65 Handlingsplan

Handlingsplan e-strategi
Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen
1
Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren
1
Utveckla e-tjänster i samverkan med medborgare
2
2
2
2
2
Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering
E-rådet
Förstudie
E-rådet
Kommentarer
Rad 21 måste göras först för att få reda på vad som efterfrågas.
med start på bildningsförvaltningen.
IT-AVD
2014 Klart, Rapport skrives
Projektet löper på tre år, kontinuerlig uppföljning
Skapa ett gemensamt och heltäckande intranät
E-rådet
E-rådet
E-rådet
2016 Förstudie 2015
2016 Förstudie genomförd/Beslut i e-rådet
2016 Förstudie 2015
Finns redan, men vad skall det innehålla?
Gränsdragning W3D3/SharePoint/Slettnet samt dokumenthanteringsplan
Övergång till Outlook för pedagogisk personal, bildningsförv
E-rådet
2016 Beroende av PA-systemet
Går inte att bygga vidare utifrån den struktur som finns i PA-systemet idag
passage och larmsystem samt utskriftshantering
E-rådet
2016 Förstudie 2015
Soc ÄO är i behov av denna typ av kort och vill vara pilot.
Ta fram former för medborgardialog kring e-frågor; medborgarpanel, fokusgrupp, webbenkäter, Facebook etc
E-rådet
2015 Förstudie till e-tjänste plattform
Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem
Implementera ett gemensamt dokumenthanteringssystem
Införa gemensamt e-postsystem för anställda i hela organisationen
Samordna och effektivisera administration kring behörigheter i verksamhetssystemen
genom att utveckla befintlig identitetshanteringslösning
2
3
Införande av ett kommungemensamt ID-kort med e-legitimation som också fungerar till
Handlingsplan e-strategi
Datum Generella aktiviteter enligt handlingsplanen
Införa uppföljningsrutiner för e-strategins indikatorer
Ansvarig(a) Klart till Status
2015 Pågår
E-rådet
2015 Pågår
Strat. Avd
2015
Strat. Avd
2015
Ta fram former för löpande dialog med nämnder, förvaltningar och verksamheterna.
E-rådet
2015
Inventera befintliga system och avveckla delar med gemensam funktionalitet (överlappningar)
E-rådet
2016 Påbörjas 2015
IT inventerar system och kostnader, skall göras årligen
Grund för avtal mellan Service/IT och KLF
Tjänstekatalog tas fram för IT
Inrätta E-råd som samordnar arbetet, stöd vid inköp av system, IT-teknisk kompetens osv.
Kommunikation av e-strategin och e-rådets roll
Utveckla indikatorer för uppföljning av e-strategins målsättningar
Utred i vilken mån anställda och förtroendevalda erbjuds en effektiv IT-infrastruktur, anpassad till
mobil teknologi och med en god driftsäkerhet och väl fungerande reservrutiner
E-rådet
2016
Formulera ny treårsplan
E-rådet
E-rådet
2016
2016
Utvärdera e-strategin; kostnadseffektivitet, måluppfyllelse, relevans etc.
Kommentarer
Mattias W
Mattias W
Handlingsplan e-strategi
Inriktnings Detalj specifika aktiviteter enligt handlingsplanen
2
Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem
med start på bildningsförvaltningen.
Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering
Kommentarer
IT-AVD
2014 Klart, Rapport skrives
Projektet löper på tre år, kontinuerlig uppföljning
IT-AVD
2012 2011 KS §270
IT-AVD
2014 Respektive nyttjare bekostar
kopiatorn samt andel i
utskriftssystemet.
IT-AVD
2014 Finansieringsavtal 2014-11-30
Syftet med att införa ett centralt utskriftshanteringssystem är att ta ett samlat grepp om utskrifterna genom att inventera
kommunens totala utskriftsmiljö, effektivisera denna samt att minska den totala utskriftsvolymen och utskriftskostnaden.
Händelser för aktiviteten
Uppdrag från KS till Servicenämnden att inventera och därefter ta över ansvaret för hanteringen av skrivare/kopiatorer
inom kommunen. Om extra finansiering krävs skall servicenämnden begära detta.
Efter genomförd utskriftsanalys installeras det centrala utskriftshanteringsystemet samt 43st kopiatorer varav de flesta på
bildningsförvaltningen. I korthet innebär lösningen att alla utskrifter går till en skrivarkö i utskriftssystemet och kan sedan
kvitteras ut på valfri kopiator som är ansluten i systemet. Kvitteras inte utskriften ut inom 8 timmar tas den bort från systemet
Efter utvärdering av finansieringslösningen tecknas nytt avtal där totalt 116st kopiatorer ingår. Avtalet löper på 36 månader
från 2014-11-30. Upplägget är att kopiatorn finansieras med klickkostnad där allt utom pappersförbrukning ingår, vilket ger
nyttjaren incitament att begränsa utskriftsvolymen. Uppföljning av utskriftsvolymen görs månadsvis.
Analys genomförs under 2013 och installation påbörjas i november 2013
Handlingsplan e-strategi
Inriktningsmål Detalj specifika aktiviteter enligt handlingsplanen
Implementera ett gemensamt dokumenthanteringssystem
2
Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering
E-rådet
2016
Kommentarer
Syftet med att införa ett kommunövergripande gemensamt dokumenthanteringssystem är att skapa en enhetlig och väl
fungerande dokumenthanteringsplattform. Komplettera gärna här
Dokumenthantering
Förstudie gjord
Beslut i e-rådet
Konsekvensbeskrivning och kostn
Händelser för aktiviteten
Uppdrag från ?? Att göra en utredning gällande kommunens dokumenthantering
KLF
2014
Utredning med beslutsunderlag genomförd och överlämnad till kommundirektören.
KLF
2014
Beslut i e-rådet om att SharePoint skall vara det övergripande gemensamma dokumenthanteringssystemet.
E-rådet
2015 Beslut i e-rådet 2015-01-13
Konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för genomförande skall tas fram.
E-rådet
2015
Minnesanteckningar/protokoll från mötet??
adsnalys är nästa steg.