Flyttuppdragsblankett Investeringssparkonto (ISK

Flytt av tillgångar mellan
­investeringssparkonton
till Skandiabanken
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
Skandiabanken kommer att skicka uppdraget till ditt nuvarande investeringsföretag.
1. Uppgifter om nuvarande investeringssparkonto (ifylls av kontohavaren)
Kontohavarens namn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Nuvarande investeringsföretag
Nuvarande investeringssparkontonummer
Nytt investeringssparkontonummer
9156 2. Avsluta investeringssparande och/eller flytta innehav
Avsluta mitt investeringssparande. Härmed befullmäktigas Skandiabanken AB (publ) att avsluta mitt investeringssparande hos ovanstående investeringsföretag. Samtliga värdepapper och hela likviden ska föras över till mitt investeringssparkonto hos Skandiabanken.
OBS! Vid fondflytt måste blankett – Flyttanmälan av fondinnehav – fyllas i.
Överföring. Härmed befullmäktigas Skandiabanken AB (publ) att överföra kr samt nedan angivna värdepapper från mitt investeringssparkonto hos ovanstående investeringsföretag. OBS! Vid fondflytt måste blankett – Flyttanmälan av fondinnehav – fyllas i.
Värdepapper mitt investeringssparkonto
Antal
Värdepapper mitt investeringssparkonto
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Antal
Jag önskar härmed flytta ovanstående innehav och lämnar avlämnande investeringsföretag ovanstående uppdrag.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
-
Kontohavarens namnteckning
Namnförtydligande
Skandiabanken AB (publ) bekräftar att avtal tecknats om investeringssparande. Vi ber er verkställa ovanstående uppdrag.
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4. Ifylls av avlämnande investeringsföretag
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
-
Handläggare
Telefonnummer
Redovisning av flyttat investeringssparande. Överflyttat belopp ska sättas in på Skandiabankens konto med kontonummer 9150-999 3845
med kundens investeringssparkontonummer hos Skandiabanken som referens.
Fonder
Aktier
Överfört enligt bifogad förteckning
Överfört enligt bifogad förteckning
Saldo
Ränta
Kontoavgift
Flyttavgift
Överfört belopp
+
+
–
–
=
Underskrift. Härmed bekräftas att investeringssparandet har överförts enligt uppdrag och att ovanstående uppgifter är korrekta.
Ofullständiga och/eller oriktiga uppgifter kan innebära att investeringsföretaget blir skadeståndsskyldigt.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
-
Nuvarande investeringsföretag (kontoförande institut) underskrift
91099
SID 1 (1)