150310 Rektors rapport till skolrådet

Rektors rapport till Skolradet 150316
Öppet hus
Snabbt beslut om att ställa in togs pga få besökare och dåligt väder. Arbetslaget har gjort en analys
och funnit att det finns olika behov hos vårdnadshavare och övriga intresserade vilket kommer att
påverka nästa års aktivitet.
Skolrådet tar upp frågan om vårdnadshavarnas önskemål.
Arbetslagsplanens mål
Arbetslaget har haft uppföljning av målen och utvärdering kommer att påbörjas i april. Framgångsrikt
arbete med gott resultat i form av förbättringar i verksamheten.
AC berättar på Skolrådet
SIQ
Rullen deltar i utmärkelsen Bättre Skola 2015 med följande tidplan:
AC och Paul (vår organisationskonsult) skriver Ledningens analys. Klart 27/3
Anmälan till Bättre Skola. Klart 1 april
InSIQt-enkät till medarbetarna. Klart 1 juni
Skicka in Ledningens analys. Klart 28 augusti
Utvärderingsvecka 2-6 november (45)
Konferens 26-27 januari 2016
Utmärkelsen delas ut i samband med konferensen i januari som 2016, helt lägligt är i Stockholm. Hela
Rullen kommer att vara med varför vi kommer att ha stängt.
Miljö och hälsoskydd
Vi har fått ventilationen reglerad och kan nu njuta av en miljö med godkända ljudnivåer. Ewa
Höglund som är Rullens skyddsombud och jag har haft arbetsmiljörond. Rullen har också haft
inspektion av miljö och hälsa, Solna stad. Vi behöver ta fram rutin för årlig storstädning under
stängningsveckorna. Vår leverantör av städning kommer att ta fram en sådan.
Heldagsskolan Rullen AB org.nr 55 66 11-1430 Styrelsens säte:Täby
Göran Perssons väg 45, 171 55 Solna 08-735 21 80 www.heldagsskolanrullen.com
Rektor Anne-Christine Svahn 070 292 00 64 [email protected]
Elevhälsa
Vår nya leverantör heter Skolpool. Titta gärna på deras hemsida www.skolpool.se
Skolsköterska kommer att finnas på plats 16 tim/månad. Inte klart hur många dagar timmarna ska
fördelas på.
AC berättar om Stödprocessen som elevhälsan utgör på Skolrådet.
Elever Ht-15
Tre elever slutar och en är klar för att börja förskoleklass. I dagsläget innebär det 13 elever Ht-15
Medarbetare
Hjulet
Gunilla Rådbring vikarierar som lärare under våren. Rekrytering av ny lärare pågår.
Undersköterska Annika Lindfors-Stålbrand
Elevassistenter : Titti Persson och Axel Gunther
Vajern
Lärare Eva Savilahti blir färdig med sin speciallärarutbildning i juni och är den här terminen tjänstledig
1,5 dag /vecka
Elevassistenter: Carina Tjernberg, Mia Svahn och Jessie Gustafsson
Navet
Lärare Caroline Jarheim
Undersköterska: Lindita Huskaj
Elevassistent: Andreas Rasmuson
Alla klasser får förstärkning vid behov av:
Ewa Höglund ansvarig för medarbetarlogistik och fritids
Helena Persson Sjukgymnast
Stallet
Inger har slutat och AC har tagit över ansvaret för stallet sedan v.10
Musik
Jan Stenborg håller i vår musik varje tisdag förmiddag
Kompetensutveckling
Hela arbetslaget hade studiedag den 7 januari med två teman: Coaching och fritidshemmet. Vid
utvärdering fick dagen värdet 82,8 på en skala 0-100. Arbetslaget har tagit fram hur utvecklingen ska
fortsätta inom de båda områdena:



Beskriva didaktiken inom Rullens fritidshems verksamhet
Skapa miljöer på fritids som stimulerar utveckling
Avtal med annan medarbetare om ett tillfälle för co-coaching
Under hösten-14 genomfördes följande kompetensutveckling:




Annika LS och Ewa H -heldag om bemötande av besvärliga människor den 25/11
Bo Hejlskov föreläsning de 24/11 som alla utom 2 gick på
2/12 deltog Eva S och Caroline i Specialpedagogiska skolmyndighetens seminarie om
träningsskolan med fokus formativ bedömning
3/12 hade det nordiska PODD-nätverket möte här på Rullen.
Fråga från Skolrådet till vårdnadshavare
Skolrådet har frågat alla vårdnadshavare: Vid vilket väderförhållande tycker du att ditt barn inte
ska vara utomhus?
Här är de tre svar vi fått:

Gällande frågeställning från mötet om väderförhållanden så känner vi att vårt barn kan vara
ute i alla möjliga väderförhållanden. Självklart kan man undvika storm och liknande. Vid
extrem kyla får man dock vara försiktig och vidta åtgärder för att barnets jejunostomislang
inte fryser.

Vi vill att vårt barn ska vara ute i alla typer av väder. Hon älskar att vara ute och hon
uppskattar också alla olika årstider. Regn såväl som snö och solsken. Vi har ingen nedre gräns
vad gäller temperaturer utan försöker se till att det finns bra kläder. Det är viktigt för oss att
vårt barn får komma ut varje dag.

Vid ihållande regn mer än duggregn, kraftig blåst, ymnigt snöfall samt flera minusgrader. Allt
handlar om att vårt barn ej får bli för kall och det blir man ju lätt om det är kallt eller blött ute
då man mest sitter stilla och ej rör kroppen. Därför blir det ju alltid en bedömningsfråga. Vårt
barn kan visst vara ute en härlig vinterdag (kan t om vara önskvärt då man kanske inte är ute
så mkt på kvällarna den årstiden så hon får lite frisk luft) trots att det är minusgrader men då
behöver hon vara rätt klädd och inte vara ute så länge….
Att förlora ett barn
Victor dog den 18 februari och alla föräldrar på Rullen fick hem meddelande om det i ett brev från
mig. Jag vill här berätta hur vi gör på Rullen när en elev dör.
Rullen har en ”Krishanteringsplan” som gäller vid situationer som är mer utmanande än andra ex om
en elev dör under skoltid. Den har vi provat, utvärderat och förbättrat. Alla upplever att den är ett
gott stöd.
När en elev dör hemma eller på korttids får vi besked om det via föräldrar eller ansvarig medarbetare
där barnet vistas.
På Rullen tar vi fram ett kort på barnet och tänder ett ljus. Ofta dekorerar vi med blommor. Alla
klassers lärare samlar eleverna och har en lektion där man pratar om sin döda klasskamrat, vad man
tänker och känner. Man pratar också om döden och vad man tror om den. Alla elever ges tid att
uttrycka sina känslor och tankar med hjälp av PODD.
Rektor skriver brevet som Ni alla tagit del av för att informera alla vårdnadshavare. Rullen erbjuder
alla vårdnadshavare en möjlighet att via Rullen lämna sitt deltagande om man inte har fått
kontaktuppgifter av de berörda föräldrarna. Rektor tar också kontakt med det döda barnets föräldrar
om hon inte redan haft det. Den fortsatta kontakten med föräldrarna ser väldigt olika ut utifrån
önskemål.
Rullen har kontakt med en präst från Svenska kyrkan Solna församling som kontaktas. Prästen finns
tillgänglig för alla som behöver någon att prata med. Tillsammans med henne arrangerar vi sedan en
minnesstund i kyrkan för elever och medarbetare för den döda eleven.
Ofta deltar rektor och medarbetare vid begravningen. Vi utgår från föräldrarnas önskemål.
Välkommen till Skolråd!//Anne-Christine Svahn
Önskat Resultat av Skolrådet är:
Den 16 mars 2015 har
1. Rektor fått skolrådets feedback på Likabehandlingsplanen
2. Skolrådet en uppfattning om nu-läget på Rullen
3. Skolrådet identifierat fråga till vårdnadshavarna som berör gapet mellan skolans uppdrag
och elever och vårdnadshavares behov, krav, önskemål och förväntningar.