Protokoll styrelsemöte 2 2015

Norra Sörmlands jaktvårdskrets styrelsemöte
Protokoll, Styrelsemöte nr 2, 22 april 2015, Plats: Källgatan 3, Strängnäs
Närvarande: Niklas Svensson, Roland Blom, Lars-Olof Johansson, Anders Thofelt, Tomas
Kjellberg, Lars-Erik Larsson, Arne Andersson, Ulf Westerberg.
1.
2.
3.
4.
5.
Mötet öppnades av ordförande Lars-Olof Johansson
Roland Blom valdes att justera dagens protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Föreslagen dagordning godkändes
Särskilda pågående styrelseprojekt
Lämplig dag för styrelsemöten diskuterades. Beslutades att L-O till nästa möte tar
fram ett förslag på datum för alla resterande möten under verksamhetsåret.
Sekreteraren mailar omedelbart efter mötet ut beslutet om datum för nästa möte.
6. Inkomna skrivelser eller motsv.
Inga skrivelser hade inkommit.
7. Skyttekommittén
Inköp av skyttesimulator diskuterades. De är dyra. Troligtvis är Studiefrämjandet
intresserade av att sälja sin. Nog bästa lösningen om länsföreningen köper.
8. Hundkommittén
L-O jobbar vidare med eftersökskartorna.
9. Ungdomskommittén
Roland rapporterade från det fortsatta arbetet med ungdomslägret. Gotland har
visat intresse att komma med 3 deltagare och 1 ledare, de har även en
skyttesimulator. Klart med bidrag på 10.000 från Länsföreningen, men inte klart
med Studiefrämjandet ännu.
10. Viltförvaltningskommittéerna VFO 8 och VFO 9
Det avrapporterades från genomfört samrådsmöte i älgförvaltningsområde
Strängnäs Syd.
Arne berättade om resultat/erfarenheter efter vinterns genomförda
helikopterinventering.
11. Utbildningskommittéen
Jaktledarutbildning planeras till slutet av maj. Det har varit lite svårt att få klart
med Anders Nilsson. Pernilla har slutat på Studiefrämjandet, och ersatts av Lena.
Förslag väcktes om viltundersökar kurs.
Det fungerar dåligt med kursintyg från Jägareförbundet.
12. Media, Miljö, Medlemsutveckling
Vi är nu 1235 medlemmar, en liten ökning. Roland ska kolla registret över boende
i Gnesta och Björnlunda, då de brukar kunna hamna i Östermalma trots att de
tillhör oss.
13. Ekonomi
Ekonomin rapporterades vara god.
14. Hemsidan och Information
Ulf hade inget nytt att rapportera. Övriga tyckte det fungerade snabbt och bra.
Norra Sörmlands jaktvårdskrets styrelsemöte
15. Bordet runt
Utnyttja den hjälp vi kan få ifrån Studiefrämjandet.
Det har hackat i hanteringen av reseräkningar.
Det finns budgeterade medel för utlägg vid möten i VFO.
16. Nästa möte blir tisdag 2 juni, i Strängnäs.
Strängnäs 3/5 2015
Niklas Svensson
(Sekreterare)
Roland Blom
(Justeringsman)
Lars-Olof Johansson
(Ordförande)