coll.414:Hab63
Coll.414:Hab64
Coll.414:Hab65
Odlingar
Diverse handlingar
Coll.414:FIbl
Arbetsdagböcker
DagsverkslÍsta
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Våixtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Våixtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
VäxtodlÍngen samt arbetsjournal
VäxtodlÍngen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
VäxtodlÍngen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Växtodlingen samt arbetsjournal
Våixtodlingen samt arbetsjournal
Skogsvård
Arsberåittelser
Byggnader, reparationsarbeten
Försäkringar, pensionsförsäkringar
1945
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
19s8
1959
1960
1961
L962
1963
1969
L972
1973
L974
1975
t977
Coll.414:FIba1
Coll.414:FIba2
Coll.414:FIba3
Coll.414:Hba4
Coll.414:FIba5
Coll.414:FIba6
CoIl.414:FIba7
Coll.414:FIba8
Coll.414:Flbag
Coll.414:FIba10
Coll.414:Hba11
Coll.414:Hba12
Coll.414:Hba13
Coll.414:Hba14
Coll.414:FIba15
Coll.414:FIba16
Coll.414:FIba17
Coll.414:FIba18
Coll.414:FIba19
Coll.414:FIba2O
Coll.414:FIba21
1978
ColI.AL4ttlba22
Coll.414:FIba23
1950-1976
Coll.414:Hcl
Coll.414:Hdl
Co11.414:Hel
1962-1980
Coll.414:Hfl
10
Andra försäkringar
ColI.AL4z}jf.2
Arbetare, löneutbetalnlngar
Löne- och arbetsintyg
Lönelistor
Lönelistor
Lönekort
Lönekort
Lönelistor 1-14
Lönelistor 15-27
Lönelistor 28-40
Lönelistor 4L-62
Lönelistor 53-63
Lönelistor 64-72
Lönelistor 73-85
Iönelistor 86-97
Lönelistor 98-110
Lönelistor LTT-L?L
Lönelistor
Lönelistor
Lönelistor
Lönelistor
Lönelistor
Lönelistor
I22-I32
I33-t47
148-163
L64-L75
I76-L87
188-198
Iönelistor 199-207
Iönelistor 208-2L3
Iönelistor 2L4-2I7
Uno Donners kartong
Kontrakt
Gerknäs privata lägre folkskola
Priser och utmärkelser
Diverse handlingar
Inventariebok
Lagerbok
1948-1950
1950-1952
1952
1953-1955
1955-1956
1956-1957
1957-19s9
1959-1960
1960-1961
1961-1963
1963-1964
1964
1966-1968
1968-1971
1971-1975
1975-1979
1979-1983
1983-1986
1986-1989
1860-1920
1937-1939
1933-1943
CoIl.414:Hgal
Coll.414:Hga2
Coll.414:Hga3
Coll.414:Hga4
Coll.414:Hga5
Coll.414:Hgb1
Coll.414:Hgb2
Coll.414:Hgb3
Coll.414:Hgb4
Coll.414:Hgb5
Coll.414:Hgb6
Coll.414:Hgb7
Coll.414:Hgb8
Coll.414:Hgb9
Coll.414:Hgb10
Co11.414:Hgb11
Coll.414:Hgb12
Coll.414:Hgb13
Coll.414:Hgb14
Coll.414:Hgb15
Coll.414:Hgb16
Colt. 14:Hgb17
Coll.414:Hgb18
Coll.414:Hgb19
Coll.414:Hi1
Coll.414:Hk1
Coll.414:Hl1
Coll.414:Hm1
Coll.414:Hm2
Coll.414:Hm3
Coll.414:Hm4
Kartor och rltnlngar
I(artor
Kartor
I(artor
Ritningar: växthus
Ritningar: ekonomibyggnader
Ritningar: huvudbyggnaden
Coll.414:Ia1
Coll.AL4z\a2
Coll.414:Ia3
Coll.414:Ib1
Coll.AL4¿lb2
Coll.414:Ib3
Planer och promemorlor
Diverse planer och promemorior
Coll.414:Ma1
11
Sesta gård
Arkivet inköptes år 1873 till universitetsbiblioteket av herr Palen i Nurmijärvi, som köpt
dem på en auktion efter hovrådet O. Furuhjelm. Handlingarna är inbundna i numrerade
häften. På beståillningen anges arkivets narnn, kollektionsnummer samt kartongens
nummer.
Göran Magnus Sprengporten
anteckningar
- rltningar, biographlca,
Signum:
uppsatser,
Fragment av teckningar, trädgårdsritning, plan till byggning,
planritningar och verser, lugnet på Sesta, belägenheten på norra
allêen på sesta L9/8 1782. värderÌng av sesta gård. Göran Magnus
Sprengportens dikter. Meritförteckning I3/Z ITT4. Diverse
anteckningar bl.a. början av en anhållan om att få återkomma till
Finland. Kvitton, skuldsedel 1ZB6-BG. Sprengporten: Resan till
Ryssland. Gören Magnus sprengporten: Anmåirkningar vid min sons
journal, Mina tidsfördriv i Kiev uti åtskiiliga åimnen, Samling av
mina lediga stunder vid skottåret det 50:e av min levnad, En kort
utsikt av det svenska Finland betraktat till sitt civila, så väI som
till sitt politiska tillstånd av en våilment lantman (fragm.), porttrait
Tiree de lhistoire des conspirations par M. Duponts du Tortre,
Något om Gibraltar, Reflexions dún ami qui aime son prince et sa
patrie, dikter och anteckningar (franska), Försök till en plan för
unge herr baronens studier.
Handlingar 1742-1788
kejsarinnan Elisabets manisfest LB/B LTAZ,Zst (ryska),
säkerhetsbrev för köpmannen pirman Tim från Eura församling 1Bl9
1742, edsformulär och kungörelse av Keith rs/g t242, Elisabeths
manifest 7 /Lr L742, Göran Magnus sprengporten: En finsk officers
brev till sin våln i stockholm skrivne efter regentförändringen 1glg
1772, Mina tankar vid närvarande förändring av regeringssättet år
1773, fragment av Valhalla ordens protokoll l7gb, Memorial om
passevolansen till riksdagen, ej föredraget, Memorial om storskiftet
22/6 1786.
Handlingar rörande AnJalaförbundet, krlget, etc.
Ett häfte med avskrifter av handlingar rörande Anjalaförbundet, ett
häfte med översättníngar till ryska eller ryska referat av handlingar
rörande Anjalaförbundet. brev som berör förhållandena i Finland
1788, utkast till manifest "Det är noggsamt bekant..." utkast till ny
regeringsform överlåimnad av finska armêen till kejsarinnan, anonyn
skrivelse eventuellt von Törne, utkast till finska armêens kungörelse
på riksdagen 1788, översättningar till ryskarJåigerhorns memorial
Co11.450:1
(handling 181)
L2
oktober L788, utkast till utförande av finska nationens
konfederation i avseende på Finlands sjålvständighet undertecknad
J.A. Jägerhorn 24/IL 1788, Reflexions sur la piece ci joint, init; som
den tidpunkt.., init; De skakningar som övergått.., init; Att sedan
svenska och finska nationen..., not undertecknad av Jägerhorn 2r/L2
1788, andra handlingar om planerna på en finsk konfederation, ett
häfte med avskrivna ryska rapporter lz8g, anfailsplaner lzgg mm.
Protokoll vÍd 1789 års riksdag 23/g-24/4, Sprengporten: Rörande
sveriges inre förhållanden, dialog skriven efter Gustav III:s död.
Handlingar rörande
krþet
1808-1809 och Borgå lantdag
Diverse handlingar
Coll.450:1
(handling 181)
Coll.450:2
(handling 82170)
Handlingar rörande militären
Spreng¡rorten: Militaire Scala, Ia Finlande considerêe sous ses
rapports politÍque et militaires, Memoire (fragm), Fragment d'un
project pour une deffence nationale en Finlande. Jägerhorns
spionverksamhet i l(arelen 1776. Sammandrag över Karelens
försvarsberedskap 1776, militärstaten i Finland LTB7, Ktingspors
pro memoria om lantvärnet 1802, Llste sur les troupes FÍnnoises qui
doivent toujours exister en êtat complet, promemorior om
formationernas storlek, rusthållarnas skyldigheter, roteringen. J.F.
Aminoff: Tal tiII kejsaren på finska militärens vägnar 1910,
Remarques sur lrordonnance du I octobre LBL2, concernant les
officiers de lancienne armêe de Finlande. G.w. Ladau: Betänkande
om formationer av första finska sjöekipaget 1990.
Jägerhorns spionkarta över Nyslott LZZ6.
Handlingar rörande frågan om det ösfllgaste Ftnlands avsklgande
från övrlga Ftnland 1826-tBZz
R.H. Rehbinders och carl lvallêens memorial och uflåtanden samt
övriga handlingar.
Handlingar rörande Lantmäteri, hemmantal och skiften
Promemoria om lantmÍitartaxan 1804, sammandrag av
lantmåitarförfattningen samt handtingar om lantmáteriet Ì Finland
samt lantmäteritaxan. utdrag av häradsräkenskaper som visar
antalet hemman i Norra fögderiet i l(arelen lz5g, promemoria om
detnÍngsgrunder vid storskiften, om krono och skattehemman samt
en skrivelse om åkervidden i Vasa län IBBB.
Handlingar rörande handel, lndustrt och bergsbruk
Handlingar som berör saltinförsel i Helsingfors 1g09, senatens
framställning om stapelfrihet åt vissa städer, intyg om Grönstrands
Coll.450:lfol
Coll.450:2
(handling
82-170)
13
garveri i Helsingfors 1808. Fredrik Grönstrand: tankar till
fabrikernas upphjälpande utÍ det nyligen erövrade Finland. utdrag
ur en avhandling "Reflexioner över Finlands slöjder och handel år
1822".
C.O. Bremer; Relation om jåirnbruk 1909, promemoria om
möjligheterna att i Finland få tackjärn om förbud mot Ínförsel från
sverige genomförs, handlingar om import från sverige 1g0g-1g2g,
promemoria om järnbruken i Fintand 1a90, övriga handlingar om
bergsbruk
Coll.450:2
(handlÍng
82-170)
Handlingar rörande postväsendet
Handlingar som berör organisationen av postgången i Finland,
speciellt postgången till sverige samt hur posten kan utvecklas,
odaterade samt 1808-1822. promemorior om posteljonernas
anställning, assurering av postförsändelser och om posthus.
Handlingar rörande þrkan och undervlsnlngen
Avskrift av reskript rörande prästerskapet 2/11 1291, tillsättningen
av pastoratet i savitaipale 1295 och kyrkoherdeämbetet Í Föglö
1824, promemoria om en akademi i Borgå 1g09 och om skolorna
Finland 1830 samt om biskopsstiften i Finland.
i
Diverse handlingar
sprenportens redovisning för beviljande av medet üll understöd av
den fattiga befolkningen.
C.F. Tengström: Promemoria om organisationen av ett nytt
sjötullväsen i Finland 1809.
Stadgeförslag om gåistgiverierna i Borgå 1g09.
Friedrich Mattens skrivelse 5/6 lg09 om tullförvaltare Borg.
Alexander I:s skrivelse om införandet av ryska mynt i Finland l7/r2
1809.
ukas
till
greve steinheil om uflänningars inresa
till
Finland. LL/z
1811.
I.I.
sneckenström: projekt om lagskipningens förbättrande samt om
inråittandet av en ekonomi- och stallstat. lg0g?
Promemoria om beräknandet av tjänstemännens löner.
reskript till greve N.I. soltikoff om det franska infallet Lgrz. LB/z
1812.
Order till armêen i Vilna Lg/6IBLZ.
Fullmakt för protokollssekreteraren vid justitiedepartementet Jabel.
Undet. L3/7 I8L7.
Resolution om överstetöjtnant Barcks ansökan om att beklä en
tjänst med lägre värdighet gt/L21g12.
Instruktion rörande myntförhåltandet 19/6 1g19.
Edsformulär.
Författningsenliga avgifter för gåvor.
Handlingar rörande teaterdirektör wildners ansökan om rätt att
Coll.450:3
(handling
L7r-266)
t4
uppföra skådespel i Helsingfors LBZZ.
Robert Brehmer: VÍrrig inlaga till kejsaren 26/t lg2g.
Generalguvernörens skrivelse till senaten om beviljande av ett lån
på 60000 rubel åt landshövding Wallêen,29/!!-1l /n 1æ1.
Antydan till guvernörerna var det är tillåtet för judar att bo. r5/r2
1831.
G.W. ladau biographlca
CoIl.450:3
(handling
171-266)
Pråistbetyg, handlingar om anställandet av Ladau,
permissionsanhållan, personlig ekonomi och inkomster från
översteboståillet i Raseborg 1812-1828, skulder.
Brev
För breven anges signum med kollektionsnummer+kartongens nurnmer+handlingens
nummer. En stor del av breven är avskrifter och koncept.
Mottagare: Alexander I
Tavastehus stad 1819?
Mottagare: Officerskåren i Finland (baron Aminoff)
Alexander I 1gl10 lgtl
Mottagare: C.G. Armfelt
G.M. Sprengporten 5 st. s.a. l7gg
G.W. Ladau 21 st. s.a. 1811-12
Mottagare: hertig Carl
prosten tüidên tZ92
Mottagare: Elmêen
Backman 2 st. 1ZBB
Mottagare: Gustav III
C.G. Armfelt 6 st. l7gg
Mottagare: Hamilton
G.M. Sprengporten 1ZBB
Mottagare: Hastfer
Güntzell 3 st. 1ZSB
Mottagare: Klick
Baer 2 st. 1ZBS
Mottagare: Kottzoube
G.M. Sprengporten 1806
Mottagare: G.W. Ladau
A. Ehrenström l81Z
Fedor Norring 1822
Reuterskiöld 1815
Zakrewsky LB2Z
Mottagare: Meyerfeldt
G.M. Sprengporten IZBB
Coll.450:3:205
Coll.450:3:206
Coll.450: 1 : 47, ColI.450: 1 :49,
Cott. 450¡3 2207, Coll.450 :3 :208,
Coll.450:1¡48
Coll.450:3:209-230
Coll.450:3:231
Coll.450:1:49
Coll.450:
1:
47,
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:3:233
Coll.450:2:155
Coll.450:3:234
Coll.450:3:235
Coll.450:1:49
CÃ11.450:
1
:48
15
Mottagare: Napoleon
baron de Linsingen 1801
Mottagare: R.H. Rehbinder
G.W. tadau 10 st. s.a. I8L2-I827
Mottagare: Scheffer
G.M. Sprengporten 1779
Mottagare: G.M. Sprengporten
Alexander I 1809
C.G. Armfeldt 13 st. 1788
Elmêen 4 st. 1788
v. Fiandt 4 st. 1788
Glansenstierna 2 st. 1788
Hamilton 1788
Hastfer 6 st. 1788
Ieckeln 1788
J.A. Jägerhorn 13 st. 1788
C.H. Klick 2 st. 1788
Klick
Wilh. von Törne 2 st. 1788
Montgomery 1788
Mussin-Puschkin 2 st. 1ZBB
Rautenfeld 1788
B.V. Stackelberg 1226
v. Törne 2 st. 1288
Vilh. von Törne ? Klick 2 st. 1ZB8
greve llt/ittgenstein 1 809
Mottagarez A. Zakr ewsky
G.W. ladau 4 st. s.a. 1811-1822
+
CoIl.450:3:237
Coll.450:32238-247
Coll.450:3:248
Coll.450:3:249
Coll.450 :3 :260-25I, Coll. 450: 1 : 49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450: 1 :49, Coll.450:3:254
Coll.450:1:49
Coll.450:3:256, Coll.450: 1 :49
Coll.450:32257-258
Coll.450:3:259, Coll.450: 1 :49
Coll.450:3:260
Coll.450:3:260, Coll.450: I :49
ColI.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:1:49
Coll.450:3:261
Coll.450:1:49
Coll.450:3:260,Coll.450: 1 :49
CoLI.450:32262
Coll.450¡3:236, Coll.450:3: 263265
Mottagare: okänd
Joh. Sparre 1776
G.M. Sprengporten s.a.
Tiesenhausen 2 st. 1Z8B
Coll.450:3:266
Coll.450:3:267
Coll.450:1:49
16
Kiala gård och fami[en Edelfelt Coll.3?B
Arkivet har tidigare varit uppdelat i tre olika samlingar men i samband med
förteckningsarbetet 1994 förenades handlÍngarna med samma proveniens titl ett arkiv. I
korrespondensen har personerna identifierats så noggrannt som möjligt. Som
självständiga arkivbildare inom arkivet förekommer: arkÍtekten Carl Albert Edelfelt
(1818-186$), hans hustru Alexandra (född Brandt, l8gg-1901) och deras tre barn,
målaren Albert Edelfelt (1854-190s), lärarinnan AdelaÍde (Annie) Edetfett (1866-1994)
samt låirarinnan och författaren Berta Edelfelt (1869-1934). Ytterligare förekommer
Albert Edelfelts son Erik Edelfelt (1888-1910).
Via sin mor härstammade Albert Edelfelt från släkten Brandt i Borgå och också deras
handlingar ingår i arkivet. En central gestalt blir Alexandra Edelfelts mor Augusta
Brandt (född Streng 1803-1862) samt systern Gustava Elisabeth (Mintu) Brandt.
Alexandra Edelfelts brors, Gustav Brandts hustru Fanny samt deras barn Ada, Adde,
John, Karin, Mintu och Thyra Brandt är de släktingar som huvudsakligen förekommer i
brewåixlingen.
I arkivet finns följande
smeknamn:
Atte = Albert Edelfelt, BlÍs, Bliss
Sancu, Sandra, Sassa = Alexandra Edelfelt
=
Berta Edelfelt,
Edelfelt, Albert Gustav Aristides ( 1854-1905),
Ankomna brev, brevkoncept.
ColI.378.1
CoIl.378.3
Coll.378.4
CoIl.378.5
CoII.378.14
CoIl.378.25
Edelfelt, Augusta Alexandra
Ankomna brev, brevkoncept
CoIl.378.6
(
1838-1901 )
Edelfelt, Alexandra Elisabeth Adelaide (Annie, 1866-1994)
Ankonna brev.
CoII.378.7
Edelfe1t, Berta Carolina ( 1869-1934)
Ankomna brev, brevkoncept.
CoIl.378.8
Edelfelt, Carl Albert (1818-1869)
Ankomna brev, brevkoncept.
CoII.378.9
Edelfelt, Albert Johan Erik (1BBB-1910)
Ankomna brev, brevkoncept.
CoII.378.9
Brandt, Augusta Elisabeth (1803-1862)
Ankomna brev, brevkoncept.
CoIl.378.10
Brandt, Gustava Elisabeth (Mintu)
Ankomna brev.
Co11.378.10
L7
Brandt, Fanny (född Pomell)
Ankomna brev, brevkoncept.
CoII.378.11
Brandt, Karin
Ankomna brev.
Coll.378.11
övriga brev.
ColI.378.11
Albert Edelfelts handlingar: Artiklar, uilåtanden, pro memorior,
nanuskript, tal, föredrag, dikter. skolbetyg oeh diverse andra intyg.
Handlingar som berör ekonomi och egendom. Diverse andra
handlingar.
Diplom over franska hederslegionen.
Kondoleanser med anledning av Albert Edelfelts död 1905.
cÆ.11.378,L2
Coll.378.13
CoIl.378.14
Alexandra Edelfelts handlÍngar: Tal, dikter, verser och diverse
andra skrivelser, dädsannons 1901. Betatning av Albert Edelfelts
målning 1886, minnesböcker och dagböcker från åren 1g4z-1ggg.
CoIl.378.15
Annie Edelfelts handlÍngar: opublicerade artiklar om kvinnans
ställning, aforismer, dopattest, dikt och minnesböcker 2st.
inteckningshandlÍngar för Haiko gård 1925. Annie och Berta
Edelfelts testamenten och bouppteckning. Friherrinnan Hahns
dagbok 1918-1919. carl Hallenborgs "Minnesteckning över Elof
Gustav Edelfelt".
CoII.378.16
Berta Edelfelts handlingar: Manuskript för boken "Sophie
Mannerheim'f 1929.
Opublicerade verk och artiklar.
Manuskript till artikel om Albert Edelfelts liv, dikter essèer, utdrag
ur Emilie Björkstêns brewåixlÍng. samlat forskníngsmaterial för
biografin om sophie Mannerheim. Hedersdiplom, yrjö Hirns tal vid
Berta Edelfelts grav 1984. Handlingar om upphovsmannarätt 1gg133. Tidningsurklipp.
CoIl.378.17
ColI.378.18
CoII.378.19
carl Albert Edelfelts handlÍngar: inbjudan till Ellen Edelfelts dop
1859, mertiförteckning, skissbok från en uilandsresa 1g52-Sg,
aktiebrev till bolaget för Thölö parkanläggning 1g52.
CoII.378.20
Handlingar som berör Kiala gård 1600-1821
RitnÍngar, tjänstehandlingar, protokoll, dombrev, skattehandlingar,
brewäxlíng och diverse andra handlingar.
ColI.378.21
Varia
Co11.378.22
Ada Brandts och Vllhelmlna Brandts handlingar.
Cotl.378.23
Kuvert
Co11.378.24
18
Frugård, släkten Nordensklölds arkiv
Frugårds-arkivet i Helsingfors universitetsbibliotek omfattar inalles 52 pärmar octt 2
foliopärmar. Det består av handlÍngar som tillhört släkten Nordenskiötd och som under
århundradens lopp har förvarats på Frugård i Mäntsälåi kommun. När släkten förlorade
gården, som såldes âr L9I2, flyttade Erik Nordenskiöld arkivet till Stockholm. Hans son
Erik Otto Nordenskiöld testamenterade största delen av det år 1g8? åt Helsingfors
universitetsbibliotek. Den värdefullaste delen inköptes till universitetsbiblioteket år
1990.
Arkivet var packat i stora lådor dil det anlände från Sverige till Hetsingfors. En del av
handlingarna var oordnade och en del hade placerats knippvÍs i kuvert. De i knippen
förvarade handlingarnas ordning bibehölls, i rnån av möjlighet, liksom också rubrikerna.
En del av arkivet var i dåligt skick och måste konseryeras.
I arkivet från Frugård ingår handlingar från 1600-talet till och med lglo-talet. Stäkten
Nordenskiöld ägde ett trettiotal gårdar och i arkivet ingår flera olika
familjemedlemmars handlingar. Dessutom finns det också några handlingar, som inte
tillhört någon medlem av släkten Nordenskiöld. Breven utgör en mycket viktÍg del av
materialet och de har förtecknats i särskilda grupper enligt varje enskild arkivbildare. I
arkivet ingår också handlingar som belyser Nordenskiöldarnas privata och allmänna
företag, pro memorior, planer, kalkyler, kartor mm. Bland de handlÍngar som berör
egendomarna finns bl.a. köpebrev, utslag från rättegångar och bokföring.
Frugård-arkivet är indelat i tre huvudgrupper. Den första gruppen består av släkten
Norberg-Nordenberg-Nordenskiö1d-Nordenskjöld, deras gemålers ocli barns handlingar.
Medlemrnarna i släkten har ordnats i grupper i rakt nedstigande led så att efter varje
person följer hans gemål och sedan barnen med respektive äkta hätfter.
Den första arkivbildaren var släktens stamfar Johan Erik Norberg eller Nordberg. Han
flyttade ât 1692 till Finland som Fabian Wredes förvaltare och skaffade sig en stor fast
förmögenhet. Hans söner använde narnnet Nordenberg tilts två av dem adlades år lZEl
under namnet Nordenskiöld. En släktgren använde namnet Nordenskjöld.
Arkivets andra huvudgrupp ansluter sig till släktens fasta förmögenhet och sågföretag.
Det fanns inga orsaker att splittra upp dem enligt ägare. Den tredje huvudgruppen
består av övrigt material och innehåller främst handlingar av personer utanför slåikten,
men i den ingår också tryckt material som inte ha kunnat placeras i någon annan grupp.
Faståin Frugård-arkivet delvis var ordnat var det svårt att placera in vissa handlingar i
sitt arkivsammanhang. Förväxlingar kan ha skett, specÍellt i andra och tredje
generationens handlÌngar. Anders Johan, Carl Fredrik och Magnus Otto Nordenberg hade
alla utbildat sig titl fortifikationsofficerare och deras handstilar var likartade, i
s¡mnerhet under äldre dagar. Samma problem gällde Ulrik och August Nordenskiöld. De
som använder arkivet måste beakta detta i sin forskning och korrigera fel som
uppkommit vid förtecknandet.
Johan Erlksson Nordberg (1660-1240)
Brev L2 st. 1692-1729. Förvaltare Nils Matms handlingar,
anteckningsbok 1686-69, råbrev mm. 1562-1691. wredes kopiebok
Coll.372.l
19
1684. Inventarieförteckningar 2 st. Fabian \tVredes brev till
landshövdÍngen 1692 (kop.). Handlingar om byn NummÍs råar mm.
1692-95. Reduktionen och säterirättigheter 1699-96. stiderby såiteri
L703-4. Köpebrev för Frugård 1?06-9, Hintzeby 1?10 samt övriga
köpebrev. Råkarta över Frugård rzo4, inventarieförteckning 1214
samt bokföring 1710-12. Erik Bruces förteckning över boskap och
underlydande på Peippola, Nummis, Savijåirvi, Esbo och Mustiala
gårdar. ErÍk Broserius promemoria 1Z0g med Norbergs anmärkningar. Gruvprojekt på osmankatlio och säxjärvi Lzog-2ï. Handlingar daterade år 1?33. Erik Norbergs anteckningsbok. stanislaus
Mink von Weinsheu; Dreyfaehe Kunst-Schnur 1692 (tryckt). på
pärmens Ínre sida Norbergs "Memoriale" Tiärp IZLà.
Anders Johan Nordenberg, adl. Nordenskiöld (1696-tZ68)
Brev L725-60, 14 st. Ovriga handlingar 1Z1Z-S3, dikter och
tänkespråk, bl.a. "Anmärkningar över Nålrwarande sällsammma Tid".
Co11.372.2
Magnus Otto Nordenberg (1205-1256)
Tryckta och handskrivna texter om diverse orika ämnen, speciellt
teologi och ockultism. Kartor och utkast till ekonomiska företag på
Fagerö. Ekonomiska handlingar t7 42-48, tjänstehandlingar, speciellt
rörande Tavastehus' kapitulation. Anna catharina Nordenbergs
almanacka från år L748.
Carl Fredrlk Nordenberg adl. Nordenskiöld (1702-79)
Brev 1730-77,290 st., brevkoncept 83 st.
Diverse skrifter om naturvetenskapliga ämnen, gravitation,
elektricitet, kometer etc. Promemoria från riksdagen 1256, votum i
sekreta utskottet 1751. storskiftet 2.J.L756. Texter om ekonomiska
åimnen med ritnÍngar på bl.a. krutmagasin, väderkvarnar, torkrum.
Religiösa och filosofiska skrifter.
Handlingar rörande 1243-års gränsdragning vid Kymmene älv med
kartor över gråinstrakterna.
Meritförteckningar, ansökan om pension, brevutkast om armêen,
kvitton över leveranser till sveaborg, inventarieförteckning från
Tavastehus 1763. Militåira byggnadsritningar 4 st.
släktutredningar och diverse handlingar rörande privailivet.
Dagbok med bl.a. uppgifter om reparationer av sågarna på Fagerö
och Nummis. Bokföring LZ 42-49, IZ 60-ZZ, LZZ 6-Z g, LZ 64-7 4.
Grundritningar och profiler.... av Sven Rinman,
Apparater och maskiner planerade
Magnus Otto Nordenberg 1226.
till Fagerö. l(arta och ett brev av
Bokföring 1727-30, r73g-40, handlingar rörande förmögenheten på
L7AÛ-talet, arvsskiften LTZS och IZBB, storskiftet på Frugård.
Co11.372.3
Co.11.372.4
Co11.372.5
co.11.372.Lf
c0.11.372.2f
Co11.372.6
20
Hedvig Märta Ramsay-Nordensklöld ( t?12-S9)
Brev 1731-59' 134 st., bouppteckningar 1259, c.F. Nordenskiörds
brevkoncept till hovrätten 19.12 lZSg, minnesdikt.
Co11.372.7
Hedvig Juliana Nordensklöld-de Bruce (1294-181 I )
Brev 1769-1801, 27 st., egendomskontrakt g.g 1269.
Anders de Bruce (I223-BZ)
Brev 1745-821 9 st., tjåinstehandlingar, 2 st.
Carl Wilhelm Nordenskiöld ( 1?86-1818)
Brev L776,2 st., handlingar rörande arvsskifte r8lg samt ett häfte
med beskrivningar på apparater, portaler etc.
Anders Johan Nordenskiöld dy. (1?g8-96)
Brev 17761 2 st., tjänstehandlingar, 2 st.
Otto Henrlk Nordenskiöld-NordenskJöld (IZ 4Z -Lgg2)
Brev 1776-1821, 30 st., promemoria om flottan i l(arlskrona LT}A,
ekonomiska handlingar bl.a. om sågen i Naarkoski.
Carl Reinhold NordenskJöld ( 1 ?gI-tBZl )
Brev 1829-49, 14 st., rapport till kungl. garantikommissionen 1g81.
Ulrik Nordenskiöld
(1
250-1810)
Brev 1773-1810, 14 st., topografiska och geometriska anteckningar,
skrifter om resor och kolonisationsplaner, tjänstehandlingar,
meritförteckningar, handlingar som berör ekonomi och arv, tillstånd
för bråinnvinsförsäljnÍng på Eriksnäs t z96, pantsättningar, bokföring
och verifikat.
August Nordenskiöld
(1
CoII.372.8
?54-92)
skriftlig verksarrhet, främst teologi och ockultism. Handlingar
om
andelar i Frugård, Massby, Hedvigsberg och Eriksnäs samt lånehandlingar 1780.
Anna Charlotta Ekholm-Nordensklötd ( 17b6-1g00)
Brev 1791-97,12 st.
Carl Fredrik Nordenskiöld dy. (LT76-LBZB)
Brev 1781-1792,3 st.
Adolf Gustaf Nordenskiöld (1745-IS2I)
Brev 1765-I82L,382 st., B brevkoncept.
Diverse uppsatser och skrifter i ekonomiska ämnen och teologi samt
Swedenborgs skrifter.
Tjänstehandlingar, utnämningar, löneberäkningar,
meritförteckningar, handlingar om kriget lzgg-g9 samt uppgifter om
armêen 1807. Kartor över l(arelen och Finland (1909-12).
Privata handlingar, avskrifter av Gustaf III:s och Arexander I:s
C-a11.372.9
CoIl.372.10
CoII.372.10
2t
försäkringar. Bokföring.
Arrendegårdar 1804-20, ma¡¡¡adspriser lZB2-lB0Z, Hirvihaara
kvarn, vägar i Mäntsälä, kvitton, skuldbrev samt handlingar om
CoIl.372.11
arvsskiftet 1821.
Hedvig Eleonora r llllehöök-Nordensktöld ( 1ZS6-t g3g)
Brev 1766-1825, 151 st. Handlingar om arvsskiften 1zg4 och 1gB233.
Carl Gustaf Nordensklöfd ( lZ?G-tB4g)
Brev 1797-1838, 350 st., kvitton.
Hedvig Ulrlka Sederholm-Nordenskiöld
Brev 1812-25, 85 st.
Coll.372,t2
(1
?99-f
g5B )
Otto Gustaf Nordensktöld ( 1Zg0-1861 )
Relation över krigskampanjer åren 1z9g och 1g00 ombord på en
engelsk fregatt, minnestal 1861.
Hedvig Magdalena Nordensklöld ( tZB2-1869)
Brev 1819-60, 53 st., handlÍngar rörande boskapsskötsel på Frugård,
skuldförbindelser och testamente.
Flora Gustava Nordenskiöld-NordenskJöld (t?98-1g89)
Brev 1820-30, 124 st.
Nils Gustaf Nordensktöld ( t?92-1866)
Brev, A-G, 1819-69,277 st.
Brev, H-J, 1819-69,439 st.
Brev, K-Nordenskiöld Nils Adolf Erik, 18lg-64, 445 st.
Brev, Nordenskiöld, Nils IGrl- Ri, 1821-6b, 866 st.
Brev, Ro-Ö, 181g-64, 245 st.
Vetenskapliga brevkoncept.
Brevkoncept.
Koncept till tryckta avhandlingar, otryckta uppsatser, handlingar
rörande geologi och metallurgi samt diverse handlingar.
Uppfinningar och förslag rörande skjutsväsen, teknologi och
mekanÍk. Järnvägar.
Handlingar och skrifter rörande mineralogi och kristallografi,
förteckningar.
Steinheiliana, geologi och geognosi.
universitets- och tjänstehandlingar, förordningar angående bruk och
bergsverk 1637-1807 samt andra handlingar rörande bergsbruk.
Handlingar rörande bergsbruk, tjänstehandlingar oeh reseräkningar.
Bergsbruk, redovisnng t826-22 och andra ekonomiska redogörelser
1836-37. Handlingar rörande stångjärn samt Jussarö, Attu, Malm,
Pitkäranta, Aland och Lökholnen. Tryckta kartor 6 st.
Arbeten i Sibirien 1853-56.
Handlingar rörande Ryssland, diverse föreningar samt föredrag inför
Coll.372.13
Co11.372.1,4
ColI.372.15
CoII.372.16
Coll.372.L7
CoIl.372.18
CoII.372.19
Co11.372.20
ColI.372,2l
Co11.372.22
Co11.372.23
Co11.372.24
Co11.372.25
Co11.372.26
Co11.372.26
Co11.372.27
Co11.372.28
22
vetenskapssocieteten.
Ílarta över Tagil, 1855.
Ilarta över Tagil, s.a.
Medlemsskap i vetenskapliga sätlskap
Pass, räkningar, rekommendationsbrev, inbjudnÍngar mm.
Reseanteckningar 1815-28, material rörande Englandsresan
Poesi mm.
Dagböcker och anteckningar.
Bokföring och bouppteckningar.
CoIl.372.3f
Co11.372.41
Coll.372.5f
Co11.372.29
lgbl.
ColI.372.30
Cotl.372.31
Margareta Sofia von Haartman-Nordensktöld ( 180g-60),
brev 1831-60, 387 st. Förmyndarräkning l8lB-29.
Co11.372.32
Nils Gustaf Gabriel Nordensktöld (t8g0-91),
brev 1872-88, 387 st. Handlingar rörande skolgång och studier
CoIl.372.33
1847-51.
Hedvig Sofia Nordenskiöld-Sederhotm
brev 1867-87, 5 st.
( 1 Bg 1
-t
908
),
Ntls Adolf Erik Nordensklöld (1892-1901),
brev 1851-1900, 184 st., betyg L942, tillstånd att resa i Ryssland
1853, medlemskap i föreningar, försäkringar. Rim från studietiden
och tryckta festdikter 18?5, 1880 och 1881. Lusttur till Nordenskiöldfesten i Stockholn 1880. Inbjudningar.
Nils Karl Nordensklöld (1BBZ-89),
brev 1858-90, 179 st. Särtryck 18?0 samt ett kvitto år
Wilhelmlna Henrika Nordensklöld-NordenskJöld
brev 1856-89, 12 st.
( 1 g40-gg
1g62.
),
Nils Otto Nordensklöld ( 18g4-1916),
brev 1854-1910, A-Nordenskiöld Nils Gustaf, 251 st.
Brev 1855-1914, Nordenskiöld Nits Gustaf Nordenskiöld O., 41b st.
Brev 1866-LgL2, P-0, tOZ st. Handlingar rörande skolgång och
studier. Järnvåigsplanen Gällivare-havet (se kartong Cr,ll.gz2.4r).
Ekonomiska och övriga handlingar. Lantdagsfullmakter 1g68.
Oþa Emilia Estlander-Nordensklöld ( 1 841 -1 9t 2 ),
brev 1859-1911, 626 st. Medlemskap i svenska Litteratursällskapet,
nekrologer över C.G. Estlander 1910, dikt, beskrivning av
storstrejken samt Jacob Jonas Estlanders griftetal.
Brev av Hilda Chydenius 1BZ0-1911, 255 st.
Brev av NÍls Erik Nordenskiöld 1882-1912, 6g8 st.
Nils Erik Nordensklöld ( 18Z2-1999),
brev 1895-L929,216 st. Handlingar rörande skolgång och studier.
Co11.372.34
CoII.372.35
CoII.372.36
Co11.372.37
CoII.372.38
CoII.372.39
Co11.372.40
23
Nordenskiöldhandlingarna vid Kungliga Biblioteket i stoekhokn
L926. Hyreskontrakt, kvitton. Medlemskap i vetenskapliga sällskap,
handlÍngar rörande en kongress Í England lgg1. släktmöte 1g2g.
Handlingar rörande en luftförtunningskammare.
Henriette Georgina Sederholm-Nordenskiöld (1g?g- ),
brev L906-32, L54 st. Ekonomiska handtingar, fullmakter mm. Tor
Lammbergs minnesskrif
t.
övriga handlingar rörande famllJen Nordensklöld.
Fotografier samt förklaringar till ullfors och Nordanåkers kartor.
Coll.372.4I
Handlingar som berör släkten Nordenskiöld. Fotografier och
förklaringar tÍll ullfors och Nordanåkers kartor. Familjehåindelser,
dödsannonser, släktutredningar och avskrifter av brev. släkthistoria, ritning till Frugårds familjegrav samt en förteckning över
vilka som lÍgger begrarma i den. Antavlor, tiufällighetsverser,
dikter, bokkataloger samt karikatyrer. Helsingfors kapitulatÍon
1808. Berättelse om striden vid Kostia lzl[. Kopior av brev och
kungliga beslut 1584-1290. Lantmäteriplakat 1zgg. Handlingar om
trupptransporter. SigÍIl. Sagor, parodier, memorial L726, epÍgram
samt slutet på en skrivelse, som behandlar den politiska situatÍonen
under 1700-talets senare del. Teckning av två hängda bredvid ett
stegel' på papprets baksida en teckning av en tjock officerare.
Karikatyr av en fest på 1200-tatet. Kopia av Maria Reuterholms
skilsmässobrev 1790. Järnvägsplanen Gällivara - havet.
Coll.372.4L
Frugård 1725-1779
stora ofreden samt år L72s. Frälsegodsen i Nummis 1zB3-85, 1259,
Arola 1701-06, 1733, 1236. Dragonen simon Tallroths debet och
kredit L74t'44.Immissionsbrev 1244, rior 1?4s, tjänstefolk och
underlydande L747, gåtller också på Eriksnäs. Frugård LZAï.
Trädgården. Kronans skatter 1?52 (också Gerknäs). Kontrakt,
kvitton, spannmålsproduktÍone n !7 z r, trädgårdens avkastni ng LZ 7 g,
inkomster och utgifter LZ7B, stockleveranser, gränstvister,
storskifte L779- samt bokföring 1?29-LïZI.
Frugårds ekonomi L7Z9-L9L?
Handlingar om bl.a. dagsverken, utsädes- och skördeförteckningar,
skörden L823-24, 1852-1gl 1, växelbruk, åkerkartor och
odlingsplaner, h5treskontrakt, arrende- och torparkontrakt,
modellkontrakt, avhysningar I I I 6- 1 829. Landböndernas prestationer
1828-31' oljepressen, vägar, malmf¡mdet osmankallio, trädgården,
huvudbyggnaden, tjänstefolket, planritningar och reparationer.
Räkningar, bokföring, inventarieförteckningar, skulder 1910-2g,
1881. skattekvitton, inkomster och utgifter 1gg2-1g95, 1g59.
Delningar och arvsskiften. Höns och kalkoner 1g51. Frugård och
Nordbo 1887-1907. Köpebrev t9L2.
Handlingar som berör:
Co11.372.42
Co11.372.43
b11.372.44
24
Eriksnäs, Abras och Antas (Sibbo, Eriksnäs och Hangelby) IZSZ_
1832.
Hedvigsberg eller Skräddarby (Sibbo) LZSZ-26.
Massas, Nybondas, Glassas och Jufvas (Sibbo Massby och Gesterby)
1737-1840.
Johannisberg (Sibbo) 1832-96.
Monsala nybygge (Borgnäs, Halkia by) 1?46-Zg.
Borgmåistars, I(nutila och Löfkulla (Borgnäs, Kirveskoski by) 1zg01855.
Gelas, Estbaeka och Lassas (Borgå, sädervekkoski och Hindhår)
1734.
Arola (Mäntsälä, Ohkola by) lSBt)
ollola, Pertllä och Pentilä (pukkÌla, Torpinkylä och syväoja by)
1735-1829.
Gårdar som övertagits av ätten Ramsay:
Arvet efter A.w. Ramsay r7g4-7t,brev (24 st.), boupptecknÌngar
co'Í.372.45
nìm.
Löparö (Sibbo) L723.
Ylinen, Mattila, Raldisto och Hasa (Längelmáki).
Manninen och Ratikkata (Viitasaari) I7ZL.
Laitllanmaa frälse urfjåill, Hausjärvl, wandais och Hikiä 165g-1g4b.
Hocka torp, Nyrymarken 1832. Kaldanpää, LT}T-1944.
Sågverksamhet:
Handlingar om såg:rrerksamheten i Frugård, Erlksnäs, Naarkoski och
på Fagerö L725-1282. JoutJärvt damm LTg2.
Handlingar om Frugårds såg r7B4-Bz, Nummis såg 1295-gz, Måintsälä
kvarn 1848, HautJänd såg 1268-6g, surkava såg 1262, Hirvihaara
såg 1819.
Co11.372.46
Co11.372.47
Famlljen MöIlersvärds handllngar 1644-1920.
Intyg' fullmakter, kontrakt, utnämningar tlrm. pro memoria om
möjtÍgheterna till att utnyttja Hirvihaara fors. Brev 12g6-92,20 st.
Famifien von Haartman
Gabriel Erik von Haartmans arvingars egendom, inkomster 1g1g-2g.
till-Marike säteri i Sagu och jordegendomar i Nagu bl.a.
Gammeþårds säterl. Verifikat och köpebrev.
Fredrika Sofia Fock- von Haartman-Ladau (IZ7Z-Ig4g).
Arvet efter Gabriel Erik von Haartman och änkepensionen,
handlingar som berör morsarvet, arvsskiftet lg40 och bouppteckning
1849.
Fredrlka Ulrlka von Haartman (1g08-68),
f örmSmdarråikning
1 BB
0-45.
Johan Robert von Haartman (l8ll-3g),
handlingar som berör förmyndarskap 1g1g-3g och arvsskifte.
Co11.372.48
25
Anna Charlotta von Haartman- von Kothen (1815-49),
förmSmdarräkning 1 830-34, Joseph Horvath von Szent-Györg5rs
dödsannons 1850.
CoII.372.48
Hedvig Sofia de Bruce-Ollonberg (1225-1800),
brev 1773-1801, 13 st.
Co11.372.49
Jacob Wllhelm Chydenius ( 1863-1926),
brev L897-1900, 11 st.
Carl-Gustaf Estlander ( 1843-1910)r
brev 1854-89, 4 st. Minnesdikt 1882 (tryckt).
Hilda Estlander-Chydenius
brev 1879-1909, 23 st.
(
1841-1915 ),
Henrietta ulrlka charlotta Klingenstlerna-sederholm
brev 1900-18, 258 st. Bouppteckning 1920.
(1
BB5- 1 920
),
Anders Olivier Saelan ( 1818-1862),
brev 1834-64, 89 st. Daniel Saelans predikningar 1835-41.
Varia
Brev 1809-1958 , 6 st., diverse handlingar bt.a. Mommila Hietois
allodialsåiteri 1766, födelsedagstal, kopparstick från l?0O-talet.
Kopior av offentlÍga handlingar, småtryck.
Tidningsurklipp som berör Nils Adolf Erik Nordenskiöld.
övriga tidningsurklipp.
CoIl.372.50
CoIl.372.51
Co11.372.52
26
Olkkala gårds
arklv
CoIJ. 276
Olkkala gårds arkiv är en del av Gadolin-Håillströms släktarkiv. Arkiven går delvis in i
varandra och har sanuna proveniens. Uppdelningen har gjorts på universitetsbiblioteket.
Jordbruk och annan gårdsverksamhet
Olkkala
Dagsverksjournaler
Dagsverksjournaler
Dagrapporter för torparnas
dagsverken
Dagrapporter för torparnas
dagsverken
Dagrapporter för torparnas
dagsverken
Inspektör Grönroos dagsverksjournaler
Meddelanden av förvaltaren Fransman
Inspektör Grönroos rapporter
Övriga inspektörers rapporter
Brev tÍll inspektorn
Brev och räkningar av skogsvaktaren
Ahlgren
Torparkontrakt o.dyl.
Föreskrifter för torparna på Olkkala
Räkning med torparna på Olkkala
Koncept till afräkning med
torparna på Olkkala
Torparnas bärråtntor
Övriga handlingar rör. torpare
Förm¡mdarhandlÍngar och redovisningar:
Olkkala Siiri torps barn (Heltman)
Kourla Rajola torps barn (Johansson)
Olkkala SÍirberg't " (Ekström)
Spannmålsmagasinsredovisningar
Jordbruks-, såg- och övrÍga räkenskaper
för Olkkala (även Kourla)
Handlingar rör. Vichtis sockenmagasin
Skattelängder
Utsädeslåingd
Anteckningar ang. jordbrukscirkulation,
arealer m.m.
Potatisböcker
Anteckningar rör. tjänstefolk,
rör. inkomster och utgifter
samt fårklippning
Såg- och kvarnräkningar
Kvarnens tullbok
Signum
1816-1855
1855-1889
CoIl.275.L
611.275.2
L874,1882,
Co11.275.3
1888-91
1875-1897
co11.275.4
1892-1899
Cotl.275.5
1872-1896
Coll.275.6
1860-1867
1876-1880
1876-1882
1837-1858
1853-1897
Co11.275.7
1758--1895, s.a.
1816, 1919
1837-1849
1871-1896
ColI.275.8
1852-1890
1858-1882
1801--1883
1830-1897
1787-1833
1807-1824
1817-1818
1838-1894
1880-1882
1835-1844
1860-1866
1860-1898
1882-1896
Ø11.276.9
Co11.275.10
Coll.275.Ll
27
Bjälkleveranser och skogsawerkningar
Nattvakter
Provmjölkning
Olkkala trädgård
1889-1891
1895-1897
1875-1899
CoII.275.11
1836-1858
-1866
1837-1858
Co11.275.13
ColI.275.L2
Kourla samt övrlga gårdar
Dagsverksjournal
Skrivelser från arrendator Mylin
Jordbruksredovisningar
Kourla gårds räkenskaper
Räkning med torparna
G.G. Hällströms brev rör. rågången
Räkenskaps-och övriga anteckningshäften
Hushållsräkenskaper
Övriga handlingar rör. torpare
Handlingar rör. Kourla och VoistÌs
fårn slåikten Tolls tid
Klirnatologiska observationer
I(artotek rör. Kourla
Handlingar rör. Jussila hemman
Iso Kouvola skatterusthåll
Ruha gårds kreaturslängd
CoIl.275.L4
1860-talet
1837-1843
1836
1836-1856
1856-1859
CoII.275.15
1769-1837
L872, 1879
1700-talet
ColI.275.16
1819-1822
1820
Juridiska handlingar
Juridiska handlingar s.s. rättsprotokoll,
utslag, fastebrev, köpebrev m.m. bl.a. rör.
Olkkala. (I(artongen innehåller gammat på
Olkkala uppg¡'ord förteckning över innehållet).
Utslag, protokoll m.m.
Offentliga rättegångshandlingar
Protokoll rör. G.W. Mytins arrende
Atkomsthandlingar (köpebrev o.dyl. )
Hedvig Elisabet och G.A. af Hällströms
protokoll
S¡meinstrument, memorial, fullnakter
Testamenten:
G.G. af Hällströms och J.E. von Köhlers
inb. testamente
Inspektor E.J. TallqvÍst
Drängfogden J. Packalen
BoupptecknÍngar:
Hedvig Elisabet af Hällström
HenrÍk Johan Lindström
Johanna Ulrika Rönnbåick (f. Gadolin)
Eva Packalên
Lovisa Augusta af Hällstrtöm
Charlotta Sofia af Hällström (ofullst.)
1700-1800-t
co.11.275.r7
1741-1899, s.a.
1848-1873
ColI.275.18
CoIl.275.L9
1865
C0.11.275.2A
1820--1861
1832-1866
Co11.275.21
L82L
1875
1890
1864
1878
1881
1883
1885
28
Auktioner:
Fröken Köhler
Torp. Grönroos
Juridiska handlingar rör. släkten von Köhler
(innehåller åiven råikenskaper och kvittenser)
Juridiska handlingar rörande Kourla
(Kartongen innehåller förteckning)
PergamenfiFastebrev för Kourla hemman
Konkurser:
Handlingar rör. prof. Ahlstedts konkurs
Handlingar rör. Gustaf Bergströms konkurs
1837
1865
Co1I.275.21,
1760-1811
Co11.275.22
1696-1838
Co11.275.23
1738
Co11.275.24
1820-talet
C-o11.275.25
L8L7-1824
Räkenskapshandllngar
Råikenskapsbok
Memorial
Uppbördsbok för Pargas
Memorial
Räkning över kostnader på Olkkala
Räkenskapsbok med torparna på Olkkala
Räkenskapsbok med torparna på Kourla
Motböcker, kvittensböcker, kontoböcker,
1?59-1?91
1299-1809
l?96
Co11.275.27
1814-lBAs
1849-1g65
1849-1866
lZ41--1909
Co11.275.28
hushållsräkenskaper
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bt.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontoträcker o.dyl. (bl.a.
Kontoböcker o.dyl. (bl.a.
Kontobticker o.dyl. (bl.a.
rör. hushåll)
1819
rör. hushålI)
1BS0-1g84
rör. hushåll)
18g5-1891
rör. hushåtl)
tB92
rör. hushåll)
1896
rör. hushåll)
tBgZ
rör. hushå[)
1g95-1998
rör. hushåll)
189g-1900
rör. hushåll)
1900-1901
rör. hushåll)
1901-1902
Kontotrjcker o.dyl. (bl.a. rör. hushåil)
1902-1908
Kontoböeker o.dyl. (bl.a. rör. hushåll)
t90g-1905
Kontoböcker o.dyl. (bt.a. rör. hushåll)
1905
G.A. af Håillstöms kontoböcker
Ig46-IgZZ,tgg0-tBB6
G.A. af Hällströms privata råikenskaper 1g56-1g99
Hällströms kontoböcker
Hällströms kontoböcker
Ekonomiska handlingar rörande:
Gustaf Gabriel Hällström (LTZ5-1844)
Släkten Gadolin
Gustaf Edvard af Håillström (1S30-1909)
Lånehandlingar:
Iån, skuldsedlar, fullmakter m.m. huvudsakligen rör. Gustav Alfred af Hällström
(1827-1899)
Borgesförbindelser m.m. rör. G.A. af Håillström
H¡potekslån
Övriga lånepapper
Co11.275.26
t7gg-1808
1?94-1992
1gg6-190?
Co11.275.29
CoII.275.30
Coll.275.31
Co11.275.32
Coll.275.33
Co11.275.34
1801-1828
CoIl.275.35
1851-lB?4
1868-1900
tB4S-fBSl
Co11.275.36
29
Banklånens betalda skuldsedlar
1869-1889
CoII.275.36
Försäkringshandlingar
1860-1977, 1999,
1903, 1906-1907
1882-1885
1895-1986
1861-1898
Coll.275.3Z
Försäkringsbrev
Räkenskapshäften (bl.a. stadsresor)
Debetsedlar
Diverse råikenskapshandlingar s.s. notor,
kvittenser m.m
CoII.275.38
Coll.275.39-45
Stadsfastþheter
Handlingar rör. Fabiansgatan 22
(kvarteret Elgen):
B randf örsåikringshandlingar
Köpebrev (avskrift)
Mantalsskrivningshandlingar m.m.
Hyreskontrakt (åiven andra än Elgen)
Stadsgårdens råikenskaper (Elgen)
HandlÍngar rör. övriga stadsgårdar:
nr. 5 i kyrkokvarteret i Abo
Eriksgatan 4,6 i Helsingfors
1828--1906
Co11.275.46
1835-1847
1899
1832-1906
1831-1865,
1882-1899
Co11.275.47
Co11.275.48
1776-1828
1848-1871
Kalendrar, almanackor, astronomi
I(alendrar och almanackor
Kalendrar och almanackor
Almanack redigerad av G.E. af Håillström
samt dåirtill hörande astronomiska beråikningar
G.E. af Hällströms astronomiska anteckningar
G.E. af Hällströms astronomiska anteckningar
1758-1858
1860-1908
1852--1900
Co1L275.49
ColI.275.50
Coll.275.51
Co11.275.52
CoIl.275.53
Skol- och studieantecknlngar
G.A. af Hällströms, G.E. af Hällströms och
Sofia Stenius studieanteckningar
Overstelöjtnant Henrik Robert Spåres
( 1837-1885) studieanteckningar i bl.a.
ryska och franska
1830-1850-t
Co11.275.54-56
CoII.275.57-60
Öwigt
Handlingar rör. Fruntimmersföreningen
Handlingar rör. Fängelseföreningen
Diverse förteckningar
1850-r
Co11.275.62
lotteri
ArbetsÌntyg
Förordning ang. vålgars och broars byggande
Folkskrivningar
Kommunala uppdrag
ColI.275,6I
I874
1870-1897
1883
1855-1879
1863-1895
30
Diverse följebrev bl.a.
till
kronofogden
Religiösa skrivelser
Promemorior
Apoteks- samt övriga recept m.m.
Dikter, biljetter o.dyl.
G.G. Hällström, "Om de i Finland brukliga
sittt att odla mossar."
Varia
I(artor och ritningar
Tryckalster
1848-1860
Øfi.275.62
CoIl.275.63
1828--1884
s.a.
Co11.275.64
Coll.275.66
CoIl.275.66
3l
Notsþ gård CoIl. 450
Förteckning över gamla handlÍngar, vilka intÍll 1843 tÍllhört Notsjö arkiv, samt år 1823
av general O. Furuhjelm donerats till universitetet i Helsingfors. Signum: Coll.4b3
CoIl.453.1
1.
1538
2.
1538
3.
1539
4. L549
tisdagen efter S:t Pedersdag. Lagmansdom ang. rårna
mellan Pitkäjärvi och Viluksela byar i Portas socken.
sam. rlag. Erik FlerunÍngs utkast till rår mellan
ovannåimnda och Berttula byar.
3 dag påsk. Pergamentsbrev. Erik FlemmÍng stadfäster
Erik Djäkns dom av 1472, fred. eft. Michaeli, angående
ett kvarnställe vid Munkaby i Sjundeå. (Õverflyttat tilt
Pergamentssamlingen i universitetsbiblioteket)
vÍgil. S:t Mariae. Jöns lhutssons lagmansdom ang. rår
mellan HvittÍs och Tyrvis, åberopande en dom av år
1413.
5.
1565
6.
1576
7. rs76
23 september. S¡mebrev om rårna mellan Pitkäjärvi och
Viluksela i Portas socken.
1 januari. Bytesbrev mellan N.N. och hans bror Erik
Johansson tÍll Koskis (erhöll Lemmis Í Vemo).
24 r.taj. Hertig l(arls donation till Melchior Beck å
Borstad hemman i Tåilje socken emot återfående av
tidigare donerade hemmanet "Schoggbij i Schefftuna"
socken.
8.
1581
9.
1594
10. 1600
11. 1600
12. 1600
13. 1600
14. 1600
15. 1601
16. 1605
17. 1605
18. 1606
18a 1606
18b 1607
3 juli. Hertig Karls donation till Melchior Beck av två
hemman Horn i Enhörna socken.
10 april. Hertig l(arls donation till fru Elin, Melchior
Becks änka av två hemman Nedergrannstadh.
-ta1et. Förteckning över dokument på Notsjö
(fragmentarisk).
-talet. Inlaga till hovrätten av ? Hufvidsköld? angående
arvet efter Ingeborg Skytte.
-talet. Köpebrev över jord i Notsjö, som Karl Beck köpt
av Kristoffer Persson till Haudaniemi.
I februari. Häradsdom ang. Kelkorunaa utmark under
Kankais by i Portas socken.
mars. Anders Mårtensson i Sarkila Hvittis säljer jord åt
Ambrosius Larsson i Venäjä by Hvittis.
23 mars. Borgmästare och råd i Abo bekräftar ett
gårdsskifte.
I april. Fastebrev för Kristoffer Persson å gods í
Notsjö by.
14 aprÍl. Carl Becks morgongåva till sin hustru Sysla
Jöransdotter till Jutikkala.
17 oktober. I(arl IX:s donation till Carl beck på gods i
Saaris: Nutajärvi och Kimola.
17 oktober. Kopia av föregående.
17 september. Konfirmation av föregående.
32
18c 1618
18d 1623
19. 1607
20.
21.
22.
23.
24.
1610
1611
16rl
L6t2
L6r2
26. L6r2
26. 1613
27. r6t4
28.
t6r4
29. 1615
30. 1616
31. 1617
32. L6r7
33. 1618
34. t62r
26 mars. Jordabyte mellan Johan De la Gardie och
Henrik Månsson till Hyvikylit.
24 november. Fastebrev på Hoskari gods.
10 september. I(arl IX:s stadfästelse å Carl Båick
förlänade gods.
29 september. Fastebrev å jord i Notsjö by.
4 juni. Häradsdom ang. en äng under Notsjö.
l.I oktober. Fastebrev å två kvarnståillen i Noiskoski.
21 februari. Lagmansdom ang. jord i Ulimaa by i SaarÍs.
25 februari. Johan De la Gardie och Johan Ottessons
brev från Tavastehus ang. Mårten Jakobssons och Carl
Bäcks besvåir ang. frihet för skjutsfärder etc.
25 september. Häradsdom ang. rårna mellan Notsjö och
Väkkäråi, Humppila och Urdiala byar.
9 maj. Jakob De la Gardies brev ang. Carl Båicks gods.
9 februari. Ryttaren Johan Isaksson, gift med Simon
Borres till Matiala dotter, säljer hennes gods i Uittamo
by till Carl Bäck.
27 oktober. Håiradsdom med stadfästelse å Uittamo
hemmans försäljning till Carl Bäck (överflyttat till
pergamentsamlingen i universitetsbiblioteket).
21 mars. Jören Boijes stadfästelse å jordköp och skifte i
Notsjö (överflyttat till pergamentsamlingen i
universitetsbiblioteket ).
15 maj. Lagmansdom ang. Pitkäjärvi och Viluksela byars
rår i Somero.
15 april. Henrik Horn och Johan De la Gardie dömer i
trätan mellan Pitkåijärvi och VilukseLa i Somero.
7 juli. Häradsdom mellan Hans Ramsay (pitkåijåirvi) och
Viluksela bybor ang. ängar.
15 oktober. Tomas Månsson häradsdomhavande
stadfäster köp av utmark som Sarkila by i Hvittis haft i
Tavastehus län.
10 juni. Michel Anderssons kvitto å köpeskilling för jord
i
35. L622
36. 1622
37. L623
38. L624
39. 1624
40.1625
4I.
L627
MemoÍs.
21 februari. Håiradsdom och fastebrev för Löytty äng
under Notsjö.
1 juli. I¿rs Bertilssons lagmansdom och s¡mebrev ang.
rårna mellan Sylvämä i Somero osv. (flera domar från
1552-1564 åberopas).
24 november. Fastebrev på Hoskari i Keuru? som fru
Cecilia till Notsjö köpt.
12 januari. Henrik Eriksson till l(anganpää kvitterar
köpeskilling för ett tork i Keuru (Hoskari?).
25 november. Iagmansdom ang. rårna mellan
IGrmaluoto m.fl. hemman i Vemo.
,1628, 1637. Anteckningar rörande domar från dessa år
rörande Gunnila i Vemo.
14 september. Hovråittsdom ang. gods i Rautalampi
socken. Kivijärvi, Saarijärvi, Paurinen.
CoIl.453.1
33
42. t628
43. 1629
44. 1630
45. 1633
46. L634
47. L634
48. 1635
49. 1636
50. 1636
51. 1637
52. 1639
53. 1639
54. 1639
55. 1639
56. 1641
57. 1642
58. 1642
59. 1644
60. 1645
61. 1646
62. L646
63. 1646
64. L647
3 september. Lands¡mebrev ang. rår mellan Gunnila och
I(arnaluoto i Vemo.
4 juli. Petter Falks och Gertrud Bäcks kvitto på att de
har av Carl Bäcks till Notsjö hustru Cecilia mottagit
donationsbrev på Horn i Enhörna.
29 oktober. S¡mebrev ang. ett urfjäll (Notsjö kontra
Sigfrid Eriksson i Jalasjoki, Hvittis).
2 februari. Lagläsaren Erik Jöranssons bekräftelse på
förlikning ang. Noiskoski kvarn mellan fru Cecilia på
Notsjö och fru Lisbetta Berchhorst på Hongola.
Järnkning ang. gods mellan Bäckska arvingarna.
16 februari. Anders Eriksson (Hästehufvud) till Ranaker
och Sjöbärg intygar att kristoffer Assersson av honom
köpte en kråljare.
17-18 april. Fastebrev på hemman i Våikkärä by.
17 juli. Erik Jöranssons till Rotula egenhändiga
pantebrev på Saukko i Virmo till svågern Patrik
Ogilvie.
2I-22 november. Häradsdom ang. rårna mellan Memois
och Våikkärä i Airanda (Urjala) socken.
10 maj. Häradsdom ang. fisket vid särskilda holmar Í
Vemo och Tövsala socknar. Aberopas medeltida brev.
I januari. Lagmansdom ang. Koiranta äng. (Jokkis
kontra Matku)
1 maj. Mats Thomassons i Memois intyg om förlikning
ang. Raiko äng.
12 september. Frälseransakning i Kumo socken (Voltis
och Puhkala).
7 december. Fastebrev på en av Margareta Munck
förvärvad gård i Abo (Overflyttad tÍll
pergamentsamlingen i universitetsbiblioteket).
22 juni. Förmyndarregeringen attesterar att en anhållan
gjorts om konfirmering av donation av gods i Finland
till Carl Båick.
2 mai. Häradsdom ang. förlikning om Kivijärvi äng under
Notsjö.
28 juti. Häradsdom ang. ägotvist mellan Ypä och
(Notsjö) Huchtis.
I januari. Arvid Horns konfirmation å Malin Bäcks
ödehemman i Saris socken.
2 april. Lagmansdom om förliknÍng ang. rår mellan
Menois och Väkkåirä byar i Urjala.
15 juli. Hålradsbevis ang. Kimola, Väkkärä och Valajärvi
gods.
26 oktober. Norr- och Söderfinne lagmäns s5mebrev
ang. gränserna mellan Urjala och Punkalaidun socknar.
5 december. Avskrift av drottning kristinas brev,
varigenom till Lennart Torstensson säljes flera gods i
Muurla, Lundo och Portas socknar.
3 februari. Häradsdom på en äng i Väkkärä by.
Coll.453.1
34
66. 1647
66. L647
67. L647
68. 1648
69. 1648
70. 1649
71. 1650
72. 1650
73. 1652
74. 1653
75. 1653
76. 1654
77. t656
78. 1658
79. 16s9
80 1660
81.
1661
82. 1662
83. 1662
84. L662
85. 1663
86. 1670
87. 1670
88. 1672
89. L672
90. 1672
9L. 1672
17 mars. Drottning Kristinas donationsbrev till släkten
Båick på hemman i Kandata by i Saaris socken.
L7 mars. Avskrift av drottning Kristinas brev ang. byte
mellan kronan (erhöll Horn i Enhörna socken) samt Carl
och Johan Bäck (hemman i l(andala by i Saaris nn.).
12 maj. Hovrättsdom å jord (Carl Bäck kontra Sigfrid
Eriksson i Jalasjoki, Hvittis).
28 oktober. Söffring Hindersson sätjer till Carl Bäck
brusÍla hemman i Urjala.
28 oktober. Köpebrev på ett hemman som Carl Bäck
köpt av Söffring Hindersson.
18 september. Per brahes skrivelse till Riksens råd ang.
Karmaluoto i Vemo, som av Gustaf Vasa donerats till
Carl Bäcks morfar.
-talet. Elisabeth Clasen till Vekelax, Anders
Samuelssons änka, sätjer sin gård i Abo till Margareta
Munck (fragment).
30 oktober. Fastebrev å Söffring Hinderssons hemman
Brusila i Urjala.
22 december. Drottning kristinas donationsbrev till Carl
Bäck på gods i Saaris socken.
Jakob Ramsay till lhamäki ang. pengar.
13 januari. Per Brahes brev till landshövdingen i
Tavastehus rörande Carl Bäcls erhåltna donation på
gods i Saaris socken (Menois mm.)
5 maj. Fastebrev på tre hem¡nan i Matku och OrriniemÍ.
12 september. Häradsdom ang. olovlÍgt svedjande
(Palmensalmi, Viitasaari och Rautalampi socknar).
maj. Margareta Munck; tomtbyte i Abo.
22 deeember. Hovrättsdom sng. tre ängar (Menois
kontra Notsjö) Suonsivu och lGlaniemen-nenä.
26 november. Borgmåstare och rådets dom ang. en tvist
om en gård i Abo, Margareta Munck.
3 januari. Jöran Hufvudskötd säljer l(årla säteri till
Johan Bäck emot håilften i Jutikkala.
21 februari. Hovrättsbrev ang. en tvist mellan Menois
och Huchtisbor i Urjala.
28 februari. Fastebrev på ängar i Matkusuo (Notsjö).
15 juli. Lagmansdom ang. äganderåitten till ett
torpställe i Kivijärvi by. (Medeltida brev citeras).
22 september. Fastebrev på Kuurila säteri.
-talet. Personalia över Johan Bäck, gift med Elisabeth
Pistolhjetm t667.
20 december. Hovrättsdom ang. Naurismaa.
26 januari. Häradsdom ang. en äng i Humppila som Carl
Bäcks arvingar tillägnat sig.
28 april. Hans Johan Bäcks morgongåvebrev till
Elisabeth Grass.
28 april. Avskrift av föregående.
20 juli. Reduktionskommissionens brev ang.
fjärdepartsräfsten av Carl Bäcks gods.f
CoII.453.1
35
92. L672
93. 1673
94. 1673
95. 1673
8-9 september" Arvsskifte mellan Johan Ramsays bräder
ang. Norrköpings beslutsgods.
26 juni. Jakob Törneqvists i Hoggais räkning över
Baltsar Bäcks gods och räntor 1672.
Räkning över Gabriel Bäcks gods och räntor.
15 julÍ. Erik Nilssons intyg sng. Paistila i Nousis
socken.
96. 1673
97.1674
98. 1674
99. 1674
100.1675
101.1676
102.1676
103.1676
I04.1677
105.1677
106.1679
107.1670
108.1680
109.1680
1
10.1680
111.1681
112.1681
113.1681
114.1681
115.1681
116.1681
tL7.1682
118.1683
119.1683
120.1683
8 oktober. Johan Bäcks och Elisabet Pistolhjelms
inbördes testamente.
Avskrifter av reduktionskollegiets resolutioner ¿¡ng.
gods Í Laustis by, Portas socken (Iftistoffer Assersson,
Gustaf Grass).
11 februari. Lagmansdom ang. IGndoisten niitty under
Väkkärä by i Urjala.
28 augusti. Häradsdom ang. rår i Kivijärvi by,
Rautalampi socken.
2 oktober. H.J. Bäcks brevkoncept till en advokat.
Räkning över Gabriel Bäcks gods och räntor.
Baltsar Bäcks räkning för 1676.
20 juli. Häradsdom ang. ägotvist mellan Korvis och Ahas
i Tövsala socken.
16 april. Flans Johan Bäcks kontrakt med torparen per
Eskilsson Píuka.
20 juni. Krigskollegiums fullnakt för Hans Johan Bäcks
ryttmästare beställning.
13 oktober. Häradsbevis ang. vådelden på Notsjö.
-talet. Fragment av brev rörande Hans Johan Bäcks
befordringar.
6 mars. Arvsjämkning av gods mellan syskonen Hans
Johan, Baltsar, Jakob Erik, Alexander och Anna Sofia
Bäck.
26 juni. Jakob Erik och Alexander Bäcks skutdsedel till
brodern Baltsar.
9 september. Overenskommelsen mellan Hans Johan och
Alexander Bäcke angående deras arv.
Specifikation på riksrådet Gustaf Kurcks hemman i
Finland.
Samma som ovanstående.
29 januari. Uppbud på ett hemman i Ryssböle mm.
18 maj. Hålradsdom ang. en kvarn i l€lajoki, Urjala.
20 september. Gustaf Kurcks brev till Hans Johan Bäck
ang. lax mm.
I november. Brev från Gustaf Kurck till hans chargê
d'affair i Finland Hans Johan Bäck.
L0 september. Johan Berendts brev till Hans Johan Båick
ang. Gustaf Kurcks affärer i Finland.
8 januari. Brevkoncept till riksrådet och krigsrådet?
ang. hans gods i Finland.
6 februari. Lagrnansdom ang. Koivisto sågkvarn.
L2 ntai. Kontributionslängd på Hans Johan Bäcks
betjänte (fragment).
CoIl.453.1
36
121.1683
t22.L684
123.1684
L24.t684
125.1685
126.1685
L27.L685
128.1686
129.1688
130.1688
131.1689
132.1690
133.1690
134.1691
135.1692
136.1692
137.1694
138.1694
139.1694
140.1694
141.1695
L42.L695
143.1695
144.1696
145.1696
146.1696
r47.1696
11. september. Tingsbevis ang. Notsjö säteris tillstånd.
Förslag på H.K.M:s stående militie officerare och
gemene till häst och fot ävensom flotta.
22 februari. Häradsdom ang. Koivisto bys kvarn.
10 september. K.M:s resolution ang. adelns frihet för
ladugårdar (kungörelser i Urjala kyrka).
12 mars. Uträkning ang. Hans Johan Bäcks bytesgods.
16 mars. tandshövdingens brev ang. Väkkärä bys
läggande under Notsjö såiteri.
23 juli. Utdrag ur reduktionskommissionsboken ang.
Jutikkala gods i l(alvola (Melker Bäcks änka oeh hennes
syster).
14 september. Alexander Bäcks kvitto att han av Hans
Johan Bäck mottagit några dokument rörande Josua
Törneqvists egendom.
4 april. Kungörelser i UrjaLa kyrka.
29-3L oktober. Häradsdom ang. åverkan på tahtis gårds
skog i Somero.
22 mars. Abo hovrätts dom mellan landshövdingen
Gustaf Grass och överstelöjtnanten Anders Erik Ramsay
ang. betalning för 2 hakar jord i l¿Ítkull i Estland.
1690, 21 oktober. K.M:s dom i ärendet.
-1693. Räkenskapsbok för Notsjö gård.
15 september. Uträkning på de av Lennart Torstensson
1646 köpta kronogodsr som han sedermera bytt till
kristoffer Assersson.
30 oktober. Skattläggning av I¿htis gård i Somero.
26 februari. Flans Johan Bäcks skrivelse till hovrätten, i
vilket han söker börda Kurjala i Lampis.
17 september. Häradsdom ang. vägen från toimijoki tilI
Tavastland.
Gustaf Grass' personalia.
Räkenskapskladd förd av Hans Johan Båck.
-1695. Räkenskapsbok för Notsj,ö gård.
13 juni. Skattläggníngsinstrument för Notsjö och
underlydande lägenheter.
11 juli. Kung Iþrls resolution på Gustaf Grass' ansökan
om befrielse från reduktion.
12 oktober. Brev från Johan Roskamp till sin svåger
Sven Lenning ang. diverse saker.
-1696. Hans Johan Bäcks räkenskaper.
26 mars. Simon Ruutl, Hans Johan Bäck och ErÍk
Diderons överenskommelse av en montering under
adelsfanan.
2 april. Specifikation på persedlar, som varje
adelsryttare bör vara försedd med.
I juni. Johan Wallensteens brev till Hans Johan Bäck
angående boskap från l¿htis till Koskis.
13 oktober. Fullmakt för Hans Johan Bäck till
ryttmästarerang.
ColI.453.1
37
148.1696
149.1697
150.1698
151.1698
152.1699
153.1699
154.1699
155.169?
156.1690
I57a.
10 november. Häradsdom ang. en ägotvist mellan Lahtis
gård och Palikala by i Somero.
Personalier jåtmte en släktlängd för barnet Hans Johan
Blåfield.
3 mars. Lagmansdom ang. en äng (Palikala mot Lahtis),
ColI.453.1
Somero.
20 oktober. Karl XII:s brev ang. änkor och åinklingar
som före sorgetidens utgång träda tillsammans i bolag.
Jordebok och tjänstefolkslängd för Hans Johan Bäcks
gods.
20 januari. Hans Johan Bäcks jordebok och
rusttjänstlängd.
25 mars. A. Cronhiorts brev till Hans Johan Bäck ang.
undfångna gåvor och Sven Lennings balans.
Bytesprojekt mellan Hans Johan Bäck och kronan.
-talet. Specifikation på handlingar ang. Koskis sterbhus
(Grass' sterbhus).
Början av 1700-talet. Rusttjänstlängd för Bäckska
hemman.
157b.
158.
159.
160.1700
161.1700
162.L70I
163.1701
164.L703
165.1703
166.1703
167.1703
168.1704
169.1704
170.L704
I71.L705
172.L706
Början av 1700-talet. Räkning på utgifter för
adelsryttarmundering.
Början av 1700-talet. PromemorÍa på skrifter, som
behandlar Bäckska bytesgods.
Början av 1700-talet. Förteckning på virke till
väderkvarnar.
31 augusti. Kornettfultmakt för Anders Ramsay.
24 december. I(arl XII:s reglemente, givet på taÍs slott,
om armêens fälttraktamente av gods i Livland och
Estland.
-1707. Räkenskapsbok för Notsþ gård.
17 juní. Anders E. Ramsays brev från Nyen titl
överstelöjtnant Bäck? ang. krigsoperationer.
22 jarnari. Elisabet Grass' jordebok över sina
frälsegods i Tavastehus och Ano Un.Coll.4SB.1
10 februari. G. Stolpes brev till Elisabet Grass ang.
Sven Lennings balans.
1 september. J. Riddercrantzr brev till Elisabet Grass
om en fordran.
27 september. Elisabet och Henning Grass Íntyga att de
inte har fordringar på varandra.
12 februari. Elisabet Grassr på Notsjö jordebok och
tjänstefolkslängd för 1 703.
27 f,ebruari. Elisabet Grass' jordebok över sina
frälsegods i Tavastland och A¡o nn.
1 september. Elisabet Grass' på Notsjö
landbondekontrakt.
12 juli. J. Riddercrantzt brev till fru ChristÍna Grass
ang. hans fordran.
20 februari. Elisabet Grassf jordebok över sina
frälsegods i Abo och Tavastehus län.
CoIl.453.2
38
L73.r706
t74.L707
175.1708
176.1708
t77.L708
178.1708
179.1708
180.1708
181.1709
182.1709
183.1710
184.1715
L85.L723
L86.1.725
L87.t726
188.1726
189.1726
r90.L728
LgL.L732
L92.t739
193.1740
I94.L74I
195.1744
196.1745
I97.1745
198.1745
199.1751
200.I754
20L.I754
202.L755
3 april. Landshövdtngens i Abo slcrivelse ang. Gustaf
Grass reducerade gods.
24 februari. Elisabet Grassf jordebok över sina
fråilsegods
-1753. Räkenskapsbok över Notsjö gård.
6 februari. Elisabet Grassf jordebok över sina
frälsegods i Tavastehus och A,¡o Un.
26 februari. Elisabet Grass' jordebok över sina
frälsegods i Tavastehus och AUo nn.
5 mars. Reduktionskommissionens brev till
landshövdingen Johan Cretfiz ang. Bäckska gods.
19 oktober. tandskamrerens räkning för åren 1688-1202
för Hans Johan Bäcks bytesgods.
,L709. Memorial ang. räkningar för Hans Johan Bäcks
bytesgods.
6 september. Räkning mellan kronan och Hans Johan
Bäck ang. bytesgods.
6 oktober. Kopia av landshövdingens brev ang.
bytesgods.
Ansökan av Elisabet Grass hos landshövdingen ang.
Bäclska bytesgods.
9 februari. First Michael Galitsins skrivelse.
12 oktober. Huses¡msinstrument rörande ett hemman i
Ryssbdle, Urjala.
14 januari. Inventering på Notsjö.
-L752. Räkenskaper hänförande sig till Notsjö gård.
-L752. Specifikation på torparnas dagsverk på Notsjö.
28 mars. Landshövdingens resolution ang. frihetsår för
ett hemman i Ryssböle, Urjala.
Jordebok på FIans Johan Bäcks gods.
Räkenskaper.
Utdrag av K.M:s resolution på adelns besvär vid 1ZB9
års riksdag.
21 november. Häradsdom ang. en äng (Notsjö kontra
Vuoltis).
10 november. Häradsdom rörande en äng i Vuoltis í
Urjala.
Handlanden Fredrik Wijnqvists räkning till fänriken
Hans Bäck.
Landbondekontrakt på Notsjö.
22 februari. Landskamrerarens bevis ang. Holsti
hemman i Salmis by, IGlvola socken.
26 augusti. Huses¡rn på Granni hemman i Valajåirvi by i
Urjala.
2 oktober. Ekonomisk syn på Touru torp i Notsjö.
22 juli. Auktionsprotokoll ang. fru Beata Bäcks andel i
arvet efter brodern Hans Johan Bäck.
3 september. Overenskommelse mellan Henrik Agricola
samt Nils Justander och Anders Nurmelin ang. arvet
efter Hans Båick.
-1756. Arbetsfolkets stat vid Notsjö.
CoIl.453.2
39
203.I755
204.r755
205a1757
205b
206.1763
207.1764
208.L767
209.t767
210.1768
zLI.I770
2L2.r776
2L3.I776
2t4.L777
215.1780
2I6.L780
2L7.1785
2L8.L789
Fragment av handlingar rörande åverkan i Notsjös skog.
16 december. Tingsprotokoll i en ägotvist mell,an Notsjö
säteri och dess grannar.
26 augusti. Arvsskifte efter fänriken Hans Bäck.
CoII.453.2
19 rnars. Fullmakt för Henrik Agricola för
borgmåstartjåinsten i Raumå.
9 november. Uppbud på Valajärvi hemman i Urjala.
15 april. Fastebrev på Val{ärvi hemman i Urjala för
borgmästaren Henrik Agricola.
21 april. Johan Josefsson, 88 år garnmal, ger intyg ang.
rårna mellan Notsjö samt Kimola och Väkkärä byar i
Urjala.
I november. Koncept till förlikning ang. rårna mellan
laukela och Menois byar.
Maj. Försäljningsbrev på en gård i Raumå.
Dagsverkskladd på Notsjö.
15 november. Kyrkoherden J.G. Menanders bevis sng. en
Notsjö tillhörande läktare i Urjata kyrka.
19 mars. Mikael Brolin och hans hustru Elisabet Btåfield
stadfäster försäljningen av arv efter Hans Bäck åt
Henrik Agricola.
2 mars. Häradsdom ang. åverkan på Notsjö gårds skog.
L9 september. Kungörelse i Urjala kyrka ang. tingsdom
rörande vinterväg genom Urjala och Tammela.
16 september. Tingsprotokoll ang. ägotvist mellan
Notsjö och Vuoltis.
17 december. Avskrift av nådeansökan av J.H. Hästesko
1790 april
2L9.
220.1790
22I.L790
222.1790
223.I790
224.r79I
225.I795
226.r798
227.r80I
228.I80I
229.r80r
230.L802
231.1813
Verser
i anledning av J.H. Hästeskos
arkebusering.
sågs räkenskaper.
2 februari. Remiss tillstäld Johan Furuhjelm till
förklaring rörande krigsfiskalens påstående i Anjala
-talet. Porrakoski
förbundsmålet.
6 juli. Georg Adlersparres order från Mäntyharju till
befälhavaren för det till Kepi ankommande
detachementet.
8 maj. Gustaf III:s nådebrev för Johan Furuhjelm.
3 november. Breb från A.F. Boy till E. Furuhjelm om
diverse.
12 mai. Order av kompanichefen E. Furuhjeln i
anledning av förestående regementsmöte.
27 oktober. Fastebrev på Johola hemman i Nurmijärvi.
Förteckning på skiltvakter på Sveaborg.
25 februari. Namnrulla på arbetsfångar på Sveaborg.
22 nars. Kvartalsförteckning på Sveaborgs garnison.
15 maj. Hushåltningssällskapets inbjudan titt kapten
Furuhjelm.
25 april. Brev från A. Gyllenbögel ang. gåvan till J.F.
Aminoff & Stjernvall.
Coll.453.3
40
232.L8r8
233.1820
234.1822
28 januari. Verser av C.G. Kröningsverd till Otto af
Enehjelm vid avresan till Falun.
-talet. Anmärkningar mot landshövdÍngen i Viborgs tän
llV. Klinckowström. Oundertecknat.
12 juli. Bouppteckning efter Henrik Jokola i Otby,
Nurmijärvi.
235.L822
236.1829
237.1830
238.1831
239.t832
240.
24t.I873
10 september. Tingsprotokoll ang. Henrik Jokolas i Otby
testamente.
20 november. G. Iadau till svågern O.W. Furuhjelm ang.
arv och skulder.
26 april. G. Ladau till svågern O.W. Furuhjelm ang.
arvsaker.
-1832. Kontraräkning mellan överstelöjtnanten C. Fock
och N.P. Cajander.
LI-I? maj. Brev från Nils Gripenberg till J. Furuhjelm
ang. Nils Gripenbergs familjeförhållanden.
Anteckningar ang. tsar Peters vistelse i Finland.
24 juni. Brev till universitetets rektor professor A.
Moberg angående donation av handlingar tilt
universitetet, undertecknat O. Furuhjelm.
Coll.453
.3
4L
Brev
Register över avsändare:
Abich, H. 1841-51 3 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.13
Afzelius, A. August s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.13
Afzelius, Ad. L792 1 (kop) -) Carl Fredrik Nordenskiöld dy., Co11.372.8
Ahlequist, Henrik 1777 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Albrecht, Gustaf Fredrik 1839-60 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.13
Alexander I -) G.M. Sprengporten 1809 Coll.450:3:249
Alexander I -) Officerskåren i Finland 1811 Coll.450:3:206
Alftan, Abrah. Magn. 1759 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Alfthan, Elle! 1910 -> Brandt Co11.378.11
Almgren, G. 1804 1 -) Ado1f Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Alneberg, Jac. 1910 I -) Nils O. Nordenskiöld, 61I.372.34
Alopaeus, Magnus 1840 1 -) Nils G. Nordensldöld, Co11.372.13
Alrutz (?), C.H. 1826 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, b11.372.I2
Amíc, Henri 1896-1901 -) Albert Edelfelt Co11.378.25
Aminoff, J, L82L 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Aminoff, A. 1880 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.34
Andersson, Thor C. 1762-63 6 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3?2.3
Antell, Axel s.a. -) Albert Edelfelt Co11.378.1
Appelgren, C. -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.14
Appelgren, C. 1824-25, s.a. 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Appelgren, A. 1856-58 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.13
Arago,(?) Francois Jean 1822 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Arbin, A. M. von 1775 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Armfeldtr C.G -> G.M. Sprengporten 13 st. 1788 Coll.4S0:B:250-2S1,1:49
Armfelt, A. 1837-65 10 -> Nils G. Nordenskiöld, Cotl.3?2.13
Armfelt, Marie Ch. L776 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g7z.g
Armfelt, C.G. -> Gustav III 6 st. 1788 Co11.450:1:42-48
Arppe, A. E. 1864 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Aspelin, J. 1863 1 -) Nits G. Nordenskiöld, Coll.3?2.19
Aspelin, J. 1747 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Colt.3?2.3
Backman, -) Elmêen 2 st. 1788 Coll.450:1:49
Baer, -) Klick ,2 st. 1788 Coll.450:1:49
Baer, I(arl Ernst von 1828-42 3 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.lg
Bagge, J. lM. 1853 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Bedemar, Vargas L827 2 -) Nils G. Nordenskiötd, Colt.3?2.19
Beer 1904 -) Albert Edelfelt Co11.378.25
Berendt, Johan -) Hans Johan Bäck 1682 Coll.453:1:112
Berg-Ingenieur Corpsens Stab 1836-48 1.7 -) Nils G. Nordenskiöld, CoIl.372.I7
Bergh, Joh. Fredr. L729 1 -) Carl Gustaf Nordenskiökd,, CÃLl.gTz.Iz
Berlin, Nils Joh. 1839 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cl,lL.ïZ2.I3
Berndtson, Gunnar 1894 -> Albert Edelfelt Coll.378.1
Berzelius, J. J. 1817-47,64 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3?2.18
Berzelius -> Okänd, Co11.372.19
Bibel-Sällskapet 1815 -> Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Biörn, Olaus 1693 1, Coll.-) Johan Erik Nordberg, Coll.3Tz.L
Björkenheim, Robert 1885 1 -) Nils O. Nordenskiötd, Coll.372.34
Björkenheim, Augusta 1876 3 -) olga E. Estlander-Nordenskiöld, coll.BZ2.BT
Björkenheim, Robert (1862) 1 -) Nils G. Nordenskiötd, Colt.g72.lg
Björkenheim, Lars Magnus 1838-58 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
42
Nils P. 1745 I -) Carl Fredrik Nordenberg,Crlll.gT2.g
Per Ad. 1790-96 4 -) Hedvig s. de Bruce-ollonberg, Cr,ll.szz.Ag
Nils P. 1745-48 3 -) Anders de Bruce, Crlll.BZZ.z
Eva J. I -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, CoLL.JI2.I2
Blochmann, I(arl Justus 1832 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
Blom, F. 1851 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Blomqvist, A. s.a. I -) Nils G. Nordenskiöld, Colt.g72.lg
Blåfield, Emil 1867 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Øll.g7à.g4
Blåfield, Emil 1854 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g7z.tg
Boije, Wilhelm s.a. 1 -) Nils O. Nordenskiöld, CoLL.BZ2.JA
Boije, Casper Johan 1770 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.3
Boije, Wilhelm 1853 1 -) NÍls G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.1g
Boije, Agnes 1873 I -> olga E. EstLander-Nordenskiörd, coll.gzz.gz
Boisman, Elisabet 1840-66 10 -> Nils G. Nordenskiörd, coll.gzz.l3
Boisman, Elisabet 1851-55 3 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld}Tz.Bz
Boisman, Elisabet 1856 I -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.gl2.Aa
Boisman, Elisabet 1868-70 3 -) Nils O. Nordenskiötd, 6\.g72.g4
Bolin, Leonard 1855-57 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.19
Boman, Arthur 1896 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Bonej, Johan 1771 1 -) Cart Fredrik Nordenberg, Coll.B?2.3
Bonsdorff, Pehr Adolf von 1819-gB g2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
Borenius, H. 1 -> Nits G. Nordenskiöld, Coll.g72.lg
Borenius, A. F. 1851 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.372.g3
Borg, Jöran 1834 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZz.lB
Borgh, E. O. 1770 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g72.g
Borgström, M. M. 1806 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.g?z.g
Boringh, J.t. 1849 I -) Nils G. Nordensldöld, Coll.BZ2.tB
Born, Otto 1887-90 5 -) Nils O. Nordenskiöld, Ø\.9T2.34
Born, A. t. 1884-87 3 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.34
Born, C. von 1848 I -) Nils G. Nordenskiöld, Colt.g72.l3
Born, Joh. von 1856 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.gl2.lg
Bosin, Brita 1730 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.g
Boucht' Joh. Fr. 1832 1 -) carl Gustaf Nordenskiörd, Øfl.gz2.rz
Bouvier, 1905 1 -) Nils E. Nordenskiöld, C-þll.gTZ.A0
Boy, A.F -) Furuhjelm E 1791 ColL463:22224
Boyde, Marie 1850-53 7 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Coll.g74.gz
Brandt, Gustaf L822-28 -) Augusta Brandt Coll.B7g.l0
Brandt, Augusta 1852-b3 -) Carl Albert Edelfelt Coll.B7g.g
Brandt, Adde 1909 -) Fanny Brandt Coll.B7g.lt
Brandt, IGrin 1908-09 -) Fanny Brandt Coll.B7g.ll
Brandt, Heknina 1909 -> Fanny Brandt Coll.37g.ll
Brandt, Mintu L852-62 -) Augusta Brandt Coll.B7g.l0
Brandt, Aline 1907-10 -) Fanny Brandt Coll.3?g.11
Brandt, Thyra 1909 -> Fanny Brandt Coll.g7g.Ll
Brandt, Mintu 1852-53 -) Alexandra Edelfelt Coll.g7g.6
Brandt, Thyra 1889 -> Alexandra Edelfelt Coll.g7g.6
Brandt, Augusta L822-30 -) Brandt, Gustaf Coll.37g.l0
Brandt, Augusta 1840 -> Ok¿ind Coll.g78.l0
Brandt, Augusta 1857,1861 -) Mintu Brandt Colt.37g.l0
Brandt, Augusta L852-62 -) Alexandra Edelfelt Colt.g7g.6
Brandt, Fanny s.a. -) Brandt, Augusta Coll.BZB.ll
Blidberg,
BlÍdberg,
Blidberg,
Blidberg,
43
Brandt, Johan L927 -> Ada Brandt Coll.378.ll
Brandt Tove 1956 -) Brandt Adde Coll.BZB.ll
Brandt, Max 1910 -) John Brandt Col1.3ZB.1l
Brandt, Tove 1948 -) I(arin Brandt Coll.3ZB.ll
Brandt, Thyra L92L -> IQrin Brandt Col1.378.l1
Brandt, Adde 1902-2I -> Karin Brandt Coll.g78.tl
Brandt, Helmina 1916,1921 -) Ihrin Brandt CoIl.3Z8.11
Brasch, Louise 1821 1 -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, Cr,ll.gZZ.Lz
Brayley, E. W. L827-59 2 -) Nils G. Nordensldöld, Coll.372.lg
Breant, Adriana L784 L -> oidentifierad, Coll.gZ2.B
Bremer, Robert 1843 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lB
Bremer, Joseph 1846 2 -) Nils G. Nordenskiöld, C¡¡,ll.gTZ.Ig
Broberg, J. G. 1858-59 5 -) Nils G. Nordenskiötd, Coll.BZ2.l3
Brocken, P. von 1852 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.18
Broms, E. 1890 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Crl,ll.g72.g4
Brooke, H. J. 1832 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.19
Bruhn, charlotte 1820 1 -) Hedvig u. sederhohn-Nordenskiöld, coll.JTZ.L2
Bruncrona, Aurora 1878-95 3 -> olga E. Estlander-NordenskiöId, coll.3zz.B7
Bruncrona, G. A. B. 1811 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Colt.3?2.g
Budberg, B. c. 1849-58 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.l3
Budberg, B. G. 1866 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.3Z2.BB
Böcker, carl christian 1819-38 11 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.gz2.lg
Bökman, Arv. Henr. L762 I -) Carl Fredrik Nordenbergr Cr,ll.gTz.g
Böning, Margareta 1730 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Böning, Reinh. Joh. 1773 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.gZ2.B
Böthlingh (?), W. 1841 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.tg
Cab. Imp. Sec. bur. de Catherinebourg lB50 1 -) Nils G. Nordenskiöld, CoII.B72.I7
Camein (?), 1838 LZ -> Nils G. Nordenskiötd, Cotl.9?2.19
CamstÍerna, A.J. s.a. 1 -) Ulrik Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Chamb.... Em. de 1892-1905 -) Albert Edelfett Coll.BZ8.25
Chydenius, Sam. 1891-1911 4 -) Nils O. Nordenskiöld, Cr,ll.872.g4
Chydenius, Johannes 1932 1 -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöldg72.40
Chydenius, Varthi L926-29 3 -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, Coll.372.40
Chydenius, Sam. s.a. I -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.37à.40
Chydenius, Anna L924-33 26 -> Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, Co11.372.40
Chydenius, Wilhelm 1873-1905 98 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, ColI.BZZ.J7
Chydenius, EmilÍa 1902 1 -) Olga E. Estlander-Nordenskiöld, CoLI.BZZ.BZ
chydenius, Hilda 1870-1.-1911 ?ss -> olga E. Esflander-Nordenskiöld3z2.Bg
chydenius, Ellen 1903-10 3 -) olga E. Esilander-Nordenskiöld, c-nrr.gzz.g7
Chydenius, Hannes 1926 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,11.922.40
Chydenius, Hilda 1880 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Co11.372.40
chydenius, Edith 1910 1 -) olga E. Esfl,ander-NordenskÍöld, coll.Bzz.g7
chydenius, Johannes 1856 5 -) Nils A.E. Nordenskiöld, coil.Bzz.g3
chydenius, wilhelm 1889-9? g -) Nils o. Nordenskiöld, b11.372.34
Chydenius, Johannes 1861 1 -) Nils O. Nordenskiöld, ColL.J72.34
chydenius, sam. 1893-1911 3 -> olga E. Esflander-Nordenskiöld, CnLl.gzz.g7
Chydenius, Ellen 1909 I -) Nils O. NordenskÍöld, Coll.BTZ.JA
chydenius, Jakob l¡vilhelm l8zg-Bs 14 -> Hilda Esilander-chydeniusg72. g
Clayhills, Thomas & son 1Z9Z I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Collin, I(arl Johan 1842 1 -) Nits G. Nordenskiöld, Coll.372.t3
Cordier, L. L822 I -) Nils G. Nordenskiöld, C-þll.A7z.tg
44
Cramer, Char. 1838 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Cronhíort, A -) Hans Johan Bäck 1699 C,oll.453:1:154
Cronstedt, C. 1838-39 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B72.lg
cronstedt, Karl olof 1816 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.Bz2.g
d'Albedyhll, B. 1891 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.3?2.34
d'Albedyhll, carl 1884 3 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, colr.Jz2.37
d'Albedyhll' Sophie 1884-97 11 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.gZ2.AZ
d'Albedyhll, Sophie L897 2 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.34
d'ozersky, Alexander L852 1 -) Nils G. Nordenskiötdcorl., coll.9?2.19
Dagnan-Bouveret 1901 -> Albert Edelfelt Coll.g78.zb
Dahl, Joh. 1928 2 -) Nils E. Nordenskiöld, Crl,ll.g7L.40
Dahlin, Hans 1753 2 -) Anders Johan Nordenberg , Coll.372.2
Dahlin, Hans 1764 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Dahlin, Hans 1766-67 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Dambree, A. 1865 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3?2.18
Damon, Robert 1865 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
de Bruce, Hedvig 1777 2 -) Hedvig S. de Bruce-Ollonberg, Coll.3TZ. g
de Bruce, Hedvig J. 1769 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.B?2.9
de Bruce, Magdaleta L774 1 -) Anders de Bruce, Coll.TZZ.Z
de Bruce, Anders 1766-81, 18 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.B72.9
de Bruce, Anders 1758 1 -) oidentifierad, Ø11.922.46
de Bruce, Joh. Fridr. L745 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.g72.g
de Bruce, Anders t757-t725 6 -) carl Fredrik Nordenberg, coll.g?2.3
de Bruce, Magdalena L776 L -) svåger (?), Coll.gZ2.AI
de Bruce, Magdalena 1766-1805 2L -> Hedvig tilliehöök-Nordenskiötd TZZ.II
de Bruee, Maria Dorothea 1788 1 -) Hedvig Nordenskiöld-de Bruce, Coll.BT2.Z
de Bruce, Magdalena 1776 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.3z2.9
de Bruce, Anders 1778 2 e I (kop) -) Ulrik Nordenskíöld, Coll.g7L.g
de Bruce, Anders 1748 1 -) Anders Johan Nordenberg , Co1L.372.2
de Vallombrusey, Henri s.a. -) Albert Edelfelt Coll.3?g.l
De la Gardie, Jakob -) oÍdentifÍerad 16fg Coll.453:1:26
De la Gardie, Johan & Johan Ottesson -) oidentifierad 1612 Coll.41}zlz2l
Demidoff 1901 -> Albert Edelfelt Colt.B?8.2s
Departement des Manufactures 1839-40 2 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.3T2.tz
Die Kaiserliche Naturforschende Gesellschaft Se Fischer
Donner, Anders s.a. 1 -) Nils E. Nordenskiöld, C-oll.gZ2.AO
Drangel, Jenny 1879 1 -> otga E. Estlander-Nordenskiörd, coll.J72.37
DurlÍng, Lotty 1958 1-> Gustaf Nordenskjölq Coll.g72.Ag
Durling, Axel 1897-1900 Z -) Nils O. Nordenskiöld, Cr,lL.gTz.g4
Durling, Maria 1902 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Crlll.gTz.g4
Duval, S. se Segning
Echerlin, Dagmar 1870-80 I -> otga E. Esilander-Nordenskiöld, coll.B72.37
Edelfelt, Alexandra 1894 -> Edelfelt, Ellan Coll.g7g.6
Edelfelt, Albert 1897 -> Benzon, Otto Coll.g7g.S
Edelfelt, Alexandra 1853-71 -) Brandt, Gustaf Coll.BZg.6
Edelfelt, Erik 1900-01 -> Alexandra Edelfelt Coll.g7g.6
Edelfelt, Berta 1883-1900 -) Annie Edelfelt Coll.g7g.z
Edelfelt, Alexandra 1820-1891 -) Annie Edelfelt Coll.g7g.z
Edelfelt, Alexandra 1849-84 -> Okänd Coll.3ZB.6
Edelfelt, Alexandra I8Z4 -> Runeberg, Johan tudvig Coll.BZg.6
Edelfelt, Alexandra 1876 -> Krohn, pietro Coll.g7g.6
45
Edelfelt, Albert 1898 -> Zola, Emile Co11.378.25
Edelfelt, Erik 1906-1910 -> Annie Edelfelt Co11.378.7
Edelfelt, Albert 1901 -> Saglio, Andre Cot1.378.5
Edelfelt, Albert 1900 -> Mantin,Andre Co11.378.5
Edelfelt, Albert 1867 -> Brandt, Gustaf Co11.378.5
Edelfelt, Albert 1880-1903 -) Okänd Co11.378.5
Edelfelt, Albert 1900 -> Okänd Co11.378.25
Edelfelt, Berta 1886-1900 -) Alexandra Edelfelt Co11.378.6
Edelfelt, Annie 1892 -> Alexandra Edelfelt Co11.378.6
Edelfelt, Albert 1867-1900 -) Alexandra Edelfelt Co11.378.6
Edelfelt, Carl Albert 1859-1868 -) Alexandra Edelfelt Coll.378.6
Edelfelt, Erik 1906 -) Okänd Co11.378.9
Edelfelt, Berta 1901 -> Albert Edelfelt C,icll.378.1
Edelfelt, Carl Albert 1852-58 -) Augusta Brandt Cotl.3?8.10
Edelfelt, Alexandra L852-62 -) AugUsta Brandt Cotl.3?8.10
Edelfelt, Albert s.a. -) Bojesen Co11.378.5
Edelfelt, Alexandra L852-62 -) Mintu Brandt Co11.378.10
Edelfelt, Alexandra 1879-1901 -) Albert Edelfelt Coll.3?8.4
Edelfelt, Berta 1923 -> Ok¿ind Co11.378.11
Edelfelt, Alexandra 1862-1885 -) Albert Edelfelt Coll.378.2
Edelfelt, Alexandra 1886-1901 -) Albert Edelfelt Coll.3?8.3
Edelfelt, Albert 1901-04 -) Berta Edelfelt Coll.378.8
Edelfelt, Berta 1905-10 -) Erik Edelfelt Coll.3?8.9
Edelfelt, Ellen 1876 -> Albert Edelfelt Cot1.378.1
Edelfelt, Erik 1907-10 -) Berta Edelfelt Coll.378.8
Edelfelt, Annie 1904 -) Berta Edelfelt Coll.3?8.8
Edelfelt, Alexandra 1879-1900 -) Berta Edelfelt Coll.3ZB.B
Edelfelt, Alexandra 1895-1901 -) Erik Edelfelt Coll.3ZB.9
Edelfelt, Carl Albert 1862 -) Albert Edelfelt Coll.B?8.l
Edelfelt, Carl A1bert L852-62 -> Okänd Coll.378.9
Edelfelt, Carl Albert L862 -) Brandt, Gustaf Coll.378.9
Edelfelt, Alexandra L852-67 -) Carl Albert Edelfelt Coll.g78.g
Edelfelt, Berta 1908 -> Edelfelt, Ellan Coll. 32S.8
Edelfelt,Annie 1883 -) Mintu Brandt Coll.378.10
Ehnroos, Abraham 1859 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.13
Ehrenreuter, J. 1732 I -) Carl FredrÍk Nordenberg, Coll.g72.g
Ehrenstolpe, Fredrik 1734 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Ehrenström, (?)J. A. 1842-43, s.a. 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3?2.13
Ehrenström, Albrecht 1811-1813 9 -) Adolf Gustaf Nordenskiötd, Co11.372.9
Ehrenström, Albrecht I82L-I822 4 -) Hedvig tilliehäök-Nordenskiöld 322.11
Ehrenström, A -) G.W. Ladau 181? Coll.450:3:233
Ehrensvärd, Augustin 1763 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Ehrnström, Carl 1850 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B72.lg
Eichwald, K. E. 1843-63 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.tB
Ek, Sophie 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Cr¡,ll.gZZ.I2
Ekblom, F. W. 1887 1 -) Nils O. Nordenskiöld, CoLI.TT2.BA
Ekenstam, G. 1832 4 -) Nils G. Nordenskiöld, CoII.JZ2.I3
Ekholm, Anna Charlotta 1794 I -> Ulrik Nordenskiöld, Coll.3Z2.B
Ekholm, Anna christina 1794 I -) Hedvig s. de Bruce-ollonberg, coll.37z.Ag
Eklöf, Aug. 1885-88 3 -) Nils O. Nordenskiöld, ColI.372.S4
Ekman, G. 1864 1 -) Nils G. Nordensldöld, Colt.372.13
46
Ekström, Karli 1907 -> Fanny Brandt C,o11.378.11
Elmêen, -> G.M. Sprengporten 4 st. 1788 Coll.450:1:49
Enderby, E. 1833, s.a. 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lB
Eneberg, (?) A. M. 1819 I -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.13
Enell, O. 1897-98 3 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.34
Erdmann, Axel 1857-63 2 -) Nils G. Nordensldöld, Coll.3?2.13
Essen, C.H. von 1758-1760 3 -> , CoLL.372.45
Essen, O. P. von 1792 1 -> Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Estlander, Hedvig 1908 1 -> Hilda Estlander-Chydenius, Co11.372.49
Estlander, Helena 1875-1905 2L -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Ø11.372.37
Estlander, Bernhard I9O4 2 -) Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.gz
Estlander, Jakob 1880 5 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.372.gz
Estlander, Helena s.a. 1 -> Hilda Estlander-Chydenius, Coll.372.4g
Estlander, Rudolf L87r-77 3 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, co1l.372.3z
Estlander, Hilda 1 -) Carl-Gustaf Estlander, Co11.372.49
Estlander-Nordenskiöld, O. 1871-80 10->ïV. Nordenskjöld-NordenskiöId372.33
Estlander-Nordenskiöld, olga 1880 5 -> Hilda Estlander-chydenius 972.49
Estlander-Nordenskiöld, Olga 1889 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.gZ2.BB
Estlander-Nordenskiöld, Olga 1 -) Jacob llVilhelm Chydenius, ColI.3Z2.49
Estlander-Nordenskiöld, olga 1885-1910 zLg -> Nils o. Nordenskiötd, gzz.g4
Estlander-Nordenskiöld, Olga 1885 2 -) Nils K. Nordenskiöld, Coll.372.gg
Estlander, Iouise s.a. 2 -) Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.3ZZ.g7
Estlander-Nordenskiöld Olga L872-86 3 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Estlander-Nordenskiöld, Olga 1906 1 -> H.G. Sederholm-Nordenskíöld372.40
Estlander, Hedvig 1901 1 -) Nils O. NordenskiöId, ColL.3l2.34
Estlander-Nordenskiöld, Olga 1887 1 -) Hedvig Nordenskiöld-Sederholm, Coll.BZ2.B3
Estlander Olga och Hilda 1 -) Jacob Jonas Estlander, Coll.372.37
Estlander-Nordenskiöld, Olga 5 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.40
Estlander, Rudolf 1854 1 -) Carl-Gustaf EstLander, Coll.l72.Ag
Estlander, Carl J. 1897 I -) Nils O. Nordenskiöld, Cr,ll.g7\.g4
Estlander, Jakob Jonas 1853-54 2 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld gz2.a?
Estlander, Ernst 1930 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Crl,11.922.40
Estlander, carl J. 1870 2 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, colt.3zz.gz
Estlander, Ernst 1890-1903 2 -) Qlga E. Estlander-Nordenskiöld, CnII.\ZZ.3T
Estlander, C. G. 1886-97 5 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.J72.B4
Estlander, c. G. 1883-1907 20 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, coll.BZ2.BZ
Etter, Paul 1910 -) Brandt Co11.378.11
Europaeus, D. E. D. s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
Fabritius, Marie 1821 1 -) Carl Gustaf NordenskÍöld, Coll.3Z2.L2
Fabritius, Sophie 1823 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.37z.Lz
Falkenberg, Conr. 1900 1 -) NÍls O. Nordenskiöld, Crr,ll.g7à.g4
Federley, Anna 1877-1905 2 -) Olga E. EstLander-Nordenskiöld, Coll.BZZ.gz
Federley, Harry 1905 I -) Nils E. Nordenskiöld, Øll.g7L.40
Feldt, Fredrik Gustaf 1762 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Ferrin, G. s.a. I -) Pugastjeff, CÃ11.372.49
Fiandt von, -> G.M. Sprengporten 4 st. 1788 Coll.450:1:49
Finska Hushåltningssällskapet 1819 -) Hedvig M. Nordenskiöld, coll.sr2.L2
Fischer, J. 1831 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3TZ.LB
Fischer von waldheim, G. L832-46 7 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.gz2.l3
Fock, Alexander 1831 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Crr,ll.g72.Ig
Fontell, H. O. 1889 1 -) Carl-Gustaf Estlander, Coll.3ZZ.4g
47
Fontell, A. J. 1766-1781 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Fontell, Abrah. Joh. L777-L78O 2 -) Ulrik Nordenskiöld, Coil.3Z2.B
Fontell, A. J. I77O 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Colt.g?z.3
Forchhammer, J. G. s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.l3
Forsell, Ulrika S. 1771 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.B?2.3
Forselles, J. H. af 1840-54 10 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.AZz.Ig
Foullon (?), 1834-36 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.lg
Fritzche, C. J. 1837-46, s.a. 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.18
Frostman, Jonas 1789 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Cott.g72.g
Frödman, C. 1862 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lB
Furuhjelm, Hjalmar 1864 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g7z.lg
Furuhjelm, O -) A. Moberg 1873 Coll.4S3:3224L
Fuss, NÍcolaus 1818-19 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lB
Första Finska Hemslöjdsutståtllningen 1825 1 -) Nils O. Nordenskiötd372.B6
Gadd, Christina 1760 1 -) oidentifierad, Co\1.372.45
Gadolin, Johan 1820 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.lg
Gahn, Axel Wolter 1788 1 -) Hedvig S. de Bruce-Ollonberg, Coll.B7z.Ag
Gefwert, Johan Fredrik 1853-59 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Co[.3?2.18
Generalguvernörens kansli 1862 1 -) Nils G. Nordenskiöld, coLl.B72.rZ
Genetz, Carl 1849 1 -) Nils G. NordenskÍöld, Coll.B?2.13
Gensen, Sam. 1849 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g?2.18
Gibert, Eugene 1854 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZz.lA
Glansenstierna, -> G.M. Sprengporten 2 st. 1ZBB Coll.4b0:1:4g
Glansenstierna, O.P. 1760 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Goebel, Fr. 1841-52 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B72.tg
Grabbe, E.A. 1756 1 -> , CÃ11.322.45
Granfelt, Hjalmar s.a. 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.BT2.40
Granit, A. t777 I -) Carl Fredrik Nordenberg,Crl,ll.372.g
Granit, Abraham 1776 1 -) Otto H. Nordenskiöld-Nordenskjötd, Coll.BT2.Z
Granmannslohn (?), christian 1838 1 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.B?2.18
Grewingk, C. 1857 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lB
Gripenberg, Nils -) J. Furuhjelm 1882 Coll.453:B:289
Grot, J. 1853 I -) Nils G. Nordenskiötd, C,oll.g7z.tg
Grotenfelt, Gustaf 1905 I -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Grotenfelt, Arvid 1910 -> Helmina Brandt Coll.828.11
Grönholm, Nils 1831 1 -) Hedvig M. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.Lz
Gueldry, G. 1901 -) Albert Edelfelt Coll.3?8.1
Gyllenborg, Gustaf 1Z4Z (kop) -) Jakob Aspelin , Colt.BZ2.g
Gyllenbägel, A -¡ J.F. Aninoff & Stjernvall 1819 Coll.453:3:281
Gylling, O. I -) Nils G. Nordenskiöld, Cotl.g7z.lg
Güntzell, ->
Haartman, Carl von 1860 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.gTZ.!4
Haartman' Fredrika von 1831-55 12->M. von Haartman-Nordenskiöld, Coll.BT2.B2
Haartman-Nordenskiöld, Sofia von 1820-69 I77 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.IA
Haartman-Nordenskiöld, Sofia von 1854-57 42 -) Nils O. Nordenskiöld TZZ.B4
Haartman-Nordenskiöld, Sofia von 1856 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.B?2.88
Haartman, Iars G. von L829-46, s.a. 6 -) Nils G. NordenskÍöld, coll.B7z.L4
Haartman-Nordenskiöld, Sofia von 1854-56 14 -) Nils A.E. Nordenskiötd gZZ.gB
Haartman, Viktor 1855 von 1 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld gZZ.g2
Haartman, Sophie 1829 von 1 -) Hedvig E. lilliehtXik-Nordenskiöld, Coll.37z.LL
Haartman-Nordenskiöld, Sofia von 1856 1 Se Nordenskiöld-Nordenskjötd Anna E.
48
Hagert, Gabriel se Boije, Casper Johan
Hamilton, -> G.M. Sprengporten 1288 Coll.450¡l:4g
Hammarskjöld, P. 1812-1813 2 -) carl Gustaf NordenskiöLd,, colr.B72.r2
Hanen, P. 1912 1 -) Nils O. Nordenskiöld, CÃll.ïZZ.gA
Hartwall, Viktor 1833-55 6 -) NÍls G. Nordenskiöld, Øll.g72.I4
Hartwall, Victor 1855 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.BZ2.3B
Hastfer, -> G.M. Sprengporten 6 st. 1288 Coll.450:1:4grJt254
Hausrnann, 1857 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.g?2.98
Hauswolff, Carl 1833 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr:,ll.gZZ.L4
HeÌkel, Esther 1910 -> IGrin Brandt Coll.378.11
Heinonen, J. 1910-11 2 -) Nils E. Nordenskiöld, Crl,ll.S72.40
Helmersen, Gregor von 1845-62 9 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.B72.r4
Herrman, (?)R. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.ïZ2.IA
Hess, Germain Henri 1830-36 6 -) Nils G. Nordenskiötd, CoLI.BZ2.LA
Heuland, Henry 1823-29 6 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g7z.I4
Hillbrandt, Fried. 1744 -> Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.3
Hintikka, T.J. 1925 1 -) Nils E. NordenskÍöld, Cr,lI.g72.40
Hirn, K. E. 1895 1 -) Nils E. NordenskÍöld, CuII.TTZ.40
Hisinger, E. 1867 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Cn11.322.24
Hisinger, Auguste 1821 1 -) HedvÍg u. sederholm-Nordenskiöld, coll.372.L2
Hisinger, Edvard 1855 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.3?2.38
Hisinger, A.V. (?) 1824 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Cr,LI.BZZ.I2
Hisinger, Fr. 1838 8 -) Nils G. Nordenskiöld, CÃll.gZ2.IA
Hisinger, Edvard 1898-1902 3 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Hisingh, Joh. \¡V. 1725 1 -) Anders Johan Nordenberg , Coll.372.Z
Hjärne, G. 1821 1-) Hedvig E. tilliehtiök-Nordenskiöld, Coll.BZZ.LI
Hjärne, G. G. 1831 1 -) Carl Gustaf Nordenskiökd,, Coll.372.I2
Hjärne, G. 1817 I -) Adotf Gustaf Nordenskföld, Coll.gl2.g
Hoffren, A. Gust. 1784 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.g
Hofmann, Ernst 1844-58, s.a. Z -) Nils G. NordenskÍöld, 611.322.14
Hohti, H. 1906 1 -) Henrietta Klingenstierna-sederholm, Cr,ll.gzz.A9
Holm, V. Gustaf 1815 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Holm, Karl 1855 1 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld,r Cr,ll.gT2.g2
Holmberg, O. 1813 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Holmberg, H. J. 1845-48 23 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.14
Holmberg, H. J. 1834-64 ja s.a. 87 -> Anders olivier saelan, colJ..322.49
Holmgren, Emil 1904 6 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.BZ2. O
Hooker, W.A. 1908 1 -) Nils E. Nordenskiöld, CoIL.BZ2.A0
Hushållningssällskapet -) Furuhjelm, 1 802 Coll.453:B:230
Hårdh, Hedvig 1776 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.B?2.9
Häggman, C. 1858 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TZZ.L
Hällström, Gust. Gabr. 1824-43 3 -) Nils G. Nordenskiöld, coU..8r2.L4
Håi5rren, Ernst 1903 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Cßll.gZZ.AO
Högberg, D. J. 1844 2 -) Nils G. NordenskÍöld, CoLL.\Z2.IA
Idestam, Gustaf 1833-4? 6 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,LI.3T2.14
Ieckeln, -> G.M. Sprengporten IZBB Coll.450:1:49
Igelström, t. I. 1852-60 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.t4
Ilmoni, 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cßll.gTZ.LA
Ilmonius, Abrah. ITZ0 2 -) Carl FredrÍk Nordenberg, Coll.372.g
James, Edw. 1825 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.t4
Januszkiewitz, A. 1856 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.gZZ.LA
49
Jaunes, 4..1860 1 + 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.14
traunez, Anatole 1896 2 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Cotl.BZ2.B3
Jeffreinov, Petter 1847 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TT2.IA
Johan Ottesson & Johan De la Gardie -) oidentifierad 1612 Coll.463zlz24
Jossa, Henrik t847-52 10 -> Nits G. Nordenskiöld, Coll.372.t4
Julin, John 1819-42, s.a.125 se C. Appelgren
Julin, John von 1830-49 10+2 st. (kop¡ -) oidentifíerad, C¡:,ll.g72.z
Julin, John 1821 1 -) Carl Gustaf NordenskiöLd,, Coll.JT2.I2
Julin, Emilia I -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.14
JulÍn, E. tindsay von 1862-66 19 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.L4
JulÍn, Erik 1857-59, s.a. 7 -) Nils G. Nordenskiöld, CoLl.3?2.I4
Julin, E. 1866 4 -) Nils O. Nordenskiöld, CÃ11.322.34
Julin, John 1825 1 -> J. Snellman, Coll.372.IZ
Jägerhorn, G. I74I 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3?2.3
Jägerhorn, J.4., -> G.M. sprengporten 13 st. 1z8B coll.450¡3:256, r:4g,3:252-25g
JägerskÍöld, L. A. 1900-04 4 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.JZ2.4O
Järnström, S. F. 1810 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Järnström, S. 1812-19 3 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.12
Karamzin, Aurora 1849-55 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.t5
KarneÍeff, G. 1831 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZZ.lb
Kefersteen (?), t82L 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.15
Kemmerer, Alexander L82I-67 15 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.15
Kierting, H. G. von 1795 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Colt.372.9
Kieser, D. E. 1821 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Col1.BZ2.15
Kingelin, Adele 1901 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.34
Kiseleff, IGrin 1910 -> Brandt Coll.378.11
Kjöllerfeldt, H. J. 1854-56, s.a. 12 -) Nils G. NordenskiöId, coll.Bzz.tb
Klee, H. 1847 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g?2.l5
Klick + Wilh. von Törner -) G.M. Sprengporten 2 st. 1788 Coll.450:32260, Iz4g
Klick, C.H, -> G.M. Sprengporten 2 st. 1ZBB Coll.450:Bz25g, Lz(g, 8:260
Klingenstierna-Sederholm, H. 1867 1-> H. Nordenskiöld-Sederholm, Coll.BZ2.3B
Kockenström, E. 1763 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Kockscharow, N. 1855-64, s.a. z -) Nits G. Nordenskiöld, colt.B72.l5
Komonen, A. 1847, s.a. 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g?2.15
Konow, Johan G. von se Boije, Casper Johan
Konow, J. G. von L774 1 -) Anders de Bruce, CoLL.ïT2.Z
Korschelt, (?) E. 1904-08 3 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,lL.gZ2.AO
Koschuchowsky, Anton 1849-51 5 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.sz2.lb
Kothen, Casimir von 1849-51 10 -> M. von Haartman-Nordenskiöld, ColL.yZ2.B2
Kothen, C. von 1857-60 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.8?2.1b
Kraepelien, Alfhild 1873 1 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.Bg
Kraepelin, Maria 1885 1 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, coll.3zz.3z
Krakau, Antoinette 1894-95 3 -> olga E. Esilander-Nordenskiöld, coll.BTz.37
Krakau, H.S. 1855 I -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Co11.372.32
Krakau, Julius 1885-1900 5 -) Nils O. NordenskÍöld, CrlLL.gZ2.gA
Kramer, Marie 1898 1 -) Nils E. Nordenskiöld, C¡¡,ll.g72.40
Kramer, 1897 1 -) Nils E. Nordenskiötd, Cr,11.522.40
Kreuger, M. F. 1832 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.TT2.L2
Krohn, Pietro 1883-1905 -) Albert Edelfelt Coll.3Zg.2S
Krohn, Michaela s.a. -) Albert Edelfelt Colt.B?8.25
Krohn, Mario 1892-1905 -) Albert Edelfelt Coll.g78.z5
50
Krohn, Mario och Pietro 1903-21 -) Berta Edelfelt Co11.378.8
Kuhlberg, C. 1803 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Kuhlefelt, Ninni 1885 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.34
Kuhlefelt, J. B. 1809 2 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.12
Kuhlefelt, F. 1887 I -) Nils O. Nordenskiöld, b11.372.34
Kurck, Gustaf -) Hans Johan Bäck 1681 Co11.453:1:116
Kurck, Gustaf -) Hans Johan Bäck 1681 Coll.453:1:115
Kurten, G. 1821 1 -) Carl Gustaf Nordenskiötd,611.372.L2
Kurten, Sophie 1820-32, s.a. 23 -) Hedvig U. Sederholm-NordenskiöId372.l2
Kutorga, S. 1852 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Ø11.372.15
Köhler, A.E. 1773 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Köhler, A.E. L767-I774 2 -) Adolf Gustaf NordenskiöldColl., Co11.372.9
Lf Estrade-Möllersvärd, C. L82L 2-> Hedvig Sederholm-Nordenskiöld, CoIL.372.t2
Lf Estrade-Möllersvärd, C. 1822, s.a. 2 -) Hedvig tilliehöök-NordenskiöLd 372.IL
Ladau, G -) ruruhjetm O.W. 1830 Coll.453:3:237
Ladau, G -) Furuhjelm O.W. 1829 Coll.453:3:236
Iadau, G. 1832, s.a. 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.15
Ladau, G.W. -> R.H. Rehbinder 10 st. s.a. 1812-1827 C.Ð11.450:.32238-247
Ladau, Annette 1851 1 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld,Crl,11.372.32
Ladau, G.l¡V -> A. Zakrewsky 4 st. s.a. 1811-1827 Coll.450:32236,32263-265
Ladau, G.W. -> C.G. Armfelt 1811-12 Coll.450:3:209-230
Ladau, G. 1831 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Cß11.372.L2
I¿gus, C.G. t775 1 -) Carl FredrÍk Nordenberg, Co11.372.3
Lamm, Martin 1918 3 -) Nils E. Nordenskiöld, CoL1.372.40
Langen, A1bert 1900 -) Albert Edelfelt Co11.378.25
Langenskiöld, A. 1801 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Crl,11.372.12
Lantingshausen, J. von 1759 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Laure1l, Gustaf 1826-34 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.15
Laurell, Gustaf 1855 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Cot1.372.33
Lauren, Otto 1910 -) Brandt Co11.378.11
Lavonius, A. 1844-60 2 -) Nits G. Nordensldöld, Co11.372.15
Lechlin, Petter s.a. 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Leijonhufvud, C.1ü. 1759 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Leijonstedt, C. W. 1752 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Lemström, Selim 1890 1 -> ,Cn,11.372.49
Leouzon (?) te Duc, L. A. 1841-46 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.15
Levander, K. M. 1901 I -) Nils E. Nordenskiöld, ØL1.372.40
Levander, D.G. 1765 1 -> , CoIL372.45
Lidner, Bengt 1786-92 20 -> fam. Möllersvärd
Lidströmer, J. 1823 1 -) Nils G. NordenskiöldColl.37z.L5
Lidströmer-Nordenskiöld, A. t82I-23, s.a. 6-) H. Lilliehöök-NordenskiöId 372.LI
Lilja, Anni 1909 1 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.37
Liljeström, Johan 1838 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.37z.tz
Lilliehäök-Nordenskiöld, Hedvig 1829 1-> M. von Haartman-Nordenskiöld 372.32
Lilliehtiök, P. t792-L793 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Lilliehtiök, Hedvig E. 1775,2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
lilliehöök, Johan 1853-61 5 -) Nils G. Nordenskíöld, Cþ11.372,t5
Lilliehöök, Marie l82L-24 3 -) Hedvig E. tilliehöök-NordenskÍöld, Coll.372.II
LÍlliehäök-Nordenskiöld, Hedvig I8L9-24, s.a. 15 -) Nils G. Nordenskiöld 372.16
lilliehöök, Anders 1792-1798 3 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Lilliehtiök, CarI 1804 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.I2
5l
Lilliehöök-Nordenskiöld, Hedvig 1815-31, s.a. 27 -> H. Sederholm-NordenskiöId 972.L2
titliehöök, Anders 1801-1818 7 -) carl Gustaf Nordenskiökd,, coll.BZ2.L2
Lilliehtiök' Hedvig 1820-30 124-> Flora G. Nordenskiöld-Nordenskjöld, Colt.BZ2.L2
LilliehtXik' Hedvig I82O-2I2 -) Otto H. Nordenskiöld-Nordenskjöld, Coll.B72.7
Lilliehöök, Anders 1791-1816 12 -> Hedvig Lilliehöök-Nordenskiöld, Coll.3Zz.II
Litliehöök-Nordenskiöld, Hedvig L804-27 110-> Carl G. Nordenskiöld, Coll.372.I2
Lind, A. 1825 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld,Cll,ll.372.Iz
Lindberg, Harald 1895 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.\TZ.AO
Lindberg, Carl Wilh. 1 -) Carl Gustaf Nordenskiökd,,611.372.12
Linde, B. von 1759 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.372.3
Linder, A. 1863 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZz.lS
Linder, Fridolf 1849 I -) Nils G. Nordenskiöld, C¡:,t1.972.15
Lindfors, Sophie 1815-23 2 -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, CoII.TT2.I2
Lindh, D. 1850 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.37z.l5
Lindholm, Signhitd 1921 -> IGrin Brandt Coll.378.11
Lindqvist, A. 1844 1 -) Nits G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lS
Lindroos, J. F. 1886 1 -) Nils O. Nordenskiöld, CoII.BZ2.3A
Lindroth, J. I. 1899 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Lindsay, EmÍlia 1830-49 10+2 st. (kop¡ -¡
, Coll.J7Z.Z
Lindström, G. 1902-04 4 -) Nils E. Nordenskiöld, Crl,11.922.40
Linsingen de, baron -) Napoleon 1801 Coll.450:3:232
Lloyd, L. 1846, s.a. 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.B?2.18
Lonolofsky, 1854 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.t5
Lowen, S. 1861 1 -) Nils O. Nordenskíöld, Coll.ïZ2.l4
Lowen, Christian 1864 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.34
Lowen, S. 1852-53 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.15
Lund, C. 1835-37 5 -) Nils G. Nordensldöld, Coll.BZ2.l5
Lundblad, Jac. 1789 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g7z.g
Lundgren, Israel 1771 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.372.3
Lundström, C. t824 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.1b
Lundström, A. w. 1813-182s 16 -) carl Gustaf Nordenskiöld, coll.gz2.rz
Lönroth, A. 1812 1 -) Cart Gustaf Nordenskiökd,, CoLLJZ2.I2
Malmborg, Johan Erik 1852 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.lS
Malmgren, K. P. 1864 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.l5
Malmgren, A. I. 1862-63 2 -) NÍls G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.l5
Mannerheim-Nordenskiöld, Anna 1883 I -) Nils K. NordenskÍöld, coil.322.83
Mannerheim-Nordenskiöld, Anna M. 1904 1 -) Nils O. Nordenskiöld, CoIL3Z2.34
Mannerheim-Nordenskiöld, Anrta L87 2 1 ->W. Nordenskjöld-Nordenskiöld, Coll. B ?2. BB
Mannerheim, C. G. 1836-63 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.15
Mannerheim, Sophie 1894-1926 -) Berta Edelfelt Coll.g?B.B
Mannerskants, N. 1783-1808 4 &,2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Maras, Auguste s.a. 2 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.3Z2.BB
Mark, Gabr. 1836 1 -) Nils G. Nordenskiöld, C,oll.g?2.l5
Marn, Auguste 1856 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g?2.15
Marny, Nicolaus Barbot de I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.l3
Masander, C. G. 1852-58 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lL.g72.I6
Maskel¡me, N. J. 1864 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lI.gZZ.ts
Mattenz, Joh. Hinr. 1758 I -) Carl Fredrik Nordenberg, CoLl.T72.g
MattheÍszen, Carl 1763, L767 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.3
Mechelin, Leo 1895-1900 -> Albert Edelfelt Coll.gZB.25
Melartin, wendela s.a. I -) Hedvig u. sederholm-Nordenskiöld, corr.3z2,r2
52
Mendelejev, D. 1855 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.15
Menge, Joh. 1830 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.15
Menshikov, A. 1832 1 -) NÍls G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.l5
Meyendorff, A. 1847 1 -) NÍls G. Nordenskiöld, C,oll.g7z.l5
Michael, Albert D. 1900-02 3 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,ll.g7L.A0
Moberg, Isaac 1759-1771 I -> , Ø11.372.45
Montgomery, -> G.M. Sprengporten 1ZBB Coll.450:1:4g
Montgomery, Robert 1896 -> Albert Edelfelt Coll.BZ8.25
Morian, V. 1818-19 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.l5
Muenier 1901-05 -) Albert Edelfelt Coll.378.25
Munsterhjelm, Beata \naria 1777 1 -) carl Fredrik Nordenberg, coll.3z2.g
Muss, Fr. 1821 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.ls
Mussclius, A. 1911 I -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Mussin-Puschkin, -> G.M. Sprengporten 2 st. 1ZB8 Coll.450:1:49
Mäklin, F. W. 1851 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.BZ2.33
Möller, Carl Henrtk t747 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Möllersvärd, LouÍse 2 -) Tvlargareta von Haartman-Nordenskiöld, CoIl.37Z.gz
Möllersvärd, (?) Ulla 2 -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, Coll.ïZ2.L2
Möllersvålrd, C. 1817-1826 2 -) ârl Gustaf Nordenskiötd, Coll.gZZ.Iz
Nassokin, O. H. 1831 1 -) Carl Gustaf NordenskiöLd,, Coll.TT2.L2
Naturalïen Comptoir 1828 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Øll.g7z.Lz
Nesselblad, L826 I -) Hedvig E. tilliehöök-Nordenskiöld, Cr,r.gzz.rr
Nesterovsky, Jaques 1855 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g7z.l5
Niklander, Erik 1856 3 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.g7z.gg
Nilsson, S. 1864 I -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3?2.15
Nolcken, Reinhold 1839 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.l5
Norberg, J. C. 1810-25 4 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.B7z.tz
Nordenberg, Magnus otto L725-29, s.a. B -) Johan Erik Nordberg , coll.gz2.L
Nordenberg, Magnus otto Lr20-s6 -> carl Fredrik Nordenberg, coll.B72.3
Nordenberg, Carl Fredrik 1763 1 -) lttlahtberg, Coll.3?2.3
Nordenberg, M. o. 1726-29 6 -) Anders Johan Nordenberg , colr.372.Z
Nordenskiöld' Carl Fredrik 1731-59, 133 -) Hedvig Ramsay-Nordenskiöldg7g.z
Nordenskiöld, carl Fredrik lzs?-60 2 -) Anders Johan Nordenberg ,ç¡111.922.2
Nordenskiöld, carl Fredrik 1844 2 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.gz2.l5
Nordenskiöld, carl Fredrik 1z48-69 B -) Anders de Bruce, cÃll.g7z.T
Nordenskiöld, Aurora I82O-25 4 -) Hedvig E. tilliehtiök-Nordenskiöld, Coll.372.11
Nordenskiöld, Aurora L82I-23 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3Z2.lS
Nordenskiöld, Carl Fredrik 1261 1 -) oidentifierad, Cr,ll.g72.45
Nordenskiöld, Iri V.S. 1902 1 -) Nils O. Nordenskiötd, Cofi.g7z.g4
Nordenskiöld, A.c. 1800-1801 3 -) Hedvig Nordenskiöld-de Bruce, colL.TT2.T
Nordenskiöld, A. 1864 6 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.15
Nordenskiöld, Adolf Gustaf 1802-1810 B -) ulrik Nordenskiöld , coll.gz2.g
Nordenskiöld' Adolf Gustaf 1769-7L 3 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Nordenskiöld' Adolf Gustav s.a. 1 -) Anders Johan Nordenskiöld dy., Coll.B72.T
Nordenskiöld, Anna sofia 1904 1 -) Nils o. Nordenskiöld, coll.3z2.34
Nordenskiöld, Adolf Gustaf 1804-1814 2 -) Carl Gustaf NordenskiöId,Crl]d..gT2.tz
Nordenskiöld, August 1791 1 -) Anna C. Ekholm-Nordenskiöld, Coll.BZ2.8
Nordenskiöld' Adolf Gustaf 1808 8-> Hedvig tilliehtXik-Nordenskiötd, Coll.SZZ.It
NordenskÍöld' Sofie & alii. I -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Coll.37z.Sz
Nordenskiöld, Otto Henrik 1821 I -) Hedvig tilliehtiök-Nordenskiöld, Coll.372.11
Nordenskiöld, Otto Gustaf 1799 1 -) Otto H. Nordenskiöld-NordenskjöId372.7
53
Nordenskiöld, Sofia s.a. 1 -) Hedvig M. Nordenskiöld, Coll.BZz.Lz
Nordenskiöld' Otto Henrik 1769-95 23 -> Hedvig Nordenskiöld-de Bruce gTZ.z
Nordenskiöld, olga H.E. 1 -) olga E. EstLander-Nordenskiöld, coll.37z.gz
Nordenskiöld, Otto G. 1790-1825 16-> Hedvig Lilliehöök-Nordenskiöld, Cott.glz.tI
Nordenskiöld, Otto G. 1797-1804 13 -> Cart Gustaf Nordenskiöld, CoIL.BZ2.L2
Nordenskiöld, Otto G. 1832 1 -) Hedvig M. Nordenskiökd,, Cr,ll.g7z.Lz
Nordenskiöld, Aurora 1818-1825 ? ) cafl Gustaf Nordenskiöld, coll.az2.r2
Nordenskiöld, August 1791 1 -) Carl Fredrik Nordenskiöld dy., Coll.g72.g
Nordenskiöld, Augusta 1822-24 2-) Hedvig titliehtbk-Nordenskiöld, Coll.BZ2.It
Nordenskiöld-sederholm, Hedvig Sofia 2 -) Nils E. NordenskiöId, corr.372.4o
Nordenskiöld, otto Gustaf 1816-61 ?3 -> Nils G. Nordenskiötd, coll.g72.r6
Nordenskiöld' Nils O. 1848-1857 15 -> M. von Haartman-Nordenskiöld, Coll.372.g2
NordenskiöId, August s.a. I -) Carl Fredrik Nordenberg, Co1I.BZ2.B
Nordenskiöld' NÍls Otto 1853-1901 LLz -> Nils A.E. Nordenskiöld, Co11.3TZ.gg
Nordenskiöld, Carl Gustaf 1815, 3 -) Hedvig Sederholm-Nordenskiöld, CoIl.BT2.t2
Nordenskiöld, Carl Fredrik d¿1. 1756-59 3 -) Cart IlV. Nordenskiöld, Coll.BZ2.T
Nordenskiöld, Carl Fredrik dâ. L767-73 11 -) Adolf G. Nordenskiötd, Coll.3z2.9
Nordenskiöld, carl Gustaf 1819-38 Lz -> Nils G. NordenskÍöId, coll.Bzz.rs
Nordenskiöld, Iri V.S. 1891-1902 11-> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.3ZZ.g7
Nordenskiöld' Hedvig Margareta I -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.B72.gz
Nordenskiöld, Hedvig Dorotea 15 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Cott.B?2.82
Nordenskiöld, Hedvig 1788-1806 25-) Otto H. Nordenskiöld-Nordenskjöld gTZ.7
Nordenskiöld, Emma 2 -) Hedvig E. Lilliehtiök-Nordenskiötd, coll.3Tz.rL
Nordenskiöld, Erland 1902-1932 10 -> Nils E. Nordenskiöld, coll.Bzz. 0
Nordenskiöld, Erik o.E. 1 -> olga E. Estlander-Nordenskiöld, cÃll.T7z.gz
Nordenskiöld, ErÍk o.E. 1932 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,tL.gz2.Ao
Nordenskiöld, Fredrik August 1807 I -) Adolf Gustaf Nordenskiötd, Coll.372.9
Nordenskiöld, carl Gustaf s.a. 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.3z2.9
Nordenskiöld, Emma Fredrika 1861-66 z -) Nils G. Nordenskiöld, coll.gz2.lb
Nordenskiöld, Hedvig Sofia 2 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Coll.BTZ.g2
Nordenskiöld' Hilma 1891-1909 22 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.BZz.ST
Nordenskiöld, Carl Fredrik dy. I77L-78 6 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Nordenskiöld, August L775-92, s.a. 6 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.B?2.g
Nordenskiöld, Hedvig M. 1855 2-) Anna Elisabet Sofia Nordenskjöld, Coll.3ZZ.Lz
Nordenskiöld, Adriana 1821 1 -) Nils G. Nordenskiöld, coll.3z2.15
Nordenskiöld, Agnes 1898 1 -) Olga E. Esilander-Nordenskiöld, Coll.TT2.JZ
Nordenskiöld' Anders Johan dä' 1726,1739-51 14 -> Carl F'redrik Nordenberg BT2.B
Nordenskiöld' Anders Johan dy. t767-L784,77 -) Adolf G. Nordenskiöld g72.g
Nordenskiöld' Hedvig Magdalena 1856 2 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.BZ2.3B
Nordenskiöld, Hedvig M. 1807-32 34 -> Carl Gustaf Nordenskiöld, CoLL.BZ2.L2
Nordenskiöld, Iri 1888 2 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Colt.BZz.BB
Nordenskiöld, Carl Fredrik dy. 1??3-1820 11-> Adolf G. Nordenskiöld, Coll.SZ2.g
Nordenskiöld' Hedvig Magdalena 9 -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, ColI.S72.L2
Nordenskiöld' Hedvig Magdalena 1819-60 96 -> Nils G. Nordenskiöld, Colt.gz2.ls
Nordenskiöld, Hedvig M. 1835-1859 11 -> M. von Haartman-Nordenskiöld, cr,ll.372.g2
Nordenskiöld, Hedvig Dorotea I -) Nils O. Nordenskiöld, Crlll.972.g4
Nordenskiöld, Anders Johan dy. 176g-78r 26 -> carl Fredrik Nordenberg 3zz.S
Nordenskiöld' Nils O. 1870-1897 2I4-> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Coll.\Z2.3T
Nordenskiöld, Nils 1851 1 -) Etisabet Boisman, CrllL.g72.LT
Nordenskiöld, Nils 1825 1 -) John Julin, Colt.gZZ.Iz
NordenskÍöld, Nils 1811-1832,20 -) carl Gustaf Nordenskiöld, coll.BTz.rz
54
Nordenskiöld, Níls 1839 1 -) kyrkoherden (?), CÃ11.372.I7
Nordenskiöld, Nils 1819 1 -) Otto Henrik NordenskiöId dy., Ø11.372.L7
Nordenskiöld, Nils A.E. 1893-94 3 -> Nils E. Nordenskiöld, Co11.372.40
Nordenskiöld, Nils A.E. 1853-1900 169 -) Nils O. Nordenskiöld, CoI1.372.34
Nordenskiöld, NÍls 1819-60 47 -> Hedvig M. Nordenskiöld, Crt,11.372.I2
Nordenskiöld, Nils A.E. 1881 I -) Anna Nordenskiöld-Nordenskjöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils Erik 1914-31 51 -> H.G. Sederholm-Nordenskiöld, ColL.372.4O
Nordenskiöld, Nils Erik 1 -) Edward Magnus Sederholm, Co11.372.40
Nordenskiöld, Nils Erik 1916 1 -) Edward Sederholm, Co11.372.40
Nordenskiöld, Nils Erik 1894-1900 3 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils Adolf Erik 1853-66 141 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.15
Nordenskiöld, Nils Erik 1885-1913 186 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.34
Nordenskiöld, Nils A.E. 1881 1 -) Anna Mannerheim-Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskíöld, Nils A.E. 1847-60 44 -> M. von Haartman-Nordenskiöld, Co1I.372.32
Nordenskiöld, Nils Gustaf Gabriel 1 -> M. von Haartman-Nordenskiöld, Co11.372.32
Nordenskiöld, Nils Gustaf Gabriel 1879-85 20 -> Nils K. NordenskiöId, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils l(arl 1883 1 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, CoI1.372.37
Nordenskiöld, Nils Gustaf 1854-63 66 -> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.34
Nordenskiöld, Nils G.G. 1867-73 10 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskiöld, Nils l(arl 1 -) Hedvig Nordenskiöld-Sederholm, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils l(arl 1853 14 -> M. von Haartman-NordenskiöId, Co11.372.32
Nordenskiöld, Nils Gustaf 1860-1864 39 -> Nils K. Nordenskiöld, Co11.372.33
NordenskÍöld, Nils Otto 1905 1-) Gösta Grotenfelt, Co11.372.36
Nordenskiöld, Nils Karl 1855-88 116 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskiöld, Nils A.E. 1889 2 -) OIga E. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.37
Nordenskiöld, Nils Gustaf 1.820 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Nordenskiöld, Nils G. 1 I 1 6-1 824 38-> Hedvig Lilliehöök-Nordenskiöld, Coll.3 7 2.1.I
Nordenskiöld, Nils l{arl t877-87 5 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils l(arl 1861-65 28 -) Nils G. Nordenskiöld, Cot1.372.16
Nordenskiöld, Nils Erik 1909 2 -> Hilda EstLander-Chydenius, Co11.372.49
Nordenskiöld, Nils Gustaf 1854-56 L7 -> Nils A.E. Nordenskiötd, Co11.372.33
Nordenskiöld-Nordenskjöld, F. 1852 1-> M. von Haartrnan-Nordenskiöld, 61I.372.32
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Flora 1833-64 6 -) Nits G. Nordenskiöld, Co11.372.15
NordenskÍöld, Ulrik 1778 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, C,ol1.3?2.3
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 1906 I ->H.G. Sederholm-Nordenskiöld, CoII.372.4O
Nordenskiöld-Nordenskjöld, O. H. 1765-1818 I20-> Adolf Nordenskiöld, Co11.372.9
NordenskiöId-Sederholm, Hedvig 1853-76 76 -> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskiöld-Sederholm, Anna 1869-80, 16 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Ulrik 1774 I -) Hedvig E. Liltiehtiök-Nordenskiöld, Co11.372.11
Nordenskiöld, Nils Otto 1873 1 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils Otto I -) Jacob Wilhetm Chydenius, Co11.372.49
Nordenskiöld, Nils Erik 1897-1900 I -) Jacob Wilhelm Chydenius, Co11.372.49
Nordenskiöld, Nils Otto 1890-1907 4 -) Nils E. Nordenskiöld, CÃ11.372.40
Nordenskiöld, Nils Otto 1854-63 2I -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Nordenskiöld, Nils Otto 1859-1890 92 -> Nils K. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils Otto I -) Ar¡ders Olivier Saelan, Crr,11.372.49
Nordenskiöld-Sederholm, Hedvig 1885 3 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld-Sederholm, H. 1 870- 1 907 I 0->O. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.37
Nordenskiöld, Nils G. 1831-59 240 -> M. von Haartrnan-Nordenskiöld, Co1I.372.32
Nordenskiöld, I(arl Adam L829 L (kop¡ -;
, Co11.372.7
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 1856 I -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.3?2.33
bb
Nordenskiöld, Nils E. 1906-16 5-) Henrietta Klingenstierna-Sederholm, Co11.372.49
Nordenskiöld, Nils E. 1882-1912 693-> Olga Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.39
Nordenskiöld, Nils Adolf Erik 2 -) Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld, Nils Adolf Erik 1858 43 -> Nils K. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 1 -) Nils K. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 1888-91 14 -> Nils G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 2 -) Hedvig Nordenskiöld-sederholm, Co11.372.33
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna 1867-1914 139-> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskiöld-de Bruce, Hedvig L767-L80414-) Adolf G. NordenskÍöld, Co11.372.9
Nordenskiöld, Ulrik 1776 1 -) Anders Johan Nordenskiöld dy., C¡:.11.372.7
Nordenskiöld-Nordenskjöld, A. 1857 28 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.15
Nordenskiöld, Ulrik 1767-1805 31 -> Adolf Gustaf Nordenshiöld, Co11.372.9
Nordenskiöld-Nordenskjöld, A. 1870-00 71->O. Estlander-Nordenskiö1d,, Co11.372.37
Nordenskiöld-Nordenskjöld, Anna E. 1881 1 -) Anna Mannerheim-Nordenskiöld 372.33
Nordenskjöld, Anna 2 -) Sophie d'Albedyhl,6lL.372.37
Nordenskjöld, Carl Reinhold 1809-25 11 -> Carl Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.L2
Nordenskjöld, Axel G. t823-24 2 -) Cad. Gustaf Nordenskiöhd,611.372.L2
Nordenskjöld, O.G. 1867-99 58 -> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskjöld, Axel Gustaf 1843-48 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Nordenskjöld, Flora och Anna 1886 1 -) Nils E. Nordenskiöld, CoLI.372.4O
Nordenskjöld, Fredrik August 1810 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.I2
Nordenskjöld, I(arl Reinhold 18241-) Hedvig tilliehöök-Nordenskiöld, Co11.372.11
NordenskjöId, Karl Reinhold 1822-65 20 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Nordenskjöld, Otto Gustaf 1869 2 -) NÍls G.G. Nordenskiöld, Co11.372.33
Nordenskjöld, Otto Henrik 1818 1 -) Carl Gustaf NordenskiöId, ColL.372.I2
Nordenskjöld, Otto Henrik dy. 1819-64 19 -) Nils G. Nordenskiöld, CoI1.3?2.16
Nordenskjöld, Gustaf 1871 1 -> Olga E. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.37
Nordenskjöld, Otto Henrik 1782 1 -) Anders de Bruce, Co11.372.7
Nordenskjöld, Otto Henrik dä. 1817-1829 3 -) NÍts G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Nordenskjöld, O.H. 1832 -> till sina systrar, Co11.372.11
Nordenskjöld, lltlilhelmina Henrika 1864 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Nordenskjöld, O.W. 1889-93 13 -> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.35
Nordenskjöld-Nordenskiöld, W. 1870-82 13->O. Estlander-Nordenskiöld, Co11.372.37
Nordensvan, Joh. 1808 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.3?2.9
Nordmann, Alex. 1852-65 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.16
Norgren, N. 1794 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Norring, Fedor -> G.W. Ladau L822 CoLL.450:2:155
Nuttall, George H. F. 1909 I -) Nits E. Nordenskiöld, Co11.372.40
Ny illustrerad tidning 1880 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.36
Nyberg, Claes 1840 1 -) Nils G. NordenskÍöld, Co11.372.16
Nyberg, Gabriel 1762-63 11 -> Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Nyberg, Ebba 1821 1 -) Hedvig U. Sederhol¡n-Nordenskiöld, ColI.372.I2
Nyl. och Tav. läns landtbruksällskap 1875 1-> Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.36
Nylander, J. 1900 I -) Jacob Wilhelm Chydenius, bL1.372.49
Nylander, C. L8t2 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.L2
Nysten, Carl Erik 1831 I -) Nils G. Nordenskiöld, Cot1.372.16
Odhner, 1926 I -) Nils E. Nordenskiöld, Co11.372.40
Ohlson, C. J. 1858 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Okänd -) Kurck, Gustaf 1683 Coll.453:1:118
Okänd 1885 1 -) Jacob llVilhelm Chydenius,6ll.372.49
Okänd 1881 1 -) Anna Mannerheim-Nordenskiöld, Co11.372.33
56
Okänd 1 -) Carl-Gustaf Estlander, Cp,11.372.49
Okänd 3 -) Adotf Gustaf Nordenskiöld, Co11.372.9
Okänd 4 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Co11.372.32
Okänd 1788 I -) Hedvig S. de Bruce-Ollonberg, Co11.372.49
Okåind 7 -) Nils O. Nordenskiöld, Co11.372.36
Okänd 28 -> Henriette G. Sederhokn-Nordenskiöld, Coll.372.40
Ok¿ind I8L2-2I 2-)Sophie Paulin Dorothea Sederholm, CoLl.372.L2
Okänd 1797-1801 3 -) Carl Fredrik Ollonberg 1797-1801,611.372.49
Okänd 1809, s.a. 3-) oidentifierad, 611.372.49
Okänd 1856 1 -) Wilhetmina Nordenskjöld-Nordenskiöld, Co11.372.33
Okänd 1907 1 -> Ulla Sederholn-LambergColl., Co11.372.40
Okänd 3 -) Hedvig U. Sederholm-Nordenskiöld, 611.372.L2
Ok¿ind -) "Madamerf ArmfeltST2.LI
Okänd 6 st. -) Carl Fredrik Nordenberg, Co11.372.3
Okänd 6 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.I2
Okänd -> J.J. Berzelius, Co11.372.19
Okänd 1781 1 -) Carl Fredrik Nordenskiöld dy., Co11.372.8
Okänd 1812 1 -) Carl Reinhold Nordenslciöld,Cn,11.372.7
Ok¿ind 10 -> Nils E. Nordenskiöld, Co11.372.40
Okänd 28 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.17
Okänd 1877,1882 -> Mintu Brandt Co11.378.10
Okänd 1850 -> Augusta Brandt Co11.378.10
Okänd 1883 -> Berta Edelfelt Co11.378.8
Okänd 1900 -> Albert Edelfelt Co11.378.1
Okänd 1863,1873 -) Alexandra Edelfelt Co11.378.6
Okänd 1910 -> Brandt Co1t.378.11
Okänd 1901-21 -) I(arin Brandt Co11.378.11
Okänd 1899-1909 -) Fanny Brandt Co11.378.11
Okänd 1910 -> Okänd Co11.378.11
Okänd s.a. -) Okänd Cot1.378.11
Olivestam, CatharÍna 1821 I -) Hedvig E. Lilliehäök-Nordenskiöld, Co11.372.11
Olivestam-Nordenskiöld, Anna-Christina 1-) Adolf Gustaf Nordenskiöld 372.9
Olivestam, O. H. 1800 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.3?2.9
Omelianoff, ïV. 1845-46 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Osann, G. 1827-28 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Oterdahl, Sophie 1880 -) Albert Edelfelt Co11.378.25
Othman, Jacob 1816 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiötd, Co11.372.9
Palrnberg, Justus von 1709 1 -) Johan Erik Nordberg, Coll.372.t
Palmstedt, Carl L82L-22 2 -) ârL Gustaf Nordenskiöld, Cr:,11.372.12
Palmstedt, Carl 1820-63 85 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Pander, ChrÍstian 1850 I -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,11.372.L6
Pasch, C.G. 1843 1 -) Jöns Jakob Berzelius, Co11.372.13
Pasch, G.E. 1839, s.a. 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Cot1.372.16
Pasteur, J.B. 1905-08 -> Ellan Edelfelt Co11.378.25
Patron, James 1858 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Peilhart, Cha. 1825 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Peraffsky, C. L. 1831-52 11 -> Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Peter, Carl l82L-23 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Peterson, Pehr 1835-37 5 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Pipping, IÍ¡ut Th. 1845-60 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
Pirinen, Hans 1860-65 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co11.372.16
67
Planer, D. 1856 I -) Nits G. Nordenskiöld, Colt.g72.16
Ploman, C. 1908 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.g?2.96
Poard, Eugene 1854-57 10 -> Nils G. Nordenshiöld, Coll.g72.t6
PortalÍs, Robert 1900-01 -) Albert Edelfelt CoIl.gZB.2S
Posse, Fredrik s.a. 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Procope, Hjalmar 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Crc,ll.g72.40
Pulkkinen, Mandi 1913 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.J72.40
Pychlau, G. E. L827 8 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.L6
Qvanten, H. von 1881-93 42 -> Nils O. Nordenskiöld, Coll.BZ2.B6
Ramsay, A.W. 1757 1
, Ø11.372.45
Ramsay, Adolf Henr. 1819 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.gZZ.16
Ramsay, G. 1755-75 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.gZ2.B
Ramsay, A.E. s.a. 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.16
Ramsay, G.H. 1753-60 3
,C"n,11.372.45
Ramsay, Anders H. 1833-59 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3ZZ.16
Ramsa¡ A.J. 1770 1 -) Adolf Gustaf NordenskÍöld, Colt.B?2.g
Ramsay (?), Anders 1856 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.B7z.gg
Ramsay, August 1838-54 11 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.16
Ramsay, \üolter 1856-57 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.g?2.16
Ramsay, Anders E -) Ffans Johan Båick 1201 Coll.4b3:2:l63
Ramsay, Sophie Louise 1773 1 -) Hedvig S. de Bruce-Ollonberg, Cr,ll.g72.49
Ramsay, A.H. 1757-1760 3
, Co11.372.45
Ramsay, A.H. 1732-53, 67 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.372.3
Ramsay, A.H. 1745-60 2 -) Anders Johan Nordenberg , CoLL.BZZ,2
Ramsay, A.H. 1736 1 -) Hedvig Ramsay-Nordenskiöld, Coll.3?3.?
Rancken, Runar 1910 -> Max Brandt Coll.BZB.ll
Rautenfeldr -) G.M. Sprengporten 1?88 Co11.450:1:4g
Reduktionskommissionen -> Johan Crelutz 1?08 Coll.4ïB:2tLZg
Rehbinder' Rolf 1839 I -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Coll.372.32
Rehbinder, Rolf 1833-38 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.BZ2.16
Reinholm, H. A, 1849 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.16
Renard, D. 1850-64 13 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.g72.16
Renvall, Thorsten 1903 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.372.40
Retzius, And. 1851-57 tZ -) Nils G. Nordenskiöld, Colt.BZ2.16
Reuter, Enzio 1901-11 I -) Nils E. Nordenskiöld, ØlI.gZ2.4O
Reuterholm, Gustaf Gottfried 1785 1 -) Adolf Gustaf NordenskÍöld, Coll.BZ2.9
Reuterholm' Gustaf G. 1791-97 10 -> Anna C. Ekholn-Nordenskiöld, CoIl.3Z2.8
Reuterskiöld, -> G.W. ladau 1815 Coll.450:3t234
Richter, G. t. 1831 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3ZZ.I6
Riddercrantz, tr -) Christina Grass 1Z0b Coil.463:2zLZL
Riddercrantz, tr -) Elisabet Grass 1203 Coll.453:2:166
Rindell, Astrid 1920 -> IQrin Brandt Coll.BZB.ll
Rislachi, Josephine 1 -> olga E. Estlander-Nordenskiötd, coll.3zz.gz
Robertson, Hannah 1900 1 -) NÍls E. Nordenskiöld, CÃll.gZZ.AO
Robinson, John s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.g7L.lz
Rohr, 1821 2 -) Hedvig E. Lilliehöök-Nordenskiöld, Coll.BZZ.IL
Romanzof, 1818 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Col].BTZ.lT
Ron, FerdÍnand de 1852-58 2 -> Nils G. Nordenskiöld, Coll.g7z.Lg
Rose, Heinrich 1844-53 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.}72.l7
Rose, G 1838 -) Pehr Adolf von Bonsdorff, Coll.BZZ.IJ
Rose, Gustaf, s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Crr,ll.g72.L7
->
->
->
58
Rosen, A. E. 1858 2 -) Nits G. Nordenskiöld, C¡¡,ll.g7z.tz
Rosenblad, Nils 1780 1 -) Ulrik Nordenskiöld, Coll.gZ2.B
Roskamp, Johan -) Sven Lenning 1695 Coll.453:1:142
Rotkirch, A. t823-27, 10 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.I2
Rotkirch, IIV.F. 1798 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.AZ2.g
Rotkirch, G. F. 1866 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.g72.g6
Rucker, Johan 1744,3 -) Carl Fredrik Nordenberg, Crlll.g7L.z
Rucker, Anders 1741 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.B
Ruth, I¿rs 1831 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, CoLL.TT2.I2
Rydbeck, Israel 1763 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Ryden, Gab. 1730 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.gZ2.B
Rydin, H. H. 1859 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.BZ2.B3
Rysman, Frans O. 1827 2 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.ïZ2.IZ
Rålamb, And. s.a. 1 -) Nils G. Nordenskiöld, ØIL.TZ2.IZ
Sadelin, J. F. 1847 I -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lJ..gZZ.t7
Saelan, Annette 1851 I -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Co¡.322.82
Saelan, Anders Olivier 1873 I -) Nils G.G. Nordenskiöld, Coll.g?2.99
Saelan, A.O. 1866 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.g72.g6
saelan, Anders olivier 1861 1 -) Nils K. Nordenskiörd, coll.Bz2.B3
saelan, Anders olivier 1856 3 -) Nils A.E. Nordenskiöld, coll.3zz.Bg
Saelan, A.O. 1855-58 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.}7Z.IZ
Saelan, Th. 1866 I -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.g6
Saelan, A.O. 1848-1854 5 -) Margareta von Flaartman-Nordenskiö1d,, Coll.372.32
sahlo, Maria Helena 17zl 1 -) carl Fredrik Nordenberg, coll.3z2.B
Samhället Pro Patria (tryckt) IZZB 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Sandman, MitJa 1910 -> Brandt Coll.BZ8.l1
scheele, Frantz von 1842 I -) Nils G. Nordenskiöldcoll.,coll.BZZ.rZ
Scheerer, Th. 1856 1 -) Níls G. Nordenskiöld, Crtll.TZZ.IT
Schentz, George 1859 2 -) Nils G. Nordenskiöld, ØLl.g7z.Lz
Schiläuhoff, se Tagil, Crl,ll.372.2z
Schneider, G. 1903-25 2 -) Nils E. Nordenskiötd, Crt11.972.40
Schoenau, W. 1830 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Øll.gTL.Iz
schoultz, c. G. 1826-32 B -) carl Gustaf Nordenskiöld, coll.Bz2.Lz
Schoultz, C. H. l78t-82 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.g
Schultên, N. G. af 1843-45 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coß.372.I7
Schultên, Otto af 1833-39 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.gZZ.IT
Schultên, Aug. af 1883 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.372.36
Schultz, Gust. Niclas 1751 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.JT2.3
Schultz, Lars Gustaf 1860 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TZ2.IT
Schwenzon (?), P. 1827 2 -) Nils G. NordenskÍöld, CoLL.}72.tT
Sederholm, K. 1856 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TZ2.LZ
Sederholm, Agnes 1906 I -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, Coll.372.40
sederholm, Carl Albrekt 2 -) Hedvig u. sederholm-Nordenskiöld, cr¡ll.gzz.rz
sederholm, IÕrin 1902 1 -> olga E. Esflander-Nordenskiöld, coll.3zz.B7
Sederholm, C. J. 1847 1 -) Nils G. NordenskÍöld, Øll.gZZ.Iz
Sederholm, Carl Albrekt L8I4-24 25 -> Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.Lz
Sederholm, C. J. 1830 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Øll.g72.I2
Sederholm-Nordenskiöld, Henriette t9l2 1 -) NÍls O. Nordenskiöld, Coll.BZ2.A6
sederholm, H. Fredr. L822 1 -) carl Gustaf Nordenskiörd, coll.Jz2.r2
sederholm, E. 1814-30 4 -) carl Gustaf Nordenskiökd,, coll.372.L2
Sederholm, Edwin 1926 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Øll.g72.40
59
sederholrn, Edward 1915-16 2 -) Nils E. Nordenskiötd, Cr,fl.972.40
sederholm, Henriette 1908 1 -> olga E. Esflander-Nordenskiöld, Coll.S7z.gz
sederholm, David 1813-1825 20 -> carl Gustaf Nordenskiötd, coll.sz2.L2
sederholm, Gustav Ad. 1806-1s 5 -) carl Gustaf Nordenskiökd,, coll.3z2.L2
Sederholm, Carl Albrecht L82I,2-) Hedvig E. Lilliehöök-Nordenskiöld, Coll.SZZ.Il
Sederholm' Henrik 1918 I -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, Coll.3Z2.AO
Sederholm, Marie 1908 1 -) Nils E. Nordenskiöld, C.oII.TZà.AO
Sederholm, Signe L925-29 3 -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, CoII.BZ2.4O
Sederholn, Johan 1841-81 37 -> Nils O. Nordenskiöld, Coll.g72.g6
Sederholm-Nordenskiöld, H. 1905-1931 100 -) NÍls E. Nordenskiöld, çr,It.gZ2.AO
Sederholm, Johan 1866 Se ïVärnhjelm, Fredr. Wilh.
Sederholm, Johan dy. 1912 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.3Z2.B6
Sederholm-Nordenskiöld, H. 1900-18 252-> H. Klingenstierna-Sederholm, ColI.3T2.49
Sederholm,L. 1822 1 -) Hedvig E. tilliehöök-Nordenskiöld, Colt.B72.ll
Sederholm, Ulla s.a. 3 -) Margareta von Haartman-Nordenskiöld, Coll.372.32
Sederholm, J. 1907 1 -) NÍls E. Nordenskiöld, Cr,1L.972.40
Sederholm-Nordenskiöld, Hedvig L8I4-24 9 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.Bzz.t2
Sederholm, U.D. 1814 1 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Cr,ll.T7z.tz
sederholm, ulla 1820 1 -) Hedvig u. sederholm-Nordenskiöld, coll.372.L2
Sederholm-Nordenskiöld, H. 1905-11 28->O. Estlander-Nordenskiöld, Øll.gz2.gz
Sederholm-Nordenskiöld, H.G. 1900 1 -) Edvard Magnus Sederholmille, Coll.BZ2.4O
Sederholn-Nordenskiöld, H.G. 1g1Z 1 -) Ulla Sederholm-Lamberg, Co11.372.40
Sederholn-Nordenskiöld, H.G. 1g1Z 1 -) Elisabet Sederholm, Coll.BZ2.4O
sederholm-Nordenskiöld, H.G. lg15 I -) Edvard sederholm dy., colt.3z2.4o
Sefström, N. G. 1823-40 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Crlll.g7L.Lz
Segning, I. L847-64 9 -) Nils G. Nordenskiöld, e-rllir.g7z.Lz
Senff, 1830 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Co]J.TT2.LT
senorer, cajetan 1839-40 2 -) Nils G. Nordenskiöld, cor.372.L7
Shaw, Morton 1862 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll,JZ2.Iz
Silfvenius, K. R. 1904 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Cold'.JZ2.A0
Silfvenius, A. 1835 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TZ2.L7
Sindacos, H. 1903 -) Albert Edelfelt Coll.g7g.25
Siren, Edw. s.a. 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.g72.g6
Siöberg, Laurent Charles 1Z?B 1 -) Ulrik Nordenskiöld, Coll.372.g
Sjöstedt, Y. 1903 1 -) Nils E. Nordenskiöld, b\.922.40
smirnoff, Georg 1872 I -> olga E. Esflander-Nordenskiöld, coll.Bz2.J7
Snellman, J. 1824-25 3 -) Nits G. Nordenskiöld, Coll.JTZ.LZ
Solitander, A. 1807 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Sparre -) oidentifierad 1?26 Coll.450:3:266
Sparre, Ca;rl1776 I -) Ulrik Nordenskiöld , Coll.g72.g
Sprengporten, G.M -) Hamilton, 1ZBB Coll.450:1:49
Sprengporten, G.M. -) Meyerfeldt, l?88 Coll.450:1:4g
Sprengporten, G.M -) oidentifierad s.a. Coll.450:3:26?
Sprengporten, G.M. -) Kottzoube, 1806 Coll.450:l:4g
Spreng¡rorten, (kop¡ -) Armfelt ,Cr,1L.J22.42
Sprengporten, G.M -) Scheffer, IITS Coll.450:3:249
sprengporten G.M. -> c.G. Armfelt 1zB8 coll.450¿Lz47-4g,8¿207-20g
Stackelberg, B.W, -> G.M. Sprengporten t7Z6 Coll.4b0:3:261
Stackelberg, Berndt 1806 1 -) Anders Erik Boije, Coll.g72.L2
Stapff, F. 1859 1 -) Nils G. Nordenskíötd, Ølt.gZZ.LI
Steinheil, Fabian I8I7-24 ? -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lt.gTz.Iz
60
steinheil, aabian 1821 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.Bzz.g
Stenberg, Jenny 1929 1 -) Henriette G. Sederholm-Nordenskiöld, Coll.gz2.4o
Stichaeus, Johan Fredrik 1824 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lI.gT2.L7
Stjerncrantz, Albin 1858 I -) Nils G. Nordenskiöld, Øll.g7z.L7
Stjerncrantz, s.a. 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Stjernvall, Emil 1849 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Crr,lL.gT2.Lz
Stjernvall, I(nut s.a. 1 -) Nils O. NordenskÍöld, Coll.BZ2.B6
Stjernvall' Fredrique s.a. 1 -) Margareta von Haartman-Nordenskiötd, Co11.BT2.g2
Stjernvall, Carolina L825 2 -) Hedvig U. Sederholm-NordenskÍöld, Coll.BZ2.I2
StockmannrValborg s.â¡ -) Brandt Coll.gZB.ll
Stolpe, G -) Elisabet Grass l?03 Co11.458:2:165
Stolpe, G. 1882 1 -) Nils O. Nordenstdöld, Coll.BZ2.36
Struwe, Heinrich 1854-63 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,ll.g72.Lz
Strålin, E. 1807 -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.3T2.Lz
Strömborg, J.E. s.a. -) Albert Edelfelt Cotl.BZB.25
Stuart, Charlotta 1802-1806 7 -) Hedvig E. Lilliehäök-Nordenskiöld, Colt.gz2.l1
Sundman, I(arl F. 1902 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Cr,1L.972.40
Svanberg, D. J. 1843-50 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,lJ.TZz.IZ
Svinhufvud, Per Gustaf 1863 2 -) Nils O. Nordenskiöld, ColI.BZ2.36
s¡mdicat de la Propriete Artistique 1931 -> Berta Edelfett coll.BZB.B
S¡mnerberg, Erik Joh. 1795 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.822.9
Söderberg, Errk 1725 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.3Z2.B
Tallqvist, Gösta s.a. -) Iþrin Brandt Coll.B?8.l1
Tamnau, Fr. 1851 1 -) Nils A.E. Nordenskiöld, Coll.gZ2.BB
Tamnau, Friedrich r82r-57 13 -> Nils G. Nordenskiökd,, coll.372.r7
Tandefelt, Joh. 1775 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Tandefelt, A. 1820-21 3 -) Nils G. Nordenskiöld, Crllt.gZZ.IZ
Tavastehus stad -) Alexander I 1B1g? Coll.450:3:205
Tavastjerna, I(arl A. 1897 -) Albert Edelfelt Coll.gZB.25
Taxell, Sofia 1836-37 4 -) Nils G. Nordenskiöld, CoIJ..TZ2.LT
Taylor, John 1822 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Crlll.g72.Iz
Tengström, Fr. 1.837 2 -) Nils G. Nordenskiöld, ColI.B72.t?
Tesche, Carl L777 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Øll.B72.g
Thoreld, Anders Ferdinand 1849-56 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.372.L7
Thorsberg, J. 1758-63 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.3
Tiesenhausen, -) oidentifierad 2 st. 1ZBB Coll.450:1:4g
Tigerstedt, carl ulrik 1802, s.a. 3 -) Adotf Gustaf Nordenskiöld, coll.3z2.9
Tikkanen, J. J. 1893 1 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.g72.g6
Tikkanen, J.J. s.a. -) Albert Edelfelt Coll.g?8.l
Topelius, Z. 1878-97 -) Albert Edelfelt Coll.3?8.25
Tottie, Charles 1857 I -) Nils G. Nordenskiötd, Coll.BT2.LT
Tottie, Henry 1863 -) Nils G. Nordensldöld, Coll.TZ2.IT
Trägårdh, Ivar 1904 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.\TZ.AO
Turner 1852 -> Turner, H.A. Coll.3?8.11
Tönnings, C. 1910 1 -) Nils E. Nordenskiöld, Co11.372.40
Törne, Wilhelm von samt Klick, -> G.M. sprengporten 2 st. 1788 coll.450:3t260, !z4g
Törne, von, -> G.M. Sprengporten 2 st. 1ZBB Coll.450:l:49
Törnegren, Carl Wilhelm 1858 1 -) Nils G. Nordenskiöld, C.þll.gTZ.LZ
Törngren, Adolf 1860 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Crlll.TTZ.IT
Tötterman, O. V. 1814 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Uggla, Zaeharias 1774 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.g72.g
I
6l
Uhde, Ferdinand 1843 2 -) Nils G. Nordenskiötd, Cx:,IJ.gZZ.tz
Uhr, Carl David af 1830-38 7 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,tL.gZz.Lz
ungern-sternberg, Moritz 1852-59 13 -> Nils G. Nordenskiötd, coll.3z2.lz
Universität du Dorpat 1857 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Crl,lI.gZ2.Iz
Vallery-Radot s.a. -) Ellan Edelfelt Coll.3Z8.zS
Virgin, B. 1767 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.372.9
Virgin, B. 1762-63 2 -) Carl Fredrik Nordenberg, Crl,ll.g7L.3
Vlangaly, A. 1852 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Ø11.372.12
Wachtmeister, Trolle 1820 1 -) Nils G. Nordenskiöld, ØlI.gZ2.LT
Wahlberg, O. 1759-64 3 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.g72.g
Iüahlberg, P. F. 1853-63 4 -) Nils G. Nordenskiöld, Cotl.TI2.LZ
Wahlin, J. 1806 1 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g?2.g
Wallen s.a. -) I(arin Brandt Co11.378.11
Wallenius, C. 1826 -) Carl Gustaf Nordenskiökd,, Coll.JZ2.I2
Vt/allensteen, Johan -) Hans Johan Bäck 1696 Coll.453:1:146
Wallmstedt, L. K. 1842 1 -) Nils G. Nordenskiöld, CoIJ.J72.II
lüallqvist, C. 1852-53 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr,Il.gTZ.Lz
Wanerberg, (?) F. W. 1866 I -) Anders Olivier Saelan, C¡:,ll.g72.49
Wasastjerna, Gustaf 1838-59 5 -) Nits G. Nordenskiöld, Crt,lL.gZ2.Iz
Wasenius, G. O. 1838 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.TT2.LZ
lüasselius, Joh. 1791 1 -) otto H. Nordenskiöld-Nordenskjöld, coll.Tz2.Z
Wasselius, A. 1818-19 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
wathen, MarÍe 1821 1 -) Hedvig u. sederholm-Nordenskiöld, Cr,lr.g7z.r2
lüattrang, C. 1779 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.BZ2.9
Wedholm, H. A. 1843 1 -) Nils G. Nordenskiöld, C¡¡,ll.g7z.Lz
Weitz, 1838-57 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr:,ll.g72.Iz
Wenzel, I¡Vilhe1m 1855 4 -) frlits G. Nordenskiöld, C¡¡,ll.g7L.tz
ïl/erner, Joh. 1863 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cn,ll.g7z.Iz
VVesterholtz, F. t. 1846 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Cr:,ll.g72.Iz
Westerlund, B. W. 1730 6 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coil.BZ2.g
westling, Erik Johan 1834-39 3 -) Nils G. Nordenskiöld, colt.Tz2.r7
\üetterling, N. J. 1807 1 -) Carl Gustaf NordenskiöId, CÃLL.TTZ.L2
Wetzer, Martin 1866 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.3TZ.Lz
Weyman, Alex. 1846 I -) Nils G. NordenskÍöld, Cr:,ll.gTà.Iz
llt/idên, prosten -) hertig Cart 1792 Coll.450:3:23l
Willandt, V. J. 1766 I -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.AZ2.g
Willebrand, R. F. 1908 3 -) Nils E. Nordenskiöld, Coll.S7Z.AO
Wimmerstedt, Axel 1868 1 -) Nils O. Nordensldöld, C,oll.gZ2.B6
Wittgenstein, greve, -) G.M. Sprengporten 1809 Coll.450z3:262
wrangel, B. Jaquette 1791, s.a. 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, coll.3z2.9
Wrangel, Jaquette 1808 I -) Carl Gustaf Nordenskiöld, Coll.3Z2.IZ
Wrede, Fabian 1747 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Cr,ll.372.g
Wrede, Fabian 1692-95 7 -) Johan Erik Nordberg, Coll.STZ.L
lVunsch, J. L772 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g72.g
Iüåirnhjelm, Fredr. Wilh. 1866 2 -) Nils O. Nordenskiöld, Coll.3Z2.B6
Wärnhjelm, Fredr. \¡Vilh. 1864 1 -) Nits G. Nordenskiöld, Coll.JT2.LZ
Wörth, Franz 1831-32 2 -) Nils G. Nordenskiöld, C¡,ll.g7L.tz
Zakrevski, Arseni 1847 2 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.\Z2.LT
Zakrewsky, -) G.W. ladau 1822 Coll.450:B:285
Zweigberg, J. G. von 1824 1 -) Nils G. Nordenskiöld, Coll.JZ2.tT
Aberg, Carl L854-62 25 -> Nils G. Nordenskiöhd,, Coll.TZ2.L7
62
"
Aberg, Erik 1?91 1 -) Ulrik Nordenskiöld, Coll.gZ2.B
A¡o ¿omtapitel 1815 I -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Colt.g72.g
Ahlen & Akerlunds Förlag 1928 -> Berta Edelfelt Coll.SZB.B
Akerhietm. L. L747 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.372.s
Akerman, Joach. 1849 I -) Nils G. Nordenskiöld, ü:lll.g72.Iz
Akeson, E. 1763 1 -) Carl Fredrik Nordenberg, Coll.BZ2.g
Akeson, Erik 1816-1820 2 -) Adolf Gustaf Nordenskiöld, Coll.g72.g
Orn, T. 1855 I -) Nils G. Nordenskiöld, CÃll.g7z.Lz
63
Abras s.24
Ahas s.35
Antas s.24
Arola s. 23
AroLa s.24
Attu
s. 21
Berttula by
s. 31
Borgmåistars s.24
Borgnäs s.24
Borgå s. t3,24
Borstad s.31
Brusila s. 34
England s. 23
Enhörna socken s. 31, 34
Enhörna s.33
Eriksnäs s. 20, 23r 24
Esbo
s. 19
Estland
Eura
Fagerö
Falun
Finland
Frugård
Föglö
s.36,37
s. 11
s.19r 24
Gelas
s.24
Gerknäs s.5-10,23
Gesterby s.24
Granni
s.
11
s.24
hemman
s. 38
Gunnila s. 32
GällÍvare s.22r 23
Haiko s. 17
Halkia by
s.24
Hangelby s.24
Hasa s.24
Hausjärvi s.24
Hautjärvi såg s.24
Hedvigsberg
Helsingfors
s.20r 24
s. 12, L3, LAr 23,
29
Hikiä
Hindhår
Hintzeby
s.24
s.24
s. 19
Hirvihaara s.Zlr 24
torp
s.24
Holsti s. 38
Hocka
Hongola
Horn
Hvittis
Hyvikylål
31, 32
33, 34
32, 34
31, 32r 33r 34
31
Kouvola s.27
Jalasjoki s. 33, 34
Iso
Johannisberg s.24
JohoLa hemman s. 39
Jokkis
Joutjärvi
s. 33
damm
Jufvas
Jussarö
Jussila
s.24
s.24
s.21
hemman s.27
Jutikkala s. 31, 36
IGidanpäåi s.24
IGlvola
s. 40
s. 21, 40
s.18-25
s. 13
Gammelgårds säteri s. 24
Glassas
Humppila
s.
s.
s.
s.
s.
I(alaniemen-nenä s. 34
Estbacka s.24
Gibraltar
Hoskari
Huchtis
s. 33
s. 31, 33, 34
s. 36, 38
IGndata
s.34
niitty
IGndoisten
s. 35
I{anganpää s. 32
IGnkais by
s. 31
I(arelen s. L2
I(arelen s. 2L
IGrlskrona s. 20
I(armaluoto s. 32, 34
Kelajoki
Kelkonmaa
s. 35
utmark
s. 31
Kepi
s.39
Keuruu s.32
Kiala gård
s. 16-17
Kiev
s. 11
Kimola s. 31, 33, 39
Kirveskoski by s.24
Kivijärvi s. 32, 33, 34, 35
Ihutila s.24
Koiranta äng s. 33
Koivisto sågkvarn s. 35
Koivisto by
s. 36
Korvis s.35
Koskis s. 31,36, 37
Kostia s. 23
Kourla s. 26, 27,28
Kumo s. 33
KurJala s. 36
Kuurila säteri s. 34
K¡mmene älv
s. 19
I¿htis s. 36, 37
I¿is slott
s. 37
I¿itilanmaa s.24
I¿itkull s. 36
64
Lampis
I¿ssas
Laukela
Laustis
Lernmis
s. 36
OsmankallÍo
s.24
Osuniemi
Otby
s. 39
PaistiLa
s.35
s. 31
tilt-IMarike säteri s. 24
livland s. 37
Loïmijoki s. 86
Lundo s.33
tängelmäki
Lökholmen
Löparö s.24
Palikala
s. 19, 23
s. 8-9
gård
by
s. 40
s. 35
s. 37
s. 34
Palmensalml
Pargas
s.28
Paurinen s. 32
Peippola s. 19
äng s. 32
Malm s. 21
Pentilä s.24
Pertilä s.24
Pitkäjärvi s. 31, 32
Pitkäranta s.22
Porrakoski såg s. 39
Portas s. 31r 33,35
Massas
Pukkila
Lövkulla
s.24
s.22
s.24
Löytty
Manninen s.24
lMassby
s.24
s.2Or 24
IMatkusuo s. 34
Matku s. 33, 34
Mattila
Menois
s.24
s. 33, 34, 39
Mommila Hietois s. 25
Monsala nybygge s.24
Munkaby s. 31
Mustiala gård s. 19
Muurla s. 33
kvarn
s.24
s. 18, 21,24
Mäntyharju s. 39
Naarkoski s.20r 24
Nagu s.24
Naurisrnaa s. 34
Nedergrannstadh s.31
Noiskoski kvarn s. 33
Noiskoski s. 32
Nordanåker s.23
Nordbo s. 23
Notsjö
s. 31-40
Nousis s. 35
Nummis s. 19, 23r 24
Nummis s. 19
Nurmijärvi s. 39, 40
Nybondas s.24
Nyen s. 37
N¡rrSrmarken s.24
Nyslott s. L2
Ohkola by
s.24
Olkkala s. 26-30
Ollola s.24
Orriniemi s. 34
MäntsälÊi
Mäntsälä
Puhkala
s. 33
s.24
Punkalaidun
Raidisto s.24
Raiko
äng
s. 33
s. 33
Raseborg s.14
Ratikkala s.24
Raurnå s. 39
Rautalampi s. 32, 34, 35
Ruha gård
s.27
Ryssböle s.35,38
Ryssland s, LLr 22
Saarijärvi s. 32
Saaris s. 31, 33r 32,34
Sagu s.24
Satmis by
s. 38
Sarkila s. 31, 32
Saukko s.33
Savijärvi s. 19
Savitaipale s. 13
Schefftuna s.31
Schoggbij s. 31
Sesta
s. 11-15
Sibbo s.24
SibÍrien s.22
Sjundeå
s.31
Skräddarby s.24
Somero
s.32r 36,37
Stockholm s.11
Stoekholm s.22
Sulkava såg
s.24
Suonsivu s.34
Sveaborg s. 19
Sveaborg s.39
Sylvämä
Syväoja
s. 32
s.24
65
Säxjärvi s.19
Stiderby säferi s. 19
Stidervekkoski s.24
Tagil s.22
Tammela
s. 39
Tavastehus
Tavastland
Torpinkylä
Touru torp
Tyrvis s. 31
Tälje s. 31
Tölö
s. 17
Tövsala
Tövsala
Uittamo
Ulimaa
Ullfors
Urjala
s. L9r 32r 37, 38
s.36
s.24
s.38
s. 33, 35
s. 33
s.32
s. 32
s. 23
s. 32, 33, 34, 35, 36,
39, 39
Valajåirvi s. 33, 38, 39
Vasa län s. 12
Vekelax s. 34
Vemo s.31,32,33,34
Venäjä by
s. 31
Viborgs län
s. 40
Vichtis s. 26
Viitasaari s.24r 34
Vilna s. 13
Viluksela s. 31, 32
Virmo s. 33
Voistis s.27
Voltis s. 33, 38, 39
Väkkärä s.33,35,36,39
Wandais s.24
Ylinen
Ypä
Abo
Aland
s.24
s.33
s.29,33,34,32,38
s.22