09e.Bilaga 2A

Checklista introduktion ny chef Norra Hisingen
Namn
Område
Enhet
Närmaste chef
(ansvarig för
introduktionen)
Start datum
Målet med introduktionen
Målet för introduktionen är att ge den nyanställde en bild av Norra Hisingen och
verksamheten. En väl genomförd introduktion medför att den nyanställde snabbt integreras
på arbetsplatsen och snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter. En nyanställd person är en
stor investering och därför är det viktigt att introduktionen hjälper till att ge den nyanställde
de bästa möjliga förutsättningar för en bra start.
Närmaste chefs roll
Närmaste chef har det övergripande ansvaret för att den nyanställde får en bra introduktion.
Det ligger också på närmaste chef att utse de funktioner som ska medverka i introduktionen,
att stämma av att introduktionen gemomförs på ett önskvärt sätt samt att introduktionen
fullföljs och avslutas.
Planera så att du som närmaste chef har tid för introduktionen.
Olika typer av introduktion
Detta dokument avser arbetsplatsintroduktion. I övrigt ska den nya chefen erbjudas att delta vid
förvaltningens och stadens introduktion.
Tänk på att även den nytillträdde, som har tidigare chefserfarenhet, behöver introduceras i
den nya organisationen. Ta vara på erfarenheterna och diskutera vad som är nytt eller
behöver repeteras.
Nedan följer en checklista som är ett stöd för dig som är ansvarig chef och för dig som är
nytillträdd chef.
1. Innan den nyanställde börjar
Aktivitet
Anställningsavtal skickas till den anställde
tillsammans med välkomsthälsning.
Informera arbetskamrater och övriga
funktioner t.ex. kontaktcenter och
stödfunktionerna.
Ställa i ordning arbetsplats. Dator, telefon,
namnskylt, nycklar, postfack med mera.
Beställa behörigheter:
- AD-konto
- Personec
- LISA
- Adato
- Aditro
- WinLas
- Rappet
- Nekksus
- Giraff
- Övriga verksamhetsspecifika
behörigheter
Utse eventuell fadder alternativt grupp av
personer som den nye chefen i första
hand kan vända sig till.
Samla dokumentation från avgående chef
så som rutiner, aktuella projekt,
utvecklingssamtal med mera.
Planera första veckan och boka in möte
med relevanta personer.
Anmälan till (se ”Utbildningar” nedan)
- Övrga IT-stöd
Chef
Klart, datum
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
2. Första dagen
Aktivitet
Ta emot den nyanställde och gå igenom
introduktionsplanen.
Visa arbetsplatsen/arbetsplatserna och
presentera övriga medarbetare och
chefer.
Gå igenom praktiska detaljer som nycklar,
larm, post, kopiering, telefon, viktiga
kontaktuppgifter, personalrum, toaletter
med mera.
Informera om brandsäkerhet som
nödutgångar, utrymningsplan,
brandsläckare och brandutbildning.
Visa organisationens hemsida och
databaser.
Information om flexsystem och
tidrapportering.
Boka en tid för uppföljning av
introduktionen om tre månader.
Ansvar
Chef
Klart, datum
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Ansvar
Chef
Klart, datum
□
Chef
□
Chef
□
3. Två första månaderna
Aktivitet
Gå igenom uppdraget genom att:
- beskriva förvaltningens organisation
i sin helhet
- beskriva uppdrag och mål utifrån de
fyra förhållningssätten
- Norra Hisingens ledningsfilosofi
- informera om aktivitetshjulet,
styrdokument, organisationens
processer
- visa förvaltningens styrdokument
- gå igenom vad som är på gång och
prioriterat inom den egna enheten
Gå igenom delegationsbestämmelserna
och chefens ansvar och befogenheter.
Informera om riktlinjer för
utvecklingssamtal, lönesamtal samt
bisyssla.
Presentera
- kollegorna i ledningsgruppen
- stödfunktionerna
- eventuell fadder
Gå igenom överlämnande chefs
anteckningar och material.
Gå igenom dokumentation kring enhetens
systematiska hälso- och
arbetsmiljöarbete.
Fördela arbetsmiljöuppgifter och
kontrollera att den nya chefen har
tillräcklig kompetens och resurser.
Informera om regelbundet återkommande
möten såsom ledningsgrupper,
arbetsplatsträffar, samverkansgrupper,
chefsforum etc.
Boka tid hos HR-specialist för introduktion
inom personalområdet.
Boka tid hos verksamhetsekonom för
introduktion inom ekonomiområdet.
Boka tid för introduktion hos
utvecklingsavdelningen.
Chef
□
Avgående chef
□
Avgående chef
□
Chef
□
Chef
□
Chef
□
Ekonom
□
Utvecklingschef □
4. Inom tre månader
Aktivitet
Boka tid för uppföljning av introduktionen
genom samtal om t.ex. arbetsuppgifter,
förväntningar, krav och trivsel.
Ansvar
Chef
Klart, datum
□
Ansvar
Chef
Klart, datum
□
Chef
□
5. Introduktionsåret
Aktivitet
Följa upp deltagande i de olika
introduktionstillfällena.
Planera för ytterligare
kompetensutveckling (individuell
utvecklingsplan).
6. Utbildningarna som skall genomföras under de sex första månaderna.
Prioritera väl.
Utbildningar som skall bokas
Mottagarkod:
Personec grund
Ansvar för
bokning
HR
Personec fortsättning
HR
Adato
HR
Lisa
HR
AB och anställningsavtalet
HR
NH introdag ny medarbetare
Chef
NH introdag ny chef
Chef
Staden intro ny chef
Chef
WinLAS
HR
Aditro Recruit och rekryteringsprocessen
HR
Datum, klart
Winst
Systematiskt brandskyddsarbete SBA NH
Utv avd
Rappet
Nekkus
Hjärntorget
Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete
NH
Specifikt rektorer och förskolechefer:
Rektorsutbildningen
Vid behov: Handledning
HR
Chef
Chef
7. Den nye chefens egna arbetsuppgifter den första månaden
Prioritet
Lära-känna-samtal med alla medarbetare
Ansvar för
bokning
Själv
Datum, klart
□
Budget
Chef
□
Organisation och uppdrag egna enheterna Chef
8. HR-avdelningen
HR praktisk genomgång
Använd HRs styrdokument i
förekommande fall
Kontaktperson:
AB Allmänna bestämmelser samt andra
kollektivavtal enligt behov
Skola: bilaga M, ”Skolutvecklingsavtalet”
Samverkan
 Avtalet (flera dokument)
 §§ AML, MBL, FML
 CSG FSG LSG SSG APT medarbsamt
 Beslut, ärende, agenda, protokoll
Arbetsmiljö och hälsa
 §§
 Fördelning, returnering
 Årsplanering
 Dokument
 Lisa
 Försäkringar
Friskvård
 Erbjudanden
Rehabilitering
 §§
 Aktörer
 FHV
 FKs regelverk
Gränssnitt chef/HR/administratör
Ansvar för
bokning
Datum, klart
HR
□
HR
Chef
□
HR
Chef
□
HR
□
HR
□
HR-avdelningens organisation
 ”Vem gör vad”
HR
□
Rekrytering
 Adato
 Rekr ordning
 §§
Individärenden
 Rehab
 Disciplin
 Alkohol/droger
 §§
Lönebildning
 §§
 Lönesättning
 Löneöversyn
 Lönesamtal
 Överlämning lönesamtal
Rektorer specifikt
 Bilaga M
 Skolutvecklingsavtalet
 ”Frågor och svar”
 SSG skola
 Dansarförordningen (gäller rektor
Svenska balettskolan)
Stöd i HR
 HR-avdelningen
 Processer
 Stadsledningskontoret
Mångfald
 §§
 Policy
 NH handlingsplan
Chefsförsörjning
 Introduktion
 Mötesplats ledare
 Process
LAS Lagen om anställningsskydd
 LAS-rutin
Löneskuld
Behörigheter
Omställning
HR
□
□
HR
HR
Chef
HR
HR
HR
9. Ekonomiavdelningen
Praktisk genomgång
Ansvar för
bokning
Kontaktperson:
Budget
10.
Datum, klart
□
Utvecklingsavdelningen
Praktisk genomgång
Kontaktperson:
IT-stöd
Ansvar för
bokning
Datum, klart
□