Kommunstyrelsen Budgethandling 2015

Kommunstyrelsen
Budgethandling
2015
[Skriv text]
Innehållsförteckning
Övergripande uppdrag
3
Kommunstyrelsens uppdrag
12
Medarbetare
22
Ekonomi
23
Sida 2 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Ett förslag på ny koncernstruktur har överlämnats till politiken från
tjänstemännen. Samtliga beslut är ännu ej fattade. Dessa beslut kan
komma att påverka ansvarsområdena framöver.
Efter att kommunfullmäktige antog sitt budgetdokument har fullmäktige beslutat
om en ny organisation för kommande mandatperioden. Den nya organisationen
innebär att samhällsbyggnadsfrågor från och med 2015 flyttas ansvarsmässigt till
kommunstyrelsens område. Ett arbete med att integrera de två förvaltningarna
pågår. För att kunna finna bästa möjliga organisation behöver ett antal aktiviteter
genomföras för att skapa en grund för en bättre organisation. Kopplat till detta
behöver visionsarbetet göras klart. Förvaltningen ser över strukturerna för sitt
arbete inte minst via IT-verktyg, t ex ärendehanteringssystem, ledningssystem, etjänster.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Visionsarbete 2035 genomfört
klart
Ärendehanteringssystem infört
klart
Ledningssystem infört
klart
Mål
2016
Mål
2017
Sida 3 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta
verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och
företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden
positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi
ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete
tillsammans med externa intressenter
Den marknadsföringsplan som tagits fram kommer att verkställas. Effekten av
genomförandet är att i ett första skede sätta Tjörn på kartan hos målgrupper som
funderar på att bosätta sig i Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka
inflyttningen till Tjörns kommun. Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att
locka till kommunen företagsetableringar.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Öka antalet nya företag som startats per
1000 invånare i kommunen från dagens
7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014)
Tjörn ska få en högre ranking hos
Göteborgare i åldern 30-39 år som
tänkbar plats att flytta till.
Antal invånare ökar
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
7,9
8
8,1
Plats 6
Plats 5
Behålla
plats 5
0,5 %
1%
1%
Sida 4 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för
våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas
vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt
öka tillgängligheten till våra tjänster. I förnyelsearbetet ingår också
att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det
sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även
effektivisera arbetssätt och informationshantering. En väg in.
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och
besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och
bemötandet.
Kundcenter ska utvecklas ytterligare med målet att majoriteten av ärenden och
frågor som ställs till kommunen klaras av i kundcenter. För att kunna göra detta
behövs en bra struktur.
När det gäller e-tjänster avses så kallade äkta e-tjänster där tjänsten inte bara är ett
gränssnitt mot kund utan verkligen effektiviserar genom att samverka och
integrera med verksamhetssystem. Ett delmål är att kommunen kommer att kunna
etablera någon/några med koppling till det nya ärendehanteringssystemet och
utöver det handlar det om vilka resurser som tillsätts för att skapa fler.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Förbättra faktorn Bemötande och
tillgänglighet i
medborgarundersökningen från dagens
54 (våren 2014).
Fler e-tjänster införs
Förstudie för ”En väg in”
Genomförande projekt ”En väg in”
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
56
58
60
3
5
10
Del 1
klar
Del 2
klar
klart
påbörjat
Sida 5 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från
framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att
kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika
aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför
Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är
en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala
verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av
kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort
men detta arbete måste fortsätta.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare
kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet.
I dialog med grannkommuner arbeta med att förbättra infrastruktur och
kommunikation.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Inventering av behoven av
kommunikationer genomförs under året
genom en Transportstrategi som är ett
följduppdrag från ÖP 2013
Mötesplats Grohed blir finansierad i
regional investeringsplan
Åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg
finansieras i den regionala planen.
Kommunen har stöttat uppstart av
bredbandsföreningar
klart
Mål
2016
Mål
2017
klart
klart
klart
Sida 6 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat
förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med
en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans
och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att
ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska
förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete.
De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en
mer miljövänlig fordonsflotta samt att de ekologiska livsmedlen blir en allt större
del av maten som kommunens kunder äter. Matsvinn, oaktat var det uppkommer,
måste minska av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det svinn som
uppkommer vid Tjörns kommuns verksamheter, äldreboenden, skolor med flera,
skall därför minska till hälften under en treårsperiod.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
Andel miljöbilar ökar från dagens 49 %*
55 %
60 %
65 %
Andel ekologiska livsmedel ökar från
dagens 9%
Minskning av matsvinn jmf med 2014
20 %
23 %
26 %
15 %
30 %
50 %
Antal hushåll som lämnar matavfall öka
från 2013 års antal på 3 969
4100
4 300
4 500
*enl definitionen utsläpp mindre är 120 gram co2/km
Sida 7 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen
generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta
är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att
komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och
företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots
att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det
bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att
många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig.
Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara
stolta över men inte slå oss till ro med.
De effekter som kommunstyrelsen förväntar sig är fler företag samt att kommunen
upplevs som företagsvänlig. Vidare förväntas att kommunen stiger i de
rankinglistor som görs.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Tjörns plats i Svenskt näringslivs ranking
över kommunalt företagsklimat ökar från
plats 72 (våren 2014)
NKI* i insiktsmätningen ökar från värdet
61 som Tjörn hade 2013
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
65
60
50
62
64
66
*NKI= Nöjd Kund Index
Sida 8 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på
vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare,
företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen
men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i
mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än
snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter
följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är
det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot
allmänheten men även mot vår personal.
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är bättre service till invånare och
besökare och att förvaltningen och politiker skall förbättra tillgängligheten och
bemötandet.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Förbättra faktorn Bemötande och
tillgänglighet i
medborgarundersökningen från
dagens 54 (våren 2014).
Ett värdegrundsarbete genomförs
Resultat i telefon och
mejlundersökningar
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
56
58
60
Klart
Förbättras Förbättras Förbättras
med 50 % med 50 % med 50 %
Sida 9 (23)
Budgethandling 2015
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån
kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera
nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också
formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas.
Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett
sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och
årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra
oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska
sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras.
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är att förvaltningen och styrelsen kan
jämföra sig med ”best practice”, i förlängningen ska detta leda till nöjdare
invånare. Tjörn använder Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och andra
jämförelser för att målsätta verksamheterna. Några exempel är så kallade öppna
jämförelser inom företagsklimat, socialtjänst, skola samt trygghet och säkerhet.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Medborgarundersökningens NRI* på 65
skall öka (våren 2014)
Ledningssystem införs för att kunna
strukturera mål och uppföljningsarbetet
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
66
69
72
Klart
*NRI= Nöjd Region Index
Sida 10 (23)
Budgethandling 2015
KOMMUNSTYRELSEN
Vision: Tjörn ska vara möjligheternas ö.
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
►Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta
arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra
informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att
förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för
våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun. Antalet
e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men
samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas
för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året.
Den effekt kommunstyrelsen vill uppnå är nöjdare invånare som upplever snabb
och korrekt handläggning med ett gott bemötande och god tillgänglighet.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Förstudie ”En väg in” färdigställs
klar
Genomförande projekt ”En väg in”
påbörjat
Mål
2016
Mål
2017
Del 2
klar
15
En app med flera tjänster i bruk
5
Del 1
klar
10
Fler metoder för medborgardialog införs
3
4
5
Öka faktorn Information i
medborgarundersökningen från dagens
indexvärde 55 (våren 2014)
56
58
60
Sida 11 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
► Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera
arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar
såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så
vidare.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är tätare och snabbare
kommunikationer inom såväl Tjörns kommun som arbetsmarknadsområdet.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Öka faktorn kommunikationer i
medborgarundersökning från dagens 52
(våren 2014)
Förbättra värdet på företagens attityder
mot vägnät, tåg och flygförbindelser som
mäts i Svenskt Näringsliv studie över
företagsklimat. Öka från dagens värde på
2,87 (våren 2014)
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
54
55
57
2,9
3,0
3,2
Sida 12 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
►Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Tjörns kommuns
styrmodell.
Kommunstyrelsen önskar en revidering av styrmodellen vilket också leder till en
reviderad budget och uppföljningsprocess. Styrmodellen är en viktig grund för det
ledningssystem som förvaltningen fått i uppdrag att införa.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Reviderad styrmodell antas
Klart
Mål
2016
Mål
2017
Sida 13 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
► Mer exploateringsmark för bostäder, industri och handel ska
köpas. Detta uppdrag är prioriterat.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kunna vara väl
förberedda inför kommande förfrågningar gällande exploatering av mark, både
vad gäller bostäder och verksamheter. För att kunna göra detta krävs dels inköp av
strategisk mark och dels att planarbete över vissa, inte minst
verksamhetsområden, görs klart till och med före det finns intressenter.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
Förvärva markområden för bostäder och
verksamheter
Initiera detaljplaner för kommunal mark
2
2
2
2
2
2
Faktorn Bostäder i
medborgarundersökningen ökar från
dagens 49 (våren 2014)
Öka antalet nya företag som startats per
1000 invånare i kommunen från dagens
7,84 (Nyföretagarbarometern, 2014)
55
60
65
7,7
7,6
7,5
Sida 14 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
► Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att
genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för
att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som
blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens
samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen
ska löpande informeras om detta arbete.
Effekten av genomförandet av marknadsföringsplan är att i ett första skede sätta
Tjörn på kartan hos målgrupper som funderar på att bosätta sig i
Göteborgsområdet. I ett senare skede att öka inflyttningen till Tjörns kommun.
Utöver detta vill vi marknadsföra Tjörn för att locka till kommunen
företagsetableringar.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
1%
1%
Utöka antalet invånare
0,5%
Antalet nya företag ska öka varje år.
Under 2013 tillkom 119 nyregistrerade
företag på Tjörn
Tjörn ska få en högre ranking hos
Göteborgare i åldern 30-39 år som
tänkbar plats att flytta till.
125
130
Plats 6
Plats 5
140
Behålla
plats 5
Sida 15 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
► Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring
medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i
dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer,
näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar
samhällsutveckling.
Styrelsen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom ett
fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural Planning.
Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de
resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att möta och ta del av
invånarnas synpunkter. Vid samhällsplaneringen används metoden Cultural
planning. Även andra metoder för medborgardialog ska utvecklas. Invånarna skall
därmed känna att de har inflytande och kan påverka kommunens utveckling.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Deltar i planerade culture planning
aktiviter.
Öka faktorn Påverkan i
medborgarundersökningen från dagens 36
Öka Nöjd Inflytande Index i
medborgarundersökningen från dagens 36
(våren 2014). Svarar på frågan, hur väl
möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i kommunens utveckling
Fler metoder för medborgardialog införs
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
40
45
50
40
45
50
3
4
5
Sida 16 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
► Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden starta en familjecentral på östra Tjörn och
senare starta en familjecentral på västra Tjörn.
Den effekt som kommunstyrelsen vill nå med målet är att skapa goda
förutsättningar för ett gott liv för barn och familjer på Tjörn.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Mål
2015
En familjecentral på östra Tjörn öppnas
Klart
Mål
2016
Mål
2017
Sida 17 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
►En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationen som nämnderna
inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även
fortsättningsvis. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska
minst två nya kvalitetsdeklarationer tas fram under 2015.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att kommunens invånare
vet vad de kan förvänta för leverans från kommunen och att invånarna i
förlängningen blir nöjda med Tjörns kommuns verksamheter.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Minst två nya deklarationer införs under
2015
Öka Nöjd Medborgar Index från
Medborgarundersökningen från dagens 52
(våren 2014). Måttet avser hur väl
invånarna kommunens verksamheter
motsvarar deras förväntningar.
Införande av kvalitetsdeklaration inom
uppdraget Tjänsteman i beredskap (TIB)
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
2
2
2
54
55
56
1
Sida 18 (23)
Budgethandling 2015
Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015
►Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och
miljö. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för friluftslivet 2016-2020 i samverkan med
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen ska samverka i detta arbete.
De effekter som kommunstyrelsen vill nå med målet är att invånarna ska få ökad
kunskap om samt tillgång till natur och miljö för välbefinnande och social
gemenskap.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Kommunledningsförvaltningen avsätter
resurser att delta i arbetet med en
handlingsplan för friluftslivet.
Mål
2015
Mål
2016
Mål
2017
Deltar
Deltar
Deltar
Sida 19 (23)
Budgethandling 2015
Medarbetare
► Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är
attraktiv och lockar bra och kunnig personal.
De nya lönekriterierna har använts i årets löneöversyn, både i lönesamtal och i medarbetarsamtal. Med de nya kriterierna har det blivit
tydligare hur lönen kopplas till kommunens övergripande mål bland
annat inom områden som bemötande och samarbete/samverkan.
Riktlinjer för kompetensbaserad rekrytering har tagits fram och
presenterats för samtliga chefer. Syftet med dessa riktlinjer är att ge
chefer stöd i rekryteringsarbetet och att vi kvalitetssäkrar
rekryteringsprocessen och ger alla sökande ett likvärdigt bemötande.
Nyckeltal kommunkansliet
Kommunkansliet
Årsarbetare
Sjuktal, %
Antal
tillsvidareanställda
Antal
visstidsanställda
Medelålder
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad
Prognos
2015
68
3,0 %
68
Prognos
2014
66,7
3,5 %
67
2013
60,7
2,0 %
61
5
5
3
45
97 %
44,6
96,9 %
46,4
97,1 %
Antalet årsanställda 2014 inom kommunkansliet har ökat jämfört med
2013. Ökningen beror framförallt på rekrytering av dagtidsstyrka till
räddningstjänsten där man ökat med 6 brandmän och en assistent.
Övrig ökning beror på dubblering av tjänster då anställda slutat och
nyanställda lärs upp.
Sjukfrånvaron har ökat något beroende på längre sjukdomsfall inom
ekonomiavdelningen, personalavdelningen och på kansliet. Flera av
dessa anställda har kommit tillbaka i arbete under hösten.
En ökning av antalet anställda inom kansliet kommer att ske under
2015 då personalen från samhällsbyggnadsförvaltningen förs över till
kommunstyrelsen, totalt 63 personer.
Sida 20 (23)
Budgethandling 2015
Ekonomi
► Prestation och resultat i fokus.
Under 2015 ska ett ledningssystem införas som ska stödja både
budget- och uppföljningsprocessen.
K-kansliets
avd+kom.gem
Stab
Intäkter
Externa
Interna
Kostnader
Summa
Externa
Interna
Summa
Resultat
Kommun-
Summa
bidrag
0
0
0
-9 295
-1 105
-10 400
-10 400
10 400
Överförm.
50
0
50
-1 250
0
-1 250
-1 200
1 200
Information
947
730
1 677
-7 134
-693
-7 827
-6 150
6 150
2 320
50
2 370
-5 653
-217
-5 870
-3 500
3 500
IT
700
11 020
11 720
-13 200
-120
-13 320
-1 600
1 600
Personal
240
0
240
-6 409
-681
-7 090
-6 850
6 850
Ekonomi
273
338
611
-9 116
-845
-9 961
-9 350
9 350
Räddning
1 900
700
2 600
-20 150
-600
-20 750
-18 150
18 150
Komm.gem
1 470
0
1 470
-7 150
-5 850
-13 000
-11 530
11 530
0
0
0
-4 370
0
-4 370
-4 370
4 370
7 900
12 838
20 738
-83 727
-10 111
-93 838
-73 100
73 100
Exploater.
Oförutsett
Summa
Sida 21 (23)
Budgethandling 2015
Spec budget 2015
Kommungemensamt/Oförutsedda
kostnader
Intäkter
Kostnader
Kommun-
Kommun-
bidrag 2015
bidrag 2014
Projekt Barn & Unga
-2 600
2600
2600
Ers Akvarellmuseet
-2 380
2380
2300
GR
-1 135
1135
1135
Turistsamarbete/S:a Bohuslän
-650
650
650
SKL Kommunförbund
-370
370
370
Samordningsförbundet/Finsam
-300
300
300
EU-proj Terra et Mare
-400
400
400
EU-proj Åtta fjordar
-100
100
100
Kfi / Förv.högskolan
-80
80
80
0
0
80
Budget/konsumentrådgivn
-340
340
330
Ung Kraft
-500
500
700
Feriarbetare (ingick i budget för Ung Kraft 2013)
-400
400
400
Intraprenad Tubberödshus
-500
500
500
0
0
150
-150
150
150
-130
-1340
-1310
0
100
West Sweden
Medarbetarenkät
Strandstädning
Färja Hakefjord & Tjörn hyresint/kap.kostn
1470
Medborgarundersökning
Fiskeområde Bohuslän
-55
55
50
Övriga årsavgifter mm
-100
100
55
-10
10
10
Evenemangskostnader
-200
200
100
Soltak
-700
700
500
Avveckling UCT (ingick i oförutsett 2014)
-850
850
0
-1 000
1000
50
-50
50
1000
-13 000
11 530
10 800
4 370
4 370
5 650
-8 630
15 900
16 450
Kapitalkostnad Säbygården p-pl
Gamla detaljplaner
Övrigt, ej specat
Summa kommungemensamt
1 470
Oförutsedda kostnader
Summa totalt
1 470
Sida 22 (23)
Budgethandling 2015
Resultaträkning
(tkr)
K-gem, K-kansli
Budget
Budget
Bokslut
2015
2014
2013
INTÄKTER
Externa intäkter
7 900
7 838
43 845
Interna intäkter
12 838
13 656
13 234
Summa intäkter
20 738
21 494
57 079
Personalkostnader
-45 855
-42 557
-43 147
Externa kostnader
-30 252
-34 517
-59 962
Kapitalkostnader
-7 620
-7 420
-5 693
Interna kostnader
-10 111
-5 500
-10 866
Summa kostnader
-93 838
-89 994 -119 668
Resultat
-73 100
-68 500
-62 589
73 100
68 500
60 400
0
0
-2 189
KOSTNADER
Kommunbidrag
Avvikelse
Förändring av interna/externa kostnader 2014-2015 beror på flytt av kostnader till internt
på kommungemensamt.
I bokslut 2013 ingår kostnader och kommunbidrag för kommunstyrelsen.
Sida 23 (23)
Budgethandling 2015