Användning av datorer utmanar skrivandet

Användning av datorer
utmanar skrivandet
Marie Nordmark
Conventum Konferens,
Lärardagarna i Örebro
12 augusti 2015
Metod och material
• Etnografisk ansats
• Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner
• Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2),
deltagande observationer, fältanteckningar,
semistrukturerade intervjuer (24 elever och 3 lärare)
Teoretisk referensram
Sociokulturell syn på lärande
Vygotsky, Lev Semyonivich (1978): Mind in Society. The Development of Higher Psychological
Processes. Cambridge: harvard University press; Säljö, Roger (2000): Lärande i praktiken. Ett
sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, Säljö, Roger 2005: Lärande & kulturella redskap. Om
lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag; Dysthe, Olga (2003):
Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Olga Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s
31-74- Lund: Studentlitteratur.
Ekologiskt literacyperspektiv
Barton, David (1994/2010): Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Malden:
Blackwell Publishing.
•
Undervisningsdiskurser kopplade till klassrumssituationer
Kress, Gunther, Jewitt Carey, Bourne Jill, Franks Anton, Hardcastle, John, Jones Ken och Reid Euan
(2005): English in Urban Classrooms. A multimodal perspective on teaching and learning. London &
New York: RoutledgeFalmer.
•
Skrivroller
Smidt, Jon (2002): Double Histories in Multivacal Classrooms: Notes Toward an Ecological Account of
Writing. Written Communication, 19(3), s 414-443.
Resultat
• Användning av datorer utmanar undervisningen
• Skifte från penna och papper till tangentbord och skärm
innebär mer för elevernas skrivande än ett byte av
skrivverktyg
Sociala mediers ständiga närvaro och
inverkan på skrivprocessen
• Stör elevernas
koncentration
• Några elever föredrar
penna och papper
• Några elever använder
sociala medier för att få
tillgång till
specialistkunskaper eller
skapa motivation
Några jämförelser
• 2005 var debutåldern för internetanvändning
9 år, idag har majoriteten av barn vid 3 års
ålder varit på nätet.
• 2010 använde 7 % av 16-åringarna mobilen för
att koppla upp sig mot nätet, idag gör 96 %
detsamma.
Högkonsumenter genomsnittsanvändare
• Tidigare, 3 h/dag av en specifik medieform sk
högkonsument. Idag är det en
genomsnittsanvändare.
• I dag är ”alla barn” över 12 år
högkonsumenter av internet, ”alla barn” över
13 år är högkonsumenter av mobiltelefoni.
Sociala medier och
specialistanvändning
Digitalt skrivande
Siv Strömquist (1989)
Den digitala skrivprocessen
(Nordmark 2014)
• Skriver-sparar-skickar
• Skriver samtidigt som de
planerar och bearbetar
text
• Detaljnivå
• Använder ingen särskild
disposition/planering
”En början”
Användning av grammatik- och
rättstavningskontroll
Stavning som ett testande av
alternativ på skärmen
Exempel ”Professionell”
Lärarens rättningar och stavning
Pennans användning i
klassrumskulturen
Sammanfattning skrivprocessen
• ”Den digitala skrivprocessen: skriver-sparar-skickar”. Eleverna börjar
skriva sin text direkt på datorn. Texten skrivs samtidigt som den planeras
och bearbetas.
• Eleverna uttrycker inte att de skriver utkast, de skriver fram.
• Bearbetningar av text sker kontinuerligt med hjälp av datorns grammatikoch rättstavningsfunktion - ett sätt att snabbt klicka bort ett problem men
inte ett sätt att lära sig stava på.
• Eleverna skriver utan en särskild disposition med helhetsperspektiv på
innehåll och struktur i text.
Skrivroller i spänningsfält mellan
individuellt och kollektivt skrivande
Sammanfattning skrivroller i
spänningsfält
• Eleverna har ofta svårt att veta vad de ska skriva om och detta
upptar en stor del av deras skrivprocess. Text ”bara kommer”.
Eleverna jämför längd med varandra men inte innehåll.
• Den mindre erfarne skribenten stöttas av den mer erfarne skribenten
till nästa utvecklingszon. För att få hjälp måste en elev vara aktiv
deltagare i det sociala samspelet i klassrummet och på nätet.
• Erfarna skribenter anger att de hellre vill skriva hemma och när de
”känner för det”. Mindre erfarna skribenter är osjälvständiga, blir
ofta blockerade i skrivandet och har svårt att formulera text.
• Hur elever utvecklas som skribenter uppmärksammas inte i
klassrumsmiljön. Skrivande blir en leverans av text för bedömning.
Jobba eller utvecklas i skrivandet?
• Den digitala tekniken öppnar upp för att eleverna kan
”jobba” med skoluppgifter på andra tider och andra
platser.
• Jobbmetaforen leder som Wahlström (2009) påpekar att
fokus flyttas till undervisningens resultat medan
undervisningens innehåll och processer blir sekundära.
Leveranstänkande flyttar även fokus från skolan som
specialiserad miljö till vilken plats som helst i samhället.
Vad vill jag använda digitala redskap till?
Vad vet jag?
Vad behöver jag för att göra det?
Några tips!
UR
http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg
http://www.ur.se/Produkter/189482-Forsta-kunskapskraven-Att-utveckla-ett-resonemang
Oru, Språkverkstaden
http://www.oru.se/ub/Sprakverkstaden/
Skolverket
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/2.8461/vad-innebar-en-sprakutvecklande-undervisning1.225205
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/portal/laslyftet?_afrLoop=4334980429886245#%40%3F_afrLoop%3D4334980429886245%26_adf.ctrl
-state%3Dyxn64u3r1_4
OBS! Skolverket har en ny satsning på användning av digitala redskap, se http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitalalarresurser
Språkrådet
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning.html
Appar: SAOL, Frågelådan
Flexspan
http://flexspan.blogspot.se/
Patricia Diaz
http://www.patriciadiaz.se/