Jennie Roneus, Informatonsbroschyr till de som får sin förlossning

Informationsbroschyr till patienter som skall
få förlossningen igångsatt
Bakgrund
Igångsättning av förlossning, induktion, innebär att man antingen
medicinskt eller mekaniskt startar förlossningen. Indikationerna för att
sätta igång en förlossning kan vara antingen maternella, fetala eller en
kombination av dessa. Induktion kan innebära stora medicinska vinster
för både barn och mamma men en induktion innebär alltid en högre
risk för att förlossningen ska avslutas instrumentellt eller med
kejsarsnitt. Det finns även en risk för värkstorm i samband med att man
i större utsträckning behöver värkstimulerande dropp (Syntocinon) men
dagens övervakning med CTG minskar denna risk. Induktionsbeslutet
ska baseras på en samlad bedömning av moderns och barnets tillstånd,
där risker och fördelar vägs mot varandra. Indikationerna kan
exempelvis vara:
•
Preeklampsi
•
Diabetes
•
Minskad fostertillväxt
•
Överburenhet
•
Långvarig vattenavgång
•
Svår sjukdom hos mamman
•
Förlossningsrädsla
Patientinformation i skriftlig form är ett bra komplement till den muntliga som patienten får
av sin barnmorska eller läkare. Syftet är att patienten ska kunna få korrekt information, ta
med sig den hem, diskutera med sin partner, kunna gå tillbaka till informationen om nya
frågor dyker upp. Idag söker patienter mycket information på internet. Vi vet inte vilka sidor
de hittar information på och om den informationen är uppdaterad och stämmer överens med
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vi har tidigare haft patientinformation på Kvinnokliniken men den var föråldrad och nya
metoder har kommit. Detta har gjort att den under ca 10 års tid inte varit användbar och
enligt frågeenkät (bil 1) var behovet av en korrekt uppdaterad information stor.
Utifrån vårt PM som vi använder oss av på KK har jag tagit fram en informationsbroschyr som
riktar sig till patienter som planeras för en induktion av förlossning. Broschyren kommer att
användas på MVC och Förlossningen på Kvinnokliniken i Växjö/Ljungby.
En prototyp har redan börjat användas och mätning efter det att införandet gjordes (bil 2)
visar att barnmorskorna har använt sig av materialet och att den är ett bra komplement till
den muntliga information som ges.
Induktionsmetod ordineras av ansvarig obstetriker utifrån anamnes och
status. Graden av cervix-utmognad mäts med Bishop-score enligt en
tiogradig skala. Låg Bishop score korrelerar starkt med risk för
misslyckad induktion.
poäng
0
1
2
Cx öppen
< 0,5 cm
> 0,5 - < 1,5 cm
>1,5 cm
utplåning
station ffd
Ingen
ovan / vid bing
< 50%
ovan spinae
>50%
vid /nedom
spinae
konsistens
Riktning
fast
medium
mellan
mjuk
framåt
bakåt
Sammanställning frågeformulär bil 1
Hur ofta använde du den gamla informationen?
Aldrig 75%
Ibland 25%
Alltid 0%
Har du saknat att ha material att ge pat som behöver
information om induktion?
Nej 0%
Ibland 50%
Ja 50%
Har patienter frågat om det finns information att läsa
angående induktion?
Ingen 50%
Endel 50%
Alla 0%
Om det fanns en uppdaterad korrekt information här på MVC,
skulle du använda den?
Nej 0%
Ibland 25%
Ja 75%
Uppföljning frågeformulär bil 2
Har du använt informationsbroschyren till induktionspatienter?
Aldrig 25%
Ibland 25%
Ja 50%
Tycker du att den är ett bra komplement till din muntliga
information?
Nej 0%
Sådär 0%
Ja 100%
Har patienterna undrat över något i broschyren?
Många frågor 0%
endel frågor 25%
inga frågor 75%
Har dessa frågor inneburit att det tagit dig mer tid vid
patientsamtalet?
Ja, mer tid 0%
lika lång tid 50%
Mindre tid 50%