Nyhetsbrev kustledning Nr1 Juni 2015

Nyhetsbrev – kustledningen
Juni 2015
Alla nyhetsbrev publiceras på www.nykoping.se/kustledningen. För att anmäla eller avanmäla dig
på sändlistan, skicka e-post till [email protected]
Redaktör: Lena Odén - Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.
Arbetsläget
Återställningsarbetet i Horn är nu i stort sett klart och överflödiga massor
kommer att transporteras bort.
Grävarbetet för VA-ledningen pågår på sträckan mellan Brannebol och
Herrvreten. Viss begränsad framkomlighet kan förekomma när vi arbetar
längs vägen mot Brannebol.
Deletapper för Kustledningen
Vid mötet den 9 juni beslutade kommunfullmäktige att projektet ska delas
upp i två steg med en paus i Ånga. Detta är en lämplig punkt för
färdigställande av kustledningens första delsträcka mot Vålarö, då det
öppnar upp förutsättningar för kommande exploateringar runt Ånga och
Brannebol.
Målet att ansluta även Vålarö till den nya VA-anläggningen kvarstår och
föreslås ingå i kommande investeringsbudget. En avstämning av hur
projektet ska drivas vidare görs i november 2015.
Maxtak för anslutningsavgift
Kommunfullmäktige beslutade också den 9 juni att anslutningsavgiften
maximeras till 270 000 kronor per anslutning för enskilda fastigheter.
Överföringsledningen i projektet kommer i sin helhet att finanseras av
kommunala skattemedel.
Nyköpings kommun
Beslut om verksamhetsområde Horn
611 83 Nyköping
Vid mötet den 9 juni fattades även beslut om verksamhetsområde Horn.
[email protected]
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat
område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala
VA-anläggningar. VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga
fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avlopp och
fastighetsägare är skyldiga att betala avgift för detta.
Karta med fastställda gränser för verksamhetsområde Horn, se nedan.
telefon 0155-24 80 00
www.nykoping.se
2/3
Särtaxa för anläggningsavgiften i verksamhetsområde Horn
På Kommunstyrelsen 15 juni beslutades nivån på anslutningsavgiften, den
så kallade särtaxan* för anslutning till kommunalt vatten och avlopp för
boende i Horn (fastigheterna inom verksamhetsområdet Horn)
Den totala kostnaden för fastighetsägaren består dels av
anslutningskostnaden, dels av arbeten på den egna tomten.
Anslutningskostnaden för en bostadsenhet kan aldrig överstiga 270 000
kronor. Det är det så kallade takbeloppet. Det betyder att ingen
fastighetsägare i Horn kommer att betala mer än 270 000 kronor per
bostadsenhet för att ansluta sig till den nya ledningen. De flesta i Horn
kommer dock att betala mindre.
Den slutliga anslutningskostnaden beräknas genom att multiplicera 1,563 x
normaltaxan. Normaltaxan varierar beroende på hur stor fastigheten är och
hur många hushåll fastigheten har.
*Särtaxa är en förhöjd anläggningsavgift som tillämpas om
produktionskostnaden beräknas väsentligt överstiga normalfallet. Särtaxan
ersätter då normaltaxan.
Förbindelsepunkt i Horn
När område är klart skickar vi ett skriftligt meddelande om förbindelsepunkt
till fastighetsägaren. Därefter ska anläggningsavgiften betalas enligt
kommunens fastställda VA-taxa . Det är först när ni fått meddelande om
förbindelsepunkt och har betalat anläggningsavgiften som anslutning får ske
och beställning av LTA-pump för berörda kan göras.
3/3
Mer information hittar du på: www.nykoping.se/kustledningen
Vill du ansluta dig till VA-ledningen, men ingår inte i ett verksamhetsområde
är du välkommen att kontakta Nyköpings kommun, Tekniska divisionen,
0155-24 88 00.
Preliminär tidplan (anläggningsarbetet)
Horn
Klart våren/sommaren 2015.
Brannebol Start hösten 2015
Semestertider.
Anläggningsarbetet gör semesteruppehåll under veckorna 29-32.
Vänligen kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen under
semesterperioden för att få kontakt med en ersättare, 0155 24 88
00. Ersättare kan dock endast svara på frågor och vara behjälplig i
begränsad omfattning under den perioden.
Trevlig sommar!
Vänliga hälsningar,
Lena Odén
E-post, [email protected]
eller [email protected],
Tfn 0155-24 82 29.