3.Hälsoekonomisk utvärdering - Svensk Njurmedicinsk Förening

Soliris -­‐ eculizumab Hälsoekonomisk utvärdering Marie Evans, MD, PhD Bakgrund •  I [email protected] beslut från i somras beslutade NT-­‐rådet [email protected] inte godkänna subvenEonerad behandling med Eculizumab för aHUS medan det har godkänts i andra europeiska länder, bl.a. UK •  Den hälsoekonomiska utvärderingen är ifrå[email protected] Hälsoekonomisk [email protected]­‐ analys •  Grundar sig på [email protected] man jämför kostnaderna för en behandling med ”standardbehandling” •  Tar hänsyn Ell ”alla” kostnader, inte enbart själva läkemedlet •  Brukar vanligen resultera i [email protected] pris per QALY (quality adjusted life year) Exempel 1. En behandling A kostar 100,000 SEK 100 smärYria dagar En behandling B kostnad 200,000 SEK 200 smärYria dagar KostnadseffekEvitet= Kostnad B – Kostnad A HälsouYall B -­‐ HälsouYall A 200,000 – 100,000 = 1000 SEK/smärYri dag 200 -­‐ 100 läkar&dningen nr 21–22 2006 volym 103 QALY •  [email protected] sä@ [email protected] jämföra olika behandlingar och uYall med varandra 1 -­‐> Full hälsa 0 -­‐> Död En QALY = ETT ÅR I FULL HÄLSA [email protected] sä@ [email protected] mäta livskvalitet -­‐ EQ 5D • 
• 
• 
• 
• 
Rörlighet Hygien, Huvudsakliga akEviteter, Smärtor och besvär Oro och nedstämdhet •  Beskrivs i tre allvarlighetsgrader (inga problem, må@liga problem, svåra problem) QALY 0.8 0.7 (B) 3 x 0,7 =2,1 0.6 0.5 (A) 0,5 x 2,0 =1,0 0.4 A B 0.3 Behandling 0.2 0.1 0 0 1 2 3 4 Levnadsår Död Skillnaden är 2,1 – 1,0= 1,1 QALY Behandlingsvinst pga ökad livskvalité = 0,2 x 2= 0,4 QALY QALY 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2 A B 3 4 Behandlingsvinst pga ökad livslängd = 1 x 0,7= 0,7 QALY Problem med QALY •  Individens utgångsläge beaktas inte 0.8 0.7 (B) 0,7 x 4 =2,8 QALY 0.6 0.5 A 0.4 B 0.3 0.2 (A) 0,3 x 4=1,2 QALY 0.1 0 0 1 2 3 4 Fem studier ligger &ll grund för analyserna Studienr Typ Antal pat Pa&enter EffektmåO C08-­‐002A/B ProspekEv, 26 veckor 17 Vuxna Edig fas Förändring av antalet trombocyter, EQ-­‐5D C08-­‐003A/B ProspekEv 20 Vuxna sen fas Frihet från TMA-­‐händelse, EQ-­‐5D C09-­‐001r RetrospekEv observaEon 30 Barn/ungdom Edig fas Frihet från TMA-­‐händelse C10-­‐003 ProspekEv 22 Barn/ungdom Förändring av antalet trombocyter, FACIT-­‐F C10-­‐004 ProspekEv 41 Pat med TMA komplikaEon Förändring av antalet trombocyter Studie 1 •  ”Tidig fas” (diagnos ca 10 mån sedan) •  2-­‐145 veckors behandling •  4/5 pat med dialysbehov vid studiestart kunde avbryta dialyserna, alla studerade värden bibehölls eller förbä@rades •  Vid vecka 26 var ökningen i EQ5D score 0,32 – en ökning med 32% och vid 64 veckor med 30%, dvs bibehållen effekt Studie 2 •  ”Sen fas” dvs långt gången sjukdom utan tecken på TMA-­‐händelse beh med plasma (48 mån sedan diagnos) •  BehandlingsEd 26-­‐139 veckor, median 114 •  Fullständigt TMA svar (=hematologisk normalisering och en ≥25% minskning av S-­‐krea som kvarstod i ≥2 på varandra följande mätningar i ≥4 veckor) bibehölls av alla som svarat på behandlingen •  Pat njurfunkEon förbä@rades och ingen krävde ny dialys •  Vid 26 veckor hade EQ5D ökat med 0,1, dvs 10% och vid 64v med 13% •  Eculizumab jämförs med dialys/plasmaferes •  Effekten har utvärderats i 5 studier med 130 paEenter •  Skillnad i livskvalitet på 0,23 för paEenter som behandlas med eculizumab jämfört med Edigare standardbehandling (plasmatransfusion och dialys). •  Eoersom uppgioerna i studierna skiljer sig markant åt när det gäller livskvalitet har man även räknat fram känslighetsanalyser på 0,10 respekEve 0,32. Den svenska [email protected] Eculizumab Alterna&v behandling Eculizumab 4 455 568 Plasma 55000 Administering 130000 Administrering 50000 Dialys (20% av pat) 160000 Dialys (100%) 800,000 Totalt 4 745 568 Differens 3 840 568
FörbäOrad livskvalitet Kostnad /
vunnet QALY 0,13 29542831 0,23 16698122 0,32 12 001 775
Kommentarer Ell den svenska analysen •  Företaget inkom inte med någon egen hälsoekonomisk värdering •  Ingen njurmedicinsk eller barnmedicinsk expert •  Eoersom analysen bara byggde på [email protected] års studie och bara använde förfl[email protected] på QALY-­‐skalan i en dimension så var den maximala vinsten 1 QALY •  Inga dödsfall i studierna – kommenterades inte •  Ingen hänsyn Ell njurtransplantaEon [email protected] kommentarer •  Kostnaden för barn är mindre (lägre dos) •  (<20 kg: 3,8-­‐1,6 SEK/QALY) •  Ingen hänsyn togs Ell förändrad överlevnad mellan grupperna. •  Räkneövning: En förbä@rad överlevnad med ca 34 år (500,000 SEK/QALY) kunna vara en kostnadseffekEv behandling, alt 22 år (750,000 SEK/QALY) NICE -­‐ The Na&onal Ins&tute for Health and Care Excellence •  [email protected] bestående av medlemmar som väljs på 3 år, öppen redovisning av jäv -­‐ flera specialister i bla farmakologi, allmänmedicin men även lekmän, ekonomer och representant från eEknämden •  De utvärderar evidens som inkommit från –  a) företaget –  b) utomstående kliniska experter –  c) paEenter Faktaunderlag i NICE-­‐rapporten •  Mortalitet i akuYasen är 10-­‐15%, inom [email protected] år från diagnos har 70% av paEenterna få@ ESRD/dialys eller avlidit. •  Förekommer vanligare hos barn (60%) varav 70% får sjukdomen före 2 åå •  40% av paEenterna som fick plasma avled eller progredierade Ell ESRD •  Adverse reacEons – meningokocksepsis, huvudvärk, leukopeni, mm •  Kostnaden beräknas Ell 340,200 pund/första året (4,5 miljoner SEK) PaEentunderlag •  37 paEenter fick svara på en enkät om hur aHUS påverkade deras hälsa –  SubstanEell påverkan på deras produkEvitet –  SubstanEell påverkan på deras utbildning –  SubstanEell påverkan på friEdsakEviteter och daglig hälsa –  Vissa måste fl[email protected] närmare sjukhuset –  Det tar ca 4 Emmars resEd/vecka inkl Ed som deras vårdnadshavare får ta ledigt för [email protected] följa med –  En [email protected] aHUS paEent behöver ca 44 Emmars omsorg/vecka –  Finansiella problem kan drabba familjen eoersom en förälder kan behöva sluta arbeta Kliniskt underlag •  5 studier, alla öppna, en arm, icke randomiserade fas 2 studier •  2 observaEonsstudier idenEfierades men lämnade inte data •  Resultat som ovan •  Noterades [email protected] inga dödsfall registrerades •  5 register idenEfierades som beskrev förloppet hos paEenter med standardbehandling. •  45% hade ESRD inom 3 år, [email protected] överlevnad var 3-­‐5 år. Företagets hälsoekonomiska modell •  Specifika data kring deras modell är hemligstämplade. •  S.k. Markov modell där man använde en 28-­‐årig person som behandlades livet ut. Man använde sig av olika hälsostatus; njurtx, död, och olika njurfunkEonsstadier (KDIGO). •  Sannolikheter för [email protected] förfl[email protected] mellan dessa stadier kom från studierna samt kunskap från andra generella källor och från ”förstudie-­‐data” Företagets beräkning •  Förändringen i QALY beräknades Ell 0,208 (0,23 i Sverige) •  Det beräknades [email protected] Eculizumab gav 24,08 extra levnadsår och 25,22 extra QALY. NICE analys •  Man räknade om företagets analys och baserade överlevnaden på registerdata •  Man använde en annan modell för ”discount” som var mindre generös för företaget, andra sannolikheter för övergång mellan CKD-­‐
stadierna och andelen tx •  Den beräknades [email protected] Eculizumab gav 10,14 extra QALY. ”The [email protected] noted that although the incremental quality-­‐adjusted life years (QALYs) esEmated in the ERG's analysis were markedly lower than those calculated by the company (10.14QALYs compared with 25.22QALYs), both analyses produced substanEal QALY gains of a magnitude rarely seen for a new drug treatment.” [email protected] •  Hälsoekonomisk [email protected] baseras ooa på en förändring av QALY •  Livslängd och livskvalitet båda komponenter i QALY •  TLVs och NICE analys för Eculizumab skiljer sig främst åt pga hur man hanterat skillnad i mortaliteten mellan den behandlade och icke behandlade gruppen