How we work with Polar research and the upcoming call for ODEN to

How we work with Polar research and the
upcoming call for ODEN to the Arctic in 2018
Magnus Friberg / Dan Holtstam
1 § Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning
av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden.
…
2 § Vetenskapsrådet ska särskilt
1. fördela medel till forskning,
2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
nationella forskningsanläggningar, internationella åtaganden
och högpresterande datorsystem,
3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess
vetenskapliga kvalitet och betydelse,
4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,
5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University
Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som
forskningen och andra berörda har,
6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen
råd i forskningspolitiska frågor,
7. bedriva långsiktig planering av forskning inom
polarområdena i samverkan med Polarforskningssekretariatet
….
Vetenskapsrådet anser sig inte på förhand
veta vad som är bra forskning - men har
sätt att ta reda på det
•
•
•
•
•
•
Ansökningar inom alla områden
Öppen process
Konkurrensutsättning
Procedurer för att undvika/förebygga jäv
Granskning av forskare – peer-review
Definierade kvalitetskriterier
Nationella polarforskningsprogram
Tidigare utlysning, för logistikstöd till forskningsprojekt i
polarregionerna, av VR i samarbete med Polar.
VR använde sig av ansökningsförfarande och granskning av
sakkunniga för att ta fram underlagen till två ‘road maps’
För utvärderingen av ansökningarna användes VR:s
bredningsorganisation och samma kvalitetskriterier som för andra
ansökningar
Oden till Arktis 2018 – VR, Formas, Polar och NSF
-
Forskare i Sverige söker till VR, Formas eller annan finansiär i de vanliga
utlysningarna – mars/april 2016 (ev. också 2017)
USA-forskare söker till NSF
Plats på Oden kopplas till projektfinansiering
Prio för medverkan:
- Finansiering från VR eller Formas för projekt på Oden
- Annan konkurrensutsatt projektfinansiering
- Projekt beskrivet i roadmap
Brasklapp: Projekten måste gå att samordna logistiskt
Långsiktigt internationellt samarbete
-
Vetenskapsrådet anser att forskarna själva vet bäst om
vad vi bör samarbeta internationellt
-
Därför utses forskare till representanter i internationella
organisationer för samarbeten i Arktis och Antarktis
efter öppen nominering
-
Polarforum är den plats där vi vill att forskarna
diskuterar gemensamma prioriteringar
Nya mandat från 2017 – nomineringar under 2016