vår trygghetsplan.

Stora Mellösa skolas Trygghetsplan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Skola F-6, Fritidshem
Ansvariga för planen
Rektor: Katarina Hammarström
Stödgruppen: Eva Påhlsson, Martin Karlsson, Magnus Brolin, Cecilia Ljung
Vår vision
Varje barn har rätt att mötas av höga förväntningar och respekt för sin unika person. Alla barn
ska lämna vår skola med en positiv framtidstro och tilltro till sin förmåga.
Områden som berörs av planen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Planen gäller från
2015-08-18
Planen gäller till
2016-08-18
Elevernas delaktighet
Kamratstödjargruppen inventerar riskområden på skolan och bevakar fortlöpande såväl
psykisk som fysisk miljö.
Elevrådet diskuterar arbetsmiljöfrågor.
Otrygga platser/situationer kan läsas ut ur elevernas enkätsvar i vår lokala trivselenkät.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Fortlöpande diskussioner med föräldrar i Coachgruppen (föräldragrupp på skolan)
Synpunkter från föräldrar vid föräldramöten samt utvecklingssamtal beaktas.
Enkätsvar från föräldrar utvärderas.
Personalens delaktighet
Värdegrundsarbetet utvärderas fortlöpande. Detta tillsammans med utvärderingen av tidigare
plan blir underlag för arbetet med den nya planen.
Förankring av planen
Personalgruppen: Innehållet i planen och vad detta innebär i det dagliga arbetet diskuteras på
studiedagar. Stödgruppen bevakar att innehållet i planen beaktas vid diskussioner och vid
beslut.
Föräldrar: Föräldramöten, föreläsningskvällar, samtal, skolans hemsida
Elever: Genomgång på Värdegrundsarbetstiden, anknytning/påminnelse i det dagliga arbetet,
vid diskussioner i klassrummet samt vid akuta situationer. Kamratstödjare och elevråd
diskuterar fortlöpande vid sina träffar med ansvarig pedagog.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärdering har skett
*med elever genom samtal med kamratstödjare samt enkät med elever
* med föräldrar genom samtal med coachgrupp samt enkät med föräldrar
* med personal på studiedagar samt på Arbetsplatsträff
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Elever, föräldrar och personal
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vårt värdegrundsarbete får gott betyg enl enkäter, vid samtal med elever och föräldrar samt i
de hälsoberättelser som eleverna skriver vid slutet av år 6.
Årets plan ska utvärderas senast
2016-08-31
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Genom samtal, enkäter med elever och föräldrar samt diskussioner i personalgruppen
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Eva Påhlsson
Främjande insatser

Värdegrundsarbete
Mål och uppföljning
Alla anställda på skolan, alla elever och vårdnadshavare ska få information om lagen om
förbud mot diskriminering av barn och elever i skolans trygghetsplan. Information om
diskrimineringslagen och § 14 skollagen ska också ges till alla anställda. De ska också få
information om var mer information finns.
Uppföljning sker vid läsårets slut/vid behov.
Insats
Vårt värdegrundsarbete presenteras för föräldrarna på läsårets första föräldramöte. Skolans
stödgrupp presenteras och information ges om hur kontakt kan tas. Info finns också på
skolans hemsida.
All personal i verksamheten ska vara medvetna om sitt uppdrag att bevaka samt åtgärda
tendenser till kränkande behandling. Återkommande punkt på arbetslagsträff samt
Arbetsplatsträff.
Se Arbetsplan 2015 - 2016
Ansvarig
Rektor, Stödgrupp
Datum när det ska vara klart
2015-09-30

Kamratstödjare
Mål och uppföljning
Kamratstödjare är "ögon och öron" på skolgården, i omklädningsrum och i klassrum.
Kamratstödjare är lätta att nå för eleverna. Kamratstödjare är en kanal för Stödgruppen som
på så sätt får ytterligare ett redskap att motverka kränkande behandling.
Uppföljning sker vid terminsslut/vid behov.
Insats
Varje klass utser två kamratstödjare(en pojke o en flicka) vid läsårets start. Personal från
Stödgruppen träffar kamratstödjarna var tredje vecka. Vid träffarna görs en genomgång av
läget i klassrummen, omklädningsrummen, på skolgården och vid skolbussen. Dagordning
finns. Kamratstödjarna presenteras på skolans första Storsamling. Kamratstödjarna bär
reflexväst på rasterna.
Ansvarig
Eva Påhlsson
Datum när det ska vara klart
Kamratstödjare utsedda senast 2015-08-21

Fadderverksamhet
Mål och uppföljning
De äldre eleverna är faddrar för de yngre. Genom aktiviteter varje period skapas relationer
mellan elevgrupperna som bidrar till att skapa trygghet på skolan.
Insats
En handlingsplan med olika aktiviteter finns. Minst en aktivitet per period (var 6:e vecka) ska
genomföras..
Ansvarig
Arbetslagsledarna
Datum när det ska vara klart
Handlingsplanen klar 2015-08-31

Värdar
Mål och uppföljning
Skolans elever ska känna sig trygga i skolans lokaler, på skolgården och i samband med
skolbussen.
Personalen ska förebygga trakasserier och kränkande behandling.
Utvärderas vid terminsslut/vid behov.
Insats
Schema upprättas för rast- och bussvärd samt för värdar i omklädningsrummen.
Värdarna bär reflexväst. Riskområden inventeras på personalträff.
Ansvarig
Ledningsgruppen
Datum när det ska vara klart
2015-08-31

Trygghetsenkät
Mål och uppföljning
Kartläggning av nuläget i elevgrupperna för att kunna göra riktade insatser på skolnivå,
gruppnivå eller individnivå.
Enkäten sammanställs av stödgruppen som därefter gör en planering för arbetet.
Insats
Trygghetsenkät genomförs i år 1-6 under höstterminen.
Ansvarig
Stödgruppen
Datum när det ska vara klart
2015-11-30

Vår profil: Hälsa och Lärande i Samspel
Mål och uppföljning
Att lära eleverna att klara av att "simma i livsfloden", d v s eleverna ges redskap för att kunna
hantera de möjligheter och svårigheter som livet erbjuder.
Uppföljning sker terminsvis genom enkät och fortlöpande samtal med elever och föräldrar.
Insats
Individuella hälsosamtal med elever i år 6. Hälsomål sätts upp ang fysisk och psykisk hälsa.
I det dagliga arbetet anknyts till vårt gemensamma ansvar för allas arbetsmiljö och psykiska
välmående. Se Arbetsplan.
Ansvarig Magnus Brolin
Datum när det ska vara klart
2016-06-15

Medveten personal
Mål och uppföljning All personal ska vara medveten om sin skyldighet att i det dagliga
arbetet främja och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Uppföljning sker vid varje periodslut/vid behov.
Insats
Vid läsårets start påminner vi om vårt profil- och värdegrundsarbete genom föreläsning som
följs av reflektion och samtal i personalgruppen,
På skolan finns en kurator som kombinerar sin kuratorstjänst med arbete på fritidshemmen.
Detta innebär stor flexibilitet och olika ”arenor” för främjande insatser.
Inför dagar med annorlunda aktiviteter påminner vi varandra om vikten av att ”ligga steget
före” för att undvika konfliktsituationer som kan leda till konfrontation och kränkningar.
Pedagogiska konferenser, arbetsplatsträffar och studiedagar anknyter vi till vårt uppdrag samt
mynnar ut i kollegialt lärande.
Se Arbetsplanen.
Ansvarig
Magnus Brolin och Eva Påhlsson
Datum när det ska vara klart
2016-06-10
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggning av riskområden sker i samarbete med kamratstödjarna och personalen.
Riskområden presenteras för personalgruppen inför rastvärdsuppdraget.
Samtal med kamratstödjarna var tredje vecka (enl dagordning).
Elevenkät
Föräldraenkät
Hälsosamtal (skolhälsovården och profilaktivitet)
Rutiner och regler diskuteras/granskas fortlöpande i personalgruppen
Behovsinventering för elever med funktionsnedsättning görs inför läsåret och utvärderas
fortlöpande
Elevernas frånvaro dokumenteras
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Se ovan
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har inventerat elever med olika typer av funktionsnedsättning och kartlagt vilka
behov som ska tillgodoses för att dessa elever ska kunna lyckas samt delta i samtliga
aktiviteter på skolan.
Inför aktivitetsdagar och utflykter inventeras resursbehovet. Skolans resurser omfördelas för
att täcka behoven.
Resultat och analys
Eleverna har i samtal uppgett att omklädningsrummet periodvis upplevs som en "stökig" och
för vissa elever otrygg plats.
Viktigt att värdschemat hålls!
Förebyggande åtgärder

Trygghetsenkät
Mål och uppföljning
Främjande och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska
genomsyra varje dag.
Personalen är väl medveten om detta viktiga arbete.
Vi ska snabbt få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande
behandling.
Åtgärd
Trygghetenkät år 1-6
Motivera åtgärd Stödgruppen analyserar enkätsvaren och utformar lämpliga insatser och
åtgärder
Ansvarig
Stödgruppen, Eva Påhlsson
Datum när det ska vara klart
2015-11- 30

Värdar
Mål och uppföljning
Alla elever ska känna sig trygga på skolgården, i omklädningsrummet och vid bussen.
Uppföljning sker fortlöpande med kamratstödjarna, elevrådet och Coachgruppen.
Åtgärd
Före skolstart, på raster, i väntan på skolbuss samt i omklädningsrummen finns värdar.
Schema för detta upprättas vid terminsstarten.
Värdarna bär reflexväst.
Motivera åtgärd
Kränkande behandling och trakasserier förebyggs genom vuxennärvaro på skolgården och i
omklädningsrummen. Detta framkommer tydligt vid samtal med kamratstödjarna och genom
våra enkäter.
Ansvarig
Ledningsgruppen
Datum när det ska vara klart
Rastvärdsschemat klart 2015-08-14

Värdegrundsarbete
Mål och uppföljning
Eleverna ska känna sig trygga i alla situationer under hela skoldagen.
Uppföljning sker med samtal, enkät samt vid träffar med kamratstödjare.
Åtgärd
Föreläsning för att medvetandegöra personalen.
All personal på skolan bevakar att vi lever upp till vår värdegrund. Detta sker fortlöpande
genom "bevakning", värdegrundsarbete i klassrummet, samtal samt punktinsatser.
Motivera åtgärd
För att alla elever ska känna sig trygga är det viktigt att all personal reagerar vid minsta
indikation på att något inte är som det ska.
Ansvarig
Ledningsgruppen
Datum när det ska vara klart
2016-06-15
Rutiner för akuta situationer
Policy
Utredning
Enligt diskrimineringslagen och skollagen är en huvudman som får kännedom om att ett barn
eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig
att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna.
Skolan följer Örebro Kommuns rutiner.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Signaler från elever, föräldrar, kamratstödjare eller personal angående trakasserier eller
kränkande behandling föranleder samtal med någon ur stödgruppen. Därefter planeras
insatserna.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Stödgruppen: 019-21 59 63/65
Eva Påhlsson
Martin Karlsson
Magnus Brolin
Cecilia Ljung
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Särskild blankett finns framtagen för anmälan samt som underlag för rektor.
Skolan följer Örebro Kommuns rutiner.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Utreds av områdeschef.
Skolan följer Örebro Kommuns rutiner.
Rutiner för uppföljning
Tidsintervall för uppföljningsinsatserna varierar beroende på händelsens art.
Initialt från 1 ggr/dag - 1 ggr/vecka.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation av ärendet diarieförs. Skolan följer Örebro Kommuns rutiner.
Ansvarsförhållande
Stödgruppen och rektor ansvarar
Rutiner vid elevs frånvaro
Om elevs frånvaro inte har anmälts av vårdnadshavare senast kl 10.00 tar personalen
telefonkontakt med vårdnadshavaren.