168. Öja kyrka, kastal och kyrkänge

168. Öja kyrka, kastal och kyrkänge
Öja kyrka ligger omgiven av ett gammalt kulturlandskap med rötter i brons- och
järnålder. Kyrkans berömda krucifix är ett enastående träarbete från sent 1200-tal
och väl värt ett besök. Straxt intill kyrkan ligger Öja kyrkänge.
Som de flesta kyrkor på södra Gotland är Öja kyrka
byggd i sandsten. I tre etapper, från 1200-talets början
till mitten av 1300-talet, byggdes kyrkan. Den äldsta
delen är koret som är rundat invändigt. Vid slutet av
1200-talet byggdes det långhus vi ser idag. Kolonner
och pelare bär upp kyrkorummet och fortfarande syns
kalkmålningarna från 1400-talet. Den byggmästare som
vi kommit att kalla Egypticus fick uppdraget att bygga
tornet. Han lät smycka det med skulpterade rännor för
regnvatten, vattenkastare, och en rikt dekorerad portal.
Stanna en stund och njut av det berömda triumfkrucifixet från 1300-talet. Samma mästare som troligen utbildat
sig i Frankrike gjorde också krucifixet i Fröjel kyrka. Till
vänster nedanför krucifixet ser du den sörjande Maria
eller Öjamadonnan som hon kommit att kallas. Johannesfiguren är en nytillverkad skulptur av den gotländske
skulptören Bertil Nyström.
1754 blev Bertel Rundberg kyrkoherde i Öja församling. Om honom sade man att han var en kraftfull man
men det fanns också de som tyckte han var en fördärvad
människa och ett dåligt föredöme. Bertel Rundberg ville
Besöksplatser
PÅ GOTLAND
ha en ståtlig park i anslutning till prästgården men församlingen tyckte det blev för dyrt. Då använde prästen
kyrkans gamla träskulpturer till parkens utsmyckning,
däribland madonnan. Senare hamnade hon på kyrkvinden bland annan bråte. Till sist fann kulturhistoriskt
kunniga personer skulpturen och idag kan du se den på
Länsmuseet på Gotland. Den Öjamadonna du ser i Öja
kyrka är en kopia.
Sydväst om Öja kyrka ligger Öja kyrkänge. Ända sedan
järnåldern har gotlänningarna brukat ängen. Mark röjdes
och lövskog gallrades ut. Resultatet blev en öppen plats
där gräs och örter trivdes. Löv, gräs och örter skördades
och användes som vinterfoder åt djuren. Efter skörden
släpptes betesdjuren in i änget. På så vis gödslades änget
naturligt.
I Öja kyrkänge kan du under sommaren njuta av lummig grönska där flera orkidéer trivs. Här växer t.ex.
brudsporre, jungfru Marie nycklar och Johannesnycklar.
Här trivs även olika fågelarter. Flugsnappare, mesar och
hackspettar syns ofta i änget under försommaren.
www.segotland.se
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN. TEL 0498-29 21 00
Projektet
delfinansieras av
Europeiska unionen
EG:s strukturfonder
Mål 2 öarna
Vägbeskrivning från Visby: Kör väg 142 mot Burgsvik.
Följ skyltar mot Öja.
Öppet året runt.
Besöksplatser
PÅ GOTLAND
www.segotland.se
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN. TEL 0498-29 21 00
Projektet
delfinansieras av
Europeiska unionen
EG:s strukturfonder
Mål 2 öarna